Sermons

【Chapter 2-2】 < Roâ-ma 2:1-16 > Nhöõng ngöôøi khöôùc töø Aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi< Roâ-ma 2:1-16 >

“Vaäy, hôõi ngöôøi kia, ngöôi laø ai maëc loøng, heã ñoaùn xeùt keû khaùc thì khoâng theå chöõa mình ñöôïc; vì trong khi ñoaùn xeùt hoï, ngöôi cuõng leân aùn cho chính mình ngöôi nöõa, bôûi ngöôi ñoaùn xeùt hoï, maø cuõng laøm caùc vieäc nhö hoï. Vaû, chuùng ta bieát raèng söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi keû laøm nhöõng vieäc nhö theá, laø hieäp vôùi leõ thaät. Hôõi ngöôøi ñoaùn xeùt keû phaïm nhöõng vieäc döôøng aáy maø mình cuõng phaïm kia, vaäy ngöôi töôûng raèng chính mình ngöôi seõ traùnh khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Hay laø ngöôi khinh deå söï dö daät cuûa loøng nhaân töø, nhòn nhuïc, khoan dung Ngaøi, maø khoâng nhaän bieát loøng nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ngöôi ñeán söï aên naên sao? Bôûi loøng ngöôi cöùng coûi, khoâng aên naên, thì töï chaáp chöùa cho mình söï giaän veà ngaøy thaïnh noä, khi seõ hieän ra söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng seõ traû laïi cho moãi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm: ai beàn loøng laøm laønh, tìm söï vinh hieån, söï toân troïng vaø söï chaúng heà cheát, thì baùo cho söï soáng ñôøi ñôøi; coøn ai coù loøng choáng traû, khoâng vaâng phuïc leõ thaät, maø vaâng phuïc söï khoâng coâng bình, thì baùo cho hoï söï giaän vaø côn thaïnh noä. Söï hoaïn naïn khoán khoù giaùng cho moïi ngöôøi laøm aùc, tröôùc cho ngöôøi Giu-ña, sau cho ngöôøi Gôø-reùc; nhöng vinh hieån, toân troïng, cuøng söï bình an cho moïi ngöôøi laøm laønh, tröôùc cho ngöôøi Giu-ña, sau cho ngöôøi Gôø-reùc. Vì tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, chaúng vò neå ai ñaâu. Phaøm nhöõng keû khoâng luaät phaùp maø phaïm toäi, cuõng seõ khoâng luaät phaùp maø hö maát; coøn nhöõng keû coù luaät phaùp maø phaïm toäi, thì seõ bò luaät phaùp ñoaùn xeùt; Vì chaúng phaûi keû nghe ñoïc luaät phaùp laø ngöôøi coâng bình tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, beøn laø keû laøm theo luaät phaùp ñöôïc xöng coâng bình vaäy. Vaû, daân ngoaïi voán khoâng coù luaät phaùp, khi hoï töï nhieân laøm nhöõng vieäc luaät phaùp daïy bieåu, thì nhöõng ngöôøi aáy daàu khoâng coù luaät phaùp, cuõng töï neân luaät phaùp cho mình.  Hoï toû ra raèng vieäc maø luaät phaùp daïy bieåu ñaõ ghi trong loøng hoï: chính löông taâm mình laøm chöùng cho luaät phaùp, coøn yù töôûng mình khi thì caùo giaùc mình, khi thì binh vöïc mình. Aáy laø ñieàu seõ hieän ra trong ngaøy Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø xeùt ñoaùn nhöõng vieäc kín nhieäm cuûa loaøi ngöôøi, y theo Tin Laønh toâi.”

 


Ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp luoân luoân xeùt ñoaùn ngöôøi khaùc, trong khi hoï khoâng theå giöõ luaät phaùp 


Haõy noùi veà luaät phaùp. Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi ngöôøi Do-thaùi laø ngöôøi an nghó treân luaät phaùp, “Vaäy, hôõi ngöôøi kia, ngöôi laø ai maëc loøng, heã ñoaùn xeùt keû khaùc thì khoâng theå chöõa mình ñöôïc; vì trong khi ñoaùn xeùt hoï, ngöôi cuõng leân aùn cho chính mình ngöôi nöõa, bôûi ngöôi ñoaùn xeùt hoï, maø cuõng laøm caùc vieäc nhö hoï. Vaû, chuùng ta bieát raèng söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi keû laøm nhöõng vieäc nhö theá, laø hieäp vôùi leõ thaät. Hôõi ngöôøi ñoaùn xeùt keû phaïm nhöõng vieäc döôøng aáy maø mình cuõng phaïm kia, vaäy ngöôi töôûng raèng chính mình ngöôi seõ traùnh khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao?” (Roâ-ma 2:1-3). Nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp nghó raèng hoï toân kính Ñöùc Chuùa Trôøi.Nhöõng loaïi ngöôøi naøy khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng hoï, nhöng bôûi söï töï haøo sai traùi ñöôïc ñaët treân neàn taûng nhöõng vieäc laøm rieâng cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi naøy thích phaùn xeùt ngöôøi khaùc vaø hoï thì raát gioûi trong vieäc naøy. Tuy nhieân, trong khi hoï phaùn xeùt ngöôøi khaùc baèng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï khoâng nhaän ra raèng hoï cuõng gioáng nhö nhöõng ngöôøi bò pheâ phaùn vaø laøm nhöõng sai traùi gioáng nhö theá.  

Thí duï, hoï khoâng giöõ ngaøy Sa-baùt thaùnh, duø hoï noùi vôùi ngöôøi khaùc phaûi giöõ noù theo ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï baûo ngöôøi khaùc vaâng lôøi vaø giöõ luaät phaùp, nhöng chính hoï khoâng giöõ noù. Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi nhöõng loaïi ngöôøi naøy, “Hôõi ngöôøi ñoaùn xeùt keû phaïm nhöõng vieäc döôøng aáy maø mình cuõng phaïm kia, vaäy ngöôi töôûng raèng chính mình ngöôi seõ traùnh khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao?” (Roâ-ma 2:3)

Nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp khoâng theå ñöôïc cöùu. Luaät phaùp khoâng bao giôø coù theå giaûi thoaùt chuùng ta, vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaùn xeùt chuùng ta neáu chuùng ta coù cuoäc soáng toân giaùo caên cöù treân luaät phaùp. Ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp soáng trong söï thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï laø nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin trong luaät phaùp. Hoï baûo ngöôøi khaùc soáng theo moät phöông caùch naøo ñoù theo luaät phaùp nhöng hoï khoâng noùi ñieàu ñoù trong nhöõng ngaøy naøy.   

Caùch ñaây thôøi gian laâu, haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân trong nöôùc chuùng ta thöôøng thích nhö theá. Caùc muïc sö theo chuû nghóa luaät phaùp thöôøng quôû traùch nhöõng ngöôøi phuï nöõ laø nhöõng ngöôøi gioùc toùc, baûo raèng hoï seõ bò ñaøy ñòa nguïc. Neáu chuùng ta ôû döôùi söï daïy doå cuûa caùc muïc sö naøy laø nhöõng ngöôøi daïy cho caùc thaønh vieân trong Hoäi thaùnh vôùi vieäc laøm cuûa luaät phaùp trong phöông caùch naøy, chuùng ta seõ tin chaéc raèng nhöõng ngöôøi gioùc toùc seõ töï nhieân ñi vaøo ñòa nguïc. Ñieàu naøy xaûy ra chæ caùch nay 15-20 naêm. Neáu moät phuï nöõ duøng son thoa moâi, noù coù nghóa laø coâ/baø ta seõ bò ñaøy vaøo choán khoå hình döôùi söï daïy doå cuûa caùc muïc sö nhö theá.  

Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp. Hoï ra maét Chuùa caùch vaät chaát ñeå ñöôïc thaùnh tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi; hoï daïy ngöôøi ta khoâng ñöôïc duøng moâi son hay gioùc toùc, luoân luoân ñi nheï nhaøng, vaø khoâng bao giôø mua baùn baát cöù haøng hoùa naøo. Nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp naøy noùi vôùi tín ñoà caùi gì laø ñuùng vaø caùi gì laø sai trong quan ñieåm lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, trong khi chính hoï laø nhöõng keû giaû hình.  Ngöôøi Do-thaùi thì gioáng nhö theá 


Nhöõng ngöôøi Do-thaùi thì gioáng nhö theá. Hoï xeùt ñoaùn ngöôøi ngoaïi bang baèng luaät phaùp, hoï noùi nhö theá naøy, “Hoï khoâng bieát Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phuïc vuï thaàn töôïng. Hoï bò ñaøy ñi ñòa nguïc nhö laø nhöõng ngöôøi hung aùc.” Tuy nhieân, chính hoï yeâu vaät chaát theá gian vôùi nhöõng thaàn ngoaïi quoác khaùc hôn laø Ñöùc Chuùa Trôøi.  

“Vaäy, hôõi ngöôøi kia, ngöôi laø ai maëc loøng, heã ñoaùn xeùt keû khaùc thì khoâng theå chöõa mình ñöôïc; vì trong khi ñoaùn xeùt hoï, ngöôi cuõng leân aùn cho chính mình ngöôi nöõa, bôûi ngöôi ñoaùn xeùt hoï, maø cuõng laøm caùc vieäc nhö hoï.” Ngöôøi Do-thaùi ñoaùn xeùt ngöôøi khaùc theo luaät phaùp nhöng hoï khoâng bao giôø laøm theo nhöõng gì hoï daïy. Hôn theá nöõa, nhöõng ai khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc coù söï cöùu roãi cuûa Chuùa Jeâsus trong loøng, hoï nghó hoï soáng ñuùng vôùi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng hoï laïi gioáng nhö ngöôøi Do-thaùi.  Ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp seõ bò phaùn xeùt 


Ngöôøøi trong theá heä treû coù leõ khoâng soáng cuoäc soáng toân giaùo nhö theá. Tuy nhieân, nhöõng ngöôøi trong theá heä lôùn hôn coù leõ ñaõ nghe nhöõng baøi giaûng döaï treân luaät phaùp. Nhöõng muïc sö thöôøng la raày nhöõng ngöôøi gioùc toùc chæ vì noù gioáng nhö daâm duïc. Nhöõng muïc sö khoâng theå laøm nhöõng vieäc nhö theá trong nhöõng ngaøy naøy. Noù trôû neân muïc tieâu cuûa chuû nghóa pheâ bình ñeå noùi nhöõng lôøi nhö “coâng chính” hay “neân thaùnh troïn veïn” trong moät thôøi gian khaù laâu. Duø ngaøy nay, nhieàu ngöôøi thöôøng duøng töø ngöõ “ngöôøi coâng chính”. Ñieàu naøy coù nghóa laø Cô-ñoác-giaùo ñaõ thay ñoåi. Caùc giaùo sö giaû khoâng theå noùi nhöõng lôøi doái traù böøa baûi nöõa vì ngay caû hoäi chuùng cuûa hoï cuõng ñaõ ñöôïc phaân phoái Phuùc aâm thaät qua saùch vaø baêng töø. Vì theá, hoï khoâng theå noùi vôùi thính giaû cuûa hoï nhöõng gì khoâng coù lyù.  

Ñieàu quan troïng nhaát ñeå bieát laø nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp phôùt lôø söï cöùu roãi troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø ngöôøi soáng cuoäc soáng toân giaùo theo luaät phaùp seõ bò phaùn xeùt tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Caâu 4 noùi veà söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta haõy ñoïc, “Hay laø ngöôi khinh deå söï dö daät cuûa loøng nhaân töø, nhòn nhuïc, khoan dung Ngaøi, maø khoâng nhaän bieát loøng nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ngöôi ñeán söï aên naên sao?” Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp. Hôõi anh em, ñöùc tin chuû nghóa luaät phaùp nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp nghòch vôùi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi tieâu chuaån maø noù döï treân vieäc laøm rieâng cuûa hoï. Chuû nghóa luaät phaùp baùc boû Phuùc aâm cuûa söï cöùu roãi laø Phuùc aâm noùi roû raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tha thöù taát caû toäi loãi vaø vieäc traùi pheùp cuûa hoï qua söï giaøu coù cuûa söï nhôn töø, nhòn nhuïc vaø chòu ñöïng cuûa Ngaøi.  

Nhöõng ai soáng cuoäc soáng toân giaùo theo luaät phaùp seõ bò phaùn xeùt tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, nhieàu ngöôøi soáng cuoäc soáng toân giaùo theo luaät phaùp tröôùc söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng ñöôïc nghó raèng, “chuùng ta ñöôïc mieãn tröø khoûi söï phaùn xeùt vì chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu.” Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp khoâng theå ñöôïc cöùu, nhöng thay vaøo ñoù laø phaùn xeùt vaø tröøng phaït. Chuùng ta phaûi bieát nhöõng loaïi ngöôøi gì soáng cuoäc soáng toân giaùo theo luaät phaùp ñeå chuùng ta ñeán vôùi hoï vôùi moät keá hoaïch ban phaùt Phuùc aâm cho hoï.  Coù nhieàu ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp treân theá gian bao goàm caû ngöôøi Do-thaùi 


Söù ñoà Phao-loâ khoâng nhöõng chæ noùi veà söï kieän Chuùa Jeâsus taåy saïch moïi toäi loãi cuûa theá gian, oâng cuõng noùi veà laøm theá naøo ngöôøi ta soáng moät cuoäc soáng toân giaùo trong luaät phaùp, nhö laø ngöôøi Do-thaùi, ñoái nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø seõ bò phaùn xeùt. Hoï töø choái tình yeâu, qua nhöõng gì Ngaøi baøy toû söï thöông caûm vì chuùng ta. Hoï töø choái Phuùc aâm cuûa söï tha toäi, ñaõ ñöôïc noùi roû raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa theá gian vì chuùng ta ñaùng thöông xoùt tröôùc maét Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Khoâng coù nhieàu ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp soáng chung quanh baïn laø nhöõng ngöôøi soáng cuoäc soáng nhö theá naøy sao? Coù nhieàu ngöôøi soáng theo chuû nghóa luaät phaùp hoï tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi caûm thaáy khoâng thöông xoùt theá gian vaø Ngaøi khoâng taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Tuy nhieân, coù vaøi ngöôøi chaáp nhaän tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø ñöôïc goïi laø coâng chính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuõng coù nhieàu ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp choái töø söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø khinh thöôøng söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong tö töôûng cuûa hoï, ngay caû trong giaây phuùt naøy. Phaàn sau laø phaàn ña soá, vaø hoï nhìn nhöõng ngöôøi noùi tröôùc caùch laïnh luøng.  

Toâi muoán baïn bieát coù nhieàu ngöôøi chung quanh baïn laø nhöõng ngöôøi khöôùc töø söï giaøu coù cuûa söï nhôn töø, nhòn nhuïc vaø khoan dung cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi gioáng nhö nhöõng ngöôøi Do-thaùi ñaõ laøm. Ñieàu naøy ñuùng hay sai? Vaâng, coù nhieàu ngöôøi gioáng nhö vaäy. Moät ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp xem thöôøng ngöôøi khaùc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp xem thöôøng gì? Söï cöùu roãi troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Coù quaù nhieàu ngöôøi laø nhöõng ngöôøi ñang soáng treân theá gian naøy xem thöôøng söï kieän Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi, bao goàm caû ngöôøi Do-thaùi. Ngöôøi Do-thaùi laø daân söï cuûa Y-sô-ra-eân. Hoï noùi, “Laøm theá naøo Ngaøi laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi? Ngaøi chæ laø moät tieân tri.” Hoï chæ hieåu bieát Chuùa Jeâsus treân ñieåm naøy. Ngöôøi Y-sô-ra-eân xem thöôøng Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vaû maù Ngaøi baèng tay cuûa hoï vaø noùi,“Hoï noùi nhöõng lôøi phaïm thöôïng” (Ma-thi-ô 26:65). Hoï cuõng khinh thöôøng Ñöùc Chuùa Trôøi vì hoï khoâng tin vaøo Con Ngaøi. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc hieåu laø daân Y-sô-ra-eân coi thöôøng Chuùa Jeâsus vì hoï khoâng tin Ngaøi. Tuy nhieân, nhöõng ngöôi theo chuû nghóa luaät phaùp trong voøng ngöôøi ngoaïi bang khinh thöôøng gì? Hoï khinh thöôøng söï giaøu coù cuûa tình yeâu vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  Ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp soáng döïa treân vieäc laøm rieâng cuûa hoï 


Trong moät giaùo phaùi theo chuû nghóa luaät phaùp, nhöõng ngöôøi luaät phaùp daïy nhöõng tín ñoà cuûa hoï raèng phaûi ñöa maù beân taû cho ngöôøi ta vaû sau khi hoï vaû maù beân höõu. Hoï khoâng bao giôø giaän. Hoï cuõng daïy laøm theá naøo ñeå rao giaûng Phuùc aâm, phaûi ñi caùch nheï nhaøng, phaûi cöôøi nhö theá naøo, vaø vaân vaân. Hoï nghó hoï bieát taát caû veà Kinh thaùnh vaø khaúng ñònh raèng nguyeân toäi cuûa hoï ñaõ ñöôïc tha, nhöng hoï nhaän söï tha thöù cho toäi moãi ngaøy bôûi daâng lôøi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy.   

Vaøi vieäc gioáng nhö theá cuõng phaùt xuaát töø moät ñöùc tin döïa treân luaät phaùp. Nhöõng ñieàu naøy cuõng laøm cho ngöôøi ta khinh thöôøng söï giaøu coù trong tình yeâu vaø söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï noùi, “Caùc baïn quaù töï haøo khi caùc baïn noùi caùc baïn voâ toäi, raèng caùc baïn laø ngöôøi coâng chính, vaø raèng caùc baïn ñaõ nhaän söï tha thöù taát caû moïi toäi bôûi tin Chuùa Jeâsus ñaõ taåy saïch noù!” Hoï nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi goïi hoï laø ngöôøi coâng chính duø hoï khoâng thaät söï coâng chính. Taát caû nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp tin caùc giaùo lyù Cô-ñoác sai laïc naøy. Vì theá chuùng ta phaûi xa rôøi nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp.  

Sau khi tin Chuùa Jeâsus, Ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp coù ñöôïc tha thöù toäi haøng ngaøy qua lôøi caàu nguyeän aên naên? Hay laø khoâng? Vaâng, khoâng. Söï tha toäi nhaän ñöôïc töø luaät phaùp cuûa vieäc laøm hay laø khoâng? Vaâng, khoâng. Ñoù khoâng laø ñöùc tin. Con ngöôøi tuyeân boá raèng hoï soáng bôûi vieäc laøm noùi leân hoï laø ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp. Coù quaù nhieàu ngöôøi khoâng theå ñeám ñöôïc nhö theá soáng chung quanh chuùng ta. 

Söù ñoà Phao-loâ nhaän söï tha toäi hoaøn toaøn bôûi chæ tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Tuy nhieân, ngöôøi Y-sô-ra-eân laø nhöõng ngöôøi tin Kinh thaùnh Cöïu-öôùc theo luaät phaùp, tin vaøo Do Thaùi giaùo. Taát caû nhöõng ngöôøi nhö theá ñeàu trôû neân nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp hay khoâng? Hoï laø moät trong nhöõng ngöôøi theo luaät phaùp; daïy nhöõng vieäc laøm beà ngoaøi, nhö  ngöôøi ta ñi theá naøo, ngöôøi ta neân laøm gì, hay ngöôøi ta khoâng neân laøm gì.   

Vì theá, Söù ñoà Phao-loâ quy toäi cho nhöõng ngöôøi naøy trong gioïng noùi chua cay. Oâng laøm ñieàu naøy trong theå caùch ñuùng. Cô-ñoác-nhaân ngaøy naøy soáng moät cuoäc soáng toân giaùo theo luaät phaùp raát toát. Hoï tin raèng, daàu hoï ñöôïc thaùnh hoaù bôûi ñöùc tin, toäi loãi cuûa hoï ñöôïc tha moãi ngaøy khi hoï daâng lôøi caàu nguyeän aên naên vì toäi cuûa hoï. Hoï laø nhöõng ngöôøi luaät phaùp vaø ñöùc tin cuûa hoï laø cuûa luaät phaùp.  

Nhieàu Muïc sö thì toát trong vieäc giaûng daïy, noùi raèng, “chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin.” Tuy nhieân, hoï noùi trong lôøi keát luaän, “Nhöng chuùng ta phaûi xöng nhöõng toäi chuùng ta ñaõ laøm vaø aên naên.” Nhöõng Muïc sö naøy laø ngöôøi theo luaät phaùp. Hoï leä thuoäc vaøo nhöõng vieäc laøm rieâng cuûa hoï vì söï cöùu roãi, trong khi khoâng tin hay nhôø caäy vaøo Chuùa Jeâsus Christ. 

Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi luaät phaùp tröôùc khi ñöôïc cöùu khoâng? Vaâng. Tröôùc khi chuùng ta ñöôïc taùi sanh, chuùng ta nghó laøm vieäc laønh coù theå cöùu chuùng ta. Coù nhieàu ngöôøi treân theá gian naøy suy nghó trong phöông caùch naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi baûo hoï phaûi aên naên. “Vaäy, caùc ngöôi haõy aên naên vaø trôû laïi, ñaëng cho toäi loãi mình ñöôïc xoùa ñi” (Coâng vuï caùc Söù ñoà 3:19). Tuy nhieân, nhöõng ngöôøi naøy khoâng aên naên. Hoï ngu daïi laøm sao! Vì theá Söù ñoà Phao-loâ moät laàn nöõa noùi raèng hoï laø nhöõng ngöôøi ngu daïi.Ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp tuyeân boá raèng hoï laø toäi nhaân cho ñeán khi cheát 


Haõy nhìn vaøo Roâ-ma 2:5, “Bôûi loøng ngöôi cöùng coûi, khoâng aên naên, thì töï chaáp chöùa cho mình söï giaän veà ngaøy thaïnh noä, khi seõ hieän ra söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc ñeå daønh cho ñeán khi söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuoái cuøng seõ ñöôïc baøy toû ra treân nhöõng ngöôøi luaät phaùp.  

Tuy nhieân nhöõng ngöôøi luaät phaùp quaù cöùng coûi cho ñeán noãi hoï xöng raèng hoï laø toäi nhaân tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ngay caû khi coù con dao chæ vaøo coå hoïng hoï. Khi ñoái dieän vôùi hieåm nguy, hoï hoï tieáp tuïc xöng raèng hoï laø toäi nhaân vì hoï khoâng theå soáng theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, ngay caû hoï tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi gì? Ngaøi noùi, “Vì ngöôi khoâng soáng theo lôøi cuûa ta, ta ñaõ cöùu ngöôi. Ta ñaõ caát boû taát caû toäi loãi cuûa ngöôi vaø cöùu ngöôi toaøn veïn.” Hoï khoâng coù ñöùc tin trong Ñaáng Christ cuõng khoâng chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi cuûa hoï. Thay vaøo ñoù, hoï khaúng ñònh raèng hoï laø toäi nhaân cho ñeán ngaøy hoï cheát vì hoï coá gaéng ñöôïc cöùu bôûi vieäc laøm cuûa luaät phaùp laãn ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.  Hoï phaûi bieát raèng khi giôø ñeán hoï seõ bò phaùn xeùt vì ñöùc tin vaø vieäc laøm rieâng cuûa ho.  

“Bôûi loøng ngöôi cöùng coûi, khoâng aên naên, thì töï chaáp chöùa cho mình söï giaän veà ngaøy thaïnh noä, khi seõ hieän ra söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (Roâ-ma 2:5). Söù ñoà Phao-loâ muoán noùi, “Caùc ngöôøi thaät cöùng loøng bieát bao! Caùc ngöôøi seõ bò phaùn xeùt vì loøng cöùng coûi vaø khoâng hoái caûi cuûa caùc ngöôøi. Caùc ngöôøi chaát chöùa côn thaïnh noä cuûa Ngaøi.” Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, khoâng quan heä gì ñeán vieäc ngöôøi ta tin hay khoâng. Nhö theá moïi ngöôøi coù theå ñöôïc cöùu ra khoûi toäi cuûa anh/chò aáy qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin thaønh thaät cuûa chuùng ta trong söï kieän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta khoâng soáng theo luaät phaùp trong khi chuùng ta aên naên toäi loãi haèng ngaøy ñeå nhaän söï tha thöù cuûa Ngaøi, vì theá chuùng ta haõy quay laïi vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ töø nhöõng toân giaùo cuûa ngöôøi ngoaïi bang. Chuùng ta phaïm toäi cho ñeán khi cheát, vì theá chuùng ta khoâng theå trôû neân coâng chính bôûi vieäc laøm cuûa luaät phaùp, nhöng bôûi ñöùc tin trong Chuùa.  

Baïn coù tuyeân boá raèng baïn laø ngöôi coâng chính cho ñeán khi cheát trong söï hieän dieän cuûa Chuùa khoâng? Hay laø baïn tuyeân boá raèng khoâng theå, baïn laø moät toäi nhaân cho ñeán khi cheát? Chuùng ta tuyeân boá raèng chuùng ta laø ngöôøi coâng chính. Ñieàu naøy chæ coù theå qua vieäc taåy naûo khoâng? Vaøi ngöôøi coù theå noùi raèng vieäc naøy gioáng nhö taåy naûo. Ai laø ngöôøi coù theå rôi vaøo vieäc tuyeân truyeàn nhö theá naøy? Khoâng moät ai.  

Haõy giaû söû raèng coù ngöôøi tuyeân truyeàn vôùi baïn moãi ngaøy. Baïn seõ khaùng cöï laïi caùch maïnh meõ vaø noùi raèng, “taïi sao? Theá sao? Caùi gì?” Haàu heát ngöôøi ta khoâng phaûn öùng nhö theá sao? Chuùng ta chæ tin nhaän nhöõng gì khi chuùng ta xaùc ñònh caùch hoaøn toaøn ñieàu ñoù laø ñuùng. Neáu moät ai coá gaéng löøa doái chuùng ta ñeå vì vaøi ñieàu khoâng coù cheùp trong Kinh thaùnh vôùi nhöõng ngoân töø hoa myõ, ñieàu ñoù khoâng theå thöïc hieän. Ngay caû chæ moät chuùt xíu thoâi. Chuùng ta bieát raèng con ngöôøi thì raát cöùng loøng, nhöng chuùng ta trôû neân nhu mì vaø tin trong leõ thaät neáu noù laø lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  Nhöõng ngöôøi luaät phaùp böôùng bænh laøm sao!


Hoï quaù böoùng bænh. Hoï tuyeân boá raèng hoï laø toäi nhaân cho ñeán phuùt choùt cuûa cuoäc ñôøi hoï. Coù nhieàu ngöôøi soáng trong Do-thaùi giaùo. Coù nhieàu ngöôøi trong voøng nhöõng ngöôøi Cô-ñoác ngaøy nay laø ngöôøi thaät söï tin theo Do-thaùi giaùo khoâng? Hay laø khoâng coù? Coù nhieàu. “Laïy Chuùa, moät toäi nhaân ñeán vôùi Ngaøi ñaây. Xin tha toäi cho toâi.” Coù nhieàu ngöôøi tuyeân boá mình laø toäi nhaân tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vì hoï nhìn vaøo söï yeáu ñuoái cuûa hoï vaø toäi haøng ngaøy vôùi yù töôûng rieâng cuûa hoï, maëc duø coù treân moät tyû Cô-ñoác-nhaân treân theá giôùi vaø möôøi trieäu Cô-ñoác-nhaân ôû Haøn quoác. Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi troùi buoäc trong luaät phaùp.  Ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp laø ngöôøi gioáng nhö ngöôì Pha-ri-si 


Toâi cuõng laø ngöôøi luaät phaùp tröôùc khi toâi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Toâi thöôøng nghó, “Laøm theá naøo toâi trôû neân coâng chính trong khi toâi phaïm toäi moãi ngaøy?” Ñieàu naøy khoâng chæ coù ôû ngaøy nay. Nhieàu ngöôøi baïn bieát coù caùch aên ôû  böôùng bænh. Nhöõng loaïi ngöôøi naøy seõ ñi veà ñaâu theo lôøi Kinh thaùnh? Hoï seõ keát thuùc ôû ñòa nguïc vì hoï chaát chöùa côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì loøng cuûa hoï cöùng coûi vaø khoâng aên naên. Ngöôøi luaät phaùp phaûi aên naên moät laàn ñeå bieán ñoåi chính mình hoï trong khi soáng trong theá gian naøy bôûi daâng lôøi caùm taï vaø thaät tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ caát taát caû toäi loãi cuûa hoï.   

Tuy nhieân, hoï quaù cöùng loøng ñeå aên naên. Nhöõng ngöôøi naøy ñaùng thöông. Hoï khoâng aên naên maëc duø hoï neân aên naên. Coù quaù nhieàu ngöôøi laø ngöôøi cö xöû gioáng nhö ngöôøi Pha-ri-si. Hoï chaøo ngöôøi khaùc caùch dòu daøng tröôùc nhaø thôø vaø noùi raèng, “Baïn maïnh khoûe khoâng? Baïn theá naøo?” trong khi oâm Kinh thaùnh trong tay cuûa hoï. Hoï coù caëp maét hi hí trong moät theå caùch kieâu caêng khi hoï gaëp ngöôøi ta trong ngaøy Chuùa nhöït. Hoï troâng coù veõ thieâng lieâng hôn Chuùa Jeâsus. Laøm sao noù coù theå toát ñeïp nhö theá neáu hoï thaät söï thieâng lieâng nhö theá moãi ngaøy?  

Baïn coù bieát nhöõng ngöôøi vôï cuûa nhöõng Muïc sö luaät phaùp naøy noùi gì khoâng? Hoï noùi hoï raát haïnh phuùc khi nhöõng oâng choàng cuûa hoï giaûng moät baøi giaûng treân buïc giaûng vì choàng cuûa hoï noùi nhöõng lôøi eâm dòu nhö trong theå caùch “thaùnh khieát vaø thöông xoùt”. Tuy nhieân, hoï thay ñoåi nhanh choùng khi trôû veà nhaø. Moät laàn kia, moät ngöôøi vôï cuûa moät Muïc sö luaät phaùp laøm moät caùi ôû phía sau buïc giaûng , vôùi caùi loø, meàn, vaø gaïo, vì choàng cuûa baø ta gioáng nhö teân du coân khi ôû nhaø nhöng dòu daøng khi ôû sau buïc giaûng. Muïc sö hoûi baø baø ñang laøm gì ôû ñaây. Vôï oâng noùi raèng baø thích ôû ñoù vì oâng ta dòu daøng vaø gioïng noùi cuûa oâng ta eâm dòu sau buïc giaûng, nhöng ôû nhaø oâng thay ñoåi vaø gaây öu phieàn cho baø.  Chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm 


Frankly noùi, Toâi maát nhieàu ñieåm ôû nôi vôï toâi. Vì vôï cuûa toâi noùi, “Chæ moät vieäc maø anh quan taâm ñoù laø Phuùc aâm.” Toâi khoâng theå laøm moïi vieäc toát vì toâi laø moät ngöôøi khoâng troïn veïn. Vieäc ñaàu tieân maø toâi phaûi laøm laø laøm coâng vieäc cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Thöù hai laø toâi phaûi chaêm soùc gia ñình toâi. Thöù ba laø toâi phaûi laøm nhöõng vieäc laët vaët. Ñaây laø caùch saép ñaët theo thöù töï öu tieân cuûa toâi. Ñieàu naøy khoâng chæ vì toâi laø Muïc sö. Toâi laøm theá vì toâi coù traùch nhieäm trong vieäc phuïc vuï Phuùc aâm. Toâi khoâng theå phuïc vuï Phuùc aâm sau khi toâi lo taát caû moïi coâng vieäc cuûa toâi. Vì theá toâi ñaët naëng vaøo vieäc giaûng Phuùc aâm vaø chaêm soùc taát caû moïi coâng vieäc rieâng cuûa toâi sau vieäc giaûng Phuùc aâm. Toâi khoâng nghó toâi coù theå giaûng Phuùc aâm trong khi laøm xong taát caû moïi coâng vieäc cuûa toâi.  

Ngöôøi luaät phaùp haønh ñoäng nhö thieân söù khi hoï ñöùng treân buïc giaûng. Hoï daïy tín ñoà khoùc loùc veà toäi cuûa hoï. Moãi ngöôøi luaät phaùp neân nhaän söï tha toäi sau khi tin Chuùa Jeâsus vì ngöôøi ta chæ coù theå thaät söï haïnh phuùc khi anh/chò aáy trôû neân voâ toäi. Ñaây laø phöông caùch duy nhaát ñeå linh hoàn ngöôøi ta coù theå ñöôïc haïnh phuùc. Con ngöôøi phaïm toäi vaø laøm nhöõng vieäc voâ ñaïo ñöùc trong khi mang noù theo trong cuoäc soáng cuûa hoï, vaø vì theá, neáu ngöôøi ta coù toäi trong loøng, thì noù toài teä hôn ñòa nguïc cho anh/chi aáy. Ñöùc Chuùa Trôøi xeùt ñoaùn nhöõng haïng ngöôøi naøy.  

Toâi khoâng theå noùi raèng nhieàu ngöôøi ñang chaát chöùa côn thaïnh noä tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi khoâng aên naên, bieán ñoåi hay tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, trong khi laøm ra veõ thaät söï tin, seõ bò phaùn xeùt bôûi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng theå löøa doái Ñöùc Chuùa Trôøi, duø chuùng ta coù ñöùc tin thaät hay kghoâng tröôùc Ngaøi. Chuùng ta seõ nh6an söï ñoaùn phaït neáu chuùng ta khoâng tin. Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû cho nhöõng ai khoâng coù ñöùc tin. Hoï seõ bò ñoát chaùy trong löûa xeøo xeøo cuûa ñòa nguïc. Coù nhieàu ngöôøi bò ñoát chaùy trong ñòa nguïc vì söï khoâng tin cuûa hoï.  

Vì vaäy, chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm. Chuùng ta neân tieáp tuïc rao giaûng Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moãi khi chuùng ta nhoùm laïi, chuùng ta neân nghó veà Phuùc aâm vaø khoâng chæ nghó veà chuùng ta nhöng cuõng daønh thôøi gian ñeå chaêm soùc ngöôøi khaùc. Lyù do chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm laø ñeå giuùp ngöôøi khaùc ñöôïc mieãn tröø khoûi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc duø hoï baét bôù chuùng ta vaø xem thöôøng tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta phaûi bieát phaàn theo sau. Coù nhieàu ngöôøi quanh chuùng ta laø ngöôøi seõ nhaän côn thaïnh noä naøy. Chuùng ta phaûi suy nghó caån thaän veà vieäc chuùng ta coù laøm chöùng cho noù hay khoâng, taïi sao chuùng ta phaûi laøm heát söùc mình ñeå rao giaûng Phuùc aâm vaø nhaän cuûa teá leã vì ngöôøi khaùc. Ñöùc Chuùa Trôøi coù vui loøng khi chuùng ta ñeå hoï bò phaùn xeùt bôûi côn thaïnh noä cuûa Ngaøi khoâng? Chuùng ta khoâng theå ñeå maëc hoï. Bieát ñieàu naøy raát roû, chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm cho toaøn caàu.  

Neáu coù moät ngöôøi luaät phaùp trong gia ñình baïn, toaøn gia ñình seõ bò phaùn xeùt bôûi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Côn thaïnh noä laø gì? Chuùng ta noùi, “neáu baïn khoâng vaâng lôøi, baïn seõ bò ñaùnh ñoøn.” Khi nhöõng ñöùa treû khoâng vaâng lôøi cha meï chuùng, cha meï seõ ñaùnh con cuûa hoï neáu hoï khoâng theå chòu ñöïng con cuûa hoï nöõa. Con caùi laøm nhöõng vieäc sai traùi vaø xin loãi cha meï chuùng. Cha meï tha thöù cho chuùng vì chuùng laø con caùi cuûa hoï. Trong caâu 4 vieát, “Hay laø ngöôi khinh deå söï dö daät cuûa loøng nhaân töø, nhòn nhuïc, khoan dung Ngaøi, maø khoâng nhaän bieát loøng nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ngöôi ñeán söï aên naên sao?” Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi nhòn nhuïc cho ñeán khi naøo? Ñöùc Chuùa Trôøi chòu ñöïng chuùng ta 70-80 naêm treân ñaát naøy coøn con ngöôøi thì ñaùnh con caùi hoï vôùi caây roi sau hai ba laàn nhaãn naïi. Ñöùc Chuùa Trôøi nhòn nhuïc cho ñeán khi cuoäc soáng chuùng ta keát thuùc.  Ñöùc Chuùa Trôøi chuaån bò löûa cuûa ñòa nguïc cho nhöõng ngöôøi luaät phaùp 


Noù seõ ñöôïc keát thuùc khi Ñöùc Chuùa Trôøi caàm caây roi treân tay Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi chuaån bò moät loø noùng chaûy cho nhöõng ngöôøi luaät phaùp, trong ñoù chöùa kim loaïi noùng chaûy vaø löu huyønh. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho ngöôøi cheát soáng laïi trong thaân theå baát töû vôùi côn thaïnh noä cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho thaân xaùc hoï baát töû ñeå hoï caûm thaáy ñau ñôùn ñôøi ñôøi, vaø Ngaøi ñaët hoï vaøo trong loø löûa noùng khoâng bao giôø taøn. Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm hoï soáng laïi trong thaân theå baát töû vaø laøm ñau ñôùn ñôøi ñôøi. Hoï khoâng bao giôø cheát vì chaùy, noù quaù noùng vaø hoï noùi, “xin nhuùng ñaàu ngoùn tay vaøo nöôùc ñaëng laøm cho maùt löôûi toâi; vì toâi bò khoå trong löûa naày quaù ñoåi” (Lu-ca 16:24).

Chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm cho hoï vì roû raøng laø hoï seõ bò phaùn xeùt. Lyù do taïi sao chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm cho ngöôøi luaät phaùp chung quanh chuùng ta, maëc duø chuùng ta coù theå bò khinh deå vaø baét bôù, laø ñeå cöùu hoï ra khoûi côn thaïnh noä vaø huûy dieät. Baïn coù hieåu taïi sao chuùng ta laøm heát söùc mình, taïi sao chuùng ta thích cöùu ngöôøi khaùc, taiï sao chuùng ta söû duïng haàu heát ngaân quyõ cuûa Hoäi thaùnh cho chöùc vuï vaên phaåm Cô-ñoác? Chuùng ta coù theå trôû neân giaøu neáu chuùng ta chæ söû duïng taøi chaùnh cho Hoäi thaùnh cuûa chuùng ta thoâi. Chuùng ta coù theå aên vaø soáng sung söôùng.  

Tuy nhieân, nhieàu taøi lieäu caàn thieát cho vieäc phaân phaùt Phuùc aâm toaøn caàu. Baïn bieát taïi sao khoâng? Vì trong caùch naøy, ngöôøi khaùc coù theå ñöôïc cöùu. Vì theá, chuùng ta coáng hieán chính mình cho vieäc rao giaûng Phuùc aâm cho toaøn theá giôùi. Neáu chuùng ta khoâng laøm theá, ngöôøi khaùc coù theå nhaän ñöôïc söï tha toäi khoâng?  

Neáu chuùng toâi khoâng rao giaûng Phuùc aâm cho baïn, baïn coù theå ñöôïc cöùu, ngay caû Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu baïn roài khoâng? Khoâng, baïn khoâng theå. Taát caû chuùng ta laø ngöôì luaät phaùp tröôùc khi chuùng ta taùi sanh. Chuùng ta soáng trong toäi duø chuùng ta nghó raèng chuùng ta tin Chuùa Jeâsus. Chuùng ta seõ cheát trong theá gian naøy neáu chuùng ta khoâng nghe tin töùc toát laønh naøy.  

Chuùng ta coù theå ñeå hoï ñi vaøo ñòa nguïc vaø dieät vong chaêng? Khoâng, chuùng ta khoâng theå. Chuùng ta khoâng theå ñeå hoï ñi vaøo ñòa nguïc vì chuùng ta bieát Phuùc aâm cuûa Chuùa vaø söï cöùu roãi. Chuùng ta bieát ai seõ ñi ñeán ñòa nguïc vaø ai seõ ñeán Thieân ñaøng. Vì theá, chuùng ta lo laéng cho hoï, caàu nguyeän vaø rao giaûng tin töùc toát laønh. Lyù do taïi sao chuùng ta tìm taøi chaùnh vaø söû duïng quaù nhieàu tieàn cho chöùc vuï naøy laø vì ñeå cöùu linh hoàn toát hôn laø ñaït ñöôïc moïi söï treân theá gian naøy.  

Lyù do taïi sao chuùng ta rao giaûng Phuùc aâm vôùi söï nhòn nhuïc vaø chòu ñöïng, maëc duø bò khinh deå vaø baét bôù bôûi ngöôøi luaät phaùp, laø ñeå cöùu linh hoàn maø nhöõng linh hoàn ñoù seõ bò phaùn xeùt bôûi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Baïn coù theå nghó, “Toát hôn laø baïn neân vieát moät quyeån saùch coù theå ñoïc ñöôïc veà Phuùc aâm thaät vaø phaân phaùt ra toaøn caàu nhö moät tôø truyeàn ñôn.” Chuùng toâi ñaõ laøm ñieàu ñoù neáu ñoù laø moät caùch toát ñeå rao giaûng Phuùc aâm thaät. Tuy nhieân, vì noù khoâng coù keát quaû, chuùng toâi thöôøng xuyeân coá gaéng vôùi moïi caùch coù theå ñöôïc vaø giöõ söï caàu nguyeän.  

Chuùng toâi nhöõng ngöôì rao giaûng Phuùc aâm thì khoâng coá gaéng rao giaûng ñeå nhaän ñöôïc caùi gì. Hoï rao giaûng Phuùc aâm ñeå cöùu nhöõng linh hoàn vì hoï bieát taát caû toäi nhaân seõ chaéc chaén ñi vaøo ñòa nguïc. Tuy nhieân, nhieàu ngöôøi luaät phaùp trong theá gian naøy theo ñuoåi duïc voïng theá gian cuûa hoï trong khi hoï töï haøo söï coáng hieán cuûa hoï cho Cô-ñoác-giaùo. Chuùng ta phaûi hieåu lyù do cho vieäc rao giaûng Phuùc aâm cho ngöôøi luaät phaùp.  

Chuùng ta cuõng phaûi bieát taïi sao Chuùa ra leänh cho chuùng ta phaûi giöõ ngaøy Sa-baùt thaùnh trong Möôøi Ñieàu raên vaø taïi sao nhöõng ai khoâng giöõ ngaøy Sa-baùt bò neùm ñaù ñeán cheát. Ngaøy Sa-baùt aùm chæ Phuùc aâm maø Chuùa Jeâsus taåy saïch moïi toäi cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi nhôù raèng Chuùa Jeâsus taåy saïch moïi toäi cuûa chuùng ta. Chuùng ta cuõng phaûi rao giaûng noù bôûi ñöùc tin trong Chuùa, bao goàm söï kieän Chuùa taåy saïch toäi loãi theá gian.  

Döôøng nhö toâi ñaõ chöùng minh ñaày ñuû veà söï böïc boäi cuûa toâi cho ngöôøi luaät phaùp trong suoát baøi giaûng. Nhöng chuùng ta phaûi tha thöù vaø roäng löôïng vôùi hoï. Hoï ñi ñeán ñòa nguïc neáu chuùng ta kheùp kín mieäng mình laïi. Chuùng ta ngöôøi rao giaûng Phuùc aâm khoâng theå cho pheùp ngöôøi luaät phaùp khinh thöôøng chuùng ta vôùi ñoàng tieàn cuûa hoï hay phoâ baøy aûnh höôûng xaùc thòt cuûa hoï treân chuùng ta.  Chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm cho gia ñình chuùng ta vaø cho caùc linh hoàn khaùc 


Chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm cho moïi ngöôøi, bao goàm nhieàu ngöôøi khaùc. Chuùng ta bieát raèng taát caû linh hoàn laø quí baùu nhö caùc thaønh vieân trong gia ñình chuùng ta. Chuùng ta neân xem ngöôøi khaùc laø quí troïng vì taát caû chuùng ta ñeàu gioáng nhau tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Toâi khoâng theå traùnh noùi veà leõ thaät cuûa söï cöùu roãi baát cöù khi naøo toâi giaûng vì nhöõng linh hoàn ñang bò ñaøy vaøo ñòa nguïc. Chuùng ta phaûi cöùu hoï ra khoûi ñòa nguïc. Chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm cho gia ñình vaø baïn beø chuùng ta, rao giaûng noù baèng vaên phaåm vaø caàu nguyeän cho moïi vieäc chuùng ta coù caàn. Chuùng ta phaûi rao giaûng trong nhieàu phöông phaùp khaùc nhau. Chuùng ta chuaån bò tieáp ñaûi khi moät ngöôøi trôû laïi. Chuùng ta nhaän ñöôïc caùc linh hoàn baát cöù khi naøo chuùng ta coù buoåi nhoùm phaán höng vì rao giaûng Phuùc aâm. Ñoâi khi, ngöôøi ta quay laïi vôùi theá gian maëc duø chuùng ta vöøa môùi daønh ñöôïc hoï trong khi rao giaûng Phuùc aâm cho hoï. Theá roài, chuùng ta trôû neân ñaày ñau buoàn. Nhöng cuoái cuøng, chuùng ta rao giaûng Phuùc aâm maø khoâng caûm thaáy baát cöù moät thaát voïng naøo.  


Toâi muoán caùc baïn bieát moät vieäc ngaøy hoâm nay. Nhôù raèng coù nhieàu ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp trong voøng Cô-ñoác-nhaân chung quanh chuùng ta vaø chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm cho hoï. Hoï coù tham voïng giöõ luaät phaùp ngay caû hoï khoâng theå traùnh khoûi phaïm toäi moãi ngaøy, vaø hoï nghó hoï coù theå nhaän söï tha toäi bôûi daâng lôøi caàu nguyeän aên naên haøng ngaøy.  

Hoï töø choái Phuùc aâm maø Phuùc aâm ñoù noùi raèng Chuùa Jeâsus ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Hoï nghó raèng Chuùa Jeâsus chæ caát laáy nguyeân toäi cuûa chuùng ta, tröø ra toäi haøng ngaøy, vì hoï khoâng bieát leõ thaät cuûa söï tha toäi. Nhöõng ai khoâng bieát leõ thaät cuûa söï cöùu roåi ñöôïc goi laø ngöôøi luaät phaùp. Chuùng ta phaûi cöùu hoï ra khoûi toäi bôûi rao giaûng cho hoï Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.