Sermons

【Chapter 4-2】 < Roâ-ma 4:1-8 > Nhöõng ngöôøi nhaän phöôùc Thieân ñaøng bôûi ñöùc tin< Roâ-ma 4:1-8 >

“Vaäy, chuùng ta seõ noùi Aùp-ra-ham, toå phuï chuùng ta, theo xaùc thòt ñaõ ñöôïc ích gì? Thaät theá, neáu Aùp-ra-ham ñaõ ñöôïc xöng coâng bình bôûi vieäc laøm, thì coù côù khoe mình; nhöng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù nhö vaäy. Vì Kinh Thaùnh coù daïy chi? Aùp-ra-ham tin Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñieàu ñoù keå laø coâng bình cho ngöôøi. Vaû, ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nôï, coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình. Aáy vaäy, vua Ña-vít cuõng toû ra caùi phöôùc cuûa ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi keå cho laø coâng bình chaúng bôûi vieäc laøm, maø raèng: Phöôùc thay cho keû, loãi mình ñöôïc tha thöù, Toäi mình ñöôïc che ñaäy! Phöôùc thay cho ngöôøi maø Chuùa chaúng keå toäi loãi cho!”

 


Phöôùc thay cho nhöõng ai toäi ñöôïc tha


Toâi daâng leân Chuùa lôøi caûm taï vì ñaõ cöùu nhieàu linh hoàn trong nhöõng ngaøy naøy. Kinh thaùnh noùi veà nhöõng ngöôøi ñöôïc phöôùc trong Roâ-ma ñoaïn 4, vì theá toâi muoán noùi veà nhöõng ngöôøi ñöôïc phöôùc.

“Aáy vaäy, vua Ña-vít cuõng toû ra caùi phöôùc cuûa ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi keå cho laø coâng bình chaúng bôûi vieäc laøm, maø raèng: Phöôùc thay cho keû, loãi mình ñöôïc tha thöù, Toäi mình ñöôïc che ñaäy! Phöôùc thay cho ngöôøi maø Chuùa chaúng keå toäi loãi cho!” (Roâ-ma 4:6-8). Kinh thaùnh noùi veà nhöõng ngöôøi ñöôïc phöôùc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ñöôïc phöôùc thaät laø ngöôøi ñöôïc tha toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng keå toäi loãi cho. 

Tröôùc khi toâi ñi saâu vaøo phaàn Kinh thaùnh, chuùng ta haõy xeùt tình traïng hieän taïi cuûa chuùng ta theá naøo. Kinh thaùnh noùi veà ngöôøi ñöôïc phöôùc laø ngöôøi nhaän ñöôïc söï tha toäi. Chuùng ta haõy suy nghó xem chuùng ta laø ngöôøi xöùng ñaùng ñöôïc phöôùc hay khoâng. 

Khoâng coù moät ngöôøi naøo treân theá gian laø khoâng coù toäi. Con ngöôøi phaïm quaù nhieàu toäi nhö theå laø moät ñaùm maây daøy ñaëc ñöôïc ñeà caäp ñeán trong EÂ-sai 44:22. Khoâng moät ai coù theå traùnh khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng coù aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Chuùng ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi vaø söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù, qua ñoù Chuaù ban cho chuùng ta söï tha toäi. Hôn nöõa, baây giôø chuùng ta coù theå soáng vì cuûa teá leã hy sinh cuûa Chuùa Jeâsus. Moät ngöôøi coù theå khoâng bao giôø phaïm toäi treân theá gian naøy trong suoát cuoäc soáng cuûa hoï khoâng? Duø laø ngöôøi ñaõ nhaän söï tha toäi hay khoâng, ngöôøi aáy vaãn phaïm toäi suoát ñôøi cuûa hoï. Vì chuùng ta tieáp tuïc phaïm toäi duø chuùng ta coù coá yù hay khoâng, chuùng ta seõ bò xeùt ñoaùn vì toäi cuûa chuùng ta. 

Toâi tin trong thöïc teá raèng moät ngöôøi duø laø coù toäi nheï nhaát cuõng seõ ñi ñòa nguïc. Taïi sao? Vì Kinh thaùnh noùi raèng tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát (Roâ-ma 6:23). Tieàn coâng cuûa toäi seõ ñöôïc traû vaø ñöôïc tha thöù chæ sau khi ngöôøi ta traû xong caùi giaù cuûa noù. Toäi chæ mang ñeán söï phaùn xeùt. 

Chuùng ta soáng giöõa bieát bao nhieâu toäi loãi, nghieâm troïng hay nheï, nhö theå nhöõng toäi vì söï khôø daïi hay nhöõng toäi phaïm vôùi söï hieåu bieát hay toäi laø do söï yeáu ñuoái. Noùi caùch nghieâm trang, chuùng ta khoâng theå traùnh khoûi toäi loãi tröø ra chaáp nhaän toäi cuûa chuùng ta tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc duø chuùng ta coù nhöõng lôøi baøo chöûa toát daâng leân Ngaøi. Baïn coù ñoàng yù vôùi khaùi nieäm naøy khoâng? Thaät khoâng ñuùng cho chuùng ta ñeå töø choái vieäc chaáp nhaän toäi loãi cuûa chuùng ta maëc duø chuùng ta ñaõ ñöôïc tha thöù. Moïi ngöôøi phaûi chaáp nhaän nhöõng gì neân chaáp nhaän. Chæ nhöõng ngöôøi coâng chính môùi coù theå ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi 


Ngöôøi coâng chính laø ngöôøi maø toäi cuûa hoï ñaõ ñöôïc tha vaø che ñaäy, laø ngöôøi voâ toäi vaø daâng lôøi caûm taï leân Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta caûm taï Chuùa moãi giaây phuùt, baát cöù khi naøo chuùng ta ñeán tröôùc Ngaøi, vì Chuùa ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, duø laø toäi cuûa chuùng ta nhieàu nhö ñaùm maây daøy ñaëc. Chuùng ta daâng leân Chuùa lôøi caûm taï laø Ñaáng caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi nhaän Baùp-teâm cuûa Giaêng Baùp-tít ôû soâng Gioâ-ñanh, vaø nhaän söï phaùn xeùt treân Thaäp töï giaù trong ñòa vò cuûa chuùng ta. 

Neáu Chuùa ñaõ khoâng nhaän taát caû toäi loãi chuùng ta veà Ngaøi qua pheùp Baùp-teâm vaø cheát ñeå traû giaù cuûa toäi loãi, chuùng ta coù theå goïi Ngaøi laø Cha caùch traân traùo khoâng? Laøm sao chuùng ta coù theå ngôïi khen Chuùa? Laøm sao chuùng ta coù theå ca ngôïi danh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daâng leân Ngaøi lôøi caûm taï vì moùn quaø cöùu chuoäc vaø söï vinh hieån cuûa Ngaøi. Taát caû nhöõng vieäc naøy laø vì moùn quaø aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta, nhöõng thaùnh ñoà, coù theå ca ngôïi Chuùa vaø daâng lôøi caûm taï leân Ngaøi ngay luùc naøy vì toäi loãi chuùng ta ñaõ ñöôïc caát boû. Qua söï hy sinh cuûa Ñaáng Christ vaø söï kieän Chuùa ñaõ neùm boû taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, bao goàm toäi thaät nhoû ñeå chuùng ta coù theå ca ngôïi Ngaøi. 

Duø chuùng ta nhaän ñöôïc söï tha toäi, chuùng ta khoâng theå trôû neân hoaøn thieän bôûi vieäc laøm cuûa chuùng ta trong luùc soáng treân ñaát naøy. Taát caû chuùng ta ñeàu yeáu ñuoái, nhöng chuùng ta, ngöôøi coâng chính, ca ngôïi Chuùa vì Ngaøi ñaõ traû giaù cho taát caû toäi loãi cuûa moïi toäi nhaân vôùi aân ñieån cuûa Ngaøi. Baïn ñang ôû trong söï toái taêm chaêng? Duø söï toái taêm coù theå toàn taïi, neáu chuùng ta nhaän bieát ngay caû toäi nhoû nhaát cuûa chuùng ta tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, neáu chuùng ta xöng raèng chuùng ta coù toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø neáu chuùng ta tin Chuùa laø Ñaáng caát taát caû toäi loãi naøy, leõ thaät cuûa Chuùa seõ cho pheùp chuùng ta ngôïi khen vaø caûm taï Ngaøi. Chuùng ta trôû neân nhöõng thaùnh ñoà laø ngöôøi khoâng theå khoâng ngôïi ca Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vì aân ñieån vaø söï tha thöù cuûa Ngaøi. Hôn nöõa, chuùng ta trôû neân nhöõng ngöôøi thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi sau khi nhaän söï tha toäi trong loøng chuùng ta. Neáu chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính khoâng bôûi vieäc laøm, thì ñoù laø moùn quaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


“Vaäy, chuùng ta seõ noùi Aùp-ra-ham, toå phuï chuùng ta, theo xaùc thòt ñaõ ñöôïc ích gì? Thaät theá, neáu Aùp-ra-ham ñaõ ñöôïc xöng coâng bình bôûi vieäc laøm, thì coù côù khoe mình; nhöng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù nhö vaäy. Vì Kinh Thaùnh coù daïy chi? Aùp-ra-ham tin Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñieàu ñoù keå laø coâng bình cho ngöôøi. Vaû, ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nôï, coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình” (Roâ-ma 4:1-5).

Toäi loãi con ngöôøi ñöôïc chuoäc chæ sau khi giaù cuûa noù ñöôïc hoaøn traû. Baïn coù chaéc raèng löông taâm cuûa baïn tinh saïch khoâng? Khoâng caàn quan taâm ñeán loaïi toäi naøo chuùng ta coù theå maéc phaûi, löông taâm cuûa chuùng ta coù theå ñöôïc tinh saïch chæ sau khi coâng giaù cuûa toäi ñöôïc traû. Chuùng ta, toäi nhaân, khoâng coù söï choïn löïa naøo ngoaïi tröø söï cheát, nhöng Chuùa ñaõ cheát vì toäi cuûa chuùng ta. Vì theá, toäi nhaân ñöôïc trôû neân coâng chính bôûi söï cöùu roãi. 

Trong Roâ-ma ñoaïn 4, Phao-loâ noùi raèng toäi nhaân ñöôïc cöùu bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng nhaän taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi ôû soâng Gioâ-ñanh vaø chòu ñoùng ñinh ñeå bò xeùt ñoaùn vì toäi loãi cuûa hoï, oâng duøng Aùp-ra-ham toå phuï cuûa ñöùc tin trong lôøi ñöùc tin nhö laø moät göông maãu. Kinh thaùnh noùi raèng Aùp-ra-ham trôû neân coâng chính vì oâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi. Oâng khoâng ñöôïc cöùu bôûi vieäc laøm rieâng cuûa oâng, nhöng bôûi ñöùc tin trong lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, Ñöùc Chuùa Trôøi keå oâng laø coâng chính. Aùp-ra-ham nhaän söï cöùu roãi bôûi tin vaøo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trôû neân cha cuûa nhöõng ngöôøi tin. Oâng trôû neân coâng chính bôûi tin vaøo giao öôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söï cöùu roãi vaø aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì maø chuùng ñöôïc ban cho chuùng ta laø nhöõng toäi nhaân? Haõy suy nghó veà vaán ñeà naøy ñeå nhaän thöùc roû raøng. “Vaû, ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nôï” (Roâ-ma 4:4). Caâu naøy noùi veà söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. “Vaû, ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nôï.” Neáu moät ngöôøi nhaän tieàn coâng vì coâng vieäc laøm cuûa anh aáy thì anh aáy xem tieàn coâng cuûa nhaø aáy nhö laø aân ñieån hay laø nôï? Söù ñoà Phao-loâ giaûi thích söï cöùu roãi, duøng Aùp-ra-ham nhö laø moät kieåu maãu. Ñoù laø vieäc töï nhieân cho moät ngöôøi laøm vieäc vaø nhaän tieàn coâng cho coâng vieäc cuûa anh ta. Tuy nhieân, neáu chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính nhö nhöõng ngöôøi thaùnh, duø chuùng ta khoâng soáng moät ñôøi soáng toát laønh, thì ñoù laø moùn quaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng bôûi coá gaéng cuûa chuùng ta. 

“Vaû, ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nô” (Roâ-ma 4:4). Söï cöùu roãi thoâng qua söï tha toäi laø nhôø vaøo Baùp-teâm vaø huyeát hy sinh cuûa Chuùa. Söï cöùu roãi coù theå thöïc hieän chæ qua aân ñieån vaø moùn quaø cuûa söï tha toäi. Con ngöôøi khoâng theå keàm cheá khoûi phaïm toäi, vì theá hoï bò eùp buoäc phaûi chaáp nhaän laø hoï ñaõ phaïm toäi. Hoï khoâng theå taåy röûa toäi loãi cuûa hoï bôûi giaùo lyù maø hoï tin, ngay caû caàu nguyeän vì toäi cuûa hoï caùch tích cöïc. 

Chæ coù moät caùch cho toäi nhaân taåy saïch toäi loãi cuûa hoï laø tin vaøo söï cöùu roãi maø Chuùa ñaõ nhaän taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi bôûi chòu Baùp-teâm cuûa Giaêng ôû soâng Gioâ-ñanh, vaø bò ñoùng ñinh ñeå nhaän söï phaùn xeùt thay vì toäi loãi. Toäi nhaân khoâng ñuû khaû naêng ñeå ñeàn traû toäi cuûa hoï vôùi baát cöù cuûa leã naøo do hoï laøm ra. Taát caû ñieàu maø toäi nhaân coù theå laøm laø tin vaøo söï cöùu roãi. Vieäc duy nhaát maø hoï ñaùp öùng laø Aân ñieån Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Bôûi vieäc nhaän Baùp-teâm ôû soâng Gioâ-ñanh, Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta trong moät phöông caùch thích hôïp nhaát, vaø bôûi söï hy sinh chính mình Ngaøi treân Thaäp töï giaù, toäi nhaân ñöôïc cöùu khoûi taát caû toäi cuûa hoï. Ñieàu naøy bao goàm nhöõng toäi nhoû maø chuùng ta vi phaïm bôûi söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta döôùi söï löøa doái cuûa Satan vaø caû nhöõng toäi lôùn cao nhö nuùi. Vì vaäy, toäi nhaân nhaän söï cöùu roãi bôûi ñöùc tin trong pheùp Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Qua moùn quaø cöùu roãi, chuùng ta, nhöõng toäi nhaân trôû neân ngöôøi coâng chính. Söï tha toäi ñöôïc ban cho chæ bôûi aân ñieån vaø quaø taëng 


Söù ñoà Phao-loâ noùi veà vieäc laøm theá naøo toäi nhaân ñöôïc cöùu khoûi toäi cuûa hoï. “Vaû, ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nôï.” Oâng giaûi thích aân ñieån cuûa söï cöùu roãi bôûi so saùnh noù vôùi coâng vieäc lao ñoäng trong theá gian. Neáu moät toäi nhaân sau khi laøm nhöõng coâng vieäc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø noùi raèng anh/chò aáy nhaän ñöôïc söï cöùu roãi thì ñoù khoâng phaûi laø quaø taëng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng thay vaøo ñoù noù thuoäc veà coâng vieäc cuûa anh/chò aáy. Söï tha toäi ñöôïc ban cho chæ bôûi aân ñieån vaø nhö laø quaø taëng. Khoâng moät coâng vieäc naøo cuûa chuùng ta bao goàm trong aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï cöùu roãi maø chuùng ta nhaän ñöôïc coù laø quaøtaëng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng? Vaâng, ñoù laø quaø taëng. Chuùng ta khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc ngoaïi tröø bò huûy dieät vì toäi cuûa chuùng ta. Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ nhaän toäi cuûa chuùng ta veà Ngaøi bôûi pheùp Baùp-teâm cuûa Giaêng ôû soâng Gioâ-ñanh. 

Chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi bôûi tin vaøo söï kieän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ traû giaù cuûa söï cheát vaø cheát theá cho chuùng ta. Ngaøi thaùnh hoùa chuùng ta bôûi caát taát caû toäi loãi qua pheùp Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø cöùu chuùng ta khoûi taát caû toäi loãi bôûi mang toäi loåi chuùng ta ñeán Thaäp töï giaù. Taát caû nhöõng ñieàu naøy thuoäc veà aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù laø moät moùn quaø. Noù khoâng ñoøi giaù. Toäi nhaân ñöôïc cöùu bôûi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi chuùng ta qua Baùp-teâm vaø cöùu toäi nhaân ra khoûi taát caû toäi loãi trong theá gian vaø khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï ñoùng ñinh. 

“Coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình” (Roâ-ma 4:5). Tröôùc khi toâi noùi veà nhöõng ngöôøi laøm vieäc. Cuïm töø, “Coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát” chæ toû nhöõng ai khoâng laøm baát cöù moät coâng vieäc ñaïo ñöùc naøo vì muïc ñích ñeå trôû neân coâng chính. Phao-loâ tieáp tuïc vôùi phaàn coøn laïi cuûa caâu nhö sau, “nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình.” 

OÂng duøng ngöôøi baát kính nhö laø moät göông maãu ñeå giaûi thích söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Ngöôøi baát kính” coù nghóa gì? Moät ngöôøi baát kính laø moät ngöôøi khoâng kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø soáng cuoäc soáng buoâng thaû cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng, ñoù laø ngöôøi hoaøn toaøn traùi nghòch vôùi ngöôøi tin kính. Töø naøy chæ toû nhöõng ngöôøi phaïm toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán ngaøy anh/chò aáy cheát. Söï thaät laø ngöôøi ta ñöôïc sanh ra ñaày toäi loãi. Hôn nöõa, noù laø baûn chaát töï nhieân thaät cuûa con ngöôøi ñaõ ñöôïc ñònh saün ñeå nhaän söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì toäi cuûa hoï. 

Tuy nhieân, nhö coù cheùp, “Coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình.” ÔÛ ñaây cuïm töø “coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát” coù nghóa laø “maëc duø anh aáy khoâng tin kính.” Chuùng ta coù tin kính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Khoâng, chuùng ta khoâng. 

Chuùa noùi vôùi chuùng ta nhöõng keû baát kính, “Ngöôi voâ toäi vaø laø ngöôøi coâng chính.” Chuùa ñaõ nhaän taát caû giaù cuûa toäi loãi chuùng ta vaø ñaõ traû cho chuùng roài. Baïn coù tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ traû taát caû coâng giaù cuûa toäi loãi caùch hoaøn toaøn khoâng? Ñoái vôùi ngöôøi tin, ñöùc tin cuûa anh/chò aáy ñöôïc keå laø coâng chính. “Ngöôi tin ñuùng. Ngöôi tin vaøo ñieàu naøy. Ngöôi laø ngöôøi coâng chính. Ngöôi voâ toäi bôûi vì Ta ñaõ caát boû taát caû toäi loãi khi ta chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng ôû soâng Gioâ-ñanh vaø bôûi chòu phaùn xeùt vì taát caû toäi cuûa ngöôi treân Thaäp töï giaù.” 

Ñöùc Chuùa Trôøi caát taát caû toäi baát kính cuûa theá gian bôûi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus, maëc daàu caû nhaân loaïi ñeàu laø keû baát kính. Ñöùc Chuùa Trôøi sai Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi vaø caát laáy taát caû toäi cuûa theá gian vaø chòu ñoùng ñinh theá cho keû baát kính. Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn thaønh caû luaät phaùp noùi raèng tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát vaø luaät cuûa tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong cuøng moät luùc. Ngaøi cöùu taát caû toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn,“Phaûi, ngöôi voâ toäi. Con cuûa ta ñaõ cöùu ngöôi. Ngöôi ñaõ ñöôïc cöùu” cho nhöõng ai tin raèng Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian naøy ôû soâng Gioâ-ñanh qua haønh ñoäng coâng chính cuûa Ngaøi thay theá cho toäi nhaân. Vì theá, hoï ñöôïc xöng coâng chính duø cho hoï ñaõ laø nhöõng ngöôøi baát kính. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng hoï laø daân söï voâ toäi cuûa Ngaøi, maëc duø hoï baát kính khi Ngaøi thaáy ñöùc tin cuûa hoï trong söï cöùu roãi cuûa Ngaøi. Phöôùc thay cho nhöõng ngöôøi ñöôïc Chuùa khoâng keå toäi loãi cho. 

Ñöùc Chuùa Trôøi hoûi chuùng ta coù phaûi laø ngöôøi baát kính khoâng. “Coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình.” Chuùng ta coù laøm vieäc coâng chính khoâng? Chuùng ta khoâng theå laøm laønh nhöng chuùng ta chæ coù khuynh höôùng phaïm toäi. Tuy nhieân, chính Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta baèng moùn quaø cöùu roãi. Chuùng ta tin vaøo söï cöùu roãi cuûa Chuùa, ñöôïc goïi laø, Baùp-teâm vaø huyeát Chuùa Jeâsus! Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin trong söï cöùu roãi cuûa Chuùa


Chuùng ta ngôïi khen Chuùa vaø daâng leân Ngaøi lôøi caûm taï vì moùn quaø tình yeâu vaø aân ñieån cöùu roãi cuûa Ngaøi, bieát theá naøo laø yù muoán maø Ngaøi ñaõ traû taát caû coâng giaù toäi loãi cuûa chuùng ta, nhöõng keû baát kính. Chuùng ta khoâng theå ñuû lôøi caùm ôn Ngaøi vì söï ñeàn traû coâng giaù toäi loãi cuûa chuùng ta qua Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù, khi chuùng ta coâng nhaän chuùng ta laø keû baát kính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân chuùng ta khoâng theå daâng lôøi caûm taï vì aân ñieån cuûa Chuùa neáu chuùng ta cho mình laø ngöôøi tin kính. 

Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ngöôøi ñöôïc giaûi thoaùt khoûi söï baát kính, ñöùc tin cuûa anh/chò aáy ñöôïc keå laø coâng chính. Nhöõng ai tin söï cöùu chuoäc vaø söï phaùn xeùt cuûa Chuùa Jeâsus, noù laøm cho hoï trôû neân coâng chính, thì nhaän ñöôïc moùn quaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng ai laø ngöôøi tin kính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vì hoï laøm nhieàu laàm loãi trong khi coá gaéng soáng cuoäc soáng tin kính. 

Thöïc teá laø con ngöôøi khoâng theå traùnh phaïm toäi ñeå chöùng toû söï baát kính cuûa hoï. Vì theá, toâi soáng bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi trong söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc daàu toâi laø keû baát kính. Ñeå soáng bôûi ñöùc tin khoâng phaûi laø soáng nhö con ngöôøi muoán. Coù moät con ñöôøng ñuùng ñaén ñeå soáng bôûi ñöùc tin cho ngöôøi trôû neân coâng chính bôûi ñöùc tin. 

Moãi ngaøy, Phuùc aâm cuûa söï cöùu roãi cuûa Chuùa Jeâsus laø caàn thieát cho caùc thaùnh ñoà taùi sanh. Taïi sao? Vì coâng vieäc laøm cuûa hoï laø khoâng tin kính treân ñaát naøy vaø hoï khoâng theå cöùu chöûa ngoaïi tröø phaïm toäi suoát cuoäc soáng cuûa hoï. Moïi ngöôøi neân nghe Phuùc aâm noùi raèng, Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi treân theá gian bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Ngöôøi coâng chính phaûi nghe vaø nhôù laïi Phuùc aâm moãi ngaøy. Roài, linh hoàn hoï coù theå soáng vaø ñöôïc taêng söùc maïnh nhö doøng suoái. “coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình.” Söù ñieäp naøy daønh cho ai? Söù ñieäp naøy ñöôïc daønh cho taát caû moïi ngöôøi treân theá gian, bao goàm caû baïn vaø toâi. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta caùch chi tieát theá naøo Aùp-ra-ham ñöôïc trôû neân coâng chính. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm vieäc, söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng thích hôïp vaø thay vaøo ñoù anh/chò aáy seõ töø choái noù. Ngöôøi nhö theá khoâng daâng lôøi caàu nguyeän vì Phuùc aâm. Tröôùc heát, nhöõng gì caâu 4 giaûi thích laø ngöôøi laøm vieäc, hoï coá gaéng laøm nhöõng vieäc laønh ñeå vaøo Nöôùc Thieân Ñaøng. Loaïi ngöôøi naøy khoâng bao giôø daâng lôøi caûm taï vì söï hy sinh cuûa Chuùa Jeâsus. Taïi sao khoâng? Vì anh/chò aáy laøm vieäc vaø laøm nhieàu coâng vieäc ñaïo ñöùc trong luùc hoï daâng lôøi caàu nguyeän aên naên ñeå ñöôïc tha thöù toäi haøng ngaøy cuûa hoï, anh/chò aáy khoâng coù loøng bieát ôn vì aân ñieån troïn veïn cuûa Ngaøi, maø ñoù laø Phuùc aâm. Vì theá, ngöôøi ta khoâng theå thaät söï nhaän moùn quaø cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Kinh thaùnh cheùp, “coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình” (Roâ-ma 4:5). Ñieàu naøy coù nghóa laø Chuùa cöùu caùch toaøn veïn nhöõng ngöôøi baát kính vaø toäi loãi cuûa hoï khoâng theå ñöôïc tha bôûi vieäc laøm rieâng cuûa hoï. Noù cuõng baøy toû cho chuùng ta raèng Aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû cho ngöôøi coâng chính, laø ngöôøi ñöôïc cöùu bôûi nhaän söï tha thöù toäi. Nhöng ngöôøi laøm vieäc khoâng quan taâm ñeán aân ñieån cuûa Ngaøi nhö laø aân ñieån 


Roâ-ma 4:5 laø thích hôïp cho ngöôøi bieát Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin lôøi Ngaøi, nhö Aùp-ra-ham ñaõ laøm. Chuùng ta tin Chuùa laø Ñaáng cöùu ngöôøi baát kính. Coù hai nhoùm ngöôøi giöõa voøng Cô-ñoác-nhaân: nhöõng ngöôøi tieáp tuïc laøm vieäc ñeå ñöôïc tha thöù vaø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi caùch hoaøn toaøn. Nhö coù cheùp trong caâu 4 vaø 5, “keû laøm vieäc” vaø “khoâng nhaän thöùc tieàn coâng nhö laø aân ñieån” töø choái aân ñieån cuûa söï tha toäi vì anh aáy ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi coâng vieäc sau khi tin Chuùa Jeâsus. 

Con ngöôøi tieáp tuïc laø toäi nhaân vì hoï daâng nhöõng vieäc laøm cuûa hoï leân Ñöùc Chuùa Trôøi. Giaùo lyù xöng nghóa laø moät giaùo lyù Cô-ñoác noùi roû raèng moät tín ñoà coù theå vaø seõ ñöôïc neân thaùnh töø töø ngaøy moät ít cho ñeán ngaøy anh/chò aáy cheát, ñieàu ñoù daãn ngöôøi tín ñoà ñeán choå töø choái moùn quaø cöùu roãi vaø choáng laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Kinh thaùnh khoâng noùi raèng moät ngöôøi ñöôïc trôû neân coâng chính töø töø. Nhöõng ai coá gaéng ñöôïc thaùnh hoaù töø töø bôûi caàu nguyeän cho söïï tha toäi, bôûi laøm vieäc laønh, vaø bôûi taåy röûa söï oâ dô laø ngöôøi laøm vieäc. Ñaây laø nhöõng ngöôøi ñöôïc ñeå daønh cho ñòa nguïc laø ñaày tôù cuûa Satan. Hoï khoâng ñöôïc keå laø coâng chính vì hoï töø choái aân ñieån cuûa Chuùa. 

Khoâng ai trong chuùng ta laø tín kính. Tuy nhieân, quaù nhieàu ngöôøi ñang höôùng veà vaø tin trong söï höôùng daãn sai laïc trong luùc naøy. Hoï tin raèng toäi loãi hieän taïi cuûa hoï ñöôïc tha khi hoï aên naên moãi ngaøy, vaø nhaän thöùc raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus taåy saïch moïi toäi loãi trong quaù khöù cuûa hoï. Hoï laøm ñieàu naøy vì hoï nghó hoï coù moät ít tin kính. Hoï baøy toû söï nhôn laønh vaø tinh saïch cuûa hoï tröôùc Ñöùc Chuùa Jeâsus. Cuoái cuøng, hoï thieáu maát söï tha toäi, moùn quaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ai ñöôïc phöôùc? 


Nhöõng thaùnh ñoà ñöôïc giaûi cöùu ra khoûi taát caû toäi cuûa hoï ñöôïc trôû neân coâng chính bôûi ñöùc tin trong Chuùa Jeâsus. Traû lôøi cho caâu hoûi ngöôøi naøo ñöôïc trôû neân coâng chính laø theá naøy: Moät ngöôøi bieát söï yeáu ñuoái cuûa anh/chò aáy caùch roû raøng vaø khoâng theå daâng lôøi caàu nguyeân aên naên vì toäi cuûa anh/chò aáy thì coù khaû naêng trôû neân ngöôøi coâng chính bôûi ñöùc tin trong voøng nhieàu ngöôøi khaùc. Chæ nhöõng ai khoâng toát trong vieäc laøm vieäc laønh, daâng nhöõng lôøi caàu nguyeän, baøy toû söï tin kính vaø nhöõng ai ngheøo khoù trong taâm linh seõ nhaän moùn quaø cuûa söï tha toäi töø Chuùa Jeâsus. Hoï seõ ñöôïc trôû neân coâng chính. Nhöõng ngöôøi naøy ñaõ khoâng laøm vieäc laønh tröôùc Chuùa. 

Chæ moät vieäc maø hoï ñaõ laøm laø chaáp nhaän toäi cuûa hoï vaø noùi raèng, “Toâi ñaõ phaïm toäi. Toâi laø moät toäi nhaân toâi khoâng coù moät choïn löïa naøo khaùc tröø ra ñi ñòa nguïc khi toâi cheát.” Roài Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho anh/chò aáy moùn quaø cuûa söï cöùu roãi hoaøn toaøn. Tin söï kieän naøy raèng Chuùa ñaõ chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng ôû soâng Gioâ-ñanh ñeå caát taát caû toäi loãi vaø chòu ñoùng ñinh, laøm cho toäi nhaân coù theå ñöôïc cöùu ra khoûi toäi trong loøng hoï. Hoï ñöôïc maëc laáy phöôùc haïnh trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø moùn quaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho toäi nhaân ñeå cöùu hoï ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa hoï. Toâi daâng leân Chuùa, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, lôøi caûm taï vì ñaõ giaûi thoaùt toâi ra khoûi hình phaït. 


Trong caâu 6, Söù ñoà Phao-loâ moâ taû moät ngöôøi ñöôïc phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi “khoâng laøm vieäc chi heát.” Oâng laøm saùng toû veà vieäc “laøm” qua ba phaàn sau ñaây. Thöù nhaát, “ngöôøi laøm vieäc” roài “ngöôøi khoâng laøm chi heát” vaø sau cuøng “khoâng coù vieäc laøm.” Kinh thaùnh cheùp, “Vaû, ñoái vôùi keû naøo laøm vieäc, thì tieàn coâng khoâng keå laø ôn, nhöng keå nhö laø nôï, coøn keû chaúng laøm vieäc chi heát, nhöng tin Ñaáng xöng ngöôøi coù toäi laø coâng bình, thì ñöùc tin cuûa keû aáy keå laø coâng bình cho mình. Aáy vaäy, vua Ña-vít cuõng toû ra caùi phöôùc cuûa ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi keå cho laø coâng bình chaúng bôûi vieäc laøm, maø raèng:” (Roâ-ma 4:6-8). “Chuùa chaúng keå toäi loãi cho!” khoâng coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi keå ngöôøi ñoù nhö laø voâ toäi, maëc duø anh/chò aáy coù toäi, nhöng Ngaøi muoán noùi roû raèng ngöôøi aáy thaät söï khoâng coù toäi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta veà phöôùc cuûa con ngöôøi. Nguôøi ta ñöôïc tha taát caû moïi toäi cuûa hoï laø phöôùc phaûi khoâng? Khoâng ai haïnh phuùc hôn chuùng ta. Khoâng moät ai haïnh phuùc hôn ngöôøi nhaän ñöôïc söï tha toäi. Nghóa laø heå ai coù toäi, duø laø nhoû nhaát, seõ bò phaùn xeùt bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng bao giôø coù theå ñöôïc haïnh phuùc. Tuy nhieân, ngöôøi coâng chính thì haïnh phuùc vì hoï ñöôïc tha toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Phöôùc thay cho ngöôøi maø Chuùa chaúng keå toäi loãi cho!” (Roâ-ma 4:8).

“Toäi cuûa ai ñöôïc che ñaäy” nghóa laø Chuùa caát boû toäi cuûa con ngöôøi. Ña-vít cuõng noùi, “Phöôùc thay cho keû, loãi mình ñöôïc tha thöù.” Phöôùc cho nhöõng ngöôøi toäi loãi mình ñöôïc tha, maëc duø hoï phaïm toäi moãi ngaøy treân theá gian naøy. Ngöôøi coâng chính laø ngöôøi nhaän ñöôïc söï tha toäi, ñöôïc cöùu khoûi cuoäc ñôøi toäi loãi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ngöôøi coâng chính thaät söï haïnh phuùc. Phöôùc cho nhöõng nguôøi toäi cuûa hoï ñöôïc che ñaäy 


Thöù hai, loaïi ngöôøi naøo haïnh phuùc? “Phöôùc thay cho keû toäi mình ñöôïc che ñaäy!” chuùng ta luoân phaïm toäi, nhöng toäi cuûa moät ngöôøi ñöôïc che ñaäy coù nghóa laø Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi. Theá thì Ñöùc Chuùa Cha seõ phaùn xeùt chuùng ta khoâng? Coù phaûi taát caû toäi cuûa toäi nhaân ñöôïc che ñaäy khoâng? Chuùng ta seõ khoâng bò phaùn xeùt vì Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, ñoå huyeát Ngaøi ra treân Thaäp töï giaù vaø cheát vì chuùng ta bôûi vì chuùng ta ôû trong Ngaøi. 

Phöôùc cho nhöõng ai toäi loãi ñöôïc che ñaäy. Söï cheát, tieàn coâng cuûa toäi loãi, khoâng rôi vaøo chuùng ta vì Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi khoûi chuùng ta bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Ha-leâ-lu-gia! Chuùng ta haïnh phuùc. Chuùng ta coù toäi khoâng? Khoâng. Nhöõng ai khoâng bieát Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñeán bôûi nöôùc vaø huyeát, vaø khoâng bieát raèng taát caû toäi loãi cuûa theá gian ñöôïc chuyeån qua Ngaøi khi Ngaøi nhaän Baùp-teâm ôû soâng Gioâ-ñanh, seõ luoân luoân coù toäi duø ngöôøi aáy tin vaøo Chuùa Jeâsus caùch nhieät thaønh. 

Tuy nhieân, nhöõng ai bieát veà leõ thaät cöùu roãi vaø tin noù thì khoâng coù toäi. Phöôùc cho nhöõng ngöôøi toäi ñöôïc che ñaäy. Phöôùc cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc chuyeån taát caû toäi cuûa hoï qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaøo luùc Ngaøi nhaän Baùp-teâm bôûi Giaêng Baùp-tít. Ai laø ngöôøi thaät söï haïnh phuùc treân theá gian naøy? Phöôùc thay cho ngöôøi coù Cöùu Chuùa cho chính hoï, maëc duø hoï yeáu ñuoái. Phöôùc cho nhöõng ai tin Chuùa Jeâsus, Cöùu Chuùa, Ñaáng caát taát caû toäi cuûa hoï, bao goàm nhöõng toäi nhoû nhaát, vaø ñaõ chòu ñoùng ñinh ñeå chòu phaùn xeùt theá cho hoï. Phöôùc cho nhöõng ngöôøi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng keå toäi loãi cho 


Phöôùc cho nhöõng ai tin vaøo leõ thaät cuûa söï cöùu roãi vaø coù Ñaáng Chaên hieàn laønh trong cuoäc soáng ho. Thöù ba, Ña-vít noùi, “Phöôùc thay cho ngöôøi maø Chuùa chaúng keå toäi loãi cho!” (Roâ-ma 4:8).

Chuùng ta, ngöôøi coù söï tha toäi laø ngöôøi coâng chính, maëc duø chuùng ta yeáu ñuoái. Xaùc thòt chuùng ta tieáp tuïc yeáu ñuoái ngay caû chuùng ta laø ngöôøi coâng chính bôûi ñöùc tin. Chuùa caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi khoâng? Chuùa coù xem chuùng ta nhö nhöõng ngöôøi bò phaùn xeùt khoâng? Khoâng. Chuùa khoâng thöøa nhaän laø chuùng ta seõ bò phaùn xeùt, duø chuùng ta khoâng ñaày ñuû vaø yeáu ñuoái. Taïi sao Chuùa khoâng keå toäi cuûa chuùng ta? Vì Ngaøi ñaõ traû coâng giaù toäi loãi vaø bò phaùn xeùt vì chuùng ta. Chuùa khoâng nhôù toäi cuûa nhöõng ngöôøi ñöiôïc trôû neân coâng chính bôûi ñöùc tin hoaëc xem nhö laø ngöôøi bò phaùn xeùt. 

Phöôùc cho nhöõng ngöôøi ñöôïc xem laø coâng chính bôûi ñöùc tin. Phöôùc cho nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh (Giaêng 3:5). Chuùng ta thöôøng tìm nhöõng vieäc thuoäc veà theá gian vaø huït maát aân ñieån cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi mang aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong trí chuùng ta. Söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toàn taïi trong ngöôøi tin. 

Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï trong nhöõng ai ñöôïc tha toäi. Chæ nhöõng ngöôøi coâng chính seõ khoâng bò söï phaùn xeùt bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Phöôùc cho nhöõng ai khoâng bò phaùn xeùt bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi trong theá gian naøy vaø trong Nöôùc Thieân ñaøng. Taïi sao? Vì hoï ñöôïc keå laø coâng chính bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, nhaäïn tình yeâu cuûa Ngaøi vaø trôû neân con caùi Ngaøi. Chuùng ta ñöôïc phöôùc bôûi ñöùc tin 


Phöôùc cho nhöõng ai trôû neân coâng chính bôûi ñöùc tin. Nhöõng ngöôøi taùi sanh ñöôïc phöôùc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Vaâng. Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Haõy vui möøng maõi maõi, caàu nguyeän khoâng thoâi, phaøm laøm vieäc gì cuõng phaûi taï ôn Chuùa; vì yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñoái vôùi anh em laø nhö vaäy.” (1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 5:16-18) vì anh aáy ñöôïc phöôùc bôûi ñöùc tin nhö con chaùu AÙp-ra-ham, cha cuûa ñöùc tin. Chuùng ta cuõng laø con chaùu cuûa AÙp-ra-ham. AÙp-ra-ham ñöôïc cöùu vì coù ñöùc tin trong lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi nhö chuùng ta thöïc hieän. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi Aùp-ra-ham, “Hôõi Aùp-ram! ngöôi chôù sôï chi; ta ñaây laø moät caùi thuaãn ñôõ cho ngöôi; phaàn thöôûng cuûa ngöôi seõ raát lôùn” (Saùng-theá-kyù 15:1). 

Nhöng Aùp-ram thöa raèng: “Laïy Chuùa Gieâ-hoâ-va, Chuùa seõ cho toâi chi? Toâi seõ cheát khoâng con, keû noái nghieäp nhaø toâi laø EÂ-li-eâ-se, ngöôøi Ña-maùch.” Aùp-ra-ham thöa tieáp, “Naày, Chuùa laøm cho toâi tuyeät-töï; moät keû toâi tôù sanh ñeû taïi nhaø toâi seõ laøm ngöôøi keá nghieäp toâi.” Roài lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán vôùi oâng, “Keû ñoù chaúng phaûi laø keû keá nghieäp ngöôi ñaâu, nhöng ai ôû trong gan ruoät ngöôi ra, seõ laø ngöôøi keá nghieäp ngöôi.” Ngaøi daãn oâng ra ngoaøi vaø phaùn, “Ngöôi haõy ngoù leân trôøi, vaø neáu ngöôi ñeám ñöôïc caùc ngoâi sao thì haõy ñeám ñi. Ngaøi laïi phaùn raèng: “Doøng doõi ngöôi cuõng seõ nhö vaäy.” Laïy Chuùa, toâi tin.” Theo caùch ñoù, Aùp-ra-ham tin lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Baïn coù theå tin Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi nhö Aùp-ra-ham trong theá gian naøy chaêng? Noù döôøng nhö khoâng theå cho con ngöôøi laøm theá phaûi khoâng? Vôï Aùp-ra-ham thì quaù giaø ñeå sanh con. Tuy nhieân Aùp-ra-ham tin vaøo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaøo thôøi ñieåm khoâng coù chuùt hy voïng gì. Vì theá, Aùp-ra-ham ñöôïc keå laø coâng chính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùa Jeâsus xoaù taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùa Jeâsus nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø chòu phaùn xeùt vì chuùng ta vôùi huyeát cuûa Ngaøi. Chuùng ta trôû neân con chaùu cuûa Aùp-ra-ham bôûi nhaän söï tha toäi vaø söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì chuùng ta quaù baát kính, trong khi ngöôøi khaùc thì khoâng tin. Kinh thaùnh cheùp, “Bôûi vì söï doà daïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø khoân saùng hôn ngöôøi ta, vaø söï yeáu ñuoái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø maïnh hôn ngöôøi ta” (1 Coâ-rinh-roâ 1:25). Ñöùc Chuùa Trôøi bieán ñoåi nhöõng ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Con Ngaøi qua ñöùc tin cuûa hoï trong Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus (Nöôùc) vaø Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi (Huyeát). Ñieàu naøy döôøng nhö laø ngu daïi ñoái vôùi con ngöôøi, nhöng söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï khoân ngoan cuûa söï chuoäc toäi thì quaù lôùn lao. Noù cuõng coù theå döôøng nhö laø ngu daïi töø quan ñieåm cuûa con ngöôøi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi loãi cuûa hoï vôùi moùn quaø mieãn phí cuûa Ngaøi. 


Chuùa Jeâsus keâu goïi haøng ngaøn ngöôøi töø boán phöông trôøi vaø ban phöôùc cho hoï, cöùu hoï vaø nhaän söï ca ngôïi töø nôi hoï. Chuùng ta ñöôïc phöôùc hay khoâng? Vaâng, chuùng ta ñöôïc phöôùc. Ñuøng queân raèng noù khoâng ñeán vì vieäc laøm cuûa baïn. Chuùng ta ñöôïc phöôùc vì chuùng ta tin vaøo nhöõng phöôùc maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta, vaø vì Ngaøi ban ñöùc tin cho chuùng ta qua lôøi cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi bôûi Nöôùc, Huyeát vaø Thaùnh Linh (I Giaêng5:4-8), vaø vì Ngaøi ban tình yeâu cuûa Ngaøi cho chuùng ta. 

Chuùng ta ñöôïc phöôùc duø chuùng ta soáng vôùi nhieàu yeáu ñuoái treân ñaát naøy. Toâi thaät söï daâng leân Chuùa lôøi caûm taï. Ngaøi ban cho chuùng ta phöôùc haïnh quí giaù, khoâng keå toäi loãi chuùng ta, tha thöù taát caû nhöõng vi phaïm cuûa chuùng ta vaø bao phuû chuùng ta, ngay caû khi chuùng ta, ngöôøi baát kính, khoâng theå laøm vieäc vì söï neân thaùnh cuûa chuùng ta. Chuùng ta ñöôïc ban phöôùc cuûa söï cöùu roãi chæ bôûi ñöùc tin.