Sermons

【Chapter 1-3】 < Roâ-ma 1:17 > Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin< Roâ-ma 1:17 >

“Vì trong Tin Laønh naày coù baøy toû söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi ñöùc tin maø ñöôïc, laïi daãn ñeán ñöùc tin nöõa, nhö coù cheùp raèng: Ngöôøi coâng bình seõ soáng bôûi ñöùc tin.” Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin 


Ngöôøi coâng chính soáng bôûi gì? Bôûi ñöùc tin. Ngöôøi coâng chính soáng bôûi ñöùc tin. Thaät ra, töø “ñöùc tin” raát laø phoå thoâng, nhöng noù laø coát loûi cuûa Kinh Thaùnh. Ngöôøi coâng chính chæ soáng bôûi ñöùc tin. Ngöôøi coâng chính soáng bôûi gì? Hoï soáng baèng ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi hy voïng raèng chuùng ta ñöôïc soi saùng töø phaân ñoaïn naøy vì chuùng ta coù thaân xaùc vaø Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong chuùng ta. Chuùng ta coù khuynh höôùng giaûi thích nhieàu ñoaïn Kinh Thaùnh theo yù töôûng rieâng cuûa chuùng ta, khoâng bieát yù nghóa thaät söï cuûa noù tieàm aån trong Kinh Thaùnh maëc duø chuùng ta coù theå hieåu Kinh Thaùnh theo nghóa ñen. Chuùng ta cuøng moät luùc vöøa coù xaùc thòt vaø vöøa coù Thaùnh Linh. Vì theá, Kinh Thaùnh noùi raèng chuùng ta, ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin vì chuùng ta coù söï tha toäi. Nhöng vaán ñeà laø xaùc thòt khoâng theå laøm ñieàu laønh 


Nhöng vaán ñeà laø chuùng ta coù xaùc thòt. Vì theá trong nhieàu tröôøng hôïp chuùng ta xeùt ñoaùn theo xaùc thòt. Ñoâi khi chuùng ta xeùt ñoaùn vaø nhaän xeùt vaøi vieäc theo ñònh kieán cuûa xaùc thòt, vaø nhö theá chuùng ta khoâng tin hoaøn toaøn vaøo Lôøi cuûa Ngaøi bôûi ñöùc tin. Tuy nhieân, Kinh Thaùnh noùi caùch ñôn giaûn raèng ngöôøi coâng chính chæ soáng bôûi ñöùc tin. Theá thì noù coù nghóa laø gì? Baïn coù theå nghó, “Coù choå naøo ngöôøi coâng chính soáng khoâng bôûi ñöùc tin? Taïi sao baïn nhaán maïnh vaøo caâu naøy? Noù khoâng chæ laø moät trong nhöõng caâu Kinh Thaùnh sao?” 

Hoâm nay, toâi muoán noùi vôùi caùc baïn veà caâu Kinh Thaùnh naøy. Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta khoâng nhaän thaáy söï ngu daïi cuûa chuùng ta cho ñeán khi chuùng ta coá gaéng giaûi thích moïi vieäc, duø chuùng ta nghó raèng chuùng ta bieát roû veà noù trong tö töôûng cuûa chuùng ta. Nhöõng söï ñoái laäp maø moät toäi nhaân phaûi choáng choïi laïi laø gì? Nhöõng ai laø ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh phaûi choáng choïi laïi vôùi tö töôûng rieâng vaø xaùc thòt hoï. Ngöôøi taùi sanh phaûi choáng ñoái laïi vôùi ai? Xaùc thòt vaø thuoäc linh choáng ñoái laãn nhau. Baïn coù theå ngaïc nhieân taïi sao toâi laäp ñi laäp laïi nhöõng gì maø chuùng ta ñaõ bieát roài, nhöng ïtoâi muoán giaûi thích ñieàu naøy caùch laäp ñi laäp laïi vì noù laø caâu noùi coù giaù trò. 

Ngay caû trong caùc thaùnh ñoà taùi sanh, xaùc thòt vaø thuoäc linh cuûa hoï vaãn tieáp tuïc tranh chieán vôùi nhau vì hoï coù xaùc thòt. Coù moät phaàn baûn naêng trong xaùc thòt vaø noù thích cuoäc soáng xa hoa hôn, coá gaéng giaûi quyeát taát caû nhöõng nan ñeà hôn laø soáng bôûi ñöùc tin. Cuõng coù moät phaàn baûn naêng trong xaùc thòt cuûa ngöôøi coâng chính muoán soáng cuoäc soáng xa hoa, coá gaéng ñaït ñeán söï veïn toaøn maø khoâng coù moät sai laàm naøo, ñoù laø cuoäc soáng xa rôøi ñöùc tin maø Ñöùc Chuùa Trôøi baûo chuùng ta phaûi soáng. 

Vì theá, xaùc thòt cuûa ngöôøi coâng chính cuõng muoán ñaït ñeán söï troïn veïn ngay caû trong coâng vieäc thuoäc linh, coá gaéng thích öùng vôùi moïi nan ñeà caùch toaøn veïn vaø hy voïng ñaït ñeán söï troøn laønh trong xaùc thòt cuøng moät luùc. Nhöng ngöôøi ta soáng cuoäc soáng ñöùc tin bôûi xaùc thòt ñöôïc khoâng? Nhö Phao-loâ noùi, “Vì toâi khoâng laøm ñieàu laønh mình muoán, nhöng laøm ñieàu döõ mình khoâng muoán”(Roâ-ma 7:19), xaùc thòt khoâng bao giôø laøm ñieàu toát. Chuùng ta coù baûn chaát trong xaùc thòt vôùi yù muoán soáng cuoäc soáng vöõng laäp tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc duø xaùc thòt khoâng theå thöïc hieän ñöôïc ngoaïi tröø laøm toäi. Chuùng ta khoâng theå soáng cuoäc soáng ñöùc tin vôùi xaùc thòt 


Coá gaéng soáng moät cuoäc soáng taän hieán trong xaùc thòt laø xa vôøi vôùi ñöùc tin thaät. Chuùng ta coù nhöõng tö töôûng vaø baûn naêng traùi nghòch nhau höôùng veà Ñöùc Chuùa Trôøi töø moät quan ñieåm cuûa Kinh Thaùnh. Ñeå toaøn veïn trong xaùc thòt vaø höôùng ñeán moät ñôøi soáng trong ñöùc tin maø khoâng coù moät nan ñeà naøo trong xaùc thòt laø moät vieäc baát khaû thi. Xaùc thòt con ngöôøi gioáng nhö buïi ñaát. Kinh Thaùnh cheùp, “Ngaøi nhôù laïi raèng chuùng toâi baèng buïi ñaát” (Thi thieân 103:14). Noù gioáng nhö hôi nöôùc hieän ra moät laùt roài laïi tan ngay. 

Caû hai xaùc thòt cuûa ngöôøi taùi sanh vaø ngöôøi khoâng ñöôïc taùi sanh coù khaû naêng ñeå khoâng phaïm toäi khoâng? Ngöôøi taùi sanh coù theå traùnh phaïm toäi khoâng? Chuùng ta khoâng caàn soáng bôûi ñöùc tin neáu xaùc thòt coù theå soáng maø khoâng phaïm toäi. Theá thì chuùng ta seõ soáng bôûi söùc maïnh cuûa xaùc thòt sao? Chuùng ta chaéc chaén raèng khoâng theå nhö theá. Vaán ñeà laø duø chuùng ta bieát vaø nhaän ra noù hay khoâng, chuùng ta ñöôïc taùi sanh, xaùc thòt cuõng quaù yeáu ñuoái ñoái vôùi toäi loãi. 

Chuùng ta bieát veà xaùc thòt chuùng ta bao nhieâu? Chuùng ta bieát veà chính chuùng ta bao nhieâu? Baïn coù theå nghó raèng baïn bieát chính baïn 100%, nhöng nhaän thöùc cuûa baïn thì quaù xa vôùi baûn chaát thöïc söï cuûa baïn vì baïn khoâng thöïc söï tin raèng baïn coù toäi. Bao nhieâu phaàn traên baïn nghó raèng baïn bieát chính baïn? Ngay caû 50% laø ñaõ quaù nhieàu. Thöôøng ngöôøi ta hieåu veà chính hoï ít hôn 10%-20%. Thöïc ra, hoï bieát khoaûng 10-20% veà chính hoï, maëc duø hoï nghó laø hoï bieát 100%. Khi hoï nghó hoï laøm nhöõng vieäc cöïc kyø gian aùc, hoï trôû neân lung tuùng vaø töø boûø vieäc theo Chuùa. Roài hoï hoûi, hoï coù theå giöõ ñöùc tin cho ñeán cuoái cuøng hay khoâng, vaø keát luaän laø khoâng theå. 

Nöôùc vaø raùc röôùi dô baån tuoân ra töøng loaït töø oáng daãn cuûa tö töôûng traàn tuïc. Noù döôøng nhö laø khoâng theå cho hoï ñeå soáng moät cuoäc soáng taän hieán bôûi ñöùc tin. “OÂ! Toâi nghó raèng khoâng theå theo Chuùa ñöôïc nöõa. Toâi nghó laø xaùc thòt cuûa toâi seõ toát hôn sau khi toäi cuûa toâi ñöôïc caát ñi moät laàn vaø ñuû caû, nhöng xaùc thòt cuûa toâi vaãn yeáu ñuoái vaø thieáu huït söï troïn veïn, ngay caû noù toàn taïi trong moät thôøi gian daøi töø khi toâi ñöôïc taùi sanh. Xaùc thòt thì voâ duïng vaø xaáu xa.” Chuùng ta khoâng bieát gì veà chính chuùng ta caû, vaø ñaëïc bieät chuùng ta khoâng muoán chaáp nhaän nhöõng sai soùt cuûa xaùc thòt chuùng ta nöõa. Vì theá keát quaû laø chuùng ta khoâng theå soáng cuoäc soáng ñöùc tin khi chuùng ta thaáy quaù nhieàu tö tröôûng xaùc thòt ra töø theå xaùc naøy. Chuùng ta khoâng theå soáng moät ñôøi soáng ñöùc tin baèng xaùc thòt. Xaùc thòt cuûa con ngöôøi laø gì? Xaùc thòt con ngöôøi seõ trôû neân thaùnh hoaù laàn laàn vaø soáng moät ñôøi soáng troïn veïn tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi neáu noù ñöôïc huaán luyeän toát bôûi nhöõng coá gaéng rieâng khoâng? Hoaøn toaøn khoâng theå vaø xaùc thòt khoâng theå ngaên ñöôïc toäi loãi cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng.Theá thì ngöôøi coâng chính soáng theá naøo? 


“Khi caùc ngöôi laàm lôõ phaïm toäi, khoâng giöõ heát thaûy caùc ñieàu raên naày maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ truyeàn cho Moâi-se, nghóa laø moïi ñieàu chi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ caäy Moâi-se truyeàn cho caùc ngöôi, töø ngaøy Ñöùc Gieâ-hoâ-va truyeàn nhöõng ñieàu raên naày cho vaø veà ngaøy sau, trong nhöõng doøng doõi seõ ñeán cuûa caùc ngöôi, neáu laø toäi phaïm vì laàm lôõ maø hoäi chuùng khoâng hay bieát, thì caû hoäi chuùng tuøy theo maïng lònh phaûi duøng moät con boø ñöïc tô daâng laøm cuûa leã thieâu coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, luoân vôùi cuûa leã chay cuøng leã quaùn caëp theo; vaø moät con deâ ñöïc laøm cuûa leã chuoäc toäi. Thaày teá leã seõ laøm leã chuoäc toäi cho caû hoäi daân Y-sô-ra-eân, thì toäi hoäi chuùng seõ ñöôïc tha, vì laø moät toäi phaïm laàm lôõ vaø vì hoäi chuùng ñaõ ñem ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va leã vaät mình, töùc laø moät cuûa leã duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, luoân vôùi cuûa leã chuoäc toäi ñaëng chöõa söï laàm lôõ mình. Caû hoäi daân Y-sô-ra-eân vaø khaùch ngoaïi bang kieàu nguï trong daân ñoù seõ ñöôïc tha toäi, vì laø bôûi laàm lôõ maø caû daân söï ñaõ phaïm toäi. Nhöôïc baèng chæ moät ngöôøi laàm lôõ phaïm toäi, thì ngöôøi ñoù phaûi daâng moät con deâ caùi giaùp naêm laøm cuûa leã chuoäc toäi; thaày teá leã seõ laøm leã chuoäc toäi cho ngöôøi ñaõ laàm lôõ maø phaïm toäi nhö vaäy tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø khi ñaõ laøm leã chuoäc toäi cho ngöôøi, thì ngöôøi seõ ñöôïc tha. Khi laàm lôõ maø phaïm toäi, thì seõ coù ñoàng moät luaät leä cho caùc ngöôi, hoaëc laø ngöôøi sanh giöõa daân Y-sô-ra-eân hay laø khaùch kieàu nguï trong daân ñoù” (Daân-soá kyù15:22-29).

“Khi caùc ngöôi laàm lôõ phaïm toäi, khoâng giöõ heát thaûy caùc ñieàu raên naày maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ truyeàn cho Moâi-se.” Coù nhieàu söï dieãn taû nhö “laàm lôû phaïm toäi” trong Kinh Thaùnh. Xaùc thòt phaïm toäi khoâng coá yù vaø laøm nhöõng gì khoâng neân laøm. Toâi xin hoûi baïn neáu coù theå vì xaùc thòt trôû neân troïn veïn, nhöng noù khoâng theå trôû neân troïn veïn, ngay caû sau khi chuùng ta nhaän söï tha toäi. Xaùc thòt döôøng nhö trôû neân coâng chính troïn veïn ngay luùc ñaàu, ngay sau khi chuùng ta ñöôïc cöùu chuoäc. Nhöng trong thöïc teá, noù khoâng theå giuùp chuùng ta khaùm phaù ra chính chuùng ta, nhö laïi giaáu chuùng ta. Xaùc thòt laøn traøn nhöõng caën baû vaø toäi loãi moïi luùc. Xaùc thòt luoân luoân phaïm toäi maø Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt. Xaùc thòt phaïm toäi vôùi moät con soá khoâng theå ñeám ñöôïc khoâng? Xaùc thòt luoán luyoân soáng nhö nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi muoán khoâng? Xaùc thòt luoân laøm nhöõng gì ñöùc tin khoâng muoán. Xaùc thòt luoân phaïm toäi caùch khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc. 

Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chöùa ñöïng möôøi ñieàu raên vaø noù coù 613 loaïi ñieàu luaät chi tieát, “Tröôùc maët ta ngöôùi chôù coù caùc thaàn khaùc. Ngöôùi chôù laøm töôïng chaïm cho mình. Ngöôøi chôù laáy danh Ñöùc Gieâ-Hoâ-va maø laøm chôi. Haõy nhôù ngaøy nghó laøm neân ngaøy thaùnh. Haõy hieáu kính cha meï ngöôi. Ngöôi chôù gieát ngöôøi. Ngöôi chôù gieát ngöôøi. Ngöôi chôù phaïm toäi taø daâm. Ngöôi chôù troäm caép. Ngöôi chôù noùi chöùng doái cho keû laân caän ngöôi. Ngöôi chôù tham nhaø keû laân caän ngöôi.” Boán ñieàu raên ñaàu laø ñeå giöõ söï quan heä vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ñieàu raên coøn laïi laø nhöõng ñieàu raên ñeå giöõ söï quan heä giöõa con ngöôøi vôùi nhau. Nhöng xaùc thòt chuùng ta coù vui loøng vaâng phuïc ñieàu raên khoâng? 

Coù nhöõng vaïch keû traéng treân ñöôøng cho ngöôøi ñi boä ñöôïc an toaøn khi baêng ngang qua ñöôøng. Nhöng xaùc thòt khoâng bao giôø muoán giöõ luaät leä ñi ñöôøng. Ngöôøi ta baêng ngang qua ñöôøng trong nhöõng vaïch keõ vì sôï ngöôøi khaùc ñang nhìn hoï. Nhöng thaät ra, hoï khoâng muoán giöõ luaät ñi ñöôøng. Hoï baêng ngang qua ñöôøng baát chaáp luaät leä giao thoâng khi khoâng coù ai chung quanh hoï. 

Xaùc thòt phaïm toäi caùch töï ñoäng. Neáu hoï ñöôïc giaùo duïc toát, hoï seõ giöõ luaät leä giao thoâng, duø ngöôøi khaùc coù nhìn hoï hay khoâng. Tuy nhieân, hoï chæ coù kieán thöùc trong xaùc thòt. Chuùng ta gheùt baêng ngang qua ñöôøng theo caùc daáu hieäu giao thoâng vaø coá gaéng khoâng vaâng phuïc noù neáu coù theå ñöôïc. 


Theá thì, muïc ñích maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban luaät phaùp laø gì? Luaät phaùp ban cho chuùng ta bieát toäi (Roâ-ma 3:20). Bôûi luaät phaùp, chuùng ta bieát chuùng ta laø toäi nhaân laø ngöôøi luoân luoân baát tuaân Möôøi Ñieàu Raên. Chuùng ta luoân phaïm toäi. Luaät phaùp luoân ñoøi hoûi chuùng ta laøm vieäc laønh vaø khoâng laøm ñieàu aùc. Tuy nhieân, xaùc thòt chuùng ta luoân luoân phaïm toäi vì noù quaù yeáu ñuoái ñeå giöõ luaät phaùp. Kinh thaùnh noùi raèng ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin. Tuy nhieân, laøm theá naøo ngöôøi coâng chính laø ngöôøi coøn soáng trong xaùc thòt, soáng bôûi ñöùc tin? Hoï khoâng theå soáng bôûi luaät phaùp trong xaùc thòt naøy vì theá laøm theá naøo hoï soáng? Hoï chæ soáng bôûi ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Tinh thaàn muoán theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng xaùc thòt luoâm phaïm toäi, khoâng vaâng phuïc taát caû moïi luaät leä cuûa möôøi ñieàu raên. Ngaøy qua ngaøy xaùc thòt phaïm toäi, phaïm toäi ngaøy hoâm nay vaø ngaøy mai vaãn phaïm toäi. Coù nhöõng toäi maø xaùc thòt thích phaïm hôn nhöõng toäi khaùc. Xaùc thòt con ngöôøi luoân phaïm toäi suoát cuoäc ñôøi cuûa anh/chò aáy. Ñieàu naøy d8uùng hay sai? 


Chuùng ta haõy quan saùt ñieàu raên “Haõy hieáu kính cha meï ngöôøi.” Noù hoaøn toaøn coù lyù do, vaø ngöôøi ta cuõng coá gaéng giöõ noù maëc duø maëc duø hoï khoâng theå giöõ noù troïn veïn. Vì theá chuùng ta haõy queân ñi thaûo luaän naøy. Keá tieáp laø “Ngöôi chôù gieát ngöôøi.” Táaát caû chuùng ta ñeàu gieát ngöôøi trong tö töôûng cuûa chuùng ta, trong khi thaät söï chæ coù ít ngöôøi gieát theå xaùc con ngöôøi. Tuy nhieân, chuùng ta cuõng haõy boû qua vieäc naøy vì gieát ngöôøi laø moät toäi nghieâm troïng. Keá tieáp laø “Ngöôi chôù phaïm toäi taø daâm” vaø ngöôi chôù troäm cöôùp.” Nhöõng toäi naøy raát deã phaïm trong cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa chuùng ta. Moät vaøi ngöôøi coù baûn naêng töï nhieân cuûa troäm caép vaøø taø daâm. Hoï ñaõ taäp moät thoùi quen phaïm toäi. Hoï cuõng khoâng theøm muoán sao? (Kinh thaùnh cho bieát theøm muoán cuõng laø toäi) Hoï raát hay trong vieäc laáy sôû höõu cuûa ngöôøi khaùc ra khoûi vò trí cuûa noù (troäm caép) Xaùc thòt thöïc hieän nhöõng coâng vieäc xaáu baát cöù khi naøo noù muoán. 

Chuùng ta haõy giaû söû raèng chuùng ta chæ phaïm moät hay hai toäi trong soá möôøi loaïi toäi. Noù coù laøm cho chuùng ta trôû thaønh coâng chính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Khoâng. Chuùng ta khoâng coâng chính bôûi xaùc thòt tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì ngay caû moat chuùt xíu toäi cuõng laø toäi. Xaùc thòt phaïm toäi laäp ñi laäp laïi maõi ôû ngaøy hoâm nay vaø caû ngaøy mai cho ñeán khi chuùng ta cheát. Xaùc thòt khoâng theå laøm gì hôn tröø ra phaïm toäi töôùc Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán khi cheát. Vì theá, baïn coù bao giôø tinh saïch vaø thaùnh tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi duø cho chæ moät ngaøy khoâng? Xin haõy nhìn vaøo xaùc thòt, taùch bieät noù ra khoûi linh. Baïn chöa bao giôø phaïm toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, trôû neân troïn laønh trong xaùc thòt khoâng? Ngöôøi ta phaïm toäi ngay caû luùc hoï nguû. Anh ta thích thuù trong nhöõng hình aûnh thoâ tuïc trong giaác mô, suy nghó ñeán ngöôøi phuï nöõ ñeïp qua söï töôûng töôïng. Taát caû chuùng ta ñeàu phaïm toäi. Xaùc thòt laøm nhöõng gì maø Ñöùc Chuùa Trôøi baûo chuùng ta ñöøng laøm vaøkhoâng laøm nhöõng gì maø Ngaøi baûo chuùng ta phaûi laøm. Xaùc thòt thì vaãn y nhö tröôùc khi toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc taåy saïch. 

Laøm theá naøo chuùng ta coù theå trôû neân troïn veïn? Phöông caùch naøo ñeå thaùnh hoùa chuùng ta khi xaùc thòt khoâng theå hoaøn thaønh? Tuy nhieân, Noù khoâng theå thöïc hieän qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ sao? 

Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi phaïm nhöõng toäi nhö theá aáy. Chuùng ta coù phaïm toäi tröôùc Chuùa Jeâsus khoâng? Vaâng, chuùng ta ñaõ phaïm toäi. Baây giôø chuùng ta coù phaïm toäi hay khoâng? Vaâng, chuùng ta phaïm toäi. Chuùng ta coù tieáp tuïc phaïm toäi khoâng? Vaâng, chuùng ta seõ phaïm toäi. Chuùng ta tieáp tuïc phaïm toäi khi chuùng ta coøn soáng trong xaùc thòt. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñaày toäi loãi khoâng theå laøm gì tröø ra phaïm toäi cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng. Theá thì laøm theá naøo chuùng ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta? Tröôùc tieân, neáu baïn chöa ñöôïc sanh laïi, baïn phaûi chaáp nhaän raèng baïn laø moät toäi nhaân tröôùc Chuùa ñeå ñöôïc caát boû toäi loãi ñi. Sau khi ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi, chuùng ta khoâng caàn xöng mình laø toäi nhaân nöõa nhöng chuùng ta phaûi chaáp nhaän raèng chuùng ta coù phaïm toäi. Chuùng ta phaûi chaáp nhaän toäi loãi cuûa chuùng ta sau khi soi roïi chính chuùng ta qua luaät phaùp khi chuùng ta phaïm toäi ngay caû khi chuùng ta laøm ñieàu toát laønh trong xaùc thòt döôùi lyù do khoâng thaønh thaät cuûa vieäc laønh. Chuùng ta phaûi chaáp nhaän toäi laø toäi. Chuùng ta ñöôïc thaùnh hoaù bôûi ñöùc tin 


Theá thì chuùng ta giaûi quyeát vaán ñeà toäi nhö theá naøo sau khi chuùng ta phaïm? Chuùng ta coù ñöôïc thaùnh hoùa bôûi tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ caát taát caû toäi cuûa chuùng ta bôûi pheùp Baùp-teâm maø Ngaøi ñaõ nhaän töø Giaêng Baùp-tít vaø ñaõ bò xeùt ñoaùn treân Thaäp töï giaù ñeå cöùu chuoäc chuùng ta khoâng? Vaâng. Chuùng ta ñöôõc thaùnh hoaù bôûi tin raèng taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta maéc phaûi bôûi xaùc thòt ñaõ ñöôïc chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus khi Ngaøi chòu Baùp-teâm. Vaø roài trong söù ñieäp “Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin” coù nghóa gì?

Ñeå coù ñöùc tin laø tin vaøo Thaùnh Linh chôù khoâng phaûi xaùc thòt. Chæ tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi, Lôøi cuûa Ngaøi, luaät phaùp cuûa Ngaøi, vaø söï cöùu chuoäc cuûa Ngaøi coù theå thaùnh hoaù chuùng ta,vaø chuùng ta coù theå trôû neân troïn veïn sau khi chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính bôûi coù ñöùc tin trong Ngaøi. Ñieàu naøy ñuùng hay sai? Noù ñuùng. Xaùc thòt vaãn yeáu ñuoái vaø xa caùch söï troïn veïn, maëc duø chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính bôûi nhaän söï tha toäi. Kinh thaùnh cheùp, “Vì tin bôûi trong loøng maø ñöôïc söï coâng bình, coøn bôûi mieäng laøm chöùng maø ñöôïc söï cöùu roãi” (Roâ-ma 10:10). Nhöng xaùc thòt thì luoân luoân yeáu ñuoái vaø baát toaøn, nhö lôøi Phao-loâ ñaõ noùi. Vì theá, chuùng ta khoâng theå trôû neân coâng chính hay ñaït ñeán söï coâng chính caùch töø töø trong xaùc thòt. 

Phöông caùch duy nhaát maø ngöôùi coâng chính coù theå soáng laø tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi, nghóa laø, chaáp nhaän söï tha toäi vaø phöôùc haïnh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta. Chuùng ta coù theå ñöôïc thaùnh hoaù vaø duy trì söï coâng chính trong luùc tuøy thuoäc vaøo söï coâng chính ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi, maø chuùng ta nhaän ñöôïc töø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø soáng cuoäc soáng vónh haèng bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Ngaøi. Ñôøi soáng cuûa chuùng ta tuøy thuoäc vaøo ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá Kinh thaùnh noùi raèng ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta ñöôïc thaùnh hoùa bôûi ñöùc tin vaø giöõ söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi coù ñöùc tin vaø soáng bôûi ñöùc tin. Maëc duø xaùc thòt khoâng coâng chính, thì thaät laø ngu daïi khi coá gaéng ñeå ñöôïc lôùn leân trong söï thaùnh hoaù vì ñoù laø ñieàu khoâng theå coù. Chuùng ta chæ coù theå soáng khi chuùng ta nhaän söï trôï giuùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa vaø Ngöôøi Chaên cuûa chuùng ta. 

Vì theá Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin” ñöôïc trính töø saùch Ha-ba-cuùc trong Kinh thaùnh Cöïu Öôùc. Oâng cuõng noùi, “Vì trong noù (Phuùc aâm) söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra” Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Noù coù gioáng vôùi söï coâng chính cuûa loaøi ngöôøi khoâng? Giaûm laàn toäi loãi coù laøm cho chuùng ta ñöôïc thaùnh hoaù khoâng? Chuùng ta trôû neân troïn laønh bôûi vì chuùng ta khoâng phaïm toäi sau khi tin Chuùa Jeâsus hay laø vì coù ñöùc tin? 

Chæ trong Phuùc aâm, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra vaø noù chæ thaùnh hoaù chuùng ta caùch troïn veïn qua söï tha toäi vì chuùng ta khoâng bao giôø coù theå trôû neân coâng chính baèng xaùc thòt. “Vì trong Phuùc aâm naøy coù baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin maø ñöôïc laïi daãn ñeán ñöùc tin nöõa.” Ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta trôû neân coâng chính chæ bôûi ñöùc tin. Ngöôøi coâng chính soáng bôûi coù ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi sau khi trôû neân coâng chính. Ngöôøi coâng chính trôû neân coâng chính, ôû trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän moïi phöôùc haïnh qua ñöùc tin. Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin 


Soáng bôûi ñöùc tin laø nhö theá. YÙ chí cuûa con ngöôøi ñoå naùt deå daøng hôn toaø laâu ñaøi baèng caùt. Anh/chò aáy coù theå noùi, “Chuùa oâi, toâi seõ laøm vieäc naøy vieäc kia” Tuy nhieân, xaùc thòt khoâng theå laøm ñieàu ñoù. Chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin trong Chuùa vaø lôøi cuûa söï cöùu chuoäc khoûi toäi vaø luaät phaùp. Xaùc thòt coù theå thay ñoåi thaønh moät taïo vaät toát laønh, cao lôùn, thoâng minh neáu chuùng ta soáng ñôøi soáng ñöùc tin trong moät thôøi gian daøi khoâng? Khoâng bao giôø. Vì theá, ñeå soáng bôûi ñöùc tin laø hoaøn toaøn tin caäy vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính bôûi coù ñöùc tin troïn veïn trong Phuùc aâm vaø soáng bôûi nhaän taát caû phöôùc haïnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Ngaøi. 

Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin. Ñoù laø, chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù tin ñieàu naøy khoâng? Vaâng. Baïn coù quaù nhieàu söï mong chôø töø xaùc thòt cuûa baïn khoâng? Baïn coù nghó, “toâi chæ mong chôø 20%, xaùc thòt toâi vaãn toát laønh trong phaàn naøy, duø xaùc thòt toâi khoâng ñuùng trong nhöõng phaàn khaùc khoâng?” Tuy nhieân, Kinh thaùnh noùi raèng ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng ngöôøi ta khoâng theå soáng bôûi xaùc thòt; khoâng chæ 0,1%. Baïn coù moät taâm trí ñeå giöõ ñöùc tin cho ñeán khi Chuùa trôû laïi bôûi khoâng phaïm toäi, vaø bôûi coù moät mong öôùc cuûa xaùc thòt ngay caû chæ laø moät chuùt ít khoâng? 

Chuùng ta laø ngöôøi coâng chính bôûi ñöùc tin trong Chuùa Jeâsus, maëc duø bao nhieâu toäi chuùng ta vi phaïm. Chuùng ta laø toäi nhaân trong xaùc thòt maø khoâng coù lieân quan gì vôùi bao nhieâu vieäc laønh chuùng ta coù theå laøm, neáu chuùng ta khoâng tin Chuùa Jeâsus. Chuùng ta neân thaùnh khi chuùng ta tin Chuùa Jeâsus 100%, nhöng chuùng ta trôû neân toäi nhaân khi chuùng ta khoâng tin Ngaøi 100%. Ñöùc Chuùa Trôøi coù ñoàng yù vôùi moät ít toäi maø chuùng ta vi phaïm khoâng? Coù haøi loøng Ñöùc Chuùa Trôøi neáu chuùng ta ñöôïc coâng chính bôûi xaùc thòt khoâng? Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm chuùng ta neân coâng chính


Chuùng ta haõy xem Roâ-ma 3:1-8. “Vaâäy thì, söï troåi hôn cuûa ngöôøi Giu-ña laø theå naøo, hay laø pheùp caét bì coù ích gì chaêng? Ích lôùn ñuû moïi ñaøng. Tröôùc heát laø ñieàu naày: aáy laø lôøi phaùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù cho daân Giu-ña. Maø laøm sao! neáu moät vaøi ngöôøi trong boïn hoï khoâng thaønh tín, thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao? Chaúng heà nhö vaäy! Thaø xöng Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaät vaø loaøi ngöôøi laø giaû doái, nhö coù cheùp raèng: Aáy vaäy Chuùa seõ ñöôïc xöng coâng bình trong lôøi phaùn cuûa Ngaøi, Vaø seõ ñöôïc thaéng khi chòu xeùt ñoaùn. Song neáu söï khoâng coâng bình cuûa chuùng ta toû ra söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ noùi laøm sao? Khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng côn giaän thì Ngaøi khoâng coâng bình sao? (Toâi noùi nhö caùch ngöôøi ta noùi). Chaúng heà nhö vaäy! Neáu vaäy thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn xeùt theá gian theå naøo? Nhöng, neáu leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï noùi doái cuûa toâi maø ñöôïc söï vinh hieån lôùn hôn, thì sao toâi coøn bò ñoaùn xeùt nhö keû coù toäi? - Vaäy thì, sao chuùng ta khoâng laøm söï döõ cho ñöôïc söï laønh, nhö keû gieøm pha ñaõ caùo vaø quyeát raèng chuùng ta daïy ñieàu aáy? Söï ñoaùn phaït nhöõng ngöôøi ñoù laø coâng bình” (Roâ-ma 3:1-8).

Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Song neáu söï khoâng coâng bình cuûa chuùng ta toû ra söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ noùi laøm sao? Khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng côn giaän thì Ngaøi khoâng coâng bình sao?” Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coâng bình hay laøm sai neáu Ngaøi cöùu loaøi ngöôøi laø nhöõng ngöôøi soáng trong xaùc thòt phaïm toäi cho ñeán khi anh/chò aáy cheát vôùi aân ñieån cuûa Ngaøi khoâng? Söù ñoà Phao-loâ noùi gì khi oâng ñaùp laïi vôùi yù nghóa nhaïo baùng “Söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta caøng trôû neân hieån nhieân, söï lôùn lao cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi caøng roû raøng.” Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi nhöõng ngöôøi töï hoûi laøm theá naøo con ngöôøi phaïm toäi trong suoát cuoäc ñôøi cuûa hoï coù theå trôû neân thaùnh. Oâng noùi raèng söï yeáu ñuoái cuûa con ngöôøi laø baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Xaùc thòt con ngöôøi khoâng coù loái thoaùt tröø ra phaïm toäi cho ñeán cheát, ñeå baøy toû söï vó ñaïi cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua söï yeáu ñuoái cuûa hoï. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi voâ nghóa neáu con ngöôøi coù theå trôû neân coâng chính vôùi coá gaéng rieâng cuûa hoï keøm theo söï coâng chính cuûa Ngaøi; neáu con ngöôøi ñöôïc cöùu 97% bôûi söï cöùu giuùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø 3% bôûi coá gaéng rieâng cuûa con ngöôøi. Phao-loâ noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu troïn veïn nhöõng ai nhöõng ai tieáp tuïc soáng trong toäi loãi cho ñeán khi cheát xuyeân qua Chuùa Jeâsus. Vì theá, söï khoâng coâng chính cuûa chuùng ta baøy toû söï giaøu coù cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Xaùc thòt khoâng thoaùt khoûi toäi loãi moãi ngaøy cho ñeán khi cheát; noù thoâng theå trôû neân troïn laønh duø chæ trong moät ngaøy. Söï thaät laø Chuùa Jeâsus cöùu troïn veïn nhöõng toäi nhaân khoâng troïn veïn ra khoûi toäi cuûa hoï ñeå baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhieàu hôn. Vì theá, Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Vaäy thì, sao chuùng ta khoâng laøm söï döõ cho ñöôïc söï laønh, nhö keû gieøm pha ñaõ caùo vaø quyeát raèng chuùng ta daïy ñieàu aáy?… Söï ñoaùn phaït nhöõng ngöôøi ñoù laø coâng bình (Roâ-ma 3:8).

Chuùng ta coù theå trôû neân coâng chính bôûi xaùc thòt khoâng? Xaùc thòt chuùng ta coù theå trôû neân hoaøn haûo sau khi nhaän söï tha tha toäi khoâng? Xaùc thòt khoâng theå laøm ñieàu ñoù. Baïn vaø toâi, ñöøng noùi ñeán taát caû nhöõng ngöôøi khaùc treân theá giôùi naøy, coù theå trôû neân coâng chính bôûi xaùc thòt khoâng? Khoâng. Nhöng Chuùa coù cöùu chuùng ta caùch troïn veïn khoâng? Vaâng coù. Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta caùch troïn veïn khoûi moïi toäi cuûa chuùng ta. Chuùng ta coøn ôû trong toäi khi chuùng ta tin Chuùa Jeâsus baèng caû loøng cuûa chuùng ta khoâng? Khoâng. Chuùng ta khoâng coù toäi tuy nhieân söï khoâng coâng chính thì coù theå. 


Chuùa phaùn,“Caùc ngöôi coøn coù nghe lôøi phaùn cho ngöôøi xöa raèng: Ngöôi chôù theà doái, nhöng ñoái vôùi Chuùa, phaûi giöõ veïn lôøi theà mình. Song ta phaùn cuøng caùc ngöôi raèng ñöøng theà chi heát: ñöøng chæ trôøi maø theà, vì laø ngoâi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; ñöøng chæ ñaát maø theà, vì laø beä chaân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; ñöøng chæ thaønh Gieâ-ru-sa-lem maø theà, vì laø thaønh cuûa Vua lôùn. Laïi cuõng ñöøng chæ ñaàu ngöôi maø theà, vì töï ngöôi khoâng theå laøm cho moät sôïi toùc neân traéng hay laø ñen ñöôïc. Song ngöôi phaûi noùi raèng: phaûi, phaûi; khoâng, khoâng. Coøn ñieàu ngöôøi ta noùi theâm ñoù, bôûi nôi quæ döõ maø ra” (Ma-thi-ô 5:33-37). Theà töï baûn thaân noù laø toäi vì baïn khoâng theå giöõ nhöõng gì baïn theà. Vì theá khoâng theà cuõng khoâng caàm coá moät caùi gì ñeå laøm cuûa caàm. Chæ tin nhöõng lôøi cuûa Ngaøi, vaøø roài baïn soáng. Baïn coù theå trôû neân coâng chính neáu baïn tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø Chuùa seõ giuùp baïn neáu baïn tin Ngaøi. 

Coù quaù nhieàu söï sai laàm. Chuùng ta coù nhöõng tieâu chuaån theo xaùc thòt vaø xeùt ñoaùn theo tieâu chuaån ñoù vì chuùng ta coù xaùc thòt. Vì theá, coù moät quan aùn trong chuùng ta laø ngöôøi khoâng keát hôïp vôùi ñöùc tin trong lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù hai quan aùn trong chuùng ta. Caû hai ñeàu coá gaéng ñeå cai trò trong chuùng ta. Chuùng ta coù khuynh höôùng laøm ra moät luaät cuûa xaùc thòt vaø xeùt ñoaùn bôûi noù vì chuùng ta coù xaùc thòt. Xaùc thòt noùi vôùi chuùng ta, “Baïn thaät toát maëc duø baïn tieáp tuïc phaïm toäi. Toâi seõ chaáp nhaän baïn laø ngöôøi coâng chính maëc duø xaùc thòt cuûa baïn khoâng coâng chính 100%.” Söï xeùt ñoaùn cuûa xaùc thòt luoân ban cho baïn nhaän xeùt toát. 

Tuy nhieân, söï phaùn xeùt cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoøi hoûi chuùng ta 100% voâ toäi. Ngaøi laø thaùnh. Chuùng ta coù theå trôû neân coâng chính chæ bôûi nhaän söï tha toäi bôûi ñöùc tin. Vì theá, nhöõng ngöôøi tin Phuùc aâm cuûa Ngaøi ñaõ ñaït ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi roài. Chuùng ta ñaõ trôû neân coâng chính roài. Nhöõng ai tin Ñöùc Chuùa Trôøi thaät coù söï soáng. Hoï ñöôïc phöôùc bôûi söï giuùp ñôû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøiû. Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin. Ñieàu naøy coù nghóa laø ngöôøi khoâng tin vaø nhöõng ai soáng bôûi xaùc thòt khoâng theå soáng. Toâi ñang noùi vôùi baïn chæ moät phaàn nhoû cuûa moät böùc tranh lôùn. Toâi noùi vôùi baïn nhieàu laàn vaø giaûi thích yù nghóa cuûa noù caùch chi tieát, nhö theå chuùng ta naáu xöông nhieàu laàn cho ñeán khi noù trôû neân traéùng. Chuùng ta caàn ñöùc tin 


Bieát Kinh thaùnh thì thaät laø quan troïng, nhöng chuùng ta tin vaøo noù bao nhieâu thì caøng quan troïng hôn. Vaøi ngöôøi chæ tin vaøo söï taïo döïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Kinh thaùnh. Vaøi ngöôøi tin caû hai raèng Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng trôøi ñaát vaø Chuùa Jeâsus chæ taåy saïch toäi nguyeân. Hoï tin raèng toäi loãi haøng ngaøy cuûa chuùng ta phaûi ñöôïc taåy saïch moãi ngaøy. Hoï laøm söï phaùn xeùt cho rieâng hoï theo luaät cuûa xaùc thòt. Baïn tin theá naøo? Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin. Töø luùc ban ñaàu cho ñeán cuoái cuøng, chuùng ta caàn ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vì theá baïn tin theá naøo? Baïn ño löôøng chính baïn khi baïn haøi loøng, naém giöõ nhöõng yù töôûng vaø suy nghó theo xaùc thòt, “Toâi hoaøn toaøn ñuùng, xaùc thòt toâi thì toát laønh” hay laø “Toâi quaù yeáu ñuoái ñeå tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi” khoâng? Baïn coù ngaåu nhieân ñaùnh giaù chính baïn vaø cho baïn 80% cho ngaøy nay vaø 95% cho ngaøy mai, nhöng chæ 5% cho moät ngaøy naøo ñoù, vaø nghó “Thaät toát hôn laø mình khoâng ñöôïc sanh ra” Baïn coù nghó nhö theá khoâng? Vaâng. Toâi cuõng theá. 

Ñoâi khi toâi gioáng nhö theá. Ngay caû khi toâi töï an uûi laáy chính mình, toâi nghó, “thaät toát hôn laø neáu toâi khoâng tin vaøo Chuùa vaø bieát Ngaøi. Noù thaät laø kinh khieáp cho ñeán baây giôø. Toâi trong tình traïng tieán thoaùi löôõng nan ñeå nhìn vaøo töông lai vaø ñeå hoài töôûng laïi quaù khöù. Toâi thaät ñaùng ca ngôïi vì coù moät ñôøi soáng ñöùc tin cho ñeán ngaøy hoâm nay. Nhöng toâi khoâng theå böôùc ñi vôùi Ngaøi caùch toát ñeïp töø baây giôø, Chuùa oâi. Toâi trôû neân nhaïy caûm vôùi toäi loãi bieát bao töø khi toâi bieát Ngaøi. Nhieàu yù nghó vaø tieâu chuaån ñaõ phaùt xuaát ra töø toâi töø khi toâi bieát Ngaøi. Toâi theo Ngaøi caùch troáng roång, Chuùa oâi, khoâng ñuùng nhö toâi bieát Ngaøi. Nhöng baây giôø, toâi khoâng coù söï töï tin ñeå theo Ngaøi nöõa. Taïi sao? Vì toâi bieát Ñöùc Chuùa Trôøi laø Thaùnh vaø hoaøn haûo. Oâi Chuùa! Toâi khoâng theå theo Ngaøi nöõa. Toâi khoâng coù loøng töï tin. 

Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi baûo chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin vì Ngaøi bieát chuùng ta caùch quaù roû raøng. Ngaøi phaùn, “Ngöôi phaûi duy trì söï coâng chính, vaø giöõ phöôùc haïnh bôûi ñöùc tin . Taát caû toäi cuûa ngöôi ñaõ chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Ngöôi luoân phaïm toäi khi ta soi roïi xaùc thòt ngöôi treân luaät phaùp. Vì theá haõy chaáp nhaän raèng ngöôøi khoâng theå traùnh phaïm toäi. Cöùu Chuùa cuûa baïn ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa baïn hay khoâng? Vaâng, Ngaøi ñaõ laøm theá. Theá thì baïn coøn coù toäi khoâng? Khoâng. Chuùa cöùu baïn hay khoâng? Vaâng. Theá thì duø ngaøy u toái hay phuû maây muø seõ trôû neân ngaøy ñaày aùnh saùng nhö trong moät thaùnh ca coù noùi, “Coù aùnh saùng choùi roïi vaøo linh hoàn toâi ngaøy hoâm nay.” Chuùng ta khoâng theå trôû thaønh toäi nhaân moät laàn nöõa


Chuùng ta coù theå thaát voïng khi nghó ñeán töông lai, nhöng noù seõ laø aùnh saùng maët trôøi khi chuùng ta nhìn vaøo Chuùa vôùi ñöùc tin. Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? Vaâng. Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin vaø cuõng soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta tin vaøo ai? Chuùng ta soáng bôûi tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ ngöôøi coâng chính môùi coù theå soáng baèng ñöùc tin. Baïn tin ñieàu ñoù khoâng? Vaâng. Baïn coù theå giöõ söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch taäp luyeän xaùc thòt toát khoâng? Khoâng. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân voâ hieäu löïc khi xaùc thòt laø ñieàu aùc khoâng? Khoâng. Chuùng ta coù thuôû neân toäi nhaân moät laàn nöõa khoâng? Khoâng. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi trong Ga-la-ti 2:18, “Thaät theá, neáu toâi laäp laïi ñieàu toâi ñaõ phaù huûy, thì toâi seõ toû ra chính toâi laø ngöôøi phaïm pheùp.” Moät ngöôøi tin raèng taát caû toäi loãi cuûa anh /chò aáy ñaõ chuyeån qua cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø roài Ngaøi bò phaùn xeùt treân Thaäp töï giaù vì chính toäi cuûa anh/chò aáy thì anh/chò aáy seõ khoâng bao giôø trôû neân toäi nhaân nöõa. Moät ngöôøi khoâng choái töø Chuùa Jeâsus trôû neân thaùnh moät laàn ñuû caû vaø voâ toäi vì taát caû toäi loãi cuûa anh /chò aáy ñaõ chuyeãn qua cho Ngaøi vaø anh/chò aáy khoâng bao giôø coù theå trôû neân toäi nhaân nöõa. Baïn nhaän ra ñieàu naøy khoâng? Vaâng. 

Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng cöùu chuùng ta thì luoân laø Chuùa vaø Cha cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi luoân giuùp chuùng ta vaø ôû vôùi chuùng ta cho ñeán taän cuøng theá giôùi. Ñoù laø lyù do Ngaøi phaùn, “Haõy soáng bôûi ñöùc tin. Ta seõ giuùp caùc ngöôi neáu caùc ngöôi tin ta. Thieân söù seõ phuïc vuï caùc ngöôi, laø nhöõng ngöôøi taùi sanh.” Thieân söù laø ñaày tôù ôû giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chuùng ta. Hoï noùi vôùi Chuùa moïi söï veà chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta trôû neân con Ngaøi. Chuùng ta laø toäi nhaân trong baûn chaát. Chuùng ta khoâng bao giôø trôû neân coâng chính bôûi vieäc laøm cuûa xaùc thòt, nhöng chuùng ta trôû neân coâng chính bôûi ñöùc tin. 


Chuùng ta daâng lôøi caûm taï leân Chuùa. Chuùa trôû neân Ngöôøi Chaên vaø laø Cha cuûa chuùng ta.