Sermons

【Chapter 5-1】 Giôùi thieäu Saùch Roâ-ma ñoaïn 5Giaùo lyù Xöng nghóa laø khoâng ñuùng


Phao-loâ tuyeân boá bôûi ñöùc tin trong ñoaïn naøy laø chæ nhöõng ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi “coù söï bình an cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Lyù do cho vaán ñeà naøy laø vì Ñöùc Chuùa Cha laøm cho Ñaáng Christ nhaän Pheùp Baùp-teâm vì chuùng ta vaø laøm cho Ngaøi ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù. 

Tuy nhieân, chuùng ta thöôøng chöùng kieán raèng haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay thì khoâng theå coù söï bình an trong Ñöùc Chuùa Trôøi vì hoï khoâng coù moät kieán thöùc nhoû nhaát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø thöïc taïi cuûa nhöõng ngöôøi tin vaøo Cô-ñoác-giaùo ngaøy nay. Vì theá, Giaùo lyù Xöng Nghóa thì khoâng ñuùng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin thì thích hôïp hôn laø tin vaøo Giaùo lyù Xöng Nghóa. Ñöùc Chuùa Cha khoâng noùi raèng Ngaøi seõ goïi nhöõng ngöôøi tín ñoà trong Ñöùc Chuùa Jeâsus laø daân söï Ngaøi maëc duø hoï coù toäi trong loøng. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chaáp nhaän toäi nhaân laø con caùi Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chaáp nhaän toäi nhaân laø con caùi Ngaøi. Ngaøi laø Cöùu Chuùa vaø khoâng bao giôø quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi coù toäi trong loøng nhö laø daân söï Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta tin laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng. Quyeàn voâ sôû baát naêng vaø voâ sôû baát tri cuûa Ngaøi khoâng bieát ñöùc tin sai laïc cuûa con ngöôøi caùch chính xaùc sao? Chuùng ta neân bieát vaø tin raèng Ngaøi khoâng goïi toäi-nhaân-Cô-ñoác, laø ngöôøi coù ñöùc tin sai laïc, nhö laø daân söï Ngaøi. 

Moïi ngöôøi neân trung thaønh tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Giaùo lyù Xöng Nghóa, laø nhöõng ngöôøi sai laïc bieát vaø tin laø moät caùi gì ñoù nhaïo baùng Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá, chuùng ta neân tin Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa sau khi hieåu caùch chính xaùc leõ thaät veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Cha khoâng noùi ‘ñöôïc’ vôùi nhöõng ngöôøi coøn coù toäi, maø khoâng quan taâm ñeán söï vieäc ngöôøi ta coù tin Chuùa Jeâsus hay khoâng. Ngaøi laø moät Ngoâi vò, laø Ñaáng phaùn xeùt toäi nhaân caùch raïch roøi veà toäi cuûa hoï. 

Vì theá, ñeå cho nhöõng nan ñeà cuûa baïn ñöôïc giaûi quyeát, baïn caàn bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thaáy ñöùc tin cuûa baïn trong pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù vaø xaù toäi cuûa baïn. Vì chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi goïi chuùng ta laø daân söï Ngaøi, aáp uû chuùng ta vaø ban phöôùc cho chuùng ta. Ñöùc Chuùa Cha nhaän bieát ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ngaøi laø ñuùng. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø quan aùn theá gian 


Nieàm tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø döïa treân ñöùc tin cuûa Aùp-ra-ham, ngöôøi thaät söï tin lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân hieåu sai veà Giaùo Lyù Xöng Nghóa, vaø vì theá chuùng ta caàn hieåu roû ñieåm naøy. Baïn coù bieát chaéc raèng khoâng coù söï phaùn xeùt ñuùng vaø chính xaùc hoaøn toaøn trong caùc toaø aùn cuûa theá gian naøy khoâng. Baïn caàn phaûi nhôù raèng moät quan aùn cuûa theá gian coù theå luoân phaïm sai laàm trong quyeát ñònh cuûa hoï. 

Lyù do cho vieäc naøy laø vì taát caû nhöõng quan aùn theá gian laø baát toaøn vaø khoâng bieát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø ñoù laø tieâu chuaån troïn veïn cuûa ñieàu toát vaø ñieàu xaáu. Haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân coù khuynh höôùng hieåu sai veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå xeùt ñoaùn chuùng ta, “ngöôøi coâng chính bôûi ñöùc tin” (Roâ-ma ñoaïn 5), vì hoï nghó söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi söû duïng cuøng moät heä thoáng nhö laø leänh töû hình moät toäi nhaân cuûa moät quan toøa. 

Giaùo lyù Xöng Nghóa laø giaùo lyù baát coâng. Vì giaùo lyù naøy ñöôïc taïo neân döïa treân neàn taûng suy nghó cuûa con ngöôøi. Con ngöôøi thì gioûi trong vieäc taïo neân söï baát coâng vì hoï khoâng quyeàn naêng. Vì theá, hoï tin Ñöùc Chuùa Trôøi caùch sai laïc, laø Ñaáng chaéc chaén laøm cho hoï trôû neân coâng chính, vôùi tö töôûng rieâng cuûa hoï döïa treân Giaùo lyù Xöng nghóa. Ñieàu naøy daãn hoï ñeán vieäc tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi noùi. “Ta nhaän ngöôi laø voâ toäi vì ngöôøi tin Ta baèng nhieàu caùch.” 

Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø coù theå laøm vieäc nhö theá. Ngöôøi ta thöôøng tin raèng duø hoï coù toäi, Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn tieáp tuïc nhaän hoï nhö laø daân söï cuûa Ngaøi vì hoï tin Chuùa Jeâsus baèng nhieàu caùch. Ñieàu naøy caên cöù treân suy nghó rieâng cuûa hoï vaø khoâng coù gì hôn laø ñöùc tin sai laïc, maø noù laø keát quaû cuûa söï löøa doái cuûa Satan. 

Vì theá, hoï neân xaây döïng laïi nhöõng caên nhaø ñöùc tin cuûa hoï trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Laøm theá naøo moät Ñöùc Chuùa Trôøi thaùnh khieát vaø quyeàn naêng xeùt xöû moät ngöôøi coù toäi trong loøng laø voâ toäi ñöôïc? Ñöùc Chuùa Trôøi quyeát ñònh raèng nhöõng ngöôøi coù toäi trong loøng laø voâ toäi khoâng? Haõy suy nghó vaø tin raèng vaøi vieäc nhö theá coù theå laø ñuùng thì noù khoâng hôn gì tö töôûng rieâng cuûa con ngöôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa leõ thaät vaø khoâng bao giôø phaùn xeùt sai. Laøm theá naøo chính Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng Leõ thaät laïi sai laàm trong söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi nhö con ngöôøi laøm ñöôïc? Ñieàu naøy khoâng bao giôø coù theå xaûy ra. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi coâng chính, laø Ñaáng xeùt ñoaùn nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi laø ngöôøi voâ toäi, döïa treân söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Baïn coù bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Baïn coù bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi khoâng? Söï coâng chính naøy ñöôïc thieát laäp caùch toaøn veïn treân lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñeå hieåu veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi trong thô Roâ-ma, baïn neân hieåu vaø tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Baïn khoâng bao giôø coù theå hieåu veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng laøm theá. Moïi ngöôøi neân nhaän bieát leõ thaät naøy. Ngöôøi hieåu söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi coù söï hieåu bieát leõ thaät ñuùng maø noù laøm neân söï coâng chính cuûa anh/chò aáy. 

Taát caû chuùng ta neân tin vaøo söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi maø noù ñöôïc baøy toû trong Kinh thaùnh, neáu khoâng thì ñöùc tin cuûa baïn seõ ñi leäch höôùng döïa treân yù töôûng vaø söï phaùn xeùt sai laïc cuûa con ngöôøi. Neáu baïn ñaõ coù loaïi ñöùc tin sai laïc naøy thì baïn neân tin theo lôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngay baây giôø. 

Haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân ñaõ hoïc Giaùo lyù Xöng Nghóa töø thaàn-ñaïo-hoïc vaø coù suy nghó raèng noù ñuùng cho ñeán ngaøy nay. Tuy nhieân, baïn neân quay laïi vôùi ñöùc tin thaät bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû caùch roû raøng qua ñöùc tin trong Baùp-teâm maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän töø Giaêng vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Coù lôøi noùi raèng söï hoaïn naïn sanh ra söï nhòn nhuïc 


Roâ-ma 5:3-4 cheùp, “Naøo nhöõng theá thoâi, nhöng chuùng ta cuõng khoe mình trong hoaïn naïn nöõa, vì bieát raèng hoaïn naïn sanh söï nhòn nhuïc, söï nhòn nhuïc sanh söï reøn taäp, söï reøn taäp sanh söï troâng caäy.” Taát caû Cô-ñoác-nhaân taùi sanh coù hy voïng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ cöùu hoï khoûi moïi hoaïn naïn. Hy voïng naøy sinh ra söï nhòn nhuïc vaø söï nhòn nhuïc sinh ra ñöùc tính. Vì theá, ngöôøi coâng chính laø ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vui möøng ngay caû trong hoaïn naïn. 


Phao-loâ noùi raèng ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hy voïng vaøo Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng heà laøm maát hy voïng. Loaïi hy voïng gì maø ngöôøi coâng chính coù? Hoï coù hy voïng ñöôïc vaøo Thieân ñaøng vaø soáng trong Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Hy voïng naøy ñeán töø ñaâu? Noù ñeán töø ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ qua tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Cha. Chuùa noùi raèng chuùng ta laø keû baát kính 


“Thaät vaäy, khi chuùng ta coøn yeáu ñuoái, Ñaáng Christ ñaõ theo kyø heïn chòu cheát vì keû coù toäi (baát kính.)” (Roâ-ma 5:6).

Tröôùc khi chuùng ta ñöôïc thai döïng, hay khi chuùng ta coøn ôû trong loøng meï, hay khi chuùng ta ñöôïc sanh ra nhöng khoâng bieát Chuùa, chuùng ta khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc hôn laø phaïm toäi trong suoát cuoäc soáng cuûa chuùng ta cho ñeán khi cheát vaø chaéc chaén laø keát thuùc nôi ñòa nguïc. 

Khi toå phuï chuùng ta laø A-ñam vaø EÂ-va phaïm toäi, Ñöùc Chuùa Trôøi höùa sai Ñaáng Cöùu Theá ñeán vaø noùi, “Ngöôøi seõ giaøy ñaïp ñaàu maày (Satan), coøn maày seõ caén goùt chaân ngöôøi.” (Saùng-theá-kyù 3:15). Theo lôøi höùa naøy, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ ñeán theá gian, ngay caû tröôùc khi chuùng ta phaïm toäi, vaø cöùu chuùng ta ra khoûi moïi toäi cuûa chuùng ta. Ngaøi nhaän Baùp-teâm bôûi Giaêng ñeå caát taát caû toäi loãi theá gian ñi, vaø taåy saïch noù bôûi ñoå huyeát cuûa Ngaøi ra treân Thaäp töï giaù. Ngaøi loaïi tröø toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi söï soáng laïi töø trong keû cheát. Chuùa caát taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi vaø toäi cuûa ngöôøi baát kính, nhö baïn vaø toâi, qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø cöùu nhöõng ngöôøi tin ra khoûi toäi cuûa hoï bôûi söï cheát treân Thaäp töï giaù. 

Chuùng ta coù laø ngöôøi tin kính khoâng? Moät ngöôøi tin kính laø ngöôøi kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø giöõ mình khoûi toäi. Ñoù laø söï coâng chính troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi ban Chuùa Jeâsus ñeå chòu Baùp-teâm vì baïn vaø toâi, laø nhöõng con ngöôøi baát kính, Ngaøichòu ñoùng ñinh vaø roài soáng laïi. Ñoù cuõng laø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu chuùng ta khi chuùng ta yeáu ñuoái. 

Gioáng nhö toäi cuûa daân Y-sô-ra-eân trong moät naêm ñöôïc chuyeån qua teá leã hy sinh bôûi vieäc ñaët tay cuûa Thaày Teá leã Thöôïng Phaåm trong thôøi Cöïu-öôùc (Leâ-vi-kyù16:20-21), Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khoâng chæ caát taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi moät laàn bôûi chòu Baùp-teâm cuûa Giaêng baùp-tít, nhöng Ngaøi cuõng ñi ñeán Thaäp töï giaù ñeå chòu ñoùng ñinh vì Ngaøi mang toäi loãi cuûa theá gian trong Taân-öôùc. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi aùm chæ söï kieän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa toäi nhaân bôûi chòu Baùp-teâm vaø ñoå huyeát Ngaøi ra. 

Baïn vaø toâi laø ngöôøi tin kính chaêng? Chuùa ñaõ ñeán ñeå cöùu nhöõng toäi nhaân baát kính nhö chuùng ta khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi bieát roû raèng taát caû chuùng ta laø ngöôøi baát kính. Chuùng ta laø baát kính bôûi vì chuùng ta khoâng theå traùnh phaïm toäi nhöng laïi phaïm toäi moãi ngaøy keå töø khi chuùng ta sanh ra ñeán khi cheát. Tuy nhieân, bôûi nhaän Baùp-teâm cuûa Giaêng vaø chòu ñoå huyeát Ngaøi ra treân Thaäp töï giaù, Ñaáng Christ baøy toû tình yeâu cuûa Ngaøi vì chuùng ta khi chuùng ta coøn laø ngöôøi coù toäi. Chuùa Jeâsus ñaõ thay ñoåi soá phaän cuûa chuùng ta 


Chuùng ta neân nghó veà vaän meänh maø con ngöôøi phaûi ñoái ñaàu, keå töø ngaøy môùi sanh ra. Vaän meänh cuûa chuùng ta laø gì töø ngaøy môùi sanh ra? Chuùng ta ñöôïc ñònh ñi ñeán ñòa nguïc. Baïn vaø toäi coù theå ñöôïc cöùu khoûi vaän meânh ñi ñeán ñòa nguïc khoâng? Vaän meänh chuùng ta ñöôïc thay ñoåi vì chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Leõ thaät thay ñoåi vaän meänh cuûa chuùng ta laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Vaän meänh cuûa chuùng ta trôû thaønh phöôùc haïnh vì chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Coù theå baïn bieát caâu noãi tieáng trong baøi thaùnh ca sau ñaây, “♬Aân ñieån laï luøng! Aâm thanh ngoït ngaøo laøm sao,♬ Ñeå cöùu ngöôøi aùc nhö toâi! Moät laàn toâi laïc maát, nhöng nay toâi ñöôïc tìm, ♬ñaõ muø nhöng nay toâi thaáy.♬” Söï coâng chính vaø loøng nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï thaät ñeå laøm chöùng cho söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. Baát cöù ai cuõng coù theå nhaän söï tha thöù toäi trong loøng vaø höôûng ñöôïc söï bình an cuûa thieân ñaøng khi anh/chò aáy bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baây giôø moïi ngöôøi trong theá gian naøy laø ngöôøi vaãn coøn coù toäi trong loøng, maëc duø hoï tin Chuùa Jeâsus cuõng neân quay laïi vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå bieát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Thöcï ra, caùc Cô-ñoác-nhaân khoâng bieát Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh thì cuõng khoâng quan taâm ñeán toäi cuûa hoï ñaõ chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus. Vì theá, hoï khoâng theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Duø hoï tin raèng Chuùa Jeâsus ñeán trong theá gian vaø cöùu hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi cheát treân Thaäp töï giaù, hoï khoâng chaéc chaén veà söï cöùu roãi cuûa hoï. Nhö theá, hoï chæ caûm thaáy ñöôïc nheï nhaøng bôûi söï öùc ñoaùn ngôø ngôï raèng Ñöùc Chuùa Trôøi coù leõ choïn hoï tröôùc khi saùng taïo theá gian. Noùi caùch khaùc, hoï tin Cô-ñoác-giaùo chæ nhö theå laø moät toân giaùo khaùc treân theá gian. 

Caâu 11 vieát, “Naøo nhöõng theá thoâi, chuùng ta laïi coøn khoe mình trong Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta, nhôø Ngaøi maø chuùng ta hieän nay ñaõ ñöôïc söï hoøa thuaän.” Ai laø ngöôøi giaûi hoaø giöõa chuùng ta, nhöõng toäi nhaân vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ giaûi hoøa chuùng ta vôùi Ñöùc Chuùa Cha. Laøm theá naøo? Bôûi chính Ngaøi ñeán theá gian, nhaän pheùp Baùp-teâm cuûa Giaêng Baùp-tít vaøo ñoä tuoåi 30, chòu ñoùng ñinh, vaø soáng laïi töø keû cheát, nhôø ñoù Ngaøi ñaõ hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Jeâsus trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi ñeán theá gian nhö Thaày Teá Leå Thöôïng Phaåm Thieân Ñaøng vaø caát taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi. Bôûi nhaän Baùp-teâm cuûa Giaêng, Thaày Teá leã Caû theá gian, ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù vaø roài soáng laïi töø keû cheát, Ñaáng Christ trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. 

Vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ loaïi tröø toäi loãi cuûa chuùng ta roài, chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua ñöùc tin. Baát cöù ai tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ hoaøn toaøn cöùu chuùng ta ra khoûi toäi seõ vui möøng trong Ñöùc Chuùa Trôøi. Baát cöù ai duø coù toäi nhoû nhaát trong loøng ñi nöõa cuõng khoâng theå trôû neân con ñöùc tin. 

Anh chò em coù leõ ñaõ bieát raèng ngöôøi cuûa theá gian naøy nghó Giaùo lyù Xöng Nghóa vaø Giaùo lyù Neân Thaùnh laø ñuùng. Noù ñuùng neáu Ñöùc Chuùa Trôøi chæ daïy raèng chuùng ta voâ toäi neáu chuùng ta chæ noùi raèng chuùng ta tin Chuùa Jeâsus, duø chuùng ta coù toäi trong loøng khoâng? Hay laø noù ñuùng ñeå chæ toû raèng chuùng ta laø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì chuùng ta töï nhaän mình laø Cô-ñoác-nhaân khoâng? 

Chuùng ta noùi, “Laïy Cha chuùng toâi ôû treân trôøi, Danh Cha ñöôïc toân Thaùnh,” trong baøi caàu nguyeän ‘Laïy Cha.’ Cuïm töø naøy coù nghóa laø nhöõng ai coù toäi trong loøng khoâng theå goïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø ‘Cha chuùng toâi.’ Chuùng ta coù neân tieáp tuïc tin vaøo Giaùo lyù Xöng nghóa khoâng? Moät ngöôøi ñang laø toäi nhaân coù theå goïi Chuùa laø Cöùu Chuùa cuûa hoï khoâng? Anh/chò aáy coù theå goïi Chuùa trong vaøi naêm, nhöng chaéc chaén seõ boû Chuùa vì anh/chò aáy caûm thaáy hoå theïn trong löông taâm vì laø Cô-ñoác-nhaân. Vì theá, baïn neân bieát raèng Giaùo lyù Xöng Nghóa seõ chia caùch baïn khoûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Giaùo lyù Neân Thaùnh thì cuõng sai. Giaùo lyù naøy noùi raèng con ngöôøi coù theå töø töø thay ñoåi cho ñeán khi anh ta trôû neân thaùnh troïn veïn trong thôøi gian qua tröôùc khi chuùng ta cheát vaø nhö theá, chuùng ta coù theå gaëp Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø ngöôøi thaùnh. Baïn coù nghó raèng chính baïn coù theå töø töø neân thaùnh ñuû ñeå ñöôïc gaëp Ñöùc Chuùa Trôøi khi baïn voâ toäi khoâng? Khoâng caùch gì. Leõ thaät noùi vôùi chuùng ta raèng moät ngöôøi chæ coù theå vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian!


Baây giôø haõy ñoïc caâu 12, “Cho neân, nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát, thì söï cheát ñaõ traûi qua treân heát thaûy moïi ngöôøi nhö vaäy, vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi.” Qua ai maø toäi loãi ñaõ ñi vaøo loøng cuûa taát caû moïi ngöôøi vaø qua bao nhieâu ngöôøi maø toäi loãi ñi vaøo theá gian? “Nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian.” 

Noùi caùch khaùc, Kinh thaùnh noùi raèng toäi loãi toàn taïi chæ bôûi moät ngöôøi, A-ñam, vaø noù ôû trong taát caû chuùng ta, con chaùu cuûa ngöôøi. Roài qua ai maø toäi loãi trong theá gian bieán maát? Coù theå noùi raèng noù xaûy ra cuøng moät caùch maø laàn ñaàu tieân toäi loãi vaøo theá gian. 

Toäi cuûa nhaân loaïi ñeán bôûi moät ngöôøi khoâng tin vaøo luaät maø Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp. Ngay baây giôø, ngöôøi khoâng tin vaøo Lôøi cuûa ñöùc tin seõ ôû trong toäi loãi vaø chaám döùt trong ñòa nguïc. 

Vì theá, chuùng ta neân bieát ñieàu sau ñaây. Chuùng ta khoâng laø toäi nhaân vì toäi rieâng cuûa chuùng ta, nhöng vì toäi cuûa toå phuï chuùng ta laø ngöôøi coù toäi. Baïn neân bieát raèng lyù do maø con ngöôøi phaïm toäi laø vì hoï yeáu ñuoái vaø coù toäi trong loøng. Toäi  maø con ngöôøi maéc phaûi thì ñöôïc goïi laø ñieàu traùi vôùi ñaïo lyù. Lyù do hoï phaïm toäi laø vì hoï ñöôïc sanh ra trong theá gian ñaõ coù toäi. Vì moïi ngöôøi laø thieáu soùt vaø ñöôïc sanh ra trong theá gian mang toäi loãi, anh/chò aáy khoâng theå traùnh khoûi phaïm toäi. 

Caên goác cuûa chuùng ta laø toäi nhaân, maàm moáng cuûa toäi loãi, vì chuùng ta thöøa höôûng taát caû toäi loãi cuûa toå tieân chuùng ta. Tuy nhieân, baïn neân bieát raèng moïi ngöôøi coù theå trôû neân thaùnh vaø coâng chính bôûi moät laàn tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi naøo toäi loãi khôûi söï toàn taïi trong con ngöôøi? 


“Vì, tröôùc khi chöa coù luaät phaùp, toäi loãi ñaõ coù trong theá gian, song chöa coù luaät phaùp, thì cuõng khoâng keå laø toäi loãi” (Roâ-ma 5:13). Coù toäi loãi tröôùc khi chuùng ta bieát luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Tröôùc khi chuùng ta bieát luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta khoâng hieåu nhöõng gì bò tröøng phaït nhö laø toäi loãi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta, “Tröôùc maët Ta ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc, ngöôi khoâng laøm töôïng chaïm cho mình, gioáng nhöõng vaät treân trôøi cao kia, döôùi ñaát thaáp naøy, hay trong nöôùc döôùi ñaát, ngöôi chôù quyø laïy tröôùc chuùng noù vaø haàu vieäc chuùng, Chôù laáy danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø laøm chôi, haõy giöõ ngaøy nghó laøm neân ngaøy thaùnh.” Tröôùc khi nhaän ra nhöõng luaät nhö theá tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø 613 ñieàu luaät ñeå noùi vôùi chuùng ta nhöõng gì chuùng ta “neân laøm vaø khoâng neân laøm,” chuùng ta thaät söï khoâng bieát toäi mình. 


Vì theá, “Vì, tröôùc khi chöa coù luaät phaùp, toäi loãi ñaõ coù trong theá gian, song chöa coù luaät phaùp, thì cuõng khoâng keå laø toäi loãi.” Vì chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ngoaïi bang khoâng coù luaät phaùp vaø vì theá chuùng ta khoâng bieát noù, chuùng ta phaïm toäi maø khoâng nhaän bieát laø toäi. Haàu heát nhöõng ngöôøi Haøn quoác hay caàu nguyeän vôùi moät taûng ñaù, nghó raèng ñoù laø Phaät, chæ vì hoï khoâng bieát raèng hoï ñang phuïc vuï töôïng chaïm. Hoï khoâng bieát raèng quyø tröôùc caùc thaàn khaùc laø phaïm toäi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Tuy nhieân, tröôùc khi coù luaät phaùp, toäi loãi ñaõ toàn taïi trong theá gian. Ñöùc Chuùa Trôøi ban luaät phaùp cho chuùng ta khoaõng 2.500 naêm sau khi taïo döïng A-ñam. Maëc duø Ñöùc Chuùa Trôøi ban luaät phaùp cho daân Y-sô-ra-eân qua Moâi-se saép xæ 1.450 naêm tröôùc coâng nguyeân, toäi ñaõ ôû trong theá gian roài thoâng qua moät ngöôøi laø A-ñam, vaø toàn taïi trong loøng cuûa taát caû moïi ngöôøi töø luùc ban ñaàu, ngay tröôùc khi luaät phaùp ñeán. 


Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa daân söï Ngaøi 


Chuùa Jeâsus coù loaïi tröø taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi chính mình Ngaøi khoâng? Vaâng. Trong caâu 14 noùi raèng söï cheát ñaõ cai trò treân taát caû nhöõng ngöôøi phaïm toäi hay laø nhaän söï vi phaïm gioáng nhö söï quaù phaïm cuûa A-ñam. Vì theá, A-ñam laø moät kieåu maãu cuûa Ngaøi laø Ñaáng phaûi ñeán. Loaøi ngöôøi ñaõ trôû neân nhöõng toäi nhaân qua moät ngöôøi. Gioáng nhö theá, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeán trong theá gian naøy vaø cöùu chuùng ta ra khoûi toäi qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

Chuùa Jeâsus trôû neân Cöùu Chuùa laø Ñaáng cöùu daân söï Ngaøi ra khoûi toäi. Chæ coù moät Cöùu Chuùa, Ñaáng cöùu chuùng ta, nhöõng con chaùu cuûa A-ñam, ra khoûi toäi. “Chaúng coù söï cöùu roãi trong ñaáng naøo khaùc; vì ôû döôùi trôøi, chaúng coù danh naøo khaùc ban cho loaøi ngöôøi, ñeå chuùng ta phaûi nhôø ñoù maø ñöôïc cöùu” (Coâng vuï caùc Söù ñoà 4:12). Danh cuûa Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Cöùu Chuùa ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta. 

Chuùng ta phaûi hieåu raèng chuùng ta ñöông nhieântrôû thaønh toäi nhaân qua moät ngöôøi laø A-ñam. Baïn coù bieát raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa ñaáng xoùa saïch toäi loãi cuûa theá gian moät laàn khoâng? Baïn coù tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa, Ñaáng caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi Baùp-teâm vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù moät laàn ñuû caû khoâng? Baïn coù tin raèng Chuùa Jeâsus trôû neân Cöùu Chuùa cuûa caû nhaân loaïi bôûi huûy dieät toäi loãi cuûa theá gian naøy, trong khi A-ñam laø nguoàn goác cho moïi toäi loãi bôûi vi phaïm moät toäi khoâng? 

Chuùa Jeâsus ñeán trong theá gian ñeå cöùu taát caû nhöõng ai trôû thaønh toäi nhaân vì moät ngöôøi, A-ñam, vaø nhaän taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi bôûi chòu Baùp-teâm cuûa Giaêng, nhaän söï phaùn xeùt vì toäi treân Thaäp töï giaù bôûi söï ñoå huyeát, vaø hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, loaïi boû taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Bôûi ñoù, Ngaøi trôû neân Cöùu Chuùa toaøn veïn cuûa chuùng ta. 

Chuùng ta khoâng nhaän söï cöùu roãi bôûi tin vaøo Giaùo lyù Xöng Nghóa vaø Giaùo lyù Neân Thaùnh sau khi tin Chuùa Jeâsus. Chuùa Jeâsus ban cho chuùng ta söï cöùu roãi ñôøi ñôøi moät laàn. Chuùa Jeâsus phaùn raèng chæ nhöõng ai ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh coù theå vaøo vaø thaáy Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Tö töôûng coá ñònh naøo coøn toàn taïi trong taän löông taâm cuûa con ngöôøi? Ñoù laø thuyeát nhaân quaû. Hoï suy nghó trieàn mieân trong tö töôûng cuûa hoï, coá gaéng vaø noå löïc cuûa hoï laø seõ laøm vieäc höôùng veà söï cöùu roãi baèng nhieàu caùch. Tuy nhieân, moïi ngöôøi nhaän söï cöùu roãi thaät söï chæ bôûi coù ñöùc tin moät laàn ñuû caû khi anh/chò aáy tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Hôn nöõa, Chuùa Jeâsus ñeán trong theá gian naøy vaø chòu ñoùng ñinh ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. Ngaøi trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa nhöõng ai tin vaøo Phuùc aâm thaät. Haõy giaûi thoaùt chính baïn ra khoûi nhöõng tö töôûng voâ lyù maø con ngöôøi coù theå ñaït ñeán söï thaùnh hoùa vaø chaéc chaén trôû neân coâng chính qua caàu nguyeän aên naên. Trong Kinh thaùnh, moät Con Ngöôøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñeán trong theá gian naøy, chòu pheùp Baùp-teâm ñeå caát laáy toäi loãi cuûa chuùng ta vaø hoaøn thaønh taát caû söï cöùu roãi cuûa chuùng ta qua söï chuoäc toäi cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Chuùa Jeâsus ban cho chuùng ta söï tha toäi ñôøi ñôøi maø noù khoâng gioáng nhö toäi loãi cuûa chuùng ta 


Caâu 14 cheùp, “Song toäi loãi chaúng phaûi nhö söï ban cho cuûa aân ñieån. Vì neáu bôûi toäi loãi cuûa chæ moät ngöôøi maø moïi keû khaùc ñeàu phaûi cheát, thì huoáng chi ôn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï ban cho trong ôn Ngaøi toû ra bôûi moät ngöôøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, chan chöùa cho heát thaûy moïi ngöôøi khaùc laø döôøng naøo!” 

Toäi cuûa baïn vaø toâi coù ñöôïc chuyeån qua cho cho Chuùa Jeâsus khi Ngaøi chòu Baùp-teâm khoâng? Vaâng. Chuùa Jeâsus mang toäi loãi cuûa theá gian ñi ñeán Thaäp töï giaù vaø nhaän söï phaùn xeùt vì nhöõng toäi ñoù theá cho chuùng ta. 

Söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø moùn quaø nhöng khoâng vaø ñöôïc noùi khaùc vôùi söï vi phaïm. 

Chuùa Jeâsus ñaõ cöùu chuùng ta, laø ngöôøi khoâng theå traùnh khoûi phaïm toäi trong suoát caû ñôøi soáng chuùng ta, qua Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù trong suoát 33 naêm trong cuoäc soáng cuûa Ngaøi. Ngay caû sau khi chuùng ta nhaän söï cöùu roãi bôûi tin vaøo söï chuoäc toäi maø ñaõ ñöôïc hoaøn taát moät laàn, xaùc thòt chuùng ta coù theå tieáp tuïc phaïm toäi vì noù yeáu ñuoái vaø moûng manh. Maëc duø xaùc thòt chuùng ta tieáp tuïc phaïm toäi chuùng ta coù theå tieáp tuïc nhaän söï tha toäi ñôøi ñôøi neáu chuùng ta tin trong leõ thaät laø Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta moät laàn bôûi nhaän Baùp-teâm vaø Ngaøi ñaõ hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï ñoå huyeát cuûa Ngaøi. 

Moùn quaø cöùu roãi cuûa söï tha toäi thì khoâng gioáng nhö toäi loãi cuûa A-ñam. Moùn quaø cuûa söï tha toäi thì khoâng ban cho haøng ngaøy, gioáng nhö toäi haøng ngaøy maø con ngöôøi vi phaïm. Leõ thaät cuûa söï tha toäi noùi raèng Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta moät laàn roài bôûi nhaän Baùp-teâm vaø ñoå huyeát Ngaøi caùch ñaây gaàn 2.000 naêm. 

Moùn quaø cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta ra khoûi moïi toäi cuûa chuùng ta laø söï coâng chính maø noù ñöôïc hoaøn taát moät laàn bôûi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Söï tha toäi ñôøi ñôøi thì khoâng gioáng nhö lôøi xin loãi haøng ngaøy qua lôøi caàu nguyeän aên naên, maø haàu heát Cô-ñoác-nhaân tìm kieám ngaøy nay. Leõ thaät naøy noùi raèng Chuùa ñaõ thaáy tröôùc raèng chuùng ta seõ phaïm toäi moãi ngaøy vaø vì theá Ngaøi caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian moät laàn khi Ngaøi chòu Baùp-teâm. Vì theá, Ñöùc Chuùa Cha hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính cuûa Ngaøi bôûi Baùp-teâm cuûa Con Ngaøi vaø Thaäp töï giaù. Taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc hoaøn taát vì Chuùa Jeâsus nhaän Baùp-teâm, ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù vaø soáng laïi. 

Ngaøy nay haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân tin raèng toäi cuûa hoï ñöôïc xoaù boû khi hoï daâng lôøi caàu nguyeän aên naên. Ñieàu naøy ñuùng khoâng? Chaéc chaén laø khoâng. Moät ngöôøi nghó raèng anh/chò aáy coù theå nhaän söï tha toäi sau khi gieát ngöôøi bôûi lôøi caàu nguyeän aên naên laø sai. Caùch suy nghó naøy thì khoâng hôn gì suy nghó cuûa con ngöôøi. Ñeå ñöôïc xoùa boû toäi loãi treân phöông dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ngöôøi ta khoâng caàn phaûi traû giaù cuûa toäi loãi. Ñeå laøm ñieàu ñoù, Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho Chuùa Jeâsus, Con Ngaøi, chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng vaø Ngaøi taåy saïch taát caû toäi loãi bôûi söï ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù. Toäi cuûa loaøi ngöôøi coù theå ñöôïc caát ñi vaø loaïi boû bôûi tin vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù; khoâng bôûi daâng lôøi caàu nguyeän aên naên. 

Vì theá Kinh thaùnh noùi, “Vì neáu bôûi toäi loãi cuûa chæ moät ngöôøi maø moïi keû khaùc ñeàu phaûi cheát, thì huoáng chi ôn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï ban cho trong ôn Ngaøi toû ra bôûi moät ngöôøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, chan chöùa cho heát thaûy moïi ngöôøi khaùc laø döôøng naøo!” Moùn quaø cöùu roãi bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi thì ñaày troïn. Nhö theå nöôùc tuoân traøn khi voøi nöôùc khoâng ñöôïc khoùa laïi suoát ñeâm, toäi loãi naøo chuùng ta vi phaïm khoâng coù gì quan troïng, söï cöùu roãi cuûa Ngaøi dö daät ñuû ñeå cöùu taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Vì söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø lôùn hôn toäi loãi maø chuùng ta vi phaïm, söï cöùu roãi cuûa Ngaøi thì phong phuù ngay caû sau khi chuùng ta ñöôïc cöùu. Ñieàu naøy roû khoâng? Thoâng qua moät Con Ngöôøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ 


Caâu 16 vaø 17, “Laïi söï ban cho naày chaúng phaûi nhö vieäc xaûy ñeán bôûi moät ngöôøi phaïm toäi ñaâu: söï phaùn xeùt bôûi chæ moät toäi maø laøm neân ñoaùn phaït; nhöng söï ban cho cuûa aân ñieån thì sau nhieàu toäi roài, daãn ñeán söï xöng coâng bình. Vaû, neáu bôûi toäi moät ngöôøi maø söï cheát ñaõ cai trò bôûi moät ngöôøi aáy, thì huoáng chi nhöõng keû nhaän aân ñieån vaø söï ban cho cuûa söï coâng bình caùch dö daät, hoï seõ nhôø moät mình Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø cai trò trong söï soáng laø döôøng naøo!”

Söï cheát ñaõ cai trò treân taát caû nhaân loaïi qua toäi cuûa moät ngöôøi. Ñieàu naøy chæ toû raèng toäi loãi cuûa moät ngöôøi, A-ñam, laøm cho taát caû moïi ngöôøi trôû thaønh toäi nhaân vaø do bôûi toäi loãi ñoù, moïi ngöôøi phaûi ñoái dieän vôùi söï ruûa saû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Heå ai phaïm toäi thì phaûi cheát vaø ñi ñòa nguïc. Trong yù nghóa töông töï nhö theá, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cai trò treân taát caû nhôø vaøo Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Nhöõng ai ñaõ nhaän moùn quaø aân ñieån vaø coâng chính phong phuù laø nhöõng ngöôøi ñöôïc ban cho söï cöùu roãi vì ñöùc tin cuûa hoï trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Hoï nhaän aân ñieån lôùn hôn töø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø seõ trò vì trong cuoäc soáng hoï. 

Caâu 18 cheùp, “Vaäy, nhö bôûi chæ moät toäi maø söï ñoaùn phaït raûi khaép heát thaûy moïi ngöôøi theå naøo, thì bôûi chæ moät vieäc coâng bình maø söï xöng coâng bình, laø söï ban söï soáng, cuõng raûi khaép cho moïi ngöôøi theå aáy.”

ÔÛ ñaây chuùng ta caàn phaûi hoûi moät caâu hoûi vaø traû lôøi noù: “Coù ñuùng ñeå nghó raèng bôûi toäi loãi cuûa moät ngöôøi, taát caû chuùng ta trôû thaønh toäi nhaân khoâng?” Baïn trôû thaønh toäi nhaân bôûi toäi rieâng cuûa baïn, hay bôûi toäi loãi cuûa A-ñam toå phuï cuûa chuùng ta choáng nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi? Neáu taát caû chuùng ta trôû thaønh toäi nhaân vì toäi cuûa A-ñam, thì nhöõng ai tin vaøo haønh ñoäng coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ thöïc hieän ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi, trôû neân coâng chính. Neáu ngöôøi ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, toäi cuûa anh/chò aáy ñöôïc loaïi tröø khoâng? Vaâng. Anh/chò aáy trôû neân voâ toäi. 

“Bôûi söï vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi maø moïi ngöôøi khaùc seõ ñeàu thaønh ra coâng chính.” Nhaän moùn quaø coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch nhöng khoâng khoâng coù nghóa laø moät ngöôøi phaûi daâng lôøi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy ñeå ñaït ñeán söï neân thaùnh, sau khi nhaän söï cöùu roãi bôûi tin vaøo Chuùa Jeâsus. Khoâng bao giôø! Noù khoâng coù nghóa laø moät caùi gì goïi laø Giaùo lyù Cô-ñoác cuûa “vieäc nhaän ñöôïc söï coâng chính bôûi ñöùc tin” khi Söù ñoà Phao-loâ noùi veà “ñöôïc xöng nghóa bôûi ñöùc tin.” 

Haàu heát Cô-ñoác-nhaân coù toäi trong loøng vì hoï chæ tin vaøo huyeát Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù. Vì theá, hoï chaáp nhaän vaø uûng hoä Giaùo lyù Xöng Nghóa ñeå giaáu toäi loãi trong loøng cuûa hoï, trong khi khuyeán khích chính hoï, “Maëc daàu coù toäi trong loøng, Ngaøi vaãn xem chuùng ta laø ngöôøi voâ toäi.” Tuy nhieân, giaùo lyù naøy laø phi lyù vaø seõ bò ruûa saû. 


Caâu 19 cheùp, “Vì, nhö bôûi söï khoâng vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi maø moïi ngöôøi khaùc ñeàu thaønh ra keû coù toäi, thì cuõng moät leõ aáy, bôûi söï vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi maø moïi ngöôøi khaùc seõ ñeàu thaønh ra coâng bình.”

 ÔÛ ñaây xuaát hieän moät ngöôøi khoâng vaâng phuïc vaø moät ngöôøi vaâng phuïc. Moät laø A-ñam, vaø Ñaáng khaùc laø Cöùu Chuùa cuûa nhaân loaïi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Söï khoâng vaâng phuïc cuûa A-ñam laøm cho moïi ngöôøi thaønh ra toäi nhaân, vaø vì theá Chuùa Jeâsus vaâng phuïc yù muoán Cha Ngaøi ñeå phuïc hoøa con ngöôøi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi nhaän Baùp-teâm töø Giaêng, cheát treân Thaäp töï giaù vì toäi cuûa theá gian, vaø soáng laïi ñeå cöùu ta ra khoûi toäi. Ñöùc Chuùa Cha laøm cho taát caû nhöõng ngöôøi tin trong Chuùa Jeâsus trôû neân coâng chính hoaøn toaøn vì söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Caâu 20 cheùp, “Vaû, luaät phaùp ñaõ xen vaøo, haàu cho toäi loãi gia theâm. nhöng nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa.”

Kinh thaùnh noùi raèng luaät phaùp theâm vaøo laøm cho toäi loãi cuûa chuùng ta gia taêng. Laø con chaùu cuûa A-ñam, con ngöôøi sanh ra trong toäi loãi, hoï khoâng bieát toäi ngay caû trong khi phaïm toäi. Khoâng coù luaät phaùp, ngöôøi ta khoâng nhaän ra toäi loãi, vaø chæ qua luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi con ngöôøi coù theå nhìn thaáy toäi cuûa hoï. Tuy nhieân, khi chuùng ta bieát luaät phaùp, chuùng ta baét ñaàu söï nhaän ra toäi caøng ngaøy caøng nhieàu hôn. Maëc duø ngöôøi ta ñaày toäi, hoï khoâng bieát veà toäi cuûa hoï cho ñeán khi hoï töø töø nhaän ra vieäc laøm toäi loãi cuûa hoï sau khi hoï nhaän luaät phaùp. Vì theá Kinh thaùnh noùi, “luaät phaùp ñaõ xen vaøo, haàu cho toäi loãi gia theâm.” 


“Nhöng nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa.” Ñieàu naøy coù nghóa laø qua luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ngöôøi ta nhaän ra toäi cuûa hoï vaø trôû neân con cuûa Ngaøi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa söï coâng chính cuûa Ngaøi. Con ngöôøi coù theå nhaân bieát aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Phuùc aâm thaät maø trong ñoù coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ khi hoï nhaän bieát ñieàu thieáu soùt vaø toäi loãi qua luaät phaùp. Nhöõng ngöôøi nhaän thaáy roõ raøng toäi loãi cuûa hoï tröôùc khi luaät phaùp thöøa nhaän raèng hoï keát thuùc ôû ñòa nguïc, vaø vì theá vôùi loøng bieát ôn lôùn, tin Chuùa Jeâsus, Ñaáng ñaõ cöùu hoï qua Baùp-teâm vaø söï cheát cuûa Ngaøi. Chuùng ta nhaân thöùc toäi loãi chuùng ta qua luaät phaùp caøng nhieàu, thì chuùng ta bieát ôn caøng hôn vì chuùng ta ñaõ xöùng ñaùng cho vieäc thieát laäp moät söï cöùu roãi vó ñaïi nhö theá bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caâu 21 cheùp, “Haàu cho toäi loãi ñaõ cai trò laøm neân söï cheát theå naøo, thì aân ñieån cuõng cai trò bôûi söï coâng bình theå aáy, ñaëng ban cho söï soáng ñôøi ñôøi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta.”

Kinh thaùnh noùi raèng toäi loãi cai trò treân söï cheát. Tuy nhieân, aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc bao goàm bôûi Nöôùc vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus laø söï coâng chính cuûa Ngaøi. Vì söï coâng chính cuûa Ngaøi cöùu chuùng ta caùch toaøn veïn ra khoûi toäi cuûa chuùng ta, chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Giaùo lyù Neân Thaùnh vaø Giaùo lyù Xöng Nghóa laø moät giaû thuyeát voâ nghóa maø noù ñöôïc hình thaønh bôûi loâgic cuûa con ngöôøi vaø taïo neân bôûi nhöõng ngöôøi khoâng choái boû Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù khoâng quaù ñaùng ñeå noùi raèng pheùp nguïy bieän cuûa caùc nhaø thaàn-hoïc-trieát, maø noù khoâng bao giôø ñöôïc laøm saùng toû. 

Chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi cuûa theá gian bôûi tin vaøo söï thaät raèng Chuùa Jeâsus, laø Ñöùc Chuùa Trôøi trong hình aûnh xaùc thòt loaøi ngöôøi, ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. Nhöõng ai coù ñöùc tin trong Ngaøi seõ ñöôïc cöùu. Baïn tin ñieàu ñoù khoâng? Vaâng, coù. 


Neáu baïn tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn ñöôïc cöùu. Baïn hoaøn toaøn ñöôïc giaûi thoaùt vaø ñöôïc cöùu ra khoûi toäi. Neáu baïn nhaát ñònh raèng daâng lôøi caàu nguyeän aên naên khoâng ngöøng vaø soáng moät ñôøi soáng khoâng tì vít ñeå ñaït ñeán söï coâng chính coù theå cöùu baïn thì baïn laø ngöôøi kieân quyeát nghó raèng baïn coù theå ñöôïc cöùu maø khoâng caàn Chuùa Jeâsus. Chuùa Jeâsus laø con ñöôøng duy nhaát cho söï cöùu roãi. Giaùo lyù Xöng Nghóa daïy con ngöôøi coù theå ñöôïc cöùu bôûi vieäc laøm vaø gaéng söùc rieâng cuûa ho, laø khoâng quan taâm ñeán leõ thaät. 

Con ngöôøi khoâng theå thöïc hieän duø chæ 0,1% luaät phaùp thì cuõng gioáng nhö ngöôøi khoâng theå thöïc hieän 100%. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng chuùng ta thì khoâng theå vaâng phuïc duø chæ 0,1% luaät phaùp cuûa Ngaøi. Nhöõng ai nghó raèng hoï ñang thöïc hieän ñöôïc 5% luaät phaùp vaø laäp keá hoaïch taêng leân 10% trong tieán trình thôøi gian laø hoaøn toaøn khoâng bieát veà khaû naêng cuûa hoï, vaø ñang nghòch laïi vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù hieåu söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi khaùi nieäm vaø loâ-gic cuûa rieâng baïn khoâng? Söï coâng chính cuûa Ngaøi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø chôø ñôïi chuùng ta tin noù ñeå chuùng ta coù theå trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. 


Ñöùc Chuùa Trôøi laø toaøn naêng vaø nhaân töø, vì theá Ngaøi cöùu chuùng ta vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi moät laàn. Chuùng ta daâng lôøi caûm taï leân Ñöùc Chuùa Trôøi vì Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù, ñaõ cöùu chuùng ta hoaøn toaøn ra khoûi toäi cuûa chuùng ta.