Sermons

【Chapter 2-1】 Giôùi thieäu Saùch Roâ-ma ñoaïn 2Trong theá giôùi naøy coù hai nhoùm ngöôøi, ngöôøi Do-thaùi vaø ngöôøi Cô-ñoác, tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø giöõa voøng nhöõng ngöôøi naøy, coù nhöõng ngöôøi tin Chuùa Jeâsus vaø nhöõng ngöôøi khoâng tin. Ñöùc Chuùa Trôøi xem nhö ñöùc tin cuûa nhöõng ai khoâng tin Chuùa Jeâsus laø voâ ích. Tuy nhieân, vaán ñeà nghieâm troïng nhaát maø Cô-ñoác-nhaân ñoái dieän laø hoï tin Chuùa Jeâsus vôùi moät lyù do khoâng xaùc ñònh vaø hoï chöa ñöôïc tha toäi. Söù ñoà Phao-loâ noùi veà chuû ñeà naøy trong thô Roâ-ma ñoaïn 2 khoâng nhöõng chæ cho ngöôøi Do-thaùi hay cho ngöôøi Hy-laïp nhöng cuõng cho Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay. Ngöôøi Do-thaùi xeùt ñoaùn ngöôøi khaùc caùch deå daøng


Söù ñoà Phao-loâ chæ trích caû ngöôøi Do-thaùi vaø Cô-ñoác-nhaân laø nhöõng ngöôøi coù cuøng moät ñöùc tin. Trong Roâ-ma 2:1, Phao-loâ noùi “Hôõi ngöôøi kia, ngöôi laø ai maëc loøng, heã ñoaùn xeùt keû khaùc,” ñeå chæ trích nhöõng ai say söa vôùi caûm giaùc ñòa vò cao troïng cuûa mình laø ngöôøi Do-thaùi hay Cô-ñoác-nhaân. Ngay caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh sau khi tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bieát nhöõng gì laø sai bôûi luaät löông taâm trong loøng hoï. Ñoù laø taïi sao hoï baûo ngöôøi khaùc ñöøng troäm cöôùp. Tuy nhieân, hoï phaïm toäi taø daâm vaø khoâng giöõ lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, maø höôùng daãn ngöôøi khaùc baèng caùc ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi töï cho raèng hoï tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi naøy trong voøng ngöôøi Do-thaùi vaø Cô-ñoác-nhaân, laø ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh. 

Nhöõng ngöôøi tin Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi ngöôøi khaùc ñöøng thôø laïy hình töôïng hay phaïm toäi gieát ngöôøi, töï haøo raèng hoï giöõ luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, hoï laøm oâ danh Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi phaù vôû luaät phaùp cuûa Ngaøi. 

Ngöôøi khoâng bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng tin Chuùa Jeâsus, vaø cuõng noùi raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Nhöng ñöùc tin cuûa hoï khoâng ñaët treân neàn taûng cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì theá hoï ñoái laäp vôùi söï coâng chính thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø vieäc caát boû moïi toäi loãi cuûa hoï roài. Chính hoï khoâng bieát raèng hoï ñang ñoái nghòch vôùi nhöõng Cô-ñoác-nhaân thaät trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta coù theå thaáy raèng nhieàu ngöôøi töï goïi chính hoï laø Cô-ñoác-nhaân nhöng choái töø Phuùc aâm chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø khoâng bieát tình yeâu cuûa Chuùa Jeâsus, hay laø söï caét bì thuoäc linh. Hoï tuyeân boá ñi theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng thaät ra hoï khoâng chaáp nhaän Chuùa Jeâsus vaø ñoùng ñinh Ngaøi treân Thaäp töï giaù trong toäi phaïm thöôïng maø chính Chuùa Jeâsus tuyeân boá Ngaøi laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng moät ngöôøi Do-thaùi beà ngoaøi khoâng laø ngöôøi Do-thaùi, nhöng ngöôøi Do-thaùi beà trong chính thaät laø ngöôøi Do-thaùi. Hoï tuyeân boá raèng hoï laø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø hoï laø moät phaàn töû trong nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng laøm theá naøo ngöôøi Do-thaùi coù theå tin Ñöùc Chuùa Trôøi khi hoï khöôùc töø Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï? 

Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng, “pheùp caét bì bôûi trong loøng, laøm theo caùch thieâng lieâng, khoâng theo chöõ nghóa, môùi laø pheùp caét bì thaät” (Roâ-ma 2:29). Nhöõng ai tin vaøo pheùp caét bì thuoäc linh laø tín ñoà thaät trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï laø ngöôøi coâng chính bôûi ñöùc tin. 

Bôûi ai nhöõng ngöôøi tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc thöøa nhaän vaø ngôïi khen? Hoï ñaõ nhaän noù töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Phao-loâ noùi, “ñöôïc khen ngôïi, chaúng phaûi bôûi loaøi ngöôøi, beøn laø bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi” (Roâ-ma 2:29). Neáu chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta nhaän söï khen ngôïi cuûa Ngaøi vaø nhaän phaàn thöôûng töø Ngaøi. Neáu baïn tin Chuùa Jeâsus chæ beà ngoaøi thoâi nhöng coøn chöùa toäi trong loøng, thaät ra laø baïn khoâng tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; baïn ñang nhaïo baùng Ngaøi. Vì theá baïn seõ nhaän laõnh söï phaùn xeùt nhö ngöôøi khoâng tin. 

Ai laø nhöõng ngöôøi choái töø leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Hoï laø nhöõng ngöôøi ñi theo lôøi cuûa loaøi ngöôøi caùch nghieâm trang hôn laø lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï toå chöùc ra nhieàu loaïi taø giaùo khaùc nhau trong Cô-ñoác-giaùo vaø ñoái nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï khöôùc töø vaø ñöùng ñoái nghòch vôùi söï coâng chính cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi quyeàn löïc hôïp nhaát cuûa hoï. Baïn coù theå ñoaùn loaïi phaùn xeùt naøo seõ ñeán treân nhöõng ngöôøi naøy? Söï tröøng phaït cho nhöõng ai ñoái nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi 


Caâu 8 vaø caâu 9 vaïch roû, “coøn ai coù loøng choáng traû, khoâng vaâng phuïc leõ thaät, maø vaâng phuïc söï khoâng coâng bình, thì baùo cho hoï söï giaän vaø côn thaïnh noä. Söï hoaïn naïn khoán khoù giaùng cho moïi ngöôøi laøm aùc, tröôùc cho ngöôøi Giu-ña, sau cho ngöôøi Gôø-reùc.” 

Söï khoå cöïc vaø ñau ñôùn seõ ñeán treân moãi linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi laøm aùc. ÔÛ ñaây töø ngöõ “söï thoáng khoå” laø söï tröøng phaït nhaän nôi ñòa nguïc. Ñoái vôùi nhöõng ai phaïm ñieàu aùc, coù söï khoå cöïc vaø söï thoáng khoå cuûa ñòa nguïc. 

Loaïi ruûa saû naøo maø nhöõng ngöôøi khöôùc töø Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi nhaän? Ñöùc tin mang söï phaùn xeùt haõi huøng treân nhöõng ai khöôùc töø tình yeâu cuûa Ngaøi. Baïn mong chôø theá naøo ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñoái nghòch vôùi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø noù ñeán töø söï caét bì thuoäc linh, ñeå soáng bình an trong thaân xaùc vaø taâm hoàn? Moät soá ngöôøi seõ soáng moät cuoäc soáng thoaùi hoaù ngay baây giôø vaø sau khi cheát vì hoï ñöôïc daønh rieâng cho côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï choáng nghòch laïi vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng coù söï thoûa loøng thaät trong loøng cuûa hoï. Hoï khoâng bieát tình yeâu ñeán töø söï caét bì thuoäc linh; ngay caû khi hoï ñi nhaø thôø ñeå xöng nhaän raèng hoï tin Chuùa Jeâsus, hoï tieáp tuïc thoáng khoå vì toäi chöa ñöôïc tha thöù cuûa hoï. 

Baïn khoâng bieát leõ maàu nhieäm naøy chæ vì baïn tin Chuùa Jeâsus. Chæ nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi bieát noù. Toâi khuyeân baïn laø nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin sai laïc trong Ñöùc Chuùa Trôøi baïn neân hieåu vaø tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, ñoù laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Roài baï seõ coù theå thoaùt khoûi söï ruûa saû thoáng khoå. 

Neáu moät ngöôøi noùi raèng anh ta coù toäi trong loøng maëc duø anh ta tin Chuùa Jeâsus, noù coù nghóa laø anh ta tin caùch sai laïc vaø phaûi tin vaøo Phuùc aâm thaät ban cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Giaùo phaùi naøo khoâng thaønh vaán ñeà, neáu hoï tuyeân boá tin Ngaøi baèng caùch naøy hay caùch khaùc, maø vaãn coøn chöùa toäi trong loøng, hoï phaïm toäi khöôùc töø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Keát quaû hôïp lyù cuûa söï tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Neáu baïn tin Chuùa Jeâsus nhö Cöùu Chuùa cuûa baïn trong leõ thaät, baïn phaûi chaéc chaén laø mình voâ toäi. Tuy nhieân, neáu baïn coù toäi trong loøng ngay caû sau khi tin Chuùa Jeâsus, noù coù nghóa laø baïn chöa hieåu caùch troïn veïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùa laø Ñaáng ñaõ cöùu taát caû toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï ñaõ trôû neân xaùc thòt, ñeå cöùu toäi nhaân, vaø trôû neân Cöùu Chuùa cuûa taát caû ngöôøi tin. Theá thì moät ngöôøi thaät söï tin vaøo Nöôùc vaø Thaùnh Linh coøn coù toäi khoâng? Ngöôøi ta seõ khoâng coù toäi neáu anh/chò aáy thaät söï tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø ngay luùc ñaàu anh /chò aáy tin Chuùa Jeâsus. Nhöng vì anh/chò aáy khöôùc töø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi tin Chuùa Jeâsus thì loøng anh/chò aáy vaãn coøn toäi. 

Theá neân, baïn phaûi töø boû söï böôùng bænh cuûa baïn ngay baây giôø. “Toâi ñaõ tin Chuùa Jeâsus caùch sai laïc! Theá thì trong phöông caùch naøo toâi bieát vaø tin Chuùa Jeâsus? Toâi hieåu raèng Thaäp töï giaù laø quan troïng trong vaán ñeà tin Chuùa Jeâsus nhöng Baùp-teâm cuûa Ngaøi thì cuõng raát quan troïng. Baây giôø toâi hieåu raèng Chuùa Jeâsus chòu ñoùng ñinh treân Thaäp töï giaù vaø nhaän phaùn xeùt thay cho chuùng ta vì Ngaøi caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi.” Baïn neân nhaän ra leõ thaät naøy vaø haõy tin noù. 

Nhöõng ngöôøi ôû trong söï böôùng bænh choáng laïi Chuùa thì seõ nhaän laáy söï tröøng phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Keát quaû laø bò quaêng vaøo hoà löûa. Ñoù laø taïi sao Ma-thi-ô 7:22 baøy toû, “Ngaøy ñoù, seõ coù nhieàu ngöôøi thöa cuøng ta raèng: Laïy Chuùa, laïy Chuùa, chuùng toâi chaúng töøng nhaân danh Chuùa maø noùi tieân tri sao? nhaân danh Chuùa maø tröø quæ sao? vaø laïi nhaân danh Chuùa maø laøm nhieàu pheùp laï sao?’” Khi Chuùa trôû laïi, nhöõng ngöôøi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø coù toäi trong loøng trong khi beà ngoaøi toû ra laø tin Chuùa Jeâsus seõ bò phaùn xeùt tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï seõ noùi cuøng Chuùa raèng, “Toâi ñaõ khoâng tin Ngaøi sao? Toâi ñaõ khoâng ñuoåi quæ trong danh Ngaøi vaø noùi tieáng laï sao? Toâi ñaõ khoâng phuïc vuï Ngaøi sao, Chuùa oâi?” 

Tuy nhieân, Chuùa seõ noùi, “Ra khoûi ta, ngöôi laøm vieäc voâ luaät phaùp (ñieàu naøy chæ toû nhöõng ngöôøi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.) Laøm theá naøo ngöôøi noùi raèng ngöôi tin ta khi ngöôi khoâng tin raèng Ta ñaõ xoùa heát taát caû toäi cuûa ngöôi bôûi chòu Baùp-teâm vaø cheát treân Thaäp töï giaù? Hôõi keû noùi doái, ngöôi seõ ñi vaøo hoà löûa ñôøi ñôøi. Toäi cuûa ngöôi laø toäi cuûa nhöõng tieân tri giaû vaø daãn nhieàu ngöôøi ñi vaøo ñiaï nguïc.” Nhöõng ai khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø töø boû söï ngoan coá seõ nhaän laõnh côn thaïnh noä kinh khieáp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Thí duï lôùn nhaát cho loaïi ñöùc tin naøy laø ngöôøi Do-thaùi, vaø hoï vaãn coøn duy trì trong söï ngoan coá tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeán ngaøy nay, hoï vaãn khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ngay caû giöõa voøng caùc Cô-ñoác-nhaân, coù quaù nhieàu Cô-ñoác-nhaân ngu muoäi laø ngöôøi noùi raèng toäi loãi haèng ngaøy cuûa hoï coù theå ñöôïc tha moãi khi hoï caàu nguyeän aên naên. Nhöõng ngöôøi naøy neân töø boû söï ngoan coá cuûa söï khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï ñeå traùnh söï phaån noä cuûa Ngaøi. 

Chuùa Jeâsus coù tha thöù söï gian aùc cuûa hoï baát cöù khi naøo hoï aên naên vaø caàu xin söï tha thöù cuûa Ngaøi moãi ngaøy khoâng? Khoâng. Giaêng Baùp-tít, laø thaày teá leã Thöôïng Phaåm cuoái cuøng cuûa thôøi kyø Cöïu-öôùc vaø ñaïi dieän cho loaøi ngöôøi, ñaõ Baùp-teâm cho Chuùa Jeâsus caùch ñaây 2000 naêm vaø Ngaøi ñaõ ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù. Vì ñieàu ñoù, Ngaøi hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø taåy xoùa taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi moät laàn ñuû caû. 

Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ôû ñaâu? Chính Ngaøi mang taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi moät laàn khi Ngaøi chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng ôû soâng Gioâ-ñanh. Ngaøi cuõng cöùu nhöõng ngöôøi tin ra khoûi toäi ñôøi ñôøi bôûi ñi leân ñoài Goâ-goâ-tha ñeå ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù vaø nhaän söï phaùn xeùt thay vì taát caû toäi loãi. Nhöng taát caû nhöõng toäi-nhaân-cô-ñoác thì vaãn böôùng bænh vaø khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu loøng cuûa hoï ñaõ ñöôïc taåy saïch taát caû toäi loãi bôûi huyeát treân Thaäp töï giaù, thì taïi sao hoï caàu xin söï tha toäi cho ñeán khi qua ñôøi? Hoï trôû neân böôùng bænh. Huyeát Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù laø quan troïng, nhöng Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus nhaän töø Giaêng thì cuõng thaät laø quan troïng maø ngöôøi ta neân tin ñeå toäi cuûa hoï ñöôïc tha thöù moät laàn haàu cho hoï nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Moïi ngöôøi laø böôùng bænh! Nhöng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn neân töø boû söï öông böôùng khöôùc töø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai tin Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi vaâng phuïc vaø tin lôøi Ngaøi. Toâi cuõng laø moät ngöôøi raát böôùng bænh, nhöng toâi ñaõ töø boû söï böôùng bænh cuûa toâi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trôû neân coâng chính bôûi aân ñieån Ngaøi. 


Söï aên naên thaät laø töø boû söï böôùng bænh cuûa chính mình vaø nhaän laáy söï tha thöù bôûi chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong taâm trí mình. Sau khi nhaän söï tha thöù, chuùng ta phaûi thay ñoåi nhöõng ñöôøng loái sai laàm cuûa mình vaø nhaän bieát nhöõng sai laàm cuûa mình, coá gaéng soáng moät cuoäc soáng thuoäc linh toát hôn tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Theo sau laø söï aên naên trong cuoäc soáng thöïc teá cuûa moät thaùnh ñoà taùi sanh. 

Nhöõng ai tin Chuùa Jeâsus, maø khoâng bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò huûy dieät. Nhöõng ngöôøi naøy neân töø boû caùch böôùng bænh cuûa hoï, aên naên, tin Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù cuûa Chuùa Jeâsus ñeå ñöôïc tha toäi (Coâng vuï caùc Söù ñoà 3:19). Chuùa ban cho chuùng ta leänh truyeàn naøy ñeå chuùng ta nhaän ñöôïc söï tha toäi trong moät laàn bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi laéng nghe Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nghe lôøi cuûa Ngaøi ñeå chuùng ta coù theå trôû neân ngöôøi coâng chính troïn veïn vaø ñöôïc tha thöù taát caû toäi loãi moät laàn bôûi nhaän bieát leõ thaät laø Chuùa Jeâsus ñaõ chuoäc taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù. Khi moät ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, anh/chò aáy seõ ñöôïc tha taát caû toäi loãi vaø nhaän laõnh Thaùnh Linh nhö moät taëng phaåm. Taát caû Söù ñoà vaø moân ñoà cuûa Chuùa Jeâsus tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän söï tha toäi trong moät laàn. Baïn cuõng vaäy, khoâng neân ngoan coá tröôùc leõ thaät naøy. Baïn neân ngoan coá ñuùng thôøi ñieåm. Neáu baïn khoâng khoâng hieåu roû söï caét bì thuoäc linh, baïn phaûi hoïc vaø tin noù. Khoâng neân cöù ôû trong söï böôùng bænh. Baïn phaûi aên naên vaø tin nhaän. 

Ngöôøi ta töø choái leõ thaät vaø nhaïo baùng noù vì khoâng bieát leõ thaät cuûa söï caét bì thuoäc linh. “Ñoù laø sai! Laøm theá naøo moät ngöôøi coù theå trôû neân coâng chính khi ngöôøi aáy phaïm toäi haøng ngaøy? Baïn bieát khoâng, Ñöùc Chuùa Trôøi goïi nhöõng ngöôøi tin trong Chuùa Jeâsus laø coâng chính maëc duø ngöôøøi aáy vaãn ñaày toäi. Ñoù laø giaùo lyù xöng nghóa. Baïn khoâng ñöôïc goïi laø coâng chính bôûi vì thaät söï baïn khoâng coù moät toäi naøo trong loøng.” Tuy nhieân, baïn neân bieát ñoù laø söï daïy doå raát sai laïc. 


Trong Kinh thaùnh, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng qua Phuùc aâm cuûa söï caét bì thuoäc linh laøm cho chuùng ta ñöôïc tha toäi. “Ta ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa ngöôi. Baây giôø ngöôi laø ngöôøi voâ toäi. Vì Ta ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa ngöôi, ngöôi laø ngöôøi coâng chính.” “Ngöôi coù tin vaøo söï coâng chính cuûa Ta khoâng? Neáu ngöôi tin vaøo lôøi cuûa pheùp caét bì thuoäc linh, thì ngöôi laø moät trong nhöõng ngöôøi cuûa Ta vaø ngöôi voâ toäi” Ñöùc Chuùa Trôøi noùi veà söï giaûi thoaùt troïn veïn cuûa Ngaøi, nhöng nhöõng Cô-ñoác-nhaân danh nghóa vu khoáng vaø nhaïo baùng nhöõng Cô-ñoác-nhaân taùi sanh laø nhöõng ngöôøi coù caét bì thuoäc linh. Hoï noùi, “Laøm theá naøo moät ngöôøi coù theå trôû neân coâng chính khi anh/chò aáy phaïm toäi khoâng ngöøng? Baïn coù theå goïi moät ngöôøi “laø voâ toäi” chæ qua Giaùo lyù xöng nghóa. Laøm theá naøo chuùng ta coù theå nghó veà moät ngöôøi nhö laø ngöôøi voâ toäi? Moät ngöôøi khoâng theå laøm gì hôn tröø ra toäi haøng ngaøy.” Hoï noùi xaáu nhö theá vaø ôû trong sö ngoan coá vì hoï khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi cho nhöõng ai kieân nhaãn trong vieäc laøm laønh. Nhöõng ai tìm kieám söï vinh hieån, toân troïng vaø baát töû bôûi tieáp tuïc trong vieäc laønh seõ trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa, nhöng nhöõng ai khoâng laøm theá seõ nhaän söï ñoaùn phaït. Chuùa Jeâsus ban söï soáng ñôøi ñôøi cho nhöõng ai mong öôùc cuoäc soáng ñôøi ñôøi vaø voâ toäi. 

“Nhöõng gì toâi thaät söï muoán nôi Chuùa laø tin vaøo söï tha toäi qua söï caét bì thuoäc linh vì theá toâi coù theå soáng moät cuoäc soáng khoâng hoå theïn trong löông taâm. Toâi muoán trôû neân con cuûa Ngaøi. Toâi muoán tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø laøm cho Ngaøi vui söôùng. Toâi muoán trôû neân voâ toäi. Xin cöùu toâi khoûi moïi toäi loãi cuûa toâi.” Ñoái vôùi nhöõng ai tìm kieám söï cöùu roãi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø mong muoán ñöôïc tha taát caû toäi cuûa hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi nghe taát caû nhöõng öôùc muoán cuûa hoï vaø tha thöù taát caû toäi cuûa hoï bôûi ban cho hoï Phuùc aâm cuûa söï coâng chính. Ñoái vôùi nhöõng ai muoán coù ñôøi soáng vónh cöõu, Ngaøi ban cho hoï cuoäc soáng vónh cöõu. Pheùp caét bì thuoäc linh laø gì? 


Noù coù nghóa laø söï tha toäi ñaõ ñöôïc thöïc hieän qua pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Huyeát cuûa Chieân Con laø söï phaùn xeùt thay cho nguôøi khaùc vaø Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus bôûi Giaêng coù nghóa laø toäi cuûa theá gian ñaõ chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus. Ngay ngaøy hoâm nay, Cô-ñoác-giaùo khoâng theå choái boû Cöïu-öôùc vì neáu choái boû Cöïu-öôùc hoï khoâng theå tin vaøo Taân-öôùc. Trong Kinh thaùnh, chuùng ta coù theå tìm thaáy söï caét bì thuoäc linh vaø huyeát cuûa chieân con trong leã Vöôït qua coù quan heä raát gaàn. 

Trong 1 Giaêng 5:6 noùi raèng Chuùa Jeâsus ñeán “chaúng nhöõng laáy nöôùc maø thoâi, beøn laø laáy nöôùc vaø huyeát” Chuùa Jeâsus khoâng chæ ñeán bôûi nöôùc hoaëc bôûi huyeát, nhöng bôûi caû hai. Baïn phaûi tin vaøo söï caét bì thuoäc linh noù chöùa ñöïng trong lôøi cuûa nöôùc, huyeát vaø Thaùnh Linh ñeå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi taát caû moïi toäi cuûa baïn. 

Khi ñoïc Xuaát EÂ-díp-toâ kyù ñoaïn 12, Toâi coù vaøi caâu hoûi veà söï caét bì thuoäc linh. Xuaát EÂ-díp-toâ kyù ñoaïn 12 noùi gì? Toâi xem caû ñoaïn caùch caån thaän vaø taát caû caùc phaân ñoaïn coù lieân quan nhieàu laàn. Vaø toâi nhaän ra raèng Y-sô-ra-eân coù theå tham döï vaøo leã Vöôït Qua vì hoï ñaõ nhaän leã caét bì vaø trong Taân-öôùc noùi raèng Chuùa Jeâsus khoâng nhöõng chæ ñoå huyeát maø thoâi nhöng cuõng chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng nöõa. 


Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân hai nghi leã cho leã Vöôït Qua: Nhaän söï caét bì tröôùc vaø roài aên thòt chieân con cuûa leã Vöôït Qua. Ñoù laø söï caét bì thuoäc linh trong Cöïu-öôùc. Trong Taân-öôùc noùi raèng toäi cuûa chuùng ta ñöôïc chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus bôûi Baùp-teâm cuûa Giaêng vaø roài Ngaøi ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù. Toâi tìm thaáy raèng chaáp nhaän nhöõng söï vieäc naøy laø keát quaû trong leõ thaät cuûa söï caét bì thuoäc linh. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng ôû soâng Gioâ-ñamh; ñoù laø caùch theá naøo Ngaøi gaùnh toäi loãi cuûa theá gian vaø taïi sao cheát treân Thaäp töï giaù ñeå chòu söï phaùn xeùt theá cho chuùng ta. 

Baïn coù theå kinh nghieäm söï cöùu roãi ra khoûi toäi vaø vieäc traùi ñaïo ñöùc bôûi nhaän leõ thaät naøy. Ñeå moät ngöôøi nhaän söï cöùu chuoäc ra khoûi moïi toäi, anh/chò aáy caàn phaûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø noù coù theå ban cho chuùng ta söï caét bì thuoäc linh. Ngöôøi ta neân nhaän ra leõ thaät naøy. Caùc baïn ñoäc giaû phaûi nhaän thöùc söï thaät raèng söï caét bì thuoäc linh trong Cöïu-öôùc vaø pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus trong Taân-öôùc laø ñi ñoâi vôùi nhau trong vieäc tha toäi. Chuùa Jeâsus khoâng nhaâïn söï phaùn xeùt vì toäi Ngaøi ñaõ phaïm, nhöng Ngaøi cheát treân Thaäp töï giaù cho nhaân loaïi bôûi vì Ngaøi ñaõ Baùp-teâm vaø mang laáy toäi loãi cuûa theá gian treân thaân theå Ngaøi. Ñaây laø ñöùc tin cuûa nhöõng ai ñaõ nhaän pheùp caét bì thuoäc linh. 

Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua pheùp caét bì thuoäc linh thì voâ toäi vì hoï thaät söï tin Chuùa Jeâsus. Toâi thöông xoùt cho nhöõng ngöôøi tin Chuùa Jeâsus baèng caùch naøy hay caùch khaùc, maø khoâng nhaän pheùp caét bì thuoäc linh töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï phaûi tin leõ thaät raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian khi Giaêng laøm Baùp-teâm cho Ngaøi. 

Baát haïnh thay, haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân chæ tin vaøo Thaäp töï giaù maø khoâng tin pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Nhö theá hoï khoâng coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta neân bieát raèng chuùng ta phaûi tin nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta trong Kinh thaùnh. 


Chuùng ta phaûi phaù boû khoâng ngaàn ngaïi nhöõng giaùo lyù vaø lôøi daïy cuûa nhöõng nhaø thaàn ñaïo, vaø chæ tin vaøo lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø lôøi ñoù daãn chuùng ta ñeán vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Laøm ñieàu naøy laø vì nhöõng lôøi khoâng coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng phaûi thaät laø lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Phuùc aâm khoâng coù pheùp caét bì thuoäc linh thì khoâng troïn veïn. Ñoù laø taïi sao trong Kinh thaùnh, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi thöôøng xuyeân veà pheùp caét bì trong Cöïu-öôùc vaø Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus trong Taân-öôùc. Noùi caùch khaùc, leã caét bì vaø huyeát cuûa chieân con trong leã Vöôït Qua trong Cöïu-öôùc coù moái quan heä vôùi pheùp Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus trong Taân-öôùc. Chuùng ta phaûi tin leõ thaät naøy vaø nhaän pheùp caét bì thuoäc linh. Tuy nhieân neáu chuùng ta khoâng tin leõ thaät naøy, chuùng ta seõ bò ñaët ra ngoaøi Vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ hoaøn thaønh bôûi huyeát Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù thoâi sao? Khoâng phaûi nhö theá. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc hoaøn taát bôûi caû pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Vì theá, chuùng ta nhaän pheùp caét bì thuoäc linh trong loøng khoâng chæ bôûi huyeát ñoå ra cuûa Ngaøi khoâng thoâi maø coøn pheùp Baùp-teâm maø Ngaøi ñaõ nhaän nôi Giaêng. Pheùp caét bì thuoäc linh coù theå xaûy ra cho chuùng ta töø khi Chuùa Jeâsus thaät söï caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua pheùp Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø söï cheát ñeàn toäi cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Pheùp caét bì coù nghóa laø caét boû 


EÂ-sai tieân tri raèng Ñaáng Meâ-si, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, phaûi nhaän söï phaùn xeùt thay cho toäi loãi chuùng ta bôûi nhöõng thöông tích tím baàm theå xaùc. Vì theá, coù moät vaøi ñieàu maø chuùng ta neân bieát tröôùc khi tieáp tuïc. Taïi sao Ñaáng Christ phaûi chòu ñoùng ñinh treân Thaäp töï giaù? 

Trong Cöïu-öôùc, toäi nhaân phaûi ñaët tay cuûa anh/chò aáy treân con chieân sinh teá ñeå chuyeån toäi vaø roài phaûi gieát con chieân ñi.Sau ñoù thaày Teá leã laáy moät ít huyeát cuûa cuûa leã chuoäc toäi treân tay oâng ta, ñaët noù treân nhöõng caùi söøng cuûa baøn thôø cuûa leã thieâu, vaø roùt phaàn coøn laïi cuûa huyeát ñoù treân chaân baøn thôø (Leâ-vi-kyù 4: 27-30) Moät toäi nhaân cuûa thôøi Cöïu-öôùc caàn phaûi ñöôïc tha toäi cuûa anh/chò aáy baèng caùch naøy. Sau ñoù khoâng phaûi laø Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán nhö laø Chieân con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 1:29) ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi, phaûi coù söï ñaët tay treân ñaàu Ngaøi nhö trong kinh Cöïu-öôùc ñeå caát taát caû toäi cuûa nhaân loaïi sao?

Roài khi naøo vaø theá naøo Chuùa Jeâsus nhaän toäi cuûa theá gian? Noù khoâng phaûi ñöôïc baøy toû trong Ma-thi-ô 3:13-17 khi Giaêng laøm Baùp-teâm cho Chuùa Jeâsus ôû soâng Gioâ-ñanh sao? Ñieàu naøy gioáng nhö trong Leâ-vi-kyù cuûa Cöïu-öôùc noùi vôùi toäi nhaân “Haõy ñaët tay cuûa ngöôi treân ñaàu cuûa cuûa leã chuoäc toäi” (Leâ-vi-kyù 1:4, 3:8, 4:29) ñeå chuyeån toäi. Thaày teá leã caû trong Cöïu-öôùc phaûi ñaët tay cuûa oâng treân ñaàu con chieân con vaø chuyeån toäi cuûa oâng cuõng nhö cuûa daân Y-sô-ra-eân (Leâ-vi-kyù 16:21). Roài oâng laáy moät ít huyeát cuûa noù vaø ñaët treân caùc söøng cuûa baøn thôø cuûa leã thieâu vaø roùt phaàn coøn laïi ôû döôùi baøn thôø. Hoï nhaän söï tha toäi theo caùch naøy. 

Trong caùch nhö theá naøy, söï tha toäi cuûa chuùng ta laø ñöôïc thöïc hieän bôûi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus bôûi Giaêng vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Ñoù laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø pheùp caét bì thuoäc linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta trong Kinh thaùnh. Vì theá, chuùng ta laø nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, toäi loãi chuùng ta ñöôïc caét boû bôûi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus nhaän töø Giaêng vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Khi chuùng ta nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa cuûa pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus trong Taân-öôùc trong söï lieân heä vôùi pheùp caét bì trong Cöïu-öôùc, chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeán nhaän pheùp caét bì thuoäc linh trong loøng chuùng ta. Pheùp caét bì thuoäc linh thaät trong Taân-öôùc 


Chuùng ta haõy xem Ma-thi-ô 3:13-15. “Song Giaêng töø choái maø raèng: Chính toâi caàn phaûi chòu Ngaøi laøm pheùp baùp-tem, maø Ngaøi laïi trôû ñeán cuøng toâi sao! Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng:Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng bình nhö vaäy. Giaêng beøn vaâng lôøi Ngaøi.” 

Giaêng Baùp-tít Baùp-teâm cho Chuùa Jeâsus ôû soâng Gioâ-ñanh. OÂng ñaët tay cuûa oâng leân ñaàu Chuùa Jeâsus vaø Baùp-teâm cho Ngaøi. (Baùp-teâm, ‘baptizo’ trong Hy vaên coù nghóa laø dìm xuoáng hay nhaän chìm trong nöôùc.)

Ñeå chòu cheát treân Thaäp töï giaù vì toäi cuûa chuùng ta, tröôùc heát Chuùa Jeâsus phaûi nhaän laáy toäi cuûa chuùng ta qua Baùp-teâm. Vì theá, Ngaøi chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng tröôùc, vaø roài nhaän chìm döôùi nöôùc. Taïi sao Ngaøi chòu Baùp-teâm? Laø vì khi Ngaøi chòu Baùp-teâm, taát caû sö coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc thoaû maõn. Noù laø coâng bình vaø thích hôïp vì Ngaøi nhaän toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi qua Baùp-teâm vaø trôû neân Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Ñieàu naøy thaät thích hôïp cho Chuùa Jeâsus ñeå cheát treân Thaäp töï giaù khi mang laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta treân thaân theå Ngaøi qua Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. 

Vieäc ñaàu tieân Chuùa Jeâsus ñaõ laøm trong chöùc vuï coâng khai cuûa Ngaøi laø nhaän leã Baùp-teâm. Baùp-teâm, trong tieáng Hy laïp laø “baptisma”, nguï yù “giaët, choân, chuyeån dôøi vaø ñöa qua.” Trong Cöïu-öôùc, Ngaøy thöù möôøi trong thaùng thöù baûy laø Ngaøy Ñaïi Leã Chuoäc toäi cuûa daân Y-sô-ra-eân, A-roân ñaët tay cuûa oâng leân treân con chieân teá leã ñeå chuyeån taát caû toäi loãi cuûa daân Y-sô-ra-eân qua noù. Trong hai con deâ, moät con ñöôïc daâng cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø moät con khaùc ñöôïc laøm nhö moät cuûa leã chuoäc toäi tröôùc daân Y-sô-ra-eân (Leâ-vi-kyù 16). Trong Taân-öôùc, Chuùa Jeâsus nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi chòu Baùp-teâm cuûa Giaêng. 

Qua ngaøy sau, khi Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm, Giaêng chæ Ngaøi vaø noùi, “Kìa Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi” (Giaêng 1:29). 

Baïn phaûi thöøa nhaän raèng pheùp caét bì thuoäc linh thì khoâng thöïc hieän chæ bôûi ñöùc tin trong Huyeát cuûa Ngaøi maø thoâi. 


Chuùng ta haõy khôûi ñaàu xem töø 1 Giaêng 5:4, “Vì heã söï gì sanh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, thì thaéng hôn theá gian; vaø söï thaéng hôn theá gian, aáy laø ñöùc tin cuûa chuùng ta. Ai laø ngöôøi thaéng hôn theá gian, haù chaúng phaûi keû tin Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi hay sao? Aáy chính Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laáy nöôùc vaø huyeát maø ñeán, chaúng nhöõng laáy nöôùc maø thoâi, beøn laø laáy nöôùc vaø huyeát; aáy laø Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ laøm chöùng, vì Ñöùc Thaùnh Linh töùc laø leõ thaät. Vì coù ba laøm chöùng: Ñöùc Thaùnh Linh, nöôùc vaø huyeát; ba aáy hieäp moät. Ví baèng chuùng ta nhaän chöùng cuûa loaøi ngöôøi, thì chöùng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi troïng hôn; vaû, chöùng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi aáy laø chöùng maø Ngaøi laøm veà Con Ngaøi. Ai tin ñeán Con Ñöùc Chuùa Trôøi, thì coù chöùng aáy trong mình; coøn ai khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi, thì cho Ngaøi laø noùi doái, vì chaúng tin ñeán chöùng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm veà Con Ngaøi. Chöøng aáy töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban söï soáng ñôøi ñôøi cho chuùng ta, vaø söï soáng aáy ôû trong Con Ngaøi. Ai coù Ñöùc Chuùa Con thì coù söï soáng; ai khoâng coù Con Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng coù söï soáng” (1 Giaêng 5:4-12).

Chöùng côù cuûa pheùp caét bì thuoäc linh laø gì? Ñoù laø tin caû hai pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi nhö laø söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. Söï chieán thaéng maø noù ñaõ ñaéc thaéng theá gian laø nöôùc vaø huyeát. “Aáy chính Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laáy nöôùc vaø huyeát maø ñeán, chaúng nhöõng laáy nöôùc maø thoâi, beøn laø laáy nöôùc vaø huyeát; aáy laø Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ laøm chöùng, vì Ñöùc Thaùnh Linh töùc laø leõ thaät. Vì coù ba laøm chöùng: Ñöùc Thaùnh Linh, nöôùc vaø huyeát.” Nhöõng chöùng côù naøy ñeå baøy toû Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta vaø laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, laøm chöùng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeán trong theá gian trong thaân xaùc loaøi ngöôøi, nhaän laát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta treân thaân theå Ngaøi qua pheùp Baùp-teâm cuûa Ngaøi, ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù thay cho chuùng ta, vaø giaûi phoùng chuùng ta khoûi moïi toäi cuûa chuùng ta. 


Trong Taân-öôùc, Phuùc aâm cuûa pheùp caét bì thuoäc linh goàm coù nöôùc vaø huyeát. Trong Taân-öôùc, nöôùc laø Baùp-teâm maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän töø Giaêng vaø huyeát coù nghóa laø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus töø Giaêng laø chöùng côù toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc chuyeån qua cho Ngaøi. Nhöõng ai tin leõ thaät naøy seõ coù theå ñöùng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø noùi raèng, “Ñöùc Chuùa Trôøi oâi, Ngaøi laø Cöùu Chuùa cuûa toâi, toâi tin söï coâng chính cuûa Ngaøi, vì theá toâi trôû neân voâ toäi. Toâi laø ñöùa con hoaøn thieän cuûa Ngaøi vaø Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toâi.” Neàn taûng trong Kinh thaùnh laø gì ñeå chuùng ta coù theå keâu leân caùch töï tin nhö theá? Ñoù laø ñöùc tin trong Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù, ñaõ taïo thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø söï coâng chính cuûa chuùng ta khoâng theå chæ bôûi huyeát cuûa Chuùa Jeâsus maø thoâi. Maø laøcaû Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ngaøi taïo neân ñieàu ñoù. 

Chuùng ta haõy nhìn qua phaân ñoaïn noùi veà tính khoâng theå thieáu ñöôïc Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus trong söï cöùu roãi chuùng ta. 1 Phi-e-rô 3:21 laø chöùng côù cho leõ thaât naøy. “Pheùp baùp-tem baây giôø beøn laø aûnh töôïng cuûa söï aáy ñeå cöùu anh em, pheùp aáy chaúng phaûi söï laøm saïch oâ ueá cuûa thaân theå, nhöng moät söï lieân laïc löông taâm toát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï soáng laïi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.”

Söù ñoà Phi-e-rô ñang noùi veà söï kieän khoâng theå nghi ngôø cuûa söï cöùu roãi. Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus laø pheùp caét bì trong Cöïu-öôùc. Baïn hieåu khoâng? Nhö theå ngöõng ngöôøi Do thaùi caét da bao qui ñaàu vì pheùp caét bì trong Cöïu-öôùc, trong Taân-öôùc Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng vaø caát laáy toäi loãi cuûa theá gian, laøm cho chuùng ta nhaän söï caét bì thuoäc linh. Pheùp Baùp-teâm vaø huyeát treân Thaäp töï giaù taïo neân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Pheùp caét bì thuoäc linh vaø pheùp Baùp-teâm cuøng laø moät yù nghóa. Baïn phaûi hieåu raèng Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus chæ veà pheùp caét bì thuoäc linh cho taát caû chuùng ta. 


“Pheùp baùp-teâm baây giôø beøn laø aûnh töôïng cuûa söï aáy ñeå cöùu anh em.” Laøm theá naøo ñeå chuùng ta nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Bôûi tin raèng Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm vaø cheát treân Thaäp töï giaù vì toäi cuûa chuùng ta. Ma-thi-ô 3:15 noùi roû, “Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng bình nhö vaäy.” Vì taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi ñaõ chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus, toäi cuûa toäi nhaân ñöôïc taåy saïch caùch hoaøn toaøn. Moãi toäi nhaân trôû neân coâng chính bôûi tin vaøo pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñoå huyeát vì söï phaùn xeùt treân Thaäp töï giaù sau khi mang taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi; vaø taát caû toäi cuûa nhaân loaïi ñöôïc chuoäc baèng caùch naøy. Tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi chòu Baùp-teâm vaø nhaän söï phaùn xeùt thay treân danh nghóa cuûa chuùng ta laø tin vaøo leõ thaät maø noù seõ mang söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán cho ngöôøi tin. Haõy tin vaøo leõ thaät naøy. 

Giaêng 1:29 noùi roû, “Kìa Chieân con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi.” Chuùa Jeâsus laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chính laø Ñaáng taïo hoùa, Ngaøi hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa pheùp caét bì bôûi nhaän taát caû toäi cuûa toäi nhaân. Ñaây laø ñöùc tin ñuùng ñeå mang vaøo loøng chuùng ta söï caét bì thuoäc linh ñoù laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi caûm taï Chuùa Jeâsus. Chuùng ta phaûi caùm ôn Ngaøi vì pheùp Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ngaøi laøm cho chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc pheùp caét bì thuoäc linh. 

1 Phi-e-rô 3:21 noùi tieáp, “pheùp aáy chaúng phaûi söï laøm saïch oâ ueá cuûa thaân theå, nhöng moät söï lieân laïc löông taâm toát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.” Söï oâ ueá xaùc thòt cuûa moät ngöôøi thì khoâng ñöôïc caát ñi chæ vì anh/chò aáy tin Chuùa Jeâsus nhö laø Cöùu Chuùa thaät cuûa hoï. Baïn coù theå nhaän söï tha toäi bôûi tin raèng taát caû toäi cuûa baïn ñaõ ñöôïc chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus bôûi pheùp Baùp-teâm vaø huyeát Ngaøi ñoå ra treân Thaäp töï giaù. Nhaän söï tha toäi bôûi xöng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa xaûy ra trong loøng cuûa baïn. Neáu baïn tin Cöùu Chuùa vôùi caû loøng cuûa baïn, baïn seõ ñöôïc tha taát caû toäi cuûa baïn, trong khi xaùc thòt thì ñaày söï oâ ueá vaø pham toäi haèng ngaøy; nhöng khoâng coù toäi. Baïn nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin raèng khi Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm, taát caû toäi cuûa baïn ñaõ chuyeån qua cho Ngaøi vaø baïn khoâng coøn toäi trong loøng nöõa. Baïn phaûi tin leõ thaät ñeå laøm noù thaønh cuûa baïn 


Trong Giaêng 1:12 cheùp, “Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi.” 

Nhöõng töø naøo baïn ñaõ nhaän vaø chaáp nhaän? Baïn phaûi chaáp nhaän nhöõng ñieàu naøy laø ñieàu ñaõ ñöôïc thöïc hieän bôûi Con Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm gì? Con Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeán trong theá gian trong xaùc thòt toäi loãi, vaø khi Ngaøi muoán, Ngaøi ñaõ nhaän Baùp-teâm ñeå nhaän taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi vaø ban cho chuùng ta pheùp caét bì thuoäc linh ñeå toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc taåy saïch. Roài Ngaøi cheát treân Thaäp töï giaù nhö laø Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm cuûa leã chuoäc toäi cho chuùng ta. Chuùa trôû neân cuûa leã chuoäc toäi ñôøi ñôøi vì taát caû toäi nhaân vaø cuõng cöùu chuùng ta ñôøi ñôøi. Ñaây laø ñöùc tin thaät. Chuùng ta trôû neân coâng chính vì tin vaøo leõ thaät naøy. 

Chuùng ta coù theå nhaän pheùp caét bì thuoäc linh bôûi chæ tin vaøo huyeát Chuùa Jeâsus khoâng? Khoâng, khoâng theå. Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus caát boû toäi loãi khoûi chuùng ta vaø söï phaùn xeùt maø Ngaøi nhaän treân Thaäp töï giaù bôûi söï ñoå huyeát vì toäi nhaân laø söï phaùn xeùt thay theá cho baïn vaø toäi. Chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi vaø ñöôïc mieãn tröø khoûi söï phaùn xeùt vì chuùng ta tin vaøo Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñoù laø, Phuùc aâm cuûa Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Nhaän Chuùa Jeâsus nhö laø Cöùu Chuùa coù theå taåy boû taát caû toäi loãi trong loøng toäi nhaân. Nhaän pheùp caét bì thuoäc linh trong loøng thì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ trôû thaønh cuûa chính baïn. Pheùp caét bì thuoäc linh thaät phaûi ñaët vaøo trong loøng


Trong Roâ-ma ñoaïn 2, Söù ñoà Phao-loâ noùi, “pheùp caét bì bôûi trong loøng.” Laøm theá naøo chính baïn caét bì trong loøng? Ñieàu naøy coù theå bôûi tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus ñeán trong theá gian trong xaùc thòt con ngöôøi, Ngaøi chòu Baùp-teâm ñeå caát “taát caû toäi cuûa theá gian”. Ngaøi ñoå huyeát ra cheát treân Thaäp töï giaù, vaø Ngaøi soáng laïi ñeå laøm Cöùu Chuùa ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta. Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng pheùp caét bì phaûi ñöôïc thöcï hieän trong loøng, vaø baïn coù theå caét bì trong loøng cuûa baïn bôûi tin vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Neáu baïn muoán nhaän pheùp caét bì thuoäc linh trong loøng baïn, haõy tin pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Roài baïn seõ thaät söï trôû neân moät trong nhöõng con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi coâng chính laø moät ngöôøi tin nhaän Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi giaûi thoaùt anh/chò aáy ra khoûi toäi loãi cuûa anh/chò aáy. A-men. 

Cho ñeán khi Ngaøi 29 tuoåi, Chuùa Jeâsus soáng ñôøi soáng caù nhaân hoå trôï cho gia ñình Ngaøi, nhöng khi Ngaøi 30 tuoåi, Ngaøi khôûi söï soáng cuoäc soáng hoaït ñoäng trong xaõ hoäi. Trong thôøi gian soáng hoaït ñoäng trong xaõ hoäi, Ngaøi caát taát caû toäi loãi cuûa con ngöôøi vaø giaûi thoaùt taát caû toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï. Vieäc ñaàu tieân Ngaøi laøm laø nhaän pheùp Baùp-teâm ñeå giaûi thoaùt toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï vaø laøm cho hoï trôû neân coâng chính. “Khi aáy, Ñöùc Chuùa Jeâsus töø xöù Ga-li-leâ ñeán cuøng Giaêng taïi soâng Gioâ-ñanh, ñaëng chòu ngöôøi laøm pheùp baùp-tem” (Ma-thi-ô 3:13). Taïi sao Chuùa Jeâsus nhaän Baùp-teâm? Chuùng ta phaûi bieát raèng Ngaøi laøm ñieàu naøy ñeå caát toäi loãi cuûa taát caû toäi nhaân. Chuùng ta khoâng ñöôïc hieåu sai yù nghóa cuûa Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Baùp-teâm laø ñeå taåy saïch moïi toäi baèng caùch chuyeån dôøi chuùng. Ñoù laø taïi sao Chuùa Jeâsus baûo Giaêng phaûi laøm Baùp-teâm cho Ngaøi. 


Giaêng, ngöôøi laøm Baùp-teâm cho Chuùa Jeâsus laø ai? Giaêng laø ngöôøi ñaïi dieän cho caû nhaân loaïi. Ñieàu naøy giaûi thích caùch roû raøng trong Ma-thi-ô 11:11-14, “Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, trong nhöõng ngöôøi bôûi ñaøn baø sanh ra, khoâng coù ai ñöôïc toân troïng hôn Giaêng Baùp-tít, nhöng maø keû raát nhoû heøn trong nöôùc thieân ñaøng coøn ñöôïc toân troïng hôn ngöôøi.Song, töø ngaøy Giaêng Baùp-tít ñeán nay, nöôùc thieân ñaøng bò haõm eùp, vaø laø keû haõm eùp ñoù choaùn laáy. Vì heát thaûy caùc ñaáng tieân tri vaø saùch luaät ñaõ noùi tröôùc cho ñeán ñôøi Giaêng. Neáu caùc ngöôi muoán hieåu bieát, thì aáy laø EÂ-li, laø ñaáng phaûi ñeán.” 

Khôûi söï töø ngaøy cuûa Giaêng Baùp-tít thôøi ñaïi Giao öôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaám döùt. Vì Chuùa Jeâsus laø Ñaáng thöïc hieän lôøi höùa cuûa Ngaøi ñaõ ñeán. Theá roài, Ai laø ngöôøi thöïc hieän lôøi höùa trong Cöïu-öôùc? Hoï chính laø Chuùa Jeâsus vaø Giaêng Baùp-tít. Giaêng Baùp-tít chuyeån toäi qua cho Chuùa Jeâsus. Giaêng Baùp-tít laø tieân tri cuoái cuøng cuûa Cöïu-öôùc laø ngöôøi ñöôïc sai ñeán ñeå chuyeån taát caû toäi qua Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñeán trong thôøi Taân-öôùc. Giaêng thöïc hieän coâng vieäc naøy bôûi vieäc ñaët tay cuûa oâng ta treân ñaàu Chuùa Jeâsus theo phöông caùch luaät phaùp ñaõ thieát laäp trong heä thoáng teá leã. Taát caû toäi cuûa theá gian ñöôïc caát ñi vaø chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus khi Ngaøi chòu Baùp-teâm. “Vì ñieàu naøy” Ñöùc Chuùa Trôøi ban pheùp caét bì thuoäc linh vaøo taát caû loøng cuûa con ngöôøi. 


Naém chaët Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù nhö laø söï cöùu chuoäc cuûa baïn. Chuùa Jeâsus ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian vaø gaùnh taát caû söï phaùn xeùt roài. Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø chaân thaät. Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm vaø ñoå huyeát ñeå chuoäc toäi cho taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Baây giôø chuùng ta coù theå nhaän söï chuoäc toäi chæ bôûi chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaøo loøng chuùng ta. Neáu baïn nhaän noù, baïn seõ coù theå vaøo “doøng doûi cuûa Chuùa Jeâsus, con chaùu Ña-vít, con chaùu AÙp-ra-ham.” Coù nhöõng ngöôøi ñaõ bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi roài nhöng cuõng coù nhöõng ngöôøi khoâng bieát vaø hoï coøn ôû ngoaøi Chuùa Jeâsus. Maët trôøi ñang laën. Haõy tin Chuùa Jeâsus vaø ôû trong Ngaøi. Nieàm tin vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus seõ trôû neân daàu cuûa baïn chuaån bò cho tieäc cöôùi. Toâi hy voïng baïn bieát söï huyeàn nhieäm naøy ñeå baïn chuaån bò daàu cho ñeøn ñeå gaëp Chuùa Jeâsus taùi laâm chæ bôûi tin Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Chuùa Jeâsus nhaän leã Baùp-teâm ñeå Ngaøi caát taát caû toäi loãi ñi. Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi laø Taïo Hoùa. Ngaøi ñeán theá gian bôûi yù muoán cuûa Cha Ngaøi ñeå nhaän chuùng ta laø con Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû nhöõng lôøi tieân tri trong Cöïu-öôùc noùi veà ai? Tieân tri veà Chuùa Jeâsus. Tieân tri nhö theá naøo Ngaøi ñeán theá gian vaø nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø toáng khöù chuùng ñi. Nhö lôøi tieân tri trong Cöïu-öôùc noùi, Chuùa Jeâsus ñeán theá gian 2000 naêm caùch ñaây vaø nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi chòu Baùp-teâm. Ngaøi ñaõ mang taát caû toäi loãi nhaân loaïi, khôûi ñaàu töø A-ñam vaø EÂ-va cho tôùi ngöôøi cuoái cuøng treân ñaát. 

Nhaän pheùp caét bì thuoäc linh ôû trong loøng. “Caéy bì laø ôû trong loøng” (Roâ-ma 2:29). Khi baïn tin pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus, baïn seõ töï ñoäng nhaän pheùp caét bì thuoäc linh trong loøng. Caét bì trong loøng laø loaïi tröø toäi ra khoûi loøng cuûa chuùng ta khi chuùng ta bieát raèng taát caû toäi loãi ñaõ ñöôïc chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Baïn ñaõ nhaän pheùp caét bì thuoäc linh trong loøng chöa? Bôûi tin pheùp caét bì trong loøng, “taát caû toäi seõ ñöôïc saïch bôûi ñöùc tin.” Baïn ñaõ thaät söï chaáp nhaän leõ thaät cuûa pheùp caét bì thuoäc linh trong loøng baïn khoâng? 


Khoaûng 2000 naêm keå töø khi Chuùa Jeâsus ñeán theá gian, ñaõ chòu Baùp-teâm vaø cheát treân Thaäp töï giaù. Chuùng ta neân chaáp nhaän söï kieän naøy vaø nhaän noù vaøo loøng chuùng ta ngaøy nay. “Caét bì laø ôû trong loøng.” Chuùng ta coù theå nhaän caét bì trong trí vaø trong loøng bôûi ñöùc tin trong leõ thaät. Taát caû chuùng ta ñaõ nhaän söï giaûi cöùu bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Duø söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán treân ñaát chuùng ta cuõng khoâng sôï haõi. Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng nhaän söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ rôi vaøo nhöõng ai khoâng chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng hoï. 

Taïi sao Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay tin Chuùa Jeâsus caùch sai laïc? Taïi sao hoï soáng trong saàu khoå? Chæ vì hoï chæ tin vaøo huyeát Chuùa Jeâsus cho söï cöùu roãi cuûa hoï. Baây giôø baïn neân chaáp nhaän raèng baïn ñaõ chòu söï tröøng phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï ngu muoäi cuûa baïn vaø quay trôû laïi vôùi leõ thaät laø Chuùa Jeâsus ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi ôû soâng Gioâ-ñanh. Sau ñoù pheùp caét bì thuoäc linh seõ ñaët vaøo loøng baïn. 

Neáu baïn tin caû pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi, pheùp caét bì thuoäc linh seõ ñaët vaøo loøng baïn vaø baïn seõ khoâng nhaän söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng trôû neân moät trong nhöõng con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ trôû thaønh ñöùc tin cuûa baïn vaø baïn seõ trôû thaønh moät trong nhöõng con daân cuûa Ngaøi. Neáu coù moät ai trong voøng baïn laø ngöôøi tin Chuùa Jeâsus nhöng chæ leä thuoäc vaøo huyeát Ngaøi, toâi muoán hoûi baïn moät caâu hoûi. Pheùp caét bì thuoäc linh cuûa chuùng ta vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ bôûi huyeát treân Thaäp töï giaù thoâi sao? Söï cöùu roãi cuûa chuùng ta ñöôïc hoaøn taát khoâng bôûi chæ huyeát maø coøn bôûi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus, huyeát cuûa Ngaøi vaø Thaùnh Linh. Ñaït ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi keát hôïp trong Ñaáng Christ 


Chuùng ta haõy nghieân cöùu Roâ-ma 6:3-8. “Hay laø, anh em chaúng bieát raèng chuùng ta thaûy ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, töùc laø chòu pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi sao? Vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi, haàu cho Ñaáng Christ nhôø vinh hieån cuûa Cha ñöôïc töø keû cheát soáng laïi theå naøo, thì chuùng ta cuõng soáng trong ñôøi môùi theå aáy. Vì neáu chuùng ta laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï cheát gioáng nhö söï cheát cuûa Ngaøi, thì chuùng ta cuõng seõ laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï soáng laïi gioáng nhau: vì bieát roõ raèng ngöôøi cuõ cuûa chuùng ta ñaõ bò ñoùng ñinh treân thaäp töï giaù vôùi Ngaøi, haàu cho thaân theå cuûa toäi loãi bò tieâu dieät ñi, vaø chuùng ta khoâng phuïc döôùi toäi loãi nöõa. Vì ai ñaõ cheát thì ñöôïc thoaùt khoûi toäi loãi. Vaû, neáu chuùng ta ñaõ cuøng cheát vôùi Ñaáng Christ, thì chuùng ta tin raèng mình cuõng seõ cuøng soáng vôùi Ngaøi.”


Caâu 5 noùi roû, “Vì neáu chuùng ta laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï cheát gioáng nhö söï cheát cuûa Ngaøi, thì chuùng ta cuõng seõ laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï soáng laïi gioáng nhau:” Kinh thaùnh noùi raèng coâng giaù cuûa toäi laø söï cheát, ñoù laø, baát cöù ai coù toäi seõ bò dieät vong vaø ñi vaøo ñòa nguïc. Khoâng phaûi taát caû caùc baïn ñeàu phaïm toäi tröôùc khi nhaän leõ thaät caùch troïn veïn sao? Vaâng. Duø baïn chæ coù moät toäi nheï nhaát, baïn cuõng seõ ñi vaøo ñòa nguïc vaø nhaän söï phaùn xeùt cuûa “hoà löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng” (Khaûi huyeàn 21:8). Neáu chuùng ta phaûi traû coâng giaù cho toäi loãi chuùng ta, thì ñoù laø söï cheát, chuùng ta seõ khoâng bao giôø coù theå ñöôïc cöùu khoûi toäi caû. Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeán trong theá gian naøy vaø chuyeån taát caû toäi loãi qua Ngaøi vaø phaùn xeùt Ngaøi thay vì chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu taát caû chuùng ta vì Ngaøi yeâu chuùng ta voâ cuøng. Ñöùc Chuùa Cha sai con ñoäc sanh cuûa Ngaøi ñeán theá gian, chuyeån taát caû toäi cuûa theá gian qua Con Ngaøi qua pheùp Baùp-teâm vaø ñoùng ñinh Ngaøi vì theá Ngaøi ñaõ ñoå huyeát ra ñeå chuoäc taát caû toäi. Tin vaøo ñieàu naøy laø hieäp laøm moät vôùi Chuùa Jeâsus. Coâng giaù cuûa toäi laø söï cheát. Taát caû chuùng ta ñaõ phaïm toäi trong loøng vaø bò ñi vaøo ñòa nguïc vì nhöõng toäi ñoù. Nhöng thay cho chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi ñi ñeán ñòa nguïc, Chuùa Jeâsus nhaän taát caû toäi cuûa chuùng ta ôû soâng Gioâ-ñanh bôûi pheùp Baùp-teâm vaø chòu hình phaït thay treân Thaäp töï giaù. Vì theá, söï cheát cuûa Ngaøi trôû thaønh söï cheát cuûa chuùng ta vì Baùp-teâm cuûa Ngaøi ñaõ nhaän laáy taát caû toäi cuûa chuùng ta. Ñaây laø ñöùc tin keát noái chuùng ta laøm moät trong Ñaáng Christ. 


Nhieàu ngöôøi vaãn tieáp tuïc tin Chuùa Jeâsus trong ñöôøng loái “toân giaùo”. Hoï ñi nhaø thôø vaø ñoå nöôùc maét ra trong khi caàu nguyeän xöïng toäi ñeå caàu xin söï tha thöù. Haõy ngöng laøm nhöõng vieäc naøy ngay vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì baïn seõ nhaän ñöôïc söï bình an cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong taâm hoàn baïn. Chuùa Jeâsus ñaõ chòu Baùp-teâm vaø cheát treân Thaäp töï giaù ñeå cöùu chuùng ta, vaø toâi hy voïng caùc baïn tin vaøo Phuùc aâm naøy. 

Ñöùc Chuùa Trôøi daïy chuùng ta qua Moâi-se veà söï chuoäc toäi. Moâi-se chaáp nhaän leänh truyeàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñi ñeán EÂ-díp-toâ ñeå giaûi phoùng daân Y-sô-ra-eân, daân söï cuûa Ngaøi. Vì theá oâng ñi ñeán EÂ-dip-toâ vôùi vôï vaø con cuûa mình treân con löøa. Trong ñeâm, thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xuaát hieän vaø coá gieát Moâi-se. Vôï cuûa oâng – Seâ-phoâ-ra – voäi vaøng laáy con dao beùn baøng ñaù caét da qui ñaàu cuûa con trai mình vaø quaêng noù xuoáng chaân Moâi-se, vaø noùi, “Thaät, chaøng laø huyeát lang cho toâi!” (Xuaát EÂ-díp-toâ kyù 4:25).

Leõ thaät trong phaân ñoaïn naøy laø nhö theá naøy. Ngay caû con cuûa Moâi-se cuõng khoâng ñöôïc xem laø moät trong nhöõng ngöôøi trong daân söï Ñöùc Chuùa Trôøi neáu oâng ta khoâng nhaän söï caét bì, vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép gieát oâng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng daân Y-sô-ra-eân seõ khoâng ñöôïc xem laø daân söï cuûa Ngaøi neáu hoï khoâng caét bì. Pheùp caét bì trong Cöïu-öôùc laø daáu hieäu cuûa moät ngöôøi trong daân söï Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá vôï cuûa Moâi-se nhanh choùng caét da qui ñaàu cuûa con trai baø ta vaø quaêng noù xuoáng vaø noùi raèng, “Thaät vaäy chaøng laø huyeát lang cuûa toâi!” Ñöùc Chuùa Trôøi coá gieát Moâi-se vì con trai cuûa oâng khoâng caét bì. 

Ngay caû moät ngöôøi trong doøng hoï cuûa AÙp-ra-ham, oâng ta cuõng phaûi bò döùt boû khoûi daân Y-sô-ra-eân neáu oâng ta khoâng caét bì. Chæ nhöõng ngöôøi caét bì môùi coù theå aên leã Chieân Con cuûa Vöôït qua vaø boâi huyeát vaøo ngaïch cöûa vôùi huyeát cuûa chieân con. Gioáng nhö theá, chæ nhöõng ngöôøi caét bì thuoäc linh môùi coù theå tham döï Tieäc Thaùnh. Nhöõng ai khoâng coù ñöùc tin naøy khoâng bao giôø coù theå ñöôïc vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vì theá, seõ khoâng theå tham döï vaøo söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söù ñoà Phao-loâ laø ngöôøi Do-thaùi. Oâng ñöôïc caét bì khi oâng 8 ngaøy tuoåi vaø ñöôïc ñaët döôùi chaân Ga-ma-li-eân. Oâng thaønh thaïo kinh Cöïu-öôùc. Vì theá, Phao-loâ hieåu roû taïi sao Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm ôû soâng Gioâ-ñanh vaø taïi sao Ngaøi phaûi cheát treân Thaäp töï giaù. Vì vaäy, oâng coù theå rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong söï tin chaéc nhö theá. Vì theá taïi sao oâng noùi, “Pheùp caét bôûi trong loøng” (Roâ-ma 2:29). 

Dó nhieân, Söù ñoà Phao-loâ noùi thöôøng xuyeân veà söï cheát cuûa Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù hôn. Taïi sao? Vì maëc duø Chuùa Jeâsus thöïc hieän pheùp caét bì thuoäc linh cho chuùng ta ñeå caát toäi cuûa chuùng ta; neáu Ngaøi khoâng hy sinh treân Thaäp töï giaù, noùi caùch khaùc, neáu Ngaøi khoâng nhaän söï phaùn xeùt, chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ noùi veà Thaäp töï giaù thöôøng xuyeân hôn. Baïn phaûi nhôù trong trí raèng Thaäp töï giaù laø phaàn keát vaø söï hoaøn thaønh cuûa pheùp caét bì thuoäc linh. Tuy nhieân, haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay khoâng coù moät yù nieäm nhoû naøo veà moái quan heä nhaân quaû giöõa Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, vaø vì theá hoï bò keát aùn trong ñòa nguïc. Neáu quyeàn löïc cuûa ñöùc tin trong pheùp caét bì thuoäc linh ñaõ löu truyeàn qua caùc theá heä, Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay khoâng nhö theá. 


Vaøi ngöôøi raát deå chòu khi laàn ñaàu hoï gaëp Chuùa Jeâsus, nhöng hoï trôû neân thaát voïng khi tính chaát yeáu duoái cuûa hoï khoâng thay ñoåi vaø trôû thaønh nhöõng toäi nhaân toài teä hôn khi thôøi gian troâi qua. Möôøi naêm troâi qua keå töø khi tin Chuùa Jeâsus, nhöng hoï coù theå trôû neân toäi nhaân toài teä hôn. Hoï coù theå trôû thaønh toäi nhaân sau khi tin Chuùa Jeâsus khoâng? Hoï haùt baøi thaùnh ca trong nhöõng lôøi nhö sau, 

“♪Khoùc loùc khoâng theå cöùu toâi! Duø maët toâi taém baèng nöôùc maét, Noù khoâng theå laøm giaûm bôùt söï sôïï haõi cuûa toâi, Khoâng theå taåy saïch toäi cuûa nhöõng naêm thaùng! Khoùc loùc khoâng theå cöùu toâi! Ñöùc tin trong Ñaáng Christ seõ cöùu toâi! Haõy ñeå toâi tin caäy nôi Con trai khoùc loùc! Tin caäy nôi coâng vieäc Ngaøi ñaõ laøm; Trong tay Ngaøi, Chuùa oâi giuùp toâi tieán böôùc. Ñöùc tin trong Ñaáng Christ seõ cöùu toâi.♫” 

Hoï haùt, “Khoùc loùc khoâng theå cöùu toâi. Ñöùc tin trong Ñaáng Christ seõ cöùu toâi.” Nhöng noù chæ trong lôøi noùi maø thoâi. Hoï caàu nguyeän trong nöôùc maét moãi khi hoï phaïm toäi. “Ñöùc Chuùa Trôøi oâi, Xin tha thöù cho toâi. Neáu Ngaøi tha thöù cho toâi laàn naøy töø baây giôø toâi seõ laøm toát.” Khi Cô-ñoác-nhaân phaïm toäi, anh/chò aáy xöng toäi, khoùc loùc vaø caàu xin söï tha thöù, vaø roài caûm thaáy thoaûi maùi hôn. Nhöng moät ngöôøi laäp ñi laäp laïi ñieàu naøy trong nhieàu naêm trôû neân ngöôøi coù toäi nhieàu hôn khi anh/chò ta môùi tin Chuùa caùch ñoù möôøi naêm. Ngöôi ñoù hoûi caùch buoàn raàu, “Taïi sao toâi tin Chuùa Jeâsus sôùm theá? Toâi chæ neân tin Ngaøi khi toâi ñaït tuoåi 80, hay chæ tröôùc khi hôi thôû cuoái cuøng. Toâi tin quaù sôùm.”Ñieàu naøy xaûy ra laø vì anh/chò mong muoán soáng theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng khoâng theå. 

Ñoái vôùi toäi cuûa moãi ngöôøi, phaûi coù moät söï phaùn xeùt. Ñoù laø taïi sao Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm vaø bò phaùn xeùt treân Thaäp töï giaù, ñoå huyeát baùu cuûa Ngaøi ra ñeå coù theå cöu chuùng ta ra khoûi toäi. Ngaøi soáng laïi töø trong keû cheát sau 3 ngaøy. Ñöùc Chuùa Cha laøm cho Ngaøi soáng laïi. Moät ngöôøi tin vaøo pheùp caét bì thuoäc linh coù theå vaø phaûi soáng moät cuoäc soáng rao truyeàn Phuùc aâm. Pheùp caét bì thuoäc linh laø moät baèng côù ñeå chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø noù laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus laø baèng côù toäi cuûa chuùng ta ñaõ chuyeån qua cho Ngaøi, vaø huyeát baùu cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù laø baèng côù maø Ngaøi ñaõ ñeàn traû taát caû coâng giaù cuûa toäi loãi bôûi nhaän söï phaùn xeùt thay cho chuùng ta. 


Baïn tin Chuùa Jeâsus, nhöng coøn coù toäi trong loøng khoâng? Ñoù laø ñöùc tin cuûa ngöôøi taø giaùo. Tít 3:10 noùi roû, “Sau khi mình ñaõ khuyeân baûo keû theo taø giaùo moät hai laàn roài, thì haõy laùnh hoï, vì bieát raèng ngöôøi nhö theá ñaõ boäi nghòch maø cöù phaïm toäi, thì töï ñoaùn phaït laáy mình.” Nhöõng ai coù ñöùc tin sai laïc laø nhöõng toäi nhaân töï keát aùn mình. Hoï khaúng ñònh raèng hoï ñang laø toäi ngay caû khi hoï bò ñe doïa bôûi söï cheát. Hoï quaù böônùg bænh ñeå thay ñoåi söï hieåu bieát sai laïc cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi nhöõng toäi nhaân naøy, “Ngöôi laø moät toäi nhaân; ngöôi khoâng phaûi laø con Ta vaø ngöôi seõ ñi vaøo hoà löûa ñôøi ñôøi.” 

Nhöõng ai tin Chuùa Jeâsus, maø klhoâng chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ngaøi, hay caét bì thuoäc linh trong pheùp Baùp-teâm vaø huyeát Chuùa Jeâsus laø Cô-ñoác-nhaân taø giaùo vaø laø nhöõng toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi khoâng theå xöng toäi hoï tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Toäi nhaân khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khoâng theå vaøo Vöông quoác cuûa Ngaøi. 

Nhöõng ai trôû neân coâng chính sau khi tin Chuùa Jeâsus coù baèng côù cuûa söï tieáp nhaän pheùp caét bì thuoäc linh ôû trong loøng hoï. Nhöõng phaàn sau ñaây laø nhöõng baèng côù: Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñeán trong xaùc thòt con ngöôøi, vaø Ngaøi chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng Baùp-tít ñeå gaùnh laáy toäi loãi cuûa theá gian; Ngaøi nhaän söï phaùn xeùt treân Thaäp töï giaù ñeå laøm troïn veïn ñöùc tin cuûa nhöõng ai tin vaøo pheùp caét bì thuoäc linh. Ngaøi soáng laïi töø trong keû cheát sau 3 ngaøy vaø trôû thaønh Cöùu Chuùa soáng. Ñaây laø söï cöùu roãi thaät chính xaùc cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø noù khoâng chæ bôûi huyeát maø coøn bôûi nöôùc, huyeát vaø Thaùnh Linh. Ñaây laø keát luaän cho nhöõng chöùng côù cuûa pheùp caét bì thuoäc linh mang baèng chöùng cho söï cöùu roãi toaøn veïn cuûa chuùng ta. 


Caùc Cô-ñoác-nhaân thaân meán cuûa toâi, haõy chaáp nhaän trong loøng baïn raèng söï cöùu roãi cuûa chuùng ta thì khoâng theå thöïc hieän chæ bôûi huyeát cuûa Chuùa Jeâsus, nhöng bôûi nöôùc, huyeát vaø Thaùnh Linh. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caát boû toäi loãi cuûa theá gian vaø loaïi tröø caùch hoaøn toaøn söï phaùn xeùt ra khoûi chuùng ta. Ngaøi khoâng chæ caát toäi loãi cuûa toâi maø coøn cho caû theá gian, khôûi ñaàu töø toäi cuûa A-ñam cho ñeán toäi cuûa ngöôøi cuoái cuøng treân ñaát. Ngaøi caát taát caû chuùng bôûi pheùp Baùp-teâm vaø huyeát Ngaøi. Nhaän pheùp caét bì thuoäc linh seõ cöùu baát cöù ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc thöïc hieän bôûi Chuùa Jeâsus laø Ñaáng ñeán bôûi nöôùc vaø huyeát. 

Taát caû toäi cuûa theá gian ñaõ bò caát boû bôûi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Baây giôø ai tin pheùp caét bì thuoäc linh khoâng coøn coù toäi trong loøng nöõa. Chuùa Jeâsus soáng laïi töø trong keû cheát vaø ñem linh hoàn cuûa chuùng ta leân töø trong söï hö maát cuûa toäi loåi vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi tìm kieám chuùng ta baèng Phuùc aâm cuûa Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus, huyeát Ngaøi vaø Thaùnh Linh, vaø baây giôø chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu bôûi pheùp caét bì thuoäc linh. Pheùp caét bì thuoäc linh laø keá hoaïch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Chuùa Jeâsus ngay caû tröôùc khi saùng theá, cho nhöõng ai tin Ngaøi. Baây giôø, baïn laø ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng coù theå nhaän pheùp caét bì thuoäc linh.