Sermons

【Chapter 1-5】 < Roâ-ma 1:18-25 > Nhöõng ngöôøi duøng söï baát chính maø baét hieáp leõ thaät< Roâ-ma 1:18-25 >

“Vaû, côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø treân trôøi toû ra nghòch cuøng moïi söï khoâng tin kính vaø moïi söï khoâng coâng bình cuûa nhöõng ngöôøi duøng söï khoâng coâng bình maø baét hieáp leõ thaät. Vì ñieàu chi coù theå bieát ñöôïc veà Ñöùc Chuùa Trôøi thì ñaõ trình baøy ra cho hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toû ñieàu ñoù cho hoï roài, bôûi nhöõng söï troïn laønh cuûa Ngaøi maét khoâng thaáy ñöôïc, töùc laø quyeàn pheùp ñôøi ñôøi vaø baûn taùnh Ngaøi, thì töø buoåi saùng theá vaãn sôø sôø nhö maét xem thaáy, khi ngöôøi ta xem xeùt coâng vieäc cuûa Ngaøi. Cho neân hoï khoâng theå chöõa mình ñöôïc, vì hoï daãu bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, maø khoâng laøm saùng danh Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng taï ôn Ngaøi nöõa; song cöù laàm laïc trong lyù töôûng hö khoâng, vaø loøng ngu doát ñaày nhöõng söï toái taêm. Hoï töï xöng mình laø khoân ngoan, maø trôû neân ñieân daïi; hoï ñaõ ñoåi vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng heà hö naùt laáy hình töôïng cuûa loaøi ngöôøi hay hö naùt, hoaëc cuûa ñieåu, thuù, coân truøng. Cho neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù hoï sa vaøo söï oâ ueá theo loøng ham muoán mình, ñeán noãi töï laøm nhuïc thaân theå mình nöõa,vì hoï ñaõ ñoåi leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi laáy söï doái traù, kính thôø vaø haàu vieäc loaøi chòu döïng neân theá cho Ñaáng döïng neân, laø Ñaáng ñaùng khen ngôïi ñôøi ñôøi! A-men.”

 


Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toû ra nghòch vôùi ai? 


Chuùng ta coù theå thaáy Söù ñoà Phao-loâ rao giaûng Phuùc aâm cuøng vôùi Phuùc aâm maø chuùng ta rao giaûng. Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toû ra nghòch ñoái vôùi ai? Söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra nghòch nhöõng toäi nhaân laø ngöôøi baét hieáp leõ thaät trong sö baát chính, hay laø ñoái vôùi nhöõng ai coù toäi vaø laøm baét hieáp leõ thaät vôùi yù rieâng cuûa hoï. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi caùch roû raøng raèng côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra nghòch cuøng, tröôùc nhaát laø cho nhöõng ngöôøi baét hieáp leõ thaät trong söï baát chính. Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöa thaân theå vaø linh hoàn cuûa hoï vaøo ñòa nguïc. 

Chuùng ta khoâng ñöôïc nghó raèng chæ coù thaân theå seõ bò xeùt ñoaùn vì con ngöôiøi cuõng coù linh. Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ xeùt ñoaùn caû thaân theå vaø linh hoàn. Coù nhöõng ngöôøi baét hieáp leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi nhöõng yù töôûng cuûa theá gian. Coù nhöõng ngöôøi toäi loãi choáng ñoái laïi vôùi ngöôøi coâng chính. Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø sö ï phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñuôïc toû ra nghòch cuøng nhöõng ai coù toäi vôùi loøng cöùng coûi, laø ngöôøi khoâng kính sô ï Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi trong thô Roâ-ma 1:17, “Ngöôøi coâng chính seõ soáng bôûi ñöùc tin.” OÂng cuõng noùi raèng söï phaùn xeùt vaø côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nghòch cuøng nhöõng keõ baét hieáp leõ thaät bôûi toäi loãi cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi khoâng tin ôû döôùi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Ñöùc Chuùa Trôøi ban leõ thaät cuûa söï cöùu roãi cho theá gian caùch phoå quaùt. Leõ thaät vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì toûa khaép theá gian. Vì theá, khoâng coù söï baøo chöõa naøo cho nhöõng ngöôiøi töø choái leõ thaät vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoaùn xeùt taát caû nhöõng ai khoâng tin vaøo phuùc aâm cuûa leõ thaät vaø nhöõng ai choáng laïi noù. 

Chuùng ta haõy nghó veà nhöõng ngöôøi khoâng nhaän tình yeâu cuûa Phuùc aâm thaät. Chuùng ta thaáy nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm nhö nöôùc, caây coû, baàu trôøi, chim thuù …Laøm theá naøo nhöõng thö ù naøy coù theå toàn taïi maø khoâng coù Ñöùc Chuùa Trôøi? Kinh-thaùnh cheùp, “Vaû, chaúng coù moät caùi nhaø naøo khoâng phaûi bôûi coù ngöôøi döïng neân; maø Ñaáng ñaõ döïng neân muoân vaät, aáy laø Ñöùc Chuùa Trôøi” (Heâ-bô-rô 3:4). Coù gì laøkhoâng phaûi laø loãi cuûa hoï khi ngöoøi ta khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø lôøi cuûa leõ thaät khoâng? 

Vì theá, ñoù laø lyù do Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt nhöõng ai khoâng tin vaøo aân ñieån cuûa sö ï tha thö ù toäi. Hoï khaêng khaêng trong lyù thuyeát tieán hoaù. Hoï cöù tin chaéc raèng vuõ truï coù sö ï tieán hoaù töï nhieân cuûa noù. Ít nhaát hoï cuõng noùi raèng co ù sö ï buøng noå ñöôïc goïi laø “Big Bang” caùch ñaây khoaûng 15 tyû name vaø roài, coù söï soáng. Hoï noùi, söï soáng nguyeân thuûy thöïc sö ï naøy thay ñoåi vaø noù tieán hoaù thaønh caù, thuù vaø roài thaønh ngöôøi. Neáu lyù thuyeát naøy laø ñuùng, con ngöôøi chaéc chaén phaûi chuyeån thaønh moät vaät soáng khaùc sau moät hay hai ngaøn naêm. 

“Bôûi nhöõng söï troïn laønh cuûa Ngaøi maét khoâng thaáy ñöôïc, töùc laø quyeàn pheùp ñôøi ñôøi vaø baûn taùnh Ngaøi, thì töø buoåi saùng theá vaãn sôø sôø nhö maét xem thaáy, khi ngöôøi ta xem xeùt coâng vieäc cuûa Ngaøi. Cho neân hoï khoâng theå chöõa mình ñöôïc” (Roâ-ma 1:20). 

Ngöôøi ta choái boû Ñöùc Chuùa Trôøi maëc duø hoï coù theå thaáy caùch roû raøng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng soáng khi hoï nhìn vaøo söï kyø dieäu cuûa thieân nhieân. Nhöõng ngöôøi khoâng tin thì ôû döôùi côn thaïnh noã cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhieàu ngöôøi khoâng laøm saùng danh Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caûm taï Ngaøi, vì theá hoï trôû neân voâ ích trong suy nghó cuûa hoï. Loøng ngu daïi cuûa hoï bò ñen toái; hoï töï xöng laø khoân ngoan, hoï trôû neân ngu daïi, vaø thay ñoåi söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng suy taøn trong aûnh töôïng con ngöôøi hö hoaïi, chim, thuù boán chaân vaø loaøi boø saùt. Söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang chôø ñôïi nhöõng ngöôøi naøy caùch hieån nhieân. Taát caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh thì ôû döôùi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, duø hoï tin vaøo Chuùa Jeâsus hay khoâng. Ñöùc Chuùa Trôøi phoù nhöõng ngöôøi khoâng tin vaøo söï oâ ueá 


“Cho neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù hoï sa vaøo söï oâ ueá theo loøng ham muoán mình, ñeán noãi töï laøm nhuïc thaân theå mình nöõa, vì hoï ñaõ ñoåi leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi laáy söï doái traù, kính thôø vaø haàu vieäc loaøi chòu döïng neân theá cho Ñaáng döïng neân, laø Ñaáng ñaùng khen ngôïi ñôøi ñôøi! A-men. Aáy vì côù ñoù maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù hoï cho söï tình duïc xaáu hoå; vì trong voøng hoï nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñaõ ñoåi caùch duøng töï nhieân ra caùch khaùc nghòch vôùi taùnh töï nhieân. Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng cuõng vaäy, boû caùch duøng töï nhieân cuûa ngöôøi ñaøn baø maø un ñoát tình duïc ngöôøi naày vôùi keû kia, ñaøn oâng cuøng ñaøn oâng phaïm söï xaáu hoå, vaø chính mình hoï phaûi chòu baùo öùng xöùng vôùi ñieàu laàm loãi cuûa mình” (Roâ-ma 1:24-27).

Phaân ñoaïn Kinh-thaùnh naøy noùi veà vaán ñeà gì? Ñöùc Chuùa Trôøi phoù nhöõng ngöôøi thôø phöôïng vaø phuïc vuï taïo vaät cho toäi loãi ñeå hoï thoûa loøng. Ngaøi cuõng phoù hoï cho Satan. Ñöùc Chuùa Trôøi cjopheùp Satan laøm nhöõng gì noù muoán. Vì theá, chuùng ta phaûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñöôïc cöùu khoûi nhöõng ñieàu naøy. “Vì trong voøng hoï nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñaõ ñoåi caùch duøng töï nhieân ra caùch khaùc nghòch vôùi taùnh töï nhieân. Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng cuõng vaäy, boû caùch duøng töï nhieân cuûa ngöôøi ñaøn baø maø un ñoát tình duïc ngöôøi naày vôùi keû kia, ñaøn oâng cuøng ñaøn oâng phaïm söï xaáu hoå.” Ñieàu naøy thì gioáng nhö töø choái Ñöùc Chuùa Trôøi vaø noù laø nguyeân nhaân cuûa AIDS.

Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï caàn duøng töï nhieân. Ngöôøi ñaøn oâng neân soáng vôùi ñaøn baø. Tuy nhieân, söï thaät laø ngöôøi ñaøn oâng quan heä vôùi ñaøn oâng, ñaøn baø vôùi ñaøn baø ñeå baøy toû raèng hoï choái töø söï töï nhieân maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. Saùch Roâ-ma ñöôïc vieát caùch nay khoaûng 1900 naêm. Söù ñoà Phao-loâ noùi tröôùc nhöõng ai töø boû söï töï nhieân cuûa tình duïc phaûi traû giaù aùn phaït cho sai traùi veà tình duïc cuûa hoï. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ñuùng cho ñeán ngaøy hoâm nay. Chuùng ta bieát raèng ADIS laø ñang lan roäng caùch ñaëc bieät trong giôùi ñoàng tình luyeán aùi. 

Thaät hoaøn toaøn thoûa ñaùng cho hoï ñeå traû caùi giaù aùn phaït cho toäi tình duïc cuûa hoï. Côn thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi döôïc toû ra nghòch cuøng nhöõng ngöôøi ñoåi caùch duøng töï nhieân cuûa tình duïc. Hoï ñöôïc ñeå daønh ñeå nhaän aùn phaït cuûa AIDS. Loaïi beänh naøy chaéc chaén xaûy ra laø do khoâng tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi phoù nhöõng ngöôøi khoâng tin moät taâm trí phoùng ñaûng truïy laïc. Noùi caùch khaùc, thaät ñoù laø söï ruûa saû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Hoï choáng nghòch laïi vôùi söï khoâng coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Con ngöôøi khoâng thích coù Ñöùc Chuùa Trôøi trong taâm trí hoï thì gioáng nhö “Hoï ñaày daãy moïi söï khoâng coâng bình, ñoäc aùc, tham lam, hung döõ; chan chöùa nhöõng ñieàu ghen gheùt, gieát ngöôøi, caõi laãy, doái traù, giaän döõ; hay maùch, gieøm cheâ, chaúng tin kính, xaác xöôïc, kieâu ngaïo, khoe khoang, khoân kheùo veà söï laøm döõ, khoâng vaâng lôøi cha meï; daïi doät, traùi lôøi giao öôùc, khoâng coù tình nghóa töï nhieân, khoâng coù loøng thöông xoùt. Daàu hoï bieát maïng lònh Ñöùc Chuùa Trôøi toû ra nhöõng ngöôøi phaïm caùc toäi döôøng aáy laø ñaùng cheát, theá maø chaúng nhöõng hoï töï laøm thoâi ñaâu, laïi coøn öng thuaän cho keû khaùc phaïm caùc ñieàu aáy nöõa” (Roâ-ma 1:29-32). 

“Nhöõng ngöôøi laøm nhöõng vieäc nhö theá” laøm gì ñoái vôùi nhöõng ngöoøi laøm cuøng ñieàu aùc? Hoï “chaáp thuaän” chuùng noù. Nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi laøm gì vùi ngöôiøi coâng chính laø ngöôøi vaâng phuïc lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi? Hoï baét bôù ngöôiøi coâng chính vaø noùi raèng, caùc oâng laø “keû taø giaùo” Ngöôøi coâng chính bò baét bôù vì sö ïlôïi ích cuûa ngöôøi coâng chính sau khi hoï tin Chuùa Jeâsus. Hoï ñöôïc phöôùc. 

Ngöôøi ta thoâng caûm vôùi nhöõng ai lang thang vì xaùc thòt. Tuy nhieân, thaät laï luøng ñeå noùi, chuùng ta thaáy raèng hoï choáng ñoái vaø baûo veä ngöôøi khaùc tö ø nieàm tin trong Chuùa Jeâsus vaø trôû neân coâng chính bôûi söï tha toäi. Ñieàu naøy soáng gioáng nhö moät ñaày tô ù cuûa toäi loãi vì hoï khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi laãn khoâng vaâng phuïc lôøi cuûa leõ thaät. 

Vì theá, ngöôøi khoâng tin vaø Satan noùi raèng chuùng ta seõ khoâng ñöôïc thaùnh hoùa troïn veïn hay ñöôïc tha thöù troïn veïn duø hoï cho pheùp chuùng ta tin vaøo Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Nhöõng ngöôøi khoâng tin vaø nhöõng ngöôøi baát tuaân nghó vaø noùi raèng hoï phaûi tin Chuùa Jeâsus trong khi hoï coù toäi trong loøng vì theá hoï coù theå ñi xuoáng ñòa nguïc. Ngöôøi ta vui thích khi hoï tin Chuùa Jeâsus nhöng vaãn laø nhöõng toäi nhaân. Nhöõng ngöôøi khoâng bieát vaø tin Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc duø hoï laø Cô-ñoác-nhaân, khoâng nhaän bieát Ñöùc Chuùa Trôøi trong kieán thöùc cuûa hoï vaø choáng nghòch Ngaøi. Hoï choáng nghòch vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï cuõng thôø laïy Satan vaø taát caû moïi toäi aùc. Nhöõng ai laø ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh maëc duø tin Chuùa Jeâsus thì cuõng gioáng nhö theá. Coù quaù nhieàu Cô-ñoác-nhaân höõu danh laø ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh. Nhöõng ai tin Chuùa Jeâsus nhöng coøn coù toäi trong loøng cuûa hoï laø khoâng vaâng phuïc lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nghòch laïi vôùi nhöõng Cô-ñoác-nhaân taùi sanh laø nhöõng ngöôøi nhaän söï tha toäi vaø ñöôïc thaùnh hoùa bôûi tin vaøo leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh ñoái nghòch cuøng nhöõng ngöôøi taùi sanh 


Söù ñoà Phao-loâ noùi trong Kinh thaùnh raèng côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi con ngöôøi laø nhöõng ngöôøi baét eùp leõ thaät trong söï baát coâng. Oâng cuõng noùi raèng söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû töø thieân ñaøng choáng nghòch vôùi taát caû nhöõng söï khoâng tin kính vaø baát chính. Moïi vieäc ñöôïc thöïc hieän theo leõ thaät. Leõ thaät laøChuùa taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi nhöõng ai choáng nghòch laïi vôùi leõ thaät vaø baét eùp noù. Chuùng ta hoï qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø taát caû nhöõng Cô-ñoác-nhaân laø ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh ñang ñi ñeán söï phaùn xeùt. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaùn xeùt nhöõng ai chöa ñöôïc taùi sanh maëc duø hoï tin Chuùa Jeâsus. 

Nhöõng ngöôøi tin maø chöa ñöôïc taùi sanh phæ baùng nhöõng ngöôøi taùi sanh vôùi moät taám loøng ñaày tính hieåm aùc. Nhöõng ngöôøi aáy seõ ñi vaøo ñòa nguïc. Hoï ñaày tieáng hieåm aùc vaø ræ tai vôùi ngöôøi khaùc. Nhöõng toäi nhaân thì thaàm vôùi nhau ñeå choáng nghòch cuøng ngöôøi coâng chính, laø ngöôøi ñöôïc tha toäi, thì seõ bò xeùt ñoaùn. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaøy hoï ñi ñòa nguïc. Hoï ñaày toäi aùc vaø thì thaàm vôùi ngöôøi khaùc. Toäi nhaân laø nhöõng ngöôøi ræ tai vôùi ngöôøi khaùc ñeå choáng laïi vôùi ngöôøi coâng chính laø ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù thì seõ bò xeùt ñoaùn. Baïn coù nhaän ra yù nghóa cuûa noù laø gì khoâng? Chuùng ta neân caûm thoâng vôùi hoï. Hoï ñoái nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi baèng toäi loãi cuûa hoï, hoï khoâng bieát raèng hoï ñang choáng laïi Ngaøi, vaø thì thaàm, “Thaät laï kyø cho hoï khi hoï khoâng coù toäi. Moät lôøi tuyeân boá kyø laï.” 

Söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra cho nhöõng ai choáng ngjòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï gian aùc cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi haøi loøng vôùi ñieàu naøy laø nhöõng ngöôøi cuõng laøm nhö theá. Hoï chaáp nhaän nhöõng lôøi ræ tai vaø vu khoáng ngöôøi coâng chính. Hoï noùi xaáu sau löng vaø gheùt ngöôøi coâng chính, töï haøo veà hoï vaø möu ñoà ñieàu aùc vôùi nhau. Baïn coù bieát hoï nghó keá aùc theá naøo khoâng? Hoï chaáp nhaän nhöõng haønh ñoäng toäi loãi bôûi keát hôïp vôùi nhau. Hoï choáng nghòch vôùi ngöôøi coâng chính baèng khaåu hieäu nhö “haõy tin Chuùa Jeâsus thaät toát. Haõy coù loaïi ñöùc tin thaät. Haõy trôû neân aùnh saùng cho theá gian.” Hoï chaáp nhaän nhöõng toäi nhö theá bôûi söï ñoaøn keát vôùi nhau vì hoï khoâng vui tích khi phaïm toäi moät mình. 

Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi trong Thi thieân 2:4, “Ñaáng ngöï treân trôøi seõ cöôøi, Chuùa seõ nhaïo baùng chuùng noù.” vì vua chuùa theá gian choáng nghòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. ‘OÀ! Thaät buoàn cöôøi. Khoâng vieäc gì xaûy ra cho Ta khoâng vieäc gì coù theå thaùch thöùc choáng laïi Ta. Caùc ngöôi hoái loä ta trong vieäc xeùt ñoaùn’ Ñöùc Chuùa Trôøi chôø ñôïi thôøi kyø phaùn xeùt vì noù quaù buoàn cöôøi cho Ngaøi. Nhöõng ai xeùt ñoaùn ngöôøi coâng chính seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi xeùt ñoaùn 


Nhöõng ai choáng nghòch laïi vôùi leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ai chöa ñöôïc taùi sanh laø phaïm toäi. Nhöõng ngöôøi taùi sanh cuõng coù tính hieåm ñoäc vaø khoâng hoaøn haûo trong xaùc thòt. Tuy nhieân, noù coù söï khaùc bieät trong caên baûn, trong söï thaät. Chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø leõ thaät. Chuùng ta ñaõ nhaän söï tha toäi trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, hoï khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi gì caû. Nhöõng ngöôøi naøy laø ngöôøi choáng laïi vôùi ‘ngöôøi coâng chính vaø leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.’ “Vaäy, hôõi ngöôøi kia, ngöôi laø ai maëc loøng, heã ñoaùn xeùt keû khaùc thì khoâng theå chöõa mình ñöôïc; vì trong khi ñoaùn xeùt hoï, ngöôi cuõng leân aùn cho chính mình ngöôi nöõa, bôûi ngöôi ñoaùn xeùt hoï, maø cuõng laøm caùc vieäc nhö hoï” (Roâ-ma 2:1).

Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi ngöôøi Do-thaùi vaø Cô-ñoác-nhaân laø ngöôøi khoâng ñöôïc taùi sanh vaø chæ sa laày vaøo luaät phaùp. Hoï xeùt ñoaùn ngöôøi khaùc, vaù noùi, “Ñöøng troäm cöôùp, ñöøng phaïm toäi taø daâm, ñöøng troäm caáp, vaø chæ phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi” trong khi chính hoï khoâng giöõ luaät phaùp. Chæ Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng phaùn xeùt coâng bình, vaø chæ nhöõng con daân Ngaøi laø ngöôøi ñöôïc taùi sanh, coù theå xeùt ñoaùn theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng loaïi ngöôøi naøy laø bò xet1 ñoaùn vì hoï xeùt ñoaùn ngöôøi coâng chính caùch tuyø tieän. Ñöùc Chuùa Trôøi xeùt ñoaùn taát caû nböõng ai chöa ñöôïc taùi sanh laø ngöôøi Do-thaùi vaø Cô-ñoác-nhaân-luaät-phaùp. Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra cho nhöõng ai soáng moät ñôøi soáng toân giaùo bôûi giöõ luaät phaùp, trong khi chöa ñöôïc taùi sanh, vaø nhöõng ai tin raèng hoï seõ ñi ñòa nguïc neáu hoï khoâng vaâng phuïc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø hoï seõ leân thieâng ñaøng neáu hoï laøm nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn baûo. Ngöôøi ñöùc tin laø ngöôøi ñöôïc trôû neân coâng chính sau khi anh/chò aáy tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Chuùng ta phaûi nhaän thaáy söï khaùc bieät nhau ôû ñieàu naøy. Nhöõng ai coù theå tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø soáng moät ñôøi soáng ngoan ñaïo maø khoâng ñöôïc taùi sanh xeùt ñoaùn ngöôøi coâng chính theo tieâu chuaån rieâng cuûa hoï. 

Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chaéc chaén phaùn xeùt hoï. Hoï khoâng bieát raèng hoï ñang xeùt ñoaùn chính hoï bôûi tieâu chuaån cuûa hoï. OÀ, nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc tha toäi xeùt ñoaùn ngöôøi coâng chính vôùi moät ñöùc tin sai laïc thì khoâng nhaän ñöôïc aân ñieån cuûa leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Baïn nghó raèng baïn seõ toaùt khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Nhöõng ngöôøi naøy seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt. Söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø coâng bình


“Vaû, chuùng ta bieát raèng söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi keû laøm nhöõng vieäc nhö theá, laø hieäp vôùi leõ thaät” (Roâ-ma 2:2). Chuùng ta chaéc chaén raèng söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø theo leõ thaät, traùi nghòch vôùi nhöõng ai xeùt ñoaùn ngöôøi khaùc trong khi hoï chöa taùi sanh, ngay caû hoï tin Chuùa Jeâsus. Chuùng ta phaûi bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaøy nhöõng ngöôøi naøy vaøo ñòa nguïc, vaø Ngaøi phaùn xeùt hoï theo leõ thaät cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaøy nhöõng toäi nhaân vaøo ñòa nguïc vì leõ thaät cuûa Ngaøi laø ñuùng, vaø vì söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø chính xaùc. Ngöôøi ta ñi vaøo ñòa nguïc hay khoâng khoâng tuøy thuoäc vaøo giaùo lyù tieàn ñònh ñaõ ñöôïc rao giaûng, ‘Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu moät soá ngöôøi, nhöng gheùt ngöôøi khaùc caùch voâ ñieàu kieän’ Ñöùc Chuùa Trôøi choïn taát caû moïi ngöôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ tröôùc khi taïo döïng neân theá gian (EÂ-pheâ-soâ 1:4). 

Baát cöù ngöôøi naøo tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa anh/chò aáy thì nhaän ñöôïc söï tha thöù. Ñöùc Chuùa Trôøi tieàn ñònh ñieàu naøy. Væ theá taát caû nhöõng ai khoâng taùi sanh, maëc duø hoï tin Chuùa Jeâsus, seõ ñi vaøo ñòa nguïc. Hoï seõ ñi vaøo ñòa nguïc theo söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñieàu naøy laø thaät. 

Söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñaøy toäi nhaän xuoáng ñòa nguïc laø ñuùng. Taïi sao? Vì hoï choái töø tình yeâu lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng nhaän söï cöùu roãi laãn tin vaøo Ngaøi. Ñieàu ñoù laø chính ñaùng ñoái vôùi Ngaøi ñeå ñaøy nhöõng ngöôøi kh6ng taùi sanh vaøo ñòa nguïc theo leõ thaät. 

Vaøi ngöôøi noùi, “Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng rao giaûng Phuùc aâm cho toâi?” Ngaøi khoâng giaûng sao? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ rao giaûng Phuùc aâm cho caùc baïn nhieàu laàn roài. Haõy coá gaéng nhaän Phuùc aâm bôûi môû maét cho thaät roäng ra. Coù moät ít Hoäi Thaùnh giaûng Phuùc aâm thaät treân theá gian naøy. Tuy nhieân, baïn coù theå baét gaëp leõ thaät neáu baïn thaät söï tìm kieám noù. Trong tröôøng hôïp cuûa toâi, Toâi thaät söï ñaõ coá gaéng tìm kieám noù. Sau khi giaûng moät baøi giaûng, khi toâi chöa ñöôïc taùi sanh, toâi caàu nguyeän, “Oâi Chuùa, Toâi laø moät toäi nhaân tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc duø toâi rao giaûng lôøi cuûa Ngaøi cho con ngöôøi nhö theá naøy. Nhöõng gì top6i noùi cho ngöôøi ta laø nhöõng gì top6i noùi cho chính toâi. Toâi laø moät toäi nhaân. Xin thaêm vieáng toâi. Xin cöùu toâi.” 


Toâi khoâng bieát bao nhieâu laàn toâi tìm kieám leõ thaät. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán thaêm vieáng baát cöù ai tìm kieám Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán cöùu chuoäc ngay caû nhöõng ngöôøi khoâng tìm kieám Ngaøi. “Ta seõ goïi keû chaúng phaûi daân ta laø daân ta, Keû chaúng ñöôïc yeâu daáu laø yeâu daáu;” (Roâ-ma 9:25). Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, laø Ñaáng ñeán theá gian ñeå cöùu chuùng ta. Nhöõng ai tìm kieám Ngaøi caùch heát loøng seõ chaéc chaén gaëp ñöôïc Ngaøi. Vaøi ngöôøi khoâng tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laïi tìm kieám moät cô hoäi ñeå gaëp Ngaøi khi nhöõng ngöôøi rao giaûng Phuùc aâm ñeán voái hoï vaø rao giaûng cho hoï. Vaøi ngöôøi quan taâm ñeán Phuùc aâm, nhöng ngöôøi khaùc thì khoâng. Con ngöôøi seõ ñi ñeán ñòa nguïc vaø ôû ñoù vì hoï töø choái tin töùc toát laønh.

Ñoù laø vieäc thích ñaùng cho nhöõng ai xöùng ñaùng ñi vaøo ñòa nguïc theo leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai xöùng ñaùng di vaoø thieân ñaøng seõ ñeán ñöôïc nôi aáy vì tin Chuùa Jeâsus trong moät nhaän thöùc roû raøng, maëc duø hoï khoâng coù baát cöù moät thaønh tích noãi baät naøo. Ñieàn naøy xaûy ra qua söï phaùn xeùt coâng baèng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñaøy ngöôøi naøy vaøo ñòa nguïc vaø cho ngöôøi khaùc vaøo thieân ñaøng caùch tì tieän theo söï thieân vò cuûa Ngaøi. Nhöng thay vaøo ñoù, Ngaøi xeùt ñoaøn hoï theo söï phaùn xeùt coâng bình trong leõ thaät. Vì theá, chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm. “Hôõi ngöôøi ñoaùn xeùt keû phaïm nhöõng vieäc döôøng aáy maø mình cuõng phaïm kia, vaäy ngöôi töôûng raèng chính mình ngöôi seõ traùnh khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Hay laø ngöôi khinh deå söï dö daät cuûa loøng nhaân töø, nhòn nhuïc, khoan dung Ngaøi, maø khoâng nhaän bieát loøng nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ngöôi ñeán söï aên naên sao?” (Roâ-ma 2:3-4)Chuùa Jeâsus ñaõ caát laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua tình yeâu cuûa Ngaøi roài 


Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi toäi nhaân, ngöôøi Do Thaùi vaø nhöõng ngöôøi Cô ñoác luaät phaùp, laø nhöõng ngöôøi khoâng nhaän tình yeâu cuûa Chuùa Jeâsus laãn ñöôïc taùi sanh, seõ bò phaùn xeùt. Hoï ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc cho ñòa nguïc. Nhöng Phuùc aâm laø gì? Trong Roâ-ma 2:4 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Hay laø ngöôi khinh deå söï dö daät cuûa loøng nhaân töø, nhòn nhuïc, khoan dung Ngaøi, maø khoâng nhaän bieát loøng nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ngöôi ñeán söï aên naên sao?” Tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû caùch chaéc caén cho taát caû moïi ngöôøi vaø phoå bieán caùch roäng raûi. 

Khoâng moät ai bò loaïi tröø khoûi aân ñieån cuûa söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Jeâsus ñaõ caát laáy toäi loãi cuûa caû theá gian roài. Chuùa Jeâsus ñaõ hoaøn toaøn thaùnh hoaù chuùng ta. Ngaøi chæ caát nguyeân toäi vaø tha thöù chuùng ta toäi loãi haøng ngaøy khi chuùng ta caàu nguyeän xöïng toäi khoâng? Khoâng. Chuùa ñaõ caát taát caû toäi loãi theá gian moät laàn ñuû caû. Tuy nhieân, Nhöõng ai choáng nghòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi laø töù choái söï toát laønh vaø tình yeâu cuûa Ngaøi. “Chuùa Jeâsus cöùu chuùng ta bao nhieâu? Laøm theá naøo chuùng ta coù theå noùi, “toâi voâ toäi” maëc duø toâi phaïm toäi khoâng ngöøng? Thaät voâ lyù. Laøm theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi caát taát caû toäi loãi cuûa toâi khi toâi phaïm toäi maõi, maëc duø Ngaøi laø Chuùa vaø Cöùu Chuùa?” 

Ngöôøi ta suy nghó theo caùch xaùc thòt nhö theá. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi theá gian bôûi tình yeâu cuûa Ngaøi. Chuùa ñaõ ñeán theá gian vaø hoaøn toaøn caát boû toäi loãi cuûa chuùng ta.Chuùa bieát söï baát toaøn vaø tính chaát yeáu ñuoái cuûa con ngöôøi. (Xaùc thòt khoâng theå traùnh phaïm toäi). Vì theá, Ngaøi caát toäi loãi cuûa theá gian moät laàn ñuû caû bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø bôûi söï ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù. Ñöùc Chuùa Trôøi bieát söï yeáu ñuoái cuûa xaùc thòt thaät roû raøng. “Ta cöùu ngöôi bôûi vì Ta bieát ngöôi phaïi toäi ñi phaïm toäi laïi cho ñeán khi cheát.” 

Chuùa ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Chuùa chaáp nhaän taát caû chuùng ta neân cöùu chuoäc chuùng ta. Chuùa ñaõ traû coâng giaù cuûa toäi loãi cho toäi nhaân vaø thaùnh hoaù hoï vôùi naêng quyeàn vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi (Chuùa Jeâsus Baùp-teâm bôûi Giaêng treân soâng Gioâ-ñanh). Chuùa Jeâsus ban phöôùc cho chuùng ta ñeå trôû neân con cuûa Ngaøi vaø laøm cho chuùng ta coù theå vaøo nöôùc thieân ñaøng bôûi traû coâng giaù cuûa toäi loãi baèng söï soáng cuûa Ngaøi (huyeát). Chuùa bieán ñoåi toäi nhaân thaønh nhöõng con caùi coâng chính cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi khoâng tin caàn phaûi aên naên vaø höôùng loøng hoï vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi 


“Hay laø ngöôi khinh deå söï dö daät cuûa loøng nhaân töø, nhòn nhuïc, khoan dung Ngaøi, maø khoâng nhaän bieát loøng nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ngöôi ñeán söï aên naên sao?” Ñöùc Chuùa Trôøi keát aùn nhöõng ai xem thöôøng vaø töø choái söï toát laønh, giaøu coù, nhòn nhuïc, chòu ñau ñôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñi vaøo ñòa nguïc. Chaéc chaén raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa caû theá gian, vaø Phuùc aâm ñaõ lan traøn khaép theá giôùi. Tuy nhieân, ngöôøi ta vaãn tieáp tuïc ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï khoâng tin vaøo Phuùc aâm. Chuùa Jeâsus cöùu chuùng ta vì ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ngoaïi tröø chuùng ta muoán ñi vaøo ñòa nguïc bôûi xem thöôøng söï nhòn nhuïc, chòu ñöïng vaø söï giaøu coù cuûa söï toát laønh cuûa Ngaøi. Maëc duø chuùng ta muoán ñi vaøo ñòa nguïc nhöng Ngaøi vaãn muoán cöùu chuùng ta. 

Vì theá chuùng ta phaûi tin vaøo nöôùc vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus Christ ñeå ñöôïc cöùu. Tin thì ñöôïc cöùu. Nhöng ai xem thöôøng tình yeâu vaø söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñi vaøo ñòa nguïc. Ñòa nguïc laø nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò saún cho nhöõng ai khinh thöôøng aân ñieån cuûa söï cöùu roãi vaø söï giaøu coù cuûa söï toát laønh cuûa Ngaøi. Ngöôøi khoâng tin ñaõ coù saún caùi veù ñi vaøo ñòa nguïc roài. Nhöõng ai ñang ñi ñeán ñòa nguïc phaûi aên naên vaø höôùng loøng veà Chuùa. Caùc baïn cuõng phaûi noùi lôøi töø bieät vôù nöôùc thieân ñaøng neáu baïn khoâng coù ñöùc tin vaø Phuùc aâm thaät. Ngöôøi ta ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï khöôùc töø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 

 

“Bôûi loøng ngöôi cöùng coûi, khoâng aên naên, thì töï chaáp chöùa cho mình söï giaän veà ngaøy thaïnh noä, khi seõ hieän ra söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (Roâ-ma 2:5). Nhöõng ngöôøi khoâng coù loøng hoái caûi vaø nhöõng ngöôøi khoâng aên naên seõ ñi vaøo ñòa nguïc. Nhieàu ngöôøi ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï töø choái tình yeâu lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toäi nhaân töø choái leõ thaät vôùi loøng ngu muoäi vaø theo ñuoåi yù rieâng cuûa hoï seõ ñi vaøo ñòa nguïc, ñeå traû caùi giaù cuûa toäi loãi. Nhöõng ai töø choái nhaän tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cöù dai daúng trong söï caàu nguyeän aên naên ñeå ñaït ñeán söï thaùnh hoaù töø töø seõ chaéc chaén ñi vaøo ñòa nguïc. Ñeå chaát chöùa côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán ngaøy Thieân khaûi vaø söï phaùn xeùt coâng chính cuûa Ngaøi laø yù ñònh choái töø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Trong keá hoaïch cöù roãi cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi quyeát ñònh cöùu toäi nhaân vaø laøm cho hoï trôû neân coâng chính, duø Satan laøm ñoài baïi chuùng ta trong toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi sai Con Ngaøi ñeå cöùu vaø thaùnh hoaù chuùng ta. Tuy nhieân, toäi nhaân khoâng chaáp nhaän ñieàu naøy. Hoï chaát chöùa thaïnh noä cuûa cuûa Ngaøi caùch ñaày traøn bôûi söï khöôùc töø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø seõ bò phaùn xeùt trong ngaøy thaïnh noä vaø söï baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï phaùn xeùt coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñaøy nhöõng ngöôøi chaát chöùa toäi loãi trong loøng vaøo ñòa nguïc. 

Taïi sao? Vì Ñöùc Chuùa Trôøi Ñöùc Chuùa Trôøi taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa theá gian vaø laøm cho moïi ngöôøi treân theá gian ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin. Ngöôøi khoâng tin seõ chaéc chaén ñi vaøo ñòa nguïc. Hoï ngu muoäi vaø tình nguyeän ñi vaøo ñòa nguïc, neân hoï seõ hoái haän cho söï ngu daïi cuûa hoï. Toäi nhaân seõ ñi vaøo ñòa nguïc neáu hoï khoâng chaáp nhaän tình yeâu lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ngöôøi ta nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi thì quaù voâ lyù vì Ngaøi ñaøy moät soá ngöôøi vaøo ñòa nguïc vaø moät soá khaùc ñöôïc leân thieân ñaøng trong söï tuøy tieän theo thaåm quyeàn rieâng cuûa Ngaøi. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng ñuùng. Ñöùc Chuùa Trôøi taïo neân ñòa nguïc danh cho nhöõng ngöôøi ngu daïi choái töø tình yeâu cuûa Ngaøi vaø leõ thaät vì theá coù moät nôi xöùng ñaùng cho hoï tôùi. 

Kinh thaùnh cheùp raèng ñòa nguïc laø caùi hoà löûa vaø dieâm sinh. Coù nhöõng doøi boï dô baån luùt nhuùt trong ñoù daønh cho nhöõng ai thích soáng trong toäi loãi. Hoï keâu khoùc. “khoâng, khoâng. Toâi gheùt nôi naøy.” Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn,” Ta ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa ngöôi, nhöng ngöôi noùi raèng noù khoâng laø gì caû neáu ngöôi coù toäi. Vì theá, ta ban cho ngöoi doøi boï nhö laø quaø taëng, laø baïn vì ngöôi khoâng thích söï tha thöù toâi” “Khoâng toâi gheùt noù Chuùa oâi.” 

“Baïn ñaõ caàu xin noù duø baïn gheùt noù. Ta laø Chuùa cuûa sö coâng chính. Ta ban cho ngöôi nhöõng gì ngöôi muoán. Ta ban ñòa nguïc cho taát caû nhöõng ai coù toäi trong loøng.” Ñoù laø söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi phaïm toäi trong khi hoï soáng trong theá gian naøy, nhöng hoï khoâng neân khöôùc töø Phuùc aâm cuûa söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi Ngaøi ñaõ taåy saïch toäi loãi cuûa caû theá gian. 

Con ngöôøi ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï coù loøng cöùng coûi. Chuùng ta khoâng neân böôùng bænh tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta neân tin raèng Ngaøi ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Chuùng ta phaûi tin maëc duø chuùng ta khoâng theå thaáy. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng Ngaøi ñaõ yeâu chuùng ta 


Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng Ngaøi ñaõ yeâu chuùng ta roài. “Ta ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa ngöôi.” Caùc baïn phaûi tin söï thaät naøy. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng Ngaøi ñöïng neân trôøi vaø ñaát, chuùng ta phaûi tin noù vì Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaät. Ñöùc tin baét ñaàu bôûi nieàm tin vaøo Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi chæ tin nhöõng gì maø khi hoï coù theå hieåu vôùi caùi ñaàu nhoû beù cuûa hoï vaø khoâng tin nhöõng gì maø hoï hieåu. Nhöõng ngöôøi khoâng tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu taát caû toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï thì hoï phaûi bò ñaøy ñeán ñòa nguïc. Hoï laø nhöõng ngöôøi ñaët taâm trí cuûa hoï nôi ñòa nguïc. 

Coù nhöõng Cô-ñoác-nhaân noãi baät laø nhöõng ngöôøi tuyeân boá caùch coâng khai raèng, “Toâi phaûi xöng toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi raèng toâi laø moät nhaân cho ñeán khi cheát.” Anh ta ñaõ cheát vaø chaéc chaén laø ñi ñeán ñòa nguïc. Oâng ta noùi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng, “Toâi tuyeân boá raèng toâi laø moät toäi nhaân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng bao giôø ñöôïc coâng chính tröôùc Ngaøi.” Anh ta cöù khaúng ñònh mình laø toäi nhaân cho ñeán khi anh ta cheát. Anh ta töø choái tình yeâu vaø leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng cuûa anh ta. Chuùa phaùn, “Ngöôøi raát trung thaønh vôùi ñöùc tin rieâng cuûa ngöôi! Thaät thích ñaùng cho ngöôi ñi vaøo ñòa nguïc theå theo ñöùc tin cuûa ngöôi. Ta ñaøy ngöôi ñeán ñòa nguïc vì toäi nhaân khoâng theå vaøo nöôùc thieân ñaøng.” Neáu toâi ñaõ tin


Ngöôøi ta noùi, “Toâi tuyeân boá raèng toâi laø moät toäi nhaân cho ñeán khi cheát” ñi vaøo ñòa nguïc. Ngay caû Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng khoâng theå giuùp nhöõng ngöoøi naøy. Hoï khoâng chæ tuyeân boá hoï laø toäi nhaân, nhö theá cuoäc ñôøi cuûa hoï seõ chaám döùt nôi ñòa nguïc vaøo moät ngaøy kia, nhöng hoï cuõng daïy cho tín ñoà tin caäy hoï, “Chuùng ta laø nhöõng toäi nhaân cho ñeán khi chuùng ta cheát vaø seõ tieáp tuïc laø toäi nhaân khi chuùng ta ñöùng haàu tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.” Vì theá, nhieàu tín ñoà cuõng ñi theo con ñöôøng toân giaùo gioáng nhö theá. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng toäi nhaân seõ ñi vaøo ñòa nguïc. Tuy nhieân, voâ soá Cô-ñoác-nhaân theo ñuoåi lôøi daïy naøy trong Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raènmg nhöõng toäi nhaân ñoù seõ phaûi hoái haän maõi maõi, nghieán raên trong hoà löõa noùng chaùy, vaø noùi raèng, “Neáu toâi tin; Neáu toâi chæ tin noù.” 

“Neáu toâi tin söï thaät laø Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa toâi vaø töø boû yù rieâng cuûa toâi, ta ñaõ ñöôïc vaøo nöôùc Thieân ñaøng roài!” “Neáu toâi ñaõ tin; neáu toâi chæ tin.” Seõ coù nhieàu ngöôøi baøy toû nhö theá naøy khi hoï ôû trong ñòa nguïc. Hoï seõ noùi, “Neáu, neáu, neáu toâi ñaõ tin, neáu toâi ñaõ nhaän leõ thaät, toâi ñaõ coù Con Ngaøi. Taïi sao toâi quaù ngu daïi nhö theá …”

Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi coâng chính seõ caàu hoûi Ñöùc Chuùa Trôøi trong luùc aáy raèng, “Chuùa oâi, xin baøy toû cho chuùng toâi bieát nhöõng toäi nhaân ñang laøm gì. Hoï ñaõ baét bôù chuùng toâi, nhöõng ngöôøi coâng chính.” “Khoâng, ñieàu ñoù khoâng toát cho con, caùc con cuûa ta, vì loøng con seõ ñau ñôùn sau khi con thaáy nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa con trong voøng hoï. Con coù thaät söï muoán thaáy nhöõng ngöôøi maø con bieát ñang ñau khoå khoâng?” “Xin baøy toû cho chuùng toâi chæ moät laàn thoâi.” Chuùa coù theå baøy toû cho chuùng ta vaøo moät ngaøy naøo ñoù vì Ngaøi thaät roäng löôïng. Vì theá haõy cho raèng chuùng ta seõ thaáy ñieàu naøy. Coù quaù nhieàu tieáng la khoùc nhö sau: “Neáu toâi ñaõ tin, neáu toâi ñaõ tin.” Chuùng ta seõ ngaïc nhieân, “Nhöõng tieáng oàn aøo gì theá? Hoï ñang ca haùt chaêng?” “Haõy laéng nghe cho thaät kyû, hoï ñang ca haùt hay hoái haän.” Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng vaø ñaøn baø trong nhieät tình ca haùt trong ban hôïp xöôùng vaø hoái haän, “Neáu toâi ñaõ tin.” 

Nhöõng ngöôøi ngu daïi seõ ñi vaøo ñòa nguïc tröø phi hoï ngu daïi trong con ñöôøng chính ñaùng. Chuùng ta caàn beàn ñoå trong söï tin chaéc vaøo leõ thaät. Ngöôøi ta khoâng neân do döï. Chuùng ta neân kieân ñònh khi chuùng ta phaûi kieân ñònh. Taát caû chuùng ta phaûi kieân ñònh treân con phöông caùch ñuùng vaø chuùng ta phaûi beû gaõy tính ngoan coá cuûa chuùng ta khi caàn thieát. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ traû cho moãi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm 


Ñöùc Chuùa Trôøi “seõ traû laïi cho moãi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm: ai beàn loøng laøm laønh, tìm söï vinh hieån, söï toân troïng vaø söï chaúng heà cheát, thì baùo cho söï soáng ñôøi ñôøi” (Roâ-ma 2:6-7). Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baùo traû cho moïi ngöôøi tuøy theo nhöõng vieäc laøm cuûa anh/chò aáy vaø phaùn xeùt anh/chò aáy. “Traû laïi” ôû ñaây coù nghóa “phaàn thöôûng theo coâng vieäc.” Nhöõng ngöôøi naøo kieân nhaãn ñeå theo ñuoåi laøm vieäc laønh trong khi tìm kieám söï vinh hieån, toân troïng vaø baát töû? Anh/chò aáy laø ngöôøi tin vaøo söï cöùu roãi hoaøn toaøn cuûa Chuùa Jeâsus. 

Coù raát nhieàu ngöôøi treân theá giôùi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi chæ ban söï soáng ñôøi ñôøi cho nhöõng ai ôû trong söï coâng chính vaø tin vaøo leõ thaät naøy, khoâng aûnh höôûng gì ñeán nhöõng gì ngöôøi ta noùi. Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï vinh hieån cuûa thieân quoác vónh cöõu cho nhöõng ai muoán trôû neân ngöôøi coâng chính vaø öôùc ao coù cuoäc soáng haïnh phuùc ñôøi ñôøi. Hoï tieáp tuïc trong vieäc laønh vaø tìm kieám söï vinh hieån, toân troïng vaø baát töû; muoán trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï phaûi ôû vaø tieáp tuïc ôû trong vieäc laønh ñeå theo vaø ñi theo sau söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï söï soáng ñôøi ñôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp hoï soáng vónh cöûu vaø laøm cho hoï trôû neân con cuûa Ngaøi. Con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng thaàn linh trong Vöông quoác cuûa Ngaøi. 

“Coøn ai coù loøng choáng traû, khoâng vaâng phuïc leõ thaät, maø vaâng phuïc söï khoâng coâng bình, thì baùo cho hoï söï giaän vaø côn thaïnh noä” (Roâ-ma 2:8). “Coøn ai” chæ toû moät nhoùm ngöôøi loaø nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi vôùi ngöôøi ñöôïc ban phöôùc. Söï coâng phaån vaø thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû cho nhöõng ai khoâng vaâng phuïc söï coâng chính cuûa Ngaøi, laø ngöôøi hay tranh chaáp vaø khoâng vaâng phuïc leõ thaät. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaøy hoï vaøo ñòa nguïc. Nhöõng ai chöa ñöôïc taùi sanh vaø khoâng vaâng phuïc leõ thaät thì hay tranh chaáp vaø choáng nghòch vôùi leõ thaät. 

Nhöõng ai chöa ñöôïc taùi sanh laø ngöôøi hay tranh caûi vaø thích beø phaùi. Qua lòch söû cuûa Haøn Quoác, cha oâng chuùng ta taïo neân beø phaùi vaø tranh caûi nhau trong nhöõng nan ñeà chính trò. Luaät leä cuûa nhoùm neân ñöôïc quyeát ñònh theo scô sôû ai laø vua. Khi moät trong nhöõng ngöôøi trong doøng hoï “Lee” ñöôïc ñaët vaøo moät ñòa vò cao trong xaõ hoäi trong khi nhöõng ngöôøi khaùc phaûi bò löu ñaøy hay baét bôù. Nhöng khi ngoâi vò ñöôïc chuyeån qua cho doøng hoï “Kim” moïi vieäc hoaøn toaøn thay ñoåi. Ngöôøi ta taïo neân beø phaùi vì lôïi ích rieâng cuûa hoï, khoâng chæ vì ñaïi nghóa. 

Cô-ñoác-giaùo hieän taïi gioáng nhö theá. Hoï thaønh laäp giaùo phaùi vaø moân phaùi (taø giaùo). Ñeå laøm gì? Ñeå khoâng vaâng phuïc leõ thaät nhö laø moät beø phaùi. Hoï ñoàng noùi raèng hoï coù toäi, duø laø Chuùa Jeâsus ñaõ taåy saïch moïi toäi cuûa theá gian. Hoï töï phuï laø coâng chính vaø ñöôïc cöùu nhöng khoâng vaâng phuïc leõ thaät. Hoï keát aùn ngöôøi coâng chính laø taø giaùo, vaø noùi raèng hoï coù quyeàn coù toäi. Chuùa noùi raèng toäi nhaân laø nhöõng ngöôøi tanh kieän nhau ñeå ñöôïc coâng chính laø sai traùi vaø taát caû hoï phaûi ñeán ñòa nguïc. 

Nhöõng ai vaâng phuïc kleõ thaät vaø Ñöùc Chuùa Trôøi laø vaâng phuïc Lôøi cuûa Ngaøi. Chuùng ta, ngöôøi coâng chính tin söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø hôïp vôùi leõ thaät. Caùc giaùo phaùi Cô-ñoác coù ñöa chuùng ta ñeán Nöôùc Trôøi khoâng? 


Nhöõng hoäi ñoaøn Giaùo phaùi khoâng theå ñöa chuùng ta ñeán Thieân ñaøng. Vôï toâi khieâu khích meï choàng coâ ta ñeå laøm cho baø ta ñieân tieát leân khi coâ ta noùi, “Hoäi ñoaøn toân giaùo khgoâng theå ñöa baø ñeán Thieân ñaøng.” Frankly noùi, toâi khoâng hieå vì sao meï cuûa toâi giaän giöõ vôùi ñieàu ñaõ khaúng ñònh cho ñeán ngaøy nay. Baïn ngó raèng moät ñoaøn theå toân giaùo coù theå ñöa ngöôøi ta ñeán Thieân ñaøng khoâng? Caù nhaân moãi chuùng ta nhaän söïvcöùu roãi vaø vaøo Thieân ñaøng bôûi tin vaøo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoäi Thaùnh Tröôûng Laõo coù theå ñöa baïn ñeán Thieân ñaøng khoâng? Hoäi ñoaøn Cô ñoác Phuïc Laâm coù theå ñöa baïn vaøo Thieân ñaøng khoâng? Hoäi ñoaøn giaùo phaùi cuûa Hoäi Thaùnh Baùp-tít coù theå ñöa baïn vaøo Thieân ñaøng khoâng? Hoäi thaùnh Thaùnh Khieát? Khoâng. Chuùng ta chæ coù theå vaøo Nöôùc Trôøi khi chuùng ta tin söï tha toäi maø Chuùa Jeâsus ñaõ chuaån bò cho chuùng ta. Chuùng ta phaûi trung thaønh vôùi Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Söù ñoà Phao-loâ taùch toäi nhaân laø ngöôøi ñi vaøo ñòa nguïc ra khoûi ngöôøi coâng chính laø ngöôøi coù theå vaøo Nöôùc Trôøi trong voøng caùc Cô-ñoác-nhaân. Phuùc aâm thì bình ñaúng cho moïi ngöôøi, Ngöôøi Giu-ña vaø ngöôøi Hy-laïp. ÔÛ ñaây ngöôøi Hy-laïp ñaïi dieän cho ngöôøi ngoaïi bang vaø ngöôøi Giu-ña ñaïi dieän cho ngöôøi Y-sô-ra-eân. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng nhìn vaøo dieän maïo beà ngoaøi cuûa con ngöôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi tìm kieám nhöõng ngöôøi tin LôØi Ngaøi baèng taám loøng cuûa hoï. Baïn coù tin Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Baïn coù tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta khoâng? Chuùng ta chæ coù theå vaøo Nöôùc Trôøi khi chuùng ta tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi tin ñieàu naøy vaø khoâng phaûn boäi noù. Ñöùc Thaùnh Linh trong chuùng ta seõ giöõ chuùng ta khoûi söï phaûn boäi ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø giuùp chuùng ta ñaùnh baïi keû thuø khi nguy hieåm ñeán vôùi chuùng ta. Chuùng ta phaûi thaät caån thaän. 


Trong Kinh thaùnh, coù moät aån duï veà boán loaïi ñaát, nhöng vaøi loaïi ñaát nguï yù nhöõng ngöôøi trong ñoù khoâng ñöôïc cöùu. Haït gioáng gieo vaøo nhöõng loaïi ñaát naøy thì haït gioáng bò cheát ngay laäp töùckhi noù naåy choài. Tröôøng hôïp naøy laø gioáng vôùi haït gioáng cheát. Noù coù cuøng moät keát quaû laø cheát. Theá thì chuùng ta coù theå giöõ ñöùc tin cuûa mình baèng chính mình khoâng? Khoâng. Chuùng ta chæ coù theå giöõ ñöùc tin cuûa chuùng ta chæ khi Chuùa ban cho chuùng ta söùc maïnh ñeå chòu ñöïng moïi khoù khaên vaø cöùu chöõa khoûi moïi taät beänh thuoäc linh trong khi chuùng ta gaén lieàn vôùi goác nho thaät. 

Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø caây nho thaät. Chuùa ban cho chuùng ta phöôùc haïnh, söï chöõa laønh, söï an uûi, vaø ñöùc tin ñeå chòu ñöïng nhöõng söï baét bôù trong khi chuùng ta gaén lieàn vôùi Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng caùi gì seõ xaûy ra cho chuùng ta neáu chuùng ta khoâng gaén lieàn vôùi caây nho? Chuùng ta seõ cheát caùch nhanh choùng. Loøng cuûa ngöôøi coâng chính khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc söï taán coâng cuûa Satan vaø cuoái cuøng bò beänh neáu hoï khoâng vui loøng keát hôïp vôùi Hoäi Thaùnh, duø cho hoï coù bao nhieâu khaû naêng vaø naêng löïc ñi nöõa. Baïn nhaän ra ñieàu naøy khoâng? Hoï daàn daàn ñeán choå thaát baïi vaø trôû neân ngaøy caøng voâ duïng. Kinh thaùnh cheùp, “Caùc ngöôi laø muoái cuûa ñaát; song neáu maát maën ñi, thì seõ laáy gioáng chi maø laøm cho maën laïi? Muoái aáy khoâng duøng chi ñöôïc nöõa, chæ phaûi quaêng ra ngoaøi vaø bò ngöôøi ta ñaïp döôùi chaân” (Ma-thi-ô 5:13).

Ngay caû ngöôøi coâng chính khoâng coù gì laø toát neáu hoï soáng taùch rôøi vôùi Hoäi Thaùnh. Hoï coù theå chieáu aùnh saùng cuûa hoï vaø ñöôïc phöôùc khi hoï trung thaønh vôùi Hoäi Thaùnh. Nhöng hoï ñi ñeán choå hö hoaïi khi hoï soáng taùch bieät vôùi Hoäi Thaùnh vaø khoâng theå ñaéc thaéng theá gian khi hoï ñi laïc loái vaøo theá gian taùch khoûi Hoäi Thaùnh. Baïn coù theå duy trì nieàm tin cuûa baïn bao laâu? Baïn coù theå ñöùng taùch khoûi Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bao laâu? Ngay caû nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng khoâng theå thaéng ñöôïc. Tuy nhieân, neáu chuùng ta gaén chaët vaøo caây nho, caû nhaø chuùng ta ñöôïc cöùu, vaø nhieàu ngöôøi coù theå ñöôïc tha toäi qua (lôøi chöùng cuûa) chuùng ta. Loùt ñi veà ñaâu khi oâng theo ñuoåi khaùt voïng xaùc thòt? Oâng ñeán Soâ-ñoâm. Oâng soáng giaøu coù ôû ñoù. Keát quaû laø gì? Oâng trôû neân thoaùi hoaù. Kinh thaùnh cheùp raèng taát caû con chaùu cuûa Loùt ñeàu thoaùi hoaù. Daân Moâ-aùp vaø daân Am-moân ra töø con gaùi cuûa Loùt. 

Taïi sao doøng doûi nghòch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi laïi ñöôïc sanh ra töø ngöôøi ‘coâng bình’ – Loùt? Laø vì oâng ta taùch rôøi khoûi Hoäi Thaùnh. Lyù do taïi sao toâi khoâng thaát voïng trong nhöõng tröôøng hôïp khoù khaên laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh laäp Hoäi Thaùnh cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho Hoäi Thaùnh nôi nhöõng ngöôøi coâng chính hoïp laïi vôùi nhau vaø Ngaøi trôû neân Ñaáng Chaên chieân vaø Chuùa cuûa Hoäi Thaùnh. Ñoù laø lôøi höùa vaø söï baûo ñaûm cuûa Ngaøi. 


“Phaøm nhöõng keû khoâng luaät phaùp maø phaïm toäi, cuõng seõ khoâng luaät phaùp maø hö maát; coøn nhöõng keû coù luaät phaùp maø phaïm toäi, thì seõ bò luaät phaùp ñoaùn xeùt; Vì chaúng phaûi keû nghe ñoïc luaät phaùp laø ngöôøi coâng bình tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, beøn laø keû laøm theo luaät phaùp ñöôïc xöng coâng bình vaäy. Vaû, daân ngoaïi voán khoâng coù luaät phaùp, khi hoï töï nhieân laøm nhöõng vieäc luaät phaùp daïy bieåu, thì nhöõng ngöôøi aáy daàu khoâng coù luaät phaùp, cuõng töï neân luaät phaùp cho mình. Hoï toû ra raèng vieäc maø luaät phaùp daïy bieåu ñaõ ghi trong loøng hoï: chính löông taâm mình laøm chöùng cho luaät phaùp, coøn yù töôûng mình khi thì caùo giaùc mình, khi thì binh vöïc mình” (Roâ-ma 2:12-15).

Moät ngöôøi cuûa nhöõng ngaøy naøy ñi ñeán nhaø thôø khoâng bieát luaät. Roài löông taâm cuûa anh/chò aáy trôû neân luaät cho chính mình vì anh/chò aáy khoâng bieát luaät phaùp. Anh/chò aáy laø ñieàu aùc, duø anh/chò aáy bieát noù laø ñuùng hay sai trong löông taâm cuûa hoï. Theá roài, ñoù laø toäi vaø anh/chò aáy phaûi tìm kieám Chuùa ñeå cöùu mình ra khoûi toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi gaép nhöõng ngöôøi naøo thaät söï muoán tìm kieám Ngaøi. 

Chuùng ta phaûi tìm kieám loøng thöông xoùt cuûa Ngaøi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin Ngaøi. Chuùng ta phaûi tin Ngaøi trong khi töø boû loøng kieâu haûnh cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta khoâng ñöôïc taùch rôøi khoûi Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; chuùng ta phaûi tìm kieám, tin vaø gaén chaët vaøo Hoäi Thaùnh. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ruoàng boû chuùng ta khi chuùng ta ôû trong Hoäi Thaùnh, maëc duø chuùng ta maëc duø chuùng ta yeáu ñuoái hay heøn keùm. Toäi cuûa ngöôøi Do-thaùi 


Giôø ñaây Söù ñoà Phao-loâ khôûi söï giaûng Phuùc aâm trong möïc thöôùc cuûa ngöôøi Do-thaùi sau khi taùch rôøi hoï khoûi nhöõng ngöôøi ñang ñi veà Thieân ñaøng. 

“Coøn ngöôi, mang laáy danh ngöôøi Giu-ña, yeân nghæ treân luaät phaùp, khoe mình veà Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, hieåu yù muoán Ngaøi vaø bieát phaân bieät phaûi traùi, vì ngöôi ñaõ ñöôïc luaät phaùp daïy; khoe mình laøm ngöôøi daãn ñöôøng cho keû muø, laøm söï saùng cho keû ôû nôi toái taêm, laøm thaày keû ngu, laøm ngöôøi daïy keû taàm thöôøng, trong luaät phaùp coù maãu möïc cuûa söï thoâng bieát vaø cuûa leõ thaät, vaäy ngöôi daïy doã keû khaùc maø khoâng daïy doã chính mình ngöôi sao! Ngöôi giaûng raèng chôù neân aên caép, maø ngöôi aên caép! Ngöôi noùi raèng chôù neân phaïm toäi taø daâm, maø ngöôi phaïm toäi taø daâm! Ngöôi gôùm gheùt hình töôïng maø cöôùp laáy ñoà vaät cuûa hình töôïng!” (Roâ-ma 2:17-22)

Chuùng ta phaûi bieát nhöõng gì theo sau. Luùc ñaàu Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng ngöôøi Do-thaùi,vì theá hoï coù Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø heä thoáng teá leã. Ngaøi höùa Ñaáng Meâ-si ñeán töø ngöôøi Do-thaùi vaø baøy toû keá hoaïch cuûa Ngaøi qua caùc ñaày tôù ngöôøi Do-thaùi cuûa Ngaøi. Vì theá, Moâi-se vaø taát caû tieân tri laø ngöôøi Do-thaùi. Tuy nhieân, ngöôøi Do-thaùi nghó hoï hieåu nhöõng gì seõ vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø luaät phaùp cuûa Ngaøi laø gì, nhaéc nhôû vaø hoïc lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi caùch sieâng naêng vaø caàn cuø. Tuy nhieân, Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Coøn ngöôi, mang laáy danh ngöôøi Giu-ña, yeân nghæ treân luaät phaùp, khoe mình veà Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi,” Ngöôøi Do-thaùi khoâng ñöôïc cöùu, duø hoï kheo mình veà Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phuïc vuï teá leã caùch khoâng ngöøng. Nhöõng ai khoâng tin Chuùa Jeâsus caùch troïn veïn nhö laø Cöùu Chuùa cuûa hoï thì cuõng gioáng nhö ngöôøi khoâng tin. Noù coù nghóa laø hoï khoâng tin lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ngaøi seõ cöùu hoï qua heä thoáng teá leã cuõng nhö khoâng tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. 

Ngöôøi Do-thaùi seõ ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï khoâng tin Chuùa Jeâsus, Cöùu Chuùa. Thaät voâ ích cho hoï khi phaûi ñaët tay treân ñaàu con sinh teá laàn naøy ñeán laàn khaùc. Hoï thaät söï khoâng tin raèng “ñaët tay treân ñaàu” coù nghóa laø “chuyeån toäi” trong thôøi kyø Ma-la-chi, vaøo cuoái thôøi Cöïu-öôùc. Hoï ñaõ tin ñieàu naøy raát toát trong thôøi cuûa Ña-vít, nhöng ñöùc tin cuûa hoï ñaõ baét ñaàu dao ñoäng töø thôøi kyø Soâ-loâ-moân. Trong thôøi kyø ñaát nöôùc phaân ñoâi, hoï thôø laïy caùc thaàn khaùc nhö Ba-anh vaø A-seâ-ra trong khi hoï thöïc thi teá leã caùch hình thöùc trong Ñeàn thôø. Thöïc thi teá leã hình thöùc thì cuõng gioáng nhö khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi vui loøng khi chuùng ta tin vaø ôû trong Lôøi Ngaøi. 


Trong heä thoáng teá leã cuûa ñeàn taïm, toäi cuûa moät ngöôøi ñöôïc chuyeån qua ñaàu cuûa con sinh teá khi anh ta ñaët tay cuûa mình treân ñaàu noù. Nhöng hoï khoâng tin ñieàu ñoù, daïy ngöôøi khaùc duø hoï bieát ñieàu gì laø ñuùng vaø ñieàu gì laø sai. Ñoù laø toäi cuûa ngöôøi Do-thaùi. Khoâng tin vaøo leõ thaät cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, duø bieát lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi qua vaên töï, vaø rao giaûng lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ngöôøi khaùc laø toäi cuûa ngöôøi Do-thaùi. 

Ñieàu naøy gioáng nhö khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø moät toäi khoâng traùnh ñöôïc. “Coøn ngöôi, mang laáy danh ngöôøi Giu-ña, yeân nghæ treân luaät phaùp, khoe mình veà Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, hieåu yù muoán Ngaøi vaø bieát phaân bieät phaûi traùi, vì ngöôi ñaõ ñöôïc luaät phaùp daïy; khoe mình laøm ngöôøi daãn ñöôøng cho keû muø, laøm söï saùng cho keû ôû nôi toái taêm, laøm thaày keû ngu, laøm ngöôøi daïy keû taàm thöôøng, trong luaät phaùp coù maãu möïc cuûa söï thoâng bieát vaø cuûa leõ thaät,” Phao-loâ chæ ra toäi khoâng tin cuûa ngöôøi Do-thaùi. Laøm só nhuïc Ñöùc Chuùa Trôøi khi tin Chuùa Jeâsus maø coøn toäi trong loøng 


Chuùng ta coù theå aùp duïng cuøng moät caùch nhö ngöôøi Do-thaùi cho haàu heát Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay. Ngöôøi Do-thaùi gioáng nhö nhöõng ngöôøi khoâng tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ thaùnh hoùa hoï bôû caát boû taát caû toäi loãi cuûa hoï. “Ngöôi khoe mình veà luaät phaùp maø bôûi phaïm luaät phaùp laøm nhuïc ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi! Vì bôûi côù caùc ngöôi neân danh Ñöùc Chuùa Trôøi bò noùi phaïm trong voøng ngöôøi ngoaïi, nhö lôøi ñaõ cheùp” (Roâ-ma 2:23-24). Noù thì laø nhuïc danh Ñöùc Chuùa Trôøi neáu chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Jeâsus trong caùch sai laïc naøy. Noù thaät laø nhuïc danh Ñöùc Chuùa Trôøi neáu chuùng ta khoâng tin chaéc nhöõng gì Chuùa Jeâsus ñaõ laøm vaø neáu chuùng ta khoâng ñöôïc taùi sanh. 

Noù thaät laøm nhuïc Ñöùc Chuùa Trôøi khi tin Ñöùc Chuùa Jeâsus maø khoâng ñöôïc taùi sanh. “Thaät theá, neáu ngöôi laøm theo luaät phaùp, thì pheùp caét bì coù ích; coøn neáu ngöôi phaïm luaät phaùp, thì daàu chòu caét bì cuõng nhö khoâng. Vaäy neáu keû chöa chòu caét bì giöõ caùc ñieàu raên cuûa luaät phaùp thì söï chöa chòu caét bì ñoù haù chaúng caàm nhö ñaõ chòu sao? Keû voán khoâng chòu caét bì, maø laøm troïn luaät phaùp seõ ñoaùn xeùt ngöôi, laø keû daãu coù chöõ cuûa luaät phaùp vaø pheùp caét bì, laïi phaïm luaät phaùp. Vì ngöôøi naøo chæ beà ngoaøi laø ngöôøi Giu-ña, thì khoâng phaûi laø ngöôøi Giu-ña, coøn pheùp caét bì laøm veà xaùc thòt ôû ngoaøi, thì khoâng phaûi laø pheùp caét bì; nhöng beà trong laø ngöôøi Giu-ña môùi laø ngöôøi Giu-ña, pheùp caét bì bôûi trong loøng, laøm theo caùch thieâng lieâng, khoâng theo chöõ nghóa, môùi laø pheùp caét bì thaät. Moät ngöôøi Giu-ña nhö vaäy ñöôïc khen ngôïi, chaúng phaûi bôûi loaøi ngöôøi, beøn laø bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi” (Roâ-ma 2:25-29). Chuùng ta phaûi nhaän lôøi cuûa Chuùa Jeâsus vaøo loøng cuûa mình. Pheùp caét bì vaø luaät phaùp caùi naøo coù tröôùc?


Caùi naøo ñeán tröôùc, pheùp caét bì hay luaät phaùp? Caùi naøo Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho daân Y-sô-ra-eân tröôùc? Pheùp caét bì. Ñöùc Chuùa Trôøi baûo Ap-ra-ham phaûi caét bì. Ap-ra-ham khoâng coù con chính thöùc duø oâng ñaõ 99 tuoåi. Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi höùa cho AÙp-ra-ham moät con trai khi oâng 75 tuoåi. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi AÙp-ra-ham “Haõy ra ngoaøi, ta seõ ban cho ngöôi nhieàu con chaùu nhö sao treân trôøi.” Ap-ra-ham tin vaøo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chôø ñôïi 25 naêm. Cuoái cuøng lôøi höùa ñaõ ñöôïc thöïc thi sau 25 naêm. Vì theá, con cuûa oâng ñöôïc ban cho khi oâng 100 tuoåi. Oâng chôø ñôïi 25 naêm, duø oâng coù ít chaùn naõn vaø laøm nhieàu vieäc sai trong khi chôø ñôïi. Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng höùa ban choong vaø con oâng ñaát höùa, Ca-na-an nguï yù veà nöôùc thieân ñaøng thuoäc linh. 

Sau lôøi höùa Nöôùc Trôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi AÙp-ra-ham vaø nhöõng ngöôøi nam trong voøng nhöõng ngöôøi trong gia ñình cuûa oâng phaûi caét bì. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng pheùp caét bì laø daáu hieäu cuûa giao öôùc giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø con ngöôøi. Vì theá, AÙ-ra-ham caét bao da qui ñaàu cuûa oâng. Taát caø nhöõng ngöôøi nam trong nhaø oâng thöïc hieän nghi leã naøy. Pheùp caét bì cuõng gioáng nhö ñöùc tin bôûi tin vaø nhaän Phuùc aâm cuûa leõ thaät. Daân Y-sô-ra-eân choái töø caét bì trong loøng 


Tuy nhieân, Y-sô-ra-eân töï haøo laø doøng doûi cuûa AÙp-ra-ham vaø laø ngöôøi caét bì, haïch hoûi ngöôøi ngoaïi bang caùch kieâu ngaïo, “Caùc anh coù caét bì khoâng?” chuùng ta phaûi caét bì trong loøng. Chuùng ta ñöôïc cöùu khi chuùng ta nhaän lôøi daïy raèng Chuùa Jeâsus ñaõ caát boû toäi loãi cuûa theá gian vaø tin noù baèng caû loøng cuûa chuùng ta. 

Khoâng moät quoác gia naøo bò xaâm chieám nhieàu nhö Y-sô-ra-eân. Hoï ôû trong söï saàu khoå nhö nhöõng ngöôøi khoâng nhaø gaàn hai ngaøn naêm. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùnh daân Y-sô-ra-eân. Taïi sao? Vì hoï khoâng tin. 

Hoï laøm nhuïc danh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì hoï khoâng tin, maëc duø Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu daân Y-sô-ra-eân vaø muoán hoï tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi taåy saïch taát caû toäi cuûa hoï. Ngaøi muoán ñaùnh baïi keû thuø cuûa hoï nhö laø Ngöôøi Chaên cuûa Y-sô-ra-eân vaø muoán ban phöôùc, yeâu thöông vaø ban vinh hieån cho hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi höùa ban söï vinh hieån cho taát caû moïi ngöôøi vaø laøm hoï trôû neân con Ngaøi neáu hoï tin Ngaøi vôùi caû loøng cuûa hoï vaø coù söï tha toäi. Qua göông cuûa daân Y-sô-ra-eân, Ñöùc Chuùa Trôøi caûnh caùo taát caû moïi ngöôøi treân theá giôùi raèng Ngaøi seõ ñaøy hoï xuoáng ñòa nguïc neáu hoï khoâng nhaän lôøi höùa cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi höùa raèng baát cöù ai tin vaøo Phuùc aâm cuûa leõ thaät cuûa Ngaøi coù theå nhaän moïi phöôùc haïnh maø Chuùa Jeâsus ñaõ höùa, maëc duø anh/chò aáy khoâng ñuû vieäc laønh. Chæ coù moät caùch ñeå traùnh khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø tin vaøo Phuùc aâm. Tin vaøo Phuùc aâm, vaø baïn seõ ñöôïc cöùu vaø traùnh khoûi ñòa nguïc. 


Toâi mong öôùc aân ñieån cuûa Chuùa ngöï trong taát caû moïi linh hoàn.