Sermons

【Chapter 3-2】 < Roâ-ma 3:1-31 > Söï cöùu roãi chæ bôûi ñöùc tin< Roâ-ma 3:1-31 >

“Vaäy thì, söï troåi hôn cuûa ngöôøi Giu-ña laø theå naøo, hay laø pheùp caét bì coù ích gì chaêng? Ích lôùn ñuû moïi ñaøng. Tröôùc heát laø ñieàu naày: aáy laø lôøi phaùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù cho daân Giu-ña. Maø laøm sao! neáu moät vaøi ngöôøi trong boïn hoï khoâng thaønh tín, thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao? Chaúng heà nhö vaäy! Thaø xöng Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaät vaø loaøi ngöôøi laø giaû doái, nhö coù cheùp raèng: Aáy vaäy Chuùa seõ ñöôïc xöng coâng bình trong lôøi phaùn cuûa Ngaøi, Vaø seõ ñöôïc thaéng khi chòu xeùt ñoaùn. Song neáu söï khoâng coâng bình cuûa chuùng ta toû ra söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ noùi laøm sao? Khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng côn giaän thì Ngaøi khoâng coâng bình sao? (Toâi noùi nhö caùch ngöôøi ta noùi). - Chaúng heà nhö vaäy! Neáu vaäy thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn xeùt theá gian theå naøo? Nhöng, neáu leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï noùi doái cuûa toâi maø ñöôïc söï vinh hieån lôùn hôn, thì sao toâi coøn bò ñoaùn xeùt nhö keû coù toäi? - Vaäy thì, sao chuùng ta khoâng laøm söï döõ cho ñöôïc söï laønh, nhö keû gieøm pha ñaõ caùo vaø quyeát raèng chuùng ta daïy ñieàu aáy?… Söï ñoaùn phaït nhöõng ngöôøi ñoù laø coâng bình. Theá naøo! Chuùng ta coù ñieàu gì hôn chaêng? Chaúng coù, vì chuùng ta ñaõ toû ra raèng ngöôøi Giu-ña vaø ngöôøi Gôø-reùc thaûy ñeàu phuïc döôùi quyeàn toäi loãi, nhö coù cheùp raèng: Chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng. Chaúng coù moät ngöôøi naøo hieåu bieát, Chaúng coù moät ngöôøi naøo tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng noù ñeàu sai laïc caû, thaûy cuøng nhau ra voâ ích; Chaúng coù moät ngöôøi laøm ñieàu laønh, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng. Hoïng chuùng noù nhö huyeät maû môû ra; Duøng löôõi mình ñeå phænh gaït; Döôùi moâi chuùng noù coù noïc raén hoå mang. Mieäng chuùng noù ñaày nhöõng lôøi nguyeàn ruûa vaø cay ñaéng. Chuùng noù coù chaân nheï nhaøng ñaëng laøm cho ñoå maùu. Treân ñöôøng loái chuùng noù raëc nhöõng söï taøn haïi vaø khoå naïn, Chuùng noù chaúng heà bieát con ñöôøng bình an. Chaúng coù söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maët chuùng noù. Vaû, chuùng ta bieát raèng nhöõng ñieàu maø luaät phaùp noùi, laø noùi cho moïi keû ôû döôùi luaät phaùp, haàu cho mieäng naøo cuõng phaûi ngaäm laïi, caû thieân haï ñeàu nhaän toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi; vì chaúng coù moät ngöôøi naøo bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp maø seõ ñöôïc xöng coâng bình tröôùc maët Ngaøi, vì luaät phaùp cho ngöôøi ta bieát toäi loãi. Nhöng hieän baây giôø, söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho, ñaõ baøy toû ra ngoaøi luaät phaùp: töùc laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát, vì moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi, thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï nhôø aân ñieån Ngaøi maø ñöôïc xöng coâng bình nhöng khoâng, bôûi söï chuoäc toäi ñaõ laøm troïn trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia, trong buoåi Ngaøi nhòn nhuïc; töùc laø Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus. Vaäy thì söï khoe mình ôû ñaâu? Ñaõ bò tröø boû roài. Bôûi luaät phaùp naøo? Luaät phaùp cuûa vieäc laøm chaêng? Khoâng phaûi, nhöng bôûi luaät phaùp cuûa ñöùc tin; vì chuùng ta keå raèng ngöôøi ta ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, chôù khoâng bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp. Hay laø, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Giu-ña sao? Haù chaúng phaûi cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân ngoaïi ö? Phaûi, Ngaøi cuõng laø cuûa daân ngoaïi nöõa; Vì chæ coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng laøm cho keû chòu caét bì ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, cuõng laøm cho keû khoâng chòu caét bì ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin nöõa. Vaäy, chuùng ta nhaân ñöùc tin maø boû luaät phaùp hay sao? Chaúng heà nhö vaäy! Traùi laïi, chuùng ta laøm vöõng beàn luaät phaùp.” Loøng voâ tín cuûa con ngöôøi khoâng theå laøm cho söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi voâ hieäu


Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng söï laøm troïn luaät phaùp vaø söï cöùu chuoäc cuûa Aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng ñöôïc ban cho chuùng ta qua vieäc laøm cuûa chuùng ta, nhöng qua ñöùc tin. Chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi vaø trôû neân coâng chính qua söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Vaäy thì, söï troåi hôn cuûa ngöôøi Giu-ña laø theå naøo, hay laø pheùp caét bì coù ích gì chaêng? Ích lôùn ñuû moïi ñaøng. Tröôùc heát laø ñieàu naày: aáy laø lôøi phaùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù cho daân Giu-ña. Maø laøm sao! neáu moät vaøi ngöôøi trong boïn hoï khoâng thaønh tín, thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao? Chaúng heà nhö vaäy! Thaø xöng Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaät vaø loaøi ngöôøi laø giaû doái, nhö coù cheùp raèng: Aáy vaäy Chuùa seõ ñöôïc xöng coâng bình trong lôøi phaùn cuûa Ngaøi, Vaø seõ ñöôïc thaéng khi chòu xeùt ñoaùn” (Roâ-ma 3:1-4).

Söï troåi hôn cuûa ngöôøi Giu-ña laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc ban cho hoï. Hoï soáng trong khi nghe lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi qua toå tieân cuûa hoï. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï Lôøi cuûa Ngaøi vaø noù löu truyeàn trong hoï, hoï nghó raèng hoï troåi hôn nhöõng ngöôøi ngoaïi bang. Tuy nhieân, Kinh thaùnh noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi lìa boû ngöôøi Giu-ña vì hoï khoâng tin Chuùa Jeâsus laø Ñaáng giaûi cöùu hoï ra khoûi toäi. 

Phao-loâ noùi, “Maø laøm sao! neáu moät vaøi ngöôøi trong boïn hoï khoâng thaønh tín, thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao? Chaúng heà nhö vaäy!” Söï voâ tín cuûa con ngöôøi khoâng theå laøm cho söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân voâ hieäu. “Söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” nghóa laø “söï ngay thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” OÂng muoán noùi raèng söï ngay thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï cöùu roãi khoâng theå trôû neân voâ hieäu maëc duø ngöôøi Giu-ña (Do thaùi) khoâng tin noù. Lôøi höùa Ñöùc Chuùa Trôøi laø cöùu baát cöù ai tin thì khoâng bao giôø huûy boû duø hoï khoâng tin. 

Ngöôøi ngoaïi bang (khoâng phaûi ngöôøi Do thaùi) seõ tin neáu ngöôøi Do thaùi khoâng tin. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng baát cöù ai tin seõ ñöôïc cöùu. Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi boû daân Do thaùi vì hoï khoâng tin lôøi cuûa leõ thaät ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh theo lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc duø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï Lôøi cuûa Ngaøi. 

Söï xaùc nhaän cuûa Söù ñoà Phao-loâ nhö sau: Ñöùc Chuùa Trôøi ban moùn quaø cöùu roãi cho taát caû con ngöôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi höùa trong Cöïu-öôùc vaø hoaøn thaønh noù bôûi sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Con moät cuûa Ngaøi, ñeán theá gian. Nhieàu ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng ngöôøi khaùc thì khoâng. Vì theá, baát cöù ai tin thì ñöôïc phöôùc, ñöôïc laøm con Ñöùc Chuùa Trôøi, nhö lôøi höùa cuûa Ngaøi. Vaø phöôùc cuûa ñöùc tin thì khoâng bò huûy boû duø coù bao nhieâu ngöôøi khoâng tin ñi nöõa. Heå ai tin leõ thaät coù theå nhaän tình yeâu cao quyù cuûa Ngaøi 


Heå ai nghe lôøi cuûa leõ thaät vaø tin noù thì coù theå nhaän ñöôïc tình yeâu cao quyù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng ngöôøi khoâng tin tuyeân boá raèng Ñöùc Chuùa Trôøi noùi doái. Thaät vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn thaønh lôøi höaù cuûa Ngaøi, chæ nhöõng ngöôøi khoâng tin laø bò loaïi tröø khoûi söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì hoï khoâng tin vaøo aân ñieån cuûa söï cöùu chuoäc. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao? Chaúng heà nhö vaäy!” Ñöùc Chuùa Trôøi höùa moät laàn vaø trung thöïc ban moùn quaø cöùu roãi vaø vinh hieån cho moïi ngöôøi. 

Kinh thaùnh noùi moùn quaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Kinh thaùnh noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Cha, sai Con yeâu daáu cuûa Ngaøi vaø ban aân ñieån ñeå trôû neân con caùi cuûa Ngaøi cho nhöõng ai tin söï cöùu chuoäc qua Con Ngaøi. Ngay tröôùc khi taïo döïng theá giôùi, Ngaøi ñaët keá hoaïch laø Ngaøi seõ ban cho nhaân loaïi söï vinh hieån ñeå trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, vaø söï cöùu roãi qua söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi ñaõ hoaøn thaønh noù caùch trung tín. Vì theá, nhöõng ngöôøi tin thì ñöôïc phöôùc theo lôøi Ngaøi, nhöng ngöôøi khoâng tin thì bò phaùn xeùt. 

Thaät laø xöùng ñaùng cho ngöôøi khoâng tin ñi vaøo ñòa nguïc. Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh laäp neân moät luaät vì theá chuùng ta coù theå ñöôïc cöù bôûi ñöùc tin qua lôøi Ngaøi. OÂng cuõng noùi raèng söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng bao giôø voâ hieäu, maëc duø ngöôøi ta khoâng tin. Chuùng ta ñöôïc phöôùc bôûi tieáp nhaän söï thaønh tín cuûa söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Thaø xöng Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaät vaø loaøi ngöôøi laø giaû doái, nhö coù cheùp raèng: Aáy vaäy Chuùa seõ ñöôïc xöng coâng bình trong lôøi phaùn cuûa Ngaøi, Vaø seõ ñöôïc thaéng khi chòu xeùt ñoaùn” (Roâ-ma 3:4).


Moïi ngöôøi ñeàu noùi doái. Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñuùng ñaén. Taïi sao? Vì Ñöùc Chuùa Trôøi noùi, “nhö coù cheùp raèng: Aáy vaäy Chuùa seõ ñöôïc xöng coâng bình trong lôøi phaùn cuûa Ngaøi, Vaø seõ ñöôïc thaéng khi chòu xeùt ñoaùn.” Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi höùa tröôùc vaø ban phöôùc cho nhöõng ai seõ ñöôïc ban phöôùc vaø ruûa saû cho nhöõng ai seõ bò ruûa saû. Ñoù laø coâng bình cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ban phöôùc cho ngöôøi tin vaø ruûa saû ngöôøi khoâng tin. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Thaø xöng Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaät vaø loaøi ngöôøi laø giaû doái.”

“Aáy vaäy Chuùa seõ ñöôïc xöng coâng bình trong lôøi phaùn cuûa Ngaøi, Vaø seõ ñöôïc thaéng khi chòu xeùt ñoaùn.” OÂng noùi raèng Ngaøi seõ cöùu con ngöôøi theo nhö lôøi Ngaøi. Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta vaø cöùu chuùng ta. Vì theá, Chuùa ñöôïc xöng coâng bình qua lôøi Ngaøi. 

Chuùa seõ ñaùnh baïi Satan vôùi lôøi ñöôïc cheùp ra cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa laø coâng bình vaø ngay thaät tröôùc chính Ngaøi, Satan vaø taát caû nhöõng linh vì Ngaøi hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa Ngaøi. Tuy nhieân, con ngöôøi thì khoâng thaønh thaät. Caùch cö xöû cuûa hoï thay ñoåi nhanh leï khi hoï ôû trong söï baát lôïi. Traùi laïi, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø phaù boû lôøi höùa cuûa Ngaøi. Vì theá Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng ñöùc tin cuûa chuùng ta neân ñaët treân lôøi cuûa Ngaøi. Söï khoâng coâng chính cuûa chuùng ta baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Roâ-ma 3:5 vieát, “Song neáu söï khoâng coâng bình cuûa chuùng ta toû ra söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ noùi laøm sao? Khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng côn giaän thì Ngaøi khoâng coâng bình sao? (Toâi noùi nhö caùch ngöôøi ta noùi).” Taát caû loaøi ngöôøi laø khoâng coâng chính, nhöng chuùng ta noùi laøm sao neáu söï khoâng coâng chính cuûa hoï baøy toû söï coâng chính cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùng ta noùi laøm sao neáu toäi loãi chuùng ta baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû nhieàu hôn vì toäi loãi vaø söï khoâng coâng chính cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi thaät söï chaân thaønh. Ngaøi laø Chuùa cuûa söï cöùu roãi, Cöùu Chuùa vaø Ñöùc Chuùa Trôøi chaân thaät, laø Ñaáng höùa cöùu chuùng ta bôûi Lôøi cuûa Ngaøi vaø ñaõ thöïc hieän nhöõng gì Ngaøi höùa. Chuùng ta noùi laøm sao neáu söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû trong söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta? Tính chaát yeáu ñuoái cuûa chuùng ta baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhieàu hôn vì chuùng ta phaïm toäi cho ñeán khi cheát. 

Laøm theá naøo chuùng ta bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa cuûa tình yeâu? Chuùng ta coù theå bieát qua söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû qua chuùng ta vì toäi loãi cuûa chuùng ta cho ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa chuùng ta. Chuùa noùi raèng Ngaøi caát toäi loãi cuûa caû theá gian moät laàn vaø cho taát caû. Tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng troïn veïn neáu Ngaøi chæ yeâu nhöõng ngöôøi toát laø ngöôøi khoâng phaïm toäi. Noù vöôït quaù tình yeâu thaät, Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän vaø ñoái xöû vôùi chuùng ta,toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi khoâng ñaùng ñöôïc yeâu. 

Con ngöôøi chuùng ta laø khoâng coâng chính vaø phaûn boäi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng tin Ngaøi vaø khoâng coù neùt ñaùng yeâu tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Toäi nhaân laø nhöõng ngöôøi chæ laøm ñieàu aùc, tröø Chuùa Jeâsus, Ñaáng cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi vaø söï yeáu ñuoái, ñaõ thöïc hieän tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng luùc con ngöôøi phaïm toäi vaø ñi ñeán ñòa nguïc döôùi söï löøa doái cuûa Satan laø luùc Ngaøi sai Con Moät cuûa Ngaøi ñeán ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi boùng toái vaø söï ruûa saû cuûa Satan bôûi söï coâng chính vaø tình yeâu cuûa Ngaøi, Ñoù laø tình yeâu vaø aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Song neáu söï khoâng coâng bình cuûa chuùng ta toû ra söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ noùi laøm sao?” Tö töôûng cuûa nhöõng ngöôøi tin vaø nhöõng ngöôì khoâng tin bò chia ra ôû phaân ñoaïn naøy. Ngöôøi khoâng tin coá gaéng laøm laønh ñeå ñöôïc vaøo Thieân ñaøng vaø ñöôïc phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng Phao-loâ bình luaän traùi laïi, oâng noùi, “Song neáu söï khoâng coâng bình cuûa chuùng ta toû ra söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ noùi laøm sao?” Phao-loâ noùi raèng con ngöôøi chuùng ta khoâng theå laøm neân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng chæ phaïm toäi tröôùc maët Ngaøi vaø nhöõng ñieàu aùc cuûa chuùng ta ñaõ chönùng minh tình yeâu chaân thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi . Phaûi, ñoù laø söï thaät. Taát caû con ngöôøi laø yeáu ñuoái vaø khoâng theå laøø ngöôøi coâng bình nhöng Chuùa ñaõ cöùu hoï ra khoûi toäi loãi cuûa hoï. Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng con ngöôøi khoâng theå laø ngöôøi coâng chính vaø bò rôi vaøo caëm baåy cuûa toäi loãi. Chuùa cöùu nhöõng ngöôøi nhö theá vaø yeâu hoï. Chuùng ta caàn tình yeâu troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì chuùng ta khoâng theå traùnh toäi moãi ngaøy. Chuùng ta ñöôïc cöùu chæ bôûi tình yeâu troïn veïn cuûa Chuùa Jeâsus, aân ñieån nhöng khoâng cuûa Ngaøi, vaø moùn quaø cöùu roãi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng oâng ñöôïc cöùu laø vì oâng sôû höõu söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm ñeå cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï laø baøy toû trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Phao-loâ noùi raèng oâng tin vaøo Phuùc aâm ñaõ cöùu oâng. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Söï cöùu roãi cuûa chuùng ta tuøy thuoäc vaøo haønh ñoäng coâng chính maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta. Vì theá, toäi nhaân ñöôïc cöùu ra khoûi toäi cuûa hoï qua ñöùc tin. Nhöõng ai khoâng ñöôïc taùi sanh nghó raèng hoï seõ trôû neân toát ñeå hoï coù theå vaøo Nöôùc Thieân ñaøng. 

Phao-loâ khoâng yù noùi raèng chuùng ta coù theå laøm ñieàu aùc, nhöng con ngöôøi bò cuoán vaøo ñòa nguïc vì hoï coá gaéng laøm ñieàu laønh maø khoâng nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï phaûi aên naên caûi ñaïo vaø tin vaøo söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï ñeå khoûi ñi vaøo ñiaï nguïc. 

Ai coù theå laøm ñieàu thieän tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi? Khoâng moät ai. Theá thì laøm theá naøo toäi nhaân ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi cuûa anh/chò aáy? Anh/chò aáy phaûi thay ñoåi suy nghó rieâng cuûa hoï. Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng oâng ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin. Nhöng con ngöôøi nghó gì? Con ngöôøi nghóa raèng hoï coù theå ñöôïc cöùu bôûi laøm nhöõng vieäc laønh. Ñoù laø taïi sao hoï khoâng ñöôïc giaûi cöùu. Nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu ra khoûi toäi bôûi tin Chuùa Jeâsus vaø coù söï tha toäi hoaøn toaøn, chæ töï haøo veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø haõy toân cao noù. 

Tuy nhieân, nhöõng ai khoâng ñöôïc taùi sanh, duø hoï tin Chuùa Jeâsus, nghó raèng hoï coù theå vaøo Thieân ñaøng bôûi laøm nhöõng vieäc laønh, vaø seõ ñi vaøo ñòa nguïc neáu hoï khoâng laøm vieäc laønh. Ñöùc tin cuûa hoï laø sai. Ñöùc tin cuûa Söù ñoà Phao-loâ thì gioáng vôùi nhöõng ai ñöôïc taùi sanh. Nhöõng ai khoâng ñöôïc taùi sanh, duø hoï nghó laø hoï tin Chuùa Jeâsus, laø ñöùc tin sai traät vì hoï coá gaéng theâm vieäc laøm vaøo ñöùc tin cuûa hoï. Chuùng ta khoâng ñöôïc cöùu bôûi theâm nhöõng vieäc laøm ñaïo ñöùc vaøo trong ñöùc tin cuûa chuùng ta, nhöng bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi: Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Ngöôøi coâng chính khoâng theå phaïm toäi coá yù


“Song neáu söï khoâng coâng bình cuûa chuùng ta toû ra söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ noùi laøm sao?” Kinh thaùnh noùi raèng söï khoâng coâng chính cuûa chuùng ta baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tình yeâu Ngaøi. Kinh thaùnh cuõng noùi, “Nhöng, neáu leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï noùi doái cuûa toâi maø ñöôïc söï vinh hieån lôùn hôn, thì sao toâi coøn bò ñoaùn xeùt nhö keû coù toäi? - Vaäy thì, sao chuùng ta khoâng laøm söï döõ cho ñöôïc söï laønh, nhö keû gieøm pha ñaõ caùo vaø quyeát raèng chuùng ta daïy ñieàu aáy?… Söï ñoaùn phaït nhöõng ngöôøi ñoù laø coâng bình” (Roâ-ma 3:7-8). Teân cuûa nhöõng ngöôøi khoâng tin ñöôïc cheùp trong Quyeån saùch Phaùn xeùt vaø hoï seõ bò quaêng vaøo hoà löûa . Vì theá, chuùng ta phaûi aên naên quay trôû veà vaø tin söï cöùu roåi ñaõ ñöôïc thöùc hieän bôûi Nöôùc vaø Huyeát. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng côn giaän thì Ngaøi khoâng coâng bình sao? (Toâi noùi nhö caùch ngöôøi ta noùi). Chaúng heà nhö vaäy.” Ngöôøi ta baùc boûû vaø noùi raèng, “Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coâng bình khi giaùng côn thaïnh noä treân ngöôøi khoâng tin vaø ñaøy hoï vaøo ñòa nguïc chæ vì hoï hoï khoâng tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ cöùu hoï ra khoûi toäi loãi.” Nhöng Phao-loâ noùi, “Khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng côn giaän thì Ngaøi khoâng coâng bình sao? thaät laø coâng bình cho nhöõng ngöôøi bò ñaøy vaøo ñòa nguïc vì hoï khoâng tin vaøo leõ thaät. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng baát coâng.” 


Roâ-ma 3:7 vieát, “Nhöng, neáu leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï noùi doái cuûa toâi maø ñöôïc söï vinh hieån lôùn hôn, thì sao toâi coøn bò ñoaùn xeùt nhö keû coù toäi?” Roài ngöôøi ta coù theå noùi, “Caùi gì? Baïn seõ phaïm toäi coá yù vì baïn ñaõ ñöôïc tha toäi sao? Baïn seõ noùi laùo nhieàu hôn khi baïn ñöôïc cöùu bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn seõ phaïm toäi coá yù nhieàu hôn chaêng? Nhöng Kinh thaùnh noùi raèng hoï haønh ñoäng treân caùch ñoù khi hoï coù toäi trong loøng, khoâng bieát söï cöùu roãi cuûa ñöùc tin vaø khoâng tin tình yeâu cuûa Ngaøi. 

Vì theá, Phao-loâ noùi raèng söï chaân thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù ñaày trong söï vinh hieån Ngaøi, bôûi vì toäi loãi vaø söï doái traù cuûa chuùng ta. Nhöng ngöôøi ta baùc boû Phao-loâ vôùi yù töôûng rieâng cuûa hoï, vaø noùi, “Oâng coù theå phaïm toäi nhieàu hôn neáu oâng tin raèng ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin khoâng phaûi bôûi vieäc laøm.” Ñieàu naøy khoâng ñuùng, ngöôøi ta phaïm toäi chæ bôûi muoán phaïm toäi. Hoï khoâng theå traùnh phaïm toäi vì hoï sanh ra ñaõ laø toäi nhaân. Thaät töï nhieân khi caây taùo sanh ra traùi taùo. Kinh thaùnh noùi raèng cuõng thaät laø töï nhieân khi con ngöôøi sanh ra trong toäi vaø tieáp tuïc phaïm toäi. Chuùa cöùu toäi nhaân vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø hoï chæ coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khi chaáp nhaän söï cöùu roãi cuûa Chuùa. 

“Vaäy thì, sao chuùng ta khoâng laøm söï döõ cho ñöôïc söï laønh, nhö keû gieøm pha ñaõ caùo vaø quyeát raèng chuùng ta daïy ñieàu aáy?… Söï ñoaùn phaït nhöõng ngöôøi ñoù laø coâng bình” (Roâ-ma 3:8). Nhöõng ai ôû döôùi söï löøa doái cuûa caùc giaùo sö giaû trong söï keâu ngaïo nghó raèng phaûi tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong phöông caùch naøy. Thô tín Roâ-ma ñöôïc vieát bôûi Söù ñoà Phao-loâ caùch ñaäy gaàn 2000 naêm. Nhieàu ngöôøi trong thôøi kyø aáy suy nghó theo caùch naøy, nhö theå ngaøy nay nhöõng ngöôøi khoâng tin suy nghó. Trong thôøi ñieåm cuûa Phao-loâ caùc tín ñoà giaû chæ suy nghó nhö nhöõng ngöôøi khoâng tin noùi raèng “Baïn seõ coá yù phaïm toäi nöõa khi baïn coù söï tha toäi, nghóa laø voâ toäi, vì bieát raèng toäi loãi töông lai cuûa baïn cuõng ñaõ ñöôïc tha phaûi khoâng?” 

Ngöôøi khoâng tin thì haønh ñoäng theo suy nghó voâ tín cuûa xaùc thòt. Hoï khoâng theå ñi vaøo leõ thaät cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì tö töôûng sai laïc cuûa xaùc thòt hoï. Dó nhieân, ngay caû ngöôøi coâng chính sau khi hoï nhaän söï tha toäi hoï vaãn tieáp tuïc phaïm toäi nhöng coù söï haïn cheá. Khi noùi raèng toäi nhaân tieáp tuïc phaïm toäi vì hoï khoâng nhaän ra hoï ñang phaïm toäi vaø khoâng bieát ñoù laø toäi tröôùc khi ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Tuy nhieân, Kinh thaùnh noùi raèng ngöôøi coâng chính khoâng theå coi thöôøng söï phaïm toäi vì hoï ôû döôùi söï cai trò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vaøi ngöôøi noùi vôùi Söù ñoà Phao-loâ, “Oâng khoâng laøm ñieàu aùc ñeå ñieàu laønh seõ ñeán vì Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu oâng ra khoûi toäi cuûa oâng sao? Toát hôn laø oâng neân laøm ñieàu aùc nhieàu hôn ñeå söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû nhieàu hôn.” Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng söï ñoïa ñaøy ôû ñòa nguïc cuûa hoï laøhôïp leõ. Oâng muoán noùi raèng thaät laø coâng bình cho hoï ñeå bò phaùn xeùt vaø ñi ñòa nguïc. Taïi sao? Bôûi vì hoï khoâng döïa vaøo ñöùc tin, nhöng döïa treân vieäc laøm cuûa hoï. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø trôû neân voâ hieäu 


Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Maø laøm sao! neáu moät vaøi ngöôøi trong boïn hoï khoâng thaønh tín, thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao?” Söï voâ tín cuûa hoï laøm cho söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân voâ hieäu chæ vì hoï khoâng tin vaøo söï cöùu roåi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Ngöôøi ta ñöôïc cöùu neáu hoï tin, nhöng hoï maát aân ñieån cuûa söï tha toäi neáu hoï khoâng tin. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø vöõng laäp. Baïn hieåu khoâng? Nhöõng ai ñi vaøo ñòa nguïc laø vì hoï tình nguyeän ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï choïn khoâng tin. Nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø aân ñieån cuûa söï cöùu roãi khoâng bao giôø voâ hieäu. Chuùng vöõng laäp. 

Söï cöùu roãi cuûa Chuùa khoâng coù lieân heä gì vôùi noå löïc cuûa con ngöôøi, hay caên cöù treân vieäc laøm cuûa luaät phaùp. Noù chæ lieân heä vôùi ngöôøi tin. Ngöôøi tin ñöôïc cöùu theo leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng ngöôøi khoâng tin seõ ñi ñòa nguïc vì hoï khoâng ñöôïc cöùu bôûi töø choái leõ thaät cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ gôûi “moät hoøn ñaù vaáp ngaõ vaø laø hoøn ñaù ngaên trôû” (EÂ-sai 8:14). Heå ai tin Chuùa Jeâsus thì trôû neân coâng chính vaø coù söï soáng ñôøi ñôøi duø anh/chò aáy coù theå laø keû aùc. Baát cöù ai khoâng tin Chuùa Jeâsus seõ ñi vaøo ñòa nguïc vì coâng giaù cuûa toäi loãi duø anh/chò aáy coù theå laø ngöôiøi toát. Chuùa Jeâsus laø hoøn ñaù vaáp ngaõ, hoøn ñaù ngaên trôû cho nhöõng ai khoâng tin vaøo söï tha toäi. Khoâng coù ngöôøi coâng chính coù toäi 


Söù ñoà Phao-loâ noùi veà ñöùc tin cuûa söï cöùu roãi cho nhöõng ai giaû vôø laø toát laønh, vì theá ngöôøi ta quan taâm ñeán thö Roâ-ma vì laø lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi veà ñöùc tin. Nhieàu ngöôøi laáy laøm ngaïc nhieân veà nhöõng ngöôøi nhaän ra chính hoï nhö laø ngöôøi coâng chính. Thöïc teá, nhöõng ngöôøi ñöôïc tha toäi bôûi Chuùa Jeâsus laø ngöôøi coâng chính vì taát caû toäi cuûa hoï ñaõ ñöôïc tha. “Chuùa Jeâsus laø thaønh tín” coù nghóa laø “Ngaøi cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi caùch trung thöïc. Nhieàu ngöôøi noùi raèng hoï laø nhöõng toäi nhaân “ñöôïc giaûi thoaùt”, nhöng khoâng theå coù ngöôøi nhö theá tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Laøm theá naøo moät ngöôøi tieáp tuïc laø toäi nhaân sau khi anh/chò aáy ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi? Chuùng ta ñöôïc cöùu neáu Chuùa Jeâsus cöùu chuùng ta vaø laø toäi nhaân neáu Chuùa Jeâsus khoâng cöùu chuùng ta. Khoâng coù “söï löng chöøng” trong söï cöùu roãi. 

Nguôøi coâng chính coù toäi khoâng? Khoâng coù ngöôøi coâng chính coù toäi. Moät ngöôøi laø toäi nhaân neáu anh/chò aáy coù toäi, nhöng ngöôøi coâng chính laø voâ toäi neáu anh/chò aáy tin Chuùa Jeâsus. Laøm theá naøo chuùng ta coù theå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà haøng ngaøy vaø toäi loãi töông lai? Ngöôøi ta nghó raèng hoï laø nhöõng toäi nhaân khoâng theå traùnh ñöôïc vì hoï phaïm toäi haøng ngaøy vaø seõ phaïm toäi cho ñeán khi cheát? Tuy nhieân, chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính bôûi tin Phuùc aâm, maø Phuùc aâm ñoù noùi raèng Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi theá gian, bao goàm caû toäi loãi töông lai, ôû soâng Gioâ-ñanh vaø ñaõ bò ñoùng ñinh. 

“Ngöôøi coâng chính coù toäi” laø voâ nghóa. Coù theå luaän cöù raèng moät ngöôøi vaãn tieáp tuïc laø con nôï maëc duø anh/chò aáy ñaõ traû nôï mình roài khoâng? Giaû söû raèng coù moät ngöôøi ñaøn oâng coù nhieàu tieàn, nhöng con trai oâng rôi vaøo thoùi hö, mua keïo nôï ôû taát caû caùc quaùn trong thaønh phoá moãi ngaøy khi anh ta lôùn leân. Tuy nhieân, ngöôøi cha giaøu coù cuûa anh ta ñaõ traû tröôùc taát caû nhöõng moùn nôï cho caùc cöûa tieäm vöôït quaù moùn nôï suoát ñôøi cuûa anh ta, anh ta seõ khoâng bao giôø laø con nôï nöõa duø anh ta vui söôùng thöôûng thöùc keïo moãi ngaøy maø khoâng phaûi traû tieàn ñeán khi anh ta cheát. 

Chuùa cöùu chuùng ta vôùi söï coâng chính bôûi caát toäi loãi chuùng ta moät laàn ñuû caû ôû soâng Gioâ-ñanh. Ngaøi cöùu toaøn veïn chuùng ta. Vì theá, chuùng ta khoâng bao giôø trôû neân toäi nhaân nöõa, tuy nhieân chuùng ta coù theå coù söï yeáu ñuoái. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính neáu chuùng ta khoâng töø choái nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm. Ngöôøi ta khoâng theå tin Phuùc aâm cuõng khoâng theå ñöôïc taùi sanh bôûi taâm trí xaùc thòt 


Cô-ñoác-nhaân töï nhaän bieát chính hoï nhö nhöõng toäi nhaân ñöôïc giaûi thoaùt vôùi taâm trí xaùc thòt. Taâm trí thuoäc linh laø tin vaøo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Taâm trí xaùc thòt laø moät taâm trí cuûa con ngöôøi. Noù laø söï khoân ngoan cuûa con ngöôøi. Xaùc thòt khoâng theå traùnh phaïm toäi, nhöng chuùng ta coù theå trôû neân coâng chính bôûi tin vaøo Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù cuûa Chuùa Jeâsus. Kinh thaùnh noùi raèng chuùng ta khoâng theå trôû neân coâng chính vaø neân thaùnh bôûi coá gaéng khoâng phaïm toäi. 

Con ngöôøi coù theå vaøo Nöôùc Thieân ñaøng bôûi trôû neân ngöôøi thaùnh laø nguôøi khoâng bao giôø phaïm toäi sau khi tin Chuùa Jeâsus khoâng? Hay chæ bôûi söï cöùu roãi moät laàn cho taát caû? Nhöõng toäi nhaân coù thaät söï trôû neân coâng chính bôûi aân ñieån cuûa söï tha toäi khoâng? Baïn khoâng theå trôû neân coâng chính vôùi taâm trí xaùc thòt cuûa baïn. Xaùc thòt khoâng bao giôø coù theå trôû neân coâng chính. Xaùc thòt luoân luoân muoán coù caùi gì ñoù ñeå aên baát cöù khi naøo noù caûm thaáy ñoùi. 

Xaùc thòt khoâng theå ñöôïc thaùnh hoaù vì xaùc thòt coù söï tham muoán vaø theøm khaùt. Vì vieäc ñoù, chuùng ta chæ coù theå trôû neân coâng chính bôûi tin vaøo Nöôùc vaø Huyeát cuûa Chuùa Jeâsus. Chuùng ta coù theå vaøo Thieân ñaøng khi khoâng coù chuùt toäi naøo vaø ñöôïc laøm saïch nhö tuyeát khoâng? Ñoù laø yù nghó ñaày keâu ngaïo cuûa con ngöôøi, laø ngöôøi coù ham muoán tình duïc vaø ham meâ xaùc thòt, ñöôïc trôû neân thaùnh bôûi traùnh toäi loãi. Ñoù laø vieäc khoâng theå. 

Ngöôøi ta khoâng theå tin vaøo Phuùc aâm cuõng khoâng ñöôïc taùi sanh vì hoï nghó veà ñöùc tin vôùi taâm trí xaùc thòt. Chuùa Jeâsus phaùn, “Heã chi sanh bôûi xaùc thòt laø xaùc thòt; heã chi sanh bôûi Thaùnh Linh laø thaàn” (John 3:6).

Khoâng theå trôû neân coâng chính vôùi moät taâm trí xaùc thòt. Baïn cuõng coù theå nghó khoâng theå laøm ñöôïc vì ngaøy mai baïn seõ phaïm toäi, duø baïn aên naên caùch caån thaän theá naøo ñi nöõa vaø tin Chuùa Jeâsus cho ñeán ngaøy nay. Baïn coù theå nghó, “Laøm sao toâi coù theå noùi toâi khoâng toäi khi toâi tieáp tuïc phaïm toäi ngay caû baây giôø?” Baïn coù theå trôû neân coâng chính neáu baïn suy nghó caùch xaùc thòt khoâng? Khoâng theå trôû neân thaùnh vôùi xaùc thòt. Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå laøm cho chiùnh ta trôû neân coâng chính 


Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå cöùu toaøn veïn maëc duø con ngöôøi khoâng theå. Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå taåy saïch löông taâm chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta xöng nhaän raèng chuùng ta laø ngöôøi coâng chính vaø Ngaøi laø Cha chuùng ta vaø Cöùu Chuùa chuùng ta. Baïn phaûi bieát raèng ñöùc tin baét ñaàu baèng vieäc tin nhaän lôøi leõ thaät vôùi taám loøng cuûa baïn. Chuùng ta khoâng bao giôø trôû neân coâng chính bôûi vieäc laøm cuûa xaùc thòt. 

Tuy nhieân, nhöõng ai khoâng ñöôïc taùi sanh khoâng theå töï giaûi thoaùt chính mình khoûi yù töôûng rieâng cuûa hoï vì hoï bò nhoát trong tö töôûng cuûa hoï. Hoï khoâng bao giôø noùi hoï coâng chính vì hoï suy nghó vôùi taâm trí xaùc thòt. Traùi laïi, ñöùc tin laøm cho chuùng ta coù theå noùi chuùng ta coâng chính baét ñaàu trong söï hieåu bieát leõ thaät cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu baïn thaät söï muoán ñöôïc taùi sanh, baïn coù theå chaéc chaén ñöôïc taùi sanh chæ bôûi nghe lôøi cuûa leõ thaät qua ngöôøi ñöôïc taùi sanh vì Thaùnh Linh trong thaùnh ñoà taùi sanh vui loøng laøm vieäc vôùi leõ thaät vaø “vì Ñöùc Thaùnh Linh doø xeùt moïi söï, caû ñeán söï saâu nhieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nöõa” (1 Coâ-rinh-toâ 2:10). Ngöôøi ta coù theå ñöôïc taùi sanh khi hoï nghe lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua ngöôøi coâng chính vì Thaùnh Linh ngöï trong ngöôøi coâng chính, laø ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh. Toâi muoán baïn ghi nhôù noù trong trí. Baïn phaûi gaëp ngöôøi coâng chính, laø ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh, neáu baïn muoán nhaän aân ñieån cuûa söï taùi sanh. 

Aùp-ra-ham sanh Ích-ma-eân vaø Y-saùc. Ích-ma-eân ñöôïc sanh ra bôûi ngöôøi ñaøn baø noâ leä. Ich-ma-eân ñöôïc 14 tuoåi khi Y-saùc sanh ra. Ich-ma-eân baét bôù Y-saùc, laø ngöôøi ñöôïc sanh ra bôûi ngöôøi nöõ töï do. Ai laø ngöôøi coù quyeàn thöøa keá? Y-saùc, laø ngöôøi ñöôïc sanh ra bôûi ngöôøi nöõ töï do, Sa-ra, coù quyeàn thöøa keá. 

Y-saùc coù quyeàn thöøa keá vaø ñöôïc pheâ chuaån maëc duø Ich-ma-eân lôùn hôn vaø maïnh meõ trong xaùc thòt hôn Y-saùc. Taïi sao? Y-saùc ñöôïc sanh theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin ñöôïc thieát laäp treân tö töôûng con ngöôøi gioáng nhö laâu ñaøi caùt. Ngöôøi ta coù theå ñöôïc taùi sanh chæ khi hoï hoïc leõ thaät lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin noù. 

“Theá naøo! Chuùng ta coù ñieàu gì hôn chaêng? Chaúng coù, vì chuùng ta ñaõ toû ra raèng ngöôøi Giu-ña vaø ngöôøi Gôø-reùc thaûy ñeàu phuïc döôùi quyeàn toäi loãi, nhö coù cheùp raèng: Chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng” (Roâ-ma 3:9-10). Phaân ñoaïn naøy coù yù nghóa gì? Phaân ñoaïn naøy chæ toû tình traïng con ngöôøi tröôùc khi taùi sanh hay sau khi taùi sanh? Taát caû chuùng ta laø toäi nhaân tröôùc khi taùi sanh. “Khoâng moät ngöôøi coâng bình” laø tình traïng cuûa con ngöôøi tröôùc khi Chuùa Jeâsus taåy saïch toäi loãi theá gian. Ngöôøi ta khoâng theå trôû neân thaùnh khi khoâng tin Chuùa Jeâsus. 

Töø “thaùnh hoaù daàn daàn” ñeán töø nhöõng ngöôøi thôø laïy hình töôïng cuûa toân giaùo ngoaïi giaùo. Kinh thaùnh cheùp, “Chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng.” Laøm theá naøo moät ngöôøi ñöôïc thaùnh hoaù bôûi töï reøn luyeän mình? Moät ngöôøi khoâng theå trôû neân coâng chính bôûi chính anh /chò aáy. Khoâng coù ai seõ trôû neân coâng chính hay ñaõ trôû neân coâng chính bôûi chính ngöôøi ñoù. Khoâng ai laø ngöôøi voâ toäi bôûi noå löïc cuûa chính anh/chò aáy. Noù chæ coù theå coù trong ñöùc tin vaøo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Kinh thaùnh cheùp, “Chaúng coù moät ngöôøi naøo hieåu bieát, Chaúng coù moät ngöôøi naøo tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi” (Roâ-ma 3:11).Taát caû hoï ñeàu sai laïc


“Chuùng noù ñeàu sai laïc caû, thaûy cuøng nhau ra voâ ích” (Roâ-ma 3:12). Con ngöôøi coù höõu duïng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Con ngöôøi laø voâ duïng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh laø voâ duïng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï khoâng chæ ngoùn tay mình veà thieân ñaøng trong khi choáng laïi vaø ruûa saû Ñöùc Chuùa Trôøi, phaån noä vôùi Ngaøi vì khoâng ban möa ñeán maëc duø taát caû hoï ñöôïc taïo döïng neân bôûi Ngaøi sao? 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Chuùng noù ñeàu sai laïc caû, thaûy cuøng nhau ra voâ ích.” Laøm theá naøo moät ngöôøi coù toäi trong loøng anh/chò aáy laïi ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi? Laøm theá naøo maø nhöõng toäi nhaân khoâng theå oån ñònh nhöõng nan ñeà cuûa hoï laïi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi? Laøm theá naøo moät toäi nhaân ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc? Toäi nhaân khoâng theå daâng vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chöùc vuï ngôïi khen ñang thònh haønh ngaøy hoâm nay. Toäi nhaân thöôøng vieát nhöõng lôøi baøi haùt cho nhöõng baøi haùt Phuùc aâm, trích daãn Kinh thaùnh trong Khaûi huyeàn. “Chuùc cho Ñaáng ngoài treân ngoâi cuøng Chieân Con ñöôïc ngôïi khen, toân quí vinh hieån vaø quyeàn pheùp cho ñeán ñôøi ñôøi!” (Khaûi huyeàn 5:13). Dó nhieân Chuùa xöùng ñaùng ngôïi khen, nhöng chæ ngöôøi coâng chính coù theå ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän söï ngôïi khen cuûa toäi nhaân vôùi nieàm vui khoâng? Söï ngôïi khen cuûa toäi nhaân thì gioáng nhö cuûa leã cuûa Ca-in. Söï ngôïi khen cuûa hoï laø voâ nghóa vaø ñöôïc haùt cho baàu trôøi troáng khoâng, maëc duø hoï nghó hoï ngôïi khen Chuùa. Taïi sao? Vì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng vui loøng veà hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø nghe lôøi caàu nguyeän cuûa toäi nhaân (EÂ-sai 59:1-2).

Kinh thaùnh noùi raèng taát caû hoï ñeàu sai laïc caû vaø thaûy cuøng nhau voâ ích. Töø “taát caû hoï ñeàu sai laïc caû” coù nghóa laø hoï tin theo tö töôûng cuûa hoï, töø choái lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï phaùn xeùt thaät ñöôïc taïo bôûi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt. Con ngöôøi khoâng theå phaùn xeùt. Töø “taát caû hoï ñeàu sai laïc caû” coù nghóa laø hoï höôùng theo tö töôûng rieâng cuûa hoï. Hoï luoân luoân noùi nhöõng vieäc nhö theá naøy, “Toâi nghó theo caùch naøy vaø toâi tin noù.” Nhöõng ngöôøi khoâng töø boû tö töôûng rieâng cuûa hoï, ñi theo ñöôøng loái tö töôûng cuûa hoï laø vì hoï khoâng höôùng veà lôøi Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ai laø ngöôøi khoâng taùi sanh nghó hoï laø nhöõng quan aùn rieâng cuûa hoï. Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù gì quan troïng cho hoï. Hoï baùm vaøo tö töôûng rieâng cuûa hoï vaø phaùn xeùt theo nhöõng gì hoï cho laø ñuùng hay sai vaø noùi raèng, “Toâi nghó nhö theá vaø toâi tin trong phöông caùch naøy. Ñieàu ñoù khoâng gioáng vôùi nhöõng gì toâi suy nghó.” Theá thì laøm theá naøo hoï tìm thaáy leõ thaät? Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn taát caû con ngöôøi ñeàu ñaõ sai laïc trong tö töôûng cuûa hoï. Chuùng ta phaûi khoâng sai laïc trong tö töôûng cuûa chuùng ta. Thay vaøo ñoù chuùng ta phaûi quay veà vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi ñöôïc cöùu trong ñöôøng loái coâng bình. Chuùng ta phaûi bò phaùn xeùt tröôùc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö vaäy söï coâng chính laø gì? Chuùng ta phaûi ñöôïc sanh laïi bôûi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi 


Söï coâng chính laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñoù laø leõ thaät. Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc kinh ñieån, chæ veà “moät thöôùc ño”. Chuùng ta phaûi bieát raèng Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät tieâu chuaån hay laø moät ñieåm chuaån. “Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi” (Giaêng 1:1). Ai ôû vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Cha, vaø Thaùnh Linh? Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ngoâi Lôøi. Ngoâi Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Chính Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta vaø Vua muoân vua, laø Ngoâi Lôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta. 

Nhö coù cheùp Ngoâi Lôøi ôû vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi töø luùc ban ñaàu. Ai ôû vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi? Ngoâi Lôøi. Vì theá Ngoâi Lôøi laø Chuùa Jeâsus, Cöùu Chuùa vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta. Cöùu Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät mieâu taû chính xaùc cho baûn taùnh Ngaøi laø Ngoâi Lôøi. Vì theá lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khaùc vôùi tö töôûng rieâng cuûa chuùng ta vì Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Thaät laø ngu daïi cho con ngöôøi ñeå coá gaéng hieåu Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi tö töôûng xaùc thòt rieâng cuûa anh/chò aáy. 

Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå duøng moät ngöôøi vöõng vaøng treân Lôøi cuûa Ngaøi vaø trong ñöùc tin. Moät ngöôøi vöõng vaøng treân Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaønh tín vaø höõu duïng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho nhöõng ngöôøi nhö theá.

Con ngöôøi coù theå laøm nhöõng gì toát khoâng? Ngoâi lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi noùi khoâng moät ngöôøi coâng chính daãu moät ngöôøi cuõng khoâng. Tuy nhieân, coù nhieàu ngöôøi nghó raèng : ‘Döôøng nhö coù moät ngöôøi laø toát’. Söï thaät laø coù ngöôøi ñoùng vai troø ñaïo ñöùc giaû tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi bieát raèng chuùng ta khoâng coù söï coâng chính tröôùc khi chuùng ta ñöôïc taùi sanh. 

Taát caû con ngöôøi phaûn nghòch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï löøa doái laãn nhau vaø löøa doái ngay caû Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi hoï giaû vôø laø thaùnh khieát, thieän laønh vaø nhôn töø. Hoï thaùch thöùc Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi giaû boä laø nhaân laønh. Chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi laø Nhaân laønh. Ñoù laø söï choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phaûn loaïn cuøng leõ thaät cuûa Ngaøi vì ñoøi hoûi nhaân laønh ngoaøi söï taùi sanh vaø ngoaøi nieàm tin vaøo tình yeâu vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Baïn coù nghó raèng chæ nhöõng toäi nhaân nghieâm troïng môùi bò phaùn xeùt tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Baát cöù ai khoâng ñöôïc taùi sanh duø ngöôøi aáy laø Cô-ñoác-nhaân, cuõng khoâng theå thoaùt khoûi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, haõy töø boû ñöôøng loái giaû hình trong cuoäc soáng cuûa baïn vaø laéng nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Haõy taùi sanh. Roài thì baïn thoaùt khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Baïn coù bao giôø thaáy moät ngöôøi gian aùc laø ngöôøi khoâng coù söï aùm aûnh trôû neân ngöôøi toát trong voøng nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh khoâng? Con ngöôøi ñaày nhöõng noãi aùm aûnh trôû neân toát laønh. Ai daïy ñieàu ñoù? Satan. Con ngöôøi khoâng bao giôø coù theå trôû neân toát laønh. Con ngöôøi coù theå soáng ñôøi soáng thieän laønh khi taát caû toäi loãi cuûa hoï ñöôïc taåy saïch tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá thì Ñöùc Chuùa Trôøi coù phaùn baûo chuùng ta laøm ñieàu aùc coù chuû yù khoâng? Khoâng. Ñöùc Chuùa Trôøi baûo chuùng ta haõy nhaän söï tha toäi vì chuùng ta ñaõ bò tieâm nhieåm toäi tröôùc khi sanh ra vaø soá phaän ñi vaøo ñòa nguïc. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán taát caû chuùng ta nhaän Lôøi thaät cuûa Ngaøi ñeå chuùng ta ñöôïc cöùu. Satan luoân noùi doái qua ngöôøi khoâng tin 


“Hoïng chuùng noù nhö huyeät maû môû ra; Duøng löôõi mình ñeå phænh gaït; Döôùi moâi chuùng noù coù noïc raén hoå mang. Mieäng chuùng noù ñaày nhöõng lôøi nguyeàn ruûa vaø cay ñaéng. Chuùng noù coù chaân nheï nhaøng ñaëng laøm cho ñoå maùu. Treân ñöôøng loái chuùng noù raëc nhöõng söï taøn haïi vaø khoå naïn, Chuùng noù chaúng heà bieát con ñöôøng bình an. Chaúng coù söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maët chuùng noù” (Roâ-ma 3:13-18).

“Duøng löôõi mình ñeå phænh gaït.” Con ngöôøi laøm toát trong vieäc phænh gaït. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi veà Sartan, “Khi noù noùi doái, thì noùi theo taùnh rieâng mình,” (Giaêng 8:44). Taát caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh noùi, “Toâi thaät söï noùi thaät. Ñoù laø söï thaät.” nhöng taát caû lôøi noùi cuûa hoï laø doái. 

Nhöõng ai nhaán maïnh raèng lôøi noùi cuûa hoï laø ñuùng thì laø ngöôøi noùi doái. Baïn coù bao giôø thaáy moät keû löøa ñaûo noùi, “Toâi laø ngöôøi noùi doái vaø löøa ñaûo,” khi hoï coá gaéng löøa doái ngöôøi khaùc khoâng? Hoï nghó nhö theå moïi vieäc hoï noùi laø thaät. Hoï coù theå noùi caùch loâi cuoán “Haõy ñeå toâi noùi vôùi baïn vieäc naøy. Neáu baïn ñaàu tö tieàn cuûa baïn vaøo vieäc naøy, baïn coù theå nhaän ñöôïc khoái tieàn. Neáu baïn ñaàu tö moät trieäu ñoâ-la, baïn coù theå thaønh giaùm ñoác vaø nhaän möôøi trieäu ñoâ-la trong voøng vaøi naêm. Thaät laø moät ñaàu tö voâ cuøng to lôùn. Baïn muoán ñaàu tö khoâng?” Nhöõng ai ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh luoân luoân löøa doái bôûi mieäng löôûi cuûa hoï. 

Khi Satan noùi doái, noù noùi theo yù töôûng rieâng cuûa noù. Moät truyeàn ñaïo khoâng ñöôïc taùi sanh luoân noùi doái. Anh/chò aáy tuyeân boá moät ngöôøi coù theå trôû neân giaøu neáu ngöôøi aáy daâng moät soá tieàn lôùn trong phaàn möôøi. Coù ñoaïn vaên naøo trong Kinh thaùnh noùi con ngöôøi coù theå trôû neân giaøu neáu anh/chò aáy trôû thaønh Tröôûng laûo khoâng? Hoï coá gaèng trôû thaønh Tröôûng laõo vì hoï ñöôïc daïy ñeå tin raèng neáu hoï trô ûthaønh moät Tröôûng laûo, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho hoï phöôùc theá gian. Hoï bò löøa doái bôûi vì hoï tin raèng hoï coù theå coù aân hueä cuûa söï giaøu coù neáu hoï trôû thaønh moät Tröôûng laõo. Hoï bò rôi vaøo caùi baåy cuûa söï löøa doái. 

Baïn coù bao giôø trôû thaønh moät tröôûng laûo bôûi bò löøa doái bôûi nhöõng lôøi doái traù nhö theá khoâng? Nhieàu ngöôøi coù cuoäc soáng gioáng nhö nhöõng haønh khaát sau khi trôû thaønh Tröôûng laõo. Toâi bieát nhieàu ngöôøi trong hoï ôû gaàn toâi. Tieân tri giaû laø ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh boå nhieäm nhöõng ngöôøi giaøu thaønh Tröôûng laõo cuûa Hoäi Thaùnh hoï. Taïi sao? Vì hoï muoán caùc Tröôûng laûo ñoùng goùp nhieàu tieàn vaøo Hoäi Thaùnh hoï. Ñoâi khi hoï boå nhieäm ngöôøi khoâng coù tieàn laøm Tröôûng laõo vì hoï muoán che maét nhöõng tín ñoà cuûa hoï. 

“Moät ngöôøi seõ ñöôïc phöôùc giaøu coù neáu ngöôøi aáy trôû neân tröôûng laõo” laø lôøi noùi doái. Khoâng coù choå naøo ñeà caäp ñeán vaán ñeà naøy trong Kinh thaùnh. Kinh thaùnh noùi ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ bò baét bôù hôn laø nhaän aân phöôùc giaøu coù. Chuùa phaùn, “Nhöng tröôùc heát, haõy tìm kieám nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng bình cuûa Ngaøi, thì Ngaøi seõ cho theâm caùc ngöôi moïi ñieàu aáy nöõa” (Matthew 6:33). 

Kinh thaùnh cheùp,“Caùi noïc cuûa raén laø ôû döôùi löôûi cuûa noù.” Con ngöôøi thaät söï coù caùi noïc cuûa raén. Ngöôøi khoâng taùi sanh noùi gì veà ngöôøi coâng chính? Hoï ruûa saû ngöoøi coâng chính vaø noùi nhö noäc ñoäc raén. Kinh thaùnh cheùp, “Chuùng noù coù chaân nheï nhaøng ñaëng laøm cho ñoå maùu. Treân ñöôøng loái chuùng noù raëc nhöõng söï taøn haïi vaø khoå naïn, Chuùng noù chaúng heà bieát con ñöôøng bình an. Chaúng coù söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maët chuùng noù.”Muïc ñích cuûa luaät phaùp laø gì? 


Nhoùm töø “nhö coù cheùp” coù nghóa laø noù ñöôïc trích töø Kinh thaùnh Cöïu-öôùc. Söù ñoà Phao-loâ trích Kinh thaùnh Cöïu-öôùc nhieàu laàn. Oâng noùi, “Chuùng noù coù chaân nheï nhaøng ñaëng laøm cho ñoå maùu. Treân ñöôøng loái chuùng noù raëc nhöõng söï taøn haïi vaø khoå naïn, Chuùng noù chaúng heà bieát con ñöôøng bình an. Chaúng coù söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maët chuùng noù.” Toâi thaáy caûm thöông cho nhöõng ai ñang ñi vaøo ñòa nguïc maø khoâng bieát con ñöôøng cuûa taùi sanh. 

Roâ-ma 3:19 cheùp, “Vaû, chuùng ta bieát raèng nhöõng ñieàu maø luaät phaùp noùi, laø noùi cho moïi keû ôû döôùi luaät phaùp, haàu cho mieäng naøo cuõng phaûi ngaäm laïi, caû thieân haï ñeàu nhaän toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi.” Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng côn thaïnh noä theo nhö luaät phaùp noùi. Lyù do Phao-loâ noùi “laø noùi cho moïi keû ôû döôùi luaät phaùp,” laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi ban luaät phaùp cho nhöõng ai chöa ñöôïc taùi sanh, ngöôøi khoâng bieát toäi, vaø ngöôøi khoâng nhaäïn ra toäi laø toäi, ñeå môû maét toäi nhaân. Laø ngöôøi khoâng bao giôø giöõ luaät phaùp trong cuoäc soáng thaät cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ban cho chuùng ta luaät phaùp ñeå chuùng ta giöõ noù. Ñöùc Chuùa Trôøi coù noùi laø Ngaøi seõ phaù huûy luaät phaùp khoâng? Khoâng. Ngaøi ban luaät phaùp cho chuùng ta qua Moâi-se ñeå chuùng ta hieåu bieát toäi. Ngaøi khoâng ban luaät phaùp cho chuùng ta ñeå chuùng ta giöõ noù. Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù vai troø daïy cho chuùng ta bieát chuùng ta ñaày toäi loãi. Khoâng ai coù theå trôû neân coâng chính bôûi vieäc laøm cuûa luaät phaùp 


Roâ-ma 3:20 noùi roû, “Vì chaúng coù moät ngöôøi naøo bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp maø seõ ñöôïc xöng coâng bình tröôùc maët Ngaøi, vì luaät phaùp cho ngöôøi ta bieát toäi loãi.” Cô-ñoác-nhaân taùi sanh bieát raèng khoâng moät ai seõ ñöôïc coâng chính bôûi vieäc laøm cuûa luaät phaùp. Söù ñoà Phao-loâ vaø taát caû nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi, “Khoâng moät xaùc thòt naøo ñöôïc xöng coâng chính bôûi vieäc laøm cuûa luaät phaùp.” Khoâng coù moät ai giöõ luaät phaùp vaø trong töông lai cuõng seõ khoâng coù ai giöõ noù. Vì theá, chuùng ta phaûi thuù nhaän raèng chuùng ta khoâng theå trôû neân coâng bình bôûi vieäc laøm cuûa luaät phaùp. Vieäc laøm cuûa chuùng ta khoâng theå laøm cho chuùng ta trôû neân coâng chính. 

Söù ñoà Phao-loâ bieát vaø tin ñieàu naøy. Chuùng ta coù theå ñöôïc xöng coâng chính bôûi giöõ luaät phaùp khoâng? Luaät phaùp coù xöng coâng bình cho chuùng ta khoâng? Khi chuùng ta ñoïc Kinh thaùnh, Baïn coù nghó raèng ñuùng laø xaùc thòt chuùng ta seõ thay ñoåi ñeå ñöôïc xöng coâng chính vaø vaøo Nöôùc Thieân ñaøng bôûi laøm nhöõng vieäc laønh sau khi tin Chuùa Jeâsus khoâng? Khoâng, ñieàu naøy khoâng ñuùng. Ñoù laø lôøi noùi doái. Taát caû nhöõng ai khoâng ñöôïc taùi sanh thì ôû döôùi luaät phaùp vì hoï nghó hoï phaûi giöõ lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vieäc laøm cuûa hoï. Noù laøm cho hoï coá gaéng giöõ luaät phaùp vaø caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy. Bôûi söï kieâng aên cuûa hoï laø maáu choát trong phöông caùch sai laàm naøy. Luaät phaùp ban cho chuùng ta ñeå chuùng ta bieát mình laø toäi nhaân. Nhöõng coá gaéng cuûa toäi nhaân ñeå giöõ luaät phaùp laø vì söï ngu doát vaø laø yù töôûng rieâng cuûa hoï, noù nghòch laïi söï cöùu roãi cuûa leõ thaät ngoaøi xaùc thòt. Ñoù laø loaïi ñöùc tin sai laïc. 

Giaùo lyù Neân thaùnh noùi raèng chuùng ta thay ñoåi töø töø ñeå trôû neân thaùnh, cuõng ñöôïc thaønh laäp trong caùc toân giaùo theá tuïc khaùc cuûa theá gian. Phaät giaùo coù giaoù lyù töông töï nhö theá, giaùo lyù cuûa Nirvana gioáng nhö giaùo lyù Cô-ñoác-giaùo cuûa söï neân thaùnh daàn daàn. Nhieàu ngöôøi noùi raèng xaùc thòt chuùng ta coù theå ñöôïc thaùnh hoaù moãi ngaøy moät toát hôn vaø cuoái cuøng hoï coù theå vaøo Nöôùc Thieân ñaøng. Nhöng söï thaät laø Chuùa thaùnh hoaù linh hoàn chuùng ta moät laàn ñuû caû. 

Ngay caû ngöôøi coâng chính cuõng khoâng theå trôû neân thaùnh hoaù bôûi xaùc thòt. Nhöõng ai khoâng coù Thaùnh Linh khoâng theå trôû neân thaùnh. Hoï caøng coá gaéng laøm vieäc laønh, toäi nhaân caøng trôû neân ñaùng sôï. Vì hoï coù toäi trong loøng. Nhöõng dô baån phaùt sinh ra töø hoï vaø laøm hoï oâ ueá, tuy nhieân hoï khoù coù theå coá gaéng laøm saïch beà ngoaøi cuûa chính hoï, vì hoï ñaày toäi loãi ôû beân trong. Ñoù laø thöcï theå cuûa moät toäi nhaân. 

Tình traïng cuûa con ngöôøi naøy laø traùi nghòch vôùi nhöõng ai ñöôïc söï tha toäi. Hoï coù theå soáng cuoäc soáng tinh saïch daàu hoï khoâng theå traùnh phaïm toäi trong xaùc thòt cuûa hoï. Toäi nhaân ñöôïc sanh ra trong aûnh höôûng cuûa toäi loãi caû cuoäc soáng hoï vì toäi loãi phaùt xuaát ra töø hoï choáng laïi chính yù muoán cuûa hoï. Hoï khoâng coù söï löïa choïn naøo tröø ra moät söï chöõa laønh bôûi söï loaïi tröø toäi loãi cuûa hoï moät laàn ñuû caû. Söï chöõa laønh laø cuûa Phuùc aâm cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi bôûi nghe lôøi cuûa nhöõng nguôøi ñöôïc taùi sanh vaø nhaän söï tha toäi. 

Ai coù theå soáng hoaøn toaøn bôûi luaät phaùp? Ai coù theå soáng caùch hoaøn haûo bôûi luaät phaùp ngay caû ngöôøi ñöôïc taùi sanh? Khoâng moät ai. Trong Roâ-ma vieát, “vì luaät phaùp cho ngöôøi ta bieát toäi loãi.” Thaät quaù ñôn giaûn. A-ñam vaø EÂ-va bò Satan löøa doái trong thôøi kyø voâ toäi vaø bò baùn cho toäi loãi. Toäi loãi ñaõ cai trò treân caû doøng doõi cuûa hoï laø ngöôøi khoâng bieát lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï khoâng bieát raèng hoï sanh ra ñaõ laø toäi nhaân ngay caû hoï sôû höõu toäi. 

Sau thôøi kyø Aùp-ra-ham vaø Gia-coáp, daân Y-sô-ra-eân queân ñöùc tin vaø toäi loãi cuûa hoï toàn taïi qua toå tieân cuûa hoï. Aùp-ra-ham ñöôïc keå laø coâng chính bôûi ñöùc tin. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï luaät phaùp cuûa Ngaøi ñeå hoï coù kieán thöùc veà toäi loãi vaø muoán hoï nhaän söï tha toäi bôûi tin vaøo lôøi höùa cuûa Ngaøi. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? Nhöng baây giôø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra ôû ngoaøi luaät phaùp 

 

Roâ-ma 3:21 vieát, “Nhöng hieän baây giôø, söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho ñaõ baøy toû ra ngoaøi luaät phaùp.” Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taùch rôøi khoûi luaät phaùp, ñaõ ñöôïc baøy toû ra. Nhöõng chöõ, “maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho,” aùm chæ Kinh thaùnh Cöïu-öôùc. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, noù ñöôïc toû baøy ra trong heä thoáng teá leã. Phuùc aâm baøy toû söï coâng chính daãn chuùng ta nhaän söï tha toäi qua cuûa leã chuoäc toäi. 

Roâ-ma 3:22 noùi, “töùc laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát.” Ñöùc tin cuûa chuùng ta laø ôû trong loøng chuùng ta. Taùc giaû vaø ngöôøi keát thuùc ñöùc tin laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Taùc giaû vaø ngöôøi keát thuùc ñöùc tin laø Chuùa Jeâsus vaø chuùng ta tin trong lôøi cuûa leõ thaät, laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi hoïc vaø tin lôøi thaät trong Kinh thaùnh töø nhöõng ñaày tôù taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñöôïc cöùu ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta phaûi tin Chuùa Jeâsus baèng taám loøng cuûa chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Töùc laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát.” Vì theá, chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính bôûi tin vaøo lôøi cuûa leõ thaät bôûi loøng cuûa chuùng ta vaø coù söï xaùc quyeát veà söï cöùu roãi hoaøn toaøn bôûi xöng ra baèng mieäng. Chuùng ta khoâng ñöôïc cöùu bôûi vieäc laøm rieâng, nhöng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta chæ daâng lôøi caûm taï cho Chuùa vaø Hoäi Thaùnh Ngaøi. 

Coù söï ngaåu nhieân xaûy ra bôûi vieäc laøm cuûa baïn ñeå taát caû toäi loãi cuûa baïn ñöôïc caát boû khoâng? Baïn laø ngöôøi coâng chính khoâng quan taâm ñeán söï yeáu ñuoái cuûa xaùc thòt neáu baïn tin Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi taám loøng. Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng bôûi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng baïn raèng “Ngöôi laø ngöôøi coâng chính,” vì Ngaøi khieán cho chuùng ta hieåu lôøi cuûa leõ thaät khi chuùng ta nghe lôøi Ngaøi. Baïn ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin sau khi nghe lôøi Ngaøi khoâng? 

“Töùc laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát,” Heå ai hoïc vaø tin vaøo lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø lôøi thaät, seõ ñöôïc cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa hoï. Chuùa Jeâsus taåy saïch taát caû toäi loãi töø khi khôûi ñaàu cho ñeán khi theá giôùi taän chung 


Roâ-ma 3:23-25 cheùp, “vì moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi, thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï nhôø aân ñieån Ngaøi maø ñöôïc xöng coâng bình nhöng khoâng, bôûi söï chuoäc toäi ñaõ laøm troïn trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia.”

Kinh thaùnh noùi raèng moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi, thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta nhaän söï tha toäi vaø trôû neân coâng bình caùch nhöng khoâng bôûi aân ñieån vaø tình yeâu cuûa Ngaøi trong khi toäi nhaân ñi vaøo ñòa nguïc. Chuùng ta ñaït tôùi söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trôû neân coâng chính. Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët Ñöùc Chuùa Jeâsus trôû neân ngöôøi hoaø giaûi bôûi huyeát Ngaøi qua ñöùc tin. 

Caâu 25 vaø 26 vieát, “laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia, trong buoåi Ngaøi nhòn nhuïc; töùc laø Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus.” ÔÛ ñaây nhöõng chöõ “ñaõ laäp” coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Con Ngaøi Chuùa Jeâsus ñeán laøm ngöôøi giaûi hoaø vì toäi loãi cuûa caû theá gian. 


Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi cuûa theá gian bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Chuùa Jeâsus laø “ñaàu tieân” vaø “cuoái cuøng”. Haõy suy nghó veà khôûi nguyeân vaø taän chung cuûa theá giôùi. Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi cöùu chuùng ta bôûi ñöùc tin ñeå taåy saïch taát caû toäi loãi töø khi khôûi ñaàu cho ñeán khi taän chung theá giôùi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp Chuùa Jeâsus laøm ngöôøi giaûi hoøa qua ñöùc tin trong leõ thaät. Cho ñeán khi toâi tin, toâi môùi nhaän ra lôøi, “laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia.”

 Taát caû toäi cuûa chuùng ta ñöôïc loaïi tröø khi chuùng ta tin lôøi noùi raèng Chuùa Jeâsus ñaõ taåy saïch toäi loãi cuûa chuùng ta qua Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ngaøi. Chuùng ta nhaän sö tha toäi moät laàn ñuû caû, nhöng xaùc thòt chuùng ta vaãn tieáp tuïc phaïm toäi. Xaùc thòt phaïm toäi vì nhöõng yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Tuy nhieân Kinh thaùnh vieát, “Ngaøi … ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia.” Nhöõng toäi maø xaùc thòt ñaõ phaïm ngay baây giôø vaø trong töông lai laø toäi ñaõ phaïm tröôùc ñaây trong caùi nhìn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Taïi sao? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus trôû thaønh ñieåm khôûi ñaàu chuû yeáu trong söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. Vì theá, toäi loãi hieän taïi cuûa xaùc thòt laø toäi trong quaù khöù, trong caùi nhìn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì söï tha toäi ñöôïc hoaøn thaønh trong Ñöùc Chuùa Jeâsus moät laàn ñuû caû. Toäi hieän taïi laø toäi ñaõ ñöôïc caát boû roài. Nhöõng chöõ, “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia,” coù nghóa laø “Ngaøi ñaõ traû coâng giaù cho toäi loãi theá gian.” Taát caû toäi cuûa theá gian ñaõ ñöôïc tha thöù roài qua Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù cuûa Chuùa Jeâsus. 


Vì vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi maø con ngöôøi vi phaïm töø khi khôûi ñaàu cho ñeán khi keát thuùc theá gian. Vaäy taát caû toäi laø toäi ñaõ phaïm tröôùc ñaây trong maét Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi treân theá gian ñang phaïm toäi ñaõ ñöôïc taåy saïch bôûi Con Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Jeâsus ñaõ taåy saïch toäi loãi theá gian maéc phaûi trong naêm 2.002 caùch ñaây gaàn 2.000 naêm. Baïn hieåu ñieàu naøy khoâng? 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caát boû toäi loãi cuûa theá gian roài, bao goàn toäi cuûa baïn vaø cuûa toâi. Baïn coù bieát ñieàu naøy coù nghóa gì khoâng? Baïn coù theå laãn loän khi baïn rao giaûng Phuùc aâm cho ngöôøi khaùc neáu baïn khoâng hieåu. Nhöõng chöõ, “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia” coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi tha thöù taát caû toäi loãi vì Ngaøi ñaõ loaïi tröø chuùng caùch ñaây gaàn 2,000 naêm. Toäi loãi cuûa taát caû con ngöôøi ñaõ bò phaùn xeùt roài vì Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm treân soâng Gioâ-ñanh vaø chòu ñoùng ñinh. Ñöùc Chuùa Trôøi boû qua taát caû toäi vì Chuùa Jeâsus ñöôïc sai ñeán theá gian vaø coâng chính hoaù caùch toaøn veïn taát caû nhaân loaïi moät laàn ñuû caû. Cho neân, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng qui toäi cho nhöõng toäi maø con ngöôøi ñaõ phaïm treân theá gian vaø ñaõ taåy saïch chuùng bôûi Ngaøi, nhöng vaãn coøn treân nhöõng ngöôøi khoâng tin Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù cuûa Chuùa Jeâsus. 

Baïn hieåu nhöõng gì maø Söù ñoà Phao-loâ muoán noùi khoâng? Noù raát quan troïng cho chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu. Nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc taùi sanh seõ ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï khöôùc töø noù. Chuùng ta phaûi nghe vaø coù hieåu bieát ñuùng veà lôøi naøy. Noù seõ raát höõu ích cho ñöùc tin cuûa baïn vaø cho söï giaûng daïy Phuùc aâm cuûa baïn cho ngöôøi khaùc. 

Vaäy thì söï khoe mình ôû ñaâu? 


Kinh thaùnh noùi, “Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia,” Ñöùc Chuùa Trôøi daïy chuùng ta raèng toäi loãi cuûa quaù khöù ñaõ ñöôïc caát boû bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laäp Chuùa Jeâsus laøm ngöôøi giaûi hoaø. Vì theá chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính bôûi ñöùc tin. 

Caâu 26 vieát, “Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus.” “Trong thôøi hieän taïi” Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho theá gian söï soáng ñôøi ñôøi ñeå theá gian khoâng bò huûy dieät. Trong thì hieän taïi, Ñöùc Chuùa Trôøi sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeå baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø hoaøn thaønh nhöõng gì Ngaøi ñaõ höùa. Chuùa baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi sai Con Ñoäc sanh cuûa Ngaøi vaø ñeå Con aáy chòu Baùp-teâm vaø ñoùng ñinh ñeå baøy toû cho chuùng ta tình yeâu cuûa Ngaøi qua söï cöùu roãi cuûa leõ thaät. 

Chuùa ñeán vôùi toäi nhaân nhö laø Cöùu Chuùa. “trong buoåi Ngaøi nhòn nhuïc; töùc laø Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus.” Ñöùc Chuùa Trôøi laø coâng chính vaø boû qua taát caû toäi loãi cuûa theá gian moät laàn ñuû caû. Chuùng ta tin Chuùa Jeâsus ôû trong loøng, vì theá chuùng ta voâ toäi. Nhöõng ai tin Chuùa Jeâsus caùch trung thaønh thì voâ toäi vì Ngaøi taåy saïch toäi hoï vaø ngay caû cöùu hoï ra khoûi toäi töông lai. Haõy tin nhöõng gì Chuùa Jeâsus ñaõ laøm vôùi taám loøng, chuùng ta seõ ñöôïc cöùu. Vieäc laøm cuûa chuùng ta khoâng bao goàm trong söï cöùu roãi ngay caû chæ 0.1% trong ñöùc tin trong söï cöùu roãi cuûa Ngaøi. 

Roâ-ma 3:27-31 noùi,“Vaäy thì söï khoe mình ôû ñaâu? Ñaõ bò tröø boû roài. Bôûi luaät phaùp naøo? Luaät phaùp cuûa vieäc laøm chaêng? Khoâng phaûi, nhöng bôûi luaät phaùp cuûa ñöùc tin; vì chuùng ta keå raèng ngöôøi ta ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, chôù khoâng bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp. Hay laø, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Giu-ña sao? Haù chaúng phaûi cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân ngoaïi ö? Phaûi, Ngaøi cuõng laø cuûa daân ngoaïi nöõa; Vì chæ coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng laøm cho keû chòu caét bì ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, cuõng laøm cho keû khoâng chòu caét bì ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin nöõa. Vaäy, chuùng ta nhaân ñöùc tin maø boû luaät phaùp hay sao? Chaúng heà nhö vaäy! Traùi laïi, chuùng ta laøm vöõng beàn luaät phaùp.” 

Nhöõng töø, “chuùng ta thaønh laäp luaät phaùp,” nghóa laø chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu bôûi vieäc laøm. Chuùng ta khoâng hoaøn toaøn, chuùng ta yeáu ñuoái vaø phaûi ñi ñòa nguïc tröôùc luaät phaùp. Tuy nhieân, lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta trôû neân coâng chính vaø hoaøn thieän vì chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi lôøi cuûa Ngaøi. Chuùa noùi vôùi chuùng ta raèng xaùc thòt cuûa chuùng ta thì vaãn khoâng hoaøn thieän ngay sau khi chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi cuûa chuùng ta. Chuùng ta ñöôïc keùo ñeán gaàn Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin raèng Chuùa Jeâsus cöùu chuùng ta. 

“Vaäy thì söï khoe mình ôû ñaâu? Ñaõ bò tröø boû roài. Bôûi luaät phaùp naøo? Luaät phaùp cuûa vieäc laøm chaêng? Khoâng phaûi, nhöng bôûi luaät phaùp cuûa ñöùc tin.” Chuùng ta phaûi bieát luaät phaùp laø bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp vaø luaät phaùp thì ñôøi ñôøi ôû trong Nöôùc Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Bôûi luaät phaùp naøo? Luaät phaùp cuûa vieäc laøm chaêng? Khoâng phaûi nhöng bôûi luaät phaùp cuûa ñöùc tin.” Baïn coù hieåu ñieàu naøy chaêng? Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa theá gian. Chuùng ta phaûi nhôù raèng coâng vieäc cuûa luaät phaùp khoâng theå cöùu chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi veà luaät phaùp cuûa ñöùc tin qua Söù ñoà Phao-loâ trong Roâ-ma ñoaïn 3. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Maø laøm sao! neáu moät vaøi ngöôøi trong boïn hoï khoâng thaønh tín, thì söï khoâng thaønh tín cuûa hoï coù laøm cho söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra hö khoâng sao?” (Roâ-ma 3:3) Ngöôøi tin ñoà ñöùng vöõng bôûi ñöùc tin, nhöng ngöôøi khoâng tin bò ngaõ. Nhöõng ai khoâng coù ñöùc tin troïn veïn trong Phuùc aâm cuûa leõ thaät seõ ñi vaøo ñòa nguïc, ngay caû hoï nghó raèng hoï tin Chuùa Jeâsus. Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi caùch troïn veïn 


Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå heå ai tin theo yù töôûng rieâng cuûa hoï coù theå vaáp vaøo luaät phaùp cuûa ñöùc tin. Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta caùch toaøn veïn khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Roâ-ma ñoaïn 3 noùi veà luaät cuûa ñöùc tin. Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi tin vaøo lôøi thaät. Chuùng ta thöøa höôûng nöôùc Thieân ñaøng vaø coù söï bình an bôûi ñöùc tin. Ngöôøi khoâng tin khoâng coù söï bình an. Thay vaøo ñoù, hoï ñi vaøo ñòa nguïc. Lyù do cho vieäc ñoù laø gì? Tröôùc nhaát, hoï bò phaùn xeùt theo luaät cuûa leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï cöùu roãi ñeán töø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi bieát leõ thaät vaø tin nhöõng gì Chuùa ñaõ laøm vôùi caû taám loøng cuûa chuùng ta. Baïn hieåu khoâng? 


Toâi ngôïi khen Chuùa Ñaáng ban cho chuùng ta ñöùc tin vaø Hoäi Thaùnh cuûa Ngaøi treân ñaát. Toâi daâng leân Ngaøi lôøi caûm taï Ñaáng ban cho chuùng ta leõ thaät, ñöùc tin vaø lôøi Kinh thaùnh, maø Söù ñoà Phao-loâ ñaõ noùi, vaø baøy toû söï maàu nhieäm cuûa söï tha toäi cho Hoäi Thaùnh Ngaøi. Toâi ca ngôïi Ngaøi töø taän ñaùy loøng cuûa toâi. 

Chuùng ta caûm taï Chuùa vì Ngaøi cöùu chuùng ta qua Baùp-teâm vaø söï cheát cuûa Ngaøi. Chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi laø ngöôøi tin vaøo söï coâng chính baèng caû taám loøng, vaø ñöôïc cöùu bôûi moâi mieäng xöng nhaän (Roâ-ma 10:10).