Sermons

【Chapter 3-1】 Giôùi thieäu Saùch Roâ-ma ñoaïn 3Phao-loâ noùi raèng loøng voâ tín cuûa con ngöôøi khoâng laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi voâ hieäu. Tieáp theo ñoaïn 2, Söù ñoà Phao-loâ vaïch ra trong ñoaïn naøy raèng ngöôøi Do-thaùi khoâng coù lôïi theá treân ngöôøi ngoaïi bang. Trong ñoaïn naøy, Phao-loâ so saùnh giöõa luaät phaùp vaø luaät cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc khi oâng noùi veà luaät coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, luaät ñoù cho pheùp toäi nhaân nhaän söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø daãn hoï ñi vaøo cuoäc soáng thaät. Oâng cuõng nhaán maïnh trong ñoaïn naøy raèng söï cöùu roãi thì khoâng do vieäc laøm cuûa chuùng ta, nhöng do ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng maëc duø ngöôøi Do-thaùi vaø nhöõng ngöôøi khaùc khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, söï voâ tín cuûa hoï khoâng laøm cho söï coâng chính cuûa Ngaøi voâ hieäu. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå noùi doái vaø söï thaønh tín cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng khoâng bieán maát. Hieäu quaû seõ khoâng bò huûy boû chæ vì ngöôøi Do-thaùi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Phao-loâ rao giaûng khoâng theå bò huûy boû chæ vì ngöôøi ta khoâng tin. Baát cöù ai tin vaøo söï cöùu roãi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho toäi nhaân seõ nhaän sö coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ï vaø söï coâng chính naøy laø toaøn veïn giöõa ñaïo ñöùc vaø tö töôûng con ngöôøi. 

Phao-loâ ñoå toäi cho nhöõng ai khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì cho laø Ngaøi noùi laùo. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng Ngaøi cöùu toaøn veïn con ngöôøi ra khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi nhöng hoï khoâng tin ñieàu naøy, vì theá, Ngaøi bò cho laø ngöôøi noùi doái. Tuy nhieân, Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng aûnh höôûng gì bôûi söï khoâng tin cuûa hoï. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû theá naøo? 


Nhöõng ai khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò phaùn xeùt vì toäi cuûa hoï. Taát caû chuùng ta coù theå xaùc ñònh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï cöùu roãi maø Ngaøi ban cho. Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi nhaän söï tha toäi vaø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Vì theá, moïi ngöôøi coù theå ñöôïc phöôùc bôûi tin vaø söï thaønh tín cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng laø giaû doái, nhöng laø thaät. Moïi ngöôøi thì giaû doái tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi laøm vieäc nhö lôøi Ngaøi höùa vaø hoaøn thaønh lôøi höùa ñoù. Vì theá, söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaéng söï doái traù cuûa loaøi ngöôøi. Con ngöôøi phaûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng thay ñoåi nhöõng gì Ngaøi ñaõ phaùn, trong khi con ngöôøi thöôøng hay thay ñoåi thaùi ñoä cuûa hoï theo nhöõng phaùn ñoaùn tuøy hoaøn caûnh. Ñöùc Chuùa Trôøi luoân luoân giöõ söï chaân thaät cho nhöõng gì Ngaøi ñaõ phaùn cuøng loaøi ngöôøi. 


Roâ-ma 3:5 noùi roû, “Song neáu söï khoâng coâng bình cuûa chuùng ta toû ra söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ noùi laøm sao?” Söï khoâng coâng chính cuûa con ngöôøi baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû xa hôn nöõa bôûi söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Taïi sao ñieàu naøy ñöôïc ghi laïi, Chính Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ haønh ñoäng caùch coâng chính ñeå cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï. Vì theá, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chieáu saùng hôn vì söï yeáu ñuoái cuûa con ngöôøi. Leõ thaät naøy coù theå tìm thaáy trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, maø noù laøm ñaày vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Lyù do cho vieäc naøy laø vì taát caû moïi ngöôøi seõ phaïm toäi cho ñeán ngaøy hoï cheát vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø lôùn hôn toäi ñoù. Tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu taát caû nhöõng toäi nhaân yeáu ôùt ra khoûi toäi. 

Chuùa chuùng ta ñaéc thaéng taát caû moïi toäi loãi cuûa theá gian vaø hoaøn thaønh söï cöùu roãi cuûa Ngaøi qua söï tha toäi. Khoâng moät ai coù theå soáng moät cuoäc soáng voâ toäi. Vì con ngöôøi ñöôïc daønh cho ñòa nguïc, Ñöùc Chuùa Trôøi chaêm soùc hoï baèng tình yeâu cuûa Ngaøi vaø ñaây laø söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Con ngöôøi chuùng ta laø doái traù töø ngaøy chuùng ta ñöôïc sanh ra vaø choái töø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi khoâng tin Lôøi Ngaøi. Con ngöôøi xöùng ñaùng ñeå bò keát toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vì khoâng moät coâng vieäc naøo cuûa hoï ñöôïc chaáp nhaän tröôùc maét cuûa Ngaøi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi cuûa chuùng ta baèng tình yeâu cuûa Ngaøi vì Ngaøi thöông xoùt chuùng ta. Taát caû con ngöôøi xöùng ñaùng ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï bò hö hoûng bôûi söï löøa doái cuûa Satan vaø taát caû hoï ñeàu phaïm toäi. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng moät ngöôøi coù theå coá gaéng ñeå cö xöû caùch ñuùng ñaén moãi ngaøy, nhöng anh/chò aáy khoâng ngaên chaän ñöôïc vieäc phaïm toäi trong suoát cuoäc soáng cuûa anh/chò aáy. Tuy nhieân, söï gian aùc cuûa con ngöôøi seõ baøy toû theâm nöõa söï coâng chính vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong leõ thaät, con ngöôøi khoâng coù söï coâng chính vaø nhö theá hoï caàn moät söù giaû gioáng nhö Söù ñoà Phao-loâ. Oâng bieát vaø nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì theá coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trò trong oâng. Ñoù laø taïi sao oâng coù theå rao giaûng söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Phuùc aâm maø Phao-loâ rao giaûng ñöôïc caên cöù treân neàn 

taûng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Phuùc aâm maø Phao-loâ rao giaûng ñöôïc caên cöù treân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Phao-loâ phaûi rao giaûng Phuùc aâm vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu toäi nhaân vaø cöùu hoï ra khoûi toäi loãi cuûa hoï. Tình yeâu cuûa söï giaûi phoùng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ôû trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Vì theá, söï tha toäi tuøy thuoäc vaøo ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, vaán ñeà laø con ngöôøi suy nghó caùch chung raèng hoï phaûi soáng ñaïo ñöùc ñeå ñöôïc cöùu. Con ngöôøi khoâng theå toát caên cöù vaøo baûn naêng caên baûn cuûa hoï; veõ toát ñeïp beà ngoaøi chæ trôû neân moät chöôùng ngaïi vaät trong söï tieáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta phaûi caát boû nhöõng ñònh kieán cuûa cuoäc soáng ñaïo ñöùc cuûa hoï ñeå chaáp nhaän Phuùc aâm cuûa pheùp caét bì thuoäc linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho. 

Khoâng moät ai treân ñaát coù theå thaät söï laø toát laønh. Theá thì laøm theá naøo toäi nhaân coù theå ñöôïc cöùu ra khoûi toäi cuûa hoï? Hoï phaûi vöùt boû tö töôûng raèng hoï neân soáng cuoäc soáng toát laønh ñeå ñöôïc cöùu. Nhieàu ngöôøi töø choái töø boû tö töôûng vaø tieâu chuaån cuûa hoï; vì theá, hoï khoâng theå ñöôïc cöùu toaøn veïn khoûi toäi loãi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra trong Phuùc aâm cuûa pheùp caét bì thuoäc linh laøm cho chuùng ta nhaän thöùc veà söï söï khoâng coâng chính cuûa chuùng ta chæ ñeå baøy toû tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi vó ñaïi nhö theá naøo. Vì lyù do naøy, nhöõng ai tin vaøo söï söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì töï haøo veà söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø khoâng laø cuûa hoï. Ngöôøi coâng chính chæ töï haøo veà söï söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø toân söï coâng chính cuûa Ngaøi leân vì noù laø töø Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Söù ñoà Phao-loâ daïy veà vai troø luaät phaùp cho nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp laø nhöõng ngöôøi tin hoï seõ ñöôïc leân Thieân ñaøng neáu hoï laøm nhöõng vieäc toát, nhöng neáu hoï khoâng soáng moät cuoäc soáng ñaïo ñöùc sau khi tin Chuùa Jeâsus, hoï coù theå khoâng bao giôø ñaït ñeán söï söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Luaät phaùp thì gioáng nhö moät caùi göông soi ñeå baøy toû toäi loãi cuûa con ngöôøi. Phao-loâ daïy raèng nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin vöông giaû vaø ñöùc tin ñoù cuûa hoï laø sai. Ñaây laø lôøi daïy cuûa Phao-loâ vaø söï höôùng daãn cuûa oâng ñoái vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Phao-loâ noùi vôùi nhöõng ngöôøi theo giaùo sö giaû hoï khoâng nghó hoï seõ ñaït ñeán söï coâng chính vaø söï voâ toäi sau khi tin Chuùa Jeâsus. Oâng daïy nhöõng ngöôøi voâ tín haõy tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc thoaùt khoûi hình phaït. Phao-loâ noùi raèng nhöõng ai khoâng tin vaøo söï cöùu roãi cuûa nöôùc vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus thì ôû döôùi söï phaùn xeùt vaø vì hoï khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi neân thaät xöùng ñaùng cho hoï bò phaùn xeùt. Oâng noùi raèng toäi nhaân neân quay veà vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän söï coâng chính cuûa Ngaøi ñeå ñöôïc thoaùt khoûi söï phaùn xeùt kinh khieáp. Vaäy thì chuùng ta coù theå phaïm toäi nöõa vì chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? 


Caâu 7 noùi roû, “Nhöng, neáu leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï noùi doái cuûa toâi maø ñöôïc söï vinh hieån lôùn hôn, thì sao toâi coøn bò ñoaùn xeùt nhö keû coù toäi?” Neáu chuùng ta ñöôïc goïi laø voâ toäi, chuùng ta coù theå phaïm toäi töï do khoâng? Phao-loâ chöùng minh ñieåm naøy. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu baïn bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi, theá thì baïn ñöôïc töï do phaïm toäi khoâng? Neáu baïn tin nhö theá, thì baïn neân bieát raèng baïn khoâng bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baïn phæ baùng söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Ngay caû ngaøy nay, coù nhieàu ngöôøi nhaïo baùng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng hoï, noù khoâng khaùc vôùi thôøi kyø tröôùc ñaây. Phao-loâ vieát khuùc Kinh thaùnh naøy gaàn 2000 naêm caùch ñaây vaø ngay caû ngaøy nay ngöôøi ta vaãn giöõ caùch suy nghó cuûa hoï nhö theá. 

Ñeán ngaøy nay, haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân chöa ñöôïc taùi sanh, khoâng hieåu raèng neáu moät ngöôøi trôû neân voâ toäi, anh/chò aáy coù theå phaïm toäi treân muïc ñích naøy. Nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc taùi sanh nhaïo cöôøi nhöõng ngöôøi coâng chính, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh, theo nhöõng suy nghó cuûa hoï vaø noùi xaáu caùc thaùnh ñoà taùi sanh. Cô-ñoác-nhaân danh saùch nhaïo baùng nhöõng Cô-ñoác-nhaân thaät söï taùi sanh vôùi nhöõng suy nghó voâ tín cuûa hoï. Ñöùc tin thaät khoâng ñöôïc hieåu bôûi xaùc thòt con ngöôøi. Toäi loãi laø nhöõng gì maø baïn phaïm trong suoát cuoäc soáng cuûa baïn. Caû ngöôøi coâng chính vaø khoâng coâng chính chaéc chaén phaïm toäi. Tuy nhieân, nhöõng ai töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø phaïm toäi trong khi nhöõng ai tin noù thì voâ toäi. 

Phao-loâ noùi vôùi nhöõng ngöôøi khoâng tin, “Maø laøm sao! neáu moät vaøi ngöôøi trong boïn hoï khoâng thaønh tín, thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao? Chaúng heà nhö vaäy!” (Roâ-ma 3:3) Chæ vì con ngöôøi khoâng tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, söï voâ tín cuûa hoï khoâng theå huûy boû söï coâng chính cuûa Ngaøi. Neáu moät ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, anh/chò aáy ñöôïc cöùu. Tuy nhieân, neáu moät ngöôøi khoâng tin, anh/chò aáy khoâng theå nhaän söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñoù laø söï thaät. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ vöõng laäp ñôøi ñôøi. Nhöõng ai ñi vaøo ñòa nguïc khoâng tin Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi vaø seõ khoâng bao giôø coù theå ñöôïc saïch toäi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa ngöôøi tin ñeán söï taùi sanh, seõ khoâng bao giôø trôû thaønh voâ hieäu chæ vì ngöôøi ta khoâng tin noù. 

Nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng 

caàn ñeán noå löïc cuûa con ngöôøi 


Nhaän söï coâng chính cuûa Chuùa chuùng ta thì khoâng caàn phaûi laøm gì bôûi noå löïc cuûa con ngöôøi. Chæ laø moät söï quan heä ñôn giaûn trong ñöùc tin cuûa chuùng ta trong leõ thaät raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï tha toäi cuûa chuùng ta. Moät ngöôøi tin vaøo leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh thì nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin, nhöng moät ngöôøi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhaän söï phaùn xeùt theo leõ thaät cuûa lôøi Ngaøi. 

Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi sai Ñöùc Chuùa Jeâsus ñeán theá gian naøy vaø laøm cho Ngaøi trôû neân hoøn ñaù vaáp phaïm vaø hoøn ñaù ngaên trôû cho nhöõng ai khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù nhieàu ngöôøi tình nguyeän xin vaøo ñòa nguïc vì hoï khoâng muoán tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc duø Chuùa Jeâsus, hoøn ñaù vaáp phaïm vaø hoøn ñaù ngaên trôû ban cho hoï söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi trôû neân Cöùu Chuùa cuûa hoï. Ngay caû haàu heát nhöõng ngöôøi gian aùc ñöôïc ban cho moät phöông caùch trôû neân coâng chính vaø ñaït ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. Ngay caû nhöõng ngöôøi laøm vieäc laønh cuõng khoâng theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi söï huûy dieät neáu anh/chò aáy khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø laøm cho hoï ñöôïc tha toäi vaø taùi sanh. 

Vì coâng giaù cuûa toäi loåi laø söï cheát, baát cöù ai coù toäi ñeàu phaûi bò phaùn xeùt. Chuùa Jeâsus trôû thaønh hoøn ñaù vaáp phaïm vaø hoøn ñaù ngaên trôû cho nhöõng ai coá gaéng thieát laäp söï coâng bình rieâng cuûa hoï vaø vaøo Nöôùc Trôøi maø khoâng tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, lyù do maø ngöôøi ta bò suy thoaùi, duø laø hoï tin Chuùa Jeâsus, laø vì hoï khoâng tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Vaøi ngöôøi noùi raèng hoï laø toäi nhaân, laø ngöôøi ñöôïc cöùu khoûi toäi, nhöng khoâng coù “toäi-nhaân-ñöôïc-cöùu.” Laøm theá naøo moät ngöôøi coù theå trôû neân toäi nhaân trôû laïi sau khi ñöôïc cöùu khoûi toäi? Moät ngöôøi voâ toäi neáu ngöôøi aáy ñaõ ñöôïc cöùu khoûi toäi, vaø moät ngöôøi coù toäi neáu ngöôøi aáy chöa nhaän söï cöùu roãi. Seõ khoâng coù moät ngöôøi naøo coù toäi ôû nöôùc Thieân ñaøng. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Bôûi côù aáy keû aùc chaúng ñöùng noåi trong ngaøy ñoaùn xeùt, Toäi nhaân cuõng khoâng ñöôïc vaøo hoäi ngöôøi coâng bình” (Thi thieân 1:5).

Ngöôøi ta hoûi chính hoï vôùi moät caâu hoûi lôùn laøm theá naøo ngöôøi ta coù theå trôû neân coâng chính trong khi hoï phaïm toäi haèng ngaøy? Tuy nhieân, khoâng caàn ñeå hoï lo laéng veà vaán ñeà ñoù. Trôû neân coâng chính bôûi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ coù theå laø Chuùa ñaõ caát heát toäi loãi theá gian, caû vôùi toäi loãi trong töông lai cuûa hoï treân Ngaøi bôûi Ngaøi nhaän Baùp-teâm ôû soâng Gioâ-ñanh vaø cheát treân Thaäp töï giaù, theo caùch aáy Ngaøi hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toäi nhaân coù theå trôû neân coâng chính bôûi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn vaãn laø con nôï maëc duø taát caû nôï cuûa baïn ñaõ ñöôïc traû roài khoâng? 

Chuùa chuùng ta loaïi tröø taát caû toäi cuûa chuùng ta baèng söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùa cöùu nhöõng ai coù ñöùc tin troïn veïn trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vì theá khoâng coøn coù söï ñoaùn phaït naøo cho hoï, duø söï yeáu ñuoái cuûa hoï theá naøo cuõng khoâng thaønh vaán ñeà. Chuùng ta coù theå trôû neân coâng chính bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Tö töôûng con ngöôøi daãn chuùng ta ñeán söï cheát 


Tö töôûng con ngöôøi daãn chuùng ta ñeán söï cheát vaø chuùng hình thaønh töø taâm trí xaùc thòt. Tö töôûng thuoäc linh hình thaønh töø ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù coù theå laø do ma quæ thoáng trò tö töôûng con ngöôøi. Con ngöôøi khoâng coù söï löïa choïn naøo khaùc tröø ra phaïm toäi trong xaùc thòt. Tuy nhieân, moät ngöôøi coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân coâng chính bôûi ñöùc tin trong Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus. Ngöôøi ta khoâng theå trôû neân coâng chính bôûi traùnh phaïm toäi. Con ngöôøi khoâng theå trôû neân hoaøn toaøn voâ toäi bôûi söï thay ñoåi theå chaát ñeå ñaït ñeán tình traïng thaùnh. Thaät laø ngu daïi cho moät Cô-ñoác-nhaân nghó raèng anh/chò aáy coù theå vaøo thieân ñaøng bôûi trôû neân ngöôøi thaùnh laø ngöôøi khoâng bao giôø phaïm toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu khoûi toäi moât laàn cho taát caû bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hôn nöõa, moãi toäi nhaân coù theå ñöôïc cöùu troïn veïn khoûi toäi cuûa anh/chò aáy neáu anh/chò aáy tin vaøo aân ñieån cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, maø noù cho nhöõng ngöôøi tin caäy ñöôïc taùi sanh. Theo nhöõng quan ñieåm cuûa loaøi ngöôøi thì döôøng nhö khoâng theå cho con ngöôøi trôû neân voâ toäi. Tuy nhieân, noù coù theå bôûi ñöùc tin trong lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi khoâng theå soáng maø khoâng phaïm toäi trong thaân theå, nhöng loøng ngöôøi ta trôû neân voâ toäi neáu ngöôøi aáy thaät söï tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thaân theå con ngöôøi caàn ñöôïc thoûa maõn nhöõng öôùc muoán cuûa hoï vaø noù khoâng theå choáng laïi söï phaïm toäi trong theå xaùc vì hoï khoâng ngôùt theøm khaùt söï vui thích xaùc thòt. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi leõ thaät; ngöôøi ta coù theå trôû neân coâng chính chæ bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, maø Chuùa ban cho chuùng ta. Chuùng ta khoâng theå vaøo nöôùc Thieân ñaøng bôûi laøm vieäc laønh trong xaùc thòt. Chuùng ta chæ coù theå vaøo Nöôùc Thieân ñaøng bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù moät söï khaùc bieät giöõa taâm trí thuoäc linh vaø taâm trí xaùc thòt 


Taâm trí xaùc thòt khoâng theå hieåu ñöôïc leõ thaät laø Cô-ñoác-nhaân taùi sanh chæ coù theå trôû neân voâ toäi bôûi ñöùc tin vaø coù theå trôû ngöôøi coâng chính. Vì hoï nghó raèng duø ngöôøi ta aên naên nhöõng vieäc laøm sai traùi cuûa hoï thì hoï seõ phaïm toäi nöõa trong nhöõng ngaøy keá tieáp. 

Tuy nhieân, maëc duø khoâng theå cho moät ngöôøi trôû neân coâng chính qua vieäc laøm cuûa con ngöôøi, nhöng noù hoaøn toaøn coù theå bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì con ngöôøi coù theå nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù khaû naêng loaïi tröø toäi loãi cuûa taát caû moïi ngöôøi. Noù cho pheùp chuùng ta trôû neân coâng chính vaø goïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha. Vì theá, baïn neân bieát raèng ñöùc tin thaät khôûi ñaàu bôûi ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin thaät khoâng theå khôûi ñaàu vôùi taâm trí xaùc thòt nhöng vôùi ñöùc tin trong lôøi cuûa leõ thaät. 

Nhieàu ngöôøi khoâng ñöôïc taùi sanh thì khoâng theå thoaùt khoûi tö töôûng rieâng cuûa hoï vì hoï luoân luoân bò khoaù chaët trong chuùng. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng bao giôø coù theå noùi raèng hoï trôû neân coâng chính vì hoï chæ nghó veà tö töôûng xaùc thòt, maëc duø hoï noùi hoï tin Chuùa Jeâsus. Ngöôøi ta coù theå noùi raèng anh/chò aáy voâ toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Jeâsus chæ khi anh/chò aáy tin vaøo lôøi cuûa pheùp caét bì thuoäc linh, trong ñoù coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vì theá, neáu moät ngöôøi muoán nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, anh/chò aáy neân laéng nghe lôøi cuûa leõ thaät töø nhöõng ngöôøi ñaõ thaät taùi sanh vaø tin noù vôùiù taám loøng. Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trò trong moãi thaùnh ñoà laø ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi hy voïng anh chò em giöõ leõ thaät naøy trong trí. Neáu baïn thaät söï muoán nhaän ñöôïc phöôùc cuûa söï taùi sanh, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp baïn gaëp ñöôïc ngöôøi taùi sanh laø ngöoøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn noùi raèng khoâng moät ai coâng chính?


Caâu 9 vaø 10 noùi roû, “Theá naøo! Chuùng ta coù ñieàu gì hôn chaêng? Chaúng coù, vì chuùng ta ñaõ toû ra raèng ngöôøi Giu-ña vaø ngöôøi Gôø-reùc thaûy ñeàu phuïc döôùi quyeàn toäi loãi, nhö coù cheùp raèng: Chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng.” Nhö coù cheùp raèng khoâng coù ngöôøi coâng chính daåu moät ngöôøi cuõng khoâng. 

Ñieàu naøy coù nghóa laø gì? Nhöõng töø naøy noùi veà tình traïng cuûa chuùng ta tröôùc hay laø sau khi chuùng ta ñöôïc taùi sanh? Taát caû chuùng ta ñeàu laø toäi nhaân tröôùc khi ñöôïc taùi sanh. Cuïm töø, “khoâng coù ngöôøi coâng bình” chæ toû tình traïng tröôùc khi Chuùa Jeâsus hoaøn thaønh chöùc vuï tha toäi cho taát caû toäi loãi theá gian. Ngöôøi ta khoâng theå trôû neân coâng chính khi khoâng tin Chuùa Jeâsus. 

Vì theá, nhöõng töø, “thaùnh hoaù töø töø” toàn taïi qua nhöõng ngöôøi phuïc vuï taø giaùo hay thaàn töôïng. “Khoâng coù ngöôøi coâng chính daåu moät ngöôøi cuõng khoâng.” Baïn nghó raèng moät toäi nhaân coù khaû naêng trôû neân coâng chính bôûi qua töï luyeän taäp hay söï daïy doå khoâng? Ngöôøi ta khoâng theå trôû neân coâng chính bôûi chính hoï. 

“Khoâng coù ngöôøi coâng chính daåu moät ngöôøi cuõng khoâng.” Khoâng coù moät ai trôû neân coâng chính hay ñaõ trôû neân coâng chính qua nhöõng gì thuoäc veà con ngöôøi trong cuoäc soáng theo khuoân pheùp. Khoâng coù daàu moät ngöôøi trôû neân voâ toäi qua nhöõng coá gaéng rieâng cuûa hoï. Noù chæ coù theå qua ñöùc tin trong pheùp caét bì thuoäc linh trong ñoù coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Caâu 11 cuõng noùi, “Chaúng coù moät ngöôøi naøo hieåu bieát, Chaúng coù moät ngöôøi naøo tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi.” Khoâng coù moät ngöôøi naøo hieåu bieát veà chính toäi cuûa hoï. Noùi caùch khaùc, khoâng coù moät ai hieåu raèng anh/chò aáy seõ bò ñaøy ñi ñòa nguïc. Moät toäi nhaân thì khoâng theå bieát mình laø toäi nhaân. Moät toäi nhaân soáng maø khoâng bieát roû raèng anh/chò aáy laø moät trong nhöõng ngöôøi bò ñi vaøo ñòa nguïc. Ngöôøi ta coá gaéng nhaän söï cöùu roãi khoûi toäi bôûi hieåu raèng anh/chò aáy xöùng ñaùng ñi vaøo ñòa nguïc vì toäi. Tuy nhieân, daàu moät ngöôøi cuõng khoâng coù hieåu veà baûn chaát toäi loãi cuûa hoï tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi hay soá phaän cuûa anh/chò aáy laø ñi ñòa nguïc. 

Chuùng ta coù phaûi laø nhöõng sinh vaät ích lôïi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng? Toaøn theå nhaân loaïi laø voâ ích cho ñeán khi hoï ñöôïc taùi sanh. Maëc duø taát caû chuùng ta trôû neân coâng chính nhôø vaøo Ngaøi, coù phaûi chuùng ta ñaõ khoâng moät laàn laø ngöôøi choáng ñoái laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, töø choái tin vaøo leõ thaät vaø ngay caû ñoå toäi cho Ngaøi khoâng? 

Theá thì, laøm theá naøo moät toäi nhaân coù theå laøm vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi? Laøm theá naøo moät toäi nhaân, ngay caû nhöõng ngöôøi khoâng ôû trong nan ñeà cuûa toäi loãi, ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi? Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi trong tình traïng cuûa moät toäi nhaân thì khoâng theå goïi laø söï toân kính thaät. Laøm theá naøo moät toäi nhaân coù theå ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi? Moät toäi nhaân khoâng bao giôø coù theå mang söï vinh hieån veà cho Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi khoâng chaáp nhaän baát cöù moät ñieàu gì töø nhöõng ngöôøi nhö theá. 

Ngaøy nay, chöùc vuï ngôïi khen ñaõ ñöôïc rao truyeàn ra khaép theá giôùi. Tuy nhieân, chæ nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi haøi loøng bôûi söï ngôïi khen cuûa moät toäi nhaân khoâng? Söï ngôïi khen cuûa toäi nhaân gioáng nhö cuûa leå cuûa Ca-in. Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chaáp nhaän nhöõng lôøi ngôïi khen voâ nghóa vaø loøng ñaày toäi loãi cuûa toäi nhaân? 

Caâu 12 noùi, “Chuùng noù ñeàu sai laïc caû, thaûy cuøng nhau ra voâ ích; Chaúng coù moät ngöôøi laøm ñieàu laønh, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng.” Nhöõng toäi nhaân ñoù ñeàu “sai laïc” khoâng bieát coâng vieäc vó ñaïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho hoï, vaø khoâng tin Ngaøi cuõng nhö Lôøi cuûa leõ thaät. Hôn theá nöõa, toäi nhaân khoâng chæ töø choái giöõ Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi hay tin vaøo noù maø hoï coøn luoân luoân suy nghó nghieân theo xaùc thòt caên cöù treân tö töôûng rieâng cuûa hoï. Vì theá, hoï khoâng bao giôø phaân bieät roû giöõa nhöõng gì xaáu vaø toát tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söï xeùt ñoaùn ñuùng chæ coù theå bôûi lôøi cuûa leõ thaät maø noù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng quyeát ñònh toát vaø phaùn xeùt ñuùng chæ coù theå thöïc hieän trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn neân bieát raèng taát caû nhöõng söï phaùn xeùt theo luaät phaùp khoâng naèm trong con ngöôøi nhöng trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng tö töôûng cuûa con ngöôøi ñeàu sai laïc caû vaø töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi noùi, “Toâi nghó theo caùch naøy vaø tin theo tö töôûng rieâng cuûa toâi, khoâng aûnh höôûng gì ñeán vieäc Kinh thaùnh noùi.” Nhöng toâi hy voïng baïn nhaän ra raèng moät ngöôøi khoâng töø boû tö töôûng rieâng cuûa hoï cuõng nhö theå ngöôøi töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï böôùng bænh ích kyû cuûa hoï. Vì theá, suy nghó theo caùch naøy khoâng cho pheùp con ngöôøi quay trôû veà vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tö tuôûng xaùc thòt daãn linh hoàn con ngöôøi ñeán choå cheát 


Ngöoøi chöa ñöôïc taùi sanh laø ngöôøi töï phaùn xeùt laáy chính mình. Nhöõng loaïi ngöôøi naøy thaät söï khoâng quan taâm nhöõng gì ñöôïc vieát trong lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng thay vaøo ñoù, neáu coù gì khaùc trong tö töôûng hoï thì hoï cho ñoù laø sai vaø chæ chaáp nhaän nhöõng phaàn phuø hôïp vôùi tö töôûng rieâng cuûa hoï. Kinh thaùnh chæ roû raèng loaøi ngöôøi laø sai laïc trong tö töôûng rieâng cuûa hoï vaø töï cho mình laø trung taâm. Neáu moät ngöôøi hy voïng ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi trong phöông caùch thích ñaùng, anh/chò aáy caàn söï coâng chính vaø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï coâng bình cuûa Ngaøi laø gì? 

Söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baïn neân bieát raèng lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø tieâu chuaån cho söï coâng bình ngay thaúng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngoâi Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi” (Giaêng 1:1). Ngöôøi naøy laø ai maø ñöôïc goïi laø “Ngoâi Lôøi”? Ngöôøi naøy laø ai maø ôû vôùi Ñöùc Chuùa Cha vaø Ñöùc Thaùnh Linh? Ngaøi laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta vaø laø Vua cuûa muoân vua, Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Giaêng noùi raèng Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi vaø Ngoâi Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaâng, Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ngaøi laø hình boùng cuûa baûn theå Ngaøi.(Heâ-bô-rô 1:3) Cöùu Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, vì Ngoâi Lôøi chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi neân lôøi cuûa söï coâng chính cuûa Ngaøi thì khaùc vôùi tö töôûng cuûa con ngöôøi chuùng ta. Baïn phaûi nhaän ra raèng toäi nhaân daùm hieåu söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua khaû naêng nhaän thöùc rieâng cuûa hoï khi hoï khoâng bieát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät ngöôøi ñöùng vöõng trong ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät ngöôøi coù ích, laø ngöôøi ñöôïc duøng cho coâng vieäc laønh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Loaïi ngöôøi naøy cuõng ñöôïc phöôùc. 

Taát caû nhöõng ngöôøi choáng ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi tö töôûng rieâng cuûa hoï vaø toäi loãi. Baïn neân bieát raèng yeâu caàu cuûa con ngöôøi laø thaùnh vaø toát laønh, hay giaû vôø töû teá vaø coù söï thöông xoùt ngöôøi khaùc, taát caû laø haønh ñoäng giaû hình maø noù ñeán töø tö töôûng rieâng cuûa con ngöôøi laø löøa doái Ñöùc Chuùa Trôøi. Tham voïng trôû neân toát laø choáng laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng moät ai laø toát laønh ngoaïi tröø Ngaøi. Neáu moät Cô-ñoác-nhaân khoâng chaáp nhaän tình yeâu maø Ngaøi ñaõ hoaøn thaønh vaø söï coâng chính cuûa söï cöùu roãi maø khoâng ñöôïc taùi sanh, ñoù laø choáng laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng vaâng phuïc leõ thaät. 

Baïn coù nghó raèng chæ nhöõng ai phaïm nhöõng toäi troïng trong theá gian naøy laø ñang nhaän söï tröøng phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Taát caû nhöõng ai khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng ñöôïc mieãn tröø khoõi côn thaïnh noä kinh khieáp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Ngöôøi khoâng tin Chuùa Jeâsus trong leõ thaät ñaày nhöõng quan nieäm baét buoäc phaûi soáng moät cuoäc soáng toát laønh. Ai daïy nhöõng yù töôûng nhö theáù? Satan laøm ñieàu ñoù. Tuy hhieân con ngöôøi khoâng coù khaû naêng soáng cuoäc soáng toát laønh khôûi töø ngaøy sanh ra. Vì theá, lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng chuùng ta phaûi nhaän söï tha toäi. Ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta neân laøm ñieàu aùc ñeå aân ñieån ñöôïc gia theâm khoâng? Chaéc chaén laø khoâng. Vì con ngöôøi tieâm nhieåm toäi loãi töø ngaøy môùi sanh ra, hoï ñöôïc ñònh tröôùc ñeå ñi vaøo ñòa nguïc vì nhöõng thöông tích cuûa toäi loãi dô baån. Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi hoï haõy nhaän söï tha toäi maø Chuùa Jeâsus ñaõ chuaån bò saún cho hoï roài. Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï cöùu roãi vaø khuyeân chuùng ta chaáp nhaän söï cöùu roãi bôûi chaáp nhaän lôøi cuûa söï coâng chính cuûa Ngaøi, maø noù laø leõ thaät ôû trong loøng chuùng ta. Baûn tính cuûa con ngöôøi laø gì?


Caâu 13-18 noùi, “Hoïng chuùng noù nhö huyeät maû môû ra; Duøng löôõi mình ñeå phænh gaït; Döôùi moâi chuùng noù coù noïc raén hoå mang. Mieäng chuùng noù ñaày nhöõng lôøi nguyeàn ruûa vaø cay ñaéng. Chuùng noù coù chaân nheï nhaøng ñaëng laøm cho ñoå maùu. Treân ñöôøng loái chuùng noù raëc nhöõng söï taøn haïi vaø khoå naïn, Chuùng noù chaúng heà bieát con ñöôøng bình an. Chaúng coù söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maët chuùng noù.”

 

“Mieäng chuùng noù ñaày nhöõng lôøi doái traù.” Taát caûnhöõng ngöôøi naøy löøa doái hay laøm sao! Trong Giaêng vieát, “Khi noù noùi doái, thì noùi theo taùnh rieâng mình” (Giaêng 8:44). “Toâi noùi thaät. Ñoù laø söï thaät. Baïn hieåu toâi khoâng?” Taát caû nhöõng lôøi cuûa ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh khi xaùc ñònh laø ñuùng thì noù laø sai. 

Moät ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh khoâng theå traùnh ñöôïc lôøi noùi doái trong baát cöù khi naøo anh/chò aáy noùi vôùi ngöôì khaùc. Anh/chò aáy nhaán maïnh raèng taát caû nhöõng gì anh/chò aáy noùi laø thaät, nhöng ñoù laø chöùng côù nghòch lyù ñeå chöùng minh raèng moïi luùc anh/chò ta ñeàu noùi doái, anh/chò aáy löøa doái ngöôøi ta bôûi noùi raèng ñoù laø söï thaät. Taát caû nhöõng ñieàu maø moät ngöôøi chöa taùi sanh noùi laø sai vì anh/chò aáy khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Moät keû löøa ñoái khoâng bao giôø laøm moät vieäc traùi luaät sau khi noùi vôùi ngöôøi khaùc raèng anh ta chính laø ngöôøi gian laän. Anh ta noùi nhö theå laø thaät. Anh noùi vôùi ngöôøi khaùc moät caùch thaät tình vaø thaønh thaät ñeå ngöôøi ta tin caäy anh. “Toâi noùi vôùi baïn raát, raát, raát, raát thaät. Neáu baïn ñaàu tö moät ít tieàn vaøo vieäc naøy baïn seõ thu nhaët haøng taán tieàn. Ñaây laø loaïi coâng vieäc môùi nhaát vaø noù hoaøn toaøn an toaøn. Tieán leân, baïn haõy nhanh leân vaø quyeát ñònh vì nhieàu ngöôøi khaùc ñang chôø ñôïi.” Ñaây laø nhöõng gì maø keõ löôøng gaït noùi vôùi ngöôì khaùc. Baïn haõy nhôù raèng moät ngöôøi chöa nhaän söï tha toäi luoân thöïc haønh söï löøa doái baèng lôøi cuûa anh/chò aáy. 

Kinh thaùnh noùi raèng khi Satan noùi doái, noù noùi töø yù töôûng rieâng cuûa noù. Moïi vieäc cuûa moät ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh noùi laø lôøi noùi doái. Khoâng caàn phaûi ngaïc nhieân moät Muïc sö chöa ñöôïc taùi sanh löøa doái thaønh vieân trong Hoäi Thaùnh laø hoï seõ giaøu neáu hoï daâng moät soá tieàn lôùn cho Hoäi Thaùnh. Hôn theá nöõa, oâng noùi raèng khi moät ngöôøi trôû neân tröôûng laõo trong Hoäi Thaùnh, ngöôøi seõ trôû neân giaøu bôûi “phöôùc haïnh khoâng doø ñöôïc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Taïi sao ngöôøi ta coá gaéng caùch khoù nhoïc ñeå trôû neân Tröôûng laõo? Laø vì lôøi noùi doái cuûa muïc sö giaû laø ngöôøi tuyeân boá raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå ñaày treân ngöôì ta baèng söï giaøu coù vaät chaát moät khi anh/chò aáy trôû thaønh Tröôûng laûo. Coù quaù nhieàu Cô-ñoác-nhaân soáng trong caûnh thieáu thoán vaät chaát sau khi coá gaéng trôû thaønh Tröôûng laõo. Hoï phaûi traû moät söï daâng hieán qua möùc cho caùc Muïc söï löøa ñaûo cuûa hoï vì mong muoán laø Tröôûng laûo. 


Xin haõy chuù yù ñeán Roâ-ma 3:10. Cuïm töø, “nhö coù cheùp,” chæ cho chuùng ta raèng nhöõng caâu sau ñaây ñöôïc trích daãn töø Kinh thaùnh Cöïu-öôùc. Ñeå cho lôøi giaûi thích theâm, Phao-loâ trích cuïm töø chính xaùc töø Kinh thaùnh goác: “Vì nôi mieäng chuùng noù chaúng coù söï thaønh tín; Loøng chuùng noù chæ laø gian taø; Hoïng chuùng noù laø huyeät maû môû ra; Löôõi chuùng noù ñaày daãy ñieàu dua nònh.” (Thi-thieân 5:9). “Chaân hoï chaïy ñeán ñieàu aùc, noân naû laøm ñoå maùu voâ toäi; tö töôûng hoï laø tö töôûng gian taø, söï phaù haïi dieät vong laø ôû treân ñöôøng loái hoï.” (EÂ-sai 59:7). Ngöôøi ta ñi ñeán ñòa nguïc vì hoï khoâng bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaät laø quaù ñaùng thöông. 

Caâu 19 noùi, “Vaû, chuùng ta bieát raèng nhöõng ñieàu maø luaät phaùp noùi, laø noùi cho moïi keû ôû döôùi luaät phaùp, haàu cho mieäng naøo cuõng phaûi ngaäm laïi, caû thieân haï ñeàu nhaän toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi.” 

Luaät phaùp mang côn thaïnh noä ñeán (Roâ-ma4:5). Ñöùc Chuùa Trôøi ban luaät phaùp cho nhöõng ai chöa ñöôïc taùi sanh ñeå laøm cho hoï nhaän ra chính hoï laø toäi nhaân. Luaät phaùp daïy cho moãi toäi nhaân raèng anh/chò aáy laø khoâng ñuû töï caùch soáng theo luaät phaùp cuûa Ngaøi. Noù noùi roû raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ban cho chuùng ta luaät phaùp ñeå chuùng ta soáng theo ñoù. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho luaät phaùp voâ hieäu chaêng? Khoâng, Ngaøi khoâng laøm theá. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi ban luaät phaùp qua Moâi-se ñeå daïy chuùng ta raèng chuùng ta laø toäi nhaân. Ngaøi muoán chuùng ta nhaän ra baûn chaát toäi loãi cuûa chuùng ta qua luaät phaùp vaø noù khoâng ñöôïc ban cho ñeå chuùng ta laøm theo. Vai troø cuûa luaät phaùp laø chæ ra söï thieáu huït vaø nhu nhöôïc trong con ngöôøi cuûa chuùng ta. 

Vì theá caâu 20 noùi, “Vì chaúng coù moät ngöôøi naøo bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp maø seõ ñöôïc xöng coâng bình tröôùc maët Ngaøi, vì luaät phaùp cho ngöôøi ta bieát toäi loãi.” Khoâng moät ai ñöôïc xöng coâng bình theo vieäc laøm cuûa luaät phaùp. Khoâng chæ moät mình Phao-loâ, nhöng cuõngcho taát caû caùc ñaày tôù khaùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, “Vì chaúng coù moät ngöôøi naøo bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp maø seõ ñöôïc xöng coâng bình tröôùc maët Ngaøi by the deeds of the law no flesh will be justified in His sight.” Khoâng moät ai coù theå giöõ luaät phaùp, khoâng moät ai coù khaû naêng giöõ noù, khoâng moät ai ñaõ giöõ noù. Vì theá, keát luaän laø khoâng moät ai trôû neân coâng chính vì giöõ vieäc laøm cuûa luaât phaùp. 

Chuùng ta coù theå ñöôïc bieán ñoåi trôû neân ngöôøi coâng chính vì giöõ luaät phaùp khoâng? Khi chuùng ta xem ñoaïn Kinh thaùnh naøy, chuùng ta coù theå deå daøng nghó raèng chuùng ta coù theå trôû neân thaùnh töøng böoùc moät, ñeå cuoái cuøng ñaït ñeán söï thaùnh hoùa bôûi soáng moät ñôøi soáng toát laønh sau khi trôû neân tín ñoà cuûa Chuùa Jeâsus. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng ñuùng gì caû. Noùi raèng moät ngöôøi coù theå vaøo nöôùc Thieân ñaøng bôûi ñöôïc neân thaùnh töø töø laø hoaøn toaøn sai. 


Taát caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh thì vaãn ôû döôùi luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát (Roâ-ma 8:2). Vì moät khi moät ngöôøi trôû thaønh Cô-ñoác-nhaân, anh/chò aáy nghó raèng anh/chò aáy phaûi soáng bôûi lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cô-ñoác-nhaân caûm thaáy baét buoäc phaûi giöõ luaät phaùp baèng vieäc laøm cuûa hoï nhöng trong thöïc teá, hoï khoâng theå soáng bôûi luaät phaùp gì caû. Ñoù laø lyù do taïi sao hoï noùi lôøi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy. Hoï khoâng nhaän ra raèng hoï ñang rôi vaøo vuõng buøn cuûa moät toân giaùo voâ voïng; mang teân Cô-ñoác-giaùo. Ñieàu naøy chöùng minh raèng soáng trong ñôøi soáng toân giaùo naøy laø sai töø luùc khôûi ñaàu. Coá gaéng giöõ luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi sau khi khoâng hieåu luaät phaùp daãn nhöõng ngöôøi-toân-giaùo-Cô-ñoác ñeán vôùi choå ñoái dieän vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc duø luaät phaùp chæ laø ñeå daïy con ngöôì bieát raèng hoï laø toäi nhaân. 

Giaùo lyù neân thaùnh töøng phaàn trong Cô-ñoác-giaùo thì gioáng nhö giaùo lyù toân giaùo cuûa caùc toân giaùo ngoaïi ñaïo treân theá giôùi. Töông töï nhö giaùo lyù Nirvana trong Phaät giaùo, trong Cô-ñoác-giaùo, giaùo lyù neân thaùnh töø töø chæ toû raèng xaùc thòt con ngöôøi vaø linh hoàn trôû neân thaùnh hôn vaø thaùnh hôn sau khi moät ngöôøi baét ñaàu tin Chuùa Jeâsus, vaø cuoái cuøng trôû neân thaùnh ñeå vaøo Thieân ñaøng. 

Ngöôøi ta sanh ra bò aûnh höôûng cuûa toäi loãi coù theå chæ ñeå laøm coâng vieäc laø gieo raéc toäi loãi trong suoát cuoäc soáng hoï. Lyù do cho vieäc naøy laø vì ngöôì ta ñaõ bò tieâm nhieãm toäi loãi. Con “sieâu vi truøng” cuûa toäi phaùt ra töø thaân theå cuûa con ngöôøi duø cho nguôøi aáy khoâng muoán gieo raéc toäi. Chæ coù moät phöông caùch chöõa cho beänh naøy. Ñoù laø laéng nghe vaø tin lôøi cuûa Phuùc aâm thaät chöùa ñöïng trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta coù theå ñöôïc cöùu khoûi taát caû toäi loãi vaø ngay caû nhaän söï soáng ñôøi ñôøi neáu ngöôøi ta nghe vaø tin lôøi cuûa leõ thaât veà söï tha toäi, maø noù laøm cho chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc pheùp caét bì thuoäc linh. 

Coù theå coù moät ngöôøi trong theá gian naøy soáng cuoäc soáng troïn laønh theo luaät phaùp ngay sau khi anh/chò aáy taùi sanh khoâng? Khoâng coù moät ai. Kinh thaùnh noùi, “Bôûi luaät phaùp laø ñeå bieát toäi” (Roâ-ma 3:20). Ñieàu naøy khoâng roû raøng vaø ñôn giaûn sao? A-ñam vaø EÂ-va boû lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi khoâng tin vaø rôi vaøo toäi loãi bôûi bò söï löøa doái cuûa Satan trong thôøi ñaïi voâ toäi, vaø hoï ñaõ löu truyeàn taát caû toäi loãi ñeán haäu töï cuûa hoï sau söï vieäc xaûy ra. Tuy nhieân, maëc duø taát caû loaøi ngöôøi thöøa keá toäi töø toå phuï hoï, hoï thaät söï khoâng bieát raèng khi hoï sanh ra ñaõ laø toäi nhaân. 

Töø thôøi kyø AÙp-ra-ham, Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho con ngöôøi söï hieåu bieát cuï theå veà söï coâng chính cuûa Ngaøi ñeå taát caû moïi ngöôì nhaän söï tha toâi bôûi tin vaøo lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Phao-loâ noùi veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taùch rôøi luaät phaùp 


Caâu 21-22 vieát, “Nhöng hieän baây giôø, söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho, ñaõ baøy toû ra ngoaøi luaät phaùp: töùc laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát.” Kinh thaùnh noùi raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû. “maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho.” “Luaät phaùp vaø caùc Ñaáng Tieân tri” nguï yù Kinh thaùnh Cöïu-öôùc. Baây giôø Phao-loâ noùi veà Phuùc aâm cuûa söïï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû qua heä thoáng teá leã cuûa Ñeàn taïm. Kinh thaùnh baøy toû cho chuùng ta caùch roû raøng veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi con ngöôøi coù theå nhaän söï tha toäi qua cuûa leã chuoäc toäi, vaø ñöùc tin Phao-loâ cuõng laø caên baûn cho ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø noù ñöôïc baøy toû ra trong caû Kinh thaùnh. 

Phao-loâ tuyeân boá raèng moïi ngöôì coù ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ coù theå nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï soáng cuûa con ngöôøi ñöôïc cöùu hay khoâng laø hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo ñöùc tin hay söï voâ tín cuûa ngöôøi aáy. Vì theá, oâng noùi raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû “qua ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát.” 


Ñöùc tin thaät laø gì? Ai laø neàn taûng cuûa ñöùc tin? Ñoù laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Heâ-bô-rô 12:2 noùi,“nhìn xem Ñöùc Chuùa Jeâsus, laø coäi reã vaø cuoái cuøng cuûa ñöùc tin.” Chuùng ta neân hoïc leõ thaät töø nhöõng thaùnh ñoà taùi sanh vaø nhaän söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ bôûi tin vaøo leõ thaät naøy vaø roài soáng bôûi ñöùc tin trong lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Tin vaøo söï coâng chính cuûa Chuùa vôùi taám loøng laø coù ñöùc tin thaät. 

Roâ-ma 10:10 vieát, “Vì tin bôûi trong loøng maø ñöôïc söï coâng bình, coøn bôûi mieäng laøm chöùng maø ñöôïc söï cöùu roãi.” Chuùng ta coù theå trôû neân coâng chính bôûi tin Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi vôùi caû taám loøng cuûa chuùng ta vaø ñöôïc xaùc ñònh trong söï cöùu roãi cuûa chuùng ta bôûi xöng nhaän ñöùc tin cuûa chuùng ta baèng moâi mieäng mình. Söï tha toäi khoâng theå ñaït ñöôïc bôûi vieäc laøm cuûa chuùng ta, nhöng chæ bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Caâu 23-25 vieát, “vì moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi, thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï nhôø aân ñieån Ngaøi maø ñöôïc xöng coâng bình nhöng khoâng, bôûi söï chuoäc toäi ñaõ laøm troïn trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia.” 

Kinh thaùnh cheùp raèng moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi, vaø vì theá, hoï thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toäi nhaân khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc ngoaïi tröø ñi ñòa nguïc. Tuy nhieân, qua söï cöùu chuoäc trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, con ngöôøi nhaän ñöôïc söï tha toäi caùch nhöng khoâng (khoâng ñoøi giaù). Ngöôøi ta trôû neân voâ toäi vì hoï tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp Chuùa Jeâsus ñeå laøm nguoâi côn thaïnh noä bôûi huyeát qua ñöùc tin. 


Khi chuùng ta nhìn vaøo caâu 25,26 chuùng ta thaáy, “laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia, trong buoåi Ngaøi nhòn nhuïc; töùc laø Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus.”

 ÔÛ ñaây, cuïm töø “baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi” ñeå chæ toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc hoaøn thaønh bôûi haønh ñoäng coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Lyù do maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chòu ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù laø vì tröôùc khi cheát, Ngaøi hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi chòu Baùp-teâm nôi soâng Gioâ-ñanh (Ma-thi-ô 3:13-17) Ñöùc Chuùa Cha ñaët ñeå Ñöùc Chuùa Jeâsus nhö moät cuûa teá leã cho toäi loãi cuûa theá gian ñeå laøm söï hoaø bình giöõa con ngöôøi vaø chính Ngaøi. Chuùa Jeâsus laø hieän thaân cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi theá gian bôûi nhaän Baùp-teâm töø Giaêng. Chuùa Jeâsus trôû thaønh ñaàu tieân vaø cuoái cuøng. Ñieàu naøy coù nghóa laø moïi ngöôøi coù theå nhaän söï cöùu roãi neáu anh/chò aáy tin vaøo Lôøi ñöôïc coâng boá raèng Chuùa caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian, töø luùc môùi baét ñaàu cho ñeán cuoái cuøng. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ hoaøn thaønh cho pheùp chuùng ta ñöôïc ôû hoaø bình vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù nhöõng ai soáng hoaø thuaän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå vaøo Thieân ñaøng. Chæ sau khi khôûi söï tin vaøo Phuùc aâm cuûa leõ thaät toâi môùi hieåu caâu “laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia,” trong thôøi kyø nhòn nhuïc cuûa Ngaøi, toâi hieåu vaø tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Chuùa Jeâsus. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc hoaøn thaønh trong thì quaù khöù hoaøn thaønh (the past perfect tense,) ñeå chæ toû raèng ñieàu naøy ñaõ hoaøn thaønh roài. Chuùng ta nhaän söï tha toäi bôûi ñöùc tin trong lôøi cuûa leõ thaät raèng Chuùa Jeâsus loaïi tröø taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ngaøi. Maëc duø linh hoàn cuûa chuùng ta ñöôïc tha thöù moät laàn ñuû caû, theå xaùc chuùng ta khoâng heà coù loái thoaùt ngoaïi tröø söï phaïm toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi quy toäi chuùng ta phaïm trong theá giôùi hieän taïi nhö laø “toäi ñaõ phaïm tröôùc kia.” 

Taïi sao? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët ñeå Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus nhö laø ñieåm khôûi ñaàu cuûa söï cöùu roãi. Vì theá, söï tha toäi ñöôïc hoaøn taát moät laàn ñuû caû qua söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ hoaøn thaønh. Toäi maø chuùng ta phaïm trong xaùc thòt ôû thôøi ñieåm naøy laø toäi ñaõ ñöôïc mieãn tröø qua Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus trong quan ñieåm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû toäi cuûa theá gian ñaõ ñöôïc tha thöù roài trong aùnh maét Ñöùc Chuùa Trôøi. ‘vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia’ nghóa laø ‘quan taâm ñeán coâng giaù cuûa toäi ñaõ ñöôïc ñeàn traû.’ Taát caû toäi cuûa theá gian laø toäi ñaõ ñöôïc taåy saïch bôûi Baùp-teâm cuûa Chuùa ñaõ nhaän vaø bôûi huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Vì theá, taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi töø khi baét ñaàu cho ñeán khi chaám döùt, töø thôøi A-ñam cho ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa ñaát, vaø ngay caû toäi loãi maø con ngöôøi ñang phaïm laø toäi “toäi phaïm tröôùc kia”, Chuùa Jeâsus ñaõ loaïi tröø ñi trong quaù khöù. Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì voâ toäi. Leõ thaât naøy laø toäi phaïm tröôùc ñaây ñaõ ñöôïc caát ñi roài. Ngay caû toäi maø chuùng ta phaïm ngay luùc naøy cuõng laø moät phaàn cuûa toäi toäi phaïm tröôùc ñaây vaø ñöôïc tha thöù trong quan ñieåm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi treân theá gian naøy ñang phaïm nhöõng toäi maø noù ñaõ ñöôïc loaïi tröø bôûi Con Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñöôïc sai ñeán theá gian ñeå caát toäi loãi cuûa nhaân loaïi. Toäi maø chuùng ta vi phaïm ngay baây giôø laø toäi maø Chuùa ñaõ loaïi tröø ñi roài. Baïn coù hieåu ñieàu naøy nghóa laø gì khoâng? 


Chuùa Jeâsus phaùn raèng Ngaøi ñaõ taåy saïch toäi loãi cuûa theá gian bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta coù theå hieåu sai ñieàu naøy neáu hoï khoâng thaät söï hieåu yù nghóa cuûa phaân ñoaïn naøy. Trong caùi nhìn cuûa Chuùa, toäi loãi maø nhaân loaïi vi phaïm laø toäi ñaõ ñöôïc phaùn xeùt töø khi chính Ngaøi nhaän Baùp-teâm ôû soâng Gioâ-ñanh vaø bò phaùn xeùt treân Thaäp töï giaù. Lyù do maø Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta ñöøøng lo laéng veà toäi loãi laø vì Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian vaø laøm ngöôøi hy sinh troïn veïn moät laàn ñuû caû. 

Leõ thaät maø Phao-loâ noùi trong ñoaïn vaên naøy thì raát quan troïng cho nhöõng ai ñaõ ñöôïc cöùu bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh khöôùc töø söïï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø seõ ñi ñòa nguïc. Anh chò em thaân meán, caùc baïn neân laéng nghe vaø hieåu caùch ñaày ñuû lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ nhö theá môùi toát cho söï hình thaønh ñöùc tin cuûa baïn vaø rao giaûng Phuùc aâm cho ngöôøi khaùc. Baïn coù bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khieán theá gian töï caùo veà toäi loãi, veà söï coâng chính, vaø veà söï phaùn xeùt ñeå cuoái cuøng ngöôøi ta quan taâm ñeán söï coâng chính cuûa Ngaøi khoâng? (Giaêng 16:8). 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët ñeå Ñöùc Chuùa Jeâsus nhö laø söï giaûi hoaø bôûi huyeát Ngaøi qua ñöùc tin, ñeå baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi vì trong söï nhòn nhuïc cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caát toäi loãi vi phaïm ngaøy tröôùc roài. Vì theá, chuùng ta trôû neân coâng chính bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Trong caâu 26 vieát, “trong buoåi Ngaøi nhòn nhuïc; töùc laø Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus.” ‘trong thôøi hieän taïi,’ Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp chuùng ta coù söï soáng ñôøi ñôøi vaø Ngaøi khoâng muoán hình phaït theá gian. “Trong thôøi hieän taïi” khi Ñöùc Chuùa Trôøi sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ “ñeå baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi”, Chuùa baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi Baùp-teâm vaø huyeát Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi sai Con moät Ngaøi ñeán theá gian ñeå chòu Baùp-teâm vaø ñoùng ñinh vaø baèng caùch aáy Ngaøi baøy toû cho chuùng ta tình yeâu vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc hieän söï coâng chính cuûa Ngaøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus. Moãi ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi coâng chính. Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta ñaõ thöïc hieän haønh ñoäng coâng chính ñeå caát toäi loãi theá gian moät laàn vaø cho taát caû. Chuùng ta coù theå tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi loøng cuûa chuùng ta khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng chuùng ta laø ngöôøi coâng chính vaø voâ toäi khi chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. Taïi sao? Moät tín ñoà trong Chuùa Jeâsus thì khoâng voâ toäi khi Ngaøi ñaõ thöïc hieän haønh ñoäng coâng chính ñeå taåy saïch toäi loãi chuùng ta sao? Moät ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi coâng chính vì anh/chò aáy voâ toäi. Vì Chuùa ñaõ caát taát caû toäi loãi maø chuùng ta vi phaïm trong suoát cuoäc soáng cuûa chuùng ta, chuùng ta coù theå tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Maëc khaùc, chuùng ta seõ khoâng bao giôø coù theå nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ khoe mình veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Caâu 27-31 vieát, “Vaäy thì söï khoe mình ôû ñaâu? Ñaõ bò tröø boû roài. Bôûi luaät phaùp naøo? Luaät phaùp cuûa vieäc laøm chaêng? Khoâng phaûi, nhöng bôûi luaät phaùp cuûa ñöùc tin; vì chuùng ta keå raèng ngöôøi ta ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, chôù khoâng bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp. Hay laø, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Giu-ña sao? Haù chaúng phaûi cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân ngoaïi ö? Phaûi, Ngaøi cuõng laø cuûa daân ngoaïi nöõa; Vì chæ coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng laøm cho keû chòu caét bì ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, cuõng laøm cho keû khoâng chòu caét bì ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin nöõa. Vaäy, chuùng ta nhaân ñöùc tin maø boû luaät phaùp hay sao? Chaúng heà nhö vaäy! Traùi laïi, chuùng ta laøm vöõng beàn luaät phaùp.”

 

Hình thaønh luaät phaùp coù nghóa laø chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu khoûi toäi qua vieäc laøm cuûa chuùng ta. Chuùng ta yeáu ñuoái vaø laø taïo vaät baát toaøn, nhöng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta troïn veïn trong lôøi cuûa Ngaøi. Haõy tin vaøo lôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta. Ngay caû sau khi chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi, Chuùa chuùng ta tieáp tuïc phaùn vôùi chuùng ta, “Ngöôi laø khoâng troïn veïn, nhöng Ta laøm cho ngöôi trôû neân thaùnh. Vì theá, ngöôi seõ ñöôïc keùo gaàn vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi trong söï coâng chính cuûa Ngaøi.” 

Caâu 27 vieát, “Vaäy thì söï khoe mình ôû ñaâu? Ñaõ bò tröø boû roài. Bôûi luaät phaùp naøo? Luaät phaùp cuûa vieäc laøm chaêng? Khoâng phaûi, nhöng bôûi luaät phaùp cuûa ñöùc tin” Ngöôøi ta neân bieát luaät coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thieát laäp vaø tin vaøo luaät coâng chính cuûa Ngaøi. “Luaät phaùp cuûa vieäc laøm chaêng? Khoâng phaûi, nhöng bôûi luaät phaùp cuûa ñöùc tin.” 

Baïn neân bieát raèng chuùng ta ñöôïc giaûi phoùng khoûi toäi chæ khi chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng theå ñöôïc cöùu bôûi vieäc laøm rieâng cuûa chuùng ta. Roâ-ma ñoaïn 3 noùi veà phaàn naøy qua Söù ñoà Phao-loâ. “Maø laøm sao! neáu moät vaøi ngöôøi trong boïn hoï khoâng thaønh tín, thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao?” Chaéc chaén laø khoâng.

Moät ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöùng vöõng, nhöng ngöôøi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thaát baïi. 

Roâ-ma ñoaïn 3 baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch roû raøng. Baïn neân nhôù raèng Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp luaät cuûa söï coâng chính cuûa Ngaøi ñeå laøm cho nhöõng ai tin trong tö töôûng rieâng cuûa hoï bò thaát baïi. Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi caùch hoaøn toaøn. Vì theá, chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu ra khoûi toäi bôûi tin vaøo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi maø noù baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta thöøa höôûng Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø coù söï bình an trong Ngaøi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Nhöõng ai khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå coù söï bình an trong loøng. Caâu hoûi ñöôïc ñaët ra laø con ngöôøi nhaän ñöôïc phöôùc hay ruûa saû laø tuøy thuoäc vaøo con ngöôøi coù tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng. Neáu moät ngöôøi khoâng tin nhaän lôøi cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, anh/chò aáy seõ bò phaùn xeùt theo söï ñoaùn phaït coâng bình cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï cöùu roãi khôûi nguyeân töø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø roài chuùng ta nhaän söï cöùu roãi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta ngôïi khen Chuùa cuûa chuùng ta laø Ñaáng ban ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Haõy daâng lôøi caûm taï vì chuùng ta coù cuøng moät ñöùc tin vôùi Söù ñoà Phao-loâ. Chuùng ta ngôïi khen Chuùa. 

Chuùng ta cuõng ngôïi khen vaø daâng lôøi caûm taï Ngaøi vì chuùng ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi taát caû toäi loãi bôûi tin vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Neáu khoâng coù söï cöùu roãi naøy, thì ñöùc tin, hay laø hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta seõ khoâng bao giôø nhaän ñöôïc söï tha toäi. Chuùng ta thaät söï tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû loøng, vaø xöng ra baèng mieäng ñeå ñöôïc cöùu roãi. Chuùng ta daâng lôøi caûm taï leân Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng cöùu chuùng ta ra khoûi toäi bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi.