Sermons

【Chapter 7-1】 Giôùi thieäu Chöông 7Suy nghó veà vieäc tröôùc khi coù söï cöùu chuoäc bôûi tin trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, xaùc thòt cuûa Phao loâ bò xöû phaït cho ñeán cheát bôûi Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Söù ñoà Phao-loâ thuù nhaän raèng oâng bò cheát ñoái vôùi toäi loãi. Tröôùc khi chuùng ta nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi – nghóa laø tröôùc khi chuùng ta taùi sanh – chuùng ta laø nhöõng ngöôøi tin Ñaáng Christ soáng döôùi söï thoáng trò vaø ruûa saû cuûa luaät phaùp. Vì theá, luaät phaùp cai trò treân chuùng ta laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc söï cöùu chuoäc khoûi toäi bôûi ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñem chuùng ta ñeán vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Phao-loâ noùi veà vaán ñeà thuoäc linh neân khoâng phaûi deå hieåu cho ngöôøi xaùc thòt – ñoù laø nhöõng ai bò cheát ñoái vôùi toäi loãi thì khoâng coøn ôû döôùi söï thoáng trò cuûa toäi loãi nöõa, nhö theå laø moät phuï nöõ cheát choàng thì hoaøn toaøn ñöôïc töï do khoûi boån phaän cuûa baø vôùi choàng cuûa baø nöõa. Ñoaïn vaên naøy thaät ñôn giaûn nhöng noù laø ñoaïn vaên coát loûi trong vaán ñeà thuoäc linh. Noù coù nghóa laø, duø thích hay khoâng, nhöõng ai chöa nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì nhaát ñònh bò soáng döôùi söï ruûa saû cuûa luaät phaùp, ñoù laø söï thaät. Vì hoï chöa ñöôïc giaûi quyeát vaán ñeà toäi loãi cuûa hoï. 

Roâ-ma 6:23 noùi vôùi chuùng ta raèng “tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát,” coù nghóa raèng toäi loãi seõ bieán maát chæ khi tieàn coâng cuûa noù ñaõ ñöôïc traû. Neáu moät ngöôøi tin Chuùa Jeâsus, chöa bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc ban cho bôûi Chuùa Jeâsus, thì anh ta vaãn soáng trong toäi loãi vaø phaûi traû giaù cho coâng giaù cuûa toäi. Ñieàu naøy cho bieát taïi sao chuùng ta phaûi nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ bôûi nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta môùi coù theå cheát vì toäi loãi chuùng ta, ñöôïc thoaùt khoûi Luaät phaùp, vaø keát hoân vôùi Taân Lang cuûa chuùng ta, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Chuùng ta coù theå tìm thaáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, nhöng neáu khoâng tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng moät ai coù theå thoaùt khoûi luaät phaùp. Phöông caùch duy nhaát thoaùt khoûi söï ruûa saû cuûa Luaät phaùp laø bieát vaø tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Caùc baïn ñaõ tìm thaáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus chöa? Neáu khoâng, ñaây laø luùc baïn neân lìa boû söï coâng chính rieâng cuûa mình vaø khieâm toán nhaän Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Höôùng veà Ñaáng Christ sau khi cheát ñoái vôùi toäi loãi 


Phao-loâ noùi vôùi anh em cuûa oâng ôû Hoäi thaùnh Roâ-ma, “anh em cuõng nhö vaäy, bôûi thaân theå cuûa Ñaáng Christ, anh em ñaõ cheát veà luaät phaùp.” Caùc baïn phaûi coù söï hieåu bieát chính xaùc veà vieäc,‘anh em cuõng nhö vaäy, bôûi thaân theå cuûa Ñaáng Christ, anh em ñaõ cheát veà luaät phaùp.’ Khoâng ai coù theå ñeán vôùi Ñaáng Christ maø khoâng trôû neân cheát ñoái vôùi toäi loãi qua thaân theå Ñaáng Christ. Noùi caùch khaùc, toäi loãi cuûa chuùng ta phaûi cheát cuøng vôùi thaân theå Ñaáng Christ. Ñieàu naøy chæ khaû thi khi ngöôøi ta tin vaøo Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus bôûi Giaêng Baùp-tít vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù. 

Chuùng ta coù theå cheát vôùi Ñaáng Christ ñoái vôùi toäi loãi bôûi tin Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus bôûi Giaêng. Vì Chuùa Jeâsus ñaõ cheát vôùi taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi ñöôïc chuyeån qua thaân theå Ngaøi bôûi Baùp-tem cuûa Giaêng, trong ñoù coù toäi cuûa chuùng ta cuõng cheát vôùi Ngaøi khi chuùng ta tin ñieàu naày. Taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ chuyeån qua cho Chuùa Jeâsus bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi bôûi Giaêng Baùp-tít laø söï thaät. Söï thaät naøy khoâng chæ ñeå nhaän bieát nhöng cuõng ñeå giöõ vaøo loøng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta phaûi giöõ ñöùc tin naøy cho ñeán khi vaøo Vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ noùi raèng chuùng ta cheát ñoái vôùi Luaät phaùp qua thaân theå cuûa Ñaáng Christ. Vì theá, ai tin vaøo leõ thaät naøy coù theå ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, soáng vôùi Ngaøi, vaø sanh boâng traùi cuûa söï coâng chính cho Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta khoâng tin vaøo vaên töï cuõ, nhöng tin vaøo leõ thaät môùi cuûa Thaùnh Linh. Thaät vaäy, toäi nhaân phaïm toäi naëng hôn vì Luaät phaùp. Vì luaät phaùp baøy toû toäi loãi maø chuùng ñöôïc giaáu kín trong chuùng ta, baèng caùch laøm cho chuùng ta bieát toäi loãi hôn vaø laøm chuùng ta phaïm toäi nhieàu hôn. Moät trong nhöõng chöùc naêng cuûa Luaät phaùp laø laøm cho chuùng ta nhaän bieát toäi, nhöng noù cuõng baøy toû nhieàu hôn veà baûn chaát cuûa toäi vaø laøm cho chuùng ta bieát chuùng ta phaïm nhieàu toäi hôn. Neáu khoâng coù Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta seõ khoâng bieát raèng coù nhieàu toäi ñöôïc giaáu kín trong chuùng ta. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Luaät phaùp cuûa Ngaøi vaø luaät naøy khoâng chæ laøm cho toäi caøng theâm toäi, nhöng coøn laøm cho chuùng ta bieát chuùng ta phaïm ngaøy caøng nhieàu hôn. 

Vaäy, Phao-loâ noùi raèng chuùng ta ñaõ cheát vì toäi loãi mình qua thaân theå Ñaáng Christ, baây giôø chuùng ta phaûi phuïc vuï Chuùa vôùi ñöùc tin trong nieàm tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi phaùn vôùi chuùng ta phaûi phuïc vuï Ngaøi qua söï trôï giuùp cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø aân töù cuûa söï cöùu chuoäc ñöôïc ban cho chuùng ta bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta giöõ saâu kín trong loøng, thay vì phuïc vuï Ngaøi bôûi ñöùc tin trong vaên töï cuûa Kinh thaùnh. Vì Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng, “vaên töï laøm cho cheát, nhöng Thaùnh Linh ban söï soáng,” chuùng ta phaûi theo Chuùa bôûi söï nhaän thöùc yù nghóa thaät cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, trong ñoù coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi chuùng ta tin Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, noùi caùch khaùc, chuùng ta phaûi bieát vaø tin yù nghóa thaät ñöôïc aån giaáu trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá thì Luaät phaùp laø toäi sao? Chaéc chaén laø khoâng! 


Phao-loâ giaûi thích Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï nhaán maïnh vaøo chöùc naêng cuûa noù. Ñieàu ñoù baøy toû söï quan troïng raát lôùn trong nieàm tin vôùi söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà chöùc naêng cuûa Luaät phaùp. Phao-loâ nhìn vaøo toäi loãi cuûa oâng tröôùc ñaây theo caùch rieâng cuûa oâng, vaø bôûi ñieàu naøy oâng khoâng bieát toäi loãi cuûa mình, nhöng qua Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi oâng coù theå nhaän ra raèng oâng coù moät loøng ñaày duïc voïng trong oâng. 

Toâi hy voïng raèng nhöõng tín ñoà trong Ñaáng Christ ngaøy nay cuõng coù theå ñaït ñeán cuøng söï hieåu bieát veà luaät phaùp nhö Phao-loâ. Hoï ñeán nhaø thôø vaø nghó raèng neáu hoï coá gaéng khoù nhoïc hôn moät chuùt, hoï coù theå giöõ troøn Luaät phaùp. Nhöng trong thöïc teá, nhöõng ngöôøi naøy thöïc söï khoâng hieåu bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùt naøo caû. 

Hoï khoâng nhaän ra yù nghóa thaâm thuùy cuûa Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, vaø vì theá trôû neân ngöôøi theo chuû nghóa luaät phaùp. Hoï laø nhöõng ngöôøi giaû hình khoâng theå thaáy ngay chính loøng cuûa hoï. Vaø cuõng khoâng bieát chính hoï ñöùng veà phía ñoái nghòch vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong coäng ñoàng Cô-ñoác. Coù nhieàu ngöôøi nhö theá trong Cô ñoác giaùo ngaøy nay. Nhöõng ai khoâng thaät söï bieát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ngöôøi chaáp nhaän Chuùa Jeâsus nhö laø Cöùu Chuùa danh nghóa cuûa hoï trong ñöùc tin theo Luaät phaùp seõ khoâng ñöôïc mieãn tröø khoûi söï hình phaït cuûa söï cheát ñôøi ñôøi. 

Phao-loâ chæ roû raèng qua ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, oâng nhaän ra loøng tham lam cuûa mình vaø laøm cho toäi loãi oâng nhieàu theâm. Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ nhaän ra raèng oâng khoâng laø gì caû ngoaïi tröø moät toäi nhaân ñaùng cheát. 

Coù 12 loaïi toäi trong taâm trí con ngöôøi. Khi Phao-loâ chöa bieát veà chöùc naêng thöïc söï cuûa Luaät phaùp, oâng nghó oâng laø moät ngöôøi toát, khoâng nhaän ra toäi loãi thaät söï ñaày daåy trong oâng laø theá naøo. Nhöng keát quaû cuûa söï coá gaéng bôûi ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho oâng thaáy raèng oâng ta khoâng coù khaû naêng ñeå giöõ troïn ñieàu raên, vaø thaät söï nhöõng ñieàu raên naøy baøy toû toäi loãi cuûa oâng nhieàu hôn. 

Con ngöôøi nhö theá naøo khi hoï tin Chuùa Jeâsus? Khi baïn khôûi söï tin Chuùa Jeâsus, baïn coù theå ñaày nhieät tình vôùi ñöùc tin cuûa baïn, nhöng roài thôøi gian troâi qua, baïn seõ thaáy caên goác toäi loãi vaãn ôû trong baïn. Baïn nhaän thaáy toäi loãi naøy qua caùi gì? Qua Luaät phaùp ñöôïc vieát ra vaø ñieàu raên maø chuùng ta tìm thaáy ñaày daåy trong loøng chuùng ta vôùi 12 loaïi toäi. Vaø chuùng ta seõ co ruùt vaøo khi thaáy toäi loãi cuûa chuùng ta tröôùc Luaät phaùp. Qua Luaät phaùp chuùng ta thaáy raèng chuùng ta thaät söï laø nhöõng toäi nhaân ñaùng cheát. 

Ñoù laø taïi sao con ngöôøi taïo neân giaùo lyù Xöng nghóa ñeå an uûi chính hoï. Giaùo lyù naøy tuyeân boá raèng maëc duø chuùng ta coù toäi trong loøng, nhöng chæ vì chuùng ta tin Chuùa Jeâsus, neân Ñöùc Chuùa Trôøi xem chuùng ta nhö laø ngöôøi coâng chính. Ñaây chæ laø giaùo lyù do con ngöôøi taïo ra. Ngöôøi ta taïo ra vaø tin vaøo moät giaùo lyù nhö theá ñeå giaáu toäi cuûa hoï, coá gaéng soáng trong söï thoûa loøng cuûa loaïi giaùo lyù naøy. Nhöng vì hoï cöù tieáp tuïc baøy toû laø toäi nhaân tröôùc Luaät phaùp, toäi cuûa hoï trôû neân caøng ngaøy caøng naëng hôn trong taâm trí hoï. Ñeå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc hôn laø tin vaøo Phuùc aâm trong ñoù coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø phöông caùch duy nhaát ñeå giaûi thoaùt chuùng ta khoûi toäi loãi. 

Tröôùc kia Phao-loâ nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban ñieàu raên ñeå oâng noi theo, oâng nhaän ra noù chæ trong söï töï nhieân laø oâng neân coá gaéng vaø thöïc hieän vôùi caû khaû naêng cuûa oâng ñeå giöõ chuùng. Nhöng traùi vôùi ñieàu naøy, oâng ta thaáy raèng nhöõng ñieàu raên naøy thaät söï ra laø ñöa linh hoàn oâng ñeán choå cheát vì toäi loãi. Sau cuøng Phao-loâ nhaän ra raèng oâng ñaõ hieåu laàm vaø tin sai veà ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Moïi ngöôøi coù trong loøng 12 loaïi toäi ñöôïc ñeà caäp trong Maùc 7:21-23. “Vì thaät laø töï trong, töï loøng ngöôøi maø ra nhöõng aùc töôûng, söï daâm duïc, troäm cöôùp, gieát ngöôøi, taø daâm, tham lam, hung aùc, gian doái, hoang ñaøng, con maét ganh ñoá, loäng ngoân, kieâu ngaïo, ñieân cuoàng. Heát thaûy nhöõng ñieàu xaáu aáy ra töø trong loøng thì laøm cho dô daùy ngöôøi.”

Cuoái cuøng Phao-loâ vaø taát caû moïi ngöôøi khaùc nhaân thaáy toäi cuûa hoï qua ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi luaät phaùp hoï nhaän thaáy toäi cuûa hoï qua ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi luaät phaùp hoï nhaän thöùc ñöôïc toäi cuûa hoï vaø bò ñaët vaøo söï cheát, vaø roài hoï khaùm phaù ra söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø tin noù. Söï hieåu bieát cuûa baïn veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Baïn vaãn ñang coá gaéng quan saùt Möôøi Ñieàu raên vaø trong khi baïn nghó raèng baïn coù theå giöõ noù troïn veïn khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta luaät cuûa Ngaøi ñeå chuùng ta nhaän ra toäi loãi cuûa chuùng ta vaø trôû laïi vôùi Ngaøi – ñeå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi, noùi caùch khaùc, bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi coù söï hieåu bieát ñuùng veà lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Ñieàu raên cuûa Ngaøi vaø tin chuùng moät caùch ñuùng ñaén. Moät khi caùc baïn nhaän thöùc ra ñöôïc leõ thaät naøy, baïn seõ bieát söï quí giaù cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø theá naøo. 

Nhöõng ai tin Möôøi ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå nhaän ra söï nghieâm troïng cuûa toäi nhaân döôùi maét cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ai khoâng bieâùt vai troø cuûa ñieàu raên vaø khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ traûi qua nhöõng söï khoù khaên lôùn trong ñôøi soáng toân giaùo cuûa hoï vaø cuoái cuøng bò daãn ñeán söï tieâu dieät rieâng cuûa hoï. Vì thaät ñôn giaûn, chuùng ta khoâng theå xa caùch toäi loãi trong khi ñang soáng trong moät theá giôùi ñaày toäi loãi. Ñoù laø taïi sao ngöôøi ta taùch rôøi chính hoï ra ñi vaøo nhöõng vuøng nuùi xa xoâi vaø coá gaéng soáng moät ñôøi soáng khoå haïnh. Hoï nghó raèng bôûi cuoäc soáng trong vuøng nuùi saâu thaåm ñoù vaø ruùt lui khoûi toäi loãi theá gian thì hoï coù theå traùnh ñöôïc phaïm toäi, nhöng ñieàu naøy khoâng theå. 

Chuùng ta phaûi nhaän thöùc raèng, duø söï thaät laø moïi ngöôøi treân theá gian ñeàu phaïm toäi vaø coù toäi trong loøng, söï cöùu chuoäc ra khoûi taát caû toäi loãi nhö theá coù theå ñöôïc tìm thaáy trong söï hieåu bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Duø chuùng ta traùnh theá gian ñeå troán thoaùt khoûi toäi, chuùng ta cuõng khoâng theå troán thoaùt khoûi toäi trong loøng chuùng ta. Ñieàu naøy xaûy ra laø vì toäi loãi naèm trong loøng chuùng ta. Ñeå thaät söï töø boû toäi loãi cuûa rieâng chuùng ta, chuùng ta phaûi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ñieàu raên cuûa Ngaøi laøm cho toäi loãi cuûa chuùng ta caøng naëng hôn. Nhöõng ai bieát tính caùch aùc lieät cuûa toäi loãi cuûa hoï phaûi bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø noù ñaõ ñöôïc baøy toû cho chuùng ta qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

“Coøn toâi thì cheát; vaäy thì teù ra ñieàu raên voán neân laøm cho toâi soáng, ñaõ daét toâi ñeán söï cheát.Vì toäi loãi ñaõ nhaân dòp, duøng ñieàu raên doã daønh toâi vaø nhaân ñoù laøm cho toâi cheát.” (Roâ-ma 7:10-11). Chuùng ta phaûi hieåu ñuùng Luaät phaùp. Nhöõng ai khoâng coù söï hieåu bieát ñuùng veà luaät phaùp seõ phí suoát ñôøi hoï vaøo trong chuû nghóa Luaät phaùp, coá gaéng troán traùnh Luaät phaùp cho ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa cuoäc ñôøi hoï. Chæ nhöõng ai bieát vai troø ñuùng cuûa Luaät phaùp thì seõ yeâu vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc hoaøn taát trong Chuùa Jeâsus. Theá thì baïn bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chöa? 

Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng vì trong quaù khö oâng chöa ñöôïc taùi sanh, oâng ñaõ thuoäc veà xaùc thòt vaø bò baùn cho toäi loãi. Oâng cuõng xöng nhaän raèng duø oâng muoán soáng theo Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng oâng cöù maõi phaïm toäi. OÂng khoâng coù Thaùnh Linh ôû trong oâng, vì oâng khoâng coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá roài Phao-loâ chaáp nhaän raèng sôû dó oâng phaïm toäi, choáng laïi vôùi yù muoán cuûa oâng laø vì toäi loãi ñöôïc tìm thaáy trong loøng oâng, vì oâng chöa tìm thaáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Tuy nhieân, Phao-loâ nhaän thaáy moät Luaät, vaø luaât ñoù laø luaät toäi loãi – söï nhaän thöùc cô baûn nhaát cuûa oâng veà söï thaät con ngöôøi laø ngöôøi coù toäi trong loøng thì khoâng theå traùnh phaïm toäi. Oâng cuõng nhaän thaáy raèng beà trong cuûa con ngöôøi vaãn öôùc muoán soáng theo luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng Phao-loâ xöng nhaän raèng, gioáng nhö moät caây toäi loãi seõ sanh boâng traùi toäi, oâng laø moät toäi nhaân, laø ngöôøi chæ coù theå tieáp tuïc soáng trong toäi, bôûi vì, oâng chöa gaëp Chuùa Jeâsus, chöa nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc toäi. Noùi caùch khaùc, thaät laø coâng bình khi oâng phaûi bò ñaët vaøo söï cheát vì toäi cuûa oâng. 

Ñoù laø taïi sao oâng xöng nhaän raèng oâng laø moät ngöôøi khoán naïn, oâng ñaõ than khoùc, “Ai cöùu toâi khoûi thaân theå hay cheát naøy?” (Roâ-ma 7:24) Ñieàu naøy gôïi cho Phao-loâ nhôù laïi khi oâng ta coøn laø moät toäi nhaân. Baïn neân quan taâm ñeán lôøi xöng nhaän naøy maø aùp duïng cho chính baïn. Baïn khoâng coøn tieáp tuïc giam caàm trong thaân theå hay cheát laø thaân theå khoâng theå giöõ troïn luaät phaùp khoâng? Baïn phaûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï coâng chính cuûa ñöùc tin ñöôïc giaáu trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vaø chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính naøy bôûi tin vaøo Phuùc aâm naøy. 

Phao-loâ coù theå thoaùt khoûi söï cuøng khoå cuûa oâng bôûi tin vaøo Baùp-tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù.