Sermons

【Chapter 1-2】 < Roâ-ma 1:16-17 > Söï Coâng Chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm< Roâ-ma 1:16-17 >

“Thaät vaäy, toâi khoâng hoå theïn veà Tin Laønh ñaâu, vì laø quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu moïi keû tin, tröôùc laø ngöôøi Giu-ña, sau laø ngöôøi Gôø-reùc; vì trong Tin Laønh naày coù baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi ñöùc tin maø ñöôïc, laïi daãn ñeán ñöùc tin nöõa, nhö coù cheùp raèng: Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin.”Chuùng ta phaûi nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Söù ñoà Phao-loâ khoâng hoå theïn veà Phuùc aâm cuûa Ñaáng Christ. Oâng laøm chöùng cho Phuùc aâm moät caùch chaéc chaén. Tuy nhieân, moät trong nhöõng lyù do maø ngaøy nay nhieàu ngöôøi khoùc than duø cho hoï tin Chuùa Jeâsus laø vì toäi loãi cuûa hoï. Noù cuõng vì söï thieáu hieåu bieát cuûa ho veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu vì tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bôûi töø boû söï coâng chính rieáng cuûa chuùng ta.   

Taïi sao Söù ñoà Phao-loâ khoâng hoå theïn veà Phuùc aâm? Tröôùc heat, vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû trong ñoù.  

Phuùc aâm, ‘euaggelion’ trong tieáng Hy-laïp coù nghóa laø “tin töùc toát laønh”. Khi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ haï sanh taïi Beát-leâ-hem, thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hieän ra vaø phaùn cuøng caùc gaõ chaên chieân laø nhöõng ngöôøi ñang canh giöõ baày chieân cuûa hoï trong ñeâm, “Saùng danh Chuùa treân caùc töøng trôøi raát cao, bình an döôùi ñaát, aân traïch cho loaøi ngöôøi” (Lu-ca 2:14) Ñoù laø tin töùc toát laønh, bình an, öôùc muoán toát laønh cho loaøi ngöôøi. Phuùc aâm cuûa Chuùa cöùu chuoäc chuùng ta ra khoûi toäi vaø taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Chuùa Jeâsus taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Ngaøi, chính Ngaøi, taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa nhöõng ai ngoaèn ngeøo nhö con doøi trong ñoáng phaân vaø nhöõng ai phaïm toäi trong buøn laày. 

Tröôùc heát Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm ñeå caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp chuùng ta trôû neân caùc thaùnh ñoà vaø ngöôøi coâng chính. Noù cuõng cho pheùp chuùng ta nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi vaø voâ toäi. 

Söï coâng chính cuûa con ngöôøi laø gì? Chuùng ta, con ngöôøi thích baøy toû chuùng ta ra tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khi chuùng ta coù moät vaøi vieäc ñaùng töï haøo. Chaát choàng söï kieâu haûnh caù nhaân cuûa con ngöôøi bôûi thöïc hieän caùc vieäc laøm toát mieâu taû sinh ñoäng söï coâng chính cuûa con ngöôøi. Tuy nhieân, haønh ñoäng ï coâng chính cuûa Chuùa Jeâsus laø cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi söï cho pheùp cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø noù ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm. Ñoù laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Trong nhöõng ngaøy naøy, haáu heat caùc Cô ñoác nhaân rao gaæng Phuùc aâm maø khoâng bieát Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï noùi, “Tin Chuùa Jeâsus vaø baïn seõ ñöôïc cöùu vaø trôû neân giaøu coù.” Tuy nhieân, nhöõng ñieàu naøy khoâng phaûi laø lôøi daïy cuûa Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Phuùc aâm döôøng nhö phoå thoâng hôn baát cöù vieäc gì khaùc, nhöng haàu heát ngöôøi ta ngu daïi vaø khoâng hieåu bieát Phuùc aâm. Noù thì töông töï vôùi söï kieän Kinh Thaùnh ñöôïc baùn chaïy nhaát, nhöng ngöôøi ta vaãn khoâng bieát chính xaùc noäi dung cuûa noù. Caùi quí giaù vaø lôïi ích nhaát trong theá gian ngaøy nay laø Phuùc aâm maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta. 

“Vì trong Tin Laønh naày coù baøy toû söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi ñöùc tin maø ñöôïc, laïi daãn ñeán ñöùc tin nöõa.” Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì gioáng nhö moät oác ñaûo treân sa-maït. Chuùa Jeâsus ñeán vôùi nhöõng toäi nhaân ñoù laø nhöõng ngöôøi phaïm nhieàu toäi vaø taåy saïch taát caû toäi cuûa hoï. Tuy nhieân, con ngöôøi ñaõ töø choái moùn quaø cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø noù ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian ñi, trong khi hoï coá gaéng thieát laäp söï coâng chính rieâng cho chính hoï baèng nhöõng noå löïc (thôø phöôïng, taän tuïy, nhieät tình, daâng hieán, caàu nguyeän aên naên, caàu nguyeän kieâng aên, giöõ ngaøy cuûa Chuùa, chuyeån bieán lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh ra haønh ñoäng vaø vaân vaân), vaø töø choái moùn quaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi töù choái söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ngöôøi ta nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ khi hoï töø boû söï coâng chính cuûa rieâng hoï. Hoï keát nhöõng chieác laù vaû laïi vôùi nhau ñeå laøm aùo cho hoï


Trong Saùng-theá-kyù 3:21 vieát, “Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi laáy da thuù keát thaønh aùo daøi cho vôï choàng A-ñam, vaø maëc laáy cho.”

Ngöôøi ñaàu tieân, A-ñam, phaïm toäi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi rôi vaøo caäm baåy cuûa Sa-tan. Nhöõng gì maø A-ñam vaø EÂ-va laøm ngay sau khi hoï phaïm toäi laø keát laù vaû laïi vôùi nhau vaø laøm ñoà maéc cho hoï. Y phuïc ñöôïc laøm baèng laù vaû laø traùi ngöôùc laïi vôùi chieác aùo daøi baèng da thuù. Noù khaùc bieät giöõa “coâng chính cuûa con ngöôøi” vaø “söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Saùng-theá-kyù 3:7 vieát, “hoï laáy laù caây vaû ñoùng khoá che thaân.” Baïn coù khi naøo beän caùi khaên baèng laù caây caûi cuû khoâng? Chuùng ta nhöõng ngöôøi Haøn quoác caét laù caây caûi cuû töø nhöõng caây caûi vaø xeáp chuùng noù laïi chung vôùi caùc coïng rôm ñeå laøm khoâ chuùng. Chuùng ta haàm ñaäu chung vôùi chuùng trong muøa ñoâng. Thaät ngon tuyeät! 

A-ñam vaø EÂ-va beän laù caây vaû laïi vôùi nhau vaø laøm y phuïc cho hoï sau khi hoï phaïm toäi. Nhöõng loaïi haønh ñoäng naøy: vieäc laønh, töï keát aùn, vaø töï hieán caáu taïo thaønh söï coâng chính cuûa con ngöôøi. Noù laø söï coâng chính cuûa baûn ngaû khoâng phaûi laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï thaät laø hoï ñaõ laøm y phuïc cho rieâng hoï baèng laù vaû ñeå baøy toû toäi kieâu ngaïo bôûi coá gaéng giaáu toäi loãi cuûa hoï baèng vieäc laønh tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Beän söï coâng chính cuûa con ngöôøi, coá gaéng cuûa con ngöôøi, töï daâng hieán, töï xeùt, phuïc vuï, vaø caàu nguyeän aên naên trong y phuïc, vaø che ñaäy toäi loãi trong tö töôûng con ngöôøi vôùi toäi “taø daâm”, maø noù ñöôïc tích luûy trong söï kieâu ngaïo cuûa con ngöôøi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta coù theå giaáu toäi loãi cuûa chuùng ta trong loøng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi keát nhöõng laù vaû laïi vôùi nhau ñeå laøm y phuïc khoâng? Khoâng bao giôø. Laù vaû seõ bò rôi xuoáng trong ngaøy, vaø vaøo ngaøy thöù ba cuoái cuøng taàt caû laù ñeàu rôi xuoáng. Y phuïc laøm baèng thöïc vaät seõ khoâng toàn taïi laâu.  Nhöõng ai ñaõ keát laù vaû laïi vôùi nhau ñeå laøm y phuïc laø nhöõng ngöôøi coá gaéng laøm ñieàu coâng nghóa bôûi phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi nhöõng vieäc laøm laønh rieâng cuûa hoï, laø nhöõng ngöôøi khoâng theå ñöôïc vaøo thieân ñaøng. Hoï khoâng theå nhaän söï tha toäi bôûi söï coâng chính cuûa vieäc laønh rieâng cuûa hoï.

Khi A-ñam vaø EÂ-va coá gaéng giaáu toäi cuûa hoï bôûi laøm y phuïc baèng laù vaû, Ñöùc Chuùa Trôøi goïi A-ñam, “A-ñam, ngöôi ôû ñaâu?” Nuùp trong buïi caây ôû trong vöôøn, A-ñam traû lôøi, “Toâi sôï, vì toâi loûa loà, vaø toâi phaûi aån mình.” Moät ngöôøi coù toäi coá gaéng aån mình trong buïi caây. Caây trong Kinh Thaùnh thöôøng ngöï yù chæ veà ngöôøi. Anh/chò aáy coù toäi trong loøng coá gaéng aån mình trong ñaùm ñoâng ngöôøi. Anh/chò aáy thích tìm choå ngoài giöûa, khoâng ngoài quaù xa ôû tröôùc hay sau nhaø thôø nôi maø coù nhieàu ngöôøi taäp hoïp. Taïi sao? Vì anh/chò aáy muoán giaáu mình trong ñaùm ñoâng. 

Tuy nhieân, anh/chò aáy khoâng theå giaáu toäi loãi cuûa hoï tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Anh/chò aáy phaûi ñöôïc tha toäi bôûi töø boû söï coâng chính rieâng vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai coù ñöùc tin mô hoà vaø nhöõng ai khoâng tin vaøo leõ thaät cuõng muoán vaøo Nöôùc Thieân ñaøng, giaáu mình trong ñaùm ngöôøi gioáng nhö hoï, nhöng hoï seõ keát thuùc trong ñòa nguïc vôùi nhöõng ngöôøi coá gaéng che giaáu toäi vôùi nhöõng vieäc laøm laønh. Toäi nhaân tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi bieåu loä laø toäi nhaân vaø töø boû chính mình hoï.

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi A-ñam, laø ngöôøi laøm y phuïc baèng laù vaû, “Taïi sao ngöôi haùi traùi caây aáy? Ai baûo ngöôi aên?” “OÂ! Thöa Chuùa, Ngöôøi ñaøn baø maø Ngaøi ñeå beân toâi, coâ ta cho toâi traùi caây aáy, vaø toâi ñaõ aên.” “EÂ-va, taïi sao ngöôi laøm theá?” “Con raén caùm doå toâi vaø toâi ñaõ aên.” Vì tjeá Chuùa ñaõ phaùn vôùi con raén, “Vì ngöôi ñaõ laøm ñieàu naøy, neân ngöôi phaûi bò ruûa saû giöûa voøng caùc loaøi thuù ñoàng, vaø thuù röøng: ngöôi phaûi boø baèng buïng vaø aên buïi ñaát suoát ñôøi ngöôi.” Ñoù laø taïi sao con raén phaûi boø tröôøng baèng buïng coû noù. Laàn nöõa Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng A-ñam vaø EÂ-va, “Ngöôi ñaõ phaïm toäi. Ngöôi bò löøa ñoái ñeå phaïm toäi, vaø nhöõng tay ñaàu soû laøm cho ngöôi phaïm toäi cuõng laø nhöõng toäi nhaân. Ngaøy nay caùc tieân tri giaû cuõng daïy phuùc aâm giaû hieäu cuûa hoï, vaø noùi raèng, “Haõy nhaän löûa!” Nhöõng ngöôøi bò hoï löøa doái trong cuøng moät caùch vôùi caùc tieân tri giaû vaø cuøng ñi vaøo ñòa nguïc. Chuùa laøm chieác aùo da cho A-ñam vaø vôï cuûa oâng


Chuùa nghó, “Ta seõ khoâng rôøi boû A-ñam vaø EÂ-va, ngöôøi ñaõ phaïm toäi bôûi söï löøa doái cuûa Sa-tan. Ta ñaõ coù döï ñònh töø luùc ban ñaàu trong trí ta laø laøm neân con ngöôøi theo hình vaø töôïng ta vaø laøm cho chuùng noù trôû neân con cuûa ta, vì theá ta phaûi cöùu hoï ñeå hoaøn thaønh keá hoaïch cuûa ta.” Keá hoaïch naøy laø ôû trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi chuyeån taát caû toäi cuûa hoï qua cho con vaät, gieát con vaät ñi, loät da noù, vaø laøm chieác aùo töø da ñoù vaø maëc cho A-ñam vaø EÂ-va. Ngaøi laøm noù nhö bieåu töôïng cuûa söï cöùu roãi. Thaät vaäy, y phuïc baèng thöïc vaät laøm bôûi laù vaû khoâng theå toàn taïi trong moät ngaøy vaø noù laïi phaûi ñöôïc thay theá heát caùi naøy ñeán caùi khaùc. Ñöùc Chuùa Trôøi maëc cho A-ñam vaø EÂ-va baèng söï soáng ñôøi ñôøi, vaø noùi, “Ngöôi, A-ñam vaø EÂ-va, laïi ñaây, ta maëc moät chieác aùo da caùch môùi cho ngöôi töø con thuù, haõy maëc laáy noù. Ñoù laø chieác aùo da maø con thuù ñaõ cheát theá cho ngöôi.” Chuùa maëc cho A-ñam vaø EÂ-va vôùi chieác aùo da phöôùc haïnh cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ban cho A-ñam vaø EÂ-va cuoäc soáng môùi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm chieác aùo töø da thuù cho A-ñam vaø vôï oâng ta vaø maëc cho hoï,gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi maëc cho nhöõng ngöôøi tin baèng söï cöùu roãi bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi.   

Tuy nhieân, söï cöùu roãi cuûa loaøi ngöôøi bôûi chieác aùo thöïc vaät baèng laù vaû khoâng laø keá hoaïch cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi maëc cho chuùng ta baèng chieác aùo da, ñoù laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa maëc söï cöùu chuoäc toäi vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ban cho chuùng ta thòt vaø huyeát cuûa Ngaøi. Ngaøi caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vôùi Baùp-teâm vaø chòu thaäp hình ñeå nhaän taát caû söï xeùt ñoaùn vì chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï tha toäi cho chuùng ta khi chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi qua Phuùc aâm cuûa Baùp-teâm vaø huyeát Chuùa Jeâsus. Ñoù laø Phuùc aâm ñeå cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi. 

Coù nhieàu ngöôøi coá gaéng thieát laäp söï coâng chính rieâng cuûa hoï, töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân theá gian. Hoï phaûi töø boû söï coâng chính rieâng cuûa hoï. Trong Roâ-ma 10:1-4 cheùp, “Hôõi anh em, söï öôùc ao trong loøng toâi vaø lôøi toâi vì daân Y-sô-ra-eân caàu nguyeän cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, aáy laø cho hoï ñöôïc cöùu. Vì toâi laøm chöùng cho hoï raèng hoï coù loøng soát saéng veà Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng loøng soát saéng ñoù laø khoâng phaûi theo trí khoân. Bôûi hoï khoâng nhaän bieát söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tìm caùch laäp söï coâng bình rieâng cuûa mình, neân khoâng chòu phuïc söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi;vì Ñaáng Christ laø söï cuoái cuøng cuûa luaät phaùp, ñaëng xöng moïi keû tin laø coâng bình.”

 

Ngöôøi Y-sô-ra-eân nhaán maïnh treân chuû nghóa luaät phaùp ñeå thieát laäp söï coâng chính rieâng cuûa hoï trong khi boû qua söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho con ngöôøi luaät phaùp ñeå hoï nhaän bieát toäi. Con ngöôøi coù söï hieåu bieát veà toäi qua möôøi ñieàu raên bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa söï cöùu roåi cuûa Ngaøi, maø noù cöùu con ngöôøi ra khoûi toäi qua heä thoáng teá leã cuûa ñeàn taïm. Vì theá, cuûa leã chuoäc toäi cuûa ñeàn taïm nguï yù raèng Chuùa Jeâsus laø ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Taân-öôùc. Tuy nhieân, ngöôøi Y-sô-ra-eân khoâng nhaän bieát söï coâng chính naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taïi sao Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm? 


Taïi sao Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm? Giaêng Baùp-tít baùp-teâm cho Chuùa Jeâsus ñeå taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Chuùa Jeâsus noùi vôùi Giaêng Baùp-tít tröôùc ngay tröôùc khi Ngaøi chòu Baùp-teâm, “Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng bình nhö vaäy” (Ma-thi-ô 3:15). Ñoù laø lyù do maø Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm. Ngaøi ñaõ chòu Baùp-teâm ñeã Ngaøi taåy saïch toäi loãi cuûa nhaân loaïi. Ngaøi caát ñi taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi chòu Baùp-teâm. “Kìa Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi” (Giaêng 1:29). Ngaøi nhaän taát caû toäi loãi vaø chòu ñoùng ñinh ñeå chuoäc toäi. Tuy nhieân, Ngöôøi Y-sô-ra-eân khoâng tin raèng Chuùa Jeâsus trôû neân Cöùu Chuùa troïn veïn cuûa toäi nhaân. 

Ngöôøi Y-sô-ra-eân khoâng phoù chính mình hoï cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng Chuùa Jeâsus laø söï keát thuùc luaät phaùp vì söï coâng chính cho nhöõng ai tin nhaän. Söï keát thuùc luaät phaùp coù nghóa laø Chuùa Jeâsus taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Ñaáng Christ ñaõ chòu söï xeùt ñoaùn nhö laø söï ruûa saû cuûa luaät phaùp cho taát caû nhöõng ngöôøi tin ñeå ñöôïc neân thaùnh. Ngaøi keát thuùc söï ruûa saû cuûa luaät phaùp. Ngaøi cöùu aát caû con ngöôøi ra khoûi toäi cuûa hoï. Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm ñeå taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa caû nhaân loaïi. Ngaøi caát taát caû toäi cuûa theá gian bôûi trao phoù thaân theå Ngaøi cho Giaêng ñeå laøm Baùp-teâm vaø ñeå chuyeån taát caû toäi loãi theá gian qua thaân xaùc Ngaøi. Vì theá Ngaøi cöuùu taát caû moïi ngöôøi ra khoûi toäi. Ngaøi keát thuùc söï phaùn xeùt cuûa söï ruûa saû cuûa luaät phaùp bôûi caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø thaäp hình. Ngaøi cöùu chuùng ta caùch hoaøn toaøn khoûi söï phaùn xeùt vaø ruûa saû cuûa luaät phaùp. 

Noù ñaõ keát thuùc luaät phaùp vaø baét ñaàu cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Jeâsus hoaøn toaøn caát taát caû toäi loãi theá gian bôûi nhaän baùp teâm cuûa Giaêng Baùp-tít vaø ñi ñeán Thaäp töï giaùù. Laøm theá naøo moät ngöôøi coøn coù toäi trong loøng duø ngöôøi aáy thaät söï tin vaøo söï coâng chính cuûasöï cöùu roãi cuûa Chuùa Jeâsus? “vì trong Tin Laønh naày coù baøy toû söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi ñöùc tin maø ñöôïc, laïi daãn ñeán ñöùc tin nöõa.” Pheùp Baùp-teâm vaø huyeát Chuùa Jeâsus ñaõ laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø tin vaøo pheùp Baùp-teâm vaø huyeát Chuùa Jeâsus. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc hoaøn thaønh caùch thích ñaùng bôûi huyeát Chuùa Jeâsus. Toâi muoán baïn tin noù. Baïn seõ ñöôïc cöùu hoaøn toaøn khoûi toäi. Söï coâng chính ñaõ ñöôïc ban cho toäi nhaân trôû neân voâ toäi qua Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Hôn nöõa, söï coâng chính cuûa söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaäp hình cuûa Chuùa Jeâsus. “Ñaáng Christ laø cuoài cuøng cuõa luaät phaùp.” Söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeán vôùi nhöõng ai chöa heà bò phaùn xeùt khi naøo coøn luaät phaùp. Luaät phaùp, cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû toäi loãi vaø chuùng minh raèng coâng giaù cuûa toäi loãi laø söï cheát, söï ruûa saû vaø ñòa nguïc. Vì theá Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù chaám döùt söï ruaû saû cuûa luaät phaùp. Chuùa Jeâsus caát taát caû tioäi loãi cuûa chuùng ta vaø chaám döùt luaät phaùp ñeå hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính. Ngöôøi ngu daïi laáy ñeøn cuûa hoï nhöng khoâng coù daàu ôû beân trong 


Chuùng ta haõy xem Ma-thi-ô 25:1-13. Ñaây laø aån duï veà möôøi ngöôøi nöõ ñoàng trinh chôø ñôïi chaøng reå cuûa hoï, söï hieän ñeán cuûa Chuùa Jeâsus. Chuùng ta haõy xem nhöõng gì maø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû qua Kinh Thaùnh.  

“Khi aáy, nöôùc thieân ñaøng seõ gioáng nhö möôøi ngöôøi nöõ ñoàng trinh kia caàm ñeøn ñi röôùc chaøng reå. Trong caùc naøng ñoù, coù naêm ngöôøi daïi vaø naêm ngöôøi khoân. Ngöôøi daïi khi caàm ñeøn ñi thì khoâng ñem daàu theo cuøng mình. Song ngöôøi khoân khi caàm ñeøn ñi thì ñem daàu theo trong bình mình. Vì chaøng reå ñeán treã, neân caùc naøng thaûy ñeàu buoàn nguû vaø nguû guïc. Ñeán khuya, coù tieáng keâu raèng: Kìa, chaøng reå ñeán, haõy ñi ra röôùc ngöôøi! Caùc nöõ ñoàng trinh beøn thöùc daäy caû, söûa soaïn ñeøn mình.Caùc ngöôøi daïi noùi vôùi caùc ngöôøi khoân raèng: Xin bôùt daàu cuûa caùc chò cho chuùng toâi, vì ñeøn chuùng toâi gaàn taét. Nhöng caùc ngöôøi khoân traû lôøi raèng: Khoâng, e chaúng ñuû cho chuùng toâi vaø caùc chò; thaø caùc chò haõy ñi ñeán ngöôøi baùn daàu maø mua. Song trong khi hoï ñang ñi mua, thì chaøng reå ñeán; keû naøo chöïc saün, thì ñi vôùi ngöôøi cuøng vaøo tieäc cöôùi, vaø cöûa ñoùng laïi. Chaëp laâu, nhöõng ngöôøi nöõ ñoàng trinh khaùc cuõng ñeán vaø xin raèng: Hôõi Chuùa, hôõi Chuùa, xin môû cho chuùng toâi! Nhöng ngöôøi ñaùp raèng: Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ta khoâng bieát caùc ngöôi ñaâu. Vaäy, haõy tænh thöùc, vì caùc ngöôi khoâng bieát ngaøy, cuõng khoâng bieát giôø” (Ma-thi-ô 25:1-13).

Kinh Thaùnh cheùp raèng Nöôùc Thieân ñaøng gioáng nhö möôøi ngöôøi nöõ ñoàng trinh laáy ñeàn cuûa hoï vaø ñi ra röôùc chaøng reå. Ai laø ngöôøi ñi vaøo nöôùc Thieân ñaøng? Ai laø ngöôùi vaøo nöôùc thieân ñaøng cuøng vôùi möôøi ngöôøi nöõ ñoàng trinh? Taïi sao vaøi ngöôøi nöõ ñoàng trinh khoâng theå vaøo nöôùc Thieân ñaøng duø hoï tin Chuùa Jeâsus? Chuùa noùi vôùi chuùng ta veà vaán ñeà naøy qua ñoaïn vaên treân. Naên tronmg soá möôøi ngöôøi nöõ ñoàng trinh laø ngu daïi vaø naêm ngöôøi khaùc laø khoân ngoan. Ngöôøi ngu laáy nhöõng caây seøn maø khoâng mang theo daàu. Nhöõng caây ñeøn coù nghóa laø “nhöõng Hoäi thaùnh”. Thaät söï laø hoï laáy ñeøn cuûa hoï nhöng khoâng laáy daàu theo vôùi hoï ñaïi dieän cho nhöõng ngöôøi ñeán vôùi nhöõng Hoäi thaùnh khoâng coù Thaùnh Linh (trong Kinh Thaùnh daàu chæ veà Ñöùc Thaùnh Linh). 

Ngöôøi ngu daïi laøm gì? Hoï laáy ñeøn cuûa hoï nhöng khoâng coù daàu. Moät ngöôøi chöa taùi sanh, maëc duø anh aáy tin Chuùa Jeâsus, coù theå ñi nhaø thôø caùch taän tình. Moïi ngöôøi noùi raèng, “Hoäi thaùnh toâi laø chính thoáng.” Moïi Cô ñoác nhaân treân theá giôùi naøy ñeàu noùi nhö theá. Hoï raát haûnh dieän veà ngöôøi thaønh laäp vaø nhöõng ñaëc tính cuûa giaùo phaùi hoï. Nhöõng ai laø ngöôøi ngu daïi nhaän ñeøn cuûa hoï vaø khoâng ñem theo daàu vôùi hoï, nhöng ngöôøi khoân ñem theo daàu trong bình cuûa hoï cuøng vôùi ñeøn. 

Con ngöôøi laø gì? Con ngöôøi laø moät chieác bình tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Anh/chò aáy laø buïi ñaát. Vì theá con ngöôøi laø moät chieác bình maø trong ñoù noù chöùa ñöïng Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi khoân nhaän laáy ñeøn cuûa hoï vôùi daàu trong bình. Nhöõng ngöôøi nöõ ñoàng trinh ngu daïi chæ coù ñeøn maø khoâng coù daàu ñeå ñoát caûm xuùc cuûa hoï 


Kinh Thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng coù nhöõng nöõ ñoàng trinh ngu daïi ôû trong voøng nhöõng ngöôøi tin Chuùa Jeâsus. Hoï nhaän laáy ñeøn cuûa hoï, nhöng khoâng coù daàu. Ñieàu naøy coù nghóa laø hoï khoâng ñöôïc taùi sanh. Moät tim ñeøn khoâng coù daàu coù toàn taïi laâu khoâng? Ñieàu chuùng ta phaûi bieát ôû ñaây laø moät ngoïn ñeøn khoâng coù daàu seõ nhanh choùng taøn luïi, duø cho tim ñeøn ñoù toát theá naøo ñi nöõa. Ngöôøi tín ñoà khoâng ñöôïc taùi sanh coù nhieät tình noùng boûng trong tình yeâu höôùng veà Chuùa tröôùc nhaát. Ñieàu naøy chæ keùo daøi chæ trong 4 hoaëc 5 naêm. Sau ñoù, tình yeâu noàng naøn cho Chuùa luïi taøn. Hoï phaûi nhaän thöùc raèng hoï khoâng ñöôïc tha toäi. 

Nhöõng ai laø ngöôøi khoâng ñöôïc taùi sanh, hoaëc khoâng coù daàu (Ñöùc Thaùnh Linh), noùi nhö sau, “Toâi thöôøng coù ñöùc tin maïnh meõ caùch ñaây khaù laâu. Tröôùc kia toâi laø ngöôøi toát, nhöng baây giôø thì khoâng. Baïn seõ sôùm trôû neân gioáng toâi thoâi.” Hoï laø nhöõng tieân tri giaû vaø thaùnh ñoà giaû laø ngöôøi coù cuoäc soáng toân giaùo maø khoâng coù söï taùi sanh. Hoï phaûi coù ñöùc tin cuûa söï cöùu roãi bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Huyeát cuûa Chuùa Jeâsus vaø nhaän laáy daàu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø moät moùn quaø. Tim ñeàn vöõng beàn trong loøng hoï.   

Caùc nöõ ñoàng trinh chôø ñôïi chaøng reå trong ñoaïn vaên treân. ÔÛ ñaây, chuùng ta phaûi hieåu roû neà taûng vaên hoùa cuûa Y-sô-ra-eân. Hoï coù tieäc cöôùi vaøo nöõa ñeâm vaø baét ñaàu khi chaøng reã ñeán. Vì theá, coâ daâu phaûi chôø ñôïi chaøng reã. Ñoù laø caùch maø ngöôøi Y-sô-ra-eân toå chöùc tieäc cöôùi.  

“Vì chaøng reå ñeán treã, neân caùc naøng thaûy ñeàu buoàn nguû vaø nguû guïc.” Coù tieáng keâu, “Kìa, chaøng reå ñeán, haõy ñi ra röôùc ngöôøi!” Vaø roài caùc coâ daâu choåi daäy vaø trang ñieåm laïi. Khi möôøi nöõ ñoàng trinh choåi daäy vì chaøng reã ñeán, chaøng reã keâu leân: “Kìa, chaøng reã ñeán” “Vaø roài nhöïng nöõ ñoàng trinh choåi daäy, vaø kheâu ñeøn hoï leân. Nhöõng ngöôøi daïi thì luoân luoân ngu daïi. Hoï neân chuan bò daàu tröôùc khi chaøng reã ñeán. Khoâng thaønh vaán ñeà ñoái vôùi tim ñeøn xaáu. Ñeøn coù daàu thì khoâng bao giôø taøn. 

Nhöõng nöõ ñoàng trinh daïi laø ngöôøi coù ñeøn nhöng khoâng coù daàu ñoát chæ coù tim ñeøn thoâi. Ñieàu naøy coù nghóa raèng chæ loøng cuûa hoï noùng chaùy. “Toâi ñöôïc taùi sanh, ñöôïc höùông daãn bôûi cuoäc soáng taùi sanh, vaø phaûi ñöôïc ñaày daåy Thaùnh Linh”. Hoï ñoát saïch loøng nhieät tình cuûa hoï baèng caùch naøy. Trong tuoåi nieân thieáu cuûa chuùng ta, deøn daàu löûa thöôøng ñöôïc duøng ñeå ñoát saùng trong phoøng vaøo ban ñeâm. Neáu chuùng ta ñeå caây ñeøn ñoát moät maõnh daáy, noù ñöôïc ñoát leân vaø laøm saùng maét chuùng ta. Ngoïn ñeøn neân ñöôïc ñeå treân chaân ñeøn vaø raát saùng, nhöng noù seõ luïn taøn laäp töùc. 

Nhöõng ngöôøi nöõ ñoàng trinh ngu daïi laø nhöõng ngöôøi ñi ñòa nguïc laø nhöõng ngöôøi ñoát loøng cuûa hoï (caûm xuùc) maø khoâng coù daàu vaø ngoïn löûa ñöùc tin luïn taøn khi hoï thaät söï phaûi gaëp Chuùa. Hoï khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong hoï. Hoï nghó hoï tin ñuùng, duø hoï khoâng coù Thaùnh Linh. “♫Haõy ñeán, Hôûi Thaùnh Linh haõy ñeán♫” Hoï oàn aøo, om soøm. Vaø roài, nhöõng phuï nöõ say meâ trong khieâu vuõ (hoï goïi laø ‘khieâu vuõ Thaùnh Linh’) run raåy ngöïc cuûa hoï, vaø noùi, “Haõy ñeán, xin haõy ñeán.” Hoï ngu daïi vaø cuoàng loaïn. Chuùng ta laø ngöôøi ngu daïi neáu chuùng ta vaãn coøn coù toäi tröôùc Cöùu Chuùa. Chuùng ta seõ trôû neân nhöõng ngöôøi ñoàng trinh ngu daïi neáu chuùng ta coù toäi trong loøng, maëc duø chuùng ta tin Chuùa Jeâsus. Ñuøng bao giôø trôû neân nhöõng nöõ ñoàng trinh ngu daïi. Laøm theá naøo Chuùa keát hoân vôùi moät coâ daâu coù toäi? 


Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi thaùnh khieát. Chaøng reã laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng voâ toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi laø chaøng reã cuûa chuùng ta. Tuy nhieân, laøm theá naøo baïn coá gaéng gaëp Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi coøn coù toäi? Baïn muoán gaëp Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi toäi trong loøng khoâng? Ñaây laø vieäc laøm raát ngu xuaån vaø khôø daïi. 

Chuùa Jeâsus, chaøng reã cuûa chuùng ta, ñeán trong theá gian vaø laøm cho coâ daâu ñöôïc neân thaùnh. Ngaøi thay ñoåi coâ daâu thaønh ngöôøi coâng chính bôûi vieäc taåy saïch toäi loãi cuûa hoï qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Ngaøi choïn hoï nhö laø coâ daâu cuûa Ngaøi. Khi kyø ñöôïc troïn, naêm ngöôøi trong boïn hoï noùi, “Xin haõy ñeán.” Tuy nhieân, naêm ngöôøi trong boïn hoï haõy coøn trong boùng toái. Laøm sao hoï döï leã cöôùi khi nhöõng khuoâng maët cuûa hoï ôû trong toái taêm? Chaøng Reã ñeán vaø noùi, “Ngöôi laøm sao theá?” khuoân maët cuûa naêm coâ daâu sau trôû neân toái taêm hôn vì toäi cuûa hoï. Hoï ôû trong söï saàu khoå lôùn vì toäi cuûa hoï cham vaøo nôi naøy nôi khaùc trong loøng hoï. 

Laøm sao Chuùa keát hoân vôùi moät coâ daâu ñang khoùc vì toäi cuûa coâ aáy? “Caùm ôn Chuùa, vì ñaõ thaùnh hoùa toâi theá naøy.” Loaïi ngöôøi naøy seõ ñöôïc haïnh phuùc vôùi Chaøng Reã thuoäc linh cuûa coâ ta, maëc duø anh/chò aáy yeáu ñuoái, vì Chaøng Reã yeâu anh/chò aáy vaø taåy saïch taát caû nhöõng yeáu ñuoái vaø toäi loãi cuûa anh/chò ñoù. Chaøng Reã thöôøng daãn coâ daâu ñi trang ñieåm, saém aùo quaàn vaø taát caû loaïi höông thôm vaø myõ phaåm toát nhaát. Vaø roài, coâ daâu ñöôïc maëc laáy moïi thöù ñeå saún saøng gaëp Chaøng Reå. 

Chuùa chuùng ta ñöôïc sai ñeán theá gian nhö Chaøng Reå ñeå höôùng daãn chuùng ta neân chuùng ta coù theå gaëp Ngaøi nhö laø Coâ Daâu cuûa Ngaøi. Ngaøi ban theå xaùc Ngaøi cho chuùng ta ñeå chuoäc toäi cho chuùng ta taïi soâng Gioâ-ñanh. “Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha” (Giaêng 1:14). Chính Chuùa chuùng ta ñaõ caát taát caû toäi loãi chuùng ta ñeå chuùng ta coù theå ñöôïc ñaày aân ñieån, leõ thaät vaø söï tha toäi bôûi tin caäy nôïi Ngaøi. Chaøng Reå ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa coâ daâu ôû soâng Gioâ-ñanh. Chuùa cöùu coâ daâu cuûa Ngaøi ra khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi bò phaùn xeùt treân Thaäp töï giaù.Chuùng ta coù theå mua Ñöùc Thaùnh Linh baèng tieàn vaø söï gain khoå khoâng? 


Tuy nhieân, nhöõng nöõ ñoàng trinh daïi xin ngöôøi khoân chia daàu cho hoï, vì ñeøn cuûa hoï caïn daàu, khi Chaøng Reã gaàn ñeán. Chuùng ta coù theå chia xeû Thaùnh Linh khoâng? Chuùng ta coù theå mua Ñöùc Thaùnh Linh baèng tieàn khoâng? Chuùng ta coù theå mua su85 tha toäi baèng nhöõng vieäc laønh, coá gaéng hay tieàn baïc khoâng? Ngöôøi khoân baûo hoï haõy ñi mua Thaùnh Linh töø nhöõng giaûng sö phuïc höng. Ngöôøi daïi nghó raèng hoï ñaõ mua noù töø hoï roài. Hoï nghó hoï coù theå mua ‘daàu’ baèng tieàn. Hoï soáng cuoäc soáng toân giaùo nhieät thaønh, daâng hieán vaø phuïc vuï roäng raûi, theo nhöõng nhaø thôø chính thoáng vaø caàu nguyeän khoâng thoâi thì hoï seõ ñöôïc moät caùi gì ñoù. 

Nhöng ñoù khoâng phaûi laø vaán ñeà, khoâng ai coù theå mua söï tha toäi, maø ñieàu ñoù laø söï ban cho cuûa Chuùa vôùi moïi vaät trong theá gian. Ngöôøi daïi coá gaéng ñoát caûm xuùc cuûa hoï cho ñeán khi hoï ñöùng tröôùc Chuùa. Moät trong naêm coâ daïi baét daàu cuoäc soáng toân giaùo vaø noùi, “Toâi seõ theo Ngaøi, toâi cuõng seõ leân nuùi caàu nguyeän vaø caàu nguyeän aên naên. Haõy ñeán phuïc vuï Ngaøi, haõy ñi ra haûi ngoaïi giaûng Phuùc aâm.” 

Sau cuøng, chaøng reå ñeán vôùi tieáng keøn lôùn. Ngöôøi daïi ñaõ ñi mua daàu khi Chaøng Reå ñeán, nhöng nhöõng coâ gaùi ñoàng trinh laø ngöôøi ñöôïc tha toäi vaø ñaõ chuaån bò daàu (Ñöùc Thaùnh Linh) ñi vaøo tieäc cöôùi. Chaøng Reå gaëp coâ daâu khi chuaån bò moïi vieäc. Roài Chaøng khoaù cöûa. Chuùa Jeâsus khoâng chæ choïn löïa naêm ngöôøi. Con soá ‘naêm’ coù nghóa laø ‘aân dieån’ trong Kinh Thaùnh. Naêm ngöôøi nöõ ñoàng trinh thay maët cho nhöõng ai nhaän söï tha toäi bôûi aân ñieån vaø tin vaøo vieäc laøm aân ñieån vaø coâng chính cuûa Ngaøi. Hoï nhaän thaáy nhöõng coâng vieäc cuûa Chaøng Reå ñaõ laøm vì hoï vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Chuùa, maø noù laøm cho hoï trôû neân coâng chính. Tuy nhieân, nhöõng ngöôøi nöõ ñoàng trinh khaùc vaø noùi, “Laïy Chuùa, laïy Chuùa, xin môû cho chuùng toâi.” Nhöng Ngaøi traû lôøi, “Quaû thaät ta noùi cuøng caùc ngöôøi, Ta khoâng bieát ngöôùi ñaâu.” Chuùng ta coù theå nhaän laõnh aân töù Thaùnh Linh chæ khi toäi loãi chuùng ta ñöôïc caát boû 


Nhöõng ai khoâng chuaån bò daàu khoâng theå gaëp Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa chæ nhaän nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chôø ñôïi Nöôùc Thieân Ñaøng vaø nhöõng ai thaät söï coù söï tha toäi trong loøng, vaøo Nöôùc Thieân ñaøng. Chuùa phaùn baûo trong lôøi höùa, “Haõy hoái caûi, ai naáy phaûi nhaân danh Ñöùc Chuùa Jeâsus chòu pheùp baùp-tem, ñeå ñöôïc tha toäi mình,.” Roài vieäc gì xaûy ra sau söï tha toäi? Kinh Thaùnh cheùp, “roài seõ ñöôïc laõnh söï ban cho Ñöùc Thaùnh Linh” (Coâng vuï caùc Söù ñoà 2:38). Neáu caùc baïn nhaän Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, toäi trong loøng baïn seõ thaät söï ñöôïc xoùa boû vaø Ñöùc Thaùnh Linh seõ ñeán trong baïn. Baïn khoâng theå caûm nhaän Ñöùc Thaùnh Linh baèng theå chaát. Tuy nhieân, Ñöùc Thaùnh Linh toàn taïi trong baïn. Chuùng ta coù theå noùi raèng chuùng ta voâ toäi vì chuùng ta coù Ñöùc Thaùnh Linh vaø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng. Ñoù laø söï toàn taïi thaät söï. Moät ai tin nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ trôû neân ngöôøi coâng chính, maëc duø anh aáy coøn yeáu ñuoái. Tuy nhieân, moät ngöôøi khoâng coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn coøn laø toäi nhaân. Taïi ñaây söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû 


Chuùa ñeán bôûi nöôùc vaø huyeát. Ngaøi cöùu chuùng ta khoûi toäi bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Ngaøi caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta khi Ngaøi chòu Baùp-teâm vaø nhaän thay hình phaït vì toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi söï ñoå huyeát. Söù ñoà Giaêng, Phao-loâ, Phi-e-rô noùi gì veà vaán ñeà naøy? Hoï keát hôïp vôùi nhau noùi veà xaùc thòt vaø huyeát Chuùa Jeâsus. Hoï noùi veà Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Ma-thi-ô 3:13-17 moâ taû caùch chính xaùc veà Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm ñeå laøm toäi nhaân saïch toäi vaø taáy saïch taát caû toäi loãi cuûa theá gian taïi soâng Gioâ-ñanh. 

Chuùng ta haõy ñeå yù vaøo I Phi-e-rô 3:21. Phi-e-rô laø chöùng raèng hình boùng cöùu roãi laø Baùp-teâm cuûa Ngaøi, “bôûi söï soáng laïi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng ñaõ ñöôïc leân trôøi, nay ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caùc thieân söù, caùc vöông haàu, caùc quyeàn theá thaûy ñeàu phuïc Ngaøi” (1 Phi-e-rô 3:21-22).

Kinh Thaùnh cheùp, “Pheùp baùp-tem baây giôø beøn laø aûnh töôïng cuûa söï aáy ñeå cöùu anh em qua söï soáng laïi cuûa Ngaøi.” Pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus, ñaõ caát laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi xaùc thòt Ngaøi, laø caên baûn cuûa chöùng côù cuûa söï cöùu roãi. Söï thaät laø Ngaøi ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù laø chöùng côù cuûa söï xeùt ñoaùn toäi loãi cuûa chuùng ta. Baïn coù roû nhöõng gì toâi ñang noùi khoâng? Vì theá, Kinh Thaùnh xaùc ñònh raèng Chuùa Jeâsus laø Ñaáng ñeán bôûi Nöôùc, Huyeát vaø Thaùnh Linh (1 Giaêng 5:6-9). Chuùa Jeâsus ñöôïc sai ñeán theá gian trong xaùc thòt con ngöôiøi vaø caát laáy taát caû toäi loãi chuùng ta trong cuøng moät caùch maø thaày teá leã caû A-roân ñaët tay mình treân sính vaät ñeå chuyeån toäi loãi cuûa daân söï. 

Nöôùc laø hình boùng ñeå cöùu chuùng ta; leã Baùp-teâm. Kinh Thaùnh cheùp raèng noù khoâng caát ñi xaùc thòt toäi loãi. Ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta khoâng phaïm toäi sau khi nhaän söï tha thöù. Chuùng ta nhaän söï tha toäi bôûi tin vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Vaø roài, chuùng ta khoâng phaïm toäi vôùi xaùc thòt sao? Khoâng , chuùng ta vaãn phaïm. Nhieàu ngöôøi hieåu laàm veà söï tha toäi vaø hoï noùi nhö sau, “Neáu baïn khoâng coù toäi trong loøng, baïn seõ khoâng phaïm toäi nöõa.” Ñaây laø söï hieåu sai. Kinh Thaùnh cheùp, “Thaät, chaúng coù ngöôøi coâng bình ôû treân ñaát laøm ñieàu thieän, maø khoâng heà phaïm toäi” (Truyeàn ñaïo 7:20). Xaùc thòt vaãn tieáp tuïc yeáu ñuoái. Noù yeáu ñuoái cho ñeán khi cheát. Noù phaïm toäi cho ñeán khi cheát. “Pheùp aáy chaúng phaûi söï laøm saïch oâ ueá cuûa thaân theå, nhöng moät söï lieân laïc löông taâm toát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi” Löông taâm chuùng ta ñöôïc thay ñoåi toát ñeå höôùng veà Ñöùc Chuùa Trôøi qua ñöùc tin cuøa chuùng ta trong Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus. Löông taâm chuùng ta coù theå goïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa vaø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï thaät raèng Chuùa ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Söï nuoâi döôõng taâm linh cuûa chuùng ta laø Baùp-teâm vaø huyeát Chuùa Jeâsus 


Söï nuoâi döôõng loøng cuûa chuùng ta laø Baùp-teâm vaø huyeát Chuùa Jeâsus. Söï nuoâi ñöôõng loøng vaø hình boùng taåy saïch toäi loãi cuûa chuùng ta laø Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Vì theá, Söù ñoà phi-e-rô noùi raèng Baùp-teâm laø aûnh töôïng ñeå cöùu chuùng ta. 

Haõy xem Phi-e-rô 1:22-23 “Anh em ñaõ vaâng theo leõ thaät laøm saïch loøng mình, ñaëng coù loøng yeâu thöông anh em caùch thaät thaø, neân haõy yeâu nhau soát saéng heát loøng; anh em ñaõ ñöôïc laïi sanh, chaúng phaûi bôûi gioáng hay hö naùt, nhöng bôûi gioáng chaúng hö naùt, laø bôûi lôøi haèng soáng vaø beàn vöõng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” A-men.

Chuùng ta ñaõ ñöôïc taùi sanh vaø nhaän söï tha toäi bôûi tin vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi. Chuùng ta ñöôïc taùi sanh bôûi tin vaøo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc vieát ra. Chuùng ta ñaõ ñöôïc taùi sanh “laø bôûi lôøi haèng soáng vaø beàn vöõng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi , Ha-leâ-lu-gia!” Taùi sanh ñöôïc xaûy ra qua lôøi haèng soáng vaø beàn vöõng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc Kinh ñieån ñeå baøy toû möïc thöôùc cuûa noù. Noù laø chuan möïc cho söï cöùu roåi. Chuaån möïc cho söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø thay ñoåi. 

Giaêng Baùp-tít noùi trong Giaêng 1:29, “Kìa Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi.” Chieân Con Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng chòu Baùp-teâm treân soâng Gioâ-ñanh laø Baùnh haèng soáng thaät, maø noù cöùu w bôûi thòt vaø huyeát cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta ñöôõc thaùnh hoùa vaø cöùu bôûi tin vaøo Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Kinh Thaùnh cheùp, “Vì ñöùc tin ñeán laø bôûi ngöôøi ta nghe, vaø nghe lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi,” vaø “trong noù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra töø ñöùc tin daãn ñeán ñöùc tin; nhö coù lôøi cheùp raèng, ‘Ngöôøi coâng chính soáng bôûi ñöùc tin” (Roâ-ma 10:17, 1:17). Chuùng ta trôû thaønh ngöôøi coâng chính bôûi tin Phuùc aâm. 

Baïn ñöôïc thaùnh hoaù chöa? A-men. Baïn khoâng coøn toäi loãi naøo khoâng? Ñoù laø Phuùc aâm, laø tin töùc toát laønh, ‘euaggelion’ trong Hy-vaên. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Noù laø leõ thaät maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ xoùa heát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi ban thòt vaø huyeát Ngaøi cho chuùng ta. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp chuùng ta ñöôïc thaùnh hoùa. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa Jeâsus, laø Ñaáng voâ toäi, caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian vaø chòu ñoùng ñinh vì toäi nhaân. Ñoù laø nöôùc Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc ban cho qua söï kieän Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø chòu ñoùng ñinh. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi goàm coù Baùp-teâm vaø söï cheat, vaø tg laø aûnh töôïng cuûa söï phaùn xeùt cuûa chuùng ta. Ñoù laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra trong Phuùc aâm.