Sermons

【Chapter 6-1】 Giôùi thieäu Saùch Roâ-ma ñoaïn 6Chuùng ta phaûi nhaän ra söï maàu nhieäm cuûa Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus  


Baïn bieát vaø tin vaøo söï maàu nhieäm cuûa Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus nhaän töø Giaêng khoâng? Toâi muoán noùi vôùi baïn veà ñieàu naøy qua Roâ-ma 6:1-4. “Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Chuùng ta phaûi cöù ôû trong toäi loãi, haàu cho aân ñieån ñöôïc dö daät chaêng? Chaúng heà nhö vaäy! Chuùng ta ñaõ cheát veà toäi loãi, leõ naøo coøn soáng trong toäi loãi nöõa? Hay laø, anh em chaúng bieát raèng chuùng ta thaûy ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, töùc laø chòu pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi sao? Vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi, haàu cho Ñaáng Christ nhôø vinh hieån cuûa Cha ñöôïc töø keû cheát soáng laïi theå naøo, thì chuùng ta cuõng soáng trong ñôøi môùi theå aáy.”


Ñeå hieåu ñoaïn Kinh thaùnh naøy vaø ñaøo saâu vaøo leõ thaät, chuùng ta tröôùc heát phaûi hieåu ñöùc tin cuûa Phao-loâ baøy toû trong thô Ga-la-ti 3:27 vaø coù cuøng ñöùc tin nhö oâng. Oâng noùi, “Vaû, anh em thaûy ñeàu chòu pheùp baùp tem trong Ñaáng Christ, ñeàu maëc laáy Ñaáng Christ vaäy.” Ñoaïn Kinh thaùnh naøy coù yù nghóa gì? Chuùng ta coù theå hieåu nhöõng töø naøy qua Ma-thi-ô 3:13-17.  

Phao-loâ hoûi chuùng ta coù tieáp tuïc ôû trong toäi töø khi chuùng ta nhaän söï tha toäi moät laàn vaø cho taát caû qua vieäc tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng. Phao-loâ traû lôøi laø khoâng, vaø noù cuõng laø caâu traû lôøi cho nhöõng ai thaät söï tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø ngöôøi coâng chính khoâng bao giôø phaïm toäi trong xaùc thòt. Noù khoâng ñuùng. 

Noù cuõng khoâng coù nghóa vì toäi loãi chuùng ta ñöôïc tha, chuùng ta seõ coù keá hoaïch phaïm toäi nöõa. Ngöôøi coâng chính ñaõ ñöôïc Baùp-teâm trong söï cheát cuûa Ngaøi. Laøm theá naøo moät ngöôøi coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laïi tieáp tuïc soáng trong toäi loãi? Ñieàu naøy khoâng ñuùng. Phao-loâ giaûi thích lyù do trong thô Ga-la-ti 3:27,“Vaû, anh em thaûy ñeàu chòu pheùp baùp tem trong Ñaáng Christ, ñeàu maëc laáy Ñaáng Christ vaäy.” 

Noùi caùch khaùc, Chuùa Jeâsus nhaän taát caû toäi loãi chuùng ta vôùi Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø cheát treân Thaäp töï giaù ñeå nhöõng ai tin Ngaøi coù theå “ñöôïc Baùp-teâm trong Ñaáng Christ” bôûi ñöùc tin. Vì theá, chuùng ta phaûi coù loaïi ñöùc tin naøy. Chuùng ta phaûi coù ñöùc tin thoáng nhaát vôùi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus  


Chuùng ta phaûi coù ñöùc tin maø noù lieân keát vôùi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi. Kinh thaùnh noùi, “Vaû, anh em thaûy ñeàu chòu pheùp baùp tem trong Ñaáng Christ, ñeàu maëc laáy Ñaáng Christ vaäy.” Kinh thaùnh naøy coù nghóa laø khi Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm bôûi Giaêng treân soâng Goâ-ñanh, Ngaøi caát taát caû toäi loãi chuùng ta moät laàn. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø söï cheát cuûa Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù laø söï cöùu chuoäc cho toäi loãi chuùng ta vì Ngaøi ñaõ caát taát caû toäi loãi theá gian qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Hieåu vaø tin vaøo leõ thaät naøy laø coù ñöùc tin lieân keát vôùi Chuùa chuùng ta.  

Chuùng ta bò taùch rôøi khoûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø vì toäi loãi cuûa chuùng ta. Baïn coù bieát raèng Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi vaø söï quaù phaïm cuûa chuùng ta khi Giaêng laøm Baùp-teâm cho Ngaøi khoâng? Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta moät laàn qua Baùp-teâm vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù ñeå traû tieàn coâng cuûa toäi. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi phaïm toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi trong suoát cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Vì theá, chuùng ta phaûi coù ñöùc tin thoáng nhaát vôùi Ñaáng Christ bôûi ñaët neàn taûng ñöùc tin cuûa chuùng ta treân Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù.chuùng ta seõ ñöôïc keát hôïp laøm moät vôùi Ñaáng Christ chæ khi chuùng ta tin raèng Chuùa Jeâsus hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi.   

Ai vaâng phuïc yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Cha vaø hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ngaøi? Ñoù laø chính Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Chuùa Jeâsus hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi moät laàn ñuû caû. Chuùa Jeâsus chæ coù theå traû coâng giaù cuûa toäi vôùi söï cheát cuûa Ngaøi bôûi nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua Baùp-teâm maø Ngaøi ñaõ nhaän töø Giaêng. Neáu chuùng ta muoán laøm moät vôùi Ñaáng Christ, chuùng ta phaûi coù ñöùc tin trong Baùp-teâm cuûa Ngaøi maø noù ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta moät laàn ñuû caû.   

Chuùng ta phaûi laøm moät vôùi Chuùa chuùng ta vaø tin Ngaøi vì Ngaøi trôû neân Cöùu Chuùa ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Chæ coù moät söï choïn löïa cho baïn baây giôø laø baïn coù chaáp nhaän leõ thaät naøy hay khoâng. Trôû neân con Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin vaøo pheùp Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù hay laø bò keát aùn cheát ñôøi ñôøi trong ñòa nguïc bôûi söï choái töø leõ thaät laø hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo baïn. Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm ñeå toäi cuûa chuùng ta coù theå ñöôïc caát ñi (Ma-thi-ô 3:13-15). 


Neáu chuùng ta xem Ma-thi-ô 3:15, chuùng ta coù theå thaáy “nhö vaäy” nhö laø yù nghiaõ cuûa söï hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuïm töø “nhö vaäy” laø “hutos” trong Hy vaên, noù coù nghóa “trong caùch naøy,” “thích hôïp nhaát” hay “khoâng coù caùch naøo khaùc ngoaøi caùch naøy” noùi roû raèng Baùp-teâm cuûa Ngaøi laø caùch chaéc chaén nhaát cuûa vieäc giaûi quyeát toäi cuûa chuùng ta. Töø naøy laøm saùng toû raèng Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân Ngaøi qua Baùp-teâm maø Ngaøi ñaõ nhaän nôi Giaêng. 

Khi Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm, toäi loãi chuùng ta ñöôïc trao qua cho Ngaøi. Chuùng ta phaûi tin trong leõ thaät ñöôïc cheùp trong Roâ-ma 6:5-11 raèng Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm ñeå toäi loãi chuùng ta coù theå ñöôïc mang ñi vaø Ngaøi cheát treân Thaäp töï giaù ñeå cöùu toaøn veïn loaøi ngöôøi.

Vì baïn phaûi traû nôï cho vaøi ngöôøi, baïn phaûi traû caùi giaù töông ñöông vôùi moùn nôï. Trong cuøng caùch aáy, chuùng ta phaûi bieát trong phöông caùch gì vaø bao nhieâu maø Chuùa chuùng ta traû giaù ñeå caát toäi loãi chuùng ta ñi.  

Khi Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm Ngaøi caát taát caû toäi maø chuùng ta vi phaïm töø khi chuùng ta sanh ra ñeán 10 tuoåi, vaø roài 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90. vaø toäi chuùng ta vi phaïm trong hôi thôû ôû giaây phuùt cuoái cuøng. Ngaøi nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta moät laàn, toäi phaïm coù yù thöùc hay voâ yù. Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm ñeå taåy saïch toäi loãi cuûa chuùng ta vaø traû coâng gía cho toäi loãi treân Thaäp töï giaù. Ñaây laø ñieàu ñuùng chöùa ñöïng trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vaø nhöõng gì Kinh thaùnh noùi ñeán. 

ÔÛ ñaây chuùng ta coù theå thaáy haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân coá gaéng caùch khoù nhoïc ñeå nhaän Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa bôûi thieát laäp vaø hoå trôï cho Giaùo lyù Neân thaùnh vì vì hoï khoâng hieåu leõ maàu nhieäm cuûa “Baùp-teâm” maø Phao-loâ noùi ñeán. Neáu Chuùa Jeâsus khoâng ñeán theá gian vaø nhaän Baùp-teâm maø Giaêng thöï hieän cho Ngaøi, toäi loãi loaøi ngöôøi treân theá gian toàn taïi ñôøi ñôøi. Vì theá, chuùng ta phaûi khoâng tin loaïi Giaùo lyù sai laïc nhö theá maø noù daïy raèng taám loûng vaø thaân theå chuùng ta coù theå trôû neân thaùnh theo thôøi gian troâi qua. 

Leõ thaät duy nhaát vaø ñôøi ñôøi treân theá gian naøy laø Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm vaø caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh giuùp chuùng ta ñaéc thaéng taát caû nhöõng giaùo lyù sai laïc vaø mang chieán thaéng cho nhöõng ai tin. Vaäy neân, chuùng ta phaûi tin vaøo leõ thaät naøy. Vaøi Cô-ñoác-nhaân ñi vaøo ñòa nguïc trong luùc hoï khoâng ñöôïc taùi sanh vì hoï khoâng laøm moät vôùi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. 

Baïn coù bao giôø thaáy moät töôïng vôùi traùi tim vôùi daáu dao ñaâm khoâng? Noù baøy toû söï hy sinh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu chuùng ta ñeán noãi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. “Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. ” (Giaêng 3:16). 

Baïn phaûi chaáp nhaän tình yeâu cuûa Chuùa Jeâsus ban cho chuùng ta bôûi chòu Baùp-teâm vaø ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù. Loøng cuûa chuùng ta phaûi laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi soáng lieân keát vôùi Chuùa Jeâsus. Moät ñôøi soáng trung tín trong söï lieân keát vôùi Ñaáng Christ laø ñôøi soáng toát ñeïp. Phao-loâ noùi caùch quaû quyeát trong Roâ-ma ñoaïn 6 raèng chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin trong söï laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  


Chuùng ta, nhö Phao-loâ noùi trong Roâ-ma 7:25, phuïc vuï cho luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi taâm trí chuùng ta, tröø ra luaät cuûa toäi trong xaùc thòt chuùng ta khoâng? Vaâng, chuùng ta laøm theá. Ñoù laø taïi sao chuùng ta, nhö Phao-loâ, luoân luoân phaûi coù taám loøng laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu gì xaûy ra neáu chuùng ta khoâng laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Huûy dieät hoaøn toaøn. 

Nhöõng ai laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì soáng moät ñôøi soáng lieân keát vôùi Hoäi Thaùnh vaø caùc ñaày tôù cuûa Ngaøi. Xaùc thòt luoân coá gaéng phuïc vuï cho luaät cuûa toäi, vì theá chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin, nhaéc laïi luaät söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu chuùng ta giöõ trong trí vaø suy nghó veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi moãi ngaøy, chuùng ta seõ laøm moät vôùi Ngaøi. Ñoù laø taïi sao Kinh thaùnh noùi raèng thuù ñoàng nhai laïi thöùc aên laø tinh saïch (Leâ-vi-kyù 11:2-3). 

Laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù caûm thaáy söïc maïnh bay leân hay khoâng? Coá gaéng laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngay baây giôø! Haõy noùi baïn ñaõ laøm moät trong loøng vôùi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Theá tì baïn vaãn coøn coù toäi trong loøng hay khoâng? Khoâng. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù. Haõy tin ñieàu naøy trong loøng baïn. Baïn ñaõ keát hôïp laøm moät trong loøng baïn vôùi ñieàu naøy chöùa? Theà thì baïn cheát chöa? Chuùng ta cheát. Vaø Ñaáng Christ ñaõ soáng laïi töø keû cheát khoâng? Vaâng coù. Thì chuùng ta cuõng soáng laïi töø trong keû cheát. Khi chuùng ta lieân keát loøng cuûa chuùng ta vôùi Ñaáng Christ, toäi cuûa chuùng ta ñöôïc taåy saïch; chuùng ta cheát treân Thaäp töï giaù cuøng vôùi Ngaøi vaø cuøng soáng laïi töø keû cheát vôùi Ñaáng Christ. 

Tuy nhieân, ñieàu gì xaûy ra khi chuùng ta khoâng keát laøm moät vôùi Ngaøi? “OÂng nghó veà vaán ñeà gì? OÀ! OÂng ñang nghó veà Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. OÂng muoán noùi, trong Cöïu-öôùc vieäc ñaët tay treân ñaàu con sinh teá vaø trong Taân-öôùc noù laø Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus nhaän töø Giaêng. Coù leõ ñuùng. Nhöng maø noù quaù vó ñaïi neân moïi ngöôøi roái raám vì noù khoâng?”   

Nhöõng ai chæ tin vaøo pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus trong lyù thuyeát thì khoâng laø ñöùc tin thaät, vì theá cuoái cuøng hoï lìa boû Chuùa. Ñöùc tin lyù thuyeát, chæ gioáng nhö taøi lieäu maø hoïc sinh hoïc ôû tröôøng töø caùc giaùo sö, laø khoâng ñuû ñeå nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng coù nhöõng hoïc sinh thaät söï toân kính giaùo sö vaø coù gaéng hoïc tính chaát vaø söï laûnh ñaïo cuûa giaùo sö hoï. Chuùng ta khoâng chaáp nhaän lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi nhö chæ laø moät kieán thöùc nhöng oâm aáp noù vaøo trong loøng, cuøng vôùi nhöõng ñöùc tính cuûa Ngaøi, tình yeâu, loøng nhôn töø, vaø lôøi coâng chính. Chuùng ta phaûi vöùt boû nhöõng öôùc muoán rieâng cuûa chuùng ta ñeå chæ hoïc kieán thöùc khi chuùng ta daïy veà lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Taâm tí cuûa nhöõng ai ñaõ keát hôp laøm moät caùch saâu xa vôùi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñeå phuïc vuï Chuùa vaø coù söï thoâng coâng toát vôùi Ngaøi, vaø khoâbng deå gì lay chuyeån khoûi vò trí cuûa noù. Hoï chæ di chuyeån caùch thaän troïng ñeå ñaït ñöôïc Ñaïi maïng leäng truyeàn giaùo. Nhöng nhöõng vieäc nhoû deå daøng aûnh höôûng treân ñôøi soáng cuûa nhöõng ai khoâng keát laøm moät vôùi Ngaøi. 

Chuùng ta phaûi coù ñöùc tin laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Chuùa chuùng ta. Chuùng ta khoâng ñöôïc ñeå loøng chuùng ta lay ñoäng vôùi nhöõng vieäc nhoû cuûa theá gian. Nhöõng ai lieânkeát vôùi Ñaáng Christ laø Baùp-teâm trong Chuùa Jeâsus, cheát treân Thaäp töï giaù vôùi Ngaøi vaø soáng laïi vôùi Ngaøi ñeå ñöôïc cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa hoï. Chuùng ta khoâng laø ngöôøi cuûa theá gian traàn tuïc naøy vì theá chuùng ta phaûi tin. Chuùng ta phaûo laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi ñeå vui loøng Ngaøi, laø Ñaáng goïi chuùng ta laø ñaày tôù cuûa söï coâng chính cuûa Ngaøi.  

Neáu baïn keát laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, loøng cuûa baïn seõ luoân luoân bình an vaø vui möøng vì naêng quyeàn cuûa Chuùa ôû cuøng chuùng ta. Chuùng ta coù theå soáng moät ñôøi soáng ñaày phöôùc haïnh vì Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cuûa Ngaøi vaø quyeàn naêng thaùnh cho chuùng ta caùch dö daät.  

Haõy ñeå loøng cuûa chuùng ta keát laøm moät vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Roài baïn seõ coù theå laø moät vôùi caùc ñaày tôù cuûa Ngaøi, nhö toâi, coù moät ñöùc tin maïnh meû trong lôøi cuûa Ngaøi qua söï thoâng coâng hoå töông vaø phuïc vuï cho coâng vieäc cuûa Ngaøi caùch nhieät tình. Chuùa ñaõ taåy saïch toäi loåi cuûa baïn maëc duø baïn coù ñöùc tin nhö haït caûi. Haõy giöõ söï lieân keát laøm moät vôùi Ngaøi, ñaëc bieät vôùi Baùp-teâm cuûa Ngaøi, maëc duø baïn yeáu ñuoái.  

Chuùng ta caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì söï ban cho cuûa Ngaøi bôûi ñöùc tin keát hôïp trong Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Chuùng ta phaûi keát laøm moät loøng cuûa chuùng ta vôùi Chuùa töø baây giôø cho ñeán ngaøy chuùng ta gaëp Chuùa chuùng ta. Chính chuùng ta yeáu ñuoái vì theá chuùng ta phaûi lieân keát. Baïn ñaõ hoïc ñöùc tin ñeå lieân keát vôùi söï coâng chính cuûa Chuùa Jeâsus chöa? Baïn coù ñaït ñöôïc ñöùc tin trong söï lieân keát vôùi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus chöa? Baây giôø baïn phaûi coù ñöùc tin lieân keát vôùi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi. Nhöõng ai khoâng coù ñöùc tin nhö theá seõ thaát baïi trong söï cöùu roãi vaø soáng ñôøi soáng khoâng trung thaønh. Vì theá söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø coát yeáu cho ñôøi soáng cuûa baïn. 

Lieân keát vôùi Chuùa mang laïi phöôùc cuûa söï tha toäi vaø soáng nhö con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi qua ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Loøng mong muoán thaønh thaät cuûa toâi laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh söï coâng chính cuûa baïn. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Chuùa cuûa ñöùc tin cuûa baïn vaø laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Haõy tin! Vaø nhaän laáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ôû vôùi baïn. Chuùng ta khoâng ñöôïc daâng leân Ñöùc Chuùa Trôøi chæ söï coáng hieán cuûa chuùng ta  


Vaøi Cô-ñoác-nhaân khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng ca ngôïi Chuùa, “♫OÀ, Ñöùc Chuùa Trôøi laáy caøi cuûa toâi laø thaønh caùi cuûa Ngaøi, söï daâng hieán cuûa toâi, cuoäc soáng cuûa toâi, söï hy sinh cuûa toâi duø noù laø nhoû, toâi daâng taát caû cho Ngaøi, Vua cuûa toâi. Toâi seõ chæ soáng vì Ngaøi, Chuùa oâi! ♫OÀ, Ñöùc Thaùnh Linh ñeán nhö löûa.” Chuùng ta khoâng ñöôïc trôû neân gioáng nhö nhöõng Cô-ñoác-nhaân nhö theá. Hoï ngôïi khen haøng ngaøy vaø tieáp tuïc daâng söï daâng hieán cuûa hoï leân Chuùa, vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù baát cöù cô hoäi naøo ñeå caùi gì ñoù cho hoï.  

Con ngöôøi ñang quaáy roái Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi quaù nhieät taâm. Ñöùc Chuùa Trôøi ñang meät moõi veà nhöõng coáng hieán ñui muø cuûa hoï. Hoï thuùc giuïc Ñöùc Chuùa Trôøi nhaän söï coâng chính ‘loaøi ngöôøi’ cuûa hoï. Hoï khoâng ngöøng keâu caàu Ñöùc Chuùa Trôøi, “OÂ, laïy Ñöùc Chuùa Trôøi! Chaáp nhaän söï coáng hieán cuûa chuùng toâi!” trong khi hoï ñang lau saøn nhaø, queùt ngaïch cöûa, caàu nguyeän, ngôïi khen vaø caû aên uoáng. Ñoù laø baát kính trong khi haàu heát caùc Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay chæ baûo Chuùa Jeâsus chaáp nhaän söï coáng hieán theo xaùc thòt cuûa hoï trong khi hoï khoâng bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng tin vaøo noù. Chuùng ta phaûi ñaët söï coáng hieán cuûa chuùng ta ra ngoaøi trong choác laùt vaø chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, trong ñoù coù chöùa ñöïng Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Söï coáng hieán cuûa xaùc thòt cuûa chuùng ta khoâng coù baát cöù keát quaû naøo tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng con ngöôøi tieáp tuïc caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi tieáp nhaän söï coáng hieán cuûa hoï vaø baùo laïi laø tha toäi cho hoï. Ñieàn naøy ngu daïi gioáng nhö moát aên xin  ngheøo ngu daïi hieán taát caû cuûa cuûa anh ta cho moät nhaø tyû phuù vaø caàu xin ñöôïc soáng trong caên nhaø quí toäc ñeå ñeàn buø laïi cho cuûa daâng voâ giaù trò vaø dô baån cuûa anh ta. DCTkhoâng muoán chuùng ta khoe khoang veà söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta coù ñöùc tin vaø tin vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Cô-ñoác-giaùo thì khoâng phaûi laø moät toân giaùo do loaøi ngöôøi taïo döïng neân trong theá gian naøy. Cô-ñoác-giaùo thì khoâng gioáng nhö caùc toân giaùo theá tuïc khaùc nhö Phaät giaùo, maø noù ñoøi hoûi ngöôøi ta phaûi caàu nguyeän lieân tuïc, quì xuoáng vaø laøm tinh saïch chính mình. Chuùng ta khoâng neân coù ñöùc tin nhö theá; cuoái xuoáng vaø caàu nguyeän vì phöôùc haïnh laø ñeå hình thaønh moät toân giaùo theá tuïc. Chuùng ta phaûi töø boû söï coáng hieán cuûa chuùng ta vaø ñoøi hoûi phöôùc cuûa Ngaøi, nhöng thay vaøo ñoù, bieát vaø chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ngaøi muoán ban noù cho chuùng ta.  

Chuùng ta seõ nhaän söï tha toäi khi chuùng ta tin pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát ñoå ra cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Chuùa Jeâsus chòu Baùp-teâm ñeå nhaän taát caû toäi loãi cuûa theá gian vaø cheát ñeå chuoäc toäi moät laàn ñuû caû. Vì theá, Ngaøi khoâng caàn laäp laïi Baùp-teâm vaø söï cheát cuûa Ngaøi.  

Heâ-bô-rô 10:18 vieát, “Bôûi heã coù söï tha thöù thì khoâng caàn daâng cuûa leã vì toäi loãi nöõa.” Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi bôûi nhaän Baùp-teâm vaø cheát moät laàn, hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baây giôø ñöùc tin cuûa w trong Baùp-teâm vaø huyeát Chuùa Jeâsus ñaõ phuïc hoài söï töông giao cuûa chuùng ta vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Phao-loâ noùi tieáp,“Vaäy, chôù ñeå toäi loãi cai trò trong xaùc hay cheát cuûa anh em, vaø chôù chieàu theo tö duïc noù.” (Roâ-ma 6:12). Chuùng ta seõ trò vì vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ngaøi laø Chuùa cuûa chuùng ta, Vua cuûa caùc vua. Toäi loãi seõ khoâng coøn thoáng trò treân chuùng ta. Thôøi kyø toäi loãi cai trò treân chuùng ta ñaõ qua roài. Chuùng ta khoâng ñöôïc theo nhöõng giaùo ñieàu ngu daïi hay khaùt voïng cuûa xaùc thòt. Chuùng ta coù theå ñaéc thaéng taát caû nhöõng ñieàu ñoù caùch hoaøn toaøn vì Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta söï coâng chính troïn veïn cuûa Ngaøi.  Haõy daâng loøng vaø thaân theå cuûa baïn nhö laø coâng cuï cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi  


“Chôù noäp chi theå mình cho toäi loãi, nhö laø ñoà duøng gian aùc, nhöng haõy phoù chính mình anh em cho Ñöùc Chuùa Trôøi, döôøng nhö ñaõ cheát maø nay trôû neân soáng, vaø daâng chi theå mình cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø ñoà duøng veà söï coâng bình” (Roâ-ma 6:13). 

Phao-loâ noùi veà ba chaân lyù quan troïng ñeå choáng laïi toäi. Tröôùc heát, chuùng ta khoâng ñöôïc vaâng phuïc thaân theå hay cheát trong duïc voïng cuûa noù. Chuùng ta phaûi töø choái nhöõng gì baûn ngaû cuõ cuûa chuùng ta coá gaéng laøm theo duïc voïng cuûa noù. Thöù hai, chuùng ta khoâng ñöôïc daâng chi theå chuùng ta nhö ñoà duøng cuûa toäi loãi. Chuùng ta phaûi ngöng caùc chi theå cuûa chuùng ta, maø noù laø khaû naêng cuûa chuùng ta, ñöôïc duøng nhö ñoà duøng cho söï baát chính. Thöù ba, chuùng ta phaûi daâng chi theå chuùng ta nhö ñoà duøng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Tröôùc khi chuùng ta tin Chuùa Jeâsus, chuùng ta daâng tay, chaân, mieäng, vaø maét chuùng ta cho toäi loãi. Chuùng ta trôû neân coâng cuï cuûa toäi loãi vaø böôùc ñi ñeán nôi naøo noù daãn daét. Nhöng baây giôø, chuùng ta phaûi quyeát ñònh ngaên trôû söû duïng chi theå chuùng ta nhö laø coâng cuï cuûa söï baát chính cuûa toäi loãi. Chuùng ta khgoâng ñöôïc ñeå toäi loãi thoáng trò treân chuùng ta maø khoâng coù söï khaùng cöï. Khi caùm doå ñeán, chuùng ta phaûi tuyeân boá, “Toäi loãi, ngöôi ñaõ cheát vôùi Ñaáng Christ.” Vaø chuùng ta phaûi xöng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa cuûa taát caû söï soáng cuûa chuùng ta. 


Trong ñôøi soáng ñöùc tin, chuùng ta neân giöõ trong trí hai vieäc, vieäc naøo neân laøm vaø vieäc naøo khoâng neân laøm. Chuùng ta khoâng ñöôïc daâng chi theå chuùng ta cho toäi loãi, nhöng daâng chuùng cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng gì chuùng ta phaûi laøm thì cuõng quan troïng nhö nhöõng gì chuùng ta khoâng neân laøm. Neáu chuùng ta khoâng daâng moät ñieàu gì ñoù cho Ñöùc Chuùa Trôøi thì noù coù nghóa laø chuùng ta daâng cho toäi loãi. Thí duï, neáu chuùng ta daâng thì giôø chuùng ta cho Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta seõ khoâng coù thì giôø ñeå daâng cho toäi loãi. Chuùng ta phaûi trôû neân keû thuø cuûa toäi loãi vaø leä thuoäc vaøo gia ñình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta coù theå noùi caùch lieàu lænh raèng, “Toâi khoâng coù can ñaûm ñeå thaéng toäi loãi.” Tuy nhieân Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta trong Roâ-ma 6:14 raèng chuùng ta chuùng ta khoâng neân nghó nhö theá. “Vì toäi loãi khoâng cai trò treân anh em ñaâu; bôûi anh em chaúng thuoäc döôùi luaät phaùp, maø thuoäc döôùi aân ñieån..” Neáu chuùng ta tieáp tuïc ôû döôùi söï cai trò cuûa toäi loãi, chuùng ta seõ chaéc chaén phaïm toäi nöõa. Nhöng neáu chuùng ta ôû döôùi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, noù giöõ chuùng ta vaø ban cho w söï ñaéc thaéng. Vì theá taùc giaû Thi thieân caàu nguyeän, “Xin haõy laøm cho böôùc toâi vöõng trong lôøi Chuùa; Chôù ñeå söï gian aùc gì laán löôùt treân toâi.” (Thi thieân 119:133). 

Chuùng ta coøn soáng treân ñaát bao laâu, toäi loãi seõ tìm caùch ñeán vôùi chuùng ta baáy laâu. Ngay sau khi chuùng ta xöng nhaän raèng chuùng ta ñaõ cheát vôùi Ñaáng Christ, toäi loãi seõ coá gaéng ñaùnh ñoã chuùng ta vaø cai trò treân chuùng ta. Neáu chuùng ta coá gaéng trôû neân coâng chính bôûi chính chuùng ta döôùi luaät phaùp, chuùng ta khoâng theå thoaùt khoûi söï thoáng trò cuûa toäi loãi. Nhöng chuùng ta phaûi ghi nhôù trong trí raèng chuùng ta coù ñöùc tin tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá toäi loãi khoâng theå thoáng trò treân chuùng ta. Chuùng ta phaûi bieát ñieàu naøy vaø rao noù ra. 

Taát caû caùc baïn phaûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø xöng noù ra bôûi moâi mieäng mình. “Vì tin bôûi trong loøng maø ñöôïc söï coâng bình, coøn bôûi mieäng laøm chöùng maø ñöôïc söï cöùu roãi.” (Roâ-ma 10:10). Ñoù laø vieäc quan troïng thaät söï cho baïn ñeå tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû taám loøng vaø xöng ra baèng moâi mieäng. 


Cho neân, baát cöù khi naøo toäi loãi coá gaéng cai trò treân chuùng ta, moãi khi giaän döõ ñeán trong trí chuùng ta, moãi khi taø daâm vaø daâm duïc coá gaéng laøm suy laïc chuùng ta, tính tham lam caùm doå chuùng ta ñeå löøa doái ngöôøi khaùc ñeå taêng cöôøng cho cuoäc soáng chuùng ta, ghen gheùt vaø nghi ngôø lôùn leân, hay söï theøm muoán oâm chaët laáy loøng chuùng ta, chuùng ta neâu keâu leân raèng, “Chuùa Jeâsus, xin caát laáy taát caû nhöõng toäi loãi naøy ñi.” Chuùng ta phaûi keâu leân, “Toäi loãi! Ngöôøi khoâng theå cai trò treân ta. Ñöùc Chuùa Trôøi, vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi cöùu ta hoaøn toaøn khoûi taát caû toäi loãi cuûa ta, söï huûy dieät, söï ruûa saû vaø Satan.”  

Cuïm töø, ‘chuùng ta soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi’ coù ngjóa laø chuùng ta soáng caùch coâng chính vì ñöùc tin cuûa w trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho nhöõng ai tin vaøo pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi ñöôïc trôû neân troïn veïn. Ñoù laø taïi sao chuùng ta cheát vì toäi vaø soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Khoâng coù gì quan troïng cho baèng bieát vaø xöng nhaän raèng chuùng ta ñöôïc phuïc sinh bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.   

Phao-loâ noùi raèng nôi naøo toäi loãi gia theâm thì aân ñieån gia theâm (Roâ-ma 5:20). Theá thì ngöôøi ta hieåu sai veà Ngaøi vaø noùi raèng con ngöôøi cöù tieáp tuïc phaïm toäi ñeå ñöôïc gia theâm aân ñieån. Nhöng Phao-loâ traùch hoï. Nhieàu vieäc chöa ñöôïc giaûi quyeát sau khi tin Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Ngaøi. Toäi loãi theá gian seõ bao quanh chuùng ta vaø coá gaéng chieám laáy loøng cuûa chuùng ta. 

Tuy nhieân, baát cöù khi naøo ñieàu ñoù xaûy ra, chuùng ta coù theå tin caäy vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaéc thaéng söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta hay söï ngôø vöïc bôûi ñöùc tin. Chuùng ta coù theå soáng nhö con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laøm Ngaøi vui loøng veà ñieàu ñoù. Vôùi ñöùc tin nhö theá, chuùng ta coù theå cheát vì toäi loãi vaø soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta coù theå soáng ñôøi soáng coøn laïi cuûa chuùng ta bôûi tin vaøo vaø theo ñuoåi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø seõ soáng ñôøi ñôøi trong Nöôùc Ngaøi khi chuùng ta ñeán ñoù.  

Roâ-ma 6:23 cheùp, “Vì tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát; nhöng söï ban cho cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï soáng ñôøi ñôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta.” A-men. Nhöõng ai xöng nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, tin vaøo quyeàn naêng Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø hieäu quaû cuûa söï phaùn xeùt treân Thaäp töï giaù. A-men 


Ha-leâlu-gia! Ngôïi khen Chuùa!