Sermons

【Chapter 7-2】 < Roâ-ma 7:1-4 > Thöïc chaát ñöùc tin cuûa Phao-Loâ: Laøm moät vôùi Ñaáng Christ sau khi cheát veà toäi loãi< Roâ-ma 7:1-4 >

“Hôõi anh em (vì toâi noùi vôùi nhöõng keû bieát luaät phaùp), vaäy anh em haù chaúng bieát raèng luaät phaùp chæ cai trò ngöôøi ta khi coøn soáng hay sao? Cho neân, ñaøn baø coù choàng, heã choàng coøn soáng bao laâu, thì luaät phaùp buoäc phaûi theo choàng baáy laâu; nhöng neáu choàng cheát, thì ngöôøi vôï ñöôïc thoaùt khoûi luaät phaùp ñaõ buoäc mình vôùi choàng. Vaäy neáu ñang luùc choàng coøn soáng, maø vôï ñi laáy ngöôøi khaùc, thì phaûi bò keâu laø ñaøn baø ngoaïi tình; nhöng neáu choàng cheát, thì vôï ñöôïc buoâng tha khoûi luaät phaùp, daàu laáy ngöôøi khaùc cuõng chaúng phaûi laø ñaøn baø ngoaïi tình vaäy. Hôõi anh em ta, anh em cuõng nhö vaäy, bôûi thaân theå cuûa Ñaáng Christ, anh em ñaõ cheát veà luaät phaùp, ñaêëng thuoäc veà ngöôøi khaùc, töùc laø ngöôøi ñaõ töø keû cheát soáng laïi, haàu cho chuùng ta ñöôïc keát quaû cho Ñöùc Chuùa Trôøi.”Baïn coù bao giôø thaáy moät cuoän chæ roái khoâng? Neáu baïn coá gaéng ñeå hieåu ñoaïn naøy maø khoâng bieát veà leõ thaät trong Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus maø Söù ñoà Phao-loâ ñaõ tin, ñöùc tin cuûa baïn chæ ôû trong moät tình traïng roái loaïn lôùn hôn maø thoâi.

Phao-loâ noùi trong chöông naøy raèng vì moïi ngöôøi hoaøn toaøn ñaày toäi tröôùc Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, con ngöôøi theå ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø chæ ñöôïc taùi sanh sau khi cheát trong söï cheát thuoäc linh. 

Leõ thaät maø Phao-loâ nhaän ra 


Roâ-ma 7:7 noùi roû, “Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Luaät phaùp haù laø toäi loãi sao? Chaúng heà nhö vaäy! Nhöng toâi chæ bôûi luaät phaùp maø bieát toäi loãi.” Phao-loâ tieáp, “vì neáu luaät phaùp khoâng noùi: Ngöôi chôù tham lam, thì toâi ñaõ khoâng bieát söï tham lam.” Hôn nöõa, oâng noùi, “Aáy laø toäi loãi ñaõ nhaân dòp, bôûi ñieàu raên maø sanh ra moïi thöù ham muoán trong loøng toâi.” Phao-loâ nhaän thöùc raèng oâng ñaõ noãi loaïn choáng laïi vôùi 613 ñieàu luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, oâng khoâng hôn gì laø moät khoái toäi laø ngöôøi khoâng theå laøm gì khaùc hôn laø phaïm toäi, vì oâng laø doøng doõi cuûa con ngöôøi thöù nhaát laø A-ñam, laø ngöôøi ñöôïc mang ñeán trong toäi loãi vaø ñöôïc hoaøi thai trong toäi loãi bôûi meï cuûa oâng. 

Moïi ngöôøi sanh ra trong theá gian naøy ñeàu phaïm toäi, baét ñaàu töø ngaøy sanh cho ñeán ngaøy cheát. Hoï khoâng coù khaû naêng ñeå giöõ luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Laøm theá naøo ñeå toäi nhaân coù theå giöõ taát caû 613 ñieàu luaät vaø luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Chæ khi chuùng ta nhaän thöùc raèng chuùng ta laø toäi nhaân tröôùc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì chuùng ta môùi coù theå ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñeán vôùi söï nhaän thöùc raèng cuoái cuøng chuùng ta coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi ñöa chuùng ta ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Baùp-tem cuûa Ngaøi bôûi Giaêng vaø Huyeát Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù. Vì theá, taát caû chuùng ta phaûi bieát vaø tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Lyù do vì sao chuùng ta phaûi tin Chuùa Jeâsus laø vì söï coâng chính naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc tìm thaáy trong Ngaøi. 

Baïn coù bieát vaø tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñieàu huyeàn nhieäm ñaõ ñöôïc aån giaáu trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Taát caû söï huyeàn nhieäm naøy coù chöùa trong Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus ôû soâng Gioâ-ñanh. Baïn coù muoán bieát söï huyeàn nhieäm naøy khoâng? Neáu baïn muoán tin vaøo leõ thaät naøy, baïn seõ nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua ñöùc tin cuûa baïn. 

Tröôùc khi chuùng ta bieát veà Luaät phaùp vaø ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, döôøng nhö chuùng ta khoâng phaûi laø toäi nhaân, maêëc duø chuùng ta phaïm toäi treân moät caên baûn haøng ngaøy. Nhöng sau khi chuùng ta khôûi söï ñi nhaø thôø, chuùng ta nhaän ra raèng chuùng ta thaät söï ñaày toäi, vaø chuùng ta phaûi ñeán vôùi söï cheát thuoäc linh vì toäi loãi ñöôïc phoâ baøy trong chuùng ta. Theá neân, ñeå ñöa linh hoàn chuùng ta ñeán vôùi Chuùa Jeâsus, Söù ñoà Phao-loâ hoài töôûng laïi quaù khöù cuûa oâng khi oâng tin caùch sai laïc do coù söï hieåu laàm veà Luaät phaùp vaø ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Sau ñaây laø moät thí duï ñeå baïn coù theå hieåu vai troø cuûa Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi ñang caàm giöû quyeån Kinh thaùnh treân tay toâi. Neáu toâi giaáu vaøi vaät raát quan troïng giöõa nhöõng trang cuûa Kinh thaùnh naøy vaø noùi, “Ñöøng coá gaéng nhìn vaøo beân trong quyeån saùch ñeå tìm ra nhöõng gì ñöôïc giaáu beân trong,” vaø roài toâi ñeå noù treân baøn vôùi caùc baïn trong choát laùt, baïn coù phaûn öùng theá naøo? Trong phuùt choác baïn nghe lôøi cuûa toâi, baïn seõ coù öôùc muoán muoán tìm bieát caùi gì ôû beân trong quyeån Kinh thaùnh, vaø keát quaû cuûa söï toø moø, baïn seõ khoâng vaâng lôøi daêïn cuûa toâi. Ngay luùc chính baïn toø moø veà nhöõng gì coù theå giaáu kín trong Kinh thaùnh, baïn seõ khoâng coù söï choïn löïa naøo hôn laø tìm bieát noù. Nhöng neáu toâi ñaõ khoâng ra leänh laø baïn khoâng bao giôø ñöôïc nhìn vaøo noù thì baïn seõ khoâng bao giôø bò rôi vaøo söï caùm doå. Gioáng nhö theá, khi Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn leänh cho chuùng ta, toäi loãi ñaõ ngaám ngaàm trong chuùng ta vaø seõ phaùt loä ra theo töøng tröôøng hôïp. 

Luaät phaùp maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho loaøi ngöôøi laø coù vai troø baøy toû toäi loãi trong loøng ngöôøi. Ngaøi khoâng ban noù cho chuùng ta ñeå chuùng ta giöõ vaø laøm theo; nhöng Luaät phaùp ñöôïc ban cho chuùng ta laø ñeå baøy toû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø vì theá noù xaùc ñònh chuùng ta laø toäi nhaân. Taát caû chuùng ta seõ bò dieät vong neáu chuùng ta khoâng theo Chuùa Jeâsus vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø noù ñöôïc tìm thaáy trong Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän töø Giaêng vaø Huyeát Ngaøi ñoã ra treân Thaäp-töï-giaù. Chuùng ta neân ghi nhôù raèng vai troø cuûa Luaät phaùp laø mang chuùng ta ñeán vôùi Ñaáng Christ vaø giuùp chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ngaøi.

Ñoù laø taïi sao Phao-loâ laøm chöùng raèng, “Aáy laø toäi loãi ñaõ nhaân dòp, bôûi ñieàu raên maø sanh ra moïi thöù ham muoán trong loøng toâi.” (Roâ-ma 7:8). Qua Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Söù ñoà Phao-loâ trình baøy cho chuùng ta cô sôû caên baûn cuûa toäi loãi laø gì. OÂng xöng nhaän raèng caên goác cuûa oâng laø moät toäi nhaân, nhöng roài oâng ñeán vôùi söï soáng ñôøi ñôøi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Lôøi than vaõn vaø ñöùc tin cuûa Phao-loâ 


Phao-loâ noùi, “Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày? Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta!” (Roâ-ma 7:24)

Phao-loâ bieát roõ söï thaät cuûa chính oâng, ngöôøi coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaãn phaïm toäi, vaø nhö theá ñoù, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhu caàu khaån caáp khoâng chæ cho Phao-loâ maø cho caû nhaân loaïi. 

Chuùng ta neân nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï hieåu bieát chính xaùc veà huyeàn nhieäm ñöôïc aån daáu trong pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus. Caùc baïn vaø toâi neân bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc tìm thaáy trong pheùp Baùp-tem cuûa Ñaáng Christ vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù. Roài chæ nhö theá thì linh hoàn vaø theå xaùc cuûa chuùng ta, maø chính noù khoâng coù söï löïa choïn naøo khaùc tröø ra phaïm toäi, ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta khoâng ñöôïc queân söï kieän Baùp-tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus vaø Huyeát Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ai khoâng bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ coù theå toàn taïi nhö moät toäi nhaân cho ñeán khi cheát, tuy nhieân hoï khoù coù theå coá gaéng giöõ troïn luaät phaùp. Chuùng ta phaûi nhaän thöùc raèng Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñöôïc ban cho ñeå chuùng ta giöõ chuùng. Nhöng ngöôøi theo chuû nghóa Luaät phaùp khoâng nhaän ra raèng söï huyeàn nhieäm cuûa söï cöùu chuoäc naèm trong “pheùp Baùp-tem” maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän cuøng vôùi huyeát Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù. Nhö laø moät keát quaû cuûa vieäc naøy, hoï hieåu sai Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi nghó raèng Luaät phaùp ñöôïc ban cho ñeå hoï vaâng theo vaø hoï giöõ noù trong cuoäc soáng mô hoà. Nhöng chuùng ta phaûi nhaän ra toäi loãi cuûa chuùng ta qua Luaät phaùp vaø soáng bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng ñöôïc choáng laïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta. Hôn theá nöõa, chuùng ta phaûi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc laøm troïn bôûi Baùp-tem cuûa Ñaáng Christ vaø Huyeát Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù. Noùi caùch khaùc, chuùng ta caàn hoïc daâng söï caûm taï leân cho Chuùa chuùng ta, Ñaáng ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ nhìn vaøo xaùc thòt cuûa rieâng oâng, ñeå cuoái cuøng keâu leân raèng, “Khoán naïn cho toâi!,” nhöng vaãn daâng söï caûm taï leân Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Lyù do Phao-loâ thöïc hieän söï xöng nhaän naøy laø vì oâng caøng phaïm toäi thì pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù caøng laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuõng theá, chuùng ta cuõng keâu leân trong vui möøng vaø ñaéc thaéng, vì chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, maëc duø chuùng ta soáng trong cuoäc soáng khoù khaên giöõa Luaät phaùp cuûa xaùc thòt vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin maø Phao-loâ coù laø tin vaøo pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù. Ñoù laø caùch theá naøo maø Phao-loâ ñeán cö nguï trong ñöùc tin cuûa oâng trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, oâng coù theå trôû neân ngöôøi ngôïi khen Ngaøi. 

Trong Roâ-ma chöông 7, Phao-loâ noùi veà tình traïng khoán naïn cuûa oâng trong quaù khöù, traùi vôùi ñöùc tin chieán thaéng sau naøy vì ñöùc tin cuûa oâng trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

“Vaäy anh em haù chaúng bieát raèng luaät phaùp chæ cai trò ngöôøi ta khi coøn soáng hay sao?” (Roâ-ma 7:1).


Ñieåm cao cuûa chöông 7 ñöôïc tìm thaáy trong caâu 24 vaø 25. Phao-loâ ñaõ vieát, “Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày? Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.” 

Trong Roâ-ma ñoaïn 6, Phao-loâ ñaõ noùi veà ñöùc tin daãn chuùng ta ñeán söï cheát vaø soáng laïi cuøng chung vôùi Ñaáng Christ. Bôûi söï hieäp moät cuûa chuùng ta vôùi pheùp baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, chuùng ta coù theå ñaït ñeán ñöôïc ñöùc tin naøy. 

Phao-loâ ñaõ nhaän ra raèng oâng laø moät ngöôøi khoán naïn, laø ngöôøi coù xaùc thòt hö naùt, vì theá maø oâng ñaõ vi phaïm Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chæ tröôùc khi oâng gaëp Chuùa Jeâsus nhöng ngay caû sau khi oâng ñaõ gaëp gôõ Chuùa Jeâsus. Vì theá oâng ñaõ than thôû raèng, “Ai seõ giaûi cöùu toâi khoûi thaân theå hay cheát naøy?” Keá ñoù oâng ñaõ noùi theâm raèng oâng coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi thaân theå hay cheát bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, “Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta!” Phao-loâ ñaõ ñöôïc buoâng tha khoûi toäi loãi cuûa xaùc thòt vaø taâm thaàn bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø trôû neân hieäp nhaát vôùi Ngaøi. 

Söï phaùt bieåu cuoái cuøng cuûa Phao-loâ laø, “Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi” (Roâ-ma 7:25). Vaø ôû ñaàu chöông 8, oâng xöng nhaän, “Cho neân hieän nay chaüng coøn coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng keû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø nhöõng keû khoâng böôùc ñi theo xaùc thòt, nhöng theo Thaùnh linh. Vì luaät phaùp cuûa Thaùnh linh söï soáng ñaõ nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ buoâng tha toâi khoûi luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát” (Roâ-ma 8:1-2). 


Ban ñaàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban hai luaät phaùp: luaät phaùp cuûa Thaùnh linh söï soáng vaø luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát. Luaät phaùp cuûa Thaùnh linh söï soáng ñaõ cöùu Phao-loâ khoûi luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát. Noù coù nghóa laø bôûi tin nôi pheùp baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, laø söï caát ñi moïi toäi loãi cuûa Phao-loâ, oâng ñaõ hieäp nhaát chính mình vôùi Chuùa Jeâsus vaø ñaõ ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa oâng. Chuùng ta phaûi hoaøn toaøn coù ñöùc tin hieäp nhaát chuùng ta vôùi pheùp baùp tem cuûa Chuùa vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Phao-loâ ñaõ thöøa nhaän trong Roâ-ma ñoaïn 7 raèng tröôùc kia oâng bò keát aùn bôûi Luaät phaùp, nhöng nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, oâng ñaõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi söï keát aùn naøy. Nhö vaäy, oâng coù theå phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Thaùnh Linh, laø Ñaáng ñaõ ngöï trong oâng. Leõ thaät maø Phao-loâ ñaõ nhaän bieát 


Phao-loâ ñaõ thöøa nhaän, “Luaät phaùp haù laø toäi loãi sao? Chaúng heà nhö vaäy! Nhöng toâi chæ bôûi luaät phaùp maø bieát toäi loãi” (Roâ-ma 7:7). OÂng khoâng theå bieát söï tham lam tröø khi Luaät phaùp noùi, “Ngöôi chôù tham lam.” Phao-loâ ñaõ giaûi thích moái quan heä giöõa Luaät phaùp vaø toäi loãi raèng, “Aáy ñaõ bôûi toäi loãi ñaõ nhaân dòp, bôûi ñieàu raên maø sanh ra moïi thöù ham muoán trong loøng toâi.” Ñieàu naøy coù nghóa laø taám loøng con ngöôøi voán ñaày toäi loãi. Töø khi con ngöôøi ñöôïc hoaøi thai trong toäi loãi, vaø ñöôïc sanh ra vôùi 12 loaïi toäi loãi.

Möôøi hai thöù toäi loãi naøy laø daâm daäït, taø daâm, gieát ngöôøi, troäm cöôùp, tham lam, hung aùc, gian doái, hoang ñaøng, con maét ganh ñoá, loäng ngoân, kieâu ngaïo, vaø ñieân cuoàng. Moïi ngöôøi phaïm nhöõng toäi naøy cho ñeán khi hoï cheát. Laøm sao coù ai treân theá gian naøy coù theå tuaân theo Luaät phaùp vaø nhöõng ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi hoï ñöôïc sanh ra trong theá gian naøy vôùi 12 toäi loãi ñoù? Chính khi chuùng ta nghe lôøi cuûa Luaät phaùp vaø nhöõng ñieàu raên baûo chuùng ta “neân” hay “khoâng neân laøm” thì toäi loãi baét ñaàu haønh ñoäng trong chuùng ta. 


Khi chuùng ta chöa bieát Luaät phaùp vaø ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì nhöõng toäi loãi trong chuùng ta im laêëng - nguû. Nhöng sau khi nghe nhöõng ñieàu raên baûo chuùng ta nhöõng ñieàu ñöôïc laøm vaø nhöõng ñieàu khoâng ñöôïc laøm, thì nhöõng toäi loãi naøy xuaát hieän vaø khieán cho chuùng ta phaïm toäi caøng hôn. 

Baát cöù ai khoâng ñöôïc sanh laïi hoaêïc khoâng tin vaø hieåu leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì coù toäi loãi trong hoï. Keá ñoù toäi loãi naøy, bôûi taùc ñoäng nôi lôøi cuûa nhöõng ñieàu raên, saûn sinh ra nhieàu toäi loãi nöõa. Luaät phaùp daïy baûo con ngöôøi nhöõng ñieàu ñöôïc laøm vaø nhöõng ñieàu khoâng ñöôïc laøm, gioáng nhö moät huaán luyeän vieân coá gaéng thuaàn hoùa toäi loãi. Tuy nhieân, toäi loãi thì choáng nghòch laïi nhöõng ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baát tuaân nhöõng ñieàu raên ñoù. Khi moät toäi nhaân nghe nhöõng ñieàu raên, thì toäi loãi trong loøng ngöôøi ñoù haønh ñoäng vaø daãn hoï ñeán vieäc phaïm nhieàu toäi hôn nöõa. 

Chuùng ta coù theå nhaän ra qua Möôøi Ñieàu Raên laø chuùng ta coù toäi. Vì theá vai troø cuûa Luaät phaùp laø baøy ra toäi loãi trong loøng chuùng ta, khieán chuùng ta nhaän ra raèng nhöõng ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh, vaø ñeå ñaùnh thöùc chuùng ta veà söï phaïm toäi cuûa chuùng ta. Theo nguoàn goác cuûa chuùng ta, thì chuùng ta ñaõ ñöôïc sanh ra vôùi söï tham lam ñeå coù loøng tham taát caû moïi thöù maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng, luoân caû nhöõng taøi saûn hay vôï, choàng maø khoâng phaûi cuûa chuùng ta. Vì theá, ñieàu raên “Ñöøng tham lam” noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta ñöôïc sinh ra laø nhöõng toäi nhaân, vaø bò soá phaän ñi ñeán hoûa nguïc töø ngaøy chuùng ta môùi sinh ra. Noù cuõng baøy toû cho chuùng ta söï caáp baùch veà Cöùu Chuùa, laø Ñaáng laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñoù laø taïi sao Phao-loâ thöøa nhaän raèng toäi loãi ñaõ nhaân dòp bôûi ñieàu raên maø sanh ta moïi thöù ham muoán xaáu xa trong loøng oâng. Phao-loâ ñaõ nhaän ra raèng oâng laø moät toäi nhaân lôùn, laø ngöôøi vi phaïm nhöõng ñieàu raên toát ñeïp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì oâng voán ñöôïc sanh ra trong toäi loãi vaø vôùi toäi loãi tröôùc khi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Khi chuùng ta ñoïc trong ñoaïn 7, chuùng ta thaáy raèng Thaùnh Phao-loâ raát thieâng lieâng, coù moät söï hieåu bieát roäng raõi veà Kinh thaùnh, coù söï hieåu bieát vaø nhöõng kinh nghieäm thuoäc linh tuyeät vôøi. OÂng hoaøn toaøn bieát bôûi Luaät phaùp maø toäi loãi ôû trong oâng, vaø vôùi nhöõng ñieàu raên ñaõ saûn sinh ra trong oâng moïi söï ham muoán xaáu xa. OÂng ñaõ bieát raèng Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù vai troø laø baøy toû ra toäi loãi ôû trong oâng. Khi nhöõng toäi loãi naøy tænh giaác, oâng cuõng thöøa nhaän raèng nhöõng ñieàu raên, laø ñieàu voán ñeå mang söï soáng, ñaõ mang ñeán cho oâng söï cheát. 

Ñöùc tin cuûa baïn thì theá naøo? Noù coù gioáng nhö cuûa Phao-loâ khoâng? Khoâng phaûi toäi loãi vaãn ôû trong loøng baïn cho duø baïn coù tin Chuùa Jeâsus hay khoâng sao? Neáu vaäy, coù nghóa laø baïn vaãn khoâng bieát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chöa nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh, vaø vaãn laø moät toäi nhaân laø ngöôøi bò soá phaän nôi hoûa nguïc ñeå bò phaùn xeùt veà toäi loãi cuûa chính baïn. Baïn coù coâng nhaän nhöõng söï thaät naøy khoâng? Neáu baïn coù, thì haõy tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø ñieàu baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn seõ ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa baïn, seõ coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï treân baïn. Chuùng ta phaûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Toäi loãi nhaân dòp duøng ñieàu raên doã daønh Phao-loâ 


Thaùnh Phao-loâ ñaõ noùi, “Vaäy thì teù ra ñieàu raên, voán neân laøm cho toâi soáng ñaõ daét toâi ñeán söï cheát. Vì toäi loãi ñaõ nhaân dòp, duøng ñieàu raên doå daønh toâi, vaø nhaân ñoù laøm cho toâi cheát” (Roâ-ma 7:10-11). Noùi caùch khaùc, toäi loãi ñaõ doå daønh Phao-loâ baèng caùch lôïi duïng ñieàu raên. Phao-loâ ñaõ tin raèng ñieàu raên laø söï toát laønh vaø coâng bình, tuy nhieân 12 loaïi toäi loãi ñaõ soáng laïi vaø laøm oâng ñau khoå trong loøng. Ñieàu naøy coù nghóa laø oâng ñaõ bò doã daønh bôûi toäi loãi vì oâng ñaõ khoâng theå hieåu muïc ñích veà nhöõng ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ban ñaàu Phao-loâ nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Luaät phaùp cho oâng ñeå oâng tuaân giöõ noù. Nhöng sau ñoù, oâng ñaõ nhaän ra raèng Luaät phaùp khoâng phaûi ñöôïc ban cho ñeå tuaân theo, nhöng ñeå baøy ra toäi loãi trong loøng con ngöôøi, cuøng vôùi söï thaùnh khieát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñeå cho nhöõng ngöôøi khoâng tin bò ñoaùn xeùt bôûi Ngaøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ ñaõ nghó oâng bò doã daønh bôûi toäi loãi, vì oâng chöa hieåu nhöõng ñieàu raên vaø Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch ñuùng ñaén. Haàu heát con ngöôøi hoâm nay cuõng bò doã daønh caùch nhö vaäy. 

Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng lyù do maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta nhöõng ñieàu raên vaø Luaät phaùp laø khoâng phaûi cho chuùng ta vaâng theo ñoù, nhöng cho chuùng ta nhaän ra nhöõng toäi loãi cuûa chính chuùng ta vaø tìm kieám söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöng vì chuùng ta coá gaéng soáng theo Luaät phaùp vôùi toäi loãi cuûa chuùng ta, neân keát cuoäc chuùng ta töï nhieân baøy ra toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Do ñoù, moät toäi nhaân nhôø Luaät phaùp nhaän ra raèng cho duø Luaät phaùp laø thaùnh, ngöôøi ñoù cuõng khoâng coù moät söùc maïnh hay khaû naêng naøo ñeå soáng moät cuoäc soáng thaùnh khieát. Trong luùc ñoù, ngöôøi aáy trôû thaønh moät toäi nhaân, laø ngöôøi khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc ngoaøi bò ñaøy xuoáng ñòa nguïc bôûi Luaät phaùp. Nhöõng toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cöù tieáp tuïc nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï Luaät phaùp ñeå hoï tuaân theo. Hoï cöù tieáp tuïc coá gaéng tuaân theo Luaät phaùp, nhöng hoï seõ töï löøa doái hoï vaø cuoái cuøng seõ rôi vaøo söï huûy dieät. 

Nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh do vaãn choái töø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaïm toäi vaø roài coá gaéng ñeå ñöôïc tha toäi baèng caùch caàu nguyeän aên naên. Tuy nhieân, cuoái cuøng hoï seõ nhaän ra raèng hoï hieåu sai muïc ñích cuûa Luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaõ töï löøa doái hoï. Toäi loãi lôïi duïng ñieàu raên, ñaõ doã daønh hoï. Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh, nhöng toäi loãi trong hoï ñaõ daãn hoï ñeán söï cheát. 

Phao-loâ ñaõ noùi, “Aáy vaäy, luaät phaùp laø thaùnh, ñieàu raên cuõng laø thaùnh, coâng bình vaø toát laønh. Vaäy thì ñieàu laønh trôû laøm côù cho toâi cheát sao? Chaúng heà nhö vaäy! Nhöng aáy laø toäi loãi ñaõ laøm cho toâi cheát, haàu khi noù nhaân ñieàu laønh laøm cheát toâi, töï baøy ra noù laø toäi loãi; ñeán noãi toäi loãi nhaân ñieàu raên trôû neân cöïc aùc.” (Roâ-ma 7:12-13). Nhöõng ngöôøi hieåu leõ thaät naøy nhaän ra hoï caàn ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì lyù do ñoù, hoï tin raèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø leõ thaät. Moät ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cuõng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Haõy ñeå chuùng ta ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ñaït ñeán söï thaùnh khieát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Toâi öôùc ao taát caû caùc baïn ñeàu ñöôïc phöôùc bôûi phuùc aâm naøy.Xaùc thòt vaø taâm thaàn cuûa Phao-loâ nhö theá naøo? 


Phao-loâ ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh vaø coù moät söï hieåu bieát saâu xaéc veà Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, oâng ñaõ ñeà caäp veà xaùc thòt cuûa oâng trong nhöõng lôøi sau ñaây: “Vaû, chuùng ta bieát luaät phaùp laø thieâng lieâng; nhöng toâi laø taùnh xaùc thòt ñaõ bò baùn cho toäi loãi. Vì toâi khoâng hieåu ñieàu mình laøm: toâi chaúng laøm ñieàu mình muoán, nhöng laøm ñieàu mình gheùt. Song neáu toâi laøm ñieàu mình chaúng muoán, thì bôûi ñoù nhaän bieát luaät phaùp laø toát laønh. Baáy giôø chaúng phaûi toâi laøm ñieàu ñoù nöõa, nhöng aáy laø toäi loãi ôû trong toâi.” (Roâ-ma 7:14-17). OÂng ñaõ noùi raèng oâng phaïm toäi leõ töï nhieân vì oâng laø ngöôøi traàn tuïc. Vì oâng laø ngöôøi theá gian, neân oâng ñaõ nhìn thaáy chính oâng ñaõ tìm kieám söï ham muoán cuûa xaùc thòt, cho duø oâng chæ muoán laøm nhöõng ñieàu laønh. 

Vì theá Phao-loâ ñaõ nhaän ra raèng, “Vì theo ngöôøi beà trong, toâi vaãn laáy luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi laøm ñeïp loøng; nhöng toâi caûm bieát trong chi theå mình coù moät luaät khaùc giao chieán vôùi luaät trong trí mình, baét mình phaûi laøm phu tuø cho luaät cuûa toäi loãi, töùc laø luaät ôû trong chi theå toâi vaäy.” (Roâ-ma 7:22-23). Ñaây laø taïi sao oâng ñaõ than thôû veà xaùc thòt cuûa oâng, oâng ñaõ keâu than raèng “OÂi khoán naïn cho toâi!” (Roâ-ma 7:24) Ngay caû sau khi Phao-loâ ñöôïc taùi sanh, oâng vaãn bò ñau buoàn bôûi vì ñieàu döõ cöù hieän dieän trong oâng, maëc duø oâng chæ muoán laøm ñieàu laønh. Khi Phao-loâ noùi raèng ñieàu döõ ôû trong oâng, thì coù nghóa laø oâng ñang noùi veà xaùc thòt cuûa chính oâng. OÂng ñaõ nhìn thaáy luaät khaùc ôû trong chi theå cuûa oâng, ñaáu tranh choáng laïi vôùi luaät cuûa Thaùnh linh, khieán cho oâng chòu thua xaùc thòt, vaø daãn oâng ñeán söï phaïm toäi. OÂng ñaõ chæ coù theå nhaän ra raèng oâng khoâng coù caùch naøo khaùc ngoaøi vieäc phaûi chòu phaùn xeùt khi oâng thaáy xaùc thòt cuûa oâng ñöa oâng ñeán toäi loãi. Bôûi vì Phao-loâ cuõng coù xaùc thòt, oâng ñaõ than thôû veà toäi loãi ñaõ naûy sinh ra töø xaùc thòt cuûa oâng. 


Ñoù laø lyù do maø Phao-loâ ñaõ keâu leân “OÂi khoán naïn cho toâi!” Nhöng oâng cuõng caûm taï Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vì ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø vì oâng tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian, chòu pheùp baùp tem, vaø bò ñoùng ñinh ñeå ban söï tha toäi cho toaøn theå loaøi ngöôøi. OÂng coù theå thaät loøng caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, vì oâng coù ñöùc tin hieäp nhaát vôùi pheùp Baùp tem vaø Huyeát cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Phao-loâ bieát raèng khi Giaêng laøm baùp tem cho Chuùa Jeâsus, thì taát caû toäi loãi cuûa oâng cuõng nhö cuûa theá gian ñaõ chaát treân Chuùa Jeâsus moät laàn cho taát caû. OÂng cuõng bieát raèng khi Chuùa Jeâsus cheát treân Thaäp töï giaù, taát caû chuùng ta cuõng ñaõ cheát veà toäi loãi. Vì theá chuùng ta phaûi coù moät ñöùc tin hieäp nhaát laïi vôùi leõ thaät cuûa nöôùc vaø Thaùnh linh. Taám loøng baïn coù hieäp nhaát vôùi pheùp Baùp tem vaø Huyeát cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ hay khoâng? Noùi caùch khaùc, baïn ñaõ coù hieäp nhaát taám loøng baïn vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chöa? Chuùng ta phaûi coù ñöùc tin hieäp nhaát trong pheùp baùp tem maø Chuùa chuùng ta ñaõ nhaän nôi Giaêng vaø huyeát maø Ngaøi ñaõ ñoå ra treân Thaäp töï giaù. Noù raát quan troïng cho chuùng ta ñeå coù ñöùc tin hieäp nhaát vì hieäp nhaát vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Chuùa. 

Roâ-ma 6:3 cheùp, “Hay laø, anh em chaúng bieát raèng chuùng ta thaûy ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, töùc laø chòu pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi sao?” Ñaây coù nghóa laø bôûi tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus, chuùng ta cuõng ñöôïc baùp tem vôùi Ngaøi, coù nghóa laø chuùng ta ñaõ trôû neân hieäp nhaát trong söï cheát cuûa Chuùa chuùng ta. Ñoù laø, bôûi ñöôïc baùp tem trong söï hieäp nhaát qua ñöùc tin, chuùng ta ñaõ ñöôïc baùp tem thuoäc linh trong söï cheát cuûa Ngaøi. Ñeå hieäp nhaát vôùi Chuùa laø hieäp nhaát vôùi pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi vaø ñeå cuøng cheát vôùi Ngaøi. 


Do ñoù chuùng ta phaûi tin vaø hieäp nhaát vôùi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, laø ñieàu ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu baïn chöa tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm naém giöõ söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì baïn chöa hieäp nhaát vôùi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi. Vaø ñoù laø trong Phuùc aâm naøy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû. 

Neáu taám loøng cuûa chuùng ta khoâng hieäp nhaát vôùi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, thì ñöùc tin cuûa chuùng ta chæ laø lyù thuyeát vaø voâ ích maø thoâi. Haõy hieäp nhaát chính baïn vôùi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù vaø tin vaøo ñoù. Ñoù laø nhöõng gì chuùng ta neân tin. Moät ñöùc tin lyù thuyeát thì voâ ích. Thí duï, moät caùi nhaø ñeïp thì coù ích gì neáu noù khoâng phaûi laø cuûa baïn? Ñeå khieán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi bieát raèng muïc ñích cho pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus laø ñeå taåy saùch toäi loãi cuûa chuùng ta, vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù laø vì söï cheát xaùc thòt cuûa chuùng ta. Qua ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc laøm troïn bôûi Chuùa chuùng ta, chuùng ta phaûi aên naên moät laàn ñuû caû vaø böôùc ñi trong cuoäc ñôøi môùi. 

Vì theá nhôø ñöùc tin cuûa chuùng ta ñaõ hieäp nhaát vôùi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ trôû neân cuûa chính baïn. Chuùng ta phaûi hieäp nhaát vôùi pheùp baùp tem vaø söï cheát cuûa Chuùa Jeâsus, vì neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát, ñöùc tin cuûa chuùng ta chaúng coù yù nghóa gì caû. 

“Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi khoûi thaân theå hay cheát naøy?” (Roâ-ma 7:24) Ñaây khoâng phaûi chæ laø söï than thôû cuûa Phao-loâ, nhöng cuõng laø cuûa baïn vaø toâi, vaø cuûa taát caû nhöõng ngöôøi vaãn coøn caùch xa Ñaáng Christ. Ñaáng ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi noãi ñau ñôùn naøy laø Chuùa Jeâsus, vaø noù coù theå ñöôïc giaûi quyeát chæ bôûi tin nôi Chuùa, laø Ñaáng ñaõ chòu baùp tem, bò ñoùng ñinh vaø soáng laïi vì chuùng ta. 

Phao-loâ ñaõ noùi, “Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta!” Ñieàu naøy chöùng toû raèng Phao-loâ ñaõ hieäp nhaát chính oâng vôùi Chuùa. Chuùng ta phaûi tin raèng neáu chuùng ta hieäp nhaát vaø coù ñöùc tin raèng Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta nhôø pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Ngaøi, thì chuùng ta seõ ñöôïc tha thöù vaø nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Moïi toäi loãi cuûa baïn seõ chuyeån sang Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khi baïn tin nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vôùi moät taám loøng hieäp nhaát. Baïn seõ ñöôïc cheát vaø soáng laïi vôùi Ngaøi sau khi ñaït ñöôïc moät ñöùc tin trong söï hieäp nhaát vôùi söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 


Chuùa Jeâsus ñaõ baét ñaàu söï giaûng daïy cuûa Ngaøi treân ñaát luùc 30 tuoåi. Ñieàu ñaàu tieân Ngaøi ñaõ laøm trong söù meänh cuûa Ngaøi laø taåy saïch toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi chòu baùp tem nôi Giaêng Baùp-tít. Taïi sao Ngaøi phaûi chòu baùp tem? Ñoù laø ñeå Ngaøi mang taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi. Vì theá, khi chuùng ta hieäp nhaát taám loøng cuûa chuùng ta vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta chaéc chaén chuyeån sang Chuùa Jeâsus qua pheùp baùp tem cuûa Ngaøi. Moïi toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc chuyeån sang Chuùa Jeâsus vaø ñaõ ñöôïc taåy saïch moät laàn ñuû caû. 

Chuùa chuùng ta ñaõ ñeán trong theá gian vaø chòu baùp tem ñeå mang laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ñaõ cheát ñeå traû giaù cho nhöõng toäi loãi ñoù. Chuùa Jeâsus ñaõ noùi vôùi Giaêng ngay tröôùc khi Ngaøi chòu baùp tem, “Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng chính nhö vaäy” (Ma-thi-ô 3:15). “Moïi söï coâng chính” töôïng tröng cho vieäc nhaän pheùp baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus, laø söï taåy saïch moïi toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi, laø nhöõng ngöôøi coù soá phaän nôi hoûa nguïc, vaø cuõng töôïng tröng cho söï cheát vaø soáng laïi cuûa Ngaøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Theo nhö lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Cöïu öôùc, thì pheùp baùp tem vaø söï cheát treân Thaäp töï giaù cuûa Chuùa Jeâsus, ñieàu ñaõ cöùu moïi toäi nhaân, laø söï coâng chính cuûa Ngaøi. Lyù do maø Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian trong hình theå cuûa moät con ngöôøi vaø nhaän pheùp baùp tem ñeå gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa con ngöôøi treân Ngaøi vaø ñeå taåy saïch noù ñi. 


Taïi sao Giaêng ñaõ laøm baùp tem cho Chuùa Jeâsus? Ñoù laø ñeå laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch gaùnh laáy moïi toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi. Chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc laøm baùp tem trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cuõng ñaõ ñöôïc baùp tem trong söï cheát cuûa Ngaøi vaø hieän nay böôùc ñi trong cuoäc soáng môùi, vì Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. Coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø tin vaø hieäp nhaát taám loøng chuùng ta vôùi pheùp baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus, söï cheát treân Thaäp töï giaù vaø söï soáng laïi cuûa Ngaøi. Noù raát quan troïng cho chuùng ta ñeå tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân chính Ngaøi khi Ngaøi chòu baùp tem. Chuùng ta ñaõ bò cheát vôùi Chuùa Jeâsus khi Ngaøi cheát treân Thaäp töï giaù vì chuùng ta ñaõ hieäp nhaát vôùi Ngaøi qua pheùp baùp tem cuûa Ngaøi. Ñieàu quan troïng cho chuùng ta ñeå hieäp nhaát taám loøng chuùng ta vôùi Chuùa laø bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ngay caû sau khi ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù theå caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì chuùng ta ñaõ hoaøn toaøn cheát vôùi Ñaáng Christ khi Ngaøi cheát treân Thaäp töï giaù, vì Ngaøi ñaõ gaùnh laáy moïi toäi loãi cuûa chuùng ta qua pheùp baùp tem cuûa Ngaøi roài. 

Hieäp nhaát vôùi Chuùa Jeâsus bôûi ñöùc tin laø caàn thieát ngay caû sau khi ñaõ ñaït ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua söï aên naên cuûa chuùng ta, ñöùc tin cuûa chuùng ta coù theå chæ laø moät quy öôùc. Nhöng neáu chuùng ta hieäp nhaát taám loøng cuûa chuùng ta vôùi söï coâng chính cuûa Chuùa, thì taám loøng cuûa chuùng ta seõ soáng vôùi Ngaøi. Neáu chuùng ta hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta seõ soáng vôùi Ngaøi, nhöng neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát, thì chuùng ta khoâng theå traùnh khoûi vieäc trôû neân khoâng thích hôïp ñoái vôùi Ngaøi. Neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát vôùi Ngaøi vaø chæ laø nhöõng khaùn giaû cuûa Ngaøi, gioáng nhö chuùng ta ñang meâ ngaém saân vöôøn cuûa ngöôøi haøng xoùm chuùng ta, chuùng ta seõ trôû neân khoâng thích hôïp ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi do bò taùch rôøi khoûi Ngaøi. Vì theá, chuùng ta phaûi hieäp nhaát vôùi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi trong ñöùc tin. Neáu chuùng ta coù ñöùc tin trong söï hieäp nhaát vôùi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, thì chuùng ta laø nhöõng Cô Ñoác Nhaân ñöôïc hieäp nhaát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi 


Tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø hieäp nhaát vôùi Chuùa vaø coù ñöùc tin ñeå hieåu bieát söï coâng chính cuûa Ngaøi. Moãi khía caïnh trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta neân hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø caùch chuùng ta neân soáng. Neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi, thì chuùng ta seõ trôû thaønh noâ leä cho xaùc thòt cuûa chuùng ta vaø cheát, nhöng chính luùc chuùng ta hieäp nhaát chính chuùng ta vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì moïi toäi loãi cuûa chuùng ta seõ ñöôïc tha thöù. Chæ khi chuùng ta hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Chuùa thì chuùng ta môùi trôû neân nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi. Taát caû nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ trôû neân thích hôïp cho chuùng ta vaø nhö vaäy, moïi coâng vieäc vaø naêng löïc cuûa Ngaøi seõ trôû thaønh cuûa chuùng ta. Tuy nhieân, neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát vôùi Ngaøi, chuùng ta seõ khoâng lieân quan ñeán söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta nhu nhöôïc vaø yeáu ñuoái trong xaùc thòt, cuõng nhö Phao-loâ vaäy, vì theá chuùng ta phaûi hieäp nhaát traùi tim chuùng ta vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi hieäp nhaát vaø tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ chòu baùp tem bôûi Giaêng vaø chòu ñoùng ñinh ñeå cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. Ñaây laø loaïi ñöùc tin laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñem laïi nhöõng phöôùc haïnh cho thaân theå vaø taâm linh cuûa chuùng ta. Neáu chuùng ta tin nôi nhöõng söï noå löïc cuûa Chuùa vôùi taám loøng hieäp nhaát trong ñöùc tin, thì taát caû nhöõng ôn phöôùc ñaõ höùa cuûa Thieân ñaøng seõ cuõng laø cuûa chuùng ta. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi ñöôïc hieäp nhaát vôùi Ngaøi. 

Ngöôïc laïi, neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát taám loøng cuûa chuùng ta vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta khoâng ñöôïc phuïc vuï Ngaøi. Nhöõng ngöôøi Chuùa Jeâsus khoâng hieäp nhaát taám loøng hoï vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì yeâu nhöõng vaät quí baùu thuoäc veà theá gian hôn caû taát caû. Hoï chaúng khaùc gì nhöõng ngöôøi ngoaïi ñaïo treân theá giôùi. Hoï seõ trôû neân nhaän bieát giaù trò cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi khi cuûa caûi cuûa hoï, laø nhöõng thöù hoï yeâu thích nhö cuoäc soáng cuûa hoï, bò caát ñi khoûi hoï. Vaät chaát khoâng theå coù giaù trò hay söùc maïnh ñeå ñieàu khieån cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Chæ söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå ban cho chuùng ta söï tha thöù toäi loãi, ban cho chuùng ta söï soáng ñôøi ñôøi vaø nhöõng phöôùc haïnh. Vaät chaát khoâng ñaùng giaù cho cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng neáu chuùng ta hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta, cuõng nhö laùng gieàng cuûa chuùng ta, seõ soáng. 


Taám loøng cuûa chuùng ta phaûi hieäp nhaát trong söï coâng chính cuûa Chuùa. Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin vaø hieäp nhaát loøng chuùng ta vôùi Ñaáng Christ. Ñöùc tin ñöôïc hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñaáng Christ thì thaät toát ñeïp. Ñieàu Phao-loâ noùi cuoái cuøng trong ñoaïn 7 laø chuùng ta neân soáng cuoäc soáng thuoäc linh trong söï hieäp nhaát vôùi Chuùa. 

Baïn coù töøng thaáy ai trôû thaønh moät ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø loøng ngöôøi ñoù khoâng hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi chöa? Chaüng coù ai caû! Baïn coù thaáy ai hieåu bieát Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh nhö moät ñieàu kieän caàn thieát cho söï tha thöù toäi loãi maø khoâng noái lieàn vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chöa? Khoâng coù ai caû! Khoâng caàn bieát chuùng ta hieåu bieát bao nhieâu veà Kinh thaùnh, ñöùc tin chuùng ta seõ trôû neân voâ ích tröø khi chuùng ta hôïp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin raèng bôûi tin nôi pheùp baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, chuùng ta coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Ngay caû neáu chuùng ta ñaõ moät laàn nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi vaø tham gia nhoùm hoïp, nhöng neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta laø toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi khoâng coù phaàn trong chöông trình cuûa Chuùa. Duø chuùng ta noùi raèng chuùng ta tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta coù theå bò taùch rôøi khoûi Chuùa neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi neáu chuùng ta muoán ñöôïc an uûi, giuùp ñôõ vaø höôùng daãn bôûi Ñaáng Christ. 

Baïn ñaõ nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï tha thöù toäi loãi cuûa baïn bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh chöa? Baïn coù gioáng nhö Phao-loâ moãi ngaøy laáy trí khoân cuûa baïn phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi laáy xaùc thòt cuûa baïn phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi khoâng? Chuùng ta phaûi hôïp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi moïi luùc. Chuyeän gì seõ xaõy ra neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùng ta seõ bò huûy dieät. Nhöng nhöõng ngöôøi hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ daãn ñeán söï soáng, laø söï soáng ñöôïc hieäp nhaát vôùi hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. 


Tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù nghóa laø hôïp nhaát vôùi hoäi thaùnh vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta coù theå tieáp tuïc soáng bôûi ñöùc tin chæ khi chuùng ta ñöôïc hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi moãi ngaøy. Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi ñöôïc hieäp nhaát vôùi hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi moãi ngaøy. Vì xaùc thòt luoân luoân muoán phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi, chuùng ta phaûi luoân luoân suy gaãm luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta coù theå ñöôïc hieäp nhaát vôùi Chuùa neáu chuùng ta luoân suy gaãm vaø taäp trung vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta, nhöõng ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân hieäp nhaát vôùi hoäi thaùnh vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi moãi ngaøy treân caên baûn. Ñeå laøm nhö vaäy, chuùng ta phaûi luoân luoân nhôù ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi nghó veà vaø hieäp nhaát vôùi hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi moãi ngaøy. Chuùng ta phaûi suy gaãm veà leõ thaät raèng Chuùa ñaõ chòu baùp tem ñeå thay chuùng ta mang laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta hôïp nhaát vôùi nieàm tin naøy vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta seõ coù söï bình an töø nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta seõ ñöôïc Ngaøi ñoåi môùi, ban phöôùc vaø laøm cho coù naêng löïc. 

Haõy hieäp nhaát chính baïn vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thì baïn seõ tìm thaáy naêng löïc môùi. Haõy hieäp nhaát vôùi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngay baây giôø thì toäi loãi cuûa baïn seõ ñöôïc hoaøn toaøn caát ñi. Haõy hieäp nhaát loøng cuûa baïn vôùi söï cheát cuûa Ñaáng Christ treân Thaäp töï giaù. Baïn cuõng seõ cheát vôùi Ngaøi. Haõy hieäp nhaát vôùi söï phuïc sinh cuûa Chuùa. Baïn cuõng seõ soáng laïi vôùi Ngaøi. Toùm laïi, khi baïn hieäp nhaát vôùi Ñaáng Christ trong loøng baïn, vaø do ñoù baïn seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa baïn. 

Ñieàu gì xaõy ra neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát vôùi Ñaáng Christ? Chuùng ta coù theå nhaàm laãn vaø hoûi, “Taïi sao Chuùa Jeâsus chòu baùp tem? Chæ coù moät söï khaùc bieät giöõa Cöïu öôùc vaø Taân öôùc laø Cöïu öôùc noùi veà ‘söï ñaët tay’ vaø Taân öôùc noùi veà pheùp baùp tem. Vaäy thì, coù gì laø vaán ñeà lôùn ñaâu?” Moät söï hieåu bieát ñôn phöông hay moät ñöùc tin lyù thuyeát thì khoâng phaûi laø moät ñöùc tin thöïc söï, vaø roát cuoäc noù daãn tín ñoà ñeán vieäc taùch rôøi khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi loái naøy thì gioáng nhö moät sinh vieân chæ tieáp thu kieán thöùc töø nhöõng thaày giaùo cuûa anh ta. Neáu ngöôøi sinh vieân thaät söï toân troïng nhöõng thaày giaùo cuûa anh ta, thì anh ta cuõng seõ hoïc nhöõng tính caùch cao quyù, söï laõnh ñaïo vaø nhöõng nhaân phaåm tuyeät vôøi cuûa hoï. Chuùng ta khoâng neân tieáp thu Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ nhöõng moät maûnh kieán thöùc khaùc, nhöng neân hoïc phaåm haïnh, tình yeâu, söï nhaân töø, vaø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi taám loøng cuûa chuùng ta. Chuùng ta neân töø boû quan nieäm coá gaéng hoïc Lôøi cuûa Ngaøi chæ nhö kieán thöùc, nhöng hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hôïp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi daãn tín ñoà ñeán vieäc nhaän ñöôïc söï soáng thaät. Haõy hieäp nhaát vôùi Chuùa! Moät ñöùc tin hieäp nhaát laø ñöùc tin thaät. Moät ñöùc tin lyù thuyeát vaø söï hieåu bieát ñôn phöông thì khoâng phaûi laø ñöùc tin hieäp nhaát, nhöng chæ laø moät ñöùc tin hôøi hôït. 


“Söï nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi,” khi ñöôïc haùt trong moät baøi thaùnh ca “laø moät ñaïi döông thieâng lieâng bao la, khoâng ñaùy” Khi traùi tim chuùng ta hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ coù moät söï bình yeân bao la vaø khoâng ñaùy nhö söï nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø ñaõ ban cho chuùng ta qua söï coâng chính cuûa Ngaøi. Nhöng moät ñöùc tin lyù thuyeát vaø söï hieåu bieát ñôn phöông maø khoâng hieäp nhaát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi thì nhö bieån caïn. Neáu bieån caïn, thì noù deã daøng suûi boït, nhöng söï uøa ñeán cuûa nhöõng côn soùng xanh, nôi ñaïi döông thì raát saâu, khoâng theå taû ñöôïc. Nhöng nôi bieån caïn, khi nhöõng ñôït soùng chaïm bôø, noù ñoâng laïi, vôõ ra, suûi boït vaø troän laãn trong moät môù hoãn ñoän. Ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi khoâng hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì gioáng nhö nhöõng ñôït soùng naøy treân bieån caïn. 

Taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi hieäp nhaát vôùi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thì saâu saéc, taäp trung xung quanh Chuùa, kieân ñònh vaø khoâng lung lai trong moïi hoaøn caûnh. Loøng cuûa hoï höôùng ñeán yù muoán cuûa Ñaáng Toái Cao. Nhöng nhöõng ngöôøi coù taám loøng khoâng hôïp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi thì deã daøng lung lai trong khoù khaên duø laø nhoû nhaát. 


Chuùng ta phaûi coù ñöùc tin hieäp nhaát vôùi Chuùa. Chuùng ta phaûi hôïp nhaát vôùi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng ñöôïc lung lai trong nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñaùng keå. Nhöõng ngöôøi hieäp nhaát vôùi Chuùa ñaõ ñöôïc baùp tem vôùi Ñaáng Christ, ñaõ cheát vôùi Ñaáng Christ vaø soáng laïi vôùi Ngaøi töø coõi cheát. Vì chuùng ta khoâng coøn thuoäc veà theá gian nöõa, neân chuùng ta phaûi hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå vui loøng Ngaøi, laø Ñaáng ñaõ tieáp nhaän chuùng ta nhö nhöõng ñaày tôù coâng chính. 

Neáu chuùng ta hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta seõ luoân luoân bình an, vui veû, vaø ñaày naêng löïc bôûi vì naêng löïc cuûa Chuùa seõ trôû neân cuûa chuùng ta. Vôùi quyeàn naêng vaø nhöõng ôn phöôùc cuûa Ngaøi, chuùng ta seõ soáng vôùi nhöõng phöôùc haïnh lôùn. Neáu chuùng ta hôïp nhaát vôùi pheùp baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù bôûi ñöùc tin, taát caû naêng löïc cuûa Ngaøi seõ trôû neân cuûa chính chuùng ta. 

Haõy hieäp nhaát loøng baïn vôùi Chuùa. Neáu baïn hieäp nhaát vôùi Chuùa, baïn cuõng ñöôïc hieäp nhaát vôùi hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø nhöõng ngöôøi ñöôïc hieäp nhaát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ hieäp nhaát vôùi nhau, laøm vieäc cuûa Ngaøi trong tình anh em vaø cuøng nhau lôùn leân trong ñöùc tin bôûi Lôøi cuûa Ngaøi. 

Tuy nhieân, neáu chuùng ta khoâng hieäp nhaát loøng chuùng ta vôùi Ñaáng Christ, thì chuùng ta seõ maát moïi thöù. Duø cho neáu ñöùc tin cuûa chuùng ta nhoû nhö nhöõng haït muø taït ñi nöõa, thì Chuùa cuõng ñaõ tha thöù toäi cuûa chuùng ta moät laàn ñuû caû roài. Chuùng ta neân hieäp nhaát vôùi leõ thaät naøy moãi ngaøy, baát chaáp nhöõng söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Chæ moät ñöùc tin hieäp nhaát seõ cho pheùp baïn soáng vaø daâng lôøi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Khi chuùng ta hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Chuùa, chuùng ta seõ tìm thaáy naêng löïc môùi vaø taám loøng chuùng ta seõ trôû neân kieân ñònh. Loøng chuùng ta trôû neân coâng bình khi chuùng ta hieäp nhaát vôùi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng theå ñaït ñöôïc söï quyeát taâm phuïc söï Chuùa bôûi laøm theo yù rieâng cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta hieäp nhaát vôùi baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus, Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi vaø söï phuïc sinh, thì ñöùc tin cuûa chuùng ta seõ lôùn leân vaø ñöùng caùch vöõng vaøng treân Kinh thaùnh. 


Chuùng ta phaûi hieäp nhaát loøng chuùng ta vôùi Chuùa. Chæ ñöùc tin hieäp nhaát vôùi Ngaøi môùi laø ñöùc tin thaät; bôûi ñoù ñöùc tin khoâng hieäp nhaát vôùi Ngaøi laø ñöùc tin giaû. 

Chuùng ta daâng lôøi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ngaøi ñaõ cho pheùp chuùng ta hieäp nhaát vôùi Chuùa bôûi ban cho chuùng ta baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Chuùng ta phaûi hieäp nhaát loøng chuùng ta vôùi Ngaøi töø hoâm nay cho ñeán ngaøy cuoái cuøng, laø khi chuùng ta ñöôïc gaëp Chuùa laàn nöõa. Chuùng ta haõy hieäp nhaát vôùi Ngaøi. 

Chuùng ta caàn hieäp nhaát loøng chuùng ta vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì chuùng ta yeáu ñuoái tröôùc maët Ngaøi. Phao-loâ cuõng ñaõ hieäp nhaát vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc giaûi cöuù khoûi toäi loãi cuûa oâng. OÂng trôû thaønh ñaày tôù yeâu quyù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ngöôøi ñaõ rao giaûng Phuùc aâm cho toaøn theá giôùi, bôûi bieát vaø tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì chuùng ta yeáu ñuoái, duøng trí khoâng phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng duøng xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi, neân chuùng ta chæ coù theå soáng bôûi hieäp nhaát vôùi Chuùa. 

Baây giôø baïn ñaõ ñöôïc bieát veà ñöùc tin hieäp nhaât vôùi söï coâng chính cuûa Chuùa Jeâsus chöa? Ñöùc tin cuûa baïn coù hieäp nhaát vôùi baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus khoâng? Baây giôø laø luùc cho baïn coù moät ñöùc tin tin nôi pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus. Trong soá caùc baïn, ngöôøi chöa coù ñöùc tin hieäp nhaát vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bò thaát baïi trong nieàm tin, trong söï cöùu roãi cuûa hoï vaø trong ñôøi soáng hoï.

Vì theá, söï coâng chính cuûa Chuùa laø söï ñoøi hoûi caàn thieát cho söï giaûi cöùu cuûa baïn. Trôû neân hieäp nhaát vôùi Chuùa laø ôn phöôùc ñöa chuùng ta ñeán vieäc nhaïân söï tha thöù toäi vaø trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi hieäp nhaát chính baïn vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Thì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ trôû neân cuûa baïn, vaø phöôùc haïnh cuûa Ngaøi luoân luoân ôû vôùi baïn. Caûm taï Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ!


Thaùnh Phao-loâ ñaõ noùi raèng oâng caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta. OÂng ñaõ caûm taï vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø oâng ñaõ nhaän bôûi ñöùc tin qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ngay caû sau khi Phao-loâ tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, oâng khoâng theå chæ phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng trí khoân cuûa oâng vaø luaät phaùp cuûa toäi loãi baèng xaùc thòt cuûa oâng. Nhöng töø khi oâng tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû taám loøng cuûa oâng, thì loøng cuûa oâng khoâng coøn toäi loãi nöõa. 

Phao-loâ ñaõ thöøa nhaän raèng oâng ñaõ ñöôïc mua chuoäc bôûi Luaät phaùp trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi nhôø ñöùc tin vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. OÂng cuõng ñaõ noùi raèng nhöõng ngöôøi ñang ñoái dieän vôùi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø hình phaït cuûa Luaät phaùp Ngaøi seõ vaãn coù theå ñaït ñöôïc thaønh quaû cöùu roãi bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng hoï. Trong loøng nhöõng ngöôøi taùi sanh, coù nhöõng mong muoán cuûa Ñöùc Thaùnh Linh cuõng nhö nhöõng theøm muoán cuûa xaùc thòt. Nhöng moät ngöôøi khoâng taùi sanh chæ coù nhöõng ham muoán cuûa xaùc thòt maø thoâi. Vì theá, toäi nhaân chæ theøm muoán toäi loãi, vaø hôn nöûa, qua baûn naêng töï nhieân cuûa hoï, hoï coá gaéng toâ ñeïp toäi loãi cuûa hoï tröôùc ñoâi maét cuûa nhöõng ngöôøi khaùc. 

Nhöõng chaáp söï vaø tröôûng laõo laø nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh thöôøng noùi, “Toâi muoán soáng caùch ñaïo ñöùc, nhöng toâi khoâng bieát sao noù laïi khoù quaù.” Chuùng ta phaûi nghó xem taïi sao hoï khoâng theå khoâng soáng caùch naøy. Bôûi vì hoï laø toäi nhaân, chöa nhaän ñöôïc söï cöùu roãi bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong loøng hoï laø toäi loãi bôûi vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñöôïc tìm thaáy trong hoï. Nhöng trong loøng cuûa nhöõng ngöôøi taùi sanh thì coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laãn Ñöùc Thaùnh Linh, nhöng khoâng coù toäi loãi trong ñoù. 

Khi Phao-loâ coù toäi trong loøng oâng, thì oâng noùi raèng “Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.” (Roâ-ma 7:25) Coù nghóa laø oâng ñaõ nhaän ñöôïc söï cöùu roãi khoûi moïi toäi loãi cuûa oâng bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Ñieàu maø Phao-loâ muoán noùi trong ñoaïn 7 laø, tröôùc kia, khi oâng laø moät tín ñoà chöa taùi sanh, oâng ñaõ khoâng bieát vai troø cuûa Luaät phaùp laø gì. Nhöng oâng ñaõ noùi raèng Ñaáng giaûi cöùu oâng khoûi tình traïng khoán naïn, bôûi vì toäi loãi, laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñaõ hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ai tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi thì seõ ñöôïc cöùu. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì duøng trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Thaùnh Linh nhöng duøng xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi. Xaùc thòt cuûa hoï vaãn höôùng veà toäi loãi bôûi vì noù chöa ñöôïc thay ñoåi, maëc duø hoï ñaõ ñöôïc taùi sanh. Xaùc thòt ham muoán toäi loãi, nhöng taâm thaàn, tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, saün saøng ñeå ñi theo söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ngöôïc laïi, nhöõng ngöôøi khoâng nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi seõ bò caû taâm thaàn laãn xaùc thòt daãn hoï ñeán choå phaïm toäi maø thoâi, bôûi vì toäi loãi ñöôïc tìm thaáy trong caên goác cuûa loøng hoï. Nhöng nhöõng ngöôøi bieát vaø tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì toàn taïi bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vì Ngaøi ñaõ laøm troïn moïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Caûm taï Chuùa vì ñaõ ban cho chuùng ta söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø höôùng daãn chuùng ta tin vaøo ñoù.