Sermons

【Chapter 1-1】 Giôùi thieäu Saùch Roâ-ma ñoaïn 1“Thö tín cuûa Söù ñoà Phao-loâ gôûi cho nhöõng tín ñoà thaønh Roâ-ma” coù theå ñöôïc xem nhö moät cuûa baùu cuûa Kinh Thaùnh. Chuû yeáu laø noù lieân heä ñeán vieäc laøm theá naøo ngöôøi ta coù theå ñaït ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. So saùnh saùch Roâ-ma vaø thö tín cuûa Gia-cô, vaøi ngöôøi cho raèng thô tröôùc laø “lôøi chaâu ngoïc” vaø thô sau laø “lôøi cuûa rôm raï”. Tuy nhieân, saùch Gia-cô cuõng laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö saùch Roâ-ma. Chæ coù söï khaùc bieät laø saùch Roâ-ma laø quí vì noù cung caáp moät caùi nhìn toång quaùt veà Kinh Thaùnh, trong khi saùch Gia-cô quí giaù vì noù laø lôøi daïy cho ngöôøi coâng chính soáng theo yù Ñöùc Chuùa Trôøi.     Phao-loâ laø ai?


Tröôùc heát chuùng ta haõy ñoïc Roâ-ma 1:1-7 “Phao-loâ, toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñöôïc goïi laøm söù ñoà, ñeå rieâng ra ñaëng giaûng Tin Laønh Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Tin Laønh xöa kia Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ duøng caùc ñaáng tieân tri Ngaøi maø höùa trong Kinh Thaùnh, veà Con Ngaøi, theo xaùc thòt thì bôûi doøng doõi vua Ña-vít sanh ra, theo thaàn linh cuûa thaùnh ñöùc, thì bôûi söï soáng laïi cuûa Ngaøi töø trong keû cheát, ñöôïc toû ra laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn pheùp, töùc laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta, nhôø Ngaøi chuùng ta ñaõ nhaän laõnh aân ñieån vaø chöùc söù ñoà, ñeå ñem moïi daân ngoaïi ñeán söï vaâng phuïc cuûa ñöùc tin, vì danh Ngaøi, trong caùc daân aáy anh em cuõng ñaõ ñöôïc goïi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ; gôûi cho heát thaûy nhöõng ngöôøi yeâu daáu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taïi thaønh Roâ-ma, ñöôïc goïi laøm thaùnh ñoà. Nguyeàn cho anh em ñöôïc aân ñieån vaø söï bình an töø nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha chuùng ta, vaø töø nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ!”

 

Nhöõng ñoaïn naøy coù theå qui cho Phao-loâ vì “lôøi chaøo thaêm cuøa Phao-loâ gôûi cho Cô ñoác nhaân ôû thaønh Roâ-ma.” Phao-loâ chaøo thaêm hoï vôùi tö caùch nhö ngöôøi noâ leä cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ngöôøi trôû neân coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Caâu 1 traû lôøi caâu hoûi ‘Phao-loâ laø ai?’ Oâng laø moät ngöôøi Do-thaùi, laø ngöôøi ñaõ gaëp Chuùa Phuïc sinh treân ñöôøng ñeán thaønh Ña-maùch, vaø laø moät caùi bình ñöôïc choïn cho Chuùa (Coâng Vuï Caùc Söù ñoà 9:15) ñeå truyeàn baù Phuùc aâm cho daân ngoaïi.  

 


Phao-loâ rao truyeàn Phuùc aâm thaät döïa treân heä thoáng teá leã vaø lôøi tieân tri trong Cöùu-öôùc  


Trong caâu 2, Phao-loâ moät Söù ñoà rao giaûng Phuùc aâm döïa treân lôøi trong Kinh Thaùnh Cöïu-öôùc. Oâng ñònh nghóa “Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” nhö laø “ñaõ duøng caùc ñaáng tieân tri Ngaøi maø höùa trong Kinh Thaùnh,” Qua caâu naøy, chuùng ta coù theå thaáy raèng Söù ñoà Phao-loâ rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh döïa treân heä thoáng teá leã trong Cöïu-öôùc. Hôn nöõa, caâu 2 chæ toû raèng Phao-loâ ñöôïc choïn ñeå laøm coâng vieäc cuûa Phuùc aâm.  

Cuïm töø “ñaõ duøng caùc ñaáng tieân tri Ngaøi maø höùa trong Kinh Thaùnh” nguï yù lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ,ñaáng xuaát hieän trong heä thoáng cuûa teá leã hay nhöõng lôøi tieân tri trong Cöïu-öôùc. Taát caû nhöõng tieân tri cuûa thôøi Cöïu-öôùc, bao goàm caû Moâi-se, EÂ-sai, EÂ-xeâ-chi-eân, Gieâ-reâ-mi, Ña-ni-eân, mang lôøi chöùng thaät veà Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ seõ ñeán trong theá gian, cheát treân Thaäp töï giaù sau khi nhaän laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian.  


Phuùc aâm maø Söù ñoà Phao-loâ phaân phaùt laø gì? Oâng rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh; noùi veà Con Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Moät vaøi ngöôøi noùi raèng nhöõng lôøi trong Cöïu-öôùc chöa keát thuùc, vaø ngöôøi khaùc khaúng ñònh treân cuøng moät quan ñieåm, duøng Ma-thi-ô 11:11 nhö laø moät chöùng côù. Vaøi Cô ñoác nhaân cuõng phôùt lôø söï troïn veïn cuûa Cöïu-öôùc.  

Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa lôøi höùa cuûa Ngaøi vôùi chuùng ta qua Cöïu-öôùc vaø Ngaøi hoaøn thaønh lôøi höùa naøy qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong Taân-öôùc. Vì theá, trong theá giôùi cuûa ñöùc tin, Taân-öôùc khoâng theå toàn taïi maø khoâng coù Cöïu-öôùc, vaø trong cuøng moat caùch, lôøi cuûa Cöïu-öôùc khoâng theå öùng nghieäm maø khoâng coù lôøi cuûa Taân-öôùc.      

Söù ñoà Phao-loâ ñöôïc choïn vì Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá thì, caâu hoûi laø, “Loaïi Phuùc aâm naøo maø oâng ñaõ rao giaûng?” Oâng rao giaûng söï thaät veà Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeán trong theá gian vaø cöùu chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, treân caên baûn Kinh Thaùnh Cöïu-öôùc. Vì theá, baát cöù khi naøo chuùng ta rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, chuùng ta cuõng neân döïa vaøo neàn taûng nhöõng lôøi tieân tri vaø heä thoáng daâng teá leã cuûa Cöïu-öôùc. Chæ caùch aáy ngöôøi ta môùi ñeán ñeå tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø thaät, vaø Kinh Thaùnh Taân-öôùc öùng nghieäm nhöõng lôøi höùa cuûa Cöïu-öôùc.     

 

Töø luùc khôûi ñaàu cuûa Taân-öôùc, chuùng ta coù theå thaáy söï nhaán maïnh cuûa noù ñöôïc ñaët vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus nhaän töø Giaêng vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Trong khi trong coát loûi cuûa Cöïu-öôùc, coù heä thoáng daâng cuûa teá leã, vaø ñoù laø phöông caùch cöùu chuoäc toäi cho toäi nhaân. Anh / chò aáy phaûi chuyeån toäi cuûa mình qua con sinh teá baèng caùch ñaët tay treân ñaàu con sinh teá vaø laøm ñoå huyeát noù ra ñeå ngöôøi aáy ñöôïc tha toäi.   


Roài, neáu söï ñaët tay vaø huyeát cuûa con sinh teá vì söï chuoäc toäi trong Cöïu-öôùc, thì noù laø gì trong Taân-öôùc? Ñoù laø pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Hôn theá nöõa, Thaày Teá leã Thöôïng phaåm ñöôïc ñeà caäp trong Cöïu-öôùc (Leâ-vi-kyù 16:21) thì töông ñöông vôùi Giaêng Baùp-tít trong Taân-öôùc. 


Caâu 3 vaø 4 traû lôøi caâu hoûi, “Ngoâi vò cuûa Chuùa Jeâsus laø gì?” Nhöõng caâu naøy giaûi thích veà ñaëc tính chung cuûa Ngaøi. Theo phaàn xaùc Chuùa Jeâsus ñöôïc sanh ra trong doøng doõi Ña-vít vaø bôûi Ñöùc Thaùnh Linh, Ngaøi ñöôïc xöng laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi quyeàn naêng cuûa söï phuïc sinh töø keû cheát. Vì vaäy, Ngaøi trôû neân Cöùu Chuùa bôûi ban nöôùc vaø huyeát cho nhöõng ai tin nhaän Ngaøi. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trôû neân Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï cöùu roãi, Vua muoân vua vaø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm ñôøi ñôøi cho nhöõng ai tin.    


Trong vaøi thuyeát Thaàn ñaïo Cô ñoác, thaàn taùnh cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus bò choái boû. Nhöõng thuyeát thaàn hoïc naøy noùi, “Ngaøi chæ laø moät chaøng trai treû xuaát chuùng” Hôn nöõa, theo thuyeát Taân Thaàn ñaïo (New Theology), “coù söï cöùu roãi trong taát caû caùc toân giaùo.” Vì vaäy, theo nhöõng tröôøng thaàn hoïc töï do, ngöôøi ta khaúng ñònh raèng hoï phaûi chaáp nhaän lôøi phuø chuù, Phaät giaùo, Coâng giaùo vaø taát caû nhöõng toân giaùo khaùc treân theâ giôùi. Caùi goïi laø Thaàn ñaïo töï do (Liberal Theology) hay Taân Thaàn ñaïo noùi raèng moïi vieäc seõ ñöôïc toân troïng, vaø vì theá, taát caû moïi ngöôøi phaûi ñöôïc hieäp nhaát vaø trôû neân moät.   


Tuy nhieân, Kinh Thaùnh ñaõ noùi thaät roû raøng töø luùc ban ñaàu, Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng neân trôøi vaø ñaát. Theá thì, ai laø Ñöùc Chuùa Trôøi? Ñoù laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Danh hieäu “Christ” nghóa laø “ñöôïc xöùc daàu”. Trong Cöïu-öôùc, moät vua hay moät tieân tri ñöôïc xöùc daàu treân ñaàu bôûi thaày teá leã caû. Vì theá, Chuùa Jeâsus ñöôïc xem nhö laø Vua muoân vua. Moät ngöôøi töø choái Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng phaûi laø ngöôøi tin Ñöùc Chuùa Trôøi 


Ngaøy nay, ñöùc tin cuûa con ngöôøi treân toaøn theá giôùi ñang quaây veà vôùi chuû nghóa thoáng nhaát Cô ñoác giaùo treân toaøn theá giôùi treân caên baûn chuû nghóa ña toân giaùo. Hoï ngôïi khen vaø thôø phöôïng trong khi lieân keát vôùi taát caû caùc loaïi yeáu toá töø caùc toân giaùo ngoaïi giaùo nhö Phaät giaùo vaø khoång giaùo. Vaøo thôøi ñieåm naøo ñoù, hoäi chuùng thôø phöôïng theo caùch Phaät giaùo, vaø trong thôøi ñieåm khaùc hoï laøm vieäc aáy trong phöông caùch Cô ñoác giaùo. Toát, coù theå coù moät hoån hôïp thöùc aên ngon ngoït. Tuy nhieân, khi noùi ñeán ñöùc tin, caøng tinh khieát caøng toát ñeïp.  

   

Vì theá, ñeå traû lôøi cho caâu hoûi cho caâu 3 vaø 4, “Ai laø Chuùa Jeâsus?” thì Ngaøi laø Ñaáng ñöôïc bieát ñeán nhö Con Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi quyeàn naêng cuûa söï soáng laïi töø keû cheát. Ñaáng Christ trôû neân Chuùa vaø Cöùu Chuùa chuùng ta.  

Caâu 5 vaø caâu 6 moâ taû theá naøo Phao-loâ trôû thaønh Söù ñoà bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Oâng trôû thaønh moät chöùng nhaân rao giaûng Phuùc aâm cho daân ngoaïi ñeå hoï coù theå nhaän söï cöùu roãi bôûi tin vaøo Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.   

 


Söù ñoà Phao-loâ ñaõ coù loaïi thaåm quyeàn naøo?  


Nhö ñöôïc vieát trong caâu 7, Söù ñoà Phao-loâ coù thaåm quyeàn ban phöôùc cho ngöôøi tin trong Chuùa Jeâsus bôûi danh Ñöùc Chuùa Trôøi. Thaåm quyeàn cuûa moät Söù ñoà coù nghóa laø quyeàn naêng thuoäc linh cuûa con ngöôøi coù theå ban phöôùc cho taát caû nhöõng ngöôøi trong danh Chuùa Jeâsus Christ. 

Vì vaäy, Phao-loâ coù theå noùi, “Nguyeàn cho anh em ñöôïc aân ñieån vaø söï bình an töø nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha chuùng ta, vaø töø nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ!” 

 

ÔÛ ñaây, toâi muoán nghó ñeán ít nhieàu veà lôøi chuùc phöôùc naøy. Noù döôøng nhö Söù ñoà Phao-loâ coù thaåm quyeàn ban phöôùc cho moïi ngöôøi, vaø baát cöù khi naøo chuùng ta keát thuùc buoåi thôø phöôïng vaøo Chuùa nhöït, chuùng ta keát thuùc vôùi lôøi chuùc phöôùc. “Caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi ban loaïi phöôùc laøïnh cho caùc Thaùnh ñoà.” Vaø nhöõng lôøi chuùc phöôùc nguyeân thuûy theo sau.   

Chuùng ta haõy baét ñaàu vôùi Daân soá kyù 6:22. “Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haõy noùi cuøng A-roân vaø caùc con trai ngöôøi maø raèng: Caùc ngöôi phaûi chuùc phöôùc cho daân Y-sô-ra-eân nhö vaày: Caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va ban phöôùc cho ngöôi vaø phuø hoä ngöôi!”


A-roân thaày Teá leã caû Thöôïng Phaåm vaø caùc con trai cuûa oâng ñöôïc phaùn baûo, “Ñaây laø caùch maø ngöôi seõ chuùc phöôùc cho con caùi Y-sô-ra-eân” Neáu hoï ban phöôùc cho daân Y-sô-ra-eân theo caùch naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban phöôùc cho hoï nhö ñöôïc phaùn trong Kinh Thaùnh. Khi chuùng ta nhìn vaøo taát caû tghô tín cuûa Phao-loâ, chuùng ta coù theå thaáy oâng thöôøng noùi, “Caàu xin aân ñieån cuûa Chuùa chuùng ta ôû vôùi anh em”. Ñieàu naøy chæ toû raèng noù khoâng phaûi chính oâng ta ban phöôùc, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ban noù. Vì theá, Söù ñoà Phao-loâ luoân luoân chuùc phöôùc cho caùc thaùnh ñoà trong cuoái caùc thô tín cuûa oâng ta.    

Phao-loâ coù thaåm quyeàn ban phöôùc cho daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thaåm quyeàn naøy khoâng ñöôïc ban cho taát caû Muïc sö Cô ñoác. Thay vaøo ñoù, noù chæ ñöôïc ban cho nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi nhöõng ñaày tôù Ñöùc Chuùa Trôøi chuùc phöôùc noùi raèng hoï thaät söï mong muoán ban phöôùc, tì Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï nhöõng phöôùc laønh thaät söï theå theo lôøi chuùc phöôùc. 

 

Ñöùc Chuùa Trôøi ban thaåm quyeàn thieân quoác khoâng chæ cho nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi, nhöng cuõng cho taát caû nhöõng thaùnh ñoà taùi sanh. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Keû naøo maø caùc ngöôi tha toäi cho, thì toäi seõ ñöôïc tha; coøn keû naøo caùc ngöôi caàm toäi laïi, thì seõ bò caàm cho keû ñoù” (Giaêng 20:23). Ngaøi ban loïai thaåm quyeàn naøy cho taát caû nhöõng ngöôøi coâng chính. Vì theá, neân chuù yù raèng ngöôøi khoâng phaûi ñoái dieän vôùi thaùnh ñoà taùi sanh hay caùc ñaày tôù cuûa Ngaøi, vì moãi ngöôøi cuøng phaûi ñoái dieän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban thaåm quyeàn ban phöôùc hay ruûa saû cho caùc Söù ñoà cuõng nhö nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi vaø ngöôùi coâng chính. Söùù ñoà Phao-loâ mong muoán truyeàn ñaït aân töù thuoäc linh leân caùc thaùnh ñoà


Chuùng a haõy ñoïc Roâ-ma 1:8-12. “Tröôùc heát, toâi nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vì heát thaûy anh em maø taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi toâi veà ñöùc tin anh em ñaõ ñoàn khaép caû theá gian. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi maø toâi laáy taâm thaàn haàu vieäc, bôûi söï giaûng Tin Laønh cuûa Con Ngaøi, laøm chöùng cho toâi raèng toâi nhaéc ñeán anh em khoâng thoâi trong moïi khi toâi caàu nguyeän, thöôøng xin Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi yù muoán Ngaøi, sau laïi coù theå gaëp dòp tieän ñi ñeán nôi anh em. Thaät vaäy, toâi raát mong moûi ñeán thaêm anh em, ñaëng thoâng ñoàng söï ban cho thieâng lieâng cuøng anh em, haàu cho anh em ñöôïc vöõng vaøng, töùc laø toâi ôû giöõa anh em, ñeå chuùng ta cuøng nhau giuïc loøng maïnh meõ bôûi ñöùc tin chung cuûa chuùng ta, nghóa laø cuûa anh em vaø cuûa toâi.”  


Tröôùc heát, Phao-loâ caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi veà nhöõng gì? Oâng caûm taï Chuùa vì caùc Cô ñoác nhaân ôû thaønh Roâ-ma bôûi vì hoï tin Chuùa Jeâsus vaø qua hoï, Phuùc aâm ñöôïc rao giaûng ra cho nhöõng ngöôøi khaùc.   

 

Trong caâu 9 vaø caâu 10, ngöôøi ta coù theå ñaët caâu hoûi, “Taïi sao Söù ñoà Phao-loâ muoán ñeán thaønh Roâ-ma trong chuyeán truyeàn giaùo cuûa oâng?” Lyù do cho vaán ñeà naøy laø vì Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñöôïc rao giaûng ra trong thaønh Roâ-ma trong luùc aáy, noù seõ ñöôïc lan truyeàn ra khaép theá giôùi. Nhö theå caû theá giôùi ngaøy nay nhìn vaøo nöôùc Myõ, trong thôøi xa xöùa aáy, Roâ-ma laø trung taâm cuûa theá giôùi nhö coù lôøi noùi raèng, “Ñöôøng naøo cuõng veà La-maõ.” 


Chuùng ta ñang laøm nhieàu vieäc ñeå rao giaûng phuùc aâm trong nöôùc Myõ. Neáu chuùng ta rao truyeàn Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong nöôùc Myõ, nhieàu giaùo só seõ ra ñi khaép theá giôùi ñeà rao giaûng Phuùc aâm toát ñeïp cho ngöôøi khaùc. Vì theá Phao-loâ mong muoán ñeán Roâ-ma. Aân töù thuoäc linh maø Phao-loâ noùi ñeán


Caâu 11 vieát, “In verse 11, it is written, “Thaät vaäy, toâi raát mong moûi ñeán thaêm anh em, ñaëng thoâng ñoàng söï ban cho thieâng lieâng cuøng anh em, haàu cho anh em ñöôïc vöõng vaøng,”

Phao-loâ muoán noùi gì khi truyeàn ñaït moät soá aân töù thuoäc linh haàu ñeå hoï ñöôïc vöõng vaøng? Aân töù thuoäc linh maø oâng noùi ñeán laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, maø chuùng ta ñang rao truyeàn. Caâu 12 vieát, “Töùc laø toâi ôû giöõa anh em, ñeå chuùng ta cuøng nhau giuïc loøng maïnh meõ bôûi ñöùc tin chung cuûa chuùng ta, nghóa laø cuûa anh em vaø cuûa toâi.”


Noùi raèng moät vaøi aân töù thuoäc linh seõ taùc ñoäng treân ngöôøi ta cho pheùp hoï ñöôïc vöõng vaøng vaø an uûi ngöôøi ta bôûi ñöùc tin tröôûng thaønh cuûa Phao-loâ laãn hoï, laø vì bôûi söï raop truyeàn Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, Phao-loâ muoán cho ngöôøi ta ñöôïc an nghó, thoaûi maùi, nhaän phöôùc haïnh, vaø coù söï tyoâng coâng vôùi nhau trong cuøng moät ñöùc tin. 


Söù ñoà Phao-loâ muoán noùi raèng oâng muoán ñöôïc söï an uûi laãn nhau bôûi ñöùc tin tröôûng thaønh maø oâng muoán rao truyeàn Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh moät laàn nöõa cho Hoäi Thaùnh ôû Roâ-ma. Baây giôø taát caû caùc thaønh vieân trong Hoäi thaùnh chuùng ta phaûi hieåu vaø bieát caùch chính xaùc veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, nhöng ôû ñoù cuõng xuaát hieän moät soá tìn ñoà danh saùch laø nhöõng ngöôøi khoâng tin Phuùc aâm thaät. Gioáng nhö theá, Hoäi thaùnh ôû Roâ-ma coù nhu caàu laøm töôi môùi Phuùc aâm.  

Vì theá, Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng oâng coù theå ñöôïc khuyeán khích bôûi ñöùc tin tröôûng thaønh trong oâng ta. Thaät vaäy, chuùng ta nhaän söï an uûi tröôùc söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø long chuùng ta coù theå an nghó trong söï bình an nhôø ñöùc tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chuùng ta khoâng theå an nghó trong söï bình an maø khoâng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

 Hôn nöõa, Kinh Thaùnh cheùp, “toâi raát mong moûi ñeán thaêm anh em, ñaëng thoâng ñoàng söï ban cho thieâng lieâng cuøng anh em, haàu cho anh em ñöôïc vöõng vaøng.”

Aân töù thuoäc linh naøy laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ngöôøi ta coù theå trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän phöôùc chæ khi anh / chò aáy tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh.   

Tuy nhieân, caùi gì ñaõ laøm cho ngöôøi ta coù cuoäc soáng ñaïo ñöùc hay trung thaønh nhö boû töø boû huùt thuoác, uoáng röôïu vaø khoâng laøm nhöõng ñieàu sai traùi neáu hoï khoâng bieát Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, cho duø hoï tin Chuùa Jeâsus? Nhöõng vieäc laøm cuûa hoï khoâng laø gì tröôùc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì lôùn hôn nhieàu söï coâng chính cuûa loaøi ngöôøi. Thaät laø ñeå ñeå keùo ngöôøi ta ñeán nhaø thôø, nhöng vaán ñeà quan troïng laø rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho nhöõng ngöôøi tín ñoà môùi naøy ñeå hoï coù theå ñöôïc tha taát caû toäi cuûa hoï vaø trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi maëc laáy phöôùc haïnh thuoäc linh cuûa Thieân ñaøng.   


Söù ñoà Phao-loâ muoán caùc thaùnh ñoà ôû thaønh Roâ-ma ñöôïc khuyeán khích bôûi ñöùc tin cuûa rieâng hoï, vì theá oâng noùi, “toâi raát mong moûi ñeán thaêm anh em, ñaëng thoâng ñoàng söï ban cho thieâng lieâng cuøng anh em, haàu cho anh em ñöôïc vöõng vaøng,” 

Vì vaäy, Söù ñoà Phao-loâ phaûi rao giaûng Phuùc aâm thaät cho taát caû hoäi chuùng cuûa Hoäi thaùnh ñeå laøm cho hoï coù ñöùc tin, ñeå hoï ñöôïc vöõng vaøng bôûi ñöùc tin cuûa rieâng hoï trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. OÂng phaûi phaân phaùt cho tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Roâ-ma Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø daïy hoï nhöõng gì laø ñuùng.    

Ñaây laø nhöõng gì ñaõ laøm cho Söù ñoà Phao-loâ khaùc vôùi caùc nhaø truyeàn giaùo trong theá giôùi ngaøy nay. Trong thö tín gôûi cho Hoäi thaùnh Roâ-ma, Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng oâng muoán moïi ngöôøi ñöôïc vöõng vaøng bôûi taùc ñoäng cuûa aân töù thuoäc linh, vaø khuyeán khích hoï bôûi ñöùc tin tröôûng thaønh cuûa Hoäi thaùnh vaø cuûa oâng ta. Ñaây laø nhöõng gì maø caùc nhaø truyeàn ñaïo ngaøy hoâm nay phaûi hoïc töø Söù ñoà Phao-loâ. Söù ñoà Phao-loâ thöôøng rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå ngöôøi ta coù theå phaân bieät giöõa anh em thaät vaø nhöõng ngöôøi giaû doái.     

  

Trong nhöõng ngaøy aáy, Hoäi thaùnh daïy cho moät nhoùm nhöõng ngöôøi môùi gia nhaäp nhaän nhöõng baøi hoïc veà giaùo lyù trong voøng 6 thaùng hay caû naêm, cuoái cuøng hoï nhaän baùp teâm. Theá ñoù, hoï nhaän baùp-teâm khoâng caàn bieát hoï coù bieát veà Phuùc aâm cûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø Chuùa Jeâsus ñaõ laøm troïn hay khoâng. Noùi caùch khaùc, maëc duø ngöôøi ta trôû thaønh moät thaønh vieân cuûa moät Hoäi thaùnh, hoï khoâng theå trôû thaønh con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ai nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ngaøi. Nhöõng muïc sö ngaøy nay chæ moät vieäc laø ñoøi hoûi ngöôøi môùi tin Chuùa phaûi hoïc thuoäc loøng Möôøi Ñieàu raên vaø baøi Tín Ñieàu caùc Söù Ñoà. Neáu ngöôiø môùi tin Chuùa qua ñöôïc kyø khaûo saùt thuoäc loøng naøy, roài hoï hoûi, “Baïn coù boû uoáng röôïu chöùa? Boû huùt thuoác chöa? Baïn coù daâng 1/10 haøng thaùng khoâng? Baïn coù cuoäc soáng toát laønh khoâng 

Lyù do maø caùc Hoäi Thaùnh chaâu Aâu, chaâu AÙ vaø khaép the giôùi trôû neân xa caùch söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø vì hoï ñuoåi theo söï coâng chính cuûa con ngöôøi. Ngaøy nay, ngay caû ôû Haøn quoác, hay ñöôïc goïi laø “Gieâ-ru-sa-lem cuûa chaâu AÙ”, soá löôïng Cô ñoác nhaân ñang giaûm daàn. Baây giôø, thôøi ñieåm ñaõ ñeán maø trong ñoù khoâng ai muoán ñeán vôùi Hoäi thaùnh ngoaïi tröø coù nhöõng söï kieän ñaëc bieät xaûy ra trong Hoäi thaùnh nhö laø Leã Hoäi Ngôïi khen hay hoøa nhaïc “pop”. Maëc duø ngöôøi ta ñeán, nhöõng baøi giaûng thoâng thöôøng ñöôïc ban phaùt cho giôùi treû chöùa ñöïng nhöõng chuû ñeà nhö, “Ñöøng huùt thuoác, haõy soáng moät cuoäc soáng ñaïo ñöùc, giöõ ngaøy Chuùa nhöït vaø laøm khoái vieäc tình nguyeän,” khoâng coù gì lieân quan vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.           

Vì con ngöôøi nhaïy caûm vôùi toäi loãi vaø quaù yeáu ñuoái ñeå töø boû toäi loãi, anh / chò aáy phaûi nöông döïa vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá khi moät ngöôøi gia nhaäp vaøo Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta phaûi phaân phaùt cho hoï Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå hoï coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoái vôùi hoï, chuùng ta neân thaät söï chuyeån söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø noùi raèng anh vaø toâi ñöôïc voâ toäi maëc duø chuùng ta vaãn thieáu huït.  

Haõy giöõ chaët ñieâàu naøy trong trí. Con ngöôøi chæ coù theå soáng theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi sau khi anh / chò aáy trôû neân voâ toäi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta coù theå rao giaûng Phuùc aâm moät laàn thì nhöõng nan ñeà cuûa anh / chò aáy ñöôïc oån ñònh. Coâng vieäc rao truyeàn Phuùc aâm cuûa chuùng ta cho ngöôøi khaùc seõ khoâng ñaët tröôùc söï oån ñònh cuaûa nhöõng nan ñeà toäi loãi trong chuùng ta. Ngöôøi ta seõ khoâng bao giôø rao truyeàn Phuùc aâm thaät cho ngöôøi khaùc ngoaïi tröø nhöõng nan ñeà toäi loãi cuûa anh / chò aáy ñöôïc giaûi quyeát.     


Kinh Thaùnh noùi raèng Söù ñoà Phao-loâ ñaõ thaät söï taùc ñoäng vaøi aân töù thuoäc linh leân ngöôøi khaùc. Aân töù maø Phao-loâ noùi ñeán khoâng phaûi laø noùi tieáng laï hay chöõa laønh maø noù ñöôïc ñeà caäp ñeán bôûi Phong Traøo Nguõ Tuaàn trong Cô ñoác giaùo ngaøy nay. Haàu heát Cô ñoác nhaân cho raèng vaøi hieän töôïng laï nhö thaáy khaûi töôïng, tieân tri, noùi tieáng khaùc, hay chöõa laønh laø aân töù.  

Tuy nhieân, nhöõng vieäc naøy khoâng phaûi laø aân töù thuoäc linh töø thieân ñaøng. Thaáy khaûi töôïng trong khi caàu nguyeän hoaøn toaøn khoâng phaûi laø aân töù thuoäc linh. Moät ngöôøi keâu gaøu caùch loän xoän hay moät ngöôøi trong moät hang ñaù ñang yeáu ôùt baát cöù khi naøo anh / chò aáy nghe aâm thanh laï trong luùc khoâng nguõ ñöôïc trong 3 ñeâm daøi thì khoâng phaûi laø aân töù töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta coù theå tuyeân boá raèng hoï coù theå noùi ñöôïc nhöõng ngoân ngöõ khaùc vaø ngaõ xuoáng saøn nhaø baát tónh sau khi keâu gaøo nhöõng aâm thanh laï “la-la-la-la” vôùi löôõi uoán cong laïi tì khoâng phaûi laø daáu hieäu cuûa moät ngöôøi ñaày daåy Ñöùc Thaùnh Linh. Maø thay vaøo ñoù noù gioáng nhö moät beänh nhaân maø thaàn kinh khoâng oån ñònh ñang ñi vaøo söï roái loaïn. Tuy nhieân, coù caùi goïi laø “nhöõng nhaø phuïc höng aân töù” laø nhöõng ngöoøi khaúng ñònh raèng hoï day cho caùc Cô ñoác nhaân bieát theá naøo ñeå noùi tieáng laï hay theá naøo ñeå nhaän Ñöùc Thaùnh Linh. Hoï ñang laøm nöõng vieäc thaät söï sai traät vaø ñöùc tin maø hoï ñang coù laø hoaøn toaøn khoâng ñuùng.  

Nöôùc haèng soáng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh tuoân chaûy töø loøng cuûa chuùng ta khi chuùng ta thöïc hieän nhöõng coâng vieäc thuoäc linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch trung tín vaø böôùc theo Chuùa chuùng ta. Nöôùc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh seõ tuoân chaûy trong loøng chuùng ta khi chuùng ta giaûm ñi coâng vieäc cuûa xaùc thòt vaø theo ñuoåi coâng vieäc thuoäc linh.  

Cô ñoác nhaân neân nhaän aân töù thuoäc linh cuûa söï tha toäi bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Vaøi ngöôøi noùi raèng raát nhieàu Cô ñoác nhaân ngaøy nay ñang ñoái dieän vôùi ñòa nguïc trong khi hoï ngoài treân caùc baêng gheá nhaø thôø. Ñieàu naøy chæ toû raèng HT ngaøy nay khuyeán khich ngöôøi ta tìm söï coâng chính cuûa con ngöôøi thay vì rao giaûng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Anh chò em thaân mean, maëc duø ngöôøi ta chaát thanh2 ñoáng nhöõng coâng vieäc coâng chính cuûa con ngöôøi sau khi tham döï vaøo Hoäi thaùnh, ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø anh / chò aáy nhaän ñöôïc aân töù thuoäc linh bôûi vieäc laøm. Chuùng ta neân ñaët söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaøo loøng chuùng ta bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå nhaän ñöôïc aân töù thuoäc linh.

   

Chuùng ta haõy ñoïc caâu 13 ñeán 17, “Vaû, hôõi anh em, toâi chaúng muoán anh em khoâng bieát raèng ñaõ ghe phen toâi toan ñi thaêm anh em, ñaëng haùi traùi trong anh em cuõng nhö trong daân ngoaïi khaùc; song veà söï ñoù toâi bò ngaên trôû cho ñeán baây giôø. Toâi maéc nôï caû ngöôøi Gôø-reùc laãn ngöôøi daõ man, caû ngöôøi thoâng thaùi laãn ngöôøi ngu doát. Aáy vaäy, heã thuoäc veà toâi, thì toâi cuõng saün loøng rao Tin Laønh cho anh em, laø ngöôøi ôû thaønh Roâ-ma. Thaät vaäy, toâi khoâng hoå theïn veà Tin Laønh ñaâu, vì laø quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu moïi keû tin, tröôùc laø ngöôøi Giu-ña, sau laø ngöôøi Gôø-reùc; vì trong Tin Laønh naày coù baøy toû söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi ñöùc tin maø ñöôïc, laïi daãn ñeán ñöùc tin nöõa, nhö coù cheùp raèng: Ngöôøi coâng bình seõ soáng bôûi ñöùc tin.”

Söù ñoà Phao-loâ mong muoán ñeán thaønh Roâ-ma. Tuy nhieân, oâng ta khoâng theå thöïc hieän ñöôïc vì oâng coøn bò ngaên trôû. Vì vaäy oâng caàn phaûi caàu nguyeän ñeå caàu xin Chuùa môû caùnh cöûa cho vieäc truyeàn giaùo cuûa oâng. Gioáng nhö theá, chuùng ta neân daâng leân cuøng moät lôøi caàu nguyeän trong khi rao giaûng Phuùc aâm cho theá giôùi qua vaên phaåm. Chæ khi chuùng ta caàu nguyeän seõ lay chuyeån yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chæ khi Ñöùc Chuùa Trôøi môû cöûa vaø ñöôøng cho chuùng ta, chuùng ta seõ coù theå phaân phaùt Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh.     Phao-loâ maéc nôï moïi ngöôøi 


Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi ai laø oâng ñaõ maéc nôï hoï vaø nôï naøy laø gì maø oâng muoán noùi trong caâu 14 vaø 15? Oâng noùi rang oânbg ñaõ trôû thaønh con nôï cuûa caø ngöôøi Hy laïp laãn ngöôøi daõ man, vaø oâng nôï hoï veà vieäc rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Oâng noùi theâm oâng laø con nôï cuûa ngöôøi khoân ngoan laãn ngöôøi ngu doát. Vì theá, oâng mong muoán rao giaûng Phuùc aâm cho nhöõng ngöôøi ôû thaønh Roâ-ma baèng caùch toát nhaát maø oâng coù theå laøm ñöôïc.     

Vì vay, muïc ñích cuûa Söù ñoà Phao-loâ trong khi vieát thô naøy cho Hoäi thaùnh laø ñeå phaân phaùt Phuùc aâm. OnÂng nhaän thaáy raèng ngay trong loøng cuûa nhöõng ngöôøi trong Hoäi thaùnh taïi Roâ-ma, Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh khoâng ñöùng vöõng bôûi ñöùc tin, vaø nhö theá oâng chæ toû Phuùc aâm nhö theå laø moät aân töù thuoäc linh. Vì theá, oâng giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho caû nhöõng ngöôøi ñaõ ôû trong Hoäi thaùnh laãn cho taát caû moïi ngöôøi treân theá giôùi. Oâng noùi raèng oâng laø con nôï cuûa ngöôøi khoân ngoan laãn ngöôøi ngu doát, ngöôøi Hy laïp laãn ngöôøi daõ man.      

Phao-loâ nôï moùn nôï gì? Oâng maéc nôï veà vieäc rao giaûng Phuùc aâm cho moïi ngöôøi treân theá giôùi. Oâng xaùc ñònh raèng oâng phaûi traû moùn nôï maø oâng nôï cho moïi ngöôøi treân theá giôùi. Gioáng nhö theá, ngay caû ngaøy nay nhöõng ngöôøi coù Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh nôï söï rao truyeàn Phuùc aâm. Moùn nôï maø hoï phaûi traû laø coâng vieäc cuûa söï rao truyeàn Phuùc aâm. Ñaây laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûirao truyeàn Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho toaøn theá giôùi trong luùc naøy.  

Ngöôøi ta suy nghó caùch sai laàm raèng chæ huyeát treân Thaäp töï giaù laø ñuû cho söï cöùu roãi. Tuy nhieân, trong Roâ-ma ñoaïn 6 Phao-loâ noùi raèng oâng ta ñaõ ñöôïc Baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø cuõng trong söï cheát cuûa Ngaøi. Vì coù nhöõng tín ñoà danh saùch trong Hoäi thaùnh Roâ-ma laø nhöõng ngöôøi chæ tin vaøo huyeát treân Thaäp töï giaù, Phao-loâ muoán phaân phaùt cho hoï söï maàu nhieäm kín giaáu cuûa Baùp-teâm maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän. Gioáng nhö theá, chuùng ta neân rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho nhöõng ai laø ngöôøi chöa nghe noù, duø cho hoï coù thôøi gian daøi trong Hoäi thaùnh.   


Khi Cô ñoác nhaân hoûi hoï coù toäi hay khoâng, hoï nghó raèng  caâu hoûi naøy töï noù laø voâ ích vaø khoâng quan heä fì ñeán caù nhaân hoï. Tuy nhieân, caâu hoûi naøy laø moät söï thaät raát quan troïng vaø coù giaù trò to lôùn. Neáu con ngöôøi bò ñaøy ñeán ñòa nguïc vì toäi cuûa hoï, ai laø ngöôøi ôû ñoù ñeå hoûi hoï caâu hoûi naøy vaø cung caáp cho hoï moät giaûi phaùp? Chæ coù ngöôøi voâ toäi trong loøng cuûa hoï sau khi ñöôïc taùi sanh bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh coù theå hoûi loaïi caâu hoûi naøy vaø cung cuõng cho moät caâu traû lôøi ñuùng cho hoï. Chæ nhöõng thaùnh ñoà taùi sanh coù theå laøm cho toäi nhaân ñöôïc taùi sanh bôûi vieäc phaân phaùt Phuùc aâm thaät, ñoù laø, Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, maø nhöõng toäi nhaân khoâng bao giôø nghe tröôùc kia. 


Anh em thaân meán, duø laø moät ngöôøi ñaõ tin Chuùa Jeâsus , nhöng chöa ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh, thì ngöôøi aáy khoâng bao giôø coù theå thaáy ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì vaäy, haõy caûm ôn khi anh em gaëp ngöôøi cho pheùp toäi nhaân nhaän ñöôïc söï tha toäi bôûi phaân phaùt Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Roài baïn seõ nhaän ñöôïc phöôùc haïnh lôùn lao.  

 


Phuùc aâm maø Phao-loâ khoâng caûm thaáy hoå theïn


Trong caâu 16, Phuùc aâm naøo maø Phao-loâ khoâng caûm thaáy hoå theïn veà noù? Ñoù laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Vì Phuùc aâm naøy laø quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu moïi keû tin, Phao-loâ goïi noù laø “Phuùc aâm cuûa toâi” (Roâ-ma 2:16, 16:25), vaø oâng ñeà caäp ñeán noù caùch haûnh dieän thay vì xaáu hoå vì noù. Lyù do maø oâng khoâng caûm thaáy xaáu hoå veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø vì Phuùc aâm naøy laøm cho ngöôøi ta trôû neân hoaøn toaøn voâ toäi vaø huûy phaù böùc raøo toäi loãi ñaõ chgia caùch con ngöôøi vaø Ñöùc Chuùa Trôøi.   

Söï caát boû toäi loãi coù theå xaûy ra neáu ngöôøi ta chæ tin vaøo Phuùc aâm cuûa huyeát treân Thaäp töï giaù khoâng? Noù döôøng nh7ö coù theå caát boû toäi loãi maø chuùng ta vi phaïm töù tröôùc ñeán nay nhöng khoâng theå laøm saïch toäi trong töông lai. Vì theá, con ngöôøi vôùi loaïi ñöùc tin naøy phaûi coá gaéng taåy saïch toäi cuûa hoï bôûi lôøi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy. Hoï thuù nhaän raèng loøng cuûa hoï chæ ñaày nhöõng toäi vaø raèng hoïv laø nhöõng toäi nhaân khoâng theå traùnh ñöôïc. Nhöõng toäi nhaân cô ñoác naøy laø ngöôøi coù toäi khoâng theå noùi Phuùc aâm caùch thaønh thaät cho nhöûng ngöôøi khaùc, vì ‘Phuùc aâm’ maø hoï coù khoâng hôn gì moät ‘tin töùc toát laønh’ cho hoï.    

Phuùc aân trong tieáng Hy-laïp laø ‘euaggelion’, noùi caùch khaùc, phuùc aâm coù tieàm naêng thoåi bay maát toäi loãi theá gian. Chæ coù Phuùc aâm thaät thì gioáng nhö chaát ñai-na-mic. Noù laø Phuùc aâm thaät thì loaïi tröø taát caû toäi loãi theá gian. Vì theá moät ngöôøi nhö Phao-loâ, laø ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh coù khaû naêng tieâu tröø toäi loãi, thì khoâng hoå theïn veà noù. Ngaøy nay caû Cô ñoác nhaân döôøng nhö hoå theïn veà vieäc rao truyeàn Phuùc aâm. Tuy nhieân, nhöõng ai coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi vöõng vaøng trong chöùc vuï cao quí vaø vinh hieån khi hoï rao giaûng Phuùc aâm.   

Söù ñoà Phao-loâ khoâng coù moät chuùt xíu naøo cuûa söï hoå theïn trong khi rao giaûng Phuùc aâm. Vì Phuùc aâm maø oâng rao giaûng laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Vì ñaây laø Phuùc aâm toát ñeïp laø quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu moïi keû tin.  

Phuùc aâm naøy laø Phuùc aâm quyeàn naêng maø noù cho pheùp baát cöù ai tin vaøo noù thì nhaän ñöôïc söï tha toäi. Toäi loãi cuûa theá gian ñöôïc hoaøn toaøn taåy saïch neáu ngöôøi nghe nhaän Phuùc aâm vaøo loøng cuûa hoï. Toäi loãi cuûa theá gian hoaøn toaøn ñöôïc caát ra khoûi loøng cuûa hoï. Tuy nhieân, Phuùc aâm cuûa huyeát treân Thaäp töï giaù noùi leân söï cöùu roãi khoâng troïn veïn cho con ngöôøi, noù noùi vôùi con ngöôøi raèng noù chæ caát nguyeân toäi vaø roài nhöõng vi phaïm ñöôïc theâm vaøo trong cuoäc soáng cuûa hoï phaûi ñöôïc caát ñi bôûi lôøi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy. Noù ñeå laïi moät dö vò toäi loãi trong ngöôøi nghe.   

Coù phaûi chaêng Chuùa Jeâsus chæ caát ñi moät phaàn toäi loãi vì quyeàn naêng haïn cheá cuûa Ngaøi? Vì Chuùa Jeâsus hieåu con ngöôøi raát roû, Ngaøi khoâng ñeå laïi phía sau baát cöù moät toäi naøo. Ngaøi caát ñi taát caû toäi loãi bôûi nöôùc, huyeát vaø Thaùnh Linh. Toâi tin raèng Phuùc aâm toát ñeïp ban cho söï cöùu roãi khoûi toäi caùch hoaøn toaøn cho nhöõng ai nghe vaø tin vaøo Phuùc aâm cuûa Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi ñoå ra treân Thaäp töï giaù 


Vì theá, Phuùc aâm coù cuøng moät quyeàn naêng cho moïi ngöôøi bao goàm caû ngöôøi Do-thaùi laãn ngöôøi Hy-laïp. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho pheùp cuøng moät söï cöùu roãi cho baát cöù ai tin Chuùa Jeâsus khi Phuùc aâm ñöôïc rao giaûng cho hoï. Maët khaùc, khi ngöôøi ta phaân phaùt moät caùi gì khaùc hôn laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, ngöôøi aáy seõ nhaän côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá Phao-loâ noùi, “Nhöng neáu coù ai, hoaëc chính chuùng toâi, hoaëc thieân söù treân trôøi, truyeàn cho anh em moät tin laønh naøo khaùc vôùi Tin Laønh chuùng toâi ñaõ truyeàn cho anh em, thì ngöôøi aáy ñaùng bò a-na-them!” Söù ñoà Phao-loâ noùi caùch roû raøng raèng chæ coù moät Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø thaät trong taát caû caùc loaïi phuùc aâm khaùc.  

Khoâng phaân bieät ngöôøi Do thaùi hay ngöôøi ngoaïi bang, hay laø ngöôøi tin vaøo ñaïo Islam, ñaïo Laûo, ñaïo Phaät, ñaïo Nho, ñaïo tôø thaàn maët trôøi hay baát cöù caùi gì khaùc, moãi caù nhaân phaûi coù moät cô hoäi nghe Phuùc aâm. Hôn nöõa, Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cung caáp cho ho moät cô hoäi ñeå nhaän söï cöùu roåi khoûi taát caû toäi loãi cuûa hoï. Vì theá chuùng ta phaûi rao truyeàn Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaàng taïo döïng neân vuõ truï, Ngaøi ñaõ ñeán theá gian naøy trong hình theå xaùc thòt con ngöôøi ñeå cöùu chuùng ta, Ngaøi ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi nhaän Baùp-teâm cuûa Giaêng, vaø Ngaøi ñaõ nhaän söï phaùn xeùt toäi cuûa chuùng ta vaø cheát treân Thaäp töï giaù. 

Vì theá, Söù ñoà Phao-loâ khoâng hoå theïn veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Duø Phuùc aâm cuûa chæ Thaäp töï giaù phaûi laø Phuùc aâm hoå theïn, Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh khoâng theå laø Phuùc aâm cuûa söï hoå theïn; nhöng moät phuùc aâm ñuùng vaø quyeàn naêng vöôït qua vôùi söï töï haøo vaø loøng töï troïng. Baát cöù ai tin vaøo Phuùc aâm naøy nhaän ñöôïc söï ñaày troïn Ñöùc Thaùnh Linh bôûi ñöùc tin trong söï thaät hoï ñaõ trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät laàn nöõa, toâi noùi vôùi caùc baïn raèng Phuùc aâm toát cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh khoâng bao giôø coù teå laø Phuùc aâm hoå theïn. Tuy nhieân, Phuùc aâm chæ tin vaøo huyeát treân Thaäp töï giaù laø hoå theïn.    

Caùc Cô ñoác nhaân thaân meán, baïn coù hoå theïn khi baïn rao giaûng Phuùc aâm cuûa chæ huyeát treân Thaäp töï giaù khoâng? Baïn caõm thaáy hoå theïn khi baïn phaân phaùt vaø tin vaøo Phuùc aâm chæ huyeát maø khoâng coù chöùa ñöïng Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Vì baïn hoå theïn khi rao giaûng moät loaïi Phuùc aâm voâ ích, baïn luoân luoân keâu khoùc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi hay daâng nhöõng lôøi caàu nguyeän cuoàng tín trong moät ngoân ngöõ khaùc ñeå laøm ñaày nhöõng caûm giaùc cuûa baïn tröôùc khi baïn ñi ra ñöôøng ñeå keâu gaøo “Haõy tin Chuùa Jeâsus! Haõy tin Chuùa Jeâsus!”  

Ñaây laø vaøi vieäc maø ngöôøi ta coù theå laøm vôùi söï ñaày traøn caûm xuùc nhöng ñoù laø vaøi vieäc maø ngöôøi ta khoâng bao giôø coù theå laøm vôùi taâm trí oån ñònh. Ñoù laø taïi sao nhöõng ngöôøi tin chæ vaøo huyeát treân Thaäp töï giaù keâu gaøo khoâng ngôùt vaø gaây neân söï quaáy raày baát cöù khi naøo hoï ra ñöôøng ñeå truyeàn giaùo. Vôùi moät caùi maùy phoùng thanh keà beân mieäng hoï, hoï luoân luoân keâu leân, “Jeâsus, vaøo thieân ñaøng, khoâng tin, vaøo ñòa nguïc” Tuy nhieân, moät ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh phaân phaùt phuùc aâm trong theå caùch raát lòch söï nhaõ nhaën; trong luùc môû Kinh Thaùnh cuûa anh ta ra, anh aáy uoáng traø vaø noùi chuyeän vôùi ngöôøi khaùc.        Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc noùi ñeán laø gì?  


Trong caâu 17, caùi gì ñöôïc noùi ñeán ñeå baøy toû Phuùc aâm cuûa Ñaáng Christ? Kinh Thaùnh noùi raèng “söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû caùch ñaày ñuû trong Phuùc aâm thaät. Cho neân, Kinh Thaùnh noùi raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû trong noù töø ñöùc tin ñeán ñöùc tin vaø ngöôøi ta chæ soáng nhôø ñöùc tin. Phuùc aâm ñöôïc ban phaùt chæ laø Phuùc aâm cuûa huyeát treân Thaäp töï giaù khoâng chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.     

Anh em thaân meán, neáu noùi raèng ngöôøi ta phaûi daâng lôøi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy vì toäi haøng ngaøy cuûa hoï duø cho hoï ñaõ ñöôcï tha thöù nguyeân toäi, vaø con ngöôøi ñoù töø töø ñöôïc thaùnh hoaù ñeå cuoái cuøng ñeå trôû neân moät ngöôøi hoaøn toaøn coâng chính, theá thì loaïi ñöùc tin naøy coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Ñaây khoâng laø nhöõng gì ñöôïc baøy toû trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù vaøi ñieàu baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi veà vieäc troïn laønh. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh noùi veà Phuùc aâm troïn veïn töø khôûi ñaàu cho ñeán keát thuùc.     

Baïn laø ngöôøi daâng lôøi caàu nguyeän aên naên vì baïn ñang phaïm toäi moãi ngaøy nhö theå baïn laøm moät caùi aùo môùi baèng laù caây vaû ñeå che ñaäy söï hoå nhuïc haøng ngaøy cuûa baïn, hoaëc coù theå laø haøng tuaàn hay haèng thaùng. Moät ngöôøi cöù taùi trôû thaønh toäi nhaân bôûi noùi raèng haøng ngaøy caàn coù söï caàu nguyeän aên naên thì gioáng nhö anh ta bao phuû söï hoå nhuïc cuûa mình baèng laù caây vaû. Ñaây laø tình traïng cuûa nhöõng ñôøi soáng toân giaùo cuûa nhöõng ai chæ tin vaøo Phuùc aâm cuûa huyeát treân Thaäp töï giaù. Hoï laø nhöõng ngöôøi ngu daïi laø ngöôøi khoâng muoán maëc aùo da maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho caùch nhöng khoâng, nhöng thay vì vui thích maëc chieác aùo baèng laù caây vaû.     

Huyet Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù laø keát quaû cuûa Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus, vaø khoâng vì söï ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù maø Chuùa Jeâsus coù theå caát taát caû toäi loåi cuûa chuùng ta. Ngaøi caát toäi loãi chuùng ta khi Ngaøi chòu Baùp-teâm vaø roài mang taát caû toäi loãi ñeán Thaäp töï giaù vaø cheát ñeå ñeàn toäi cho caû theá gian.     Vì vaäy, Thaäp töï giaù laø keát quaû cuûa Baùp-teâm maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän laõnh. Vì Chuùa Jeâsus ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa taát caû chuùng ta qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi, söï ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù laø coâng vieäc cuoái cuøng ñeå ñeàn toäi cho chuùng ta. Chuùa Jeâsus nhaän taát caû söï ruûa saû cuûa toäi loãi nôi Thaäp töï giaù vì Ngaøi ñaõ nhaän laõnh Baùp-teâm.   


Theá thì laøm theá naøo chuùng ta nhaän laûnh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùng ta coù theå ñaït ñöôïc noù bôûi bieát vaø tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Baïn coù theå hoûi toâi raèng, “Baïn laø tín ñoà trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh khoâng?” Toâi coù theå traû lôøi caùch nhanh choùng vaø roû raøng laø ‘Coù’. Bí quyeát ñeå nhaän döôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi lø tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh.   

Lyù do cho vaán ñeà naøy laø vì Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø leõ thaät vaø vì noù baøy toû tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi. Cuõng vì Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh chöùa ñöïng söï tha toäi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho con ngöôøi caùch nhöng khoâng, phöông caùch trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, phöôùc cuûa söï soáng ñôøi ñôøi bôûi con ngöôøi coù theå nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh, vaø phöôùc haïnh trong theå chaát cuøng taâm linh treân ñaát naøy.    

Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû caùch ñaày ñuû trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø oâng ñaõ rao giaûng. Vì theá ñaët söï coâng chính cuûa loaøi ngöôøi maø khoâng bieát ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì gioáng nhö toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Hôn theá nöõa, phuùc aâm maø chó tin vaøo huyeát treân Thaäp töï giaù, nhöng khoâng chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø sai laïc. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ toû phuùc aâm ñuùng cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø Ngaøi ñaõ ban cho. Kinh Thaùnh Cöïu vaø Taân öôùc nhö laø moät caëp trong söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. Cöïu öôùc chuaån bò cho Taân öôùc vaø Taân öôùc hoaøn thaønh nhöõng lôøi höùa chöùa ñöïng trong Cöïu öôùc. Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi cuûa theá gian bôûi ban cho chuùng ta Phuùc aâm thaät maø trong ñoù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû troïn veïn. Nhö theá Ngaøi cöùu con ngöôøi ra khoûi moïi toäi.    

Ngay baây giôø, toaøn teà giôùi neân quaây veà vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chæ coù moät phuùc aâm coù theå cöùu con ngöôøi ra khoûi toäi laø Phuùc aâm nguyeân thuûy cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Anh em thaân meán, caû theá giôùi phaûi quaây trôû veà vôùi Phuùc aâm cuõa Nöôùc vaø Huyeát. Hoï phaûi quaây veà vôùi phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, trong ñoù coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Lyù do cho vieäc naøy laø vì Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø thaät maø noù coù theå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. Chæ coù Phuùc aâm chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå cöùu chuùng ta laø laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Hôn nöõa, Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng chuùng ta baûo veä daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chính Ñöùc Thaùnh Linh caàu nguyeän cho chuùng ta, ban phöôùc cho chuùng ta, vaø luoân luoân ôû vôùi chuùng ta vaø ban cho chuùng ta söï soáng ñôøi ñôøi nhö laø moät moùn quaø.     

Nhö laø moät treâu choïc ñeå thaáy raèng coù quaù nhieàu ngöôøi khoâng quan taâm ñeán phuùc aâm naøy. Toâi hy voïng moïi ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh bôûi söï hieåu bieát roû raøng veà Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Pheùp Baùp-teâm maø Chuùa Jeâsus nhaän laõnh töø Giaêng thì khoâng phaûi laø vieäc Chuùa Jeâsus chaáp nhaän vì Ngaøi khieâm nhu. Lyù do maø Ngaøi nhaän Baùp-teâm laø ñeå mang taát caû toäi cuûa theá gian naøy. Giaêng, con ngöôøi væ ñaïi nhaát trong voøng nhöõng ngöôøi bôûi ngöôøi nöõ sanh ra, ñaët tay leân ñaàu Chuùa Jeâsus khi Ngaøi chòu Baùp-teâm. Hình thöùc naøy lieân quan ñeán vieäc ñaët tay cuûa Thaày Teá leã caû treân ñaàu con sinh teá voâ toäi trong Cöïu öôùc (Leâ-vi-kyù 16:21). Söï cheát cuûa Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù laø keát quaû cuûa vieäc chaát toäi loãi leân thaân theå Ngaøi, vaø noù lieân quan ñeán huyeát ñoå ra cuûa cuûa leã chuoäc toäi vaø söï cheát sau vieäc ñaët tay.     

Vì Phuùc aâm cuõa Nöôùc vaø Thaùnh Linh naøy ñaõ ñöôïc ñeà caäp ñeán caû trong Cöïu öôùc vaø Taân öôùc, baát cöù ai tin vaøo moät phuùc aâm khaùc trong luùc loïi boû moät phaàn naøo trong ñoù laø ñöùc tin sai laïc. Ñieàu thöù nhaát vaø quan troïng nhaát maø Chuùa Jeâsus ñaõ laøm khi Ngaøi ñeán theá gian naøy laø nhaän laáy Baùp-teâm bôûi Giaêng. Thaät laø sai laàm khi baïn tin raèng Baùp-teâm cuûa Ngaøi chæ laø moät töôïng tröng vaø nghó raèng Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm vì söï khieâm toán cuûa Ngaøi. 


Loaïi ngöôøi naøo laø ngöôøi taø giaùo? Trong Tít 3:10 cheùp, “Sau khi mình ñaõ khuyeân baûo keû theo taø giaùo moät hai laàn roài, thì haõy laùnh hoï,vì bieát raèng ngöôøi nhö theá ñaõ boäi nghòch maø cöù phaïm toäi, thì töï ñoaùn phaït laáy mình.”

Moät ngöôøi phaân reõ laø moät ngöôøi töï ñoaùn phaït laáy mình. Ngöôøi töï ñoaùn phaït coù nghóa laø ngöôøi aáy phaûi chaáp nhaän vaø xöng ra toäi loãi maø anh / chò aáy maéc phaûi. Vì theá moät Cô ñoác nhaân noùi raèng, “toâi laø moät toäi nhaân” laø ngöôøi gaây chia reõ, laø ngöôøi taø giaùo. Nhö coù cheùp raèng, “Sau khi mình ñaõ khuyeân baûo keû theo taø giaùo moät hai laàn roài, thì haõy laùnh hoï.”    

Vì nhöõng Cô ñoác nhaân naøy thì sa doïa vaø hö hoûng, moät thaùnh ñoà voâ toäi khoâng neân ñeán gaàn vôùi nhöõng ngöôøi naøy. Anh ta laø ngöôøi töï keát aùn mình vì ñöùc tin rieâng cuûa anh ta vaø ñôøi soáng toân giaùo ñaõ muïc naùt thoái röûa. Moät ngöôøi phaïm nhöõng toäi khoâng theå tha thöù tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi khoâng muoán ñöôïc trôû neân voâ toäi bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, nhöng thay vaøo ñoù hoï tieáp tuïc trong toäi loãi cuûa söï töø choái ôn cöùu roãi troïn veïn tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi trong luùc hoï noùi raèng hoï vaãn laø toäi nhaân. Ngöôøi töï keát aùn chính mình trong khi nghó nhö theá duø cho ngöôøi aáy tin Chuùa Jeâsus, anh / chò aáy coù toäi vaø vì theá töï goïi chính mình laø toäi nhaân, laø taø giaùo ñang höôùng ñaàu vaøo ñòa nguïc.    

Vaøi Cô ñoác nhaân daùn moät caâu khaåu hieäu phía sau xe cuûa hoï, “Ñoù laø loãi cuûa toâi”. Ñieàu naøy döôøng nhö laø moät caâu noùi töû teá vaø aám aùp ñoái vôùi quan ñieåm cuûa con ngöôøi, nhöng trong leõ thaät, noù coù nghóa laø taát caû laø loãi cuûa rieâng con ngöôøi, nhöõng söï vieäc nhö theá ñöù ngöôøi ta ñeán ñòa nguïc, trôû neân nhöõng ngöôøi chia reõ, vaø nhaän söï ruûa saû cho toäi loãi rieâng cuûa con ngöôøi. “Ñoù laø loãi cuûa toâi” laø moät caâu noùi nghòch lyù cuûa moät ngöôøi seõ soáng cuoäc soáng ñaïo ñöùc. Tuy nhieân, ngöôøi noùi caâu naøy ngjhó raèng anh / chò aáy coù theå soáng cuoäc soáng ñaïo ñöùc, laø tröïc tieáp thaùch thöùc Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi maø noù ñaõ xaùc ñònh raèng con ngöôøi nhö haït gioáng cuûa toäi loãi. Nhöõng ai chaïy theo suy nghó cuûa con ngöôøi nhö theá aáy seõ hoaøn toaøn nhaän laõnh taát caû moïi söï ruûa saû.  

Coù ai laø ngöôøi töï keát aùn mình trong voøng nhöõng ngöôøi cuûa baïn khoâng? Theá thì baïn neân nghe caån thaän moät laàn nöõa baøi giaûng cuûa roâi trong Roâ-ma 3 ñeå xaùc ñònh raèng söï tha thöù toäi khoâng naèm trong giaùo lyù Neân Thaùnh. Saùch Roâ-ma noùi veà vaán ñeà naøy raát laø chi tieát. Söù ñoà Phao-loâ bieát tröôùc nhöõng gì con ngöôøi seõ noùi trong moät ngaøy naøo ñoù vaø vì theá oâng noùi tröôùc raèng ñeå trôû neân voâ roäi laø thaät söï voâ toäi vaø noù khoâng theå chæ goïi laø moät toäi nhaân coâng chính. Oâng cuõng laøm chöùng roû raèng chæ coù Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø leõ thaät. Vì theá, thaät laø töï nhieân khi moät ngöôøi chæ tin vaøo huyeát treân Thaäp töï giaù laø trôû neân ngu daïi vaø caâm ñieác trong khi ñoïc thô Roâ-ma 

Thö tín cuûa Söù ñoà Phao-loâ laø moät thaùnh thö væ ñaïi vì noù laøm chöùng cho Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ngöôøi ta trôû neân coâng chính duø cho anh / chò aáy nguyeân thuûy laø moät toäi nhaân tröôùc khi tin nhaän Chuùa. Ngöôøi ta neân trôû neân ngöôøi coâng chính laø ngöôøi khoâng coù toäi trong loøng. Ñaây laø caùch theá naøo ngöôøi ta nhaän ñöôïc ñöùc tin phaûi leõ.   

Toâi hy voïng raèng duø ngay phuùt choác naøy, ñöùc tin cuûa con ngöôøi laø khoâng troïn veïn, nhöng ñöùc tin cuûa hoï seõ hoaøn toaøn ñaït ñeán söï troïn veïn trong khi hoï höôùng loã tai veà Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh qua Hoäi Thaùnh Taùi sanh. Xin haõy hoï theâm veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh qua nhöõng baøi giaûng naøy vaø xaùc ñònh lôøi cuûa leõ thaät.  

 Toâi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta söï giaøu coù ôn phöôùc cuûa Thieân ñaøng.