Sermons

【Chapter 1-4】 < Roâ-ma 1:17-18 > Ngöôøi coâng chính soáng bôûi ñöùc tin< Roâ-ma 1:17-18 >

“Vì trong Tin Laønh naày coù baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi ñöùc tin maø ñöôïc, laïi daãn ñeán ñöùc tin nöõa, nhö coù cheùp raèng: Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin. Vaû, côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø treân trôøi toû ra nghòch cuøng moïi söï khoâng tin kính vaø moïi söï khoâng coâng bình cuûa nhöõng ngöôøi duøng söï khoâng coâng bình maø baét hieáp leõ thaät.” Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin 


Nhö coù cheùp, “Ngöôøi coâng chính soáng bôûi ñöùc tin.” Chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin hay khoâng? Chæ coù moät caùch cho ngöôøi coâng chính soáng laø bôûi ñöùc tin. Ñöùc tin cho pheùp ngöôøi coâng chính soáng. Chuùng ta coù theå soáng vaø thöïc hieän taát caû moïi vieäc khi chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ nhöõng ngöôøi coâng bình soáng bôûi ñöùc tin. Töø “chæ” coù nghóa raèng khoâng moät ai ngoaïi tröø ngöôøi coâng chính coù theå soáng bôûi ñöùc tin. Roài, Toäi nhaân thì theá naøo? Toäi nhaân khoâng theå soáng bôûi ñöùc tin. Baïn soáng bôûi ñöùc tin khoâng? Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin.  

Phaûi maát moät thôøi gian daøi ñeå hoïc bieát ñöùc tin thaät. Nhöõng gì chuùng ta phaûi nhaän bieát laø chuùng ta soáng khi chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cheát khi chuùng ta khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng ñieàu taát yeáu cuûa ngöôøi coâng chính laø soáng bôûi ñöùc tin.  

Chim coù caùnh, nhöng neáu chuùng khoâng söû duïng noù, chuùng seõ bò baét vaø gieát bôûi thuù döõ ñi lang thang treân ñaát. Vì theá, ngöôøi coâng chính ñöôïc ñònh saún ñeå soáng bôûi ñöùc tin. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh ngöôøi coâng chính soáng bôûi ñöùc tin. Neáu hoï thaát baïi trong vieäc soáng bôûi ñöùc tin, linh hoàn hoï seõ cheát.  

Ñôøi soáng cuûa Cô-ñoác-nhaân vaø con ñöôøng leõ thaät baét ñaàu bôûi ñöùc tin. Laøm theá naøo ngöôøi coâng chính coù theå thích nghi laïi vaøo trong ñoaøn theå sau khi ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh? Chuùng ta phaûi bieát raèng phöông caùch duy nhaát laø vì chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin.  

Baïn hieåu khoâng? Ñoù laø cuoäc soáng cuûa ngöôøi coâng chính. Khoâng coù ñöùc tin, chuùng ta cheát vaø khoâng coù naêng löïc ñeå ñöông ñaàu vôùi khoù khaên. Neáu moät ngöôøi, khoâng soáng bôûi ñöùc tin vaø khoâng söû duïng ñöùc tin, phaûi chòu ñöïng gian khoå, vaø roài cuoái cuøng hoï seõ cheát. Khi moät ngöôøi coù ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi vaø xöng nhaän, “Laïy Chuùa, toâi tin Ngaøi.” roài ngöôøi ta coù theå soáng, ngay caû anh/chò aáy thieáu khaû naêng vaø yeáu ñuoái. Anh/chò aáy coù theå soáng vì ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi giuùp vaø laøm vieäc trong con ngöôøi khi anh/chò aáy tin Ngaøi.  Khi chuùng ta caûm thaáy söï haïn cheá cuûa chuùng ta, chuùng ta haõy hoïc ñöùc tin  


Toâi muoán baïn suy nghó baïn coù soáng baèng ñöùc tin hay khoâng. Moät ngöôøi khoâng theå soáng bôûi ñöùc tin ngay sau khi anh/chò aáy ñöôïc taùi sanh. Anh/chò aáy soáng trong hoaøn caûnh tröôùc heát, vì theá anh chò aáy khoâng hoïc caùch soáng bôûi ñöùc tin. Taïi sao? Bôûi vì ngöôøi ta coù theå soáng treân ñaát naøy baèng tieàn vôùi vôùi söï laøm luïng cuûa hoï, noù khoâng caàn thieát phaûi söû duïng ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng chuùng ta caûm nhaän söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta khi chuùng ta töï hoûi chuùng ta coù theå chæ soáng vôùi khaû naêng vaø coá gaéng cuûa theå chaát chuùng ta khoâng? Chuùng ta caûm thaáy raèng chuùng ta khoâng theå soáng. Roài chuùng ta phaûi soáng theá naøo? Chuùng ta phaûi söû duïng ñöùc tin. Chuùng ta coù theå khoâng bao giôø soáng thaät söï tröø khi chuùng ta söû duïng ñöùc tin vaø tin Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin maëc duø nhöõng coâng vieäc nhoû, vaø noùi raèng, “Laïy Chuùa, Toâi tin Ngaøi, xin giuùp toâi.” Khi chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi qua nhöõng vaán ñeà taàm thöôøng, vaø noùi, “Laïy Chuùa, toâi tin Ngaøi. Toâi tin raèng Ngaøi giuùp toâi, toâi tin nôi Ngaøi.” Chuùng ta chöùng minh raèng chuùng ta coù theå soáng bôûi ñöùc tin ngay caû khi ñoù laø moät coâng vieäc nhoû. 

Chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc kinh nghieäm maïnh meõ hôn vaø coù söï mong muoán cho nhöõng vieäc seõ laøm chæ khi chuùng ta tin. Tuy nhieân, khi chuùng ta khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta khoâng nhaän ra raèng Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp noù ñöôïc thöïc hieän, vì theá chuùng ta khoâng kinh nghieäm trong ñöùc tin. Chuùng ta khoâng theå giaûi quyeát vaán ñeà, duø noù coù theå giaûi quyeát bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi caùch deå daøng. Ñeå soáng bôûi ñöùc tin laø toát trong moïi caùch, chuùng ta phaûi hoïc laøm theá naøo ñeå soáng bôûi ñöùc tin.  

Ngöôøi trong Cöïu-öôùc soáng bôûi ñöùc tin vaø noù cuõng thích hôïp cho ngöôøi trong Taân-öôùc ñeå soáng bôûi ñöùc tin. Laøm theá naøo chuùng ta coù söï töï tin trong söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta ñaõ trôû neân ngöôøi coâng chính bôûi tin nhöõng gì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laøm khoâng? Vaâng. Ñöùc Chuùa Trôøi giuùp chuùng ta khi chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin trong Ngaøi. Tröôùc heát, chæ tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caàu xin baát cöù gì caùc baïn tìm kieám, vaø roài Ñöùc Chuùa Trôøi giuùp chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta nhöõng vieäc khaùc, nhö theå Ngaøi ban cho söï cöùu roãi cho chuùng ta. Ñöùc tin thì coù theå coù trong moïi khía caïnh cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Ñoù laø cuoäc soáng. Noù cuõng gioáng nhö huyeát trong xaùc thòt. Khi moät ngöôøi ñöôïc taùi sanh maø khoâng coù ñöùc tin, linh hoàn anh/chò aáy seõ cheát nhö theå moät ngöôøi cheát khi theå xaùc anh/chò aáy khoâng coù huyeát. Chuùng ta neân tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø xöng nhaän, “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, Toâi tin Ngaøi. Toâi tin raèng Ngaøi giuùp toâi vaø giaûi quyeát nhöõng nan ñeà.”  

Ñoù laø ñöùc tin tìm kieám Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc heát, tröôùc khi chuùng ta tìm kieám nhöõng gì chuùng ta caàn vaø tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chaéc chaén traû lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin. Ngöôøi coâng chính khoâng theå soáng maø khoâng coù ñöùc tin. Nhöõng gì chuùng ta coù trong xaùc thòt seõ bò suy taøn ñi ngaøy naøo ñoù trong khi soáng treân ñaát naøy. Vaø chuùng ta seõ chaïm traùn vôùi nhöõng nguy hieåm hay nhöõng tröôøng hôp khoâng theå traùnh vaøo moät ngaøy naøo ñoù. Luùc aáy, ñieàu quan troïng nhaát chuùng ta caàn laø ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi; tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta, giuùp chuùng ta, vaø Ngaøi laø toát laønh. 

Hôn nöõa, chuùng ta cuõng caàn tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta nhöõng gì chuùng ta caàu xin vaø tìm kieám neáu noù thích hôïp vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin daãn chuùng ta soáng trong aân ñieån cuûa Ngaøi khi nhöõng gì chuùng ta coù trong xaùc thòt bò caïn kieät. Ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân naêng löïc thuùc ñaåy chuùng ta ñeå hoaøn thaønh nhöõng gì chuùng ta hy voïng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.  Chuùng ta phaûi söû duïng ñöùc tin trong nhöõng coâng vieäc nhoû  


Chuùng ta phaûi soáng theá naøo? Chuùng ta phaûi caàu nguyeän nhö theá naøy. “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, toâi tin Ngaøi. Toâi thieáu ‘ñieàu naøy, ñieàu khaùc,’ xin giuùp toâi.” Toâi khoâng noùi veà söï yeáu ñuoái chuû yeáu cuûa chuùng ta. Chuùng ta haõy soáng bôûi ñöùc tin, vaø noùi, “Toâi caàn ñieàu naøy ñieàu khaùc cho cuoäc soáng haøng ngaøy cuûa toâi. Xin giuùp toâi Chuùa oâi, toâi tin Ngaøi seõ laøm ñieàu ñoù cho toâi.” Moät ngöôøi soáng bôûi ñöùc tin phaûi tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi, khôûi söï töø nhöõng vieäc nhoû. Thí duï, “Laïy Chuùa, toâi khoâng coù baøn chaûi ñaùnh raêng. Xin cho toäi moät caùi. Toâi tin nôi Ngaøi.” Vì theá, chuùng ta hình thaønh kinh nghieäm raèng Ñöùc Chuùa Trôøi traû lôøi khi chuùng ta tin Ngaøi vaø tìm kieám Ngaøi. 

Toäi nhaân soáng baèng gì? Toäi nhaân soáng bôûi söùc maïnh rieâng cuûa hoï, nhöng ngöôøi coâng chính soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta coù theå söû duïng ñöùc tin trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta khi chuùng ta bieát raèng ngöôøi coâng chính soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta khoâng soáng bôûi nhöõng gì chuùng ta coù, nhöng bôûi ñöùc tin. Baïn coù nhaän thaáy ñieàu naøy khoâng? “Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin.” Nhöõng gì ngöôøi coâng chính caàn nhaát laø ñöùc tin, nhöng chuùng ta söû duïng ñöùc tin chæ khi chuùng ta heát naêng löïc.  

Chuùng ta söû duïng ñöùc tin khi taát caû söùc maïnh vaø nguoàn taøi nguyeân cuûa chuùng ta ñaõ duøng caïn. Tuy nhieân, chuùng ta phaûi bieát raèng soáng bôûi ñöùc tin laø leõ thaät vaø noù laø maïng leänh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, caên cöù vaøo lôøi höùa cuûa Ngaøi, ñieàu maø chuùng ta chaéc chaén caàn noù trong cuoäc soáng chuùng ta. Soáng bôûi ñöùc tin. Tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tìm kieám. Roài chuùng ta coù theå nhaän vaø ñaït ñeán nhöõng gì chuùng ta caàn. Chuùng ta caàn phaûi hoïc theá naøo soáng bôûi ñöùc tin töø nhöõng coâng vieäc nhoû cuûa chuùng ta, vaø roài chuùng ta coù theå töø töø ñeán ñöùc tin maïnh meõ hôn. 

Ña-vít gieát Goâ-li-aùt vôùi 5 vieân ñaù cuoäi bôûi ñöùc tin. Oâng gieát Goâ-li-aùt vôùi ñöùc tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ôû vôùi oâng, vaø nghó raèng, “Ñöùc Chuùa Trôøi oâi, Toâi tin Ngaøi. Toâi gieát haén laø do yù Ngaøi.” Vaø oâng keâu Goâ-li-aùt, “Ngöôi caàm göôm, giaùo, lao maø ñeán cuøng ta; coøn ta, ta nhaân danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn binh maø ñeán, töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa ñaïo binh Y-sô-ra-eân, maø ngöôi ñaõ sæ nhuïc” (1 Sa-mu-eân 17:45). Bôûi ñöùc tin, khi AÙp-ra-ham ñöôïc goïi, oâng vaâng phuïc bôûi vieäc ra ñi ñeán moät nôi maø oâng nhaän laøm cô nghieäp; vaø oâng ra ñi, khoâng bieát mình ñi ñaâu.  

Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin. Coù nhieàu söï dieãn ñaït töông ñoàng nhö “soáng bôûi ñöùc tin” trong boán saùch Phuùc aâm. Tuy nhieân coù bao nhieâu ngöôøi bieát raèng ñeå soáng bôûi ñöùc tin laø ñôøi soáng cuûa ngöôøi coâng chính, nhö cuoäc soáng cuûa Cô-ñoác-nhaân? Toâi khoâng noùi raèng chuùng ta neân töø boû taát caû söùc maïnh vaø taøi saûn vaät chaát maø chuùng ta tuøy thuoäc vaøo. Toâi chæ khuyeân baïn caám taâm trí cuûa baïn leä thuoäc vaøo nhöõng vaät ôû treân ñaát ñeå soáng bôûi ñöùc tin. Roài sau ñoù tin gì? Ñöùc Chuùa Trôøi. Chính Ñöùc Chuùa Trôøi laøm vieäc khi chuùng ta tin Ngaøi vaø tìm kieám nhöõng gì chuùng ta caàn. Tin raèng Ngaøi traû lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta vaø tin ngöôøi laõnh ñaïo Hoäi Thaùnh. Keát hôïp vôùi Hoäi Thaùnh vaø phuïc vuï Chuùa. Baïn tin khoâng? Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin vì chuùng ta laø ngöôøi coâng chính.  

Chuùng ta phaûi töø boû nhöõng gì maø chuùng ta leä thuoäc ôû trong taám loøng cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi, tìm kieám vaø ñaït ñöôïc nhôø ñöùc tin, khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi laø coù theå nhöõng vieäc ñoù quaùtaàm thöôøng. Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin vaø kinh nghieäm noù. Roài, chuùng ta coù theå cai trò vôùi Chuùa vaø khoâng bò ngöôøi theá gian nhaïo baùng. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng, “doïn baøn cho toâi tröôùc maët keû thuø nghòch toâi” (Thi thieân 23:5). Phaàn thöôûng xöùng ñaùng laø ñöôïc phöôùc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng soáng theo söï phaùt trieån cuûa tình huoáng maø soáng theo ñöùc tin.  

Baïn coù bao giôø soáng bôûi ñöùc tin chöa? Voâ soá ngöôøi khoâng bao giôø soáng bôûi ñöùc tin, nhöng coù nhöõng ngöôøi kinh nghieäm coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi hoï caàu nguyeän. Chuùng ta phaûi tieáp tuïc kinh nghieäm ñieàu naøy, khoâng chæ moät laàn. Haõy tieáp tuïc vaø tieáp tuïc. Ñoù laø caùch ngöôøi coâng chính soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta khoâng ñöôïc nöông döïa treân nhöõng gì thuoäc veà theá gian nhöng tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø ñôøi soáng cuûa ngöôøi coâng chính. Chuùng ta phaûi soáng nhö theá. Chæ bôûi ñöùc tin chuùng ta coù theå soáng vaø nhaän taát caû phöôùc haïnh töø Ñöùc Chuùa Trôøi.  Nhöõng gì chuùng ta caàn nhaát tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñöùc tin  


Coù ñöùc tin döôøng nhö laø vieäc raát khoù, nhöng treân thöïc teá, noù raát deå. Khoâng coù gì caàn ngoaïi tröø tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta chæ phaûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta nghó raèng khoù ñeå tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng thaät ra thì khoâng khoù. Toâi goïi cha toâi laø “Cha” vaø tin oâng laø cha cuûa toâi vì oâng laø cha thaät cuûa toâi. OÂng laø cha cuûa toâi khoâng tuøy thuoäc vaøo nieàm tin rieâng cuûa toâi. Ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi khôûi söï töø ñieåm naøy. Toâi tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Taïi sao? Vì Ñöùc Chuùa Trôøi luoân luoân ñöùng beân ngöôøi coâng chính, yeâu thöông hoïï vaø trôû thaønh Cha vaø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Thöù hai, neáu chuùng ta tin Ngaøi, chuùng ta caàu xin Ngaøi nhöõng gì chuùng ta caàn, nhö moät ñöùa treû caàu xin cha meï cuûa noù nhöõng gì noù caàn. Cuoái cuøng, Ñöùc Chuùa Cha nghe vaø ñaùp lôøi nhöõng gì chuùng ta tìm kieám. Tin Ñöùc Chuùa Trôøi laø caên baûn vaø khôûi ñaàu töø söï tin chaéc ñôn giaûn nhö theá.  

Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø ‘An-pha’ vaø ‘OÂ-meâ-ga’; Ñaàu tieân’ vaø ‘Cuoái cuøng’. Taát caû cuoäc soáng cuûa chuùng ta laø tuøy thuoäc vaøo ñöùc tin. Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin vaø ñöôïc chaêm soùc bôûi Ngaøi qua ñöùc tin. Ñoù laø ñöùc tin maø noù cho pheùp chuùng ta noùi “Laïy Chuùa, Toâi tin Ngaøi. Xin giöõ toâi vaø chaêm soùc toâi.” Chuùng ta seõ laøm gì khi chuùng ta yeáu ñuoái vaø sôï haûi vì söï ñe doïa cuûa Satan? Chuùng ta phaûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø noùi raèng, “Laïy Chuùa, toâi tin Ngaøi.” Chuùng ta coù theå suy nghó khoâng chính xaùc vaø haäu quaû laø chuùng ta coù theå bò baét phuïc vaø ñaùnh baïi bôûi Satan. Trong tröôøng hôïp ñoù, chuùng ta caàu nguyeän vaø tin Ñöùc Chuùa Trôøi, “Laïy Chuùa, xin giöõ toâi. Toâi tin Ngaøi chaéc chaén giöõ toâi,” vaø vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha chuùng ta, Ngaøi giöõ chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi giöõ chuùng ta, duø chuùng ta daâng nhöõng lôøi caàu nguyeän khoâng thích hôïp, vì Ngaøi bieát roû chuùng ta. Ñieàu quan troïng nhaát laø tin. Thaät laø ñôn giaûn. Chæ ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa baïn baèng ñöùc tin vaø roài Ngaøi seõ daãn baïn töø ñöùc tin ñeán ñöùc tin. Thaät voâ ích neáu chuùng ta khoâng tin, ngay caû Ñöùc Chuùa Trôøi toàn taïi. Chuùng ta seõ soáng bôûi ñöùc tin neáu chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Töø ñöùc tin daãn ñeán ñöùc tin 


Roâ-ma 1:17 vieát, “vì trong Tin Laønh naày coù baøy toû söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi ñöùc tin maø ñöôïc, laïi daãn ñeán ñöùc tin nöõa.” Khi chuùng ta söû duïng ñöùc tin cuûa chuùng ta laàn naøy qua laàn khaùc, chuùng ta trôû neân ngöôøi cuûa ñöùc tin. Toâi muoán baïn hieåu ñieàu naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng hieän dieän trong chuùng ta neáu chuùng ta khoâng tin Ngaøi, duø Ngaøi thaät söï toàn taïi. Baïn ñaït ñeán ñöùc tin bôûi ñöùc tin khi baïn tin caùch kieân ñònh raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng soáng vaø cöùu chuùng ta.  

Khi baïn trôû neân ngöôøi cuûa ñöùc tin, taát caû nhöõng gì cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh cuûa baïn bôûi ñöùc tin. Nhöõng gì Kinh thaùnh cheùp trong Roâ-ma 1:17 laø baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa ñöùc tin laø ñöùc tin, “vì trong Tin Laønh naày coù baøy toû söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi ñöùc tin maø ñöôïc, laïi daãn ñeán ñöùc tin nöõa.” Vì vaäy, chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu vaø cuõng coù theå trôû thaønh ngöôøi ñöùc tin neáu chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta. Chuùng ta khoâng theå trôû neân con caùi cuûa ñöùc tin neáu chuùng ta khoâng tin. Ñöùc Chuùa Trôøi traû lôøi khi chuùng ta tìm kieám nhöõng gì chuùng ta caàn trong ñôøi soáng chuùng ta caùch heát loøng trong luùc chuùng ta tin Ngaøi. 

Nhöõng gì Söù ñoà Phao-loâ noùi trong Roâ-ma 1:17 thì raát quan troïng, duø noù ngaén. Baïn coù hieåu ngöôøi coâng chính soáng theá naøo khoâng? “Ngöôøi coâng chính soáng bôûi ñöùc tin.” Ñöùc tin laø yeáu toá caàn thieát chaéc chaén cho ngöôøi coâng chính, khoâng cho toäi nhaân.  

Ñieàu caàn thieát ñaàu tieân cho toäi nhaân laø tin raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Tuy nhieân, chuùng ta nhöõng Cô-ñoác-nhaân taùi sanh, coù theå coù ñöùc tin trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Chuùng ta chæ caàn moät hay hai vieäc ñeå chuùng ta soáng khoâng? Khoâng. Coù nhieàu vieäc ñeå laøm duø cho chuùng nghieâm troïng hay taàm thöôøng. Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin trong taát caû moïi coâng vieäc. Baïn hieåu ñieàu naøy khoâng? Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin vaø ñöôïc gìn giöõ khoûi nhöõng ruûi ro bôûi ñöùc tin. Khi chuùng ta caàu nguyeän bôûi ñöùc tin, Ñöùc Chuùa Trôøi traû lôøi. Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin vaø caàu nguyeän duø cho chuùng ta yeáu ñuoái. Trong taát caû moïi vieäc, töø hoân nhaân ñeán rao giaûng Phuùc aâm, chuùng ta caàn ñöùc tin. Khi chuùng ta rao giaûng Phuùc aâm cho ngöôøi khaùc, ñöùc tin laøm cho chuùng ta caàu nguyeän nhö sau, “Ñöùc Chuùa Trôøi oâi, toâi tin Ngaøi cöùu linh hoàn naøy.” Chuùng ta laøm moïi söï bôûi ñöùc tin.  

Chuùng ta khoâng theå rao giaûng Phuùc aâm maø khoâng coù ñöùc tin. Chuùng ta chæ coù theå rao giaûng Phuùc aâm bôûi ñöùc tin. Ngöôøi ta chæ coù theå ñöôïc cöùu khi chuùng ta rao giaûng Phuùc aâm bôûi ñöùc tin. Baïn coù bao giôø soáng bôûi ñöùc tin chöa? Ngöôøi ta soáng khoâng coù ñöùc tin khoâng bieát raèng hoï phaûi soáng bôûi ñöùc tin, vì theá hoï chaïm phaûi goác ñaù khi hoï gaëp nguy khoán. Hoï chæ söï duïng naêng löïc cuûa hoï khi hoï tìm kieám, vì theá cuoái cuøng, hoï luoân thieáu vaøi ñieàu. Hoï khoâng coù loøng tin trong ñöùc tin vaø cuoäc soáng baát ñaéc dó, nhö hoï noùi, “Toâi soáng caùch baát ñaéc dó vì toâi khoâng theå cheát.  

Nhöng ngöôøi coâng chính soáng cuoäc ñôøi ñöùc tin cuûa hoï caùch töï nhieân vaø tích cöïc; hoï tin, tìm kieám vaø nhaän söï ñaùp öùng. Nhöõng tö töôûng voâ ích vaø voâ tín trôû thaønh hieän thöïc neáu chuùng ta khoâng coù ñöùc tin. Roài thì, chuùng ta khoâng theå böôùc ñi vôùi Hoäi Thaùnh. Laøm theá naøo chuùng ta coù theå böôùc ñi vôùi Chuùa maø khoâng coù ñöùc tin? Coù gì ñeå chuùng ta tin trong xaùc thòt khoâng? Khoâng gì caû. Laøm theá naøo chuùng ta tin? Chuùng ta khoâng theå coù ñöùc tin neáu chuùng ta khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta coù theå böôùc ñi theo Hoäi Thaùnh khi chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin vaø soáng bôûi ñöùc tin laø nhôø coù ñöùc tin. Baïn nhaän ra ñieàu naøy khoâng? Baïn tin Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Haõy tìm kieám nhöõng gì baïn caàn. Tin Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø roài taát caû seõ toát ñeïp. Chæ coù moät nan ñeà laø chuùng ta khoâng nhaän thaáy raèng chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin. 

Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng daãn daét chuùng ta soáng cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa chuùng ta bôûi ñöùc tin.