Sermons

【Chapter 6-3】 Haõy daâng chi theå cuûa baïn nhö laø moät coâng cuï cuûa söï coâng chính<Roâ-ma 6:12-19> 

“Vaäy, chôù ñeå toäi loãi cai trò trong xaùc hay cheát cuûa anh em, vaø chôù chieàu theo tö duïc noù. Chôù noäp chi theå mình cho toäi loãi, nhö laø ñoà duøng gian aùc, nhöng haõy phoù chính mình anh em cho Ñöùc Chuùa Trôøi, döôøng nhö ñaõ cheát maø nay trôû neân soáng, vaø daâng chi theå mình cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø ñoà duøng veà söï coâng bình.Vì toäi loãi khoâng cai trò treân anh em ñaâu; bôûi anh em chaúng thuoäc döôùi luaät phaùp, maø thuoäc döôùi aân ñieån.Vaäy thì laøm sao! Vì chuùng ta khoâng thuoäc döôùi luaät phaùp, nhöng thuoäc döôùi aân ñieån, thì chuùng ta seõ phaïm toäi hay sao? Chaúng heà nhö vaäy! Anh em haù chaúng bieát raèng neáu anh em ñaõ noäp mình laøm toâi moïi ñaëng vaâng phuïc keû naøo, thì laø toâi moïi cuûa keû mình vaâng phuïc, hoaëc cuûa toäi loãi ñeán söï cheát, hoaëc cuûa söï vaâng phuïc ñeå ñöôïc neân coâng bình hay sao? Nhöng, taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, vì sau khi anh em laøm toâi moïi toäi loãi, thì ñaõ töø loøng vaâng phuïc ñaïo lyù laø söï ñaõ ban laøm möïc thöôùc cho mình!

Vaäy, anh em ñaõ ñöôïc buoâng tha khoûi toäi loãi, trôû neân toâi moïi cuûa söï coâng bình roài. Toâi noùi theo caùch loaøi ngöôøi, vì xaùc thòt cuûa anh em laø yeáu ñuoái. Vaäy, anh em töøng ñaët chi theå mình laøm toâi söï oâ ueá gian aùc ñaëng phaïm toäi aùc theå naøo, thì baây giôø, haõy ñaët chi theå mình laøm toâi söï coâng bình ñaëng laøm neân thaùnh cuõng theå aáy.”Chuùng ta khoâng theå soáng trong toäi loãi ñeå aân ñieån gia theâm 


Söù ñoà Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta laøm theá naøo moät ngöôøi coâng bình seõ soáng sau khi ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi trong Roâ-ma ñoaïn 6. OÂng ñaõ laøm saùng toû “Ñöùc tin” moät laàn nöõa vôiù Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Toäi loãi chuùng ta ñaõ ñöôïc tha moät laàn ñuû caû qua vieäc tin vaøo pheùp Baùp-teâm, Thaäp töï giaù vaø söï ï soáng laïi cuûa Chuùa Jeâsus. 

Chuùng ta khoâng theå ñöôïc söï cöùu roãi troïn veïn vaø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngoaøi Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Neáu Chuùa Jeâsus ñaõ khoâng caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian khi Ngaøi chòu Baùp-teâm chuùng ta khoâng theå noùi chuùng ta laø ngöôøi coâng chính sau khi nhaän söï tha toäi.

Chuùng ta coù theå noùi moät caùch chaén chaén raèng chuùng ta laø coâng bình bôûi vì taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ chuyeån qua Chuùa Jeâsus vaø vì Ngaøi ñaõ bò ñoùng ñinh vaø ñaõ chòu xeùt ñoaùn cho toäi loãi cuûa chuùng ta. Roâ-ma ñoaïn 6 daïy chuùng ta caû söï cöùu roãi bôûi ñöùc tin vaø thöïc haønh ñôøi soáng coâng chính. OÂng noùi “Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Chuùng ta phaûi cöù ôû trong toäi loãi, haàu cho aân ñieån ñöôïc dö daät chaêng?” (Roâ-ma 6:1) Oâng noùi trong nhöõng ñoaïn tröôùc, “Vaû, luaät phaùp ñaõ xen vaøo, haàu cho toäi loãi gia theâm; nhöng nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa, haàu cho toäi loãi ñaõ cai trò laøm neân söï cheát theå naøo, thì aân ñieån cuõng cai trò bôûi söï coâng bình theå aáy, ñaëng ban cho söï soáng ñôøi ñôøi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta” (Roâ-ma 5:20-21). Toäi loãi cuûa theá gian khoâng theå vuôït quaù söï coâng bình vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi duø laø chuùng nghieâm troïng ñeán ñaâu. Toâi loãi chuùng ta ñaõ ñöôïc tha bôûi tình yeâu vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thoâng qua ñöùc tin trong lôøi cuûa leõ thaät.


Kinh-thaùnh phaùn raèng chuùng ta khoâng theå tieáp tuïc phaïm toäi maø aân ñieån coù theå ñaày daãy duø laø chuùng ta soáng trong xaùc thòt ñaõ nhaän söï tha toäi cho taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. 

“Chaúng heà nhö vaäy! Chuùng ta ñaõ cheát veà toäi loãi, leõ naøo coøn soáng trong toäi loãi nöõa? Hay laø, anh em chaúng bieát raèng chuùng ta thaûy ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, töùc laø chòu pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi sao? Vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi, haàu cho Ñaáng Christ nhôø vinh hieån cuûa Cha ñöôïc töø keû cheát soáng laïi theå naøo, thì chuùng ta cuõng soáng trong ñôøi môùi theå aáy” (Roâ-ma 6:2-4).Chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Chuùa Jeâsus vaøo trong söï cheát qua pheùp Baùp-teâm 


Ngöôøi cuõ chuùng ta ñaõ bò ñoùng ñinh vôùi Chuùa Jeâsus. Ñieàu naøy coùù nghóa laø chuùng ta ñaõ cheát veà toäi loãi. Taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus vaø Ngaøi ñaõ cheát theá cho chuùng ta. Vì vaäy söï cheát cuûa Chuùa Jeâsus laø söï cheát toäi loãi cuûa chuùng ta “Vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp Baùp-tem trong söï cheá.” Con ngöôøi cuõ xaùc thòt cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc choân vôùi Ngaøi qua pheùp Baùp-teâm trong söï cheát.

Chuùa ñaõ gaùnh toäi loãi chuùng ta treân Ngaøi thoâng qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø chòu cheát treân Thaäp töï giaù trong choå cuûa nhöõng toäi nhaân. Ngaøi khoâng coù nguyeân toäi. Tuy nhieân, Ngaøi ñaõ mang laáy taát caû toäi loãi cuûa toäi nhaân treân Ngaøi vaø ñaõ chòu xeùt ñoaùn thay cho hoï. Baïn coù tin ñieàu naøy khoâng? Chính Ngaøi khoâng caàn phaûi bò xeùt ñoaùn, nhöng nhöõng toäi nhaân chuùng ta bò xeùt ñoaùn trong Ngaøi ñeå chuùng ta ñöôïc baùp-teâm trong Chuùa Jeâsus Christ. 

Söù ñoà Phao-loâ ñaët moät taàm quan troïng to lôùn treân pheùp Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Chuùng ta cuõng giaûng daïy veà Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Noù khoâng heà sai khi giaûng veà Baùp-teâm cuûa Ngaøi vôùi quan ñieåm trung thöïc. Chuùa Jeâsus ñaõ mang laáy toäi loãi cuûa toäi nhaân qua Baùp-teâm cuûa Ngaøi vaø chòu cheát cho hoï gioáng nhö moät toäi nhaân ñöôïc qua khoûi toäi cuûa oâng ta bôûi vieäc ñaët tay leân ñaàu cuûa teá leã vaø gieát noù ñi trong thôøi kyø Cöïu öôùc.

Giaêng Baùp-tít ñaõ Baùp-teâm cho Chuùa Jeâsus, Chieân con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi ñaõ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân Ngaøi khi Ngaøi chòu Baùp-teâm nhö laø moät cuûa leã chuoäc toäi. Vì vaäy söï cheát cuûa Ngaøi laø söï cheát cuûa chuùng ta vaø söï cheát cuûa taát caû nhöõng ngöôøi tin. Taát caû nhöõng ai Baùp-teâm trong Chuùa Jeâsus bò choân vôùi Chuùa Jeâsus. Nhöõng ai khoâng Baùp-teâm trong Chuùa Jeâsus khoâng ñöôïc cöùu, khoâng nieàm tin, khoâng töø boû chính mình maø cuõng khoâng theå chieán thaéng theá gian.

Chæ tröø ngöôøi tin caäy vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus Christ bieát raèng anh/chi aáy cheát treân Thaäp töï giaù vôùi Ngaøi. Ngöôøi naøy cai trò vaø chieán thaéng theá gian, choái boû chính mình anh/chò aáy. Anh/chò aáy coù theå döïa vaøo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin noù. Chæ nhöõng ngöôøi tin raèng Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus laøphöông caùch khoâng theå thieáu ñöôïc ñeå Ngaøi mang taát caû toäi loãi cuûa theá gian thì môùi nhaän söï tha toäi, ñoù laø söï cöùu roãi toaøn veïn cuûa Ngaøi.

Moùn quaø cöùu roãi qua söï tha toäi laø Baùp-teâm vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus. Neáu Chuùa Jeâsus khoâng caát toäi loãi cuûa toäi nhaän qua Baùp-teâm, söï cheát cuûa Ngaøi seõ khoâng coù yù nghóa gì cho söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. Troïng taâm cuûa söï cöùu roãi laø Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. Taát caû toäi cuûa theá gian ñaõ chuyeån qua Ngaøi khi Giaêng Baùp-tít laøm Baùp-teâm cho Ngaøi.Chuùng ta ñeán ñeå soáng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø böôùc ñi trong ñôøi soáng môùi.


Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi” (Romans 6:4). Taát caû nhöõng ai ñaõ Baùp-teâm trong Chuùa Jeâsus ñeàu ñöôïc cöùu chuoäc bôûi ñöùc tin, ñaõ ñöôïc choân trong Ngaøi vaø coù moät ñôøi soáng môùi trong Ngaøi. Ñaây laø moät ñùöùc tin lôùn. Ñöùc tin trong Baùp-teâm cuûa Ngaøi laø moät ñöùc tin ñöôïc hình thaønh treân neàn taûng vöõng chaéc. “Vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi, haàu cho Ñaáng Christ nhôø vinh hieån cuûa Cha ñöôïc töø keû cheát soáng laïi theå naøo, thì chuùng ta cuõng soáng trong ñôøi môùi theå aáy. Vì neáu chuùng ta laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï cheát gioáng nhö söï cheát cuûa Ngaøi, thì chuùng ta cuõng seõ laøm moät cuøng Ngaøi bôûi söï soáng laïi gioáng nhau” (Roâ-ma 6:4-5). Chuùng ta coù theå hieäp moät vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin trong Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus. 

Baây giôø nhöõng ai tin vaøo Chuùa Jeâsus coù theåâ böôùc ñi trong ñi soáng môùi. Con ngöôøi cuõ soáng tröôùc khi taùi sanh ñaõ cheát, chuùng ta ñaõ ñöôïc ñoåi môùi vaø baây giôø coù theå laøm nhöõng vieäc môùi, soáng trong nhöõng phöông caùch môùi vaø soáng bôûi ñöùc tin. Moät ngöôøi taùi sanh khoâng soáng trong caùch suy nghó cuûa loái soáng cuõ. Lyù do taïi sao chuùng ta phaûi töø boû nhöõng loái suy nghó cuõ laø bôûi vì con ngöôøi cuõ cuûa chuùng ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù vôùi Chuùa Jeâsus roài. 

2 Coâ-rinh-toâ 5:17 cheùp, “Vaäy, neáu ai ôû trong Ñaáng Christ, thì naáy laø ngöôøi döïng neân môùi; nhöõng söï cuõ ñaõ qua ñi, naày moïi söï ñeàu trôû neân môùi.” Chuùa ñaõ Baùp-teâm trong soâng Gioâ-ñanh ñeå caát toäi loãi cuûa chuùng ta, chòu ñoùng ñinh vaø soáng laïi töø söï cheát. Vì vaäy, Ngaøi ñaõ cöùu taát caû toäi nhaân töø toäi loãi cuûa hoï ñeåâ laøm cho hoï böôùc ñi trong ñôøi soáng môùi. Nhöõng ñieàu cuõ cuûa chuùng ta nhö laø söï ñau ñôùn, khaéc nghieät, cay ñaéng vaø taám loøng ñau thöông ñaõ cheát roài. Baây giôø söï soáng môùi cuûa chuùng ta baét ñaàu. Ñöôïc cöùu laø thôøi ñieåm baét ñaàu cuûa cuoäc soáng môùi. 


Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi daân söï Y-sô-ra-eân giöõ leã Vöôït Qua sau khi hoï thoaùt khoûi EÂ-díp-toâ vaø ñi vaøo ñaát höùa Ca-na-an. Söï ra ñi khoûi EÂ-dip-toâ töôïng tröng cho vieäc ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi daân Y-sô-ra-eân. 

“Taïi xöù EÂ-díp-toâ, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: Thaùng naày ñònh laøm thaùng ñaàu cho caùc ngöôi, töùc laø thaùng gieâng trong quanh naêm. Haõy noùi cho toaøn hoäi chuùng Y-sô-ra-eân raèng: Ñeán ngaøy moàng möôøi thaùng naày, moãi gia tröôûng tuøy theo nhaø mình phaûi baét moät con chieân con. Neáu nhaø ít ngöôøi quaù aên khoâng heát moät chieân con, haõy chung cuøng ngöôøi raát laân caän mình, tuøy theo soá ngöôøi; vaø haõy tính cho moãi chieân con tuøy söùc ngöôøi aên heát. Caùc ngöôi haõy baét hoaëc trong baày chieân, hoaëc trong baày deâ, chieân con ñöïc hay laø deâ con ñöïc, tuoåi giaùp nieân, chaúng tì vít chi, ñoaïn ñeå daønh cho ñeán ngaøy möôøi boán thaùng naày; roài caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân seõ gieát noù, vaøo loái chieàu toái. Hoï seõ laáy huyeát ñem boâi treân hai caây coät vaø maøy cöûa cuûa nhaø naøo aên thòt chieân con ñoù. Ñeâm aáy hoï seõ aên thòt chieân quay vôùi baùnh khoâng men vaø rau ñaéng. Chôù aên thòt nöûa chín nöûa soáng hay laø luoäc trong nöôùc, nhöng phaûi quay treân löûa caû vaø ñaàu, gioø, vôùi boä loøng. Caùc ngöôi chôù ñeå chi coøn laïi ñeán saùng mai; neáu coøn laïi, haõy thieâu ñi. Vaäy, aên thòt ñoù, phaûi nhö vaày: Daây löng coät, chaân mang giaøy, tay caàm gaäy, aên hoái haû; aáy laø leã Vöôït-qua cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va” (Xuaát EÂ-díp-toâ kyù 12:1-11). Chuùng ta phaûi nhôù raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban leänh cho hoï aên thòt cuûa con chieân vôùi baùnh khoâng men vaø rau ñaéng trong ngaøy leã Vöôït Qua.


Coù nhieàu ñieàu cay ñaéng ñeán sau khi ñöôïc cöùu khoûi toäi loâi. Rau ñaéng töôïng tröng cho söï töø boû chính mình. Chaéc chaén coù nhöõng thöû thaùch cam go, tuy vaäy chuùng ta phaûi nhôù raèng chuùng ta ñaõ ñöôïc choân vôùi Christ. “Vì neáu Ngaøi ñaõ cheát, aáy laø cheát cho toäi loãi moät laàn ñuû caû; nhöng hieän nay Ngaøi soáng, aáy laø soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy anh em cuõng haõy coi mình nhö cheát veà toäi loãi vaø nhö soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ” (Roâ-ma 6:10-11). 

Ñaây laø moät taám loøng hieäp moät vôùi Chuùa Jeâsus. Chuùng ta trôû thaønh hieäp moät vôùi Chuùa Jeâsus bôûi tin vaøo Baùp-teâm cuûa Ngaøi, tin vaøo Thaäp töï giaù vaø söï soáng laïi maø Ngaøi ñaõ laøm troïn. Chöùc vuï cuûa Ngaøi bao goàm söï giaùng sinh cuûa Ngaøi, söï nhaän Baùp-teâm töø Giaêng Baùp-tít, bò ñoùng ñinh, soáng laïi, thaêng thieân vaø trôû laïi ñeå xeùt ñoaùn söï cheát. Tin vaøo taát caû nhöõng ñieàu naøy laø ñöùc tin thaät, ñöùc tin ñoù tin vaøo söï cöùu roãi, söï xeùt ñoaùn vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Roâ-ma 6:10 cheùp, “Vì neáu Ngaøi ñaõ cheát, aáy laø cheát cho toäi loãi moät laàn ñuû caû.” Chuùa Jeâsus khoâng röûa saïch toäi loãi con ngöôøi giöõa hai khoaûng caùch phaân chia. Ngaøi xoaù saïch toäi loãi cuûa theá gian moät laàn ñuû caû. 

Roâ-ma 6:10-11 cheùp: “Vì neáu Ngaøi ñaõ cheát, aáy laø cheát cho toäi loãi moät laàn ñuû caû; nhöng hieän nay Ngaøi soáng, aáy laø soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy anh em cuõng haõy coi mình nhö cheát veà toäi loãi vaø nhö soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.” Quaû thaät chuùng ta ñaõ cheát veà toäi loãi nhöng soáng laïi vôiù Ñöùc Chuùa Trôøi. Baây giôø chuùng ta soáng vôiùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

“Vaäy, chôù ñeå toäi loãi cai trò trong xaùc hay cheát cuûa anh em, vaø chôù chieàu theo tö duïc noù. Chôù noäp chi theå mình cho toäi loãi, nhö laø ñoà duøng gian aùc, nhöng haõy phoù chính mình anh em cho Ñöùc Chuùa Trôøi, döôøng nhö ñaõ cheát maø nay trôû neân soáng, vaø daâng chi theå mình cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø ñoà duøng veà söï coâng bình” (Roâ-ma 6:12-14).

“Vì toäi loãi khoâng cai trò treân anh em ñaâu; bôûi anh em chaúng thuoäc döôùi luaät phaùp, maø thuoäc döôùi aân ñieån.” Chuùng ta khoâng coù toäi sau khi ñöôïc mua chuoäc, nhöõng söï yeáu ñuoái coù theå xuaát hieän trong ñôøi soáng chuùng ta khoâng thaønh vaán ñeà. Chuùng ta chaéc chaén coù söï yeáu ñuoái bôûi vì chuùng ta vaãn coøn soáng trong xaùc thòt. Tuy nhieân toäi loãi khoâng coù quyeàn thoáng trò treân chuùng ta. Khoâng coù söï tröøng phaït naøo cho chuùng ta bôûi vì chuùng ta ñaõ nhaän söïï tha toäi thoâng qua ñöùc tin vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus vaø trong söï phaùn xeùt toäi loãi qua huyeát cuûa Ngaøi, tuy nhieân chuùng ta coùù theå bò yeáu ñuoái. Söï traùi ñaïo lyù cuûa chuùng ta cuõng laø toäi.

Ñuùng laø toäi loãi khoâng coù quyeàn cai trò treân chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho ngöôøi coâng chính khoâng bò toäi loãi cai trò. Chuùa ñaõ röûa saïch toäi loãi cuûa chuùng ta qua Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus moät laàn ñuû caûvì theá toäi loãi khoâng theå cai trò treân chuùng ta duø laø chuùng ta coù theå yeáu ñuoái. Ngaøi ñaõ traû giaù cuûa toäi loãi treân Thaäp töï giaù. Ngöôøi tin thì ôû ngoaøi toäi loãi vì Chuùa ñaõ traû heát tieàn coâng cuûa toäi loãi roài. Ngöôøi coâng chính hieåu raèng nhieàu söï yeáu ñuoái vaø traùi ñaïo lyù ñaõ ñeán vôùi hoï, nhöng toäi loãi khoâng theå cai trò treân hoï vaø khoâng coù söï ñoaùn phaït vôùi hoï khi hoï tin caäy vaøo Chuùa bôûi ñöùc tin. Vì vaäy chuùng ta luoân luoân böôùc ñi trong ñôøi soáng môùi.Haõy daâng chi theå baïn nhö laø moät ñoà duøng cho söï coâng chính 


Chuùa ñaõ chuùc phöôùc cho ngöôøi coâng chính ñeå soáng ñôøi soáng môùi moãi ngaøy. Tuy nhieân hoï coù theå tieáp tuïc ôû trong toäi loãi khoâng? Chaén chaéùn laø khoâng.

Roâ-ma 6:13 tuyeân boá, “Chôù noäp chi theå mình cho toäi loãi, nhö laø ñoà duøng gian aùc, nhöng haõy phoù chính mình anh em cho Ñöùc Chuùa Trôøi, döôøng nhö ñaõ cheát maø nay trôû neân soáng, vaø daâng chi theå mình cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø ñoà duøng veà söï coâng bình.”

“Nhöng, taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, vì sau khi anh em laøm toâi moïi toäi loãi.” Chuùng ta laø nhöõng noâ leä cuûa toäi loãi trong töï nhieân vaø laøm toát trong söï phaïm toäi. Nhöng Kinh-thaùnh noùi, “Nhöng, taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, vì sau khi anh em laøm toâi moïi toäi loãi, thì ñaõ töø loøng vaâng phuïc ñaïo lyù laø söï ñaõ ban laøm möïc thöôùc cho mình! Vaäy, anh em ñaõ ñöôïc buoâng tha khoûi toäi loãi, trôû neân toâi moïi cuûa söï coâng bình” (Roâ-ma 6:17-18).

Chuùng ta trôû thaønh ngöôøi coâng chính, ñaõ ñöôïc thoaùt khoûi toäi loãi vaø trôû thaønh noâ leä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coâng chính bôûi aân ñieån. Chuùng ta hoaøn toaøn thoaùt khoûi toäi loãi vaø laø ngöôøi coâng chính. Chuùng ta trôû thaønh ngöôøi coâng chính ñeå coù theå laøm vieäc cho söï coâng chính cuûa Ngaøi 

Nhöng chuùng ta seõ laøm gì vôùi xaùc thòt sau khi coù söï cöùu chuoäc? Chuùng ta ñoái xöû vôùi xaùc thòt chuùng ta nhö theá naøo sau khi chuùng ta ñöôïc cöùu? Kinh-thaùnh phaùn, “Toâi noùi theo caùch loaøi ngöôøi, vì xaùc thòt cuûa anh em laø yeáu ñuoái. Vaäy, anh em töøng ñaët chi theå mình laøm toâi söï oâ ueá gian aùc ñaëng phaïm toäi aùc theå naøo, thì baây giôø, haõy ñaët chi theå mình laøm toâi söï coâng bình ñaëng laøm neân thaùnh cuõng theå aáy” (Roâ-ma 6:19). Xaùc thòt laøm gì duø chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu? Xaùc thòt thöôøng rôi vaøo trong toäi loãi maëc daàu chuùng ta khoâng coù toäi trong loøng. Vì vaäy chuùng ta coù theå thoaùt khoûi vieäc rôi vaøo trong toäi loãi khi chuùng ta daâng xaùc thòt chuùng ta nhö noâ leä cuûa söï coâng chính. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø chuùng ta seõ daâng hieán moät caùch töï nhieân xaùc thòt cuûa chuùng ta ñeå laøm nhöõng vieäc coâng chính bôûi vì chuùng ta ñaõ ñöôïc laø ngöôøi coâng chính.

 


Chuùng ta caàn phaûi taäp taønh chính chuùng ta höôùng veà söï coâng chính


Chuùng ta voâ toäi maëc daàu xaùc thòt chuùng ta yeáu ñuoái sau khi chuùng ta ñöôïc cöùu phaûi khoâng? Chaéc chaén nhöõng ai tin vaøo Baùp-teâm cuûa Chuùa Jeâsus, Thaäp töï giaù, söï soáng laïi, söï hieän ñeán vaø söï xeùt ñoaùn cuoái cuøng cuûa Chuùa Jeâsus thì khoâng coù toäi. Hoï voâ toäi. Chuùng ta chæ daâng thaân theå chuùng ta ñeå laøm vieäc coâng chính vaø taám loøng chuùng ta cuõng muoán laøm vieäc coâng chính. Nhöng xaùc thòt thì khoâng toát cho trong söï laøm vieäc cho söï coâng chính cuûa Ngaøi. Vì theá 1 Ti-moâ-theâ 4:7 noùi “taäp taønh söï tin kính.”

Chuùng ta phaûi taäp taønh chính chuùng ta ñeå tieán tôùi söï tin kính. Noù thì khoâng xaûy ra trong moät thôøi gian ngaén. Khi chuùng ta taëng nhöõng saùch Phuùc aâm nhoû cho ngöôøi khaùc, coù theå chuùng ta ngaïi nguøng neáu chuùng ta gaëp nhöõng ngöôøi quen. Chuùng ta coù theå traùnh hoï vaø trôû veà nhaø ôû laàn ñaàu tieân vì chuùng ta caûm thaáy xaáu hoå. Tuy nhieân, neáu chuùng ta coá gaéng laøm nhieàu laàn vôùi yù nghó “Baûn ngaõ cuõ cuûa toâi ñaõ cheát roài” vaø sau ñoù laáy can ñaûm maø noùi, “Baïn seõ ñi ñòa nguïc neáu baïn khoâng coù söï cöùu chuoäc, vì theá haõy nhaän quyeån saùch nhoû naøy vaø ñoïc ñeå coù söï cöùu chuoäc!” Khi baïn haønh ñoäng nhö theá, baïn coù theå daâng xaùc thòt cuûa baïn cho söï coâng chính.

Roâ-ma ñoaïn 6 phaùn vôùi chuùng ta haõy daâng chi theå cuûa chuùng ta nhö noâ leä cuûa söï coâng chính vì söï thaùnh khieát. Chuùng ta phaûi daâng chi theå cuûa chuùng ta nhö laø noâ leä cuûa söï coâng chính. Chuùng ta phaûi taäp taønh nhieàu laàn. Noù khoâng laøm trong thôøi gian ngaén. Chuùng ta phaûi coá gaéng theâm nöõa, theâm nöõa. Chuùng ta seõ ñi ñeán hieåu bieát söï thuù vò nhö theá naøo ñeå hieän dieän trong Hoäi thaùnh neáu chuùng ta thöû hieän dieän trong Hoäi thaùnh. Chuùng ta phaûi nghó, “Toâi tin noù, nhöng toâi muoán tin moïi söï ôû nhaø. Toâi hieåu raønh caùi gì Muïc sö toâi seõ giaûng daïy.” Caû xaùc thòt vaø taám loøng neân ôû Hoäi thaùnh. Ñöùc tin lôùn leân trong loøng chæ khi chuùng ta daâng chi theå chuùng ta nhö moät noâ leä cuûa söï coâng chính.

Chuùng ta phaûi daâng chi theå chuùng ta ñeå laøm vieäc coâng chính. Baïn coù hieåu toâi ñang noùi gì? Chuùng ta khoâng neân taùch chính chuùng khoûi vieäc gaëp gôõ vaøø hôïp chung vôùi nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo. Khi baïn ñi chôï, toát nhaát neân gheù qua nhaø thôø vaø môû cöûa noùi “Toâi gheù qua ñaây treân ñöôøng ñi chôï. Coù vieäc gì khoâng?” Gheù qua nhaø thôø thöôøng xuyeân laø daâng chi theå cuûa baïn nhö moät noâ leä cuûa söï coâng chính. 

Sau ñoù ngöôøi laõnh ñaïo seõ noùi, “Chò ôi, cho toâi bieát chò coù theå vui loøng doïn deïp nhöõng caùi naøy khoâng?

“Ñöôïc” 

“Vaø vui loøng trôû laïi toái nay”

“Ñeå laøm gì?” 

“Chuùng ta seõ coù buoåi thoâng coâng cho thanh nieân toái nay” 

“Vaâng, toâi seõ ñeán toái nay” 

Chuùng ta baän roän trong theá gian, nhöng nôi naøo chuùng ta phaûi daâng thaân theå chuùng ta tröôùc khi coù nhöõng ngöôøi cuûa theá gian môøi chuùng ta ñeán tham döï nhöõng buoåi hoïp maët cuûa hoï? 

Chuùng ta phaûi daâng chính chuùng ta cho Hoäi thaùnh tröôùc. Chuùng ta phaûi coù maët ôû Hoäi thaùnh, maëc daàu chuùng ta ñöôïc môøi aên toái vôùi nhöõng baïn ñoàng nghieäp trong coâng ty cuûa chuùng ta. Chuùng ta khoâng neân ñeå thaân theå chuùng ta ôû nhaø haøng maëc duø taâm hoàn chuùng ta ôû nhaø thôø. Neáu chuùng ta laøm thaân theå chuùng ta thoaùt khoûi theá gian vaø ñeå noù ôû Hoäi thaùnh, caû thaân theå vaø taám loøng chuùng ta ñeàu ñöôïc ñaày ñuû.

Baïn nghó gì? Neáu xaùc thòt cuûa baïn hay lui tôùi moät vaøi nôi traàn tuïc khaùc, baïn seõ trôû thaønh keû thuø choáng Ñöùc Chuùa Trôøi, choáng laïi yù muoán cuûa baïn maëc duø traùi tim baïn hieäp moät vôùi Hoäi thaùnh.Chuùng ta phaûi taäp taønh xaùc thaân theå toát vôùi Thaùnh Linh


Chuùng ta phaûi daâng xaùc thòt chuùng ta nhö laø moät noâ leä cuûa söï coâng chính, nhöng noù khoâng coù nghóa xaùc thòt laø troïn veïn. Chuùng ta phaûi daâng nhöõng chi theå cuûa chuùng ta ñeå laøm nhöõng vieäc coâng bình theâm nöõa, theâm nöõa maëc duø xaùc thòt chuùng ta coù khuynh höôùng laøm nhöõng vieäc noù vui loøng.

Chuùng ta thöôøng ñi trong caùch quen thuoäc naøy. Noù tuøy thuoäc vaøo caùi gì maø xaùc thòt chuùng ta noäp vaøo ñeå laøm moät noâ leä.

Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Haõy daâng chi theå cuûa baïn nhö laø moät noâ leä coâng chính cho söï thaùnh khieát. Haõy daâng chi theå cuûa baïn nhö laø moät coâng cuï cho Ñöùc Chuùa Trôøi coâng chính” Noù tuøy thuoäc vaøo vieäc baïn ñaõ taäp taønh xaùc thòt cuûa baïn nhö theá naøo. Neáu baïn taäp thaân theå ñi uoáng röôïu, thaân theå töï ñoäng ñi uoáng röôïu. Nhö laø moät keát quaû, thaân theå ñeán quaùn röôïu trong khi baïn ñang ôû nhaø thôø. Neáu baïn ngoåi trong quaùn röôïu, loøng cuûa baïn caûm thaáy ñau ñôùn. Nhöng neáu baïn ngoài trong nhaø thôø, loøng cuûa baïn ñöôïc thoaûi maùi duø cho thaân theå baïn ñau ñôùn. 

Thaân theå cuõng coù nhaân caùch. Thaân theå tuøy thuoäc vaøo caùch theá naøo noù ñöôïc huaán luyeän bôûi trong loøng. Xaùc thòt noùi, “Toâi thích röôïu,” khi chuùng ta uoáng röôïu nhieàu laàn. Nhöng xaùc thòt noùi, “toâi gheùt noù,” khi chuùng ta khoâng uoáng. Taïi sao? Taïi vì xaùc thòt khoâng ñöôïc huaán luyeän. Noù tuøy thuoäc vaøo caùch theá naøo chuùng ta huaán luyeän noù, duø laø loøng chuùng ta thaùnh saïch. Ñöùc Thaùnh Linh chaêm soùc loøng chuùng ta. Ñöùc Thaùnh Linh naém giöõ chuùng ta duø chuùng ta ra ngoaøi nhaø thôø. Tuy nhieân, chuùng ta phaûi daâng thaân theå nhö laø noâ leä cuûa söï coâng chính vì söï thaùnh khieát. Vì theá, ñeán nhaø thôø thöôøng xuyeân baát cöù caùch naøo. 


Nhöõng ngöôøio ñöôïc cöùu phaûi taäp taønh chính hoï höôùng veà söï thaùnh khieát. Kinh thaùnh baûo chuùng ta phaûi vaâng phuïc lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc daãn daét bôûi noù. Lyù do taïi sao chuùng ta neân ñöôïc daãn daét bôûi lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø vì chuùng ta luoân luoân thích laøm nhöõng gì thaân theå öa thích, nghó raèng xaùc thòt cuûa chuùng ta laø cuûa chuùng ta. Vì chuùng ta ñi mua saém, khieâu vuõ, uoáng röôïu khi chuùng ta thích, vaø noù tì quaù kho cho chuùng ta ñeå ngoài vaø taäp trung vaøo vieäc thôø phöôïng trong hoäi thaùnh. Vì theá moät nhaø laõnh ñaïo phaûi höôùng daãn chuùng ta. “Baïn phaûi ngoài nôi daây vaø laéng nghe lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.” “Vaâng.” 

Chuùng ta phaûi nhaãn naïi, duø chuùng ta chaùn nghe baøi giaûng, vaø nghó raèng, ‘Toâi phaûi ngoài ñaây vôùi söï nhaãn naïi. Taïi sao toâi quaù chaùn, duø toâi coù theå ngoài 3 tieáng ñoàng hoà trong quaùn röôïu? Taïi sao toâi khoâng theå ñöùng nôi naøy trong voøng moät tieáng? Chæ moät tieáng ñeå nghe moät baøi giaûng! Toâi say söa 5 tieáng ñoàng hoà trong quaùn röôïu vaø ngay caû chôi ñaùnh baøi ‘xì-pheù’ 20 tieáng ñoàng hoà khoâng nghæ.” 

Taát caû ñeàu tuøy thuoäc vaøo söï taäp taønh thaân theå. Thaân theå thöôøng ngoài trong nhaø thôø thì gheùt ñi ñeán quaùn röôïu. Tuy nhieân, ñoái vôùi moät ngöôøi taäp taønh uoáng röôïu toát, ngoài trong nhaø thôø thì nhö ñòa nguïc. Toâi muoán baïn chòu ñöïng trong vaøi ngaøy vaø roài baïn seõ hoïc ñöôïc chòu ñöïng. Noù raát kho cho ñeán khi baïn thuaàn hoùa ñöôïc thaân theå cuûa baïn. Chuùng ta phaûi söï duïng thì giôø cuûa chuùng ta ôû nhaø thôø khi chuùng ta muoán laøm nhöõng vieäc khaùc baèng thì giôø cuûa chuùng ta. 

Chuùng ta phaûi söû duïng thì giôø trong nhaø thôø, troø chuyeän vôùi laõnh ñaïo, anh em, chò em ñeå taäp taønh. Toâi raát deå chòu khi ôû trong nhaø thôø vaø khoâng coù gì quyeán duï toâi ôû ñoù. Tuy nhieân, khi toâi ñi ngoaøi ñöôøng phoá, nhieàu ñieàu quyeán duï toâi. Coù nhieàu caùm doå nhö laø aoù quaàn ñöôïc baøy baùn trong nhöõng cöûa hieäu. Noù laáy maát cuûa toâi hai tieáng ñoàng hoà treân ñöôøng veà nhaø khi toâi nhìn vaøo nhöõng vaät toâi muoán xem vaø coù leõ seõ cuoái cuøng ñi traät höôùng. 

Toâi nhìn vaøo nhöõng vaät laï neáu coù vaøi vaät laï ôû ñoù. Cuoái cuøng toâi nhaän ra raèng,‘khi naøo toâi ñeán nhaø? Toâi muoán ai ñoù daã toâi veà nhaø.’ Vì theá khoâng neân lang thang töø nôi naøy ñeán nôi khaùc treân ñöôøng baïn veà nhaø. Chuùng ta caàn phaûi ñi thaúng veà nhaø sau giôø thôø phöôïng, duøng xe buyùt cuûa nhaø thôø vaø ñi thaúng ñeán ñieåm ñeán cuûa baïn. Neáu baïn nghó, ‘Ñöøng ñoùn toâi ñeán nhaø thôø. Toâi seõ ñeán nhaø thôø moät mình. Toäi coù hai chaân maïnh meõ, vì theá khoâng coù lyù do naøo toâi phaûi ñeán nhaø thôø baèng xe buyùt cuûa nhaø thôø.’ Baïn coù theå bò ñi traät höôùng vì bò caùm doå. Baïn haõy caûm taï Chuùa vì baïn ñöôïc ñeán nhaø thôø baèng xe buyùt vaø trôû veà nhaø sau khi giôø thôø phöôïng tan, khoâng lo laéng veà nhöõng vieäc voâ ích. Toát hôn heát laø baïn neân ñoïc Kinh thaùnh, caàu nguyeän vaø ñi nguõ sôùm sau khi trôû veà nhaø. 

Thaät toát hôn cho baïn soáng nhö theá. Ngöôøi ta nghó, ‘Toâi coù ñöùc tin maïnh. Toâi voâ toäi. Toâi seõ xaùc nhaän nhöõng gì ñeán vôùi toâi. Toâi seõ khoâng uoáng röôïu duø toâi ñi ñeán quaùn röôïu. Nôi naøo toäi loãi gia taêng, aân ñieån gia taêng. Toâi ñöôïc ñaày aân ñieån.’ Neáu anh aáy nghó nhö theá vaø ñi ñeán quaùn röôïu, baïn cuûa nh aáy seõ noùi, ‘Heâ, uoáng röôïu ñi.” 

“Khoâng, baïn khoâng bao giôø thaáy toâi uoáng röôïu? Toâi boû uoáng roài.” 

“Uoáng ñi maø.” 

“Khoâng.” 

“Taïi sao baïn khoâng uoáng chæ moät ly thoâi?” 

Baïn cuûa anh ta roùt röôïu vaøo ly vaø trao cho anh aáy. Nhöng anh aáy nghó, ‘Toâi ñang uoáng nöôùc soâ-ña, maëc duø baïn caùm doå toâi uoáng röôïu.” Roài anh aáy ñeán choïn loaïi anh aáy uoáng trong quaù khöù vaø nghó, “Noù ngon tuyeät laøm sao! Taïi sao baïn khoâng cho toâi moät ly nöõa? Toâi seõ chæ uoáng moät ly thoâi.” Anh ta nhanh choùng uoáng xong soâ-ña. 

Vaø roài, baïn anh nhaän thaáy laø anh muoán uoáng vaø roùt ñaày röôïu vaøo ly cho anh aáy. 

“Noù nheï laém. Baïn coù theå uoáng noù nhö laø röôïu pha.” 

“Khoâng, toâi khoâng uoáng. Baïn khoâng bieát laø toâi ñaõ tin Chuùa Jeâsus sao?”

Tuy nhieân cuoái cuøng anh cuõng uoáng heát ly röôïu vaø baïn cuûa anh bieát raèng anh uoáng gioûi. 

“Chæ uoáng hoân nay thoâi.” 

“O.K. Toâi seõ uoáng hoân nay, nhöng baïn neân tin Chuùa Jeâsus, O.K.? Toâi khoâng coù toäi qua vieäc toâi uoáng röôïu. Nhöng baïn coù toäi khoâng? Baïn neân ñöôïc cöùu khoûi toäi cuûa baïn.” Ñieàu quan troïng laø chuùng ta khuaát phuïc thaân theå ôû ñaâu


Con ngöôøi thì nhö theá. Hoï khoâng coù gì ñaëc bieät caû. Vieäc quan troïng laø chuùng ta daâng thaân theå mình ôû ñaâu. Daâng thaân theå anh em nhö laø moät noâ leä cuûa söï coâng chính thaùnh khieát. Daâng thaân theå ban cho söï thaùnh khieát. Daâng xaùc thòt ban cho vieät thaùnh khieát vì xaùc thòt thì khoâng thaùnh. Toâi duøng vieäc uoáng röôïu nhö laø moät thí duï. Nhöng nhöõng vieäc khaùc cuõng gioáng nhö theá. Noù tuøy thuoäc vaøo caùch theá naøo baïn taäp taønh thaân theå. 

Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin trong khi coøn hôi thôû vaø trong ñôøi ñôøi, nhöng söï tin kính cuûa loøng chuùng ta vaø xaùc thòt tuøy thuoäc vaøo nôi naøo chuùng ta daâng noù. Chuùng ta caûm thaáy raèng loøng cuûa chuùng ta cuõng trôû neân oâ ueá khi chuùng ta daâng thaân theå mình cho söï oâ ueá, duø loøng cuûa chuùng ta tinh saïch. Roài, chuùng ta seõ boû ñöùc tin, ñi ngöôïc laïi vôùi Hoäi Thaùnh, duøng danh Chuùa laøm chôi vaø ñi ñeán choå dieät vong ñôøi ñôøi. 


Vì vaäy, haõy giöõ chính baïn ñeå baïn khoâng bò huûy dieät. Baïn phaûi caån thaän. Laøm theá naøo chuùng ta ñoái xöû vôùi toäi loãi haøng ngaøy cuûa chuùng ta sau khi chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi? “nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa” Chuùa cuõng ñaõ caát hoaøn toaøn toäi loãi haøng ngaøy cuûa chuùng ta vì theá chuùng ta khoâng bao giôø trôû neân toäi nhaân laàn nöõa, duø chuùng ta coù theå phaïm toäi nhieàu laàn. 

Tuy nhieân, chuùng ta coù theå coù nhöõng nan ñeà trong xaùc thòt maø noù ñoåi höôùng veà toäi loãi laàn naøy qua laàn khaùc. Chuùng ta daâng thaân theå chuùng ta ôû ñaâu? Thaân theå chuùng ta neân ñi ñeán ñieåm ñöôïc chæ ñònh. Toâi noùi ñeán giôø naøy laø ñeå baïn hieåu roû vaán ñeà. 

Thaân theå trôû neân thaùnh khi taám loøng neân thaùnh, vaø noù trôû neân noâ leâ cuûa söï coâng chính tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khi chuùng ta daâng noù leân nhö laø moät moâ leä cuûa söï coâng chính. Chuùng ta phaûi taäp trung ñôøi soáng chuùng ta vaøo hoäi thaùnh sau khi ñöôïc cöùu. Kinh thaùnh noùi raèng hoäi thaùnh thì gioáng nhö quaùn tro. Chuùng ta uoáng nöôùc, aên thöùc aên thuoäc linh vaø tieáp tuïc thoâng coâng vôùi nhau nhö theå laø chuùng ta aên vaø uoáng vôùi nhau trong quaùn troï. 


Hoäi Thaùnh gioáng nhö moät quaùn troï. Chuùng ta tieáp tuïc thoâng coâng vaø noùi chuyeän vôùi nhau trong Hoäi Thaùnh, vì theá chuùng ta phaûi thöôøng lui tôùi Hoäi Thaùnh. Ngöôøi thöôøngh ñeán nhaø thôø trôû neân ngöôøi thuoäc linh vaø ngöôøi khoâng thöôøng ñeán nhaø thôø khoâng theå böôùc ñi trong Thaùnh Linh duø cho anh/chò aáy coù ñöùc tin lôùn tröôùc ñaây. Moät ngöôøi thöôøng ñeán nhaø thôø töï ñoäng vöõng vaøng trong thuoäc linh, khoâng coù söï yeáu ñuoái naøo coù theå xaûy ra. Noù laø nhôø vaøo söï thoâng coâng thuoäc linh sau khi ñöôïc cöùu chuoäc. 

Khoâng coù nôi naøo ngoaøi nhaø thôø cho chuùng ta ñeán. Toâi muoán baïn ñeán nhaø thôø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bao nhieâu laàn neáu baïn coù theå vaø tieáp tuïc thoâng coâng vôùi daân söï Ngaøi. Döøng laïi trong nhaø thôø, theo caùc buoåi nhoùm thôø phöôïng, nghe lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø thænh caàu yù kieán cuûa laõnh ñaïo baát cöù khi naøo baïn leân keá hoïach cho coâng vieäc. 

Chuùng ta phaûi taäp trung cuoäc soáng chung ta vaøo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhoùm hoïp vôùi nhau. Thì chuùng ta seõ thaønh coâng trong ñôøio soáng ñöùc tin maø khoâng bò thaát baïi. Chuùng ta coù theå ñöôïc duøng nhö nhöõng cuûa quí baùu vaø trôû neân phöôùc haïnh tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi muoán baïn daâng thaân theå vaø taám loøng cuûa baïn nhö laø moät ñoà duøng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.