Sermons

【Chapter 5-2】 < Roâ-ma 5:14 > Chæ bôûi moät Ngöôøi



< Roâ-ma 5:14 >

“Nhöng töø A-ñam cho ñeán Moâi-se, söï cheát ñaõ cai trò caû ñeán nhöõng keû chaúng phaïm toäi gioáng nhö toäi cuûa A-ñam, laø ngöôøi laøm hình boùng cuûa Ñaáng phaûi ñeán.”



Tröôùc nhaát toäi nhaân phaûi coù söï hieåu bieát veà toäi 


Hoâm nay toâi muoán noùi veà nguyeân toäi. Baïn ñang nghó, “OÂng noùi cuøng moät söï vieäc moãi ngaøy. Haõy noùi vôùi toâi veà vieäc khaùc ñi.” Toâi muoán baïn laéng nghe caùch caån thaän. Phuùc aâm laø ñieàu quí giaù nhaát. Neáu moät thaùnh ñoà ñaõ ñöôïc caát boû toäi loãi maø khoâng nghe laïi Phuùc aâm ñeå nhaéc nhôû cho anh/chò aáy veà noù moãi ngaøy, anh/chò aáy seõ cheát. Laøm theá naøo maø anh/chò aáy coù theå soáng maø khoâng nghe Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh? Chæ coù caùch anh/chò aáy coù theå soáng laø bôûi nghe Phuùc aâm. Chuùng ta haõy môû Kinh thaùnh vaø chia seû yù nghóa cuûa noù. 

Toâi nghó, “Ñieàu caàn yeáu nhaát cho toäi nhaân, laø ngöôøi chöa ñöôïc tha toäi laø gì?” Roài toâi bieát raèng hoï caàn coù söï hieåu bieát ñuùng veà toäi loãi theo lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì hoï chæ coù theå nhaän söï tha toäi khi hoï bieát toäi. Toâi tin raèng toäi nhaân caàn coù söï hieåu bieát veà toäi tröôùc nhaát.

Moät ngöôøi phaïm toäi nhieàu laàn töø khi ngöôøi aáy môùi sanh ra duø cho ngöôøi aáy coù nhaän bieát hay khoâng. Anh/chò aáy khoâng heà suy nghó veà toäi loãi ñaõ toàn taïi trong anh/chò aáy ngay caû anh/chò aáy laø moät toäi nhaân tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì anh/chò aáy phaïm toäi nhieàu laàn trong luùc anh/chò aáy lôùn leân. Toäi loãi thì töï nhieân nhö moät caây taùo lôùn leân, ra hoa vaø mang traùi taùo. Tuy nhieân, chuùng ta phaûi bieát raèng tieàn coâng cuûa toäi laø söï cheát theo luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Neáu moät ngöôøi bieát suy nghó vaø thaät söï bieát keát quaû cuûa toäi loãi, anh/chò aáy coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi vaø söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhaän taát caû phöôùc haïnh thuoäc linh cuûa Ngaøi. Theá thì, ñieàu caàn yeáu nhaát cho moät toäi nhaân laø bieát veà toäi vaø haäu quaû cuûa noù, vaø hoïc bieát leõ thaät cuûa söï tha toäi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. 



Toäi loãi ñi vaøo theá gian baèng caùch naøo? 


Taïi sao con ngöôøi phaïm toäi? Taïi sao toâi phaïm toäi? Kinh thaùnh noùi veà ñieàu naøy trong Roâ-ma 5:12, “Cho neân, nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát, thì söï cheát ñaõ traûi qua treân heát thaûy moïi ngöôøi nhö vaäy, vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi.” Ñieàu gì ñaõ vaøo trong theá gian qua toäi loãi? Söï cheát. Con ngöôøi coù khuynh höôùng nghó raèng söï cheát chæ coù yù nghóa treân xaùc thòt. Tuy nhieân, söï cheát ôû ñaây chæ toû veà söï phaân caùch thuoäc linh khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù cuõng aùm chæ ñòa nguïc vaø söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, theo vôùi söï cheát cuûa xaùc thòt. Roâ-ma 5:12 baøy toû cho chuùng ta thaáy theá naøo con ngöôøi trôû thaønh toäi nhaân. 

Kinh thaùnh cheùp, “Cho neân, nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát, thì söï cheát ñaõ traûi qua treân heát thaûy moïi ngöôøi nhö vaäy, vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi.” Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø leõ thaät. Qua moät ngöôøi toäi loãi vaøo trong theá gian, vaø bôûi toäi loãi maø coù söï cheát.

Chuùng ta ñöôïc sanh ra laø con chaùu cuûa A-ñam. Laø doøng doûi cuûa A-ñam chuùng ta coù toäi hay khoâng? Vaâng, chuùng ta coù toäi. Coù phaûi chuùng ta ñaõ ñöôïc sanh ra ñaày toäi loãi khoâng? Vaâng, bôûi vì chuùng ta laø con chaùu cuûa A-ñam, toå phuï cuûa chuùng ta. 

A-ñam sanh ra taát caû nhaân loaïi, theá nhöng A-ñam vaø EÂ-va ñaõ phaïm toäi choáng nghòch laïi vôùi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi döôùi söï löøa doái cuûa Satan khi hoï ôû trong vöôøn EÂ-ñen. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi hoï khoâng ñöôïc aên traùi cuûa caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc, ñuùng hôn laø ñeå coù söï soáng ñôøi ñôøi thì neân aên traùi caây söï soáng. 

Nhöng hoï bò Satan löøa doái vaø töø boû lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi roàiø aên traùi caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc. A-ñam vaø EÂ-va phaïm toäi vì töø boû lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, maø ñoù laø lôøi cuûa söï soáng ñôøi ñôøi. Sau khi A-ñam vaø EÂ-va phaïm toäi, A-ñam aên ôû vôùi EÂ-va roài töø A-ñam vaø EÂ-va toaøn theå nhaân loaïi ñöôïc sanh ra. Chuùng ta laø con chaùu cuûa hoï. Chuùng ta khoâng chæ thöøa höôûng dieän maïo beà ngoaøi cuûa hoï nhöng cuõng thöøa höôûng caû baûn chaát toäi loãi nöõa. 

Vì theá, Kinh thaùnh noùi raèng con ngöôøi laø haït gioáng cuûa toäi loãi. Taát caû moïi ngöôøi treân theá gian thöøa höôûng toäi töø A-ñam vaø EÂ-va. Kinh thaùnh cheùp, “Cho neân, nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát, thì söï cheát ñaõ traûi qua treân heát thaûy moïi ngöôøi nhö vaäy, vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi.” Vì theá taát caû con ngöôøi sanh ra ñeàu coù toäi. 

Tuy nhieân, con ngöôøi khoâng bieát khi sanh ra hoï ñaõ laø toäi nhaân. Hoï khoâng coù yù thöùc veà toäi maëc duø hoï ñaõ sanh ra trong toäi loãi. Moät caùi caây baét ñaàu ñaâm choài naåy loäc bôûi haït gioáng cuûa noù vaø roài mang boâng traùi, nhöng con ngöôøi thì nghó raèng vieäc hoï coù toäi laø vieäc laï luøng vì hoï khoâng bieát raèng hoï mang haït gioáng cuûa toäi loãi. Noù cuõng gioáng nhö moät caây taùo nghó raèng “Thaät laï, taïi sao toâi sinh saûn ra traùi taùo?” 

Vì theá, ñoù laø vieäc töï nhieân khi con ngöôøi mang toäi. Nghó raèng con ngöôøi coù theå traùnh phaïm toäi laø hoaøn toaøn sai. Thaät laø töï nhieân cho vieäc con ngöôøi thöøa höôûng toäi loãi ñeå roài phaïm toäi trong suoát cuoäc soáng cuûa hoï vaø sanh boâng traùi toäi loãi, nhöng anh/chò aáy khoâng heà nghó mình laø toäi nhaân. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn gì? “Cho neân, nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát, thì söï cheát ñaõ traûi qua treân heát thaûy moïi ngöôøi nhö vaäy, vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi.” 

Chuùng ta phaïm toäi trong suoát cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta vì khi chuùng ta ñöôïc sanh ra ñaõ laø toäi nhaân. Vì vaäy, chuùng ta ñöôïc chuaån bò cho söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù theå nghó, ‘Khoâng coâng bình khi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt chuùng ta trong khi chuùng ta khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc tröø ra phaïm toäi khoâng?’ Tuy nhieân sau khi nhaän söï tha toäi, baïn seõ bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi coù keá hoaïch nhö theá ñeå laøm chuùng ta thaønh con caùi cuûa Ngaøi. 



Taát caû chuùng ta laø con chaùu cuûa moät ngöôøi, A-ñam 


Con ngöôøi ñaõ ñeán nhö theá naøo, laø con chaùu cuûa moät ngöôøi laø A-ñam, nhöng sao laïi khaùc maøu da? Hoï coù khaùc doøng gioáng khoâng? Taïi sao coù ngöôøi da traéng, da vaøng, da ñen? Vaøi ngöôøi nghó raèng khi Ñöùc Chuùa Trôøi taïo neân loaøi ngöôøi baèng buïi ñaát vaø nung hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi laøm ngöôøi da traéng bôûi laáy hoï ra khoûi loø sôùm hôn, da vaøng thì ñuùng luùc vaø da ñen khi quaù treå. 

Baïn cuõng coù theå ngaïc nhieân taïi sao coù chuûng toäc da ñen, da traéng vaø da vaøng, duø laø taát caû moïi ngöôøi phaïm toäi chæ qua moät ngöôøi. Nhöng Kinh thaùnh noùi roû raèng Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng neân A-ñam töø luùc ban ñaàu, khi Ngaøi taïo neân trôøi vaø ñaát. “A-ñam” coù nghóa laø ngöôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng neân moät ngöôøi. Taïi sao coù nhöõng doøng gioáng khaùc treân theá gian neáu Ñöùc Chuùa Trôøi chæ taïo neân moät ngöôøi laø A-ñam, vaø taát caû loaøi ngöôøi ñeàu ñöôïc sanh ra bôûi oâng? Chuùng ta coù theå hoûi taïi sao vaø ñaây laø caâu traû lôøi. 

Caùc nhaø khoa hoïc noùi raèng chaát nhieåm saéc trong da ñöôïc goïi laø ‘saéc toá’ ñeán töø da ñeå baûo veä noù khoûi naéng chaùy. Khi traùi ñaát xoay quanh maët trôøi, nhöõng ngöôøi soáng trong vuøng nhieàu naéng trôû thaønh ñen, nhöõng ai soáng trong vuøng ít naéng thaønh ngöôøi da traéng, vaø nhöõng ai soáng trong vuøng ñaày ñuû naéng trôû thaønh da vaøng. Tuy nhieân, toå tieân chuùng ta chæ laø moät ngöôøi, A-ñam. 

Caùc nhaø khoa hoïc coâng boá raèng nhieåm saéc toá töï ñoäng phaùt sinh ra töø da vaø baûo veä noù khoûi naéng chaùy. Toâi hieåu ñieàu naøy töø luùc ñoù. Toâi bieát con ngöôøi laø haäu töï cuûa A-ñam, nhöng toâi khoâng hieåu veà nhieåm saéc toá. Chuùng ta khoâng chæ thöøa höôûng veà phaàn xaùc nhöng cuõng coù toäi vì chuùng ta laø haäu töï cuûa moät ngöôøi laø A-ñam. 

Baïn bieát toäi khoâng? Chuùng ta haõy nghieân cöùu xem con ngöôøi coù toäi hay khoâng töø khi môùi sanh. “Vaäy, heã caây naøo toát thì sanh traùi toát; nhöng caây naøo xaáu thì sanh traùi xaáu. Caây toát chaúng sanh ñöôïc traùi xaáu, maø caây xaáu cuõng chaúng sanh ñöôïc traùi toát” (Ma-thi-ô 7:17-18). Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng nhöõng tieân tri giaû mang boâng traùi giaû vaø khoâng bao giôø mang boäng traùi toát. Nguyeân thuûy chuùng ta laø caây xaáu vì chuùng ta ñöôïc sanh ra trong toäi, vì theá chuùng ta khoâng theå khoâng mang traùi xaáu vì chuùng ta sanh ra laø caây xaáu. 

Chuùng ta thöøa keá toäi loãi qua moät ngöôøi. Chuùng ta laø caây xaáu neáu so saùnh vôùi caùc caây khaùc. Moät ngöôøi sanh ra laø toäi nhaân, khoâng theå khoâng phaïm toäi maëc duø anh/chò aáy muoán soáng moät cuoäc soáng toát vaø coá gaéng khoâng phaïm toäi, nhö theå laø caây xaáu khoâng mang traùi toát. Baïn hieåu khoâng? Con ngöôøi thaät söï muoán soáng hieàn laønh, nhu mì, vaø ñaïo ñöùc. Tuy nhieân, moät ngöôøi khoâng coù söï tha toäi vaø sanh ra laø toäi nhaân thì khoâng theå soáng ñôøi soáng coâng chính. Anh/chò aáy khoâng theå toát, ngay caû coá gaéng heát söùc mình. Vaøi ngöôøi nghieän röôïu coá gaéng khoâng uoáng röôïu naëng, nhöng cuoái cuøng, hoï khoán khoå vì nghieän röôïu vaø gia ñình cuûa hoï boû hoï vaøo beänh vieän. 

Moät ngaøy noï, toâi xem chöông trình TV vôùi töïa ñeà, “Toâi muoán bieát noù.” Moät ngöôøi ñaøn oâng bò giam giöõ trong beänh vieän taâm thaàn trong 13 naêm. Khi ngöôøi phoùng vieân hoûi anh veà gia ñình cuûa anh, anh aáy traû lôøi hoï khoâng trôû laïi mang anh veà nhaø duø anh ta hoaøn toaøn ñöôïc chöõa khoûi beänh nghieän röôïu vaø baùc só cuûa anh chaéc chaén raèng anh ñaõ bình phuïc. Anh ñöôïc bieát töø ngöôøi phoùng vieân raèng gia ñình anh ngaên caûn anh ta ra khoûi beänh vieän bôûi lo loùt cho Baùc só. Anh ñaõ bò sæ nhuïc. Gia ñình cuûa anh töø boû anh vì hoï quaù meät moõi vì anh. Ngöôøi phoùng vieân noùi raèng beänh nhaân trong beänh vieän khoâng theå traùnh uoáng röôïu bôûi keàm cheá yù muoán cuûa hoï vaø hoï uoáng quaù nhieàu laàn ñeán ñoãi khoâng ai coù theå ñoái ñaàu vôùi hoï. 

Taïi sao ngöôøi naøy khoâng theå keàm cheá trong vieäc uoáng röôïu? Anh ta bieát noù khoâng toát cho söùc khoûe vaø coá gaéng töø boû; nhöng laïi uoáng laàn naøy qua laàn khaùc. Lyù do cho vieäc naøy laø vì anh ta laø ngöôøi nghieän röôïu, nhöng nguyeân do chuû yeáu cuûa noù laø taâm trí anh ta luoân luoân troáng roång. Anh ta uoáng vì anh ta caûm thaáy troáng roång trong loøng. Moät ngöôøi luoân luoân caûm thaáy ñau ñôùn vaø khoâng theå trôû neân toát vì anh/chò aáy ôû trong toäi loãi. Vì vaäy, anh/chò aáy trôû neân bi quan vaø uoáng röôïu. Anh/chò aáy nghó, “Toâi khoâng bieát taïi sao toâi laïi laøm ñieàu naøy.” Vaø caøng caûm thaáy bò baïc ñaûi bôûi chính mình, anh/chò aáy caøng uoáng nhieàu hôn trong söï phoùng tuùng. 

Ngöôøi ta khoâng theå boû uoáng röôïu. Vì theá, con ngöôøi caûm thaáy thaát voïng vaø uoáng nhieàu hôn ñeå roài cuoái cuøng hoï bò boû rôi cho beänh vieän giam giöõ. Lôøi noùi vaø haønh vi cuûa con ngöôøi chæ laø ñeå bieåu loä baûn chaát thaät cuûa hoï. Ngöôøi ta sanh ra laø toäi nhaân vaø khoâng theå traùnh phaïm toäi, baát chaáp yù chí cuûa anh/chò aáy, suoát cuoäc soáng cöù nhö moät caây taùo ñaâm choài naåy loäc, ra hoa vaø keát thaønh traùi taùo vì noù coù gen cuûa caây taùo. Ngöôøi ta muoán trôû neân toát, nhöng ai khoâng coù söï tha toäi khoâng theå toát vì hoï khoâng coù khaû naêng laøm toát. Hoï nghó toäi loãi cuûa hoï laø ngoâi moä vì theá hoï aån mình, vaø noù trôû neân nghieâm troïng khi toäi loãi cuûa hoï bò loä ra. 

Noù laø töï nhieân, thuoäc veà baûn naêng vaø laø ñính thöïc cho moät toäi nhaân phaïm toäi vì anh/chò aáy sanh trong nguyeân toäi vaø sôû höûu noù caùch töï nhieân. Noù hoaøn toaøn töï nhieân cho con ngöôøi phaïm toäi vì anh/chò aáy sinh ra trong gen cuûa toäi loãi, nhö theå laø tieâu ñoû ñöôïc troàng ñeå sanh ra traùi tieâu ñoû, vaø caây taùo ta cho traùi taùo ta. Moät ngöôøi khoâng theå traùnh phaïm toäi vì anh/chò aáy sinh ra ñaõ laø toäi nhaân. Laøm theá naøo moät ngöôøi soáng khoâng coù toäi khi anh/chò aáy ñöôïc sanh ra trong toäi loãi? 



Con ngöôøi ñöôïc sanh ra vôùi 12 loaïi tö töôûng xaáu 


Chuùa Jeâsus noùi trong Maùc ñoaïn 7 raèng con ngöôøi sanh ra vôùi 12 loaïi toäi aùc, ñöôïc goïi laø ngoaïi tình, thoâng daâm, gieát ngöôøi, troäm cöôùp, tham lam, ñoäc aùc, löøa doái, daâm duïc, con maét aùc ñoäc, phaïm thöôïng, kieâu ngaïo vaø ngu doát. Chuùng ta sanh ra vôùi öôùc muoán troäm cöôùp. Tö töôûng troäm cöôùp bao goàm trong toäi di truyeàn. Baïn coù troäm caép khoâng? Moïi ngöôøi ñeàu troäm caép. Neáu anh/chò aáy khoâng troäm caép, laø vì coù ngöôøi troâng chöøng hoï. Tuy nhieân, khi khoâng coù ai ôû chung quanh vaø coù sö caùm doå cuûa ñoà vaät, toäi aên troäm seõ ñeán vaø laøm cho anh/chò aáy phaïm toäi troäm. 

Vì theá con ngöôøi ñaõ taïo neân nguyeân taéc ñaïo ñöùc vaø vaø luaät leä ñeå tuaân theo. Con ngöôøi laøm neân nhöõng luaät leä rieâng cuûa hoï ñeå hoï bieát ñieàu sai traùi khi haïi ngöôøi khaùc. Luaät leä laø caàn thieát khi nhieàu ngöôøi soáng chung vôùi nhau trong xaõ hoäi. Chuùng ta phaûi soáng theo qui taéc cuûa xaõ hoäi. Tuy nhieân, chuùng ta aên troäm khi chuùng ta ôû moät mình, khi traùnh khoûi caùi nhìn chaèm chaèm cuûa ngöôøi khaùc. 

Khoâng coù moät ai laø khoâng aên caép. Moïi ngöôøi ñeàu aên caép. Caùch ñaây khaù laâu, toâi hoûi hoäi chuùng trong moät buoåi nhoùm phuïc höng haõy ñöa tay leân neáu hoï chöa bao giôø phaïm toäi trong suoát cuoäc soáng cuûa hoï. Moät baø meï giô tay leân vaø noùi, “toâi khoâng bao giôø troäm caép baát cöù ñieàu gì.” Vì theá toâi hoûi baø coù theå baø khoâng laáy baát cöù gì treân ñöôøng baø veà nhaø chôù. Baø boái roái vôùi moät caâu hoûi khoâng ngôø vaø traû lôøi, “Moät laàn toâi thaáy moät quaû bí non treân ñöôøng veà nhaø toâi. Toâi nghó noù raát ngon vì theá toâi nhìn chung quanh vaø khoâng coù ai ôû ñoù, toâi nhaët noù leân, giaáu noù vaøo döôùi vaùy trong cuûa toâi, sau ñoù toâi boû noù vaøo noài haàm vaø aên.” Baø khoâng bieát raèng baø ñaõ phaïm toäi troäm caép. 

Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi ñoù laø toäi laáy vaät cuûa ngöôøi khaùc maø khoâng ñöôïc pheùp. Ñöùc Chuùa Trôøi ra leänh trong luaät cuûa Moâi-se raèng, “ngöôi chôù troäm caép”. Moïi ngöôøi coù kinh nghieäm trong vieäc leùn caép moät caùi gì ñoù. Con ngöôøi coù theå gieát ngöôøi vaø troäm caép baát cöù khi naøo anh/chò aáy coù cô hoäi. Anh/chò aáy aên caép leùn thuù nuoâi nhö thoû, gaø töø nhaø ngöôøi khaùc. Ñieàu naøy ñöôïc goïi laø troäm caép. Anh/chò aáy coù theå khoâng coù nhaän thöùc veà toäi duø cho anh/chò aáy gieát ngöôøi hay troäm caép. Ñoù laø vieäc töï nhieân cho anh/chò aáy vì anh/chò aáy coù toäi töø khi môùi sanh ra. 



Con ngöôøi thöøa keá toäi loãi


Moät ngöôøi cuõng thöøa keá toäi taø daâm töø cha meï cuûahoï. Anh/chò aáy ñöôïc sanh ra vôùi tham muoán phaïm toäi taø daâm. Anh chò aáy raát chaéc chaén phaïm toäi taø daâm khi khoâng coù baát cöù ai ôû chung quanh. Ngöôøi ta thích nôi toái nhö laø quaùn caø pheâ hay quaùn röôïu. Nhöõng nôi naøy thì raát phoå bieán ñoái vôùi toäi nhaân. Taïi sao? Ñoù laø nôi toát ñeå baøy toû tính di truyeàn cuûa toäi loãi. 

Ngay caû nhöõng ngöôøi lòch söï cuõng thích nhöõng nôi naøy. Hoï laø nhöõng ngöôøi cha toát ôû nhaø, nhöõng ngöôøi coù ñòa vò cao trong xaõ hoäi, nhöng hoï ñi ñeán nhöõng nôi toái taêm ñaày toäi loãi. Hoï ñi ñeán nhöõng nôi naøy ñeå baøy toû baûn chaát toäi loãi cuûa hoï vaø sanh boâng traùi toäi loãi. Hoï gaëp nhau trong nhöõng nôi naøy vaø chaúng bao laâu trôû thaønh nhöõng ngöôøi baïn tri kyû sau khi uoáng moät ly röôïu. Hoï raát gaàn guûi nhö laø hoï ñaõ töøng gaëp nhau bôûi vì hoï coù cuøng moät ñaëc tính gioáng nhau. “Anh cuõng coù caùi naøy aø? Toâi coù” “Toâi cuõng vaäy. Anh laø baïn toâi” “Anh bao nhieâu tuoåi?” “Tuoåi taùc khoâng thaønh vaán ñeà” “Raát vui khi gaëp anh.”

Con ngöôøi baøy toû toäi loãi coá höõu cuûa hoï vôùi nhau baát cöù ôû ñaâu hoï gaëp nhöõng toäi nhaân khaùc bôûi vì hoï ñaõ sinh ra vôùi thuoäc tính toäi loãi trong theá gian. Hoï phaïm toäi thaät töï nhieân. Taïi sao? Bôûi vì toäi loãi ñaõ ñöôïc taïo neân moät caùch töï nhieân. trong taám loøng cuûa ho. Thaät laø khoâng bình thöôøng neáu hoï khoâng phaïm toäi. Tuy nhieân, hoï keàm cheá chính hoï ñeå khoûi soáng moät ñôøi soáng toäi loãi khi hoï soáng trong xaõ hoäi bôûi vì moãi xaõ hoäi coù nhöõng tieâu chuaån cuûa rieâng noù. Vì theá hoï chôi troø ñaïo ñöùc giaû vaø ñaët treân nhöõng quaân côø khaùc, haønh ñoäng theo tieâu chuaån xaõ hoäi ñaõ hình thaønh neân xaõ hoäi cuûa hoï. Con ngöôøi soáng nhö theá vaø ñöôïc xem nhö nhöõng ngöôøi khoâng heà phaïm söï ngu muoäi gian aùc. Con ngöôøi sanh ra moät caùch bình thöôøng laø moät toäi nhaân nhö Kinh thaùnh phaùn “Bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi ñaõ vaøo trong theá gian” (Roâ-ma 5:12).

Ñuùng vaäy. Moät ngöôøi coù theå noùi “Toâi khoâng daâm ñaõng. Toâi laõnh ñaïm thôø ô vôùi ngöôøi phuï nöõ maëc vaùy ngaén” Coù thaät söï oâng ta thôø ô khoâng? Coù theå oâng ta giaû vôø thôø ô khi coù nhieàu ngöôøi chung quanh oâng ta, nhöng khoâng theå keàm cheá khoûi phaïm toäi daâm duïc khi ôû ñoù khoâng coù ai.

Moät caây xaáu sanh traùi xaáu, cuõng nhö moät caây toát khoâng theå sanh traùi xaáu vaø ngöôïc laïi. Con ngöôøi phaûi bieát raèng anh/chò aáy laø toäi nhaân. Neáu moät ngöôøi bieát toäi loãi cuûa rieâng hoï, ngöôøi ñoù coù theå ñöôïc cöùu thoâng qua Chuùa Jeâsus. Tuy nhieân anh/chò aáy seõ bò xeùt ñoaùn bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñi ñeán ñòa nguïc neáu anh/chò aáy giaû vôø nhö khoâng toäi vaø coá gaéng che daáu toäi loãi cuûa anh/chò aáy khoûi söï nhaän bieát cuûa ngöôøi khaùc. Tuy nhieân, anh/chò aáy seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt vaø ñi vaøo ñòa nguïc neáu anh/chò aáy giaû vôø khoâng phaïm toäi vaø coá gaéng che giaáu toäi ñeå khoâng ai nhaän bieát toäi cuûa anh/chò aáy. Con ngöôøi sanh ra ñaõ laø toäi nhaân. Cho neân hoï laø nhöõng caây thoái naùt mang nhöõng boâng traùi toäi loãi töø ngaøy sinh cuûa hoï. 

Vì theá, nhöõng ai phaùt trieån baûn chaát toäi loãi rieâng cuûa hoï töø thôøi nieân thieáu thì toát cho vieäc phaïm toäi trong suoát ñôøi hoï. Nhöõng ai phaùt trieån baûn chaát toäi loãi cuûa hoï chaäm hôn baét ñaàu cöu mang boâng traùi toäi aùc ngay trong thôøi kyø tranh toái tranh saùng cuûa cuoäc ñôøi hoï. Moät nöõ Muïc sö ôû thaønh phoá Taegu, Haøn quoác, khi baø trôû laïi vôùi Cô-ñoác-giaùo luùc tuoåi thanh nieân cuûa baø, baø cam keát soáng ñoäc thaân suoát ñôøi ñeå phuïc vuï Chuùa trong chöùc vuï moät nöõ muïc sö. Tuy nhieân, baø khoâng giöõ ñöôïc lôøi höùa vaø ñaõ keát hoân vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng goùa vôï trong ñoä tuoåi 60. Baø phaùt trieån baûn chaát toäi loãi quaù treå. Baø phaùt trieån tính di truyeàn cuûa toäi ngoaïi tình chaäm treå hôn. 

Haàu heát ngöôøi ta phaùt trieån baûn chaát toäi loãi cuûa hoï trong thôøi nieân thieáu. Ngaøy nay, nhöõng ngöôøi treû coù khuynh höôùng phaùt trieån toäi loãi töø thôøi nieân thieáu. Hoï caûm thaáy coù khoaûng caùch giöõa theá heä treû vaø theá heä giaø. Hoï ñöôïc cho laø theá-heä-X. Thaät theá chuùng ta ñaõ hoïc bieát trong lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, con ngöôøi ñöôïc sanh ra laø toäi nhaân vaø chuùng ta laø loaøi thoï taïo khoâng theå traùnh phaïm toäi trong suoát cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta. Caùc baïn chaáp nhaän ñieàu naøy khoâng? 



Luaät veà beänh phong


Thöù hai, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn,“Cho neân, nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát, thì söï cheát ñaõ traûi qua treân heát thaûy moïi ngöôøi nhö vaäy, vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi” (Roâ-ma 5:12). Toäi loãi gaây ra cho con ngöôøi bò phaùn xeùt tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá moät toäi nhaân phaûi bieát chính anh/chò aáy vaø coù söï tha toäi. Laøm theá naøo ñeå anh/chò aáy coù theå bieát chính mình? Laøm theá naøo ñeå taát caû toäi loãi cuûa anh/chò aáy ñöôïc tha thöù tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi? 

Ñöùc Chuùa Trôøi daïy Moâi-se vaø A-roân caùch naøo ñeå xeùt nghieäm beänh phong trong Leâ-vi-kyù ñoaïn 13. Trong thôøi kyø Cöïu-öôùc, coù nhieàu ngöôøi bò beänh phong cuøi. Toâi khoâng bieát nhieàu veà beänh phong cuøi, nhöng toâi thaáy nhieàu ngöôøi bò beänh phong khi toâi coøn treû. Moät trong nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi bò maéc beänh phong. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi Moâi-se vaø A-roân phaûi khaùm nghieäm beänh phong vaø caùch ly nhöõng ngöôøi phong ra khoûi traïi daân. Ñöùc Chuùa Trôøi daïy hoï caùch khaùm nghieäm. “Khi moät ngöôøi naøo da treân mình noåi söng, muït lôû, hoaëc moät ñoám traéng, döôøng seõ trôû thaønh treân da mình moät vít phung, thì ngöôøi ta phaûi daãn ngöôøi ñoù ñeán thaày teá leã A-roân, hay laø ñeán moät trong caùc con trai ngöôøi laø nhöõng thaày teá leã” (Leâ-vi-kyù 13:2). Khi thaày teá leã xeùt thaáy da ngöôøi aáy coù beänh, thaày teá leã caùch ly ngöôøi aáy trong baûy ngaøy. Sau baûy ngaøy thaày teá leã khaùm nghieäm laïi laàn nöõa. Khi choå lôû loeùt khoâng phaùt trieån ra treân da, thaày teá leã tuyeân boá ngöôøi aáy tinh saïch, vaø noùi, “OÂng tinh saïch. OÂng coù theå soáng trong traïi daân.” 

Neáu veát lôû treân da traéng, vaø coù moät veát maùu töôi treân veát lôû thì ñoù laø beänh phong, thaày teá leã tuyeân boá ngöôøi aáy khoâng tinh saïch. Leâ-vi-kyù 13:9-11 cheùp, “Khi coù moät vít phung treân ngöôøi naøo, thì phaûi daãn ngöôøi ñoù ñi toû mình cuøng thaày teá leã. Thaày teá leã khaùm cho; neáu coù noåi söng saéc traéng treân da laøm cho loâng trôû thaønh traéng, vaø coù moät laèn thòt chín ñoû nôi choã söng ñoù, aáy laø bònh phung thaâm nieân trong da cuûa thaân ngöôøi, thaày teá leã seõ ñònh ngöôøi laø oâ ueá, khoâng neân giam hoï, vì ñaõ bò oâ ueá roài.” Thaày teá leå caùch ly ngöôøi aáy ra khoûi traïi daân Y-sô-ra-eân. 

Noù gioáng nhö trong ñaát nöôùc chuùng ta. Coù nhöõng laøng caùch ly daønh cho ngöôøi beänh phong ôû Haøn quoác nhö laø Laøng Hoa hay ñaûo Sorok. Caùch ñaây khaù laâu, ngoài treân xe treân ñöôøng veà nhaø, vôï toâi baûo toâi xem qua “Laøng Hoa” khi naøng thình lình nhìn thaáy moät baûng hieäu treân xa loä. Toâi nghó, “Em khoâng bieát ‘Laøng Hoa’ laø gì.” Toâi noùi vôùi naøng, “Em ôi, Em muoán noùi laø em muoán thaêm‘thaønh phoá’?” Naøng traû lôøi, “Vaâng.” Tuy nhieân, naøng kinh ngaïc khi nghe raèng ‘Laøng Hoa’ laø nôi soáng cuûa nhöõng ngöôøi phong cuøi vaø naøng khoâng bao giôø baûo toâi ñeán ‘Laøng Hoa’ nöõa. Ngöôøi bò beänh phong bò caùch ly khoûi xaõ hoäi trong moät laøng coâ laäp. 


ÔÛ ñaây, nhöõng gì chuùng ta chuù yù laø thaày teá leã tuyeân boá moät ai ñoù laø tinh saïch khi beänh phong lan traøn vaø bao phuû heát caû beà maët da cuûa anh/chò aáy. Baïn nghó raèng ñieàu naøy coù yù nghóa khoâng? Thaày teá leã caùch ly moät ngöôøi khi beänh phong coøn ít, vaø thaày teá leã cho pheùp ngöôøi aáy soáng trong traïi daân khi beänh phong bao phuû caû da cuûa anh ta, töø ñaàu cho ñeán ngoùn chaân. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi thaày teá leã caùch naøo phaân loaïi beänh phong. “Coøn neáu phung lôû treân da, bao phuû heát da cuûa ngöôøi coù vít ñoù, töø ñaàu chí chaân, khaép nôi naøo thaày teá leã doøm thaáy ñöôïc” (Leâ-vi-kyù 13:12). Ñaây laø caùch maø Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi thaày teá leã caùch phaân loaïi beänh phong. 



Luaät cuûa beänh phong noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì


Noù noùi vôùi chuùng ta nhö theá naøy. Ngöôøi ta ñöôïc sanh ra laø toäi nhaân vôùi nhöõng thuoäc tính cuûa toäi loãi vaø phaïm toäi suoát caû ñôøi hoï, nhöng moät vaøi ngöôøi chæ tieát loä moät ít toäi cuûa hoï thoâi. Ho ïphaïm toäi bôûi tay cuûa hoï moät laàn vaø roài phaïm toäi bôûi chaân cuûa hoï vaø roài moät laàn khaùc bôûi taâm trí hoï sau moät khoaûng thôøi gian daøi, vì theá hoï khoâng bieåu loä toäi loãi cuûa hoï ra beân ngoaøi. Ai coù theå noùi noù laø nghieâm troïng khi beänh phong phaùt trieån moät veát nhoû nôi naøy vaø moät veát nhoû nôi khaùc? Khoâng moät ai bieát trieäu chöùng beänh phong cuûa anh/chò aáy. 

Moät ngöôøi ñöôïc sanh ra laø toäi nhaân vì söï keá thöøa toäi loãi. Maëc duø Ñöùc Chuùa Trôøi tuyeân boá raèng anh/chò aáy laø toäi nhaân. Nhöng anh/chò aáy khoâng bieát raèng anh/chò aáy laø toäi nhaân cho ñeán khi anh/chò aáy phaïm toäi voâ soá laàn, Cuoái cuøng anh/chò aáy bieát raèng anh/chò aáy laø moät toäi nhaân trong theá gian naøy. 

Tuy nhieân, moät ngöôøi nghó raèng anh/chò aáy laø ñaïo ñöùc, chòu ñöïng toát, vaø chæ phaïm ít toäi thì ngöôøi aáy khoâng bieát raèng hoï laø toäi nhaân. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi thaày teá leã tuyeân boá ngöôøi maø beänh phung chæ lan traøn ra moät ít laø khoâng tinh saïch vaø caùch ly hoï. Toäi nhaân bò phaân caùch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn hieåu khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh. Moät ngöôøi coù toäi raát nhoû cuõng khoâng theå ñöôïc vaøo nöôùc Thieân ñaøng. 

Ai coù theå soáng ôû nöôùc Thieân ñaøng? Chæ nhöõng ai toäi ñaõ lan traøn ra toaøn thaân vaø nhaän bieát raèng hoï laø toäi nhaân khoâng theå traùnh ñöôïc coù theå vaøo nöôùc Thieân ñaøng. Taát caû toäi cuûa hoï ñöôïc tha thöù bôûi ñöùc tin trong Chuùa Jeâsus, vaø hoï seõ vaøo Thieân ñaøng. Taát caû toäi cuûa hoï ñöôïc tha bôûi tin Chuùa Jeâsus, vaø hoï seõ vaøo Thieân ñaøng ñeå cuøng trò vì vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Kinh thaùnh noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi tuyeân boá toäi loãi cuûa ngöôøi phaùt trieån ít laø khoâng tinh saïch. Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi nhöõng ai thöôøng taùi phaïm toäi loãi, maëc daàu nhöõng toäi cuûa anh chò aáy laø ngoaøi yù muoán vaø xöng nhaän raèng anh chò aáy hoaøn toaøn laø toäi nhaân. Chuùa Jeâsus phaùn, “Vì ta ñeán ñaây khoâng phaûi ñeå keâu keû coâng bình, song keâu keû coù toäi” (Ma-thi-ô 9:13). Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi toäi nhaân vaø taåy thanh taát caû toäi cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi tha thöù taát caû toäi cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taåy saïch toäi cuûa hoï moät laàn vaø moät laàn ñuû caû. Chuùa Jeâsus nhaän taát caû toäi cuûa hoï qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi, vaø chòu phaùn xeùt treân Thaäp töï giaù vì hoï vaø laøm cho hoï trôû neân coâng chính qua söï soáng laïi cuûa Ngaøi ñeå ñem hoï veà Nöôùc Thieân Ñaøng. 



Chuùng ta phaûi bieát chính mình


Chuùng ta phaûi bieát chuùng ta laø toäi nhaân hoaøn toaøn hay chæ laø nhöõng toäi nhaân moät phaàn. Ñöùc Chuùa Trôøi tuyeân boá moät ngöôøi tinh saïch khi beänh phong lan ra khaép cô theå. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm luaät veà beänh phong laø nhö theá. Moät ngöôøi bieát raèng anh/chò aáy ñaày daãy nhöõng toäi loãi khoâng theå traùnh khoûi, nhöng tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø nhaän söï tha toäi khi Chuùa Jeâsus ñeán vôùi anh/chò aáy thì noùi raèng Ngaøi taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa anh/chò aáy bôûi Baùp-teâm vaø Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi. Tuy nhieân, moät ‘toäi nhaân moät phaàn’ nghó raèng anh/chò aáy khoâng ñaày daãy toäi loãi thì chính laø ngöôøi ñaõ buoâng ra söï nhaïo baùng Phuùc aâm. 

Coøn coù toäi khoâng khi Chuùa Jeâsus ñaõ taåy saïch taát caû? Khoâng. Chuùng ta coù theå nhaän söï tha toäi moät laàn ñuû caû. Vì theá, moät toâi nhaân neân bieát chính anh/chò aáy. Ngöôøi ta coù khuynh höôùng nhaän moät ít toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. “Laïy Chuùa, toâi coù toäi. Toâi khoâng muoán, nhöng noù laøm cho toâi laøm ñieàu ñoù. Xin tha thöù cho toâi trong tröôøng hôïp naøy, vaø toâi seõ khoâng phaïm toäi nöõa.” Hoï chæ nhaän toäi nhoû tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Roài Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Ngöôi khoâng tinh saïch.” 

Con ngöôøi khoâng coù söï coâng chính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. “Coâng chính hay khoâng coâng chính laø hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi laø moät toäi nhaân vaø ñi vaøo ñòa nguïc. Xin thöïc hieän nhöõng gì theo thaùnh yù Ngaøi nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi oâi, xin thöông xoùt toâi vaø cöùu toâi. Xin cöùu toâi vì Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi seõ tin Ngaøi vaø toâi seõ soáng theo yù muoán Ngaøi.” Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu nhöõng ngöôøi chaáp nhaän hoï laø ngöôøi ñaày daãy toäi loãi. 



Moät ngöôøi thöøa keá toäi thì coù 12 loaïi tö töôûng xaáu 


Chuùng ta haõy xem qua Maùc 7:20-23. “Vaäy, Ngaøi phaùn: Heã söï gì töø ngöôøi ra, ñoù laø söï laøm dô daùy ngöôøi! Vì thaät laø töï trong, töï loøng ngöôøi maø ra nhöõng aùc töôûng, söï daâm duïc, troäm cöôùp, gieát ngöôøi, taø daâm, tham lam, hung aùc, gian doái, hoang ñaøng, con maét ganh ñoá, loäng ngoân, kieâu ngaïo, ñieân cuoàng. Heát thaûy nhöõng ñieàu xaáu aáy ra töø trong loøng thì laøm cho dô daùy ngöôøi.” Töø taän trong saâu kín cuûa loøng ngöôøi luoân xuaát phaùt nhöõng tö töôûng xaáu. Con ngöôøi thöøa keá toäi loãi caùch baåm sinh. Baïn hieåu khoâng? Ngöôøi ta coù tö töôûng xaáu suoát caû ñôøi hoï. Khoâng coù moät phöông caùch naøo cho anh/chò aáy ñöôïc giaûi thoaùt neáu toäi cuûa anh/chò aáy khoâng ñöôïc tha moät laàn ñuû caû. 

Moät ngöôøi ñöôïc sanh ra vôùi 12 loaïi tö töôûng xaáu: ngoaïi tình, gian daâm, gieát ngöôøi, troäm cöôùp, tham lam, ñoäc aùc, löøa doái, daâm ñaûng, con maét ganh ñoá, loäng ngoân, kieâu ngaïo vaø ngu daïi. Vì theá, anh/chò aáy khoâng theå traùnh khoûi vieäc phaïm toäi suoát ñôøi anh/chò aáy. Moät ngöôøi khoâng ñöôïc tha thöù toäi cöù soáng trong toäi maëc duø anh/chò aáy khoâng muoán soáng nhö theá. Moïi vieäc phaùt suaát töø con ngöôøi, ñeán ñoåi tö töôûng vaø haønh vi cuõng laø toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Noù laø moät loaïi ñaïo ñöùc giaû khi moät ngöôøi ñöôïc cho laø toát. Anh/chò aáy chæ giaû vôø laø ñaïo ñöùc. Ñoù laø söï löøa doái Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät ngöôøi sinh ra laø toäi nhaân phaûi bieát chính mình hoï ñeå ñöôïc cöùu. Tuy nhieân, neáu moät ngöôøi khoâng bieát chính mình laø ñaày toäi, anh/chò aáy caûm thaáy ñau buoàn baát cöù khi naøo anh chò aáy phaïm toäi vaø noùi, “A! taïi sao toâi laøm nhöõng ñieàu naøy?” Anh/chò aáy töï löøa doái chính mình. 


Con ngöôøi coù nhöõng yù töôûng xaáu. Ngöôøi ta coù theå nghó, “Taïi sao toâi thöïc hieän nhöõng yù töôûng xaáu? Khoâng, toâi neân coù nhöõng yù töôûng nhö theá naøy. Taïi sao toâi laøm nhöõng vieäc khoâng tinh saïch? Thaày cuûa toâi daïy toâi phaûi laøm ñieàu laønh.” Anh aáy nghó nhö theá vì anh aáy khoâng bieát taïi sao anh laøm nhöõng vieäc naøo ñoù. Anh aáy caûm thaáy ñau buoàn vì toäi troäm caép vaø toäi taø daâm bôûi vì anh khoâng bieát raèng anh thöøa keá toäi. Gieát ngöôøi, ngoaïi tình, thoâng daâm, ñoäc aùc, löøa doái, daâm ñaõng, con maét ñoá kî, phaïm thöôïng, kieâu caêng, vaø ngu daïi phaùt ra töø anh aáy khoâng ngöøng vaø cöù xoay quanh anh aáy. Vì theá, anh aáy gheùt chính mình vaø bò xaáu hoå maø khoâng bieát taïi sao. 

Chuùng ta ñaày toäi vaø cöu mang 12 boâng traùi gian aùc trong suoát ñôøi soáng cuûa chuùng ta vì chuùng ta sanh ra laø toäi nhaân, con ngöôøi thöøa keá toäi loãi töø toå tieân A-ñam cuûa chuùng ta. Phöôùc cho nhöõng ai bieát raèng hoï laø toäi nhaân. 

Moät ngöôøi tìm kieám Cöùu Chuùa Jeâsus, Ñaáng cöùu anh/chò aáy ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa hoï, khi anh/chò aáy bieát mình laø toäi nhaân. Ñoù laø con ñöôøng duy nhaát ñeå nhaän phöôùc töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, moät ngöôøi khoâng tìm kieám Cöùu Chuùa neáu anh/chò aáy khoâng bieát chính mình. Moät ngöôøi bieát chính mình caùch roû raøng seõ töø boû chính mình, töø boû coá gaéng cuûa rieâng mình, töø boû söï leä thuoäc vaøo con ngöôøi, tìm kieám Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Cöùu Chuùa vaø laø Tieân tri, vaø ñöôïc tha thöù bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Toäi nhaân caàn bieát chính hoï vì nhöõng ai bieát chính hoï coù theå ñöôïc phöôùc töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät ngöôøi khoâng bieát chính mình khoâng theå ñöôïc phöôùc. Vì theá toäi nhaân phaûi bieát chính mình hoï nhö ñieàu ñaùng phaûi bieát. Baïn hieåu khoâng? Baïn coù bao giôø laøm ñieàu aùc tröôùc khi nhaän söï tha thöù khoâng? Neáu coù, baïn bieát taïi sao khoâng? Baïn laøm ñieàu aùc ngöôïc laïi vôùi yù muoán cuûa baïn vì baïn keá thöøa toäi loãi. 



Nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát 


Söï t laø ñieàu khoâng theå traùnh ñöôïc cuûa con ngöôøi vì hoï coù toäi. Ngöôøi ta neân tìm kieám Chuùa Jeâsus vaø gaëp Ngaøi ñeå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi ñeå toäi cuûa hoï ñöôïc taåy xoùa. Roài anh/chò aáy coù theå coù söï soáng ñôøi ñôøi. Baïn coù muoán ñöôïc giaûi thoaùt khoûi taát caû toäi cuûa baïn khoâng? 

“Nhöng töø A-ñam cho ñeán Moâi-se, söï cheát ñaõ cai trò caû ñeán nhöõng keû chaúng phaïm toäi gioáng nhö toäi cuûa A-ñam, laø ngöôøi laøm hình boùng cuûa Ñaáng phaûi ñeán. Song toäi loãi chaúng phaûi nhö söï ban cho cuûa aân ñieån. Vì neáu bôûi toäi loãi cuûa chæ moät ngöôøi maø moïi keû khaùc ñeàu phaûi cheát, thì huoáng chi ôn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï ban cho trong ôn Ngaøi toû ra bôûi moät ngöôøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, chan chöùa cho heát thaûy moïi ngöôøi khaùc laø döôøng naøo! Laïi söï ban cho naày chaúng phaûi nhö vieäc xaûy ñeán bôûi moät ngöôøi phaïm toäi ñaâu: söï phaùn xeùt bôûi chæ moät toäi maø laøm neân ñoaùn phaït; nhöng söï ban cho cuûa aân ñieån thì sau nhieàu toäi roài, daãn ñeán söï xöng coâng bình. Vaû, neáu bôûi toäi moät ngöôøi maø söï cheát ñaõ cai trò bôûi moät ngöôøi aáy, thì huoáng chi nhöõng keû nhaän aân ñieån vaø söï ban cho cuûa söï coâng bình caùch dö daät, hoï seõ nhôø moät mình Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø cai trò trong söï soáng laø döôøng naøo! Vaäy, nhö bôûi chæ moät toäi maø söï ñoaùn phaït raûi khaép heát thaûy moïi ngöôøi theå naøo, thì bôûi chæ moät vieäc coâng bình maø söï xöng coâng bình, laø söï ban söï soáng, cuõng raûi khaép cho moïi ngöôøi theå aáy. Vì, nhö bôûi söï khoâng vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi maø moïi ngöôøi khaùc ñeàu thaønh ra keû coù toäi, thì cuõng moät leõ aáy, bôûi söï vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi maø moïi ngöôøi khaùc seõ ñeàu thaønh ra coâng bình. Vaû, luaät phaùp ñaõ xen vaøo, haàu cho toäi loãi gia theâm; nhöng nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa, haàu cho toäi loãi ñaõ cai trò laøm neân söï cheát theå naøo, thì aân ñieån cuõng cai trò bôûi söï coâng bình theå aáy, ñaëng ban cho söï soáng ñôøi ñôøi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta” (Roâ-ma 5:14-21).

“Cho neân, nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát, thì söï cheát ñaõ traûi qua treân heát thaûy moïi ngöôøi nhö vaäy, vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi” (Roâ-ma 5:12). ÔÛ ñaây, ai laø ‘moät ngöôøi’? A-ñam. EÂ-va cuõng ñeán töø ‘moät ngöôøi’, A-ñam. Vì theá Kinh thaùnh cheùp, ‘Bôûi moät ngöôøi.’ Töø luùc ban ñaàu Ñöùc Chuùa Trôøi taïo neân moät ngöôøi vaø qua moät ngöôøi toäi loãi ñaõ vaøo trong theá gian. Coù hai ngöôøi trong vöôøn EÂ-ñen trong caùi nhìn cuûa chuùng ta, nhöng, thaät ra, chæ coù moät ngöôøi trong maét cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû doøng gioáng loaøi ngöôøi phaùt sinh bôûi moät ngöôøi – A-ñam. 

Nhöõng töø, “bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian,” coù nghóa raèng taát caû haäu töï cuûa A-ñam trôû neân toäi nhaân vì A-ñam phaïm toäi. Söï cheát traûi qua treân moïi ngöôøi, vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi. Söï cheát keát aùn taát caû moïi ngöôøi vì toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå dung thöù moät ngöôøi coù toäi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng voâ-sôû-baát-naêng nhöng Ngaøi khoâng theå laøm hai vieäc: Ngaøi khoâng theå noùi doái vaø cho ngöôøi coù toäi vaøo Thieân ñaøng. Ngaøi thöïc hieän luaät cuûa Ngaøi nhö Ngaøi ñaõ höùa. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng chaéc chaén phaùn xeùt ngöôøi coù toäi vì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå noùi doái hoaëc boû qua luaät maø chính Ngaøi ñaõ thieát laäp. Moïi ngöôøi ñaõ trôû neân toäi nhaân bôûi moät ngöôøi, A-ñam, nguôøi ñaõ sa ngaõ vaø phaïm toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï cheát traûi qua treân taát caû moïi ngöôøi vì hoï ñöôïc taïo neân laø toäi nhaân vaø ñöôïc sanh ra laø con chaùu cuûa moät ngöôøi, A-ñam. Söï cheát traûi qua treân taát caû moïi ngöôøi nhö theá. 

Luùc ban ñaàu khi Ñöùc Chuùa Trôøi taïo neân con ngöôøi, khoâng coù söï cheát. Khoâng chæ coù caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc nhöng coøn coù caây söï soáng. Ñöùc Chuùa Trôøi ra leänh cho A-ñam ñöôïc aên traùi caây söï soáng vaø soáng moät ñôøi soáng ñôøi ñôøi. Tuy nhieân A-ñam bò Satan löøa doái vaø aên traùi cuûa caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc maø Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn leänh cho oâng khoâng ñöôïc aên vaø khoâng thöøa nhaän Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi töø boû lôøi cuûa Ngaøi, cho neân söï cheát ñaõ traûi qua treân taát caû moïi ngöôøi treân theá gian vì toäi loãi. Söï cheát ñaõ vaøo trong theá gian bôûi moät ngöôøi laø A-ñam. 



Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho con ngöôøi luaät phaùp?


Neáu toäi loãi khoâng vaøo trong theá gian bôûi A-ñam thì söï cheát ñaõ khoâng traûi qua treân taát caû moïi ngöôøi. Taïi sao con ngöôøi cheát? Con ngöôøi cheát vì toäi. Toäi loãi vaøo trong theá gian qua moät ngöôøi, vaø vì theá söï cheát traûi qua treân taát caû moïi ngöôøi. Tröôùc khi coù luaät phaùp, toâi loãi ñaõ vaøo trong theá gian, nhöng ngöôøi ta khoâng coù yù thöùc veà toäi loãi cho ñeán khi coù luaät phaùp. 

Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán vôùi moïi ngöôøi qua Moâi-se. Ngay caû trong thôøi kyø A-ñam vaø Noâ-eâ ñaõ coù toäi loãi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng thieát laäp luaät phaùp cho ñeán thôøi kyø Moâi-se. Tuy nhieân, Kinh thaùnh noùi raèng toäi loãi coù trong loøng cuûa taát caû moïi ngöôøi soáng trong thôøi kyø ñoù. 

Chuùng ta haõy xem Roâ-ma 5:13. “Vì, tröôùc khi chöa coù luaät phaùp, toäi loãi ñaõ coù trong theá gian, song chöa coù luaät phaùp, thì cuõng khoâng keå laø toäi loãi.” Ñaõ coù toäi loãi ngay khi khoâng coù luaät phaùp treân theá gian. Vì theá taát caû moïi ngöôøi phaûi cheát vì hoï ñaõ phaïm toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï luaät phaùp bao goàm 613 ñieàu luaät, ñeå ngöôøi ta giöõ noù tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trong voøng daân söï, vaø ban cho hoï coù yù thöùc veà toäi. Ngöôøi ta bieát gì qua luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Hoï caûm thaáy raèng hoï ñaày daãy toäi loãi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø hoï bieát hoï coù toäi. Con ngöôøi bieát raèng hoï khoâng theå giöõ luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì leõ ñoù hoï nhaän bieát toäi cuûa hoï. Haäu töï cuûa A-ñam vaø EÂ-va bieát hoï laø toäi nhaân vaø chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi tha thöù toäi loãi cho hoï. Nhöng theo thôøi gian hoï queân raèng hoï ñaõ trôû thaønh nhöõng toäi nhaân vaø ñaõ thöøa keá toäi loãi töø A ñam toå tieân cuûa hoï. Ñoâi khi hoï bieát hoï laø nhöõng toäi nhaân khi hoï phaïm toäi nhöng hoï khoâng bieát hoï laø toäi nhaân khi hoï khoâng phaïm toäi. Nhöng hoï ñaõ sai laàm. Trong nhöõng ngaøy naøy, nhieàu ngöôøi vaãn nghó raèng hoï trôû neân toäi nhaân khi hoï phaïm toäi vaø hoï khoâng laø toäi nhaân khi hoï khoâng phaïm toäi. Söï thaät laø moïi ngöôøi laø toäi nhaân duø cho hoï coù phaïm toäi hay khoâng, vì hoï thöøa keá toäi loãi töø khi môùi sanh. 

Con ngöôøi laø toäi nhaân tröôùc khi ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï luaät phaùp cuûa Ngaøi ñeå hoï bieát toäi. Moät ngöôøi bieát Ñöùc Chuùa Trôøi qua luaät phaùp cuûa Ngaøi vaø chaáp nhaän luaät phaùp thì hoï bieát raèng hoï laø toäi nhaân nghieâm troïng. Moät ngöôøi trôû neân toäi nhaân nghieâm troïng ngay luùc anh/chò aáy bieát caùch roû raøng luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 



Söï cheát traûi qua treân taát caû moïi ngöôøi qua moät ngöôøi 


Roâ-ma 5:13-14 cheùp, “Vì, tröôùc khi chöa coù luaät phaùp, toäi loãi ñaõ coù trong theá gian, song chöa coù luaät phaùp, thì cuõng khoâng keå laø toäi loãi. Nhöng töø A-ñam cho ñeán Moâi-se, söï cheát ñaõ cai trò caû ñeán nhöõng keû chaúng phaïm toäi gioáng nhö toäi cuûa A-ñam, laø ngöôøi laøm hình boùng cuûa Ñaáng phaûi ñeán.”

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng moïi ngöôøi trôû neân toäi nhaân bôûi moät ngöôøi vaø söï cheát traûi qua treân hoï qua moät ngöôøi. Noù chæ vì moät ngöôøi. Ai laø ‘moät ngöôøi’? A-ñam. Thoâng thöôøng chuùng ta bieát ñieàu ñoù. Nhöng, nhieàu ngöôøi khoâng bieát ñieàu naøy. Hoï chia toäi ra laøm nguyeân toäi vaø kyû toäi. Hoï nghó raèng kyû toäi coù theå ñöôïc tha haøng ngaøy qua lôøi caàu nguyeän aên naên. Hoï khoâng bieát raèng lyù do maø hoï bò phaùn xeùt vaø ñi vaøo ñòa nguïc laø vì A-ñam. 

Haäu töï cuûa A-ñam khoâng coù söï thoâng coâng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vì toäi loãi cuûa hoï daàu cho hoï coù coá gaéng khoù nhoïc laøm laønh caùch naøo ñi nöõa cuõng khoâng keát quaû gì. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt taát caû hoï vì hoï laø haäu töï cuûa A-ñam maëc duø hoï coá gaéng soáng cuoäc soáng toát laønh nhö theá naøo ñi nöõa. Hoï seõ bò quaêng vaøo hoà löûa ñôøi ñôøi vì A-ñam toå tieân chung cuûa hoï. 



A-ñam laø hình boùng Ñaáng phaûi ñeán 


Nhö coù cheùp raèng A-ñam laø hình boùng cuûa Ñaáng seõ ñeán. Moïi ngöôøi trôû neân toäi nhaân vaø söï cheát ñeán treân hoï bôûi moät ngöôøi. Tuy nhieân taát caû nhaân loaïi ñöôïc coâng chính hoaù cuõng chæ bôûi moät Ngöôøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ nhö theå moïi ngöôøi trôû neân toäi nhaân chæ bôûi moät ngöôøi laø A-ñam. Ñaây laø luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Con ngöôøi laøm neân toân giaùo vì hoï khoâng bieát luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï noùi raèng hoï seõ laøm vieäc laønh ñeå ñöôïc cöùu trong khi hoï tin Chuùa Jeâsus. Noù ñöôïc phoå bieán roäng raûi treân theá giôùi vaø hoï ñaõ doái traù bieát bao! Hoï daïy ngöôøi ta vaø noùi raèng, “Baïn neân trôû neân toát laønh nhö moät Cô-ñoác-nhaân.” 

Toäi loãi chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc caát ñi bôûi vieäc laøm laønh. 

“A-ñam laø hình boùng cuûa Ngaøi, Ñaáng ñaõ ñeán.” Ai laø Ngöôøi ñaõ ñeán ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi? Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Chuùa Jeâsus ñöôïc sai ñeán theá gian vaø caát toäi loãi theá gian ñi theo nhö luaät phaùp bôûi Baùp-teâm cuûa Ngaøi moät laàn ñuû caû ñeå laøm cho chuùng ta trôû neân coâng chính vaø chòu ñoùng ñinh ñeå cöùu chuùng ta khoûi söï phaùn xeùt. 

Toäi loãi ñaõ ñi vaøo theá gian bôûi vieäc Satan löøa doái A-ñam, moät loaøi thoï taïo. Toäi loãi vaøo trong theá gian qua A-ñam. Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Cöùu Chuùa, vaø laø Vua cuûa muoân vua, laø Ñaáng quyeàn naêng, ñöôïc sai ñeán theá gian ñeå cöùu loaøi ngöôøi ra khoûi toäi loãi cuûa hoï. Ngaøi caát toäi loãi theá gian moät laàn ñuû caû. Ngaøi nhaän toäi loãi cuûa theá gian veà Ngaøi qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi moät laàn ñuû caû vaø ñaõ traû giaù cho toäi loãi baèng caùch chòu ñoùng ñinh. 

Moät ngöôøi nhaän cuoäc soáng môùi vaø coù söï cöùu chuoäc neáu anh/chò aáy tin raèng Chuùa Jeâsus ñöôïc sai ñeán ñeå caát taát caû toäi loãi, duø toäi ñoù nghieâm troïng theá naøo ñi nöõa. Ñöùc Chuùa Trôøi leân keá hoaïch vaø taïo döïng neân thieân ñaøng vaø ñòa caàu ñeå chuaån bò cho chuùng ta nhöõng con caùi cuûa Ngaøi. Ngaøi ñeán theá gian vaø hoaøn thaønh caùch troïn veïn lôøi höùa cuûa Ngaøi. Vì theá chuùng ta chaéc chaén voâ toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø sai laàm. Chuùa Jeâsus laø hình boùng cuûa Ngaøi laø Ñaáng phaûi ñeán. Toâi khoâng hieåu taïi sao ngöôøi ta döïa treân vieäc laøm rieâng cuûa mình. Söï cöùu roãi cuûa chuùng ta hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo Chuùa Jeâsus. Loaøi ngöôøi trôû neân toäi nhaân qua moät ngöôøi, A-ñam, vaø ñöôïc cöùu chuoäc qua moät Ngöôøi, Chuùa Jeâsus. 

Vieäc duy nhaát maø chuùng ta phaûi laøm laø tin vaøo söï cöùu roãi cuûa söï tha toäi. Ñoù laø vieäc maø chuùng ta neân laøm. Chuùng ta khoâng coù gì ñeå laøm ngoaïi tröø vui möøng trong söï kieän laø Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Taïi sao baïn baét buoäc ngöôøi khaùc phaûi laøm vieäc laønh? Con ngöôøi coù theå ñöôïc giaûi cöùu bôûi coâng vieäc laønh cuûa hoï hay khoâng? Khoâng. Söï cöùu roãi chæ tuøy thuoäc vaøo ñöùc tin trong söï tha toäi. 



Moùn quaø nhöng khoâng thì khoâng gioáng nhö toäi loãi


Roâ-ma 5:14-16 vieát, “Nhöng töø A-ñam cho ñeán Moâi-se, söï cheát ñaõ cai trò caû ñeán nhöõng keû chaúng phaïm toäi gioáng nhö toäi cuûa A-ñam, laø ngöôøi laøm hình boùng cuûa Ñaáng phaûi ñeán. Song toäi loãi chaúng phaûi nhö söï ban cho cuûa aân ñieån. Vì neáu bôûi toäi loãi cuûa chæ moät ngöôøi maø moïi keû khaùc ñeàu phaûi cheát, thì huoáng chi ôn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï ban cho trong ôn Ngaøi toû ra bôûi moät ngöôøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, chan chöùa cho heát thaûy moïi ngöôøi khaùc laø döôøng naøo! Laïi söï ban cho naày chaúng phaûi nhö vieäc xaûy ñeán bôûi moät ngöôøi phaïm toäi ñaâu: söï phaùn xeùt bôûi chæ moät toäi maø laøm neân ñoaùn phaït; nhöng söï ban cho cuûa aân ñieån thì sau nhieàu toäi roài, daãn ñeán söï xöng coâng bình.” 

Phaân ñoaïn naøy coù nghóa gì? Kinh thaùnh cheùp, “Nhöng moùn quaø nhöng khoâng naøy khoâng gioáng nhö toäi loãi.” Moùn quaø nhöng khoâng chæ veà söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù coù nghóa laø moïi ngöôøi thöøa keá toäi loãi cuûa A-ñam thì bò chæ ñònh ñi vaøo ñòa nguïc, nhöng toäi cuûa hoï ñöôïc tha thöù qua ñöùc tin trong Chuùa Jeâsus, Ñaáng caát taát caû toäi loãi cuûa hoï. Noù cuõng coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa hoï trong töông lai roài. 

Moät ngöôøi ñöôïc sanh ra trong doøng gioáng cuûa A-ñam laø toäi nhaân duø hoï khoâng phaïm toäi. Vì theá, anh/chò aáy khoâng theå traùnh khoûi ñi vaøo ñòa nguïc duø anh/chò aáy khoâng phaïm toäi. Chuùa Jeâsus ñeán trong theá gian vaø trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Moùn quaø nhöng khoâng maø Chuùa Jeâsus ban cho chuùng ta laø söï ñeàn traû dö daät ñeå tha thöù toäi loãi maø con ngöôøi tieáp tuïc vi phaïm cho ñeán ngaøy chung keát theá gian. 


Vì vaäy, moùn quaø nhöng khoâng cuûa ‘Moät Ngöôøi’ thì lôùn hôn toäi loãi cuûa ‘moät ngöôøi’. Neáu con ngöôøi phaïm toäi choáng nghòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi thì chæ toäi aáy cuõng ñaõ quaù ñuû ñeå anh/chò aáy bò Ñöùc Chuùa Trôøi xeùt ñoaùn vaø ñi vaøo ñòa nguïc. Tuy nhieân, moùn quaø cuûa Chuùa, Ñaáng ñaõ caát taát caû toäi loãi vaø quaù phaïm cuûa chuùng ta, laø lôùn hôn toäi loãi cuûa ‘moät ngöôøi’. 

Noù coù nghóa laø tình yeâu cuûa Chuùa Jeâsus vaø moùn quaø cuûa söï chuoäc toäi laø lôùn hôn toäi loãi cuûa taát caû loaøi ngöôøi. Chuùa ñaõ caát taát caû toäi cuûa theá gian caùch troïn veïn. Tình yeâu cuûa Chuùa Jeâsus, Ñaáng cöùu chuùng ta, vaø moùn quaø cöùu roãi cuûa Ngaøi thì phong phuù vaø troåi hôn toäi loãi maø con ngöôøi vi phaïm. Chuùa ñaõ caát toäi choáng nghòch Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta maëc duø chuùng ta choáng nghòch Ngaøi trong xaùc thòt cuûa chuùng ta. Baây giôø Chuùa muoán chuùng ta tin raèng Ngaøi ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian moät laàn ñuû caû roài. Ñoù laø taïi sao Ngaøi cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï nhö “Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi.” 

Treân lyù thuyeát, ngöôøi ta noùi raèng toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc caát ñi khi chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng ñöôïc caát boû khi chuùng ta khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi, ñieàu ñoù laø sai. Ñöùc Chuùa Trôøi caát boû taát caû toäi loãi ngay caû cuûa nhöõng ngöôøi khoâng tin vì Ngaøi yeâu taát caû moïi ngöôøi trong theá gian, nhöng maø con ngöôøi khoâng muoán nhaän tình yeâu vaø söï cöùu roãi cuûa Ngaøi. Söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán vôùi nhöõng ai tin vaøo leõ thaät cuûa Phuùc aâm, laø leõ thaät coâng boá raèng Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Chuùng ta laø con ngöôøi yeáu ñuoái. Ñöùc Chuùa Trôøi keå nhöõng ai tin raèng Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa hoï, laø ngöôøi voâ toäi. Chuùng ta vaãn coù nhieàu yeáu ñuoái trong xaùc thòt ngay caû sau khi chuùng ta ñöôïc tha toäi. Nhieàu laàn chuùng ta choáng nghòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ngay caû coá gaéng neùm boû söï coâng chính cuûa Ngaøi khi chuùng ta khoâng ñoàng yù vôùi yù chæ Ngaøi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Ta yeâu con vaø Ta cöùu con. Ta ñaõ caát boû taát caû toäi loãi maø con ñaõ phaïm cho ñeán baây giôø roài.” “OÂ! Ñieàu ñoù thaät sao Chuùa?” “Vaâng, Ta ñaõ caát boû taát caû toäi loãi.” “Caùm ôn Chuùa, Con ca ngôïi Ngaøi. Con khoâng theå khoâng ca ngôïi Ngaøi vì Ngaøi yeâu con ñeán noãi Ngaøi caát caû toäi maø con choái boû Ngaøi.” 


Nhöõng ai chaáp nhaän chính mình laø toäi nhaân thì ñöôïc trôû neân coâng chính vaø laøm noâ leä cho tình yeâu. Chính hoï khuaát phuïc tình yeâu cuûa Ngaøi. Hoï khoâng theå laøm gì hôn laø tin Chuùa Jeâsus vì Ngaøi ñaõ caát toäi töø choái Ngaøi cuûa hoï, duø hoï töø choái Ngaøi vì söï yeáu ñuoái cuûa hoï, nhö theå Phi-e-rô ñaõ laøm. Ñieàu naøy laøm cho hoï ca ngôïi Chuùa. Vì theá Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vöôït hôn toäi maø con ngöôøi vi phaïm. 

Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi; nguyeân toäi maø chuùng ta thöøa keá vaø kyû toäi chuùng ta phaïm haøng ngaøy bôûi vieäc laøm cuûa chuùng ta cho ñeán ngaøy taän chung theá giôùi. Tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi thaät vó ñaïi döôøng naøo! Vì theá Kinh thaùnh noùi raèng, “Kìa Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi” (Giaêng 1:29). 



Ngöôøi coâng chính seõ trò vì qua moät Ngöôøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ


Toäi cuûa theá gian khoâng theå ñöôïc tha thöù qua lôøi caàu nguyeän aên naên. Tín ñoà voâ toäi vaø nhaän ñöôïc söï cöùu roãi khoûi toäi vì Chuùa ñaõ loaïi tröø taát caû toäi ngay caû toäi töông lai. Roâ-ma 5:17 cheùp, “Vaû, neáu bôûi toäi moät ngöôøi maø söï cheát ñaõ cai trò bôûi moät ngöôøi aáy, thì huoáng chi nhöõng keû nhaän aân ñieån vaø söï ban cho cuûa söï coâng bình caùch dö daät, hoï seõ nhôø moät mình Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø cai trò trong söï soáng laø döôøng naøo!”

Chuùng ta ñöôïc ban phöôùc bôûi aân ñieån. Ai laø ngöôøi nhaän aân ñieån dö daät vaø moùn quaø coâng chính? Hoï laø nhöõng ngöôøi tin Chuùa vaø toäi cuûa hoï ñöôïc tha bôûi coù ñöùc tin trong Ngaøi. Chuùng ta ca ngôïi Chuùa vì chuùng ta nhaän aân ñieån dö daät cuûa söï tha toäi. “Thì huoáng chi nhöõng keû nhaän aân ñieån vaø söï ban cho cuûa söï coâng bình caùch dö daät, hoï seõ nhôø moät mình Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø cai trò trong söï soáng laø döôøng naøo!” Chuùng ta laø nhöõng ‘vua’ trò vì trong cuoäc soáng naøy. 

Chæ nhöõng vua môùi cai trò. Ngaøy nay chuùng ta cai trò. Ai coù theå choáng laïi vôùi vua? Chuùng ta, nhöõng ngöôøi nhaän aân ñieån dö daät vaø moùn quaø cuûa söï coâng chính, cai trò moãi ngaøy. Chuùng ta cai trò ngaøy hoâm nay vaø chuùng ta seõ cai trò ngaøy mai. Nhöõng ai baøy toû söï töû teá vôùi chuùng ta, nhöõng vì vua ñöôïc chuùc phöôùc thì coù theå trôû thaønh vua vôùi chuùng ta. Tuy nhieân, nhöõng ai khoâng tin vaøo Phuùc aâm cuûa leõ thaät maø caùc vua rao giaûng seõ ñi vaøo ñòa nguïc. 

Coù nhieàu vua ñöôïc cöùu treân theá gian naøy vaø cuõng coù nhieàu ngöôøi ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï choáng nghòch laïi vôùi caùc vua. Hoï neân ñoái xöû töû teá vôùi caùc vua, nhöng hoï ñaõ khoâng laøm nhö theá. Hoï coù theå trôû thaønh caùc vua neáu hoï coù con maét cuûa leõ thaät vaø coù taám loøng. 

Baïn coù cai trò khoâng? Chuùng ta haõnh dieän vôùi nieàm töï tin veà ñòa vò laø vua cuûa chuùng ta treân theá gian. Chuùng ta tuyeân boá raèng nhöõng ngöôøi khoâng tin seõ ñi vaøo ñòa nguïc khi hoï choáng nghòch laïi vôùi chuùng ta. Chæ nhöõng vì vua môùi coù theå laøm ñieàu naøy. Chuùng ta laø vua thaät söï. Coù ngöôøi coâng chính naøo khoâng trò vì khoâng? Thaät laø trô treûn cho hoï khi hoï khoâng cai trò nhö nhaø vua. Moät vua phaûi trò vì trong cöông vò moät nhaø vua. “Baïn coù tö töôûng sai. Baïn seõ ñi vaøo ñòa nguïc neáu baïn khoâng chaáp nhaän leõ thaät.” Moät nhaø vua phaûi coù tö caùch cuûa nhaø vua. Moät nhaø vua phaûi trang nghieâm vaø ban leänh cho toäi nhaân phaûi tin vaøo leõ thaät. 

Moät vua coù theå phaûi xeùt ñoaùn, ban leänh vaø keát aùn nhöõng ngöôøi khoâng tin vaøo ñòa nguïc laø nhöõng ngöôøi choáng laïi vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Anh/chò aáy coù naêng quyeàn ñeå tuyeân aùn nhöõng ngöôøi khoâng tin ñi vaøo ñòa nguïc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng noù khoâng coù nghóa laø nhaø vua coù quyeàn laïm duïng quyeàn löïc cuûa hoï khi anh/chòaáy thích. Chuùa baûo chuùng ta phaûi cai trò theá gian. Vì theá chuùng ta haõy cai trò vaø ñi vaøo Nöôùc Thieân ñaøng. 


Tuy nhieân, vaøi ngöôøi coâng chính quaù nhu mì ñeán noãi khoâng söû duïng uy quyeàn cuûa hoï. Chuùa seõ khieån traùch hoï khi Ngaøi trôû laïi. “Ngöôi ñaõ töø boû ñöùc tin cuûa ngöôi. Taïi sao ngöôi cö xöû nhö moät noâ leä? Ta laøm cho ngöôi trôû thaønh vua.” Coù vaøi ngöôøi haønh ñoäng gioáng nhö nhöõng noâ leä treân theá gian naøy. Coù ñuùng cho moät nhaø vua khi oâng noùi “thöa ngaøi” vôùi thaàn daân cuûa oâng khoâng? Tuy nhieân, vaøi ngöôøi coâng chính noùi nhö theá duø hoï bieát noù khoâng ñuùng. Hoï quyø xuoáng caàu xin theá gian tha thöù cho hoï ngay caû sau khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi thoaùt hoï khoûi toäi loãi. Nhaø vua phaûi coù tö caùch nhaø vua. 

Toâi tuyeân boá treân danh nghóa nhaø vua caùch ñoäc laäp choáng laïi vôùi theá gian ngay sau khi toâi trôû thaønh nhaø vua. Toâi tin raèng toâi trôû thaønh moät vua vaø cö xöû nhö caùch nhaø vua, duø toâi coøn treû. 



Bôûi vaâng phuïc Moät Ngöôøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ 


Roâ-ma 5:18-19 cheùp, “Vaäy, nhö bôûi chæ moät toäi maø söï ñoaùn phaït raûi khaép heát thaûy moïi ngöôøi theå naøo, thì bôûi chæ moät vieäc coâng bình maø söï xöng coâng bình, laø söï ban söï soáng, cuõng raûi khaép cho moïi ngöôøi theå aáy. Vì, nhö bôûi söï khoâng vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi maø moïi ngöôøi khaùc ñeàu thaønh ra keû coù toäi, thì cuõng moät leõ aáy, bôûi söï vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi maø moïi ngöôøi khaùc seõ ñeàu thaønh ra coâng bình.”

“Vaäy, nhö bôûi chæ moät toäi maø söï ñoaùn phaït raûi khaép heát thaûy moïi ngöôøi theå naøo.” ÔÛ ñaây, söï ñoaùn phaït coù nghóa laø xeùt ñoaùn. Moät ngöôøi ñöôïc sanh ra laø haäu töï cuûa A-ñam vaø khoâng ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh, maëc duø ngöôøi aáy tin Chuùa Jeâsus, thì cuõng bò phaùn xeùt. “Thì bôûi chæ moät vieäc coâng bình maø söï xöng coâng bình, laø söï ban söï soáng, cuõng raûi khaép cho moïi ngöôøi theå aáy.” 

Moïi ngöôøi ñöôïc neân coâng chính bôûi coâng vieäc coâng chính cuûa Chuùa Jeâsus, laø Ñaáng ñöôïc sanh ra bôûi nöõ ñoàng trinh Ma-ry vaø chòu Baùp-teâm ôû soâng Gioâ-ñanh ñeå gaùnh toäi loãi cuûa nhaân loaïi. Ngaøi hy sinh caû ñôøi soáng Ngaøi ñeå chòu ñoùng ñinh trong vò trí cuûa hoï ñeå laøm cho hoï neân coâng chính. Bôûi söï vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi trong yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Cha, nhieàu ngöôøi ñöôïc trôû neân coâng chính. 

Noùi moät caùch nghieâm tuùc, moïi ngöôøi treân theá gian laø toäi nhaân hay laø hoï laø nhöõng ngöôøi coâng chính neáu chuùng ta nhaän xeùt hoï töø quan ñieåm cuûa ñöùc tin? Taát caû hoï laø ngöôøi coâng chính. Vaøi ngöôøi giaän döõ vaø choáng ñoái vôùi toâi khi toâi noùi nhö theá bôûi ñöùc tin. Söï thaät laø khoâng coù moät ai coù toäi tröôùc quan ñieåm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi sai con ñoäc sanh cuûa Ngaøi ñeán theá gian vaø chuyeån taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua Ngaøi vaø ñeå Ngaøi bò phaùn xeùt nhö laø moät ñaïi dieän cuûa nhaân loaïi. 



Con ngöôøi ñi vaøo Nöôùc Thieân ñaøng hay vaøo ñòa nguïc laø tuøy theo ñöùc tin cuûa hoï 


Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaùn xeùt theá gian nöõa vì Ngaøi ñaõ phaùn xeùt Chuùa Jeâsus thay cho con ngöôøi. Tuy nhieân, coù ngöôøi tin ñieàu naøy vaø coù nguôøi khoâng tin, maëc duø Con Ñöùc Chuùa Trôøi caát taát caû toäi loãi theá gian vaø xoùa saïch noù ñi bôûi söï vaâng phuïc yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi tin vaøo Nöôùc Thieân ñaøng bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi keå hoï laø coâng chính vaø noùi, “Ngöôi coâng chính. Ngöôi tin raèng ta ñaõ xoùa saïch taát caû toäi loãi cuûa ngöôi. Haõy ñeán. Ta ñaõ chuaån bò Nöôùc Thieân ñaøng cho ngöôi.” Hoï ñaày ñuû thaåm quyeàn ñi vaøo Nöôùc Thieân ñaøng.

Nhöng moät vaøi ngöôøi khoâng tin Ngaøi ñaõ töø choái Phuùc aâm vaø noùi, “Ñöùc Chuùa Trôøi oâi! Ñieàu ñoù thaät chaêng? Toâi khoâng theå tin noù. Thaät chaêng? Thaät söï toâi khoâng theå hieåu.” Ñöùc Chuùa Trôøi seõ noùi, “Taïi sao ngöôì laøm Ta giaän? Haõy tin Ta neáu ngöôi muoán tin.” “Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh coù ñuùng khoâng Chuùa?” “Ta cöùu ngöôi.” “Toâi khoâng theå tin noù. Toâi coù theå tin 90% nhöng toâi nghi ngôø 10% coøn laïi.” 

Theá roài Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaùn vôùi hoï, “Ngöôi khoâng tin noù duø ta ñaõ cöùu ngöôi. Haõy laøm y theo ñöùc tin cuûa ngöôi. Ta quyeát ñònh ñaøy nhöõng keû coù toäi thuoäc doøng doûi A-ñam vaøo ñòa nguïc. Ta cuõng laøm neân Nöôùc Thieân ñaøng. Vaøo thieân ñaøng neáu ngöôi muoán vaø vaøo ñòa nguïc neáu ngöôi muoán bò neùm vaøo ñòa nguïc.” Vaøo thieân ñaøng hay ñòa nguïc laø tuøy thuoäc vaøo ñöùc tin cuûa baïn. 

Baïn coù tin raèng Chuùa Jeâsus cöùu baïn ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa baïn bôûi pheùp Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø huyeát ñoå ra treân Thaäp töï giaù khoâng? Noù tuøy thuoäc vaøo ñöùc tin cuûa baïn. Khoâng coù söï löng chöøng giöõa Thieân ñaøng vaø ñòa nguïc. Khoâng coù ñieàu nhö theå laø “khoâng” tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù “vaâng” maø thoâi. Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng khoâng bao giôø phaùn vôùi chuùng ta “khoâng.” Ñöùc Chuùa Trôøi höùa vaø hoaøn thaønh taát caû moïi vieäc. Ngaøi ñaõ taåy xoùa taát caû toäi cuûa toäi nhaân. 



Nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa 


Chuùng ta haõy xem Roâ-ma 5:20-21. “Vaû, luaät phaùp ñaõ xen vaøo, haàu cho toäi loãi gia theâm; nhöng nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa, haàu cho toäi loãi ñaõ cai trò laøm neân söï cheát theå naøo, thì aân ñieån cuõng cai trò bôûi söï coâng bình theå aáy, ñaëng ban cho söï soáng ñôøi ñôøi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta.”

 Taïi sao luaät phaùp xen vaøo? Ñeå laøm toäi loãi gia theâm. Con ngöôøi chaéc chaén coù toäi vì laø haäu töï cuûa A-dam. Nhöng hoï khoâng bieát baûn chaát toäi loãi cuûa hoï vaø vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho con ngöôøi luaät phaùp ñeå hoï nhaän ra toäi vì luaät phaùp ra leänh cho hoï phaûi laøm nhöõng gì vaø khoâng ñöôïc laøm nhöõng gì, vaø noù trôû neân toäi neáu khoâng vaâng phuïc luaät phaùp trong tö töôûng vaø haønh ñoäng. 

Luaät phaùp ñaõ vaøo ñeå toäi loãi gia theâm. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta luaät phaùp ñeå chuùng ta bieát raèng chuùng ta laø nhöõng toäi nhaân nghieâm troïng vaø coù voâ soá toäi. Tuy nhieân, nôi naøo toäi loãi gia theâm, aân ñieån caøng gia theâm. Ñieàu naøy coù nghóa laø moät ngöôøi sanh ra trong toäi loãi laø thuoäc doøng gioáng A-ñam, nhöng hoï nghó raèng chính hoï laø nhöõng toäi nhaân thöù yeáu neân trong thöïc teá hoï khoâng caàn Chuùa Jeâsus cöùu hoï. 

Tuy nhieân, ai nghó raèng con ngöôøi laø yeáu ñuoái vaø khoâng theå soáng theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong xaùc thòt thì seõ caûm taï Chuùa vì Ngaøi cöùu hoï. Phuùc aâm noùi raèng Chuùa caát taát caû toäi loãi theá gian moät laàn ñuû caû laø moùn quaø voâ giaù daønh cho con ngöôøi. “Nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa.” Moùn quaø gia theâm, vì theá toäi nhaân nghieâm troïng ñöôïc trôû neân coâng chính. Nhöõng toäi nhaân thöù yeáu nghó raèng toäi cuûa hoï khoâng ñaùng bò ñaøy ñi ñòa nguïc. Chæ nhöõng toäi nhaân nghieâm troïng ñöôïc trôû neân coâng chính hoaøn toaøn. 

Vì theá ai bieát raèng hoï laø toäi nhaân nghieâm troïng seõ ca ngôïi söï cöùu roãi cuûa Chuùa Jeâsus. Coù ít nhaø truyeàn ñaïo vôùi baûn chaát toát trong voøng nhöõng nhaø truyeàn ñaïo Phuùc aâm treân theá giôùi. “Nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa.” Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø chuùng ta coù theå phaïm toäi coù muïc ñích ñeå aân ñieån ñöôïc gia theâm hôn nöõa. 

Söù ñoà Phao-loâ noùi trong Roâ-ma 6:1, “Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Chuùng ta phaûi cöù ôû trong toäi loãi, haàu cho aân ñieån ñöôïc dö daät chaêng?” Phao-loâ muoán noùi, “chuùng ta ñöôïc cöùu neáu chuùng ta chæ tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa ñaõ taåy xoùa taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta roài vaø cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï caùch dö daät. Chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính bôûi tin trong loøng cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu bôûi tin nhöõng gì Chuùa ñaõ laøm cho chuùng ta. Khoâng coù vaán ñeà bao nhieâu toäi aùc maø chuùng ta laøm ra hay bao nhieâu laàn chuùng ta phaïm toäi, chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính khoâng bôûi vieäc laøm nhöng bôûi ñöùc tin trong leõ thaät. 

Chuùng ta trôû neân coâng chính bôûi ñöùc tin. Vieäc laøm cuûa chuùng ta gian aùc theá naøo? Bao nhieâu laàn chuùng ta phaïm toäi? Bao nhieâu laàn chuùng ta thieáu soùt tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng voâ toäi? Toâi khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø ca ngôïi Chuùa. Roâ-ma 5:20-21 vieát, “Vaû, luaät phaùp ñaõ xen vaøo, haàu cho toäi loãi gia theâm; nhöng nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa, haàu cho toäi loãi ñaõ cai trò laøm neân söï cheát theå naøo, thì aân ñieån cuõng cai trò bôûi söï coâng bình theå aáy, ñaëng ban cho söï soáng ñôøi ñôøi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta.”

Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta söï soáng ñôøi ñôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Söï coâng chính cuûa Chuùa laø cho chuùng ta cuøng trò vì vôùi Ngaøi. Toâi ca ngôïi Chuùa, Ñaáng cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi loãi cuûa hoï caùch phong phuù dö daät. Caûm taï ôn   Chuùa.