Sermons

【Chapter 3-3】 < Roâ-ma 3:10-31 > Baïn coù caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ngaøi laøChuùa khoâng?< Roâ-ma 3:10-31 >

“Nhö coù cheùp raèng: 

Chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng.

Chaúng coù moät ngöôøi naøo hieåu bieát,

Chaúng coù moät ngöôøi naøo tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi.

Chuùng noù ñeàu sai laïc caû, 

Thaûy cuøng nhau ra voâ ích; 

Chaúng coù moät ngöôøi laøm ñieàu laønh, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng.

Hoïng chuùng noù nhö huyeät maû môû ra; 

Duøng löôõi mình ñeå phænh gaït; 

Döôùi moâi chuùng noù coù noïc raén hoå mang.

Mieäng chuùng noù ñaày nhöõng lôøi nguyeàn ruûa vaø cay ñaéng.

Chuùng noù coù chaân nheï nhaøng ñaëng laøm cho ñoå maùu.

Treân ñöôøng loái chuùng noù raëc nhöõng söï taøn haïi vaø khoå naïn,

Chuùng noù chaúng heà bieát con ñöôøng bình an.

Chaúng coù söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maët chuùng noù.

Vaû, chuùng ta bieát raèng nhöõng ñieàu maø luaät phaùp noùi, laø noùi cho moïi keû ôû döôùi luaät phaùp, haàu cho mieäng naøo cuõng phaûi ngaäm laïi, caû thieân haï ñeàu nhaän toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi; vì chaúng coù moät ngöôøi naøo bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp maø seõ ñöôïc xöng coâng bình tröôùc maët Ngaøi, vì luaät phaùp cho ngöôøi ta bieát toäi loãi. Nhöng hieän baây giôø, söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho, ñaõ baøy toû ra ngoaøi luaät phaùp: töùc laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát, vì moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi, thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï nhôø aân ñieån Ngaøi maø ñöôïc xöng coâng bình nhöng khoâng, bôûi söï chuoäc toäi ñaõ laøm troïn trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia, trong buoåi Ngaøi nhòn nhuïc; töùc laø Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus. Vaäy thì söï khoe mình ôû ñaâu? Ñaõ bò tröø boû roài. Bôûi luaät phaùp naøo? Luaät phaùp cuûa vieäc laøm chaêng? Khoâng phaûi, nhöng bôûi luaät phaùp cuûa ñöùc tin; vì chuùng ta keå raèng ngöôøi ta ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, chôù khoâng bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp. Hay laø, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Giu-ña sao? Haù chaúng phaûi cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân ngoaïi ö? Phaûi, Ngaøi cuõng laø cuûa daân ngoaïi nöõa; Vì chæ coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng laøm cho keû chòu caét bì ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, cuõng laøm cho keû khoâng chòu caét bì ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin nöõa. Vaäy, chuùng ta nhaân ñöùc tin maø boû luaät phaùp hay sao? Chaúng heà nhö vaäy! Traùi laïi, chuùng ta laøm vöõng beàn luaät phaùp.”

 


Loaøi ngöôøi khoâng coù gì töï haøo veà xaùc thòt


Roâ-ma 3:10-12 vieát, “Chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng. Chaúng coù moät ngöôøi naøo hieåu bieát, Chaúng coù moät ngöôøi naøo tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng noù ñeàu sai laïc caû, thaûy cuøng nhau ra voâ ích; Chaúng coù moät ngöôøi laøm ñieàu laønh, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng.” Chuùng ta ñaày toäi loãi bôûi xaùc thòt tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi coù theå trôû neân coâng chính bôûi chính hoï trong xaùc thòt khoâng? Coù nhöõng con ngöôøi xaùc thòt coâng chính bôûi töï nhieân tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Moät ngöôøi khoâng bao giôø trôû neân coâng chính trong xaùc thòt. Xaùc thòt khoâng bao giôø coù theå trôû neân coâng chính khi khoâng ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Nhöõng ngöôøi ñöôïc caát boû toäi loãi khoâng coù gì ñeå töï haøo trong xaùc thòt cuûa hoï. Toäi loãi cuûa chuùng ta khoâng theå ñöôïc caát boû ngoaïi tröø chuùng ta xaây khoûi caùi xaùc thòt khoâng coù khaû naêng laøm ñieàu thieän. Chuùng ta khoâng theå noùi chuùng ta coù ñôøi soáng toát ñeïp ngoaïi tröø khi chuùng ta phuïc vuï Chuùa vaø laøm nhöõng coâng vieäc thuoäc linh. Nhö Chuùa Jeâsus noùi, “Heã chi sanh bôûi xaùc thòt laø xaùc thòt; heã chi sanh bôûi Thaùnh Linh laø thaàn.” (Giaêng 3:6), xaùc thòt chæ vui loøng ñi trong duïc voïng cuûa noù coøn thuoäc linh thì ôû trong Thaùnh Linh. Xaùc thòt khoâng bao giôø chuyeån ñoåi thaønh thuoäc linh. 

Taát caû loaøi ngöôøi sanh ra ñaày toäi, soáng döôùi aûnh höôûng cuûa toäi, cheát trong voâ ích vaø cuoái cuøng laø bò quaêng vaøo hoà löûa cuûa ñòa nguïc. Hoï khoâng coù hy voïng neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng sai Con Ñoäc sanh cuûa Ngaøi ñeán theá gian ñeå cöùu hoï ra khoûi toäi loãi. Neáu coù baát cöù hy voïng naøo cho chuùng ta, thì chæ vì Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta hy voïng thaät. Neáu khoâng vì Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta khoâng coù söï coâng chính laãn hy voïng. Ñoù laø söï thaät khi chuùng ta nghieân cöùu veà soá phaän cuûa moãi caù nhaân keå caû baïn vaø toâi trong theá gian. 


Maëc duø chuùng ta ñöôïc goïi laø “chuùa cuûa moïi taïo vaät”, chuùng ta ñöôïc sanh ra trong toäi loãi, khoâng quan taâm ñeán yù muoán cuûa chuùng ta, soáng trong söï voâ ích, vaø ñi vaøo ñòa nguïc. Cuoäc ñôøi chuùng ta ngaén nguûi laøm sao! Chuùng ta thöôøng nhaän bieát cuoäc soáng phuø du cuûa con ngöôøi nhö con phuø du ñöôïc sanh ra vaø soáng trong moät ngaøy roài cheát vaø trôû veà vôùi buïi daát trong söï voâ ích. Chuùng ta khoâng coù hy voïng ngoaøi Chuùa Jeâsus. Ñieàu caàn thieát ñeå laøm trong cuoäc soáng con ngöôøi laø sanh ra, aên uoáng, cheát vaø ñi ñòa nguïc, duø raèng hoï coù theå ñöôïc noãi danh hay daønh ñöôïc nhöõng thaønh tích lôùn maø hoï coù theå laøm ñöôïc. Chuùng ta soáng trong voâ ích, bieán maát trong voâ ích vaø ñöôïc ñònh saün ñeå nhaän söï phaùn xeùt ñôøi ñôøi. 

Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta luaät phaùp ñeå chuùng ta bieát toäi vaø roài laøm cho chuùng ta trôû neân coâng chính bôûi aân ñieån Ngaøi qua söï tha toäi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ngaøi sai Con Ñoäc sanh cuûa Ngaøi, laø Jeâsus, Ñaáng nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø bò ñoùng ñinh, trôû neân moùn quaø cöùu chuoäc cho nhöõng ai tin pheùp Baùp-teâm vaø huyeát Chuùa Jeâsus. Ñöùc Chuùa Trôøi laäp Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trôû thaønh moät Ñaáng cöùu chuoäc cho chuùng ta vaø laøm chuùng ta trôû neân coâng chính. 

Laøm theá naøo nhöõng ngöôøi ñöôïc tha toäi coù theå trôû neân coâng chính? Chuùng ta, nhöõng ngöôøi coù söï tha toäi, coù söï coâng chính cuûa xaùc thòt khoâng? Chuùng ta coù baát cöù khía caïnh naøo ñeå töï haøo tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Chuùng ta khoâng coù gì ñeå töï haøo vôùi xaùc thòt. Bôûi nhôø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Chuùa, chuùng ta ñöôïc vui möøng vaø daâng söï caûm taï leân Ngaøi, vì chuùng ta coù söï tha toäi, coù söï cöùu roãi vaø söï soáng ñôøi ñôøi. 

Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi coù söï tha toäi seõ khoâng laø gì neáu khoâng coù Ñöùc Chuùa Trôøi. Xaùc thòt cuûa con ngöôøi coù gì ñeå khoe mình khoâng? Xaùc thòt coù laø coâng chính khoâng? Chuùng ta coù gì ñeå khoe khoang trong suoát 70-80 naêm cuûa cuoäc soáng chuùng ta khoâng? Con ngöôøi khoâng coù gì laø coâng chính. Xaùc thòt khoâng coù gì ñeå khoe mình tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi duø chæ laø 0.1%. Chæ moät vieäc chuùng ta coù theå khoe khoang laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Nhöõng gì chuùng ta coù theå khoe laø Chuùa cöùu chuùng ta ra khoûi toäi, nhö coù cheùp, “Nhöng hieän baây giôø, söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho, ñaõ baøy toû ra ngoaøi luaät phaùp:” Chuùa laø söï soáng ñôøi ñôøi vaø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Ngaøi laøm cho chuùng ta trôû neân coâng chính. Chuùng ta laø ngöôøi coâng chính vì Chuùa Jeâsus ñaõ cöùu chuùng ta caùch troïn veïn. Chuùng ta khoâng coù gì ñeå khoe mình trong xaùc thòt hay vôùi vieäc laøm cuûa luaät phaùp. Chuùng ta heát loøng taï ôn vaø ngôïi khen Chuùa vì Ngaøi chòu Baùp-teâm vaø taåy saïch moïi toäi cuûa caû theá gian ñeå hoaøn thaønh söï coâng chính. 

Chuùng ta coù söï coâng chính trong ñöùc tin. Chuùa cöùu taát caû moïi ngöôøi treân theá gian ra khoûi toäi loãi maø khoâng töø boû moät ai. Söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm chuùng ta haïnh phuùc vaø hy voïng. Noù cho chuùng ta moät naêng löïc môùi. Chuùng ta khoâng coù gì ñeå töï haøo ngoaøi Chuùa. Ngoaøi söï khoe khoang veà söï coâng chính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta thaät ñaùng hoå theïn. Nhieàu ngöôøi coá gaéng daâng noå löïc cuûa hoï cho Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï töï haøo veà nhöõng vieäc laøm cuûa hoï vaø söï coâng bình rieâng cuûa hoï, nhöng baûn ngaõ coâng chính cuûa hoï gioáng nhö chieác aùo dô baån. Hoï coù theå coù nhöõng töï haøo vôùi ngöôøi khaùc hay vôùi chính hoï, nhöng khoâng laø gì tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùa laø Cöùu Chuùa toaøn veïn cuûa chuùng ta. “Jeâsus” coù nghóa laø “Cöùu Chuùa” vaø Ngaøi cuõng laø Ñaáng Christ. Ñieàu naøy coù nghóa laø Cöùu Chuùa laø Ñaáng ñeán trong hình theå con ngöôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta goïi Ngaøi laø “Jeâsus Christ.” Jeâsus laø Cöùu Chuùa vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta. Chuùng ta daâng lôøi caûm taï leân Chuùa, ngôïi khen Ngaøi, laøm coâng vieäc coâng chính tröôùc Ngaøi vaø coù cuoäc soáng trung tín vì Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta caùch troïn veïn. Chæ nhöõng ngöôøi tin Ñöùc Chuùa Trôøi môùi laøm coâng vieäc coâng chính. 

Chuùng ta coù theå laøm nhöõng coâng vieäc coâng chính ngoaøi toäi loãi vì Chuùa caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian vaø trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta laø Ñaáng cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. Chuùng ta khoâng theå giaûi quyeát nan ñeà cuûa toäi bôûi chính chuùng ta. Con ngöôøi khoâng theå loaïi tröø toäi loãi cuûa anh/chò aáy cuõng khoâng theå giöõ söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vieäc laøm laønh trong xaùc thòt. 

Ñöùc Chuùa Trôøi caát boû taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø chuùng ta nhaän söï coâng chính töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta laø ngöôøi coâng chính. Chuùng ta coù theå giöõ söï coâng chính cuûa chuùng ta baèng caùch thaùnh hoùa xaùc thòt cuûa chuùng ta bôûi vieäïc laøm ñaïo ñöùc cuûa rieâng chuùng ta khoâng? Neáu moät ngöôøi coù theå laøm nhö theá, anh/chò aáy seõ laø anh/chò cuûa Chuùa Jeâsus. Chuùa Jeâsus khoâng theå laø Cöùu Chuùa cuûa nhöõng ngöôøi nhö theá. Chuùng ta coù caùi baûn naêng ñeå giöõ söï coâng chính cuûa chuùng ta vôùi khaû naêng cuûa xaùc thòt chuùng ta vaø vôùi caûm xuùc maø khoâng nhaän thöùc ñöôïc noù. Xaùc thòt haønh ñoäng treân baûn naêng. Chuùng ta tranh ñaáu theo baûn naêng ñeå khoâng rôi vaøo nguy hieåm khi chuùng ta gaëp nguy hieåm, muoán aên nhieàu khi chuùng ta thaáy thöùc aên ngon, vaø muoán chôi khi chuùng ta thaáy thích thuù. 

Chuùng ta muoán giöõ söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi xaùc thòt theo baûn naêng vì xaùc thòt haønh ñoäng theo baûn naêng. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng theå. Vieäc ñöôïc cöùu cuûa chuùng ta thì khoâng bôûi söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta. Chuùng ta khoâng bao giôø coù theå ñöôïc cöùu bôûi giöõ luaät phaùp toát, laøm vieäc laønh trong xaùc thòt hay bôûi söï coáng hieán chính chuùng ta cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng thaønh tích cuûa chuùng ta thì khoâng bao goàm trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, duø laø chæ 0.1%. chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính bôûi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán theá gian trong hình theå con ngöôøi vaø nhaän Baùp-teâm töø Giaêng Baùp-tít tröôùc khi Ngaøi chòu ñoùng ñinh ñeå hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính, haàu cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi caùch troïn veïn. Chuùa, Ñaáng cöùu chuùng ta laø Cöùu Chuùa troïn veïn 


Chuùa hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính bôûi caát taát caû toäi loãi maø nhaân loaïi ñaõ phaïm tröôùc khi hoï cheát, trôû neân Cöùu Chuùa troïn veïn cho hoï, vaø laøm cho hoï trôû neân coâng chính. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta trôû neân troïn veïn bôûi hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta coù theå laøm vieäc caùch thuoäc linh. Chuùng ta coù quyeàn laøm vieäc thuoäc linh tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vì chuùng ta nhaän söï coâng chính cuûa Ngaøi, trôû neân voâ toäi maëc duø theå xaùc chuùng ta tieáp tuïc laøm vieäc caùch xaùc thòt. Tuy nhieân, nhöõng ai maø toäi loãi cuûa hoï chöa ñöôïc caát boû khoâng theå laøm vieäc caùch thuoäc linh. Hoï khoâng coù ñuû tö caùch ñeå laøm ñieàu ñoù.

Chuùng ta coù ñuû tö caùch ñeå laøm coâng vieäc thuoäc linh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Baây giôø chuùng ta coù theå laøm coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Chuùng ta coù theå laøm coâng vieäc coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taùch rôøi khoûi coâng vieäc xaùc thòt. Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta thaät toaøn veïn bieát bao! Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng taïo döïng neân taát caû moïi vaät vaø con ngöôøi ñöôïc baøy toû cho chuùng ta nhö laø Chuùa cuûa söï cöùu roãi vì Ngaøi ñeán trong theá gian vaø hoaøn thaønh moïi söï coâng chính. Trong moái lieân quan cuûa Ngaøi vôùi chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh Chuùa vaø Cöùu Chuùa Ñaáng cöùu chuùng ta. 

Söï cöùu roãi seõ khoâng troïn veïn neáu ai ñoù yeáu ñuoái vaø khoâng coù khaû naêng cöùu chuùng ta. Ñoâi khi coù theå coù söï thaát baïi. Traùi laïi, Ñaáng cöùu chuùng ta thì khoâng gioáng nhö con ngöôøi. Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaáng Taïo Hoùa, taïo ra taát caû moïi vaät. Giaêng 1:3 vieát, “Muoân vaät bôûi Ngaøi laøm ra, chaúng vaät chi laøm ra maø khoâng bôûi Ngaøi.” Chuùa Jeâsus laø ai? Laø Cöùu Chuùa. Ai laø Cöùu Chuùa? Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng Taïo Hoùa. Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta caùch toaøn veïn. Söï cöùu roãi cuûa chuùng ta laø toaøn veïn vì Ngaøi cöùu chuùng ta. Noù keùo daøi maõi maõi. Tuy nhieân, söï cöùu roåi cuûa chuùng ta seõ voâ hieäu neáu Ngaøi khoâng laø Taïo Hoùa, maø laø moät ngöôøi ôû trong voøng taïo vaät. Noù khoâng theå keùo daøi, vaø söï coâng chính cuûa noù thì gioáng nhö mieáng gieû dô baån. Neáu ngöôøi ta maëc chieác aùo da toaøn veïn, noù seõ khoâng bao giôø bò xeù raùch, ngay caû ngöôøi ta chôi boùng baàu duïc hay laø trôït treân doác. Nhöng neáu chuùng khoâng laø chieác aùo toaøn veïn, chuùng seõ bò xeù raùch duø chæ moät laàn maëc thoâi. 

Chuùa cöùu chuùng ta ra khoûi toäi thì khoâng laø khoâng toaøn veïn. Ñaáng cöùu chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Chuùa toaøn veïn. Söï cöùu roãi cuûa Chuùa Jeâsus, Ñaáng chòu Baùp-teâm ñeå gaùnh taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, chòu ñoùng ñinh, soáng laïi töø trong keû cheát vaø ñang ngoài beân höõu ngai Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø trôû neân voâ hieäu, duø laø xaùc thòt cuûa ngöôøi tin coù theå yeáu ñuoái. Ñaây laø söï cöùu roãi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta. Söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta phaûi bò ñaäp tan ñeå chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin 


Trong Kinh thaùnh, nhöõng ai coù ñaày söï coâng chính rieâng cuûa hoï ñaõ soáng chòu ñöïng qua nhieàu thöû thaùch gay go khaùc nhau vì Ñöùc Chuùa Trôøi muoán ñaäp tan söï coâng chính cuûa hoï qua nhöõng gian khoù naøy. Coù nhieàu phaân ñoaïn nhö “Song, ngöôøi chaúng caát boû caùc nôi cao ñi” ñöôïc ghi cheùp veà caùc vua. Noù coù nghóa laø chính anh/chò aáy thì khoâng hoaøn toaøn trong xaùc thòt, nhöng anh/chò aáy ñöôïc coâng chính bôûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Caùc thaùnh ñoà yeâu daáu cuûa toâi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta cöùu chuùng ta caùch toaøn veïn, duø chuùng ta coù theå yeáu ñuoái. Chuùng ta seõ cheát neáu chuùng ta chæ soáng baèng söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta. Nhöng Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi caùch hoaøn toaøn. Ngaøi laøm cho chuùng ta vui möøng neáu chuùng ta soáng vì söï coâng chính cuûa Chuùa, duø raèng chuùng ta coù theå yeáu ñuoái. EÂ-sai 53:5 vieát, “Ngöôøi ñaõ vì toäi loãi chuùng ta maø bò veát, vì söï gian aùc chuùng ta maø bò thöông.” Ñöùc Chuùa Trôøi caát toäi loãi chuùng ta moät laàn ñuû caû. Chuùng ta khoâng caàn phaûi sôï haõi raèng söï coâng chính cuûa chuùng ta seõ bò ñaäp tan.

Vaøi ngöôøi coù caù tính gioáng nhö bình baèng thuûy tinh. Toâi bieát moät chò em ñi ñeán nöôùc Myõ. Chò quaù cao quyù, noùi caån thaän vaø khoâng bao giôø chöûi ruûa baát cöù khi naøo toâi gaëp chò aáy. Chò thöôøng noùi, “OÂ, Nguôøi ñaøn oâng xaáu” cho ngöôøi ñaøn oâng gaây aán töôïng xaáu maëc duø chò aáy ñaõ nhaän söï tha toäi. Chò aáy nhaän söï tha toäi bôûi tin Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù maëc duø chò aáy ñaày söï coâng chính rieâng cuûa chò. Tuy nhieân, sau khi chò nhaän söï tha toäi, chò vaãn tieáp tuïc ñaày söï coâng chính rieâng, vì theá chò cöïc kyø caån thaän trong vieäc coá gaéng khoâng baøy toû chính chò aáy vì sôï raèng söï coâng chính cuûa chò aáy bò ñoå vôõ. Coù nhieàu ngöôøi gioáng nhö chò naøy. Söï coâng chính cuûa hoï coù keùo daøi khoâng? Noù seõ nhanh choùng tan vôõ. Xaùc thòt cuûa baïn coù söï yeáu ñuoái duø baïn ñaõ ñöôïc cöùu khoâng? Vaâng, coù. Baïn coù soáng ñôøi soáng troïn laønh khoâng? Chuùng ta coù theå soáng troïn laønh sau khi ñöôïc tha toäi chæ khi chuùng ta böôùc ñi trong Thaùnh Linh. Chæ nhöõng coâng vieäc coâng chính laø coù giaù trò tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñöôïc khen ngôïi khi chuùng ta laøm vieäc vaø böôùc ñi vôùi Thaùnh Linh. Chuùng ta khoâng coù gì ñeå ñöôïc khen ngôïi trong xaùc thòt. Vaøi ngöôøi trong voøng caùc thaùnh ñoà laø ngöôøi coù söï tha toäi coá gaéng giöõ söï coâng chính cuûa hoï vì sôï noù tan vôõ. 

Tuy nhieân, Chuùa khoâng vui loøng vì hoï. Söï coâng chính cuûa loaøi ngöôøi seõ bò ñoå vôõ baát cöù caùch naøo. Toát hôn laø noù neân ñoå vôõ ngay. Noù coù theå bò tan vôõ sau 10 hay 20 naêm. Vì theá, con ngöôøi beà ngoaøi toát hôn laø neân tan vôõ baây giôø ñeå con ngöôøi beà trong coù theå soáng bôûi ñöùc tin. Ngöôøi ta coá giöõ cho söï coâng chính cuûa hoï khoâng bò ñoå vôõ maëc duø noù coù theå ñoå vôõ baát cöù caùch naøo. 

Chuùa trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta hoaøn thieän bieát bao! Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Ngaøi cöùu caû baïn vaø toâi. Baïn coù trôû neân toäi nhaân nöõa hay khoâng vì söï yeáu ñuoái cuûa xaùc thòt baïn? Khoâng. Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính. Söï coâng chính cuûa chuùng ta bò ñaäp vôõ nhieàu laàn khi chuùng ta theo Chuùa. Noù bò baøy toû trong khi coá gaéng aån mình trong tröôøng hôïp cuûa ngöôøi noäi taâm, vaø noù baøy toû cho ngöôøi khaùc trong tröôøng hôïp cuûa ngöôøi höôùng ngoaïi. Khi söï coâng chính cuûa chuùng ta ñöôïc baøy toû, chæ söï coâng chính cuûa chuùng ta bò tan vôõ trong khi söï coâng chính cuûa Chuùa ñöôïc vöõng laäp. Heå chi sanh bôûi xaùc thòt laø xaùc thòt, heå chi sanh bôûi Thaùnh Linh laø thaàn


Toâi muoán baïn tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cöùu Chuùa toaøn veïn cuûa chuùng ta. Vì theá chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán söï coâng chính rieâng cuûa baïn bò ñaäp tan vaø Ngaøi vui loøng vì noù. Giaêng 3:6 vieát, “Heå chi sanh bôûi xaùc thòt laø xaùc thò, heå chi sanh bôûi Thaùnh Linh laø thaàn.” Xaùc thòt khoâng theå trôû thaønh linh. Trong Phaät giaùo, coù “giaùo lyù cuûa söï giaûi thoaùt khoûi söï toàn taïi theá gian.” Noù khaúng ñònh raèng xaùc thòt coù theå trôû thaønh linh. Xaùc thòt khoâng bao giôø trôû thaønh linh. Khoâng, noù khoâng theå. Ai coù theå laøm ñieàu ñoù? Khoâng ai. 

Sung-chul, moät nhaø tu Haøn quoác noãi tieáng trong Phaät giaùo ñöông thôøi, cheát vaøi naêm caùch ñaây. Oâng tìm kieám leõ thaät bôûi tuïng nieäm trong khi maët höôùng vaøo vaùch trong suoát hai thaäp nieân. Oângkhoâng bao giôø naèm xuoáng nguõ trong suoát moät thaäp nieân ñeå ñaït ñeán söï khai saùng thuoäc linh. Oâng chæ nguû ngoài trong 10 naêm naøy, vaø oâng coá gaéng ñeå chæ coù moät taâm trí toát laønh, ñaùnh baïi tö töoûng xaáu, taø daâm, thoâng daâm, gieát ngöôøi, troäm cöôùp, tính chaát ñoài baïi, töï cao, vaø söï ngu daïi maø noù ñeán töø beân trong oâng ta. Nhieàu ngöôøi nghó raèng oâng ta laø Phaät soáng. Tuy nhieân, chính oâng ta bieát raèng oâng khoâng theå loaïi boû söï ham meâ cuûa xaùc thòt, vì theá oâng ñeå laïi moät baøi thô Nirvana luùc oâng ta gaàn qua ñôøi., sau khi nuoâi döôûng tö töôûng cuûa oâng trong suoát hai möôi naêm soáng treân nuùi: 

“Vì toâi löøa doái nhieàu ngöôøi ñaøn oâng vaø phuï nöõ trong suoát ñôøi toâi, toäi cuûa toâi lôùn hôn nuùi cao. Toâi seõ rôi xuoáng taän ñaùy ñòa nguïc, vaø söï than khoùc cuûa toâi seõ bò chia ra möôøi ngaøn caùch. Moät vaàng maët trôøi ñoû laën phía sau ngoïn nuùi xanh.” 

Taát caû toân giaùo loaøi ngöôøi treân theá gian khaâm phuïc caù tính vó ñaïi vaø nhöõng lôøi daïy thaâm thuùy beà ngoaøi cuûa oâng. Tuy nhieân, thaät söï chính oâng ta noùi raèng oâng ñi vaøo ñòa nguïc. 

Xaùc thòt khoâng bao giôø coù theå trôû thaønh linh, nhöng linh hoàn chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi khi chuùng ta ñöôïc taùi sanh bôûi tin vaøo söï cöùu roãi cuûa Ngaøi. Chuùng ta chæ trôû neân taïo vaät môùi bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng phuïc hoài chuùng ta bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Muïc söï, thaày tu, caùc cha Coâng giaùo nhöõng ngöôøi tham gia trong chöùc vuï nhaø tuø khuyeân nhöõng tuø nhaân neân soáng cuoäc soáng ñaïo ñöùc trong cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa hoï. Tuy nhieân, xaùc thòt khoâng bao giôø thay ñoåi. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta töø boû söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta vaø tin chaéc raèng Chuùa laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Tin vaøo Pheùp Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù cuûa Chuùa Jeâsus. Roài baïn seõ coù moät ñöùc tin lôùn trong söï cöùu roãi. 

Baây giôø Ñöùc Chuùa Trôøi tìm kieám nhöõng ngöôøi tin


Chuùa trôû neân cuûa leã chuoäc toäi cho chuùng ta. Ngaøi chòu Baùp-teâm ñeå caát taát caû nhöõng gì chia caùch Ñöùc Chuùa Cha vaø loaøi ngöôøi. Ngaøi chòu ñoùng ñinh ñeå traû coâng giaù cho toäi loãi chuùng ta, chòu phaùn xeùt trong vò trí cuûa chuùng ta, vaø cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân cuûa leã chuoäc toäi cho chuùng ta. 

Ngaøi phaùn, “laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia, trong buoåi Ngaøi nhòn nhuïc; töùc laø Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus” (Roâ-ma 3:25-26). 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán trong theá gian vaø hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính. Moïi ngöôøi trong theá gian laø voâ toäi. Khoâng moät ai ñi ñòa nguïc neáu anh/chò aáy tin vaøo söï cöùu roãi toaøn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Anh/chò aáy ñi ñòa nguïc neáu anh chò aáy khoâng tin. Moät ngöôøi coù theå ñöôïc cöùu neáu hoï töø boû söï coâng chính rieâng vaø giaû hình cuûa hoï ñeå chaáp nhaän Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cöùu Chuùa bôûi tin vaøo pheùp Baùp-teâm vaø söï cheát treân Thaäp töï giaù cuûa Chuùa Jeâsus. Chuùng ta soáng trong ñòa vò voâ toäi theo quan ñieåm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ngaøi nhaän taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi vaø voâ hieäu hoùa noù. 

Toâi tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn cuõng theá. Ngaøi laø Cöùu Chuùa. Chuùng ta voâ toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta toaøn veïn. Chæ coù vaàn ñeà coøn laïi cho chuùng ta laø laøm theá naøo chuùng ta söû duïng cuoäc soáng coøn laïi cuûa chuùng ta. Chuùng ta soáng theá naøo? Chuùng ta böôùc ñi vôùi Thaùnh Linh. Chuùng ta khoâng coù lyù do gì ñeå lo laéng veà söï loaïi tröø toäi loãi cuûa chuùng ta. Nhöõng töø, “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia,” coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng hình phaït chuùng ta vì toäi loãi chuùng ta. Chuùng ta voâ toäi vaø khoâng coù gì ñeå phaùn xeùt chuùng ta vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi bôûi chuùng ta tin vaøo pheùp Baùp-teâm töø Giaêng Baùp-tít ñeå caát chuùng ñi vaø bôûi söï ñoùng ñinh. Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng tröøng phaït chuùng ta vì toäi cuûa chuùng ta. Ngaøi tìm kieám nhöõng ai tin vaøo leõ thaät naøy trong loøng. 

Kinh thaùnh noùi raèng khoâng coù moät ngöôøi coâng chính, nhöng chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính bôûi ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng. Chaúng coù moät ngöôøi naøo hieåu bieát, Chaúng coù moät ngöôøi naøo tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng noù ñeàu sai laïc caû, thaûy cuøng nhau ra voâ ích; Chaúng coù moät ngöôøi laøm ñieàu laønh, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng. Hoïng chuùng noù nhö huyeät maû môû ra; Duøng löôõi mình ñeå phænh gaït; Döôùi moâi chuùng noù coù noïc raén hoå mang. Mieäng chuùng noù ñaày nhöõng lôøi nguyeàn ruûa vaø cay ñaéng. Chuùng noù coù chaân nheï nhaøng ñaëng laøm cho ñoå maùu. Treân ñöôøng loái chuùng noù raëc nhöõng söï taøn haïi vaø khoå naïn, Chuùng noù chaúng heà bieát con ñöôøng bình an. Chaúng coù söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maët chuùng noù ” (Roâ-ma 3:10-18).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán theá gian vaø caát taát caû toäi cuûa nhöõng ngöôøi laøm ñieàu aùc trong khi hoï soáng treân theá gian, khoâng coù söï coâng chính vaø ngöôøi voâ duïng, ôû taïi soâng Gioâ-ñanh. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? 

Baây giôø Ñöùc Chuùa Trôøi tìm kieám nhöõng ai tin raèng Ngaøi ñaõ cöùu hoï ra khoûi toäi loãi. Con maét cuûa Chuùa ôû treân ngöôøi coâng chính. Ngaøi khuyeán khích chuùng ta. Ngaøi chaêm soùc chuùng ta, luoân ôû cuøng chuùng ta, giöõ chuùng ta vaø laøm vieäc vôùi chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi giao phoù chuùng ta vaøo coâng vieäc coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùa Jeâsus seõ ñau buoàn nhieàu hôn neáu chuùng ta ñau buoàn trong ñieàu aùc cuûa xaùc thòt. “Taïi sao con ñau buoàn vì toäi aùc cuûa con trong khi Ta ñaõ cöùu con khoûi toäi aùc cuûa con roài?” 

Nhöõng gì chuùng ta phaûi laøm baây giôø laø tin Ñöùc Chuùa Trôøi, böôùc ñi vôùi Ñöùc Thaùnh Linh vaø rao giaûng Phuùc aâm ñeå gaët haùi linh hoàn. Ñoù laø nhöõng vieäc maø chuùng ta phaûi laøm baây giôø. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? Ñöøng baøy toû söï coâng chính rieâng cuûa baïn ngay caû vieäc coá gaéng thieát laäp noù, ñeå so saùnh söï coâng chính cuûa baïn vôùi cuûa ngöôøi khaùc. Ñöøng phæ baùng ngöôøi khaùc khi chính hoï khoâng coù söï coâng chính. Thaät söï khoâng coù ngöôøi coâng chính trong baûn chaát thieân nhieân. Chuùng ta haõy caûm taï Chuùa Ñaáng cöùu chuùng ta bôûi pheùp Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi


Chuùng ta khoâng coù gì ñeå khoe khoang tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ngoaïi tröø tình yeâu cuûa Ngaøi, ñaõ cöuù chuùng ta caùch toaøn veïn. Taát caû nhöõng gì chuùng ta phaûi laøm laø khoe veà söï cöùu roãi cuûa Ngaøi, ca ngôïi noù, toân vinh hieån Ngaøi, vaø rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chuùng ta khoâng caàn lo laéng veà toäi loãi vaø vieäc ñi ñòa nguïc nöõa. “Khoâng coøn coù söï ñoaùn phaït naoø cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ” (Roâ-ma 8:1). Khoâng bao giôø. Baïn nhaän ra ñieàu naøy khoâng? Moät ngöôøi ñi vaøo ñòa nguïc neáu anh/chò aáy khoâng keát laøm moät trong söï kieän laø Chuùa ñaõ cöùu anh/chò aáy bôûi haønh ñoäng coâng chính cuûa Ngaøi. Vì vaäy, moät ngöôøi khoâng caàn phaûi lo laéng veà vieäc ñi ñòa nguïc neáu anh/chò aáy tin noù. 

Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta baèng pheùp Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus. Caùm ôn Chuùa voâ cuøng! “Vì chuùng ta keå raèng ngöôøi ta ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, chôù khoâng bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp. Hay laø, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Giu-ña sao? Haù chaúng phaûi cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân ngoaïi ö? Phaûi, Ngaøi cuõng laø cuûa daân ngoaïi nöõa” (Roâ-ma 3:28-29).

Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng chæ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa ngöôi Do-thaùi, nhöng cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân ngoaïi bang nöõa. Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caû nhaân loaïi. Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Ñeå thöïc hieän ñieàu ñoù, Ngaøi ñeán theá gian, chòu Baùp-teâm ñeå gaùnh laáy toäi loãi chuùng ta, chòu ñoùng ñinh ñeå bò xeùt ñoùan vì taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Vì theá Ngaøi trôû neân nieàm tin vaø Cöùu Chuùa cuûa caû nhaân loaïi. Ñaây laø keát luaän cuûa thô Roâ-ma ñoaïn 3. Söù ñoà Phao-loâ tin ñieàu naøy. Chuùng ta cuõng tin ñieàu naøy. 

Söù ñoà Phao-loâ khoâng chæ noùi veà söï yeáu ñuoái cuûa xaùc thòt, nhöng cuõng noùi veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taùch khoûi luaät phaùp. Chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu bôûi vieäc laøm cuûa luaät phaùp. Bôûi ñieàu gì chuùng ta ñöôïc giaûi thoaùt? Bôûi ñöùc tin trong söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin trôû neân cuûa leã hy sinh vì chuùng ta vaø caát boû toäi loãi maø chuùng ta ñaõ quaù phaïm. Vì theá, Ngöôøi khoâng tin seõ bò phaùn xeùt vì toäi loãi bôûi hoï choáng laïi Ñöùc Thaùnh Linh. Ngaøi khoâng ñoaùn phaït toäi loãi maø chuùng ta vi phaïm vì söï yeáu ñuoái cuûa xaùc thòt vì khoâng coøn toäi treân theá gian. 

Vì theá, chuùng ta phaûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng coøn söï ñoaùn phaït hay phaùn xeùt cho ngöôøi tin. Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñöùc tin cuûa ngöôøi tin, vì theá chuùng ta phaûi söû duïng thôøi gian coøn laïi cuûa cuoäc soáng chuùng ta bôûi böôùc ñi vôùi Thaùnh Linh. chuùng ta coù theå luoân luoân laøm coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vì taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc tha thöù roài, maëc duø xaùc thòt muoán soáng trong khaùt voïng nhuïc duïc. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caû ngöôøi Do-thaùi vaø ngöôøi ngoaïi bang. Ngaøi cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa ngöôøi tin vaø ngöôøi khoâng tin. Ñieàu naøy coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán taát caû con ngöôøi ñöôïc cöùu ra khoûi toäi. Ngaøi coù theå trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa ngöôøi khoâng tin. Ngaøi ñaõ trôû neân Cöùu Chuùa cuûa ngöôøi tin roài. 

Toâi daâng lôøi caûm taï leân Ñöùc Chuùa Trôøi töø taän ñaùy loøng cuûa toâi. Bieát bao nhieâu khoán khoå toâi phaûi chòu neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laø ñöùc tin cuûa toâi, neáu Ngaøi khoâng ñeán theá gian trong hình theå xaùc thòt loaøi ngöôøi vaø neáu Ngaøi khoâng chòu Baùp-teâm treân soâng Gioâ-ñanh ñeå caát taát caû toäi loãi chuùng ta. Neáu Ngaøi khoâng trôû neân Cöùu Chuùa toaøn veïn, chuùng ta seõ laïi laø toäi nhaân sau khi nhaän söï tha toäi vì chuùng ta yeáu ñuoái cho ñeán ngaøy chuùng ta cheát. 

Toâi daâng lôøi caûm taï leân Ñöùc Chuùa Trôøi.