Sermons

【Chapter 2-3】 < Roâ-ma 2:17-29 > Pheùp caét bì laø bôûi trong loøng< Roâ-ma 2:17-29 >

“Coøn ngöôi, mang laáy danh ngöôøi Giu-ña, yeân nghæ treân luaät phaùp, khoe mình veà Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, hieåu yù muoán Ngaøi vaø bieát phaân bieät phaûi traùi, vì ngöôi ñaõ ñöôïc luaät phaùp daïy; khoe mình laøm ngöôøi daãn ñöôøng cho keû muø, laøm söï saùng cho keû ôû nôi toái taêm, laøm thaày keû ngu, laøm ngöôøi daïy keû taàm thöôøng, trong luaät phaùp coù maãu möïc cuûa söï thoâng bieát vaø cuûa leõ thaät, vaäy ngöôi daïy doã keû khaùc maø khoâng daïy doã chính mình ngöôi sao! Ngöôi giaûng raèng chôù neân aên caép, maø ngöôi aên caép! Ngöôi noùi raèng chôù neân phaïm toäi taø daâm, maø ngöôi phaïm toäi taø daâm! Ngöôi gôùm gheùt hình töôïng maø cöôùp laáy ñoà vaät cuûa hình töôïng! Ngöôi khoe mình veà luaät phaùp maø bôûi phaïm luaät phaùp laøm nhuïc ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi! Vì bôûi côù caùc ngöôi neân danh Ñöùc Chuùa Trôøi bò noùi phaïm trong voøng ngöôøi ngoaïi, nhö lôøi ñaõ cheùp. Thaät theá, neáu ngöôi laøm theo luaät phaùp, thì pheùp caét bì coù ích; coøn neáu ngöôi phaïm luaät phaùp, thì daàu chòu caét bì cuõng nhö khoâng. Vaäy neáu keû chöa chòu caét bì giöõ caùc ñieàu raên cuûa luaät phaùp thì söï chöa chòu caét bì ñoù haù chaúng caàm nhö ñaõ chòu sao? Keû voán khoâng chòu caét bì, maø laøm troïn luaät phaùp seõ ñoaùn xeùt ngöôi, laø keû daãu coù chöõ cuûa luaät phaùp vaø pheùp caét bì, laïi phaïm luaät phaùp. Vì ngöôøi naøo chæ beà ngoaøi laø ngöôøi Giu-ña, thì khoâng phaûi laø ngöôøi Giu-ña, coøn pheùp caét bì laøm veà xaùc thòt ôû ngoaøi, thì khoâng phaûi laø pheùp caét bì; nhöng beà trong laø ngöôøi Giu-ña môùi laø ngöôøi Giu-ña, pheùp caét bì bôûi trong loøng, laøm theo caùch thieâng lieâng, khoâng theo chöõ nghóa, môùi laø pheùp caét bì thaät. Moät ngöôøi Giu-ña nhö vaäy ñöôïc khen ngôïi, chaúng phaûi bôûi loaøi ngöôøi, beøn laø bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi.” Chuùng ta phaûi ñöôïc caét bì trong loøng


“Pheùp caét bì laø bôûi trong loøng.” Chuùng ta ñöôïc cöùu khi chuùng ta tin trong loøng. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Pheùp caét bì bôûi trong loøng, laøm theo caùch thieâng lieâng, khoâng theo chöõ nghóa, môùi laø pheùp caét bì thaät” (Roâ-ma 2:29). Chuùng ta phaûi coù söï tha toäi ôû trong loøng. Neáu chuùng ta khoâng coù söï tha thöù toäi loãi trong loøng, noù khoâng coù hieäu quaû. Con ngöôøi coù “beà trong vaø beà ngoaøi” vaø moïi ngöôøi phaûi nhaän söï caét bì beà trong.

Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi ngöôøi Do-thaùi, “Pheùp caét bì laø bôûi trong loøng.” Theá thì ngöôøi Do-thaùi ñaõ caét bì gì? Hoï caét moät phaàn cuûa xaùc thòt. Tuy nhieân, Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Pheùp caét bì laø ôû trong loøng.” Ngöôøi Do-thaùi caét bì beà ngoaøi, nhöng Phao-loâ noùi raèng caét bì laø ôû trong loøng. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta ôû trongloøng khi chuùng ta trôû neân con Ngaøi. 

Phao-loâ khoâng noùi veà caét bì beà ngoaøi, nhöng pheùp caét bì vaø söï tha toäi trong loøng. Vì theá khi oâng noùi, “vì cho raèng moät vaøi ngöôøi khoâng tin?” (Roâ-ma 3:3). Oâng muoán noùi, “Neáu vaøi ngöôøi khoâng tin trong loøng.” Oâng khoâng noùi veà ñöùc tin beà ngoaøi, nhöng noùi, “tin trong loøng.” Chuùng ta phaûi bieát nhöõng gì Phao-loâ muoán noùi vaøsöï tha toäi laø gì. Chuùng ta cuõng phaûi hoïc laøm theá naøo ñeå nhaän ñöôïc söï tha thöù trong loøng qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

“Vì cho raèng moät vaøi ngöôøi khoâng tin?” nghóa laø, “Vì cho raèng ngöôøi Do-thaùi khoâng tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, maëc duø hoï laø con chaùu AÙp-ra-ham trong phaàn xaùc?” Söï khoâng tin cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng hieäu quaû khoâng? Söï vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bao goàm toäi loãi cuûa con chaùu AÙp-ra-ham trôû neân khoâng hieäu löïc khoâng? Khoâng bao giôø. Phao-loâ noùi raèng ngay caû ngöôøi Do-thaùi, laø con chaùu cuûa Aùp-ra-ham trong phaàn xaùc, coù theå ñöôïc cöùu khi hoï tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa, Con Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng caát toäi loãi cuûa caû theá gian qua pheùp Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø söï ñoùng ñinh. Oâng cuõng noùi raèng söï cöùu roãi vaø aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khoâng theå trôû neân voâ hieäu quaû. 

Roâ-ma 3:3-4 noùi roû, “Maø laøm sao! neáu moät vaøi ngöôøi trong boïn hoï khoâng thaønh tín, thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao? Chaúng heà nhö vaäy! Thaø xöng Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaät vaø loaøi ngöôøi laø giaû doái, nhö coù cheùp raèng: Aáy vaäy Chuùa seõ ñöôïc xöng coâng bình trong lôøi phaùn cuûa Ngaøi, Vaø seõ ñöôïc thaéng khi chòu xeùt ñoaùn.” Chuùa höùa bôûi lôøi cuûa Ngaøi vaø thaùnh hoùa nhöõng ngöôøi tin bôûi söï hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa chính Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø ñeå bieän hoä nhöõng ai coù ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ qua Lôøi Ngaøi bôûi hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa Ngaøi khi Ngaøi phaùn xeùt. Ngay caû toâi, laø ngöôøi coù söï tha toäi trong loøng, cuõng muoán ñöôïc phaùn xeùt bôûi lôøi cuûa Ngaøi vaø muoán chieán thaéng bôûi lôøi Ngaøi trong khi chuùng ta bò phaùn xeùt. Söù ñoà Phao-loâ noùi veà caù tính beà trong vaø beà ngoaøi 


Phao-loâ noùi veà “caù tính beà trong vaø beà ngoaøi” cuûa oâng. Chuùng ta cuõng coù caù tính beà ngoaøi vaø beà trong, noù laø xaùc thòt vaø tinh thaàn. Chuùng ta cuõng gioáng nhö oâng. Baây giôø Phao-loâ lieân heä ñeán vaán ñeà. 

Roâ-ma 3:5 noùi roû, “Song neáu söï khoâng coâng chính cuûa chuùng ta toû ra söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì seõ noùi laøm sao?” Phao-loâ khoâng coù yù noùi raèng caù tình beà ngoaì cuûa oâng ta laø tinh saïch. Xaùc thòt laø oâ ueá vaø tieáp tuïc phaïm toäi cho ñeán khi cheát. Ñieàu naøy bao goàm taát caû moïi ngöôøi trong theá gian. Tuy nhieân, neáu Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu nhöõng ngöôøi ñoù, noù coù baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi khoâng? Ngaøi seõ khoâng coâng chính neáu Ngaøi cöùu loaøi ngöôøi duø veõ beà ngoaøi cuûa hoï laø nhu mì khoâng? Vì theá Phao-loâ noùi, “Khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng côn giaän thì Ngaøi khoâng coâng bình sao? (Toâi noùi nhö caùch ngöôøi ta noùi). Chaúng heà nhö vaäy! Neáu vaäy thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn xeùt theá gian theå naøo?” (Roâ-ma 3:5-6) Phao-loâ giaûi thích raèng chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu chæ vì beà ngoaøi cuûa chuùng ta laø tinh saïch. 

Chuùng ta coù caù tính veà trong vaø beà ngoaøi. Tuy nhieân Phao-loâ lieân heä ñeán laõnh vöïc cuûa taám loøng.” Noù khoâng laø ñöùc tin thaät neáu chuùng ta trôû neân coâng chính moät laàn vaø roài sau ñoù laïi laø toäi nhaân trong ngaøy keá tieáp bôûi vieäc thieát laäp ñöùc tin cuûa chuùng ta treân caên baûn caù tính (con ngöôøi) beà ngoaøi cuûa chuùng ta laø nhöõng ngöôøi phaïm toäi vaø coù baûn chaát yeáu ñuoái. Ngöôøi beà ngoaøi luoân luoân phaïm toäi cho ñeán khi cheát 


Söù ñoà Phao-loâ khoâng ñaët hy voïng vaøo con ngöôøi beà ngoaøi cuûa oâng. Nhöõng ai phaïm toäi thì ñaõ laøm vaáy baån caù tính beà trong vaø beà ngoaøi. Hoï caûm thaáy theá naøo khi hoï nhìn thaáy con ngöôøi beà ngoaøi cuûa hoï? Hoï khoâng theå loaïi tröø söï thaát voïng. Chuùng ta haõy xem con ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta. Ñoâi luùc chuùng ta toát nhöng ñoâi luùc chuùng ta ñaùng gheâ tôûm. Nhöng Kinh thaùnh noùi raèng con ngöôøi beà ngoaøi ñaõ bò ñoùng ñinh vôùi Ñaáng Christ. Beà ngoaøi chuùng ta ñaõ cheát, vaø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ tha thöù heát taát caû toäi loãi cuûa caù tính beà ngoaøi cuûa chuùng ta. 

Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu thöôøng thaát voïng vôùi con ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta khi chuùng ta nhìn vaøo chính beà ngoaøi cuûa chuùng ta. Chuùng ta döôøng nhö hy voïng khi beà ngoaøi chuùng ta toát nhöng trôû neân thaát voïng khi chuùng khoâng thoûa maõn söï mong öôùc cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù khuynh höôùng nghó raèng ñöùc tin cuûa chuùng ta bò suïp ñoå khi chuùng ta thaát voïng veà con ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng ñuùng. Ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta luoân bò ñoùng ñinh vôùi Ñaáng Christ. Nhöõng ai laø ngöôøi coù söï tha toäi cuõng rôi vaøo phaïm toäi qua cô theå vaät chaát cuûa chuùng ta. Nhöng noù khoâng laø toäi sao? Vaâng noù laø toäi nhöng maø laø toäi ñaõ cheát. Noù cheát bôûi vì toäi ñaõ ñöôïc ñem leân Thaäp töï giaù vôùi Chuùa roài. Toäi maø xaùc thòt beà ngoaøi phaïm thì khoâng laø vaán ñeà nghieâm troïng tuy nhieân vaán ñeà nghieâm troïng laø loøng chuùng ta khoâng ngay thaúng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû loøng 


Caøng nhieàu toäi thì baøy toû söï coâng chính sau khi nhaän söï tha thöù toäi. Vì theá, söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ trôû neân khoâng troïn veïn neáu chuùng ta ñaët neàn taûng cuûa söï cöùu roãi cuûa chuùng ta vaøo veõ beà ngoaøi cuûa con ngöôøi laø ngöôøi luoân phaïm toäi trong moïi luùc. Ñöùc tin cuûa chuùng ta, laø ñöùc tin maø AÙp-ra-ham ñaõ coù, seõ treäch höôùng trong Ñöùc Chuùa Trôøi, neáu chuùng ta ñaët ñöùc tin cuûa chuùng ta treân neàn taûng vieäc laøm cuûa con ngöôøi beà ngoaøi. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Pheùp caét bì laø ôû trong loøng.” Chuùng ta trôû neân thaùnh vaø coâng chính bôûi tin trong loøng, khoâng theo vieäc laøm cuûa con ngöôøi beà ngoaøi. Nhö Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn, thaùnh hoùa khoâng leä thuoäc vaøo nhöõng gì con ngöôøi laøm ôû veõ beà ngoaøi. Baïn hieåu ñieàu naøy khoâng? Vaán ñeà laø chuùng ta coù con ngöôøi beà trong vaø beà ngoaøi vaø chuùng hôïp vôùi nhau. Vì theá, ñoâi khi chuùng ta coù khuynh höôùng ñaët naëng con ngöôøi beà ngoaøi hôn. Chuùng ta trôû neân töï tin khi con ngöôøi beà ngoaøi toát ñeïp, nhöng thaát voïng neáu chuùng khoâng ñöôïc toát. Phao-loâ noùi ñieàu naøy khoâng laø ñöùc tin ñuùng. 

“Pheùp caét bì laø ôû trong loøng.” Leõ thaät ñuùng laø gì? Laøm theá naøo chuùng ta bieát vaø tin vôùi caû loøng? Trong Ma-ti-ô 16 Chuùa Jeâsus hoûi Phi-e-rô, “Ngöôi noùi ta laø ai?” Phi-e-rô xöng ñöùc tin cuûa oâng vaø noùi, “Ngaøi laø Ñaáng Christ, Con Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng.” Phi-e-rô tin nhö theá trong loøng oâng. Chuùa Jeâsus noùi, “Hôõõi Si-moân, con Gioâ-na, ngöôi coù phöôùc ñoù; vì chaúng phaûi thòt vaø huyeát toû cho ngöôi bieát ñieàu naày ñaâu, beøn laø Cha ta ôû treân trôøi vaäy.” Chuùa Jeâsus phaùn ñöùc tin cuûa Phi-e-rô laø ñuùng. 

Aùp-ra-ham khoâng coù con. Ñöùc Chuùa Trôøi höôùng daãn oâng vôùi lôøi cuûa Ngaøi vaø höùa raèng Ngaøi seõ ban cho oâng moät con trai vaø oâng seõ trôû thaønh cha cuûa nhieàu nöôùc. Ngaøi cuõng noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa oâng vaø cuûa caû haäu dueä oâng. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi Aùp-ra-ham, gia ñình oâng, vaø con chaùu oâng phaûi caét bì laø daáu hieäu cuûa söï giao öôùc giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Aùp-ra-ham. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Veát seïo caét moät phaàn da thòt laø giao öôùc raèng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa ngöôùi.” AÙp-ra-ham tin giao öôùc baèng taám loøng cuûa oâng ta. Oâng tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa oâng vaø ban phöôùc cho oâng. Oâng cuõng tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa haäu dueä oâng. Oâng tin vaøo chính Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñöôïc neân coâng chính bôûi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong loøng 


Chuùng ta ñöôïc neân coâng chính bôûi tin trong loøng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta, Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi tin trong loøng. Chuùng ta ñöôïc cöùu khoâng bôûi baát cöù vieäc gì khaùc. Chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính bôûi tin trong loøng chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta vaø Ngaøi ñaõ taåy saïch toäi cuûa chuùng ta baèng Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Tin trong loøng seõ cöùu chuùng ta. Vì theá Kinh thaùnh noùi, “vì tin bôûi trong loøng maø ñöôïc söï coâng bình, coøn bôûi mieäng laøm chöùng maø ñöôïc söï cöùu roãi” (Roâ-ma 10:10).

Nhöõng gì chuùng ta phaûi nhaän thöùc roû trong luùc naøy laø chuùng ta ñöôïc neân coâng chính bôûi tin trong loøng, vaø khoâng bôûi vieäc laøm ñaïo ñöùc cuûa chuùng ta trong xaùc thòt. Chuùng ta seõ khoâng trôû neân coâng chính neáu Chuùa Jeâsus ñaët moät ñieàu kieän cho con ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta, vaø noùi raèng, “Ngöôi seõ ñöôïc caát boû taát caû toäi loãi cuûa ngöôi, nhöng vôùi ñieàu kieän. Ngöôi coù theå trôû neân con cuûa Ta neáu ngöôi traùnh phaïm toäi. Ngöôi coù theå trôû neân con cuûa ta neáu ngöôi khoâng thaát baïi trong vieäc ñoù.” 

Chuùng ta ñöôïc laøm neân coâng chính bôûi tin trong loøng chuùng ta. Chuùng ta coù theå ñöôïc neân coâng chính neáu Ñöùc Chuùa Trôøi theâm moät ñieàu kieän vaøo con ngöôøi beà ngoaøi chuùng ta khoâng? Baïn coù tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu baïn bôûi caát ñi taát caû toäi loãi qua pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus ôû soâng Gioâ-ñanh, chòu ñoùng ñinh vaø phaùn xeùt trong vò trí cuûa chuùng ta khoâng? Laøm theá naøo baïn tin ñieàu naøy? Baïn khoâng tin trong loøng baïn sao? Baïn coù theå ñöôïc cöùu toaøn veïn neáu Ñöùc Chuùa Trôøi noùi, “Ta seõ tha thöù cho ngöôi nhöõng tính chaát nhu nhöôïc nhoû vaø seõ khoâng tha nhöõng vieäc lôùn. Ta seõ khoâng giaûi cöùu ngöôi neáu ngöôi khoâng giöõ nhöõng ñieàu kieän naøy khoâng?” Chuùng ta phaûi phaân bieät con ngöôøi beà ngoaøi khoûi con ngöôøi beà trong 


Xaùc thòt cuûa chuùng ta, con ngöôøi beà ngoaøi, thì luoân luoân yeáu ñuoái vaø chính noù khoâng theå ñaït ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñöôïc laøm neân coâng chính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin trong loøng vì Ngaøi höùa cöùu nhöõng ai tin trong loøng. Ñöùc tin cuûa chuùng ta phaûi chaáp nhaän nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm, Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän vaø xoaù boû taát caû toäi loãi trong loøng chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi coâng chính cuûa Ngaøi. Ñoù laø giao öôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi cöùu chuùng ta ñeå hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng khi Ngaøi thaáy ñöùc tin trong loøng chuùng ta, chuùng ta laø daân söï cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi taùch con ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta ra khoûi con ngöôøi beà trong. Khoâng moät ai treân theá gian naøy coù theå nhaän söï tha toäi neáu chuùng ta ñaët tieâu chuaån söï cöùu roãi cuûa chuùng ta treân vieäc laøm cuûa xaùc thòt beà ngoaøi cuûa chuùng ta. “Pheùp caét bì laø ôû trong loøng.” Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi tin vaøo Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vôùi caû loøng cuûa chuùng ta. Baïn hieåu ñieàu naøy khoâng? “Vì tin bôûi trong loøng maø ñöôïc söï coâng bình, coøn bôûi mieäng laøm chöùng maø ñöôïc söï cöùu roãi” (Roâ-ma 10:10). Söù ñoà Phao-loâ phaân bieät roû raøng con ngöôøi beà ngoaøi vaø con ngöôøi beà trong. 

Con ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta thì xaáu hôn cöùt choù. Noù khoâng coù giaù trò gì. Chuùng ta khoâng caàn duøng Aùp-ra-ham ñeå laøm thí duï. Haõy nhìn vaøo chính baïn. Nhìn vaøo theå xaùc voâ giaù trò cuûa baïn. Xaùc thòt nghó ñeán phöông caùch löøa ñaûo ñeå ñaït ñeán vò trí xaõ hoäi cao hôn vaø soáng trong söï phong phuù. Xaùc thòt thì khoâng muoán laøm gì nhöng mong muoán tìm kieám lôïi ích rieâng phaûi khoâng? Xaùc thòt phaûi bò phaùn xeùt nhieàu hôn 1aø laàn moät ngaøy neáu noù bò xeùt ñoaùn treân nhöõng gì noù nghó vaø haønh ñoäng. Xaùc thòt thì nghòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

May maén thay, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng quan taâm veà con ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta, nhöng Ngaøi chæ chuù yù con ngöôì beà trong. Ngaøi cöùu chuùng ta khi Ngaøi thaáy ñöùc tin chuùng ta thaät söï trong loøng raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa. Ngaøi phaùn vôùi chuùng ta raèng Ngaøi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. Chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc cöùu bôûi nhöõng yù töôûng rieâng cuûa chuùng ta 


Chuùng ta haõy nhìn vaøo yù töôûng rieâng cuûa chuùng ta. Chuùng ta nghó chuùng ta coù theå tin vôùi tö töôûng rieâng cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù theå tin vôùi nhöõng tö töôûng cuûa xaùc thòt. “Toâi ñöôïc cöùu bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu toâi.” Tuy nhieân chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu bôûi tö töôûng rieâng cuûa chuùng ta. Taâm trí xaùc thòt thay ñoåi theo thôøi gian vaø luoân luoân laøm ñieàu xaáu. Ñieàu naøy ñuùng khoâng? Nhöõng tö töôûng cuûa taâm trí xaùc thòt muoán laøm ñieàu naøy vaø theo söï theøm muoán xaùc thòt cuûa noù.

Giaû söû moät ngöôøi kia ñaët ñöùc tin cuûa anh/chò ta treân neàn taûng tö töôûng rieâng cuûa anh/chò aáy. Anh/chò aáy coù theå tin vaøo söï cöùu roåi cuûa mình trong khi tö töôûng hieän taïi cuûa anh/chò aáy ñoàng yù vôùi nhöõng yù töôûng tröôùc kia, ñoù laø, “Chuùa Jeâsus nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta nôi soâng Gioâ-ñanh” Tuy nhieân bôûi vì tö töôûng cuûa xaùc thòt khoâng vöõng laäp, anh/chò aáy coù theå khoâng tin trong söï cöùu roãi cuûa Ngaøi nöõa, moät khi coù moät chuùt nghi ngôø xaâm nhaäp vaøo trong tö töôûng yeáu ñuoái cuûa anh/chò aáy trong vaán ñeà cöùu roãi. Ñöùc tin sai laïc ñaët neàn taûng treân tö töôûng xaùc thòt seõ rôi vaøo ñoøn giaùng cuûa söï nghi ngôø. 

Chuùng ta khoâng thaät söï tin nôi Ngaøi vaø leõ thaät neáu chuùng ta ñaët caên baûn ñöùc tin cuûa chuùng ta treân tö töôûng rieâng cuûa chuùng ta. Moät ñöùc tin nhö theá thì gioáng nhö moät caùi nhaø xaây treân caùt, “Coù möa sa, nöôùc chaûy, gioù lay, xoâ ñoäng nhaø aáy, thì bò saäp, hö haïi raát nhieàu” (Ma-thi-ô 7:27).

Vì theá, ñöùc tin cuûa moät ngöôøi tin vaø coù tö töôûng rieâng thì xa rôøi vôùi ñöùc tin caên cöù treân Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi, “Aáy vaäy Chuùa seõ ñöôïc xöng coâng bình trong lôøi phaùn cuûa Ngaøi, vaø seõ ñöôïc thaéng khi chòu xeùt ñoaùn” (Roâ-ma 3:4). Söï cöùu roåi cuûa chuùng ta neân ñaët treân neàn taûng lôøi cuûa Ngaøi. Ngoâi Lôøi trôû neân xaùc thòt vaø ôû giöõa chuùng ta, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ngoâi Lôøi. Ngoâi Lôøi ñeán theá gian gioáng nhö loaøi ngöôøi. Chuùa Jeâsus cöùu chuùng ta vaø bò treo leân Thaäp töï giaù sau khi Ngaøi soáng treân ñaát 33 naêm vaø höôùng daãn caùc moân ñoà vieát ra lôøi höùa cuûa Ngaøi maø lôøi höùa ñoù laøm hoaøn thaønh Cöïu Öôùc maø Ngaøi ñaõ phaùn cuøng caùc ñaày tôù Ngaøi tröôùc kia. Ñöùc Chuùa Trôøi vieát nhöõng gì Ngaøi phaùn vaø laøm neân Kinh Thaùnh. Ñöùc Chuùa Trôøi xuaát hieän trong vaø vôùi Ngoâi Lôøi, noùi vôùi Ngoâi Lôøi vaø cöùu chuùng ta vôùi Ngoâi lôøi. 


Chuùng ta khoâng coù söï tha thöù toäi loãi troïn veïn vôùi tö töôûng rieâng cuûa chuùng ta, trong khi khoâng tin vaøo Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nghó raèng, “Ñoâi luùc toâi döôøng nhö ñöôïc cöùu, nhöng ñoâi luùc toâi khoâng theå tin vaøo söï cöùu roåi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”. Chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu vôùi nhöõng tö töôûng vì tö töôûng cuûa chuùng ta luoân thay ñoåi vaøluoân luoân khoâng chính xaùc. 

Cho neân, Söù ñoà Phao-loâ noùi Pheùp caét bì laø ôû trong loøng vaø chuùng ta tin söï coâng chính cuûa Ngaøi vôùi traùi tim cuûa chuùng ta. Khi loøng chuùng ta tin vaøo lôøi Ngaøi, thì taám loøng chöùng thöïc roû raøng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa ñieàu naøy trong Kinh thaùnh Cöïu-öôùc vaø ñaõ hoaøn thaønh giao öôùc Ngaøi. Ngaøi cöùu chuùng ta nhö theá trong Taân-öôùc bôûi lôøi Ngaøi. Chuùng ta ñöôïc cöùu vaø trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin lôøi Ngaøi trong loøng chuùng ta. Chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong loøng 


Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin vì loøng cuûa chuùng ta coù theå nhaän Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng tö töôûng cuûa taâm trí xaùc thòt cuûa chuùng ta coù theå khoâng chaáp nhaän. Chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin töôûng baèng taám loøng cuûa chuùng ta, khoâng bôûi tö töôûng hay haønh ñoäng cuûa con ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta. Roû raøng raèng chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin vaøo lôøi Ngaøi ôû trong loøng. Baïn coù tin vôùi loøng cuûa baïn khoâng? Baïn ñöôïc caét bì trong loøng chöa? Baïn coù tin trong loøng baïn raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa khoâng? Ngöôøi tin vaøo Con Ñöùc Chuùa Trôøi coù aán chönùg trong chính hoï. Baïn coù chöùng côù cuûa lôøi höùa laø Chuùa Jeâsus cöùu baïn troïn veïn , maø khoâng laø chöùng côù cuûa kinh nghieäm caù nhaân khoâng? Baïn coù lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng baïn khoâng? Baïn coù lôøi ban cho baïn söï tha toäi khoâng? Haõy coù ñöùc tin thaät laø ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin. 

Chuùng ta nhaän söï tha toäi bôûi tin vaøo lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû loøng. Tuy nhieân, chuùng ta thöôøng thaát voïng khi chuùng ta nhìn vaøo söï yeáu ñuoái cuûa ngöôøi beà ngoaøi cuûa chuùng ta. Vaø roài chuùng ta coù khuynh höôùng ruùt lui khoûi ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta khoâng hieåu bieát troïn veïn leõ thaät laø ôû döôùi aûo töôûng. Haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân ñaët ñieåm chuaån cuûa ñöùc tin bôûi vieäc laøm. Ñoù laø moät ñieåm sai lôùn. Chuùng ta khoâng ñöôïc ño löôøng ñöùc tin cuûa chuùng ta treân tö töôûng cuûa chuùng ta. Chuùng ta khoâng ñaët caên baûn cuûa ñöùc tin treân beà ngoaøi xaùc thòt bôûi vì xaùc thòt thì voâ duïng. Kinh thaùnh Cöïu-öôùc vaø Taân-öôùc noùi vôùi chuùng ta raèng con ngöôøi ñöôïc trôû neân coâng chính khi anh/chò aáy tin lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû loøng mình. Chuùng ta khoâng ñöôïc cöùu bôûi vieäc laøm cuûa xaùc thòt. Duø chuùng ta phaïm toäi hay laøm vieäc laønh cuõng khoâng laø gì ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï vinh hieån Ngaøi. 

Vì theá, ñöùc tin thaät coù nghóa laø ñöôïc cöùu bôûi tin vaøo leõ thaät cöùu roãi cuûa lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong loøng chuùng ta. Ñöùc tin cuûa chuùng ta laø sai khi loøng chuùng ta sai vaø ñöùc tin ñuùng khi loøng cuûa chuùng ta ñuùng. Thaùi ñoä ñuùng ñeán töø ñöùc tin ñuùng. Thaùi ñoä sai coù theå ñeán töø taám loøng yeáu ñuoái. Nhöng ñieàu quan troïng laø Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn vaøo loøng chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn vaøo loøng chuùng ta vaø kieåm tra noù. Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn xem taám loøng ñuùng hay sai. Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn xem chuùng ta coù thaät söï tin trong loøng hay khoâng. Baïn hieåu khoâng? Baïn coù bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn vaøo taâm hoàn cuûa chuùng ta hay khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn xem chuùng ta coù tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vôùi taám loøng cuûa chuùng ta khi Ngaøi nhìn vaøo loøng chuùng ta. Baïn coù tin vôùi caû loøng baïn khoâng? 

Ñöùc Chuùa Trôøi quan saùt xem chuùng ta coù tin trong loøng hay khoâng khi Ngaøi nhìn chuùng ta. Chuùng ta phaûi kieåm tra laïi loøng mình tröôùc söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Pheùp caét bì laø ôû trong loøng. Baïn coù tin trong loøng khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn thaáy trong loøng. Ngaøi nhìn xem chuùng ta coù tin Ngaøi trong loøng hay khoâng. Ngaøi nhìn xem chuùng ta coù thaät söï bieát leõ thaät vaø chuùng ta coù muoán theo ñuoåi noù hay khoâng. Ngaøi nhìn xem chuùng ta coù ñöùc tin trong loøng hay khoâng vaø muoán theo Ngaøi vaø tin lôøi Ngaøi khoâng.

 


Coù moät toå chöùc toân giaùo ñaët söï quan troïng lôùn leân thôøi gian chính xaùc cuûa vieäc taùi sanh 


Thaät laø quan troïng ñeå coù moät kieán thöùc chính xaùc veà nhöõng gì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laøm vaø tin noù ôû trong loøng. Coù motä toå chöùc toân giaùo noùi vôùi anh chò em trong nhaø thôø chuùng ta raèng hoï khoâng ñöôïc cöùu. Toâi caûm thaáy thöông haïi cho nhöõng linh hoàn trong toå chöùc toân giaùo ñoù. Toâi muoán laøm cho hoï hieåu toâi vaø daïy hoï Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Toäi cuûa baïn ñaõ ñöôïc xoùa boû chöa? A-men. Baïn coù tin noù vôùi taám loøng cuûa baïn khoâng? 

Nhöng coù moät soá ngöôøi noùi raèng ñöùc tin cuûa chuùng ta laø khoâng ñuùng. Hoï noùi raèng chuùng ta khoâng ñöôïc tin nhöõng lôøi ñöôïc cheùp ra maø noù khoâng ñöôïc chöùng minh bôûi khoa hoïc. Hoï noùi ñoù laø söï cöùu roãi troïn veïn vaø ñöùc tin troïn veïn. Hoï noùi raèng moät ngöôøi taùi sanh neân bieát chính xaùc thôøi gain maø anh/chò aáy ñöôïc taùi sanh. (giôø, ngaøy, thaùng). Khi anh Hwang gaëp moät ngöôøi trong hoï, ngöôøi naøy hoûi anh Hwang anh ñöôïc taùi sanh khi naøo, vì theá anh Hwang traû lôøi anh khoâng bieát chính xaùc ngaøy vaø giôø, nhöng anh ñöôïc taùi sanh bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, coù leõ naêm ngoaùi. Roài anh ta noùi raèng anh Hwang khoâng ñöôïc cöùu. 

Dó nhieân, chuùng ta coù theå bieát chính xaùc ngaøy, giôø, thaùng, naêm neáu chuùng ta truy nguyeân laïi luùc chuùng ta ñöôïc taùi sanh. Ngay caû chuùng ta coù theå noùi saùng hay tröa; buoåi saùng hay buoåi tröa, giôø aên tröa hay aên toái. Tuy nhieân, söï cöùu roãi leä thuoäc vaøo nieàm tin trong loøng. Noù khoâng phaûi laø vaán ñeà baïn coù theå nhôù chính xaùc thôøi gian hay khoâng. Pheùp caét bì laø taïi trong loøng 


Chuùa nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi nôi soâng Gioâ-ñanh vaø bò ñoùng ñinh trong vò trí cuûa chuùng ta ñeå bò phaùn xeùt vì toäi chuùng ta. Ngaøi chòu thöông khoù vì toäi loãi chuùng ta vaø ñau thöông vì vieäc traùi ñaïo ñöùc cuûa chuùng ta. Ngaøi caát laáy taát caû toäi loãi con ngöôøi beà trong vaø beà ngoaøi cuûa chuùng ta. Linh hoàn chuùng ta soáng laïi töø keû cheát vaø baây giôø chuùng ta coù theå theo Chuùa khi Ngaøi vui loøng, maëc duø vaøi ngöôøi coù theå noùi xaáu chuùng ta raèng chuùng ta khoâng ñöôïc cöùu. 

Kinh thaùnh noùi gì veà con ngöôøi beà ngoaøi? Caøng ngaøy caøng nhieàu tính chaát yeáu ñuoái döôøng nhö bieåu loä ra sau khi chuùng ta nhaän söï tha toäi. Taát caû nhöõng yeáu ñuoái cuûa chuùng ta chöa ñöôïc bieåu loä; nhöõng söï thieáu soùt nhieàu hôn seõ ñöôïc baøy toû. Tuy nhieân, chuùng ta ñöôïc cöùu neáu chuùng ta tin trong loøng cuûa chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta vaø Ñöùc Chuùa Jeâsus nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ôû soâng Gioâ-ñanh qua pheùp Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø chòu ñoùng ñinh. 

Chuùng ta khoâng theå so saùnh vôùi nhöõng ngöôøi ñaët söï quan troïng leân ngaøy hoï ñöôïc taùi sanh vaø chæ tin nhöõng gì ñöôïc chöùng minh bôûi khoa hoïc. Roû raøng, hoï khoâng ñöôïc cöùu. Chuùng ta tin vôùi loøng cuûa chuùng ta ñeå trôû neân coâng chính. Baïn coù tin laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta khoâng? A-men. Ñöùc tin baét ñaàu töø moät ñieåm vaø Chuùa ñaõ daãn daét loøng cuûa chuùng ta töø luùc aáy. Chuùa noùi raèng chuùng ta laø con caùi coâng chính cuûa Ngaøi vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta laø ñuùng. Ngaøi ban phöôùc cho loøng chuùng ta khi chuùng ta böôùc ñi vôùi Ngaøi qua ñöùc tin trong loøng chuùng ta. 

“Pheùp caét bì laø ôû trong loøng.” Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi tin ôû trong loøng. Nhieàu ngöôøi treân ñaát noùi raèng hoï tin Phuùc aâm vôùi taám loøng hoï seõ ñöôïc cöùu. Tuy nhieân, thaät söï hoï theâm vieäc laøm cuûa hoï vaøo trong ñöùc tin. Hoï quan taâm ñeán vieäc laøm cuûa con ngöôøi beà ngoaøi nhö laø ñieàu kieän chuû yeáu cuûa ñöùc tin. Hoï noùi raèng coù ñöùc tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh khoâng theå daãn hoï ñeán vôùi söï cöùu roãi vì hoï troän laãn nieàm tin trong loøng vôùi vieäc laøm ñaïo ñöùc beân ngoaøi. 

Keát quaû laø, hoï caøng quan taâm laøm theá naøo ñeå toát con ngöôøi beà ngoaøi vaø phöông caùch thoâng thöôøng laø hoï daâng lôøi caàu nguyeän aên naên. Hoï ôû xa söï cöùu roãi maëc duø hoïï nghó hoï ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn vaøo taám loøng 


Chuùng ta tin laø ñöôïc trôû neân coâng chính ôû trong loøng. Hoaøn toaøn taùch rôøi xaùc thòt beà ngoaøi vaø khoâng coù gì ñeå laøm vôùi vieäc laøm cuûa chuùng ta. Söï cöùu roãi khoâng coù quan heä gì vôùi vieäc laøm. Baïn coù töôi môùi sau khi hoïc raèng taát caû toäi loãi cuûa baïn ñaõ ñöôïc taåy saïch khoâng? Baïn muoán phuïc vuï Chuùa vôùi loøng vui veû khoâng? Baïn coù muoán tieán haønh trong coâng vieäc toát ñeïp cuûa Ngaøi khoâng? Taâm hoàn trôû neân khoan khoaùi vaø vui söôùng vì Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän ñöùc tin cuûa chuùng ta khi chuùng ta tin trong loøng cuûa chuùng ta. Vì theá, taám loøng raát quan troïng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.