Sermons

【Chapter 4-1】 Giôùi thieäu Saùch Roâ-ma ñoaïn 4Trong Roâ-ma 4:6-8 Phao-loâ noùi veà daân söï ñöôïc phöôùc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät ngöôøi thaät söï ñöôïc phöôùc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät ngöôøi maø nhöõng haønh vi khoâng luaät phaùp cuûa hoï ñöôïc tha thöù vaø toäi cuûa hoï ñöôïc che ñaäy. Vì theá Phao-loâ tuyeân boá, “Phöôùc thay cho ngöôøi maø Chuùa chaúng keå toäi loãi cho!” (Roâ-ma 4:8). 


Sau ñoù Phao-loâ giôùi thieäu Aùp-ra-ham laø moät ngöôøi ñöôïc phöôùc. Duøng Aùp-ra-ham nhö moät ngöôøi ñieån hình trong Kinh thaùnh, Phao-loâ giaûi thích ñöùc tin phöôùc haïnh thaät laø gì. Aùp-ra-ham coù vaøi ñieàu ñeå töï haøo neáu coâng vieäc caù nhaân cuûa oâng laøm cho oâng trôû neân coâng bình, nhöng trong thöïc teá, noù khoâng nhö theá. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø oâng coù theå ñaït ñöôïc chæ bôûi tin vaøo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Kinh thaùnh chæ toû raèng ñöùc tin maø moät ngöôøi coù theå trôû neân coâng chính vaø coù phöôùc laø ñöùc tin ñôn sô trong lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi gioáng nhö ñöùc tin cuûa Aùp-ra-ham. Trong ñoaïn naøy Söù ñoà Phao-loâ noùi veà vieäc laøm theá naøo ngöôøi ta coù theå ñaït ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng hoï bôûi tin vaøo lôøi Ngaøi.

Khoâng moät ai chöa bao giôø phaïm toäi trong luùc soáng treân ñaát naøy. Hôn nöõa, loaøi ngöôøi chuùng ta phaïm quaù nhieàu toäi nhö theå vaàng maây ñen kòt bao phuû treân baàu trôøi. Trong EÂ-sai cheùp toäi vaø söï vi phaïm cuûa chuùng ta thì gioáng nhö ñaùm maây daøy ñaëc (EÂ-sai 44:22). Vì theá, khoâng moät ai ôû giöõa loaøi ngöôøi coù theå thoaùt khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Pheùp Baùp-teâm maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Caû nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän söï tha toäi vaø nhöõng ngöôøi chöa bao giôø phaïm toäi trong xaùc thòt. Hôn nöõa, chuùng ta phaïm toäi khi chuùng ta khoâng nhaän thöùc vaø vì theá, chuùng ta bò ñònh tröôùc phaûi bò phaùn xeùt veà nhöõng toäi ñoù. 

Ngöôøi ta neân giöõ trong trí raèng neáu moät ngöôøi ngay caû phaïm moät toäi nheï nhaát, anh/chò aáy phaûi chòu cheát tröôùc söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Kinh thaùnh noùi raèng, tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát (Roâ-ma 6:23), chuùng ta phaûi hieåu vaø tin luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi traû moät giaù cho toäi loãi maø chuùng ta vi phaïm trong taâm trí vaø trong vieäc laøm, vaø chæ khi naøo chuùng ta traû xong moïi coâng giaù cuûa toäi thì vaán ñeà toäi loãi môùi ñöôïc giaûi quyeát. Maët khaùc, khoâng aûnh höôõng gì ñeán vieäc chuùng ta coá gaéng khoù nhoïc nhö theá naøo, neáu chuùng ta vaãn chöa traû giaù cho toäi loãi, vaán ñeà cuûa söï phaùn xeùt toäi loãi seõ khoâng heà giôùi haïn. Nhöõng gì chuùng ta neân bieát laø ngay caû ngöôøi tin Chuùa Jeâsus, maø haõy coøn phaïm toäi, seõ bò phaùn xeùt bôûi toäi rieâng cuûa hoï. 


Chuùng ta soáng trong moät theá giôùi bò cuoán theo doøng chaûy cuoàn cuoän cuûa taát caû toäi loãi: lôùn hay nhoû, thaáy hay khoâng thaáy, coá yù vaø voâ tình. Chuùng ta khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø chaáp nhaän söï thaät raèng chuùng ta seõ bò keát aùn cheát vì toäi loãi chuùng ta theo luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi,“Tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát.”


Neáu moät ngöôøi muoán laøm cho toäi loãi cuûa anh/chò aáy ñöôïc che ñaäy, anh/chò aáy neân nhaän söï tha toäi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø noù ñeán töø Nöôùc, huyeát vaø Thaùnh Linh. Moät ngöôøi muoán nhaän söï tha toäi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì coù theå vaø coù phaåm chaát thích hôïp ñeå coáng hieán cuûa leã ngôïi khen leân Ñöùc Chuùa Trôøi caùch lieân tuïc vì Ngaøi ñaõ caát taát caû toäi loãi bôûi Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ngaøi. Vì Chuùa chuùng ta ñaõ caát taát caû toäi loãi theá gian, bao goàm caû toäi loãi nhö ñaùm maây ñen cuûa toâi, bôûi Baùp-teâm, huyeát vaø söï phuïc sinh cuûa Ngaøi, vì theá chuùng ta daâng söï caûm taï leân Chuùa Ñaáng ban cho chuùng ta söï soáng ñôøi ñôøi. 

Neáu Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ khoâng caát taát caû toäi loãi ôû soâng Gioâ-ñanh bôûi nhaän Baùp-teâm cuûa Giaêng vaø cheát treân Thaäp töï giaù, chuùng ta phaûi traû caùi giaù cuûa söï cheát bôûi ñi vaøo ñòa nguïc. Laøm theá naøo ñeå chuùng ta coù theå ca ngôïi Ngaøi neáu Ngaøi ñaõ khoâng taåy saïch taát caû toäi loãi chuùng ta caùch toaøn veïn ñöôïc? Chuùng ta coù theå ngôïi khen danh Ñöùc Chuùa Trôøi baát cöù khi naøo chuùng ta ñeán tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi thieâng lieâng vaø thaùnh khieát neáu loøng chuùng ta coøn ñaày toäi khoâng? Chuùng ta coù theå thaät söï daâng cuûa leã ngôïi khen vì söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø noùi raèng, “Ngaøi ñaõ tha thöù taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta!” khi chuùng ta tieáp tuïc coù toäi trong loøng khoâng? Khoâng. 

Nhöng baây giôø, chuùng ta coù theå ngôïi khen Ngaøi trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Taát caû ñieàu naøy laø coù theå vì chuùng ta tin vaøo moùn quaø cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø chuùng ta ñaõ ñöôïc maëc noù.Phao-loâ noùi raèng chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm 


“Vaäy, chuùng ta seõ noùi Aùp-ra-ham, toå phuï chuùng ta, theo xaùc thòt ñaõ ñöôïc ích gì? Thaät theá, neáu Aùp-ra-ham ñaõ ñöôïc xöng coâng bình bôûi vieäc laøm, thì coù côù khoe mình; nhöng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù nhö vaäy. Vì Kinh Thaùnh coù daïy chi? Aùp-ra-ham tin Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñieàu ñoù keå laø coâng bình cho ngöôøi. Vaû, ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nôï coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình” (Roâ-ma 4:1-5).

 

ÔÛ ñaây, Phao-loâ giaûi thích laøm theá naøo ñeå ñöôïc xöng coâng chính bôûi laáy Aùp-ra-ham nhö laø moät thí duï ñieån hình. Coù moät lyù do cho vieäc ngöôøi ta nhaän coâng giaù vì vieäc laøm cuûa ho. Tuy nhieân, ñaây hoaøn toaøn laø quaø taëng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng coù moät coâng giaù cuûa vieäc maø chuùng ta ñaõ laøm ñeå ñöôïc trôû neân ngöôøi coâng chính bôûi vieäc taùi sanh, khoâng vì laøm baát cöù vieäc laønh hoaëc soáng cuoäc soáng troïn laønh tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Vaû, ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nôï.” Ñieàu naøy noùi leân moät toäi nhaân nhaän ñöôïc söï cöùu roãi qua Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát teá leã cuûa Ngaøi nhö theá naøo. Söï cöùu roãi naøy ñöôïc ban cho nhö laø moät moùn quaø phöôùc haïnh cuûa söï tha toäi cho taát caû nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söï cöùu roãi toäi nhaân laø moùn quaø voâ ñieàu kieän ñöôïc ban cho bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta ñöôïc sanh ra laø toäi nhaân, hoï khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc hôn laø phaïm toäi, vaø hoï khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc hôn laø thuù nhaän tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi hoï laø toäi nhaân. Toäi cuûa toäi nhaân khoâng theå bieán ñi vì hoï sieâng naêng trong lôøi caàu nguyeän aên naên bôûi tin vaøo vaøi giaùo lyù phoå bieán trong Cô-ñoác-giaùo. 


Moät toäi nhaân khoâng theå khoe khoang veà söï coâng bình rieâng cuûa anh/chò aáy tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. “Chuùng toâi heát thaûy ñaõ trôû neân nhö vaät oâ ueá, moïi vieäc coâng bình cuûa chuùng toâi nhö aùo nhôùp;” (EÂ-sai 64:6). Vì theá, moät toäi nhaân khoâng coù söï choïn löïa naøo hôn laø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø noù ñöôïc thöïc hieän bôûi Baùp-teâm cuûa Chuùa ôû soâng Gioâ-ñanh vaø söï cheát ñeàn toäi treân Thaäp töï giaù. Theá thì con ngöôøi chæ coù theå ñöôïc tha taát caû toäi loãi cuûa hoï bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toäi nhaân khoâng coù gì coù theå laøm theâm nöõa ñeå nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï tha toäi cuûa baïn chæ coù theå nhaän ñöôïc qua vieäc tin nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Taát caû toäi nhaân coù theå tìm thaáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cöùu chuoäc cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Vì theá, ñöùc tin ôû trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå laøm cho toäi nhaân nhaän ñöôïc söï tha toäi. Ñaây laø söï thaät. Ñaây laø moùn quaø cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söù ñoà Phao-loâ noùi laøm theá naøo toäi nhaân nhaän ñöôïc söï cöùu roãi 


Phao-loâ giaûi thích vaán ñeà bôûi duøng Aùp-ra-ham nhö moät thí duï ñieån hình. “Ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nôï.” Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng con ngöôøi khoâng theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi laøm moät loaïi coâng vieäc naøo ñoù cuûa luaät phaùp. Chæ coù moät caùch ñeå chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø bôûi tin vaøo Lôøi cuûa pheùp caét bì thuoäc linh trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø leõ thaät khoâng theå nhaän ñöôïc bôûi noå löïc cuûa con ngöôøi hay vieäc laøm. Moùn quaø cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö sau: Baïn vaø toâi laø ngöôøi bò tieàn ñònh phaûi ñi vaøo choán huûy dieät ñôøi ñôøi, nhöng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta ñaõ nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua pheùp Baùp-teâm cuûa Ngaøi bôûi Giaêng ôû soâng Gioâ-ñanh. Roài Ngaøi mang taát caû toäi loãi treân löng Ngaøi ñeán Thaäp töï giaù, nôi ñoù Ngaøi traû taát caû coâng giaù cuûa toäi loãi bôûi huyeát cuûa Ngaøi. Bôûi ñoù, Chuùa Jeâsus ñaõ hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû vieäc laøm coâng chính cuûa Ngaøi ñaõ hoaøn taát ñeå cöùu toäi nhaân ra khoûi söï cheát ñôøi ñôøi. Nhöõng ai tin vaøo Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi!


Caâu 5 cheùp,“coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình.”

Trong phaàn naøy, Söù ñoà Phao-loâ giaûi thích con ñöôøng ñi ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng vieäc duøng “ngöôøi khoâng tin kính” nhö moät thí duï. “Ngöôøi khoâng tin kính” laø nhöõng ngöôøi khoâng chæ khoâng kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi maø coøn phaïm nhöõng toäi phoùng ñaûn trong cuoäc soáng cuûa hoï. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng taát caû nhöõng ngöôøi ñöôïc sanh ra döôùi “khoái toäi” laø hoaøn toaøn ñuùng. Hôn nöõa, baûn chaát thaät söï cuûa con ngöôøi laø hoï khoâng coù söï choïn löïa naøo hôn laø phaïm toäi cho ñeán khi hoï nhaän söï phaùn xeùt kinh khieáp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, neáu Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi chuùng ta, keû khoâng tin kính, laø voâ toäi vaø keå ñöùc tin cuûa chuùng ta laø coâng chính, thì coù ñieàu gì khaùc coù theå laøm cho vieäc naøy coù theå chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? 

Chuùa cuûa chuùng ta noùi vôùi nhöõng ngöôøi khoâng tin kính chuùng ta: Chính Chuùa phaûi chòu Baùp-teâm ôû soâng Gioâ-ñanh bôûi Giaêng Baùp-tít, thaày teá leã Thöôïng phaåm cuoái cuøng cuûa Cöïu-öôùc, ñeå caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Ngaøi cuõng phaûi traû coâng giaù toäi loãi cuûa chuùng ta vôùi söï ñoå huyeát chuoäc toäi cuûa Ngaøi ôû Thaäp töï giaù ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa Ngaøi, “Tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát.” Baïn coù tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ traû caùi giaù cho toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi pheùp Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù? Ñöùc Chuùa Trôøi coi ñöùc tin cuûa nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì söï coâng chính. Ñaây khoâng laø söï ñoøi hoûi cöùng nhaéc nhöng laø moät söï vieäc hoaøn thaønh söï coâng bình khoâng thieân vò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Vì theá, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Cha phaùn, “Toát, ngöôi laø daân söï cuûa ta. Ngöôi neân tin vaøo söï coâng chính Ta. Baây giôø ngöôi laø con Ta. Ngöôi voâ toäi. Taïi sao? Vì ta ñaõ laøm cho ngöôi voâ toäi bôûi nhaän taát caû toäi loãi cuûa ngöôi qua Baùp-teâm cuûa Con Ta vaø huyeát cuûa Ngaøi! Ngaøi cuõng ñaõ traû giaù cho toäi ngöôi baèng huyeát cuûa Ngaøi ñoå ra theo nhö lôøi “tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát.” Ngaøi soáng laïi töø trong keû cheát vì ngöôi. Vì theá, Ngaøi laø Cöùu Chuùa vaø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa ngöôi. Ngöôi tin ñieàu naøy khoâng?” 

“Vaâng, toâi tin.” Roài Ngaøi tieáp, “Ta ban cho ngöôi söï coâng chính cuûa ta, ñöôïc thöïc hieän bôûi coâng vieäc coâng chính cuûa Con Ta. Baây giôø ngöôi trôû neân con Ta, ta ñaõ nhaän ngöôi bôûi Nöôùc vaø huyeát cuûa con ta.” 

Taát caû nhaân loaïi laø baát kính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, Jeâsus, Chuùa chuùng ta nhaän taát caû toäi baát kính cuûa chuùng ta caû toäi chuùng ta ñaõ phaïm vaø toäi chuùng ta seõ phaïm trong töông lai moät laàn bôûi Baùp-teâm maø Ngaøi nhaän ôû Giaêng. Hôn nöõa, Ñöùc Chuùa Trôøi maëc cho taát caû nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø bôûi ñoù Ngaøi cöùu hoï ra khoûi toäi cuûa hoï. “Vì chöng anh em bôûi tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, neân heát thaûy ñeàu laø con trai cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaû, anh em thaûy ñeàu chòu pheùp baùp tem trong Ñaáng Christ, ñeàu maëc laáy Ñaáng Christ vaäy” (Ga-la-ti 3:26-27). Baây giôø caâu hoûi laø chuùng ta coù thaät söï tin Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû loøng chuùng ta hay khoâng? Chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính neáu chuùng ta tin, nhöng neáu chuùng ta khoâng tin, chuùng ta maát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Ngay caû ngöôøi baát kính trong maét cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi … 


Ngay caû nhöõng ai laø ngöôøi baát kính tröôùc maét Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi höùa raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ trôû thaønh cuûa hoï neáu hoï chæ tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi cuûa theá gian moät laàn bôûi nhaän Baùp-teâm ôû soâng Gioâ-ñanh. Thaät söï Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï coâng chính cuûa Ngaøi cho baát cöù ngöôøi naøo tin. Baát cöù ai tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhaän söï tha thöù taát caû toäi loãi cuûa theá gian naøy. Ñöùc Chuùa Cha cuûa chuùng ta phaùn vôùi nhöõng ngöôøi tin trong söï coâng chính cuûa Ngaøi raèng hoï laø con caùi cuûa Ngaøi. “Phaûi, baây giôø ngöôi voâ toäi. Jeâsus, Con cuûa Ta cöùu ngöôi ra khoûi moïi toäi cuûa ngöôi. Ngöôøi laø ngöôì coâng chính. Ngöôi ñaõ ñöôïc cöùu ra khoûi moïi toäi cuûa ngöôi roài.” 

Ngay caû neáu chuùng ta khoâng phaûi laø ngöôøi baát kính, Ñöùc Chuùa Trôøi ñoùng aán coâng chính cuûa Ngaøi treân chuùng ta ñeå xaùc ñònh chuùng ta laø ngöôøi coâng chính. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñôøi ñôøi. Chuùa Jeâsus ñaõ thaät söï thöïc hieän coâng vieäc coâng bình cho toaøn nhaän loaïi. Con ngöôøi trong theá gian naøy ñöôïc cöùu ra khoûi toäi cuûa theá gian bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi xem caùc linh hoàn cuûa ngöôøi baát kính laø voâ toäi bôûi nhìn vaøo ñöùc tin cuûa hoï trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. “Phöôùc thay cho ngöôøi maø Chuùa chaúng keå toäi loãi cho!” bôûi vì anh aáy ñaõ daønh ñöôïc phöôùc haïnh coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin. 

Ñöùc Chuùa Trôøi hoûi chuùng ta, “Ngöôi laø ngöôøi tin kính chaêng?” Roài, chuùng ta thöøa nhaän raèng chuùng ta baát kính trong maét Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi chuùng ta bieát söï thaät naøy, chuùng ta ñaày loøng bieát ôn raèng Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm vì toäi nhaân, ñoå huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, vaø ñoù laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå caát taát caû toäi loãi theá gian; khoâng phaûi bôûi noå löïc cuûa chuùng ta. Tuy nhieân, neáu chuùng ta nghó raèng chuùng ta laø ngöôøi coù theå vaâng phuïc luaät phaùp toát, chuùng ta khoâng bao giôø coù loøng caûm taï hay coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Moät ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raèng ‘thaùnh hoaù ngöôøi baát kính’, anh/chò aáy nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö moät quaø taëng. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc ban cho nhö moät moùn quaø cho nhöõng ai tin vaøo söï cöùu chuoäc vaø phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, nhöng ñoái vôùi nhöõng ai khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, taát caû nhöõng phöôùc vaø aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn tieáp tuïc khoùa kín. 


Ngay caû nhöõng ngöôøi coâng chính taùi sanh, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc thieát laäp bôûi Chuùa Jeâsus laø ñaày ñuû cho ngaøy naøy qua ngaøy khaùc, vì ngay caû chuùng ta laø ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi khoâng theå traùnh ñöôïc ngoaïi tröø phaïm toäi moãi ngaøy trong khi soáng treân theá gian naøy. Vì theá, chuùng ta caàn nhaéc nhôû chính chuùng ta veà nhöõng tin töùc vui möøng maø noù laøm töôi môùi linh hoàn chuùng ta vaø giuùp söùc cho loøng chuùng ta vôùi söùc maïnh ñaày traøn. Baây giôø baïn coùù hieåu phaân ñoaïn naøy khoâng, “coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình?” Ñaây laø lôøi Kinh thaùnh noùi vôùi taát caû moïi ngöôøi treân theá gian. 

Kinh thaùnh noùi caùch chi tieát veà caùch laøm theá naøo moät ngöôøi coù theå nhaän söï söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua göông cuûa Aùp-ra-ham. Tuy nhieân, coù lôøi noùi raèng moät “keû laøm vieäc” choáng laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, hôn laø caûm taï söïï cöùu roåi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät “ngöôøi laøm vieäc” laø ngöôøi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhö theá thì khoâng caûm taï. Caâu 4 noùi gì veà moät ngöôøiø coá gaéng ñi ñeán Thieân Ñaøng bôûi laøm nhöõng vieäc laønh cho chính anh/chò aáy maø khoâng caàn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Taïi sao? Bôûi vì khoâng coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc tìm thaáy vì anh/chò aáy coá gaéng röûa saïch toäi loãi cuûa hoï bôûi vieäc laøm toát vaø caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy cho chính hoï. Moät ngöôøi nhö theá khoâng muoán nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi moät caùch hoaøn haûo bôûi vì khoâng vui loøng neùm qua moät beân nhöõng vieäc laøm coù veû nhö laø ñaïo ñöùc cuûa rieâng anh/chò aáy. Hôn nöõa, thoâng qua söï caàu nguyeän aên naên, anh/chò aáy coá gaéng daønh laáy söï cöùu roåi cho rieâng linh hoàn cuûa hoï trong khi keâu la khoùc loùc vaø kieâng aên. Vì vaäy, söïï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ ñöôïc ban cho nhönõg ai thaät söï tin caäy vaøo lôøi coâng chính cuûa NgaøiVôùi nhöõng ngöôøi laøm vieäc, tieàn coâng khoâng ñöôïc xem nhö moät moùn quaø! 


“Coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình” (Roâ-ma 4:5).

Anh chò em thaân meán, phaân ñoaïn Kinh thaùnh naøy lieân quan ñeán moät nhaân vaät bieát vaø tin lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñoù laø Aùp-ra-ham. Chuùng ta tin Chuùa cuûa söï cöùu roãi laø Ñaáng cöùu keû baát kính. Coù hai loaïi Cô-ñoác-nhaân trong theá gian naøy. Trong caâu 4, nhöõng ngöôøi ñeán baèng coâng vieäc laøm vaø ngöôøi khoâng nhö theá quan taâm ñeán söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø moùn quaø, nhöng laø nôï. Vì nhöõng ngöôøi loaïi aáy muoán ñöôïc coâng nhaän bôûi vieäc coâng ñöùc cuûa hoï tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi sau khi hoï tin Chuùa Jeâsus, hoï coù khuynh höôùng töø choái söï cöùu roãi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn nghó loaïi hy sinh cuûa baïn laø gì, coù caàn thieát cho vieäc nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? 

Neáu baïn böôùc ñi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi naém laáy vieäc laønh cuûa baïn, baïn cuõng chæ laø toäi nhaân bôûi khoâng nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù bieát raèng Giaùo lyù Neân thaùnh maø haàu heát Cô-ñoác-nhaân ñöôïc cung caáp, xui khieán hoï laøm coâng vieäc ñaïo ñöùc quaù möùc, höôùng hoï trôû thaønh keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vieäc ñöông ñaàu vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Kinh thaùnh khoâng noùi raèng chuùng ta coù theå nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch töø töø. Kinh-thaùnh cuõng khoâng noùi raèng chuùng ta nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vieäc laøm. 

Nhöõng ngöôøi uûng hoä cho “coâng vieäc cuûa con ngöôøi” noùi raèng baïn coù theå neân thaùnh qua söï caàu nguyeän aên naên. Hoï noùi raèng baïn coù theå trôû neân coâng chính hôn neáu baïn soáng trong saïch, ñaïo ñöùc vaø baïn coù theå ñöôïc cöùu neáu baïn soáng ngoan ñaïo cho ñeán khi cheát, duø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ loaïi tröø taát caû toäi cuûa baïn roài. 


Tuy nhieân, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng theå so saùnh vôùi coâng vieäc cuûa loaøi ngöôøi. Nhöõng ai ñöông ñaàu vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh ñoàng minh cuûa ma quæ. Vì ngöôøi nhö theá töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï khoâng theå nhaän söï tha toäi tröôùc Chuùa. 

Anh chò em thaân meán, chuùng ta 100% baát kính. Tuy nhieân, thöïc teá laø nhieàu ngöôøi khoâng hieåu söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vì theá böôùc ñi trong con ñöôøng ñöùc tin sai. Vì nhieàu ngöôøi nghó raèng hoï coù theå ñöôïc tha toäi haøng ngaøy vaø toäi loãi töông lai cuûa hoï bôûi nhöõng lôøi caàu nguyeän aên naên cuûa rieâng hoï. Nhöõng ngöôøi naøy tin raèng coù ít nhaát moät khoái löôïng tin kính trong hoï, vì theá hoï höôùng veà nhöõng vieäc laøm toát cuûa hoï maø khoâng tìm kieám vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ngöôøi naøo coù theå trôû neân coâng chính? Nhöõng ngöôøi khoâng coù nhöõng lôøi caàu nguyeän aên naên toát coù theå trôû neân coâng chính. Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø ngöôøi ta khoâng caàn nhöõng lôøi caàu nguyeän xöng toäi. Toâi hy voïng baïn seõ khoâng hieåu laàm toâi veà vaán ñeà naøy. Toâi seõ ñeà caäp ñeán noù trong phaàn “ñôøi soáng cuûa ngöôøi coâng chính” sau naøy. Nhöõng ngöôøi choáng laïi vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùnh giaù cao vieäc laøm ñaïo ñöùc, kieâng aên caàu nguyeän hay soáng cuoäc soáng ñaïo ñöùc. 

Tuy nhieân, chæ nhöõng ai bieát vieäc laøm cuûa hoï laø thieáu soùt thì môùi coù theå trôû neân ngöôøi coâng chính töø ñòa vò cuûa moät toäi nhaân bôûi nhaän moùn quaø tha toäi ôû trong loøng. Vieäc duy nhaát chuùng ta caàn phaûi laøm laø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bieát raèng khoâng coù gì ñeå chuùng ta khoe khoang trong voøng nhöõng vieäc coâng bình cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi hieåu bieát tröôùc Chuùa laø, “Oâi Chuùa! Chuùng toâi ñaõ phaïm toäi. Chuùng toâi laø nhöõng toäi nhaân laø nhöõng ngöôøi tieáp tuïc phaïm toäi cho ñeán khi cheát.” Ñoù laø vieäc chuùng ta phaûi thaønh thaät xöng nhaän. Vaø moät vieäc khaùc maø chuùng ta phaûi laøm laø tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, moãi toäi nhaân coù theå nhaän söï cöùu roãi caùch toaøn veïn. Chuùng ta ngôïi khen baèng ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vì chuùng ta laø nhöõng ngöôøi bò cheát trong voøng toäi loãi maø nay nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc khoûi taát caûtoäi loãi. Ai laø ngöôøi ñöôïc phöôùc thaät?


Ai laø ngöôøi ñöôïc phöôùc thaät tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi? Kinh thaùnh ñònh nghóa moät ngöôøi ñöôïc phöôùc laø, “Phöôùc thay cho keû, loãi mình ñöôïc tha thöù, Toäi mình ñöôïc che ñaäy!” Maëc duø ngöôøi ta khoâng coù khaû naêng ñeå laøm vieäc laønh tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, thieáu soùt vaø yeáu ñuoái, khoâng theå giöõ taát caû hay moät phaàn luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc tha toäi cho ñôøi soáng cuûa nhöõng ngöôøi tin, laø nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc loaïi tröø taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Nhöõng ngöôøi naøy tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø ngöôøi ñöôïc phöôùc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, vì hoï nhaän phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong voøng voâ soá ngöôøi. Chuùng ta phaûi nhaän söï cöùu roãi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn nhö theá. Chuùng ta coù caùi gì ñeå theâm vaøo lôøi cuûa Chuùa duø Ngaøi ñaõ phaùn nhö theá khoâng? Khoâng. 

Coù nhieàu ngöôøi trong theá gian naøy laø nhöõng ngöôøi coá gaéng ñaït ñöôïc söï cöùu roãi bôûi vieäc laøm, duø hoï ñaõ xöng raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. 

Coù caùi gì hôn ñeå boå sung vaøo leõ thaät cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø vieäc Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng, ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù vaø soáng laïi sau khi cheát khoâng? Khoâng, khoâng coù gì caû. 


Tuy nhieân, Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay quaù laàm laãn trong vieäc tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta khoâng bieát raèng hoï coù theå ñaït ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin vaøo Chuùa Jeâsus. Nhöng maët khaùc, hoï nghó raèng muoán ñöôïc troïn veïn trong söï cöùu roãi hoï phaûi ñöôïc thaùnh hoaù töø töø, soáng ñaïo ñöùc, vaø giöõ luaät phaùp bôûi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi moät khi hoï tin Chuùa Jeâsus. Ngöôøi ta raát laàm laãn trong vieäc naøy. 

Ngay caû nhöõng gì hoï noùi döôøng nhö töông töï vôùi ngöôøi coâng chính, thì cuõng xa rôøi vôùi ñöùc tin trong vieäc bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Laøm theá naøo ñeå tin vaøo Chuùa toát? Ñieàu naøy chæ coù theå coù khi chuùng ta coù moät ñöùc tin ñôn sô trong lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø noù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø theo caùch ñoù, ngöôøi ta nhaän ñöôïc söù cöùu roãi khoûi toäi. Leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc söï cöùu roãi bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Baùp-teâm vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù, trong ñoù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû caùch roû raøng. 

Chuùng ta neân töø boû söï voâ lyù trong Giaùo lyù Cô-ñoác veà söï Neân thaùnh daàn daàn, choïn löïa voâ ñieàu kieän, vaø xöng coâng bình treân danh nghóa, hay ñöùc tin sai laïc noùi raèng ngöôøi ta coù theå nhaän söï cöùu ra khoûi toäi bôûi khoâng aên thòt heo, vaø giöõ ngaøy Sa-baùt. Chuùng ta neân traùnh khoûi nhöõng lôøi daïy voâ nghóa naøy. Khoâng coù keát luaän hay caâu traû lôøi ñuùng cho nhöõng lôøi daïy cuûa hoï. 

Anh chò em thaân meán, ñaây laø ñöùc tin ñuùng hay sai ñeå chuùng ta coù theå nhaän söï cöùu roãi ra khoûi toäi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng phaûi laøm baát cöù vieäc ñaïo ñöùc naøo khaùc khoâng? Vaâng, ñaây laø ñöùc tin ñuùng. Loaïi coâng vieäc naøo chuùng ta phaûi laøm ñeå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùng ta coù laøm baát cöù vieäc toát laønh naøo tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Khoâng. Chuùng ta coù troïn laønh bôûi chính chuùng ta ngay caû trong tö töôûng cuûa chuùng ta khoâng? Khoâng. Theá thì ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta neân soáng theo nhöõng gì chuùng ta thích khoâng? Khoâng. Chuùng ta neân soáng caùch ñaïo ñöùc bôûi luaät phaùp ñeå trôû neân con caùi cuûa Ngaøi khoâng? Khoâng. Noù coù nghóa laø chuùng ta seõ trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi chæ bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi, bôûi nhaän söï tha toäi vaø bôûi nhaän Ñöùc Thaùnh Linh nhö laø moät quaø taëng qua ñöùc tin ñuùng. 

Moät ngöôøi hoaøn toaøn coù theå soáng moät ñôøi soáng toát. Tuy nhieân, maëc duø moät ngöôøi khoâng bôûi vieäc laøm, neáu anh/chò aáy tieáp tuïc tin vaøo söï coâng chính ñöôïc ban cho bôûi Chuùa Jeâsus, thì anh/chò aáy laø ngöôùi coù phöôùc, laø ngöôøi ñöôïc cöùu ra khoûi toäi. Trong caên baûn, moïi ngöôøi ñeàu khoâng ñuû khaû naêng ñeå soáng toát laønh. Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi caûm thoâng hoï vaø sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeán theá gian, cho Ngaøi nhaän pheùp Baùp-teâm bôûi Giaêng Baùp-tít, ñeå Ngaøi coù theå caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Roài Chuùa Jeâsus ñaõ mang taát caû toäi loãi ñoù ñeán beân Thaäp töï giaù haàu giaûi quyeát vaán ñeà cuûa toäi loãi. 


Trong tuïc ngöõ Ñoâng phöông coù noùi “Moät ngöôøi neân hy sinh cuoäc soáng mình cho söï toát laønh cuûa ngöôøi khaùc.” Khi moät ngöôøi bò cheát ñuoái sau khi cöùu moät ngöôøi ra khoûi söï cheát ñuoái, hoï ca ngôïi anh chò aáy vì loøng nhaân töø hy sinh. Anh chò em thaân meán, ñieàu naøy coù nghóa laø duø ñoù laø vieäc töï nhieân khi cöùu ngöôøi cheát ñuoái, nhöng chuùng ta coù khuynh höôùng ñaùnh giaù quaù cao veà noù. 

Ñaây laø moät caâu noùi coå khaùc ñöôïc goïi laø‘Ingwa-eungbo.’ Noù coù nghóa laø neáu moät ngöôøi soáng moät ñôøi soáng toát laønh, thì anh/chò aáy seõ ñöôïc phöôùc trong töông lai, nhöng bò tröøng phaït neáu anh/chò aáy coù ñôøi soáng xaáu. Anh chò em thaân meán, coù thaät moät ngöôøi töø boû cuoäc soáng cuûa mình cho ngöôøi khaùc moät caùch nhöng khoâng? Ngay caû trong tröôøng hôïp tình yeâu hoân nhaân, tình yeâu cuûa ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ, chaêm soùc laãn nhau chæ vì noù ñuû ñieàu kieän vôùi yù thích cuûa hoï. Gioáng nhö theá, taát caû con ngöôøi veà caên baûn laø ích kyõ. 

Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng khoâng theå coù moät ñôøi soáng ñaïo ñöùc trong loaøi ngöôøi vaø chuùng ta neân khaûo saùt caùch caån thaän chuùng ta coù thaät söï tin caäy vaø tin töôûng vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi hay khoâng, söï coâng chính loaïi tröø ngay caû toäi loãi xaáu xa nhaát cuûa chuùng ta, duø chuùng ta chöa bao giôø laøm baát cöù moät vieäc ñaïo ñöùc naøo. Chuùng ta neân nhaän söï cöùu roãi khoûi toäi loãi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø Chuùa chuùng ta ban cho. 


Baïn neân nhaän söï tha thöù vì nhöõng toäi cuûa vieäc laøm voâ luaät phaùp 


Nhöõng coâng vieäc voâ luaät phaùp tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Taát caû nhöõng vieäc sai traùi maø chuùng ta ñaõ phaïm trong maét Ñöùc Chuùa Trôøi laø vieäc laøm voâ luaät phaùp. 

Laøm theá naøo baïn vaø toâi nhaän ñöôïc söï bao phuû toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi? Moät chieác aùo khoaùt vôùi lôùp choáng thaém daày coù theå bao phuû toäi loãi chuùng ta khoâng? Hoaëc laø chieác aùo giaùp saét daøy 1 meùt, laøm baèng loaïi theùp cöùng nhaát, coù theå bao phuû toäi cuûa chuùng ta tröôùc maét Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Anh chò em thaân meán, baát cöù khi naøo chuùng ta laøm ñieàu laønh, chuùng coù theå che ñaäy nhöõng vieäc sai traùi hay loãi laàm maø chuùng ta vi phaïm tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Khoâng. Nhöõng vieäc thieän laønh cuûa con ngöôøi khoâng gì hôn laø ñeå töï an uûi chính mình. Con ngöôøi khoâng theå thoaùt khoûi söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi an uûi löông taâm cuûa hoï baèng vieäc laønh. 

“Phöôùc thay cho keû, Toäi mình ñöôïc che ñaäy!” Ñaây laø nhöõng gì ñöôïc noùi ñeán trong Kinh thaùnh. Anh chò em thaân meán, neáu chuùng ta muoán toäi loãi chuùng ta ñöôïc che ñaäy tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, phöông caùch duy nhaát ñeå thöïc hieän laø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñoù maø Ngaøi cöùu chuùng ta. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bao goàm vieäc ñeán cuûa Chuùa Jeâsus trong theá gian, chòu Baùp-teâm, Ngaøi nhaän toäi loãi chuùng ta, vaø söï cheát thay treân Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi. Ñoù laø taïi sao Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi theá gian bôûi nhaän Baùp-teâm vaø vì Ngaøi nhaän söï phaùn xeùt bôûi söï cheát treân Thaäp töï giaù. Ñoù laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû toäi loãi ñöôïc che ñaäy khi moät ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Duø ngöôøi ta coá gaéng che ñaäy toäi loãi cuûa hoï baèng coâng vieäc laønh cuûa hoï, noù voâ ích tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù nhöõng vieäc coâng chính cuûa Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus coù theå che ñaäy toäi loãi cuûa baïn vaø toâi. Chuùng ta bò phaùn xeùt, huûy dieät vaø ñi vaøo ñòa nguïc bôûi nhaän côn thaïnh noä kinh khieáp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì toäi cuûa chuùng ta, nhöng Chuùa Jeâsus ñeán theá gian vaø hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì chuùng ta bôûi nhaän pheùp Baùp-teâm bôûi Giaêng Baùp-tít vaø cheát treân Thaäp töï giaù. Baïn neân tin ñieàu naøy. Chuùng ta coù theå nhaän söï che ñaäy toäi loãi bôûi tin vaøo leõ thaät naøy. 


Nhöõng ngöôøi naøo ñöôïc phöôùc? Moät ngöôøi coù loaïi ñöùc tin naøy thì ñöôïc phöôùc. “Phöôùc thay cho keû, loãi mình ñöôïc tha thöù, Toäi mình ñöôïc che ñaäy! Phöôùc thay cho ngöôøi maø Chuùa chaúng keå toäi loãi cho!” Moät ngöôøi coù loaïi ñöùc tin naøy thì laø ngöôøi coù phöôùc vaø haïnh phuùc. Baïn vaø toâi coù loaïi ñöùc tin naøy khoâng? Moät ngöôøi thaät söï coù phöôùc laø ngöôøi ñaõ nhaän lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi Chuùa Jeâsus cöùu chuùng ta bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh trong loøng hoï. Moät ngöôøi nhaän Chuùa Jeâsus cuøng vôùi Nöôùc vaø Huyeát cuûa Ngaøi vaøo loøng anh/chò aáy vaø soáng trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø ngöôøi thaät söï coù phöôùc. 

Bôûi ñöùc tin, chuùng ta nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhaän söï cöùu roãi laï luøng, maø noù khoâng chöùa ñöïng chæ duø moät tö töôûng hay ñaïo ñöùc con ngöôøi nhoû nhaát. Moät ngöôøi coù phöôùc thaät chæ tin vaøo loaïi ñöùc tin naøy, giöõ noù trong loøng vaø coù theå rao giaûng Phuùc aâm thaät. 


Anh chò em thaän meán, ñöøng bao giôø coá gaéng trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi hay nhaän söï tha toäi bôûi theâm nhöõng vieäc laøm ñaïo ñöùc cuûa rieâng baïn vaøo aân ñieån Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn laø ngöôøi ñaïo ñöùc chaêng? Thaät laø kieâu ngaïo neáu moät ngöôøi coá gaéng trôû thaønh ngöôøi ñaïo ñöùc maëc duø anh/chò aáy khoâng suy nghó raèng anh/chò aáy coù theå laø ngöôøi ñaïo ñöùc. Neáu moät ngöôøi ngheøo nhaän moät khoái löôïng kim cöông töø moät tyû phuù nhö laø moät moùn quaø, vieäc duy nhaát maø ngöôøi ngheøo caàn laøm laø noùi “caùm ôn”. Cuøng gioáng nhö theá cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Thô Roâ-ma ñoaïn 4 noùi veà nhöõng ngöôøi ñöôïc phöôùc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi nhö theá ñaõ ñöôïc cöùu ra khoûi toäi bôûi tin vaøo lôøi cuûa Phuùc aâm trong ñoù coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Toâi hy voïng phöôùc naøy trôû neân cuûa chính baïn.