Sermons

【Chapter 6-2】 < Roâ-ma 6:2-8 > YÙ nghóa thaät veà pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus< Roâ-ma 6:2-8 >

“Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Chuùng ta phaûi cöù ôû trong toäi loãi, haàu cho aân ñieån ñöôïc dö daät chaêng? Chaúng heà nhö vaäy! Chuùng ta ñaõ cheát veà toäi loãi, leõ naøo coøn soáng trong toäi loãi nöõa? Hay laø, anh em chaúng bieát raèng chuùng ta thaûy ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, töùc laø chòu pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi sao? Vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi, haàu cho Ñaáng Christ nhôø vinh hieån cuûa Cha ñöôïc töø keû cheát soáng laïi theå naøo, thì chuùng ta cuõng soáng trong ñôøi môùi theå aáy. Vì neáu chuùng ta laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï cheát gioáng nhö söï cheát cuûa Ngaøi, thì chuùng ta cuõng seõ laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï soáng laïi gioáng nhau: vì bieát roõ raèng ngöôøi cuõ cuûa chuùng ta ñaõ bò ñoùng ñinh treân thaäp töï giaù vôùi Ngaøi, haàu cho thaân theå cuûa toäi loãi bò tieâu dieät ñi, vaø chuùng ta khoâng phuïc döôùi toäi loãi nöõa. Vì ai ñaõ cheát thì ñöôïc thoaùt khoûi toäi loãi. Vaû, neáu chuùng ta ñaõ cuøng cheát vôùi Ñaáng Christ, thì chuùng ta tin raèng mình cuõng seõ cuøng soáng vôùi Ngaøi.”YÙ nghóa thaät cuûa pheùp Baùp-teâm laø gì?


Chuùng ta goïi Giaêng, ngöôøi laøm Baùp-teâm cho Chuùa Jeâsus laø Giaêng Baùp-tít. Theá thì yù nghóa cuûa pheùp Baùp-teâm laø gì? “Baùp-teâm” laø “βάφτισμα” trong Hy vaên. Noù coù nghóa laø “traàm mình” Vaø yù nghóa quan troïng nhaát cuûa Baùp-teâm laø “caát khoûi toäi loãi vaø söï cheát.”

Nhoùm töø “traàm mình” bao haøm yù nghóa söï cheát. Taáùt caû toäi loãi cuûa theá gian ñaõ chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus khi Giaêng Baùp-tít laøm Baùp-teâm cho Ngaøi, vì vaäy 

Ngaøi ñaõ caát boû taát caû vaø söï cheát treân Thaäp töï giaù ñaõ traû giaù cho toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùa Jeâsus ñaõ cheát theá chuùng ta. Cheát laø haäu quaû cuûa toäi loãi bôûi vì “Tieàn coâng cuûa toäi loãi laø sö ï cheát” (Ro-ma 23:3).

Baùp-teâm cuõng coù nghóa laø “ñöôïc taåy saïch”. Taát caû toäi loåi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc taåy saïch khoâng ñeå laïi moät chuùt nhoû naøo bôûi vì Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân thaân theå Ngaøi thoâng qua pheùp Baùp-teâm cuûa Ngaøi. Taát caû toäi loãi trong loøng cuûa con ngöôøi ñaõ ñöôïc taåy saïch bôûi vì chuùng ñaõ ñöôïc chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus qua pheùp Baùp-teâm.

Baùp-teâm coù cuøng moät yù nghóa laø: “ñaët tay”. “Ñaët tay” coù nghóa laø “ñöa qua”. Haønh ñoäng cuûa vieäc nhaän Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus töø Giaêng Baùp-tít laø mang taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Ñoù laø luaät cöùu roãi ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø nhöõng thaày teá leã ñaõ ñaëït tay cuûa hoï treân ñaàu cuûa leã chuoäc toäi ñeå chuyeån toäi loãi cuûa Y-sô-ra-eân trong ngaøy thöùù möôøi cuûa thaùng thöùù baûy.

Leâ-vi-kyù 16:21-22 cheùp: “A-roân seõ nhaän hai tay mình treân ñaàu con deâ ñöïc coøn soáng, xöng treân noù caùc gian aùc vaø söï vi phaïm, töùc nhöõng toäi loãi cuûa daân Y-sô-ra-eân, vaø chaát treân ñaàu noù, roài nhôø moät ngöôøi chöïc saün vieäc naày maø sai ñuoåi noù ra, thaû vaøo ñoàng vaéng. Vaäy, con deâ ñöïc ñoù seõ gaùnh treân mình caùc toäi aùc cuûa daân Y-sô-ra-eân ra nôi hoang ñòa.” Khi A-roân, thaày Teá leå Thöôïng phaåm ñaët tay cuûa oâng ta treân ñaàu cuûa con deâ coøn soáng, con deâ ñaõ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa daân Y-sô-ra-eân vaø ñaõbò gieát vì daân söï.Ñaët tay treân ñaàu cuûa leã chuoäc toäi trong Cöïu öôùc theá cho “Baùp-teâm” trong Taân öôùc 


YÙ nghóa cuûa Baùp-teâm laø “traàm mình”. Noù bao goàm “ñöôïc choân, ñöôïc röûa saïch hay ñöôïc chuyeån qua” Daân söï trong Cöïu Öôùc baét nhöõng con deâ ñöïc vaø nhöõng con cöøu khoâng tì vít roài ñaët tay cuûa hoï treân ñaàu cuûa leã ñeå chuyeån nhöõng toäi loãi cuûa hoï qua cho noù. 

Ñieàu naøy töông töï vôùi haønh ñoäng cuûa Pheùp Baùp-teâm trong Taân Öôùc. Con deâ caát toäi loãi bôûi söï “ñaët tay treân ñaàu” vaø bò gieát ñi. Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän Baùp-teâm bôûi Giaêng Baùp-tít, ngöôøi ñaïi dieän cho taát caû nhaân loaïi, ñeå nhaän taát caû toäi loãi cuûa theá gian vaø ñaõ bò ñoùng ñinh.

A-roân, Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm vaø ñaïi dieän cuûa Y-sô-ra-eân, ñaët tay cuûa oâng ta treân ñaàu con deâ ñeå chuyeån toäi cuûa Y-sô-ra-eân qua cho noù, roài gieát con deâ, laáy maùu cuûa noù vôùi ngoùn tay cuûa oâng ta vaø ñaët noù treân nhöõng söøng cuûa baøn thôø cuûa leã thieâu. Vì vaäy, Lu-ca noùi raèng Giaêng Baùp-tít, ngöôøi sanh trong gia ñình cuûa A-roân, laø ñaïi dieän cuûa taát caû nhaân loaïi, nhö laø A-roân, Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm ñaõ ñaïi dieän cho taát caû Y-sô-ra-eân.

Kinh-thaùnh noùi raèng, “trong nhöõng ngöôøi bôûi ñaøn baø sanh ra, khoâng coù ai ñöôïc toân troïng hôn Giaêng Baùp-tít,” (Ma-thi-ô 11:11). Giaêng Baùp-tít ñaõ coù quyeàn chuyeån toäi cuûa theá gian leân Chuùa Jeâsus thoâng qua Baùp-teâm moät laàn ñuû caû nhö Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm treân ñaát theo luaät thaùnh ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Giaêng Baùp-tít laø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm cuoái cuøng.

Khi toâi noùi raèng Giaêng Baùp-tít laø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm moät vaøi ngöôøi noùi “ÔÛ ñaâu trong Kinh-thaùnh noùi Giaêng Baùp-tít laø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm” Coù phaûi chaêng ñieàu naøy khoâng ñöôïc vieát? Ngöôøi con ñoäc nhaát cuûa Xa-cha-ri laø Giaêng Baùp-tít. Thaày teá leã Xa-cha-ri thuoäc ban Teá leã A-bi-gia, moät chaùu noäi cuûa Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm A-roân thì roõ raøng laø doøng doûi cuûa A-roân. 

Kinh-thaùnh noùi veà nhöõng ban cuûa Thaày teá leã laø doøng doûi cuûa A-roân, trong I Söû kyù 24:10. Trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa Ña-vít coù voâ soá thaày teá leã vaø hoï caàn phaûi ñöôïc saép ñaët. Vì theá hoï ñaõõ saép ñaët vieäc ruùt thaêm trong 24 ban theo 24 chaùu noäi cuûa gia ñình A-roân. Thaêm thöù taùm rôi vaøo A-bi-gia. Moãi ban phuïc vuï nôi thaùnh vaø nhaøø Ñöùc Chuùa Trôøi trong 15 ngaøy. Vaø Xa-cha-ri thuoäc veà ban cuûa Thaày teá leã A-bi-gia ñaõ ñöôïc choïn bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå laøm Thaày Teá leã theo ban cuûa oâng.

Lu-ca 1:9 vieát:“Khi ñaõ baét thaêm theo leä caùc thaày caû laäp ra roài, thì ngöôøi ñöôïc goïi vaøo nôi thaùnh cuûa Chuùa ñeå daâng höông.” Noù chæ toû cho chuùng ta raèng Giaêng Baùp-tít ñöôïc sanh trong gia ñình cuûa Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm A-roân vaø laø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm cuoái cuøng seõ thay maët cho nhaân loaïi (Ma-thi-ô 11:11; 3:13-17). Chæ coù ngöôøi sanh ra trong gia ñình cuûa Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm môùi coù theå trôû thaønh Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm theo luaät phaùp. Chæ sö töû môùi sanh nhöõng sö töû con. Giaêng Baùp-tít ñaõ naém laáy chöùc vuï Teá Leã Thöôïng Phaåm cuûa A-roân, toå tieân cuûa oâng.Nhöõng söù ñoà cuûa Chuùa Jeâsus laøm chöùng veà pheùpï Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus 


Taát caû caùc sö ù ñoà, ñaëc bieät laø Phao-loâ, Phi-e-rô, Ma-thi-ô vaø Giaêng laøm chöùng veà pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus.

Chuùng ta haõy xem söï laøm chöùng cuûa Söù ñoà Phao- loâ trong phaân ñoaïn chính hoâm nay “Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Chuùng ta phaûi cöù ôû trong toäi loãi, haàu cho aân ñieån ñöôïc dö daät chaêng? Chaúng heà nhö vaäy! Chuùng ta ñaõ cheát veà toäi loãi, leõ naøo coøn soáng trong toäi loãi nöõa? Hay laø, anh em chaúng bieát raèng chuùng ta thaûy ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, töùc laø chòu pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi sao? Vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi, haàu cho Ñaáng Christ nhôø vinh hieån cuûa Cha ñöôïc töø keû cheát soáng laïi theå naøo, thì chuùng ta cuõng soáng trong ñôøi môùi theå aáy. Vì neáu chuùng ta laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï cheát gioáng nhö söï cheát cuûa Ngaøi, thì chuùng ta cuõng seõ laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï soáng laïi gioáng nhau: vì bieát roõ raèng ngöôøi cuõ cuûa chuùng ta ñaõ bò ñoùng ñinh treân thaäp töï giaù vôùi Ngaøi, haàu cho thaân theå cuûa toäi loãi bò tieâu dieät ñi, vaø chuùng ta khoâng phuïc döôùi toäi loãi nöõa. Vì ai ñaõ cheát thì ñöôïc thoaùt khoûi toäi loãi. Vaû, neáu chuùng ta ñaõ cuøng cheát vôùi Ñaáng Christ, thì chuùng ta tin raèng mình cuõng seõ cuøng soáng vôùi Ngaøi.” 


Ga-la-ti 3:27 cuõng coâng boá, “Vaû, anh em thaûy ñeàu chòu pheùp baùp tem trong Ñaáng Christ, ñeàu maëc laáy Ñaáng Christ vaäy.” Chuùng ta haõy xem sö ï laøm chöùùng cuûa Phi-e-rô. 1 Phi-e-rô 3:21 cheùp, “Pheùp baùp-tem baây giôø beøn laø aûnh töôïng cuûa söï aáy ñeå cöùu anh em, pheùp aáy chaúng phaûi söï laøm saïch oâ ueá cuûa thaân theå, nhöng moät söï lieân laïc löông taâm toát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï soáng laïi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, 

Sö ù ñoà Giaêng noùi trong I Giaêng 5:5-8, “Ai laø ngöôøi thaéng hôn theá gian, haù chaúng phaûi keû tin Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi hay sao? Aáy chính Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laáy nöôùc vaø huyeát maø ñeán, chaúng nhöõng laáy nöôùc maø thoâi, beøn laø laáy nöôùc vaø huyeát; aáy laø Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ laøm chöùng, vì Ñöùc Thaùnh Linh töùc laø leõ thaät. Vì coù ba laøm chöùng: Ñöùc Thaùnh Linh, nöôùc vaø huyeát; ba aáy hieäp moät.” 


Lôøi chöùng cuûa Ma-thi-ô ñöôïc vieát trong Ma-thi-ô 3:13-17. “Khi aáy, Ñöùc Chuùa Jeâsus töø xöù Ga-li-leâ ñeán cuøng Giaêng taïi soâng Gioâ-ñanh, ñaëng chòu ngöôøi laøm pheùp baùp-tem. Song Giaêng töø choái maø raèng: Chính toâi caàn phaûi chòu Ngaøi laøm pheùp baùp-tem, maø Ngaøi laïi trôû ñeán cuøng toâi sao! Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng bình nhö vaäy. Giaêng beøn vaâng lôøi Ngaøi. Vöøa khi chòu pheùp baùp-tem roài, Ñöùc Chuùa Jeâsus ra khoûi nöôùc; boãng chuùc caùc töøng trôøi môû ra, Ngaøi thaáy Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï xuoáng nhö chim boø caâu, ñaäu treân Ngaøi. Töùc thì coù tieáng töø treân trôøi phaùn raèng: Naày laø Con yeâu daáu cuûa ta, ñeïp loøng ta moïi ñaøng.”

Chuùa Jeâsus ñaõ caát taát caûtoäi loãi theá gian bôûi nhaän Baùp-teâm cuûa Giaêng Baùp-tít “Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng bình nhö vaäy” Chuùa Jeâsus ñaõõ nhaän taát caûû toäi loãi cuûa theá gian leân treân Ngaøi baèng caùch nhaän Baùp-teâm töø Giaêng Baùp-tít laø moät phöông phaùp chính xaùc nhaát. Chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm chöùng. “Vöøa khi chòu pheùp baùp-tem roài, Ñöùc Chuùa Jeâsus ra khoûi nöôùc; boãng chuùc caùc töøng trôøi môû ra, Ngaøi thaáy Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï xuoáng nhö chim boø caâu, ñaäu treân Ngaøi. Töùc thì coù tieáng töø treân trôøi phaùn raèng: Naày laø Con yeâu daáu cuûa ta, ñeïp loøng ta moïi ñaøng.” Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi cuûa chuùng ta thoâng qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi, ñaõõ laøm chöùng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong ba naêm, ñaõ bò ñoùng ñinh vaø ñeán ngaøy thöù ba ñaõ soáng laïi töø keû cheát. Baây giôø Ngaøi ñang ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Chuùa Jeâsus seõ trôû laïi vôùi nhöõng ngöôøi voâ toäi chôø ñôïi Ngaøi. Heâ-bô-rô 9:2 noùi “Ñaáng Christ ñaõ daâng mình chæ moät laàn ñaëng caát toäi loãi cuûa nhieàu ngöôøi; Ngaøi laïi seõ hieän ra laàn thöù hai, khoâng phaûi ñeå caát toäi loãi ñi nöõa, nhöng ñeå ban söï cöùu roãi cho keû chôø ñôïi Ngaøi.” Chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn: “Naày laø Con yeâu daáu cuûa Ta, ñeïp loøng Ta moïi ñaøng” vaø Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng raèng Con Ngöôøi ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian laø Chuùa Jeâsus, Ñaáng Cöùu Theá. Tuy nhieân ngöôøi ta khoâng hieåu Kinh-thaùnh bôûi vì con maét thuoäc linh cuûa hoïï ñaõ bò ñoùng laïi. Nhöõng con maét thuoäc linh seõ ñöôïc mô û ra vaø hoï seõ ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh (Giaêng 3:5).

Vì vaäy, hoï nghó raèng chæ moät mình Chuùa Jeâsus thi haønh chöùc vuï cöùu roãi nhaân loaïi. Nhöng trong leõ thaät Chuùa Jeâsus laø Chieân con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caàn Giaêng Baùp-tít laø ngöôøi ñaïi dieän cuûa taát caû nhaân loaïi vaø cuõng laø ngöôøi coù theå chuyeån toäi loãi cuûa theá gian qua Ngaøi bôûi moät caùch töông töï Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm A-roân ñaët tay leân ñaàu cuûa leã chuoäc toäi (Con deâ coøn soáng) vaø chuyeån toäi cuûa toaøn theå daân Y-sô-ra –eân leân treân noù bôûi vieäc ñaët tay leân ñaàu con sinh teá. Sau ñoù A-roân coâng boá hoï ñöôïc thoaùt khoûi toäi cuûa hoï baèng caùch gieát cuûa leå chuoäc toäi. Nhö theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai söù giaû cuûa Ngaøi ñi tröôùc Chuùa Jeâsus. Giaêng Baùp-tít laø ai? 


Giaêng Baùp-tít laø söù giaû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôøi ñöôïc noùi trong Ma-la-chi 3:13. Chuùa caàn söù giaû, Giaêng Baùp-tít, ngöôøi seõ thay maët taát caû nhaân loaïi. Chuùa Jeâsus, Con Ñöùc Chuùa Trôøi caát toäi loãi ñôøi ñôøi cuûa theá gian thoâng qua Giaêng Baùp-tít vaø bò ñoùng ñinh; laø tieàn coâng cuûa toäi loãi trong Taân öôùc, trong khi con chieân caát toäi loãi cuûa moät thôøi gian haïn ñònh vaø bò gieát trong Cöïu öôùc. Nhö vaäy Chuùa Jeâsus cöùu taát caû daân söï khoûi toäi loãi ñôøi ñôøi.

Hai söï kieän lôùn ñaõ xaûy ra tröôùc ngaøy sinh cuûa Chuùa Jeâsus. Moät laø vieäc Mary mang thai Chuùa Jeâsus vaø vieäc khaùc laø Giaêng Baùp-tít ñaõ sanh ra trong ban cuûa A-bi-gia. Hai söï kieän naøy xaûy ñeán trong Söï Quan Phoøng Thaùnh. Noù ñöôïc baøy toû caùch troïn veïn bôûi lôøi vieát ra cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi sai Giaêng Baùp-tít ñeán theá gian saùu thaùng tröôùc khi Chuùa Jeâsus ñeán vaø sau ñoù sai Con ñoäc sanh cuûa Ngaøi ñeán ñeå cho chuùng ta ñöôïc thoaùt khoûi côn thaïnh noä vaø khoå hình. Baïn coù hieåu khoâng? Haõy suy gaãm Kinh-thaùnh.

Chuùng ta haõy xem trong Ma-thi-ô 11:7-14, trong lôøi laøm chöùng cuûa Giaêng Baùp-tít. “Khi hoï ra veà, Ñöùc Chuùa Jeâsus môùi phaùn veà vieäc Giaêng cho ñoaøn daân nghe, raèng: Caùc ngöôi ñaõ ñi xem chi trong ñoàng vaéng? Coù phaûi xem caây saäy bò gioù rung chaêng? Caùc ngöôi ñi xem caùi chi nöõa? Coù phaûi xem ngöôøi maëc aùo toát ñeïp chaêng? Kìa, nhöõng ngöôøi maëc aùo toát ñeïp thì ôû trong ñeàn vua. Nhöng caùc ngöôi laïi ñi xem caùi chi nöõa? Coù phaûi laø xem ñaáng tieân tri chaêng? Phaûi, ta noùi cuøng caùc ngöôi, cuõng hôn ñaáng tieân tri nöõa. Aáy vì ngöôøi ñoù maø coù cheùp raèng: Naày, ta sai söù ta ñeán tröôùc maët con, Ñaëng doïn ñöôøng saün cho con ñi. Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, trong nhöõng ngöôøi bôûi ñaøn baø sanh ra, khoâng coù ai ñöôïc toân troïng hôn Giaêng Baùp-tít, nhöng maø keû raát nhoû heøn trong nöôùc thieân ñaøng coøn ñöôïc toân troïng hôn ngöôøi. Song, töø ngaøy Giaêng Baùp-tít ñeán nay, nöôùc thieân ñaøng bò haõm eùp, vaø laø keû haõm eùp ñoù choaùn laáy. Vì heát thaûy caùc ñaáng tieân tri vaø saùch luaät ñaõ noùi tröôùc cho ñeán ñôøi Giaêng.Neáu caùc ngöôi muoán hieåu bieát, thì aáy laø EÂ-li, laø ñaáng phaûi ñeán.”

 Moïi ngöôøi ñi vaøo ñoàng vaéng vì Giaêng Baùp-tít, ngöôiø ñaõ keâu leân “Haõy aên naên, vì Nöôùc Thieân Ñaøng ñaõ gaàn roài!” (Ma-thi-ô 3:2). Chuùa Jeâsus phaùn vôùi hoï “Caùc ngöôi ñaõ ñi xem chi trong ñoàng vaéng? Coù phaûi xem caây saäy bò gioù rung chaêng? Caùc ngöôi ñi xem caùi chi nöõa? Coù phaûi xem ngöôøi maëc aùo toát ñeïp chaêng? Kìa, nhöõng ngöôøi maëc aùo toát ñeïp thì ôû trong ñeàn vua. Nhöng caùc ngöôi laïi ñi xem caùi chi nöõa? Coù phaûi laø xem ñaáng tieân tri chaêng? Phaûi, ta noùi cuøng caùc ngöôi, cuõng hôn ñaáng tieân tri nöõa.”

Trong thôøi kyø Cöïu öôùc, moät vò vua khoâng coù quyeàn löïc hôn moät tieân tri. Nhöõng vò vua phaûi nghe theo nhöõng gì tieân tri noùi. 

Ai coù quyeàn hôn taát caû nhöõng vì vua vaø tieân tri trong Cöïu öôùc? Ngöôøi aáy laø Giaêng Baùp-tít. Chính Chuùa Jeâsus ñaõ laøm chöùùng veà ñieàu ñoù. Ai laøø ngöôøi ñaïi dieän cho nhaân loaïi? Ai laø ngöôøi ñaïi dieän cho con ngöôøi xaùc thòt ñeå nhaän Chuùa Jeâsus? Ngöôøi aáy laø Giaêng Baùp-tít. Giaêng Baùp-tít laø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm treân ñaát cuûa nhaân loaïi. Oâng ñöôïc chæ ñònh bôiû chính Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc sai ñeán theá gian ñeå thöïc hieän vai troø cuûa oâng ta. “Nhöng caùc ngöôi laïi ñi xem caùi chi nöõa? Coù phaûi laø xem ñaáng tieân tri chaêng? Phaûi, ta noùi cuøng caùc ngöôi, cuõng hôn ñaáng tieân tri nöõa. Aáy vì ngöôøi ñoù maø coù cheùp raèng: Naày, ta sai söù ta ñeán tröôùc maët con, Ñaëng doïn ñöôøng saün cho con ñi.”

EÂ-sai ñaõ tieân tri raèng cuoäc chieán trong Gieâ-ru-sa-lem seõ keát thuùc. Chuùng ta thaáy lôøi tieân tri ñaõ ñöôïc öùng nghieäm khi Giaêng Baùp-tít noùi “Kìa, Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng caát toäi loãi cuûa theá gian ñi” (Giaêng 1:29). Giaêng Baùp-tít chöùng thöïc raèng Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi.

Noùi caùch khaùc, Chuùa Jeâsus chöùng nhaän raèng Giaêng Baùp-tít chính laø ngöôøi Ñöùc Chuùa Trôøi choïn ñeå ñeán laøm söù giaû. Ma-thi-ô 11:11 coâng boá, “Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, trong nhöõng ngöôøi bôûi ñaøn baø sanh ra, khoâng coù ai ñöôïc toân troïng hôn Giaêng Baùp-tít” Coù phaûi ñaõ noåi leân moät ngöôiøi vó ñaïi hôn Giaêng Baùp-tít giöõa nhöõng ngöôøi ñöôïc sanh bôûi ñaøn baø? Khoâng. “ÔÛ giöõa nhöõng ngöôøi ñöôïc sanh bôûi ñaøn ba”ø coù nghóa laø gì? Noù coù nghóa “taát caû con ngöôøi trong theá gian”. Nhöõng chöõ “ÔÛ giöõa nhöõng ngöôøi ñöôïc sanh bôûi nhöõng ngöôøi ñaøn baø khoâng coù moät ngöôøi naøo lôùn hôn Giaêng Baùp-tít” coù nghóa laø Giaêng Baùp-tít laø ñaïi dieän cho taát caû nhaân loaïi treân theá gian. OÂng laø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm bôûi vì oâng ñaõ ñöôïc sanh ra trong gia ñình cuûa A-roân.

 


Giaêng Baùp-tít laø ñaïi dieäïn cho loaïi treân theá giôùi. 


Baïn coù tin raèng Giaêng Baùp-tít laø ñaïi dieän cho nhaân loaïi treân theá gian vaø laø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm ngöôøi ñaõ chuyeån toäi cuûa chuùng ta leân treân Chuùa Jeâsus, bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chæ ñònh A-roân vaø doøng doûi cuûa oâng trong chöùc vuï teá leã ñôøi ñôøi trong Cöïu öôùc khoâng?

Ai laø ngöôøi ñaïi ñieän cho taát caû nhaân loaïi? Vaø ai laø ngöôøi ñaïi dieän cho con nguôøi xaùc thòt, ngoaïi tröø Chuùa Jeâsus? Ngöôøi aáy laø Giaêng Baùp-tít ngöôøi laøm pheùp Baùp-teâm cho Chuùa Jeâsus. 

“Phaûi, ta noùi cuøng caùc ngöôi, cuõng hôn ñaáng tieân tri nöõa. Aáy vì ngöôøi ñoù maø coù cheùp raèng: Naày, ta sai söù ta ñeán tröôùc maët con, Ñaëng doïn ñöôøng saün cho con ñi.” 

Vaø ngöôøi ñaõ laøm chöùng, “Kìa, Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng caát toäi loãi cuûa theá gian ñi” (Giaêng 1:29), laø Giaêng Baùp-tít 

Chuùa Jeâsus phaùn, “Song, töø ngaøy Giaêng Baùp-tít ñeán nay, nöôùc thieân ñaøng bò haõm eùp, vaø laø keû haõm eùp ñoù choaùn laáy. Vì heát thaûy caùc ñaáng tieân tri vaø saùch luaät ñaõ noùi tröôùc cho ñeán ñôøi Giaêng.Neáu caùc ngöôi muoán hieåu bieát, thì aáy laø EÂ-li, laø ñaáng phaûi ñeán” (Ma-thi-ô 11:12-13). Phaân ñoaïn naøy baøy toû raèng Chuùa Jeâsus ñaõ caát toäi loãi cuûa theá gian bôûi nhaän Baùp-teâm töø Giaêng Baùp-tít vaø trôû thaønh Cöùu Chuùa cho taát caû nhaân loaïi. Noù cuõng baøy toû raèng Giaêng Baùp-tít ñaõ chuyeån toäi cuûa theá gian leân treân Chuùa Jeâsus vaø baát cö ù ai tin ñieàu naøy thì ñöôïc cöùu khoûi toäi cuûa anh/chò aáy vaø seõ vaøo Nöôùc Thieân Ñaøng. Ñieàu naøy ñuùng hay sai? Ñuùng chính xaùc theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì theá chuùng ta nhöõng ngöôøi giaûng daïy leõ thaät cuûa Kinh-thaùnh co ù theå coâng boá noù moät caùch traân troïng. Baát cö ùai tin leõ thaät seõ vaøo Nöôùc Thieân Ñaøng.Giaêng Baùp-tít ñaõ chuyeån taát caû toäi loãi cuûa theá gian leân treân Chuùa Jeâsus nhö laø moät Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm cuoái cuøng cuûa Cöïu Öôùc.


Xa-cha-ri, cha cuûa Giaêng Baùp-tít ñaõ nghe thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta haõy khaûo saùt veà lôøi laøm chöùng cuûa Xa-cha-ri. Lôøi laøm chöùng cuûa moät ngöôøi cha khoâng chính xaùc hôn sao? Chuùng ta haõy xem lôøi ngôïi khen laøm chöùng trong hình thöùc cuûa moät thi thieân. “Baáy giôø, Xa-cha-ri, cha con treû aáy, ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh, thì noùi tieân tri raèng: Ngôïi khen Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-sô-ra-eân, Vì ñaõ thaêm vieáng vaø chuoäc daân Ngaøi, Cuøng sanh ra cho chuùng toâi trong nhaø Ña-vít, toâi tôù Ngaøi, Moät Ñaáng Cöùu theá coù quyeàn pheùp! Nhö lôøi Ngaøi ñaõ duøng mieäng caùc thaùnh tieân tri phaùn töø thuôû tröôùc, Ngaøi cöùu chuùng toâi khoûi keû thuø vaø tay moïi ngöôøi ghen gheùt chuùng toâi; Ngaøi toû loøng thöông xoùt ñeán toå toâng chuùng toâi, Vaø nhôù laïi lôøi giao öôùc thaùnh cuûa Ngaøi, Theo nhö Ngaøi ñaõ theà vôùi Aùp-ra-ham laø toå phuï chuùng toâi, Maø höùa raèng khi chuùng toâi ñaõ ñöôïc cöùu khoûi tay keû nghòch thuø, Ngaøi seõ ban ôn laønh cho chuùng toâi, tröôùc maët Ngaøi, Laáy söï thaùnh khieát vaø coâng bình maø haàu vieäc Ngaøi, troïn ñôøi mình khoâng sôï haõi gì heát. Hôõi con treû, ngöôøi ta seõ keâu con laø tieân tri cuûa Ñaáng Raát Cao; Con seõ ñi tröôùc maët Chuùa, doïn ñöôøng Ngaøi, Ñeå cho daân Ngaøi bôûi söï tha toäi hoï maø bieát söï roãi. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi ñoäng loøng thöông xoùt, Vaø maët trôøi moïc leân töø nôi cao thaêm vieáng chuùng toâi, Ñeå soi nhöõng keû ngoài choã toái taêm vaø trong boùng söï cheát, Cuøng ñöa chaân chuùng toâi ñi ñöôøng bình an. Vaû, con treû aáy lôùn leân, taâm thaàn maïnh meõ, ôû nôi ñoàng vaéng cho ñeán ngaøy toû mình ra cuøng daân Y-sô-ra-eân” (Lu-ca 1:67-80).

Cha cuûa oâng ñaõ noùi tröôùc oâng seõ trôû thaønh loaïi tieân tri vaø thaày teá leã naøo. Chuùng ta haõy xem ñieàu gì oâng ta noùi tröôùc veà con cuûa oâng. “Hôõi con treû, ngöôøi ta seõ keâu con laø tieân tri cuûa Ñaáng Raát Cao; Con seõ ñi tröôùc maët Chuùa, doïn ñöôøng Ngaøi, Ñeå cho daân Ngaøi bôûi söï tha toäi hoï maø bieát söï roãi. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi ñoäng loøng thöông xoùt, Vaø maët trôøi moïc leân töø nôi cao thaêm vieáng chuùng toâi, Ñeå soi nhöõng keû ngoài choã toái taêm vaø trong boùng söï cheát, Cuøng ñöa chaân chuùng toâi ñi ñöôøng bình an” (Lu-ca 1:76-79).

ÔÛ ñaây Kinh thaùnh coâng boá roû raøng, “Ñeå cho daân Ngaøi bôûi söï tha toäi hoï maø bieát söï roãi.” Ai ban söï hieåu bieát söï cöùu roãi? Lu-ca 1:76 cho bieát raèng ngöôøi aáy laø Giaêng Baùp-tít. Chuùng ta ñi ñeán söï hieåu bieát Chuùa Jeâsus vaø tin Ngaøi bôûi vì Giaêng Baùp-tít laøm chöùng raèng Chuùa Jeâsus Christ ñaõ cöùu toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi nhaän pheùp Baùp-teâm töø oâng ta ñeå caát nhöõng toäi loãi ñaõ laøm trong theå caùch coâng chính vaø coâng bình nhaát. Giaêng Baùp-tít “Ngöôøi ñeán ñeå laøm chöùng, laø laøm chöùng veà söï saùng, haàu cho bôûi ngöôøi ai naáy ñeàu tin. Chính ngöôøi chaúng phaûi laø söï saùng, song ngöôøi phaûi laøm chöùng veà söï saùng” (Giaêng 1:7-8).Chuùng ta phaûi ñöôïc cöùu


Chuùng ta ñöôïc cöùu chuoäc bôûi tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ cöùu taát caû nhaân loaïi treân theá giôùi thoâng qua ‘theå caùch coâng bình vaø coâng chính nhaát’ bôûi nhaän Baùp-teâm töø Giaêng Baùp-tít. Söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian gioáng nhö moät con ngöôøi ñaõ cöùu toäi nhaân khoûi toäi cuûa hoï trong ‘theå caùch coâng bình vaø coâng chính nhaát’ ñöôïc Baùp-tem bôûi Giaêng Baùp-tít vaø ñaõ mang trôû laïi söï soáng sau khi Ngaøi ñaõ bò ñoùng ñinh. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc daáu trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh.

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm daïy chuùng ta raèng Chuùa Jeâsus ñöôïc sai ñeán nhö moät ngöôøi, ñaõ chòu Baùp-teâm, bò ñoùng ñinh vaø ñaõ soáng laïi töø söï cheát vaøo ngaøy thöù ba. Chuùng ta ñaõ ñeán ñeå tin vaøo Chuùa Jeâsus thoâng qua söï laøm chöùng cuûa Giaêng Baùp-tít vaø ñöôïc cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus. Toäi loãi cuûa taát caû moïi ngöôøi ñaõ ñöôïc xoùa vaø hoï ñaõ nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi bôûi tin vaøo Chuùa Jeâsus thoâng qua Giaêng Baùp-tít. Hoï ñaõ nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh laø Ñaáng aán chöùng cho chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø moät moùn   quaø.