Sermons

【Chapter 7-3】 < Roâ-ma 7:5-13 > Lyù Do Chuùng Ta Ca Ngôïi Chuùa< Roâ-ma 7:5-13 >

“Vì khi chuùng ta coøn soáng theo xaùc thòt, thì caùc tình duïc xaáu xa bò luaät phaùp xui khieán, haønh ñoäng trong chi theå chuùng ta vaø keát quaû cho söï cheát. Nhöng baây giôø chuùng ta ñaõ cheát veà luaät phaùp, laø ñieàu baét buoäc mình, thì ñöôïc buoâng tha khoûi luaät phaùp ñaëng haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi theo caùch môùi cuûa Thaùnh Linh, chôù khoâng theo caùch cuõ cuûa vaên töï. Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Luaät phaùp haù laø toäi loãi sao? Chaúng heà nhö vaäy! Nhöng toâi chæ bôûi luaät phaùp maø bieát toäi loãi; vì neáu luaät phaùp khoâng noùi: Ngöôi chôù tham lam, thì toâi ñaõ khoâng bieát söï tham lam. Aáy laø toäi loãi ñaõ nhaân dòp, bôûi ñieàu raên maø sanh ra moïi thöù ham muoán trong loøng toâi: vì khoâng coù luaät phaùp thì toäi loãi cheát ñi. Ngaøy xöa toâi khoâng coù luaät phaùp maø toâi soáng; nhöng khi ñieàu raên ñeán, thì toäi loãi laïi soáng, coøn toâi thì cheát; vaäy thì teù ra ñieàu raên voán neân laøm cho toâi soáng, ñaõ daét toâi ñeán söï cheát. Vì toäi loãi ñaõ nhaân dòp, duøng ñieàu raên doã daønh toâi vaø nhaân ñoù laøm cho toâi cheát. Aáy vaäy, luaät phaùp laø thaùnh, ñieàu raên cuõng laø thaùnh, coâng bình vaø toát laønh. Vaäy thì ñieàu laønh trôû laøm côù cho toâi cheát sao? Chaúng heà nhö vaäy! Nhöng aáy laø toäi loãi ñaõ laøm cho toâi cheát, haàu khi noù nhaân ñieàu laønh laøm cheát toâi, töï baøy ra noù laø toäi loãi; ñeán noãi toäi loãi nhaân ñieàu raên trôû neân cöïc aùc.”Toâi ca ngôïi Chuùa laø Ñaáng daãn daét toâi ñeán ngaøy nay


Toâi ca ngôïi Chuùa laø Ñaáng daãn daét toâi gaëp laïi baïn, nhöõng ngöôøi quí troïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi thaønh thaät caùm ôn Ngaøi vì ñaõ ban phöôùc laønh cho toâi ñeå toâi soáng moät ñôøi soáng haïnh phuùc ñeán ngaøy nay. Ñöùc Chuùa Trôøi luoân luoân ôû vôùi toâi vaø ban söï nhôn töø cuûa Ngaøi treân toâi, maëc duø coù nhöõng laàn trong nhöõng tröôøng hôïp khaùc nhau toâi caûm thaáy naûn loøng, khoán khoå, ñau ñôùn cöïc ñoä vaø yeáu ñuoái trong taâm hoàn. Ngaøi ñaõ soáng vaø luoân beân caïnh toâi suoát ñôøi soáng toâi, trong luùc buoàn phieàn hay vui söôùng. Khoâng coù moät khoaûnh khaéc naøo Ngaøi ñeå toâi coâ ñôn, ngay caû moät giaây phuùt. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho chuùng ta bieát bao nhieâu! Coù phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi gioáng nhö chuùng ta, Ngaøi ban söï nhôn töø treân chuùng ta trong hai ba laàn, nhöng thaät söï ñaõ maát loøng kieân nhaãn? Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø con ngöôøi, loøng kieân nhaãn Ngaøi voâ giôùi haïn. Ngaøi tieáp tuïc ban loøng thöông xoùt khoâng chaám döùt cuûa Ngaøi treân chuùng ta, khoâng quan taâm ñeán vieäc chuùng ta laøm vieäc toát hay khoâng, coù vaâng lôøi Ngaøi hay khoâng. Vôùi moät Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông nhö theá, chuùng ta khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø ca ngôïi, thôø phöôïng vaø phuïc vuï Ngaøi. Vua Ña-vít ca ngôïi Chuùa suoát ñôøi oâng, caûm taï Ngaøi vì söï chaêm soùc cuûa Ngaøi trong moïi khi oâng buoàn phieàn qua nhöõng gian khoå trong ñôøi soáng oâng. Oâng xöng nhaän raèng, “Nhôø Ngaøi toâi seõ xoâng ngang qua ñaïo binh, Caäy Ñöùc Chuùa Trôøi toâi, toâi seõ vöôït khoûi töôøng thaønh.” (Thi Thieân 18:29).

Ñöùc Chuùa Trôøi chuùc phöôùc cho chuùng ta voâ cuøng! Chuùng ta khoâng theå ñuû lôøi ca ngôïi Ngaøiû. Chuùng ta coù thoûa loøng khi chuùng ta thaønh laäp moät nhaø thôø roäng baèng caû theá giôùi naøy khoâng? Chuùng ta coù thoûa loøng khi chuùng ta xaây döïng moät nhaø thôø cao taän maây xanh khoâng? Dó nhieân khoâng! Chuùng ta coù theå xaây döïng moät nhaø thôø ñeïp vaø to lôùn nhaát theo söï töôûng töôïng cuûa chuùng ta, nhöng noù khoâng thuoäc veà kích côû hay veõ ñeïp cuûa vaät chaát, nhöng söï thaät laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm moät vieäc kyø dieäu trong vieäc keâu goïi nhöõng linh hoàn, laøm cho hoï nghe lôøi cuûa Ngaøi vaø cho pheùp hoï ñöôïc taùi sanh bôûi tin Lôøi Ngaøi. Khoâng coù gì ñeå chuùng ta laøm hôn laø ca ngôïi Chuùa vì taát caû nhöõng phöôùc haïnh naøy. Chuùng ta daâng lôøi caûm taï leân Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ngaøi cho pheùp chuùng ta ñöôïc phuïc vuï Ngaøi, mang keát quaû cho coâng vieäc Ngaøi, neáu khoâng, chaéc chaén noù chæ laø nhöõng ñôøi soáng tieâu phí voâ ích. 

Baïn khoâng bieát ôn khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå baïn trong moät trung taâm an nghó môùi sao? Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ban phöôùc cho chuùng ta bôûi aân ñieån voâ giôùi haïn cuûa Ngaøi vaø gìn giöõ chuùng ta nhö con ngöôi cuûa maét Ngaøi. Chuùng ta laø ai vaø chuùng ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå xöùng ñaùng vôùi tình yeâu cuûa Ngaøi? Chuùng ta khoâng laø gì caû vaø chuùng ta cuõng chaúng laøm ñöôïc gì caû. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta quí troïng tröôùc maët Ngaøi khoâng phaûi bôûi chuùng ta coù moät caùi gì ñoù ñöôïc baøy toû ra, nhöng vì chuùng ta ñöôïc taùi sanh. Chuùng ta khoâng laø gì caû nhöng trôû thaønh quí troïng khi chuùng ta gaëp Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta, nhöõng keû ñang troâi noåi trong söï ngu xuaån cuûa mình vaø laïc höôùng trong sa maïc, ñi ñeán söï cheát, vaø roài bieán maát trong caùt buïi, tro taøn trôû neân nhöõng con caùi Ngaøi


Tình yeâu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta thaät toát ñeïp vaø vó ñaïi bieát bao! Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi! Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta vôùi tình yeâu voâ ñieàu kieän trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Coù nhieàu ngöôøi ñeán vôùi söï cöùu roãi hôn laø söï giaûi thoaùt. Noù coù nghóa laø linh hoàn cuûa chuùng ta ngaøy nay ôû trong söï töông giao vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù coù nghóa laø tình yeâu cuûa Ngaøi hieän nay laø cuûa chuùng ta. Noù cuõng coù nghóa raèng phöôùc cuûa Ngaøi laø cuûa chuùng ta khi chuùng ta keâu xin. 

Ñoù laø bôûi söï an uûi vaø daãn daét kyø dieäu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chính chuùng ta vaãn tìm thaáy trong Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng giöõ chuùng ta ôû ñaây thì theá naøo chuùng ta ôû ñaây ñöôïc? Neáu Ngaøi ñaõ khoâng yeâu chuùng ta vaø ban phöôùc cho chuùng ta, thì laøm theá naøo chuùng ta coù theå rao giaûng Phuùc aâm vaø phuïc vuï Ngaøi? Chuùng ta coù theå haàu vieäc Ngaøi vì Ngaøi ñang soáng, ôû vôùi, vaø ban phöôùc cho chuùng ta. 

Neáu Chuùa khoâng giöõ chuùng ta hay ban phöôùc cho chuùng ta, chuùng ta khoâng theå ngôïi khen Ngaøi tröôùc ñaây vaø ngay caû baây giôø. Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông, ban phöôùc, an uûi vaø bao phuû chuùng ta baèng caùnh tay nhaân töø cuûa Ngaøi ñeå chuùng ta coù theå phuïc vuï, ñi theo, ngôïi khen vaø thôø phöôïng Ngaøi. Ñieàu naøy khoâng ñuùng sao? Chuùng ta ngôïi khen Chuùa vôùi caû taám loøng cuûa chuùng ta vì coâng vieäc kyø dieäu cuûa Ngaøi vaø tình yeâu voâ cuøng taän maø Ngaøi daønh cho chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm quaù nhieàu cho nhöõng ai Ngaøi cöùu. Ñoù laø Ngaøi giaûi thoaùt chuùng ta, vaø Ngaøi tieáp tuïc taêng cöôøng ñöùc tin cuûa nhöõng thaùnh ñoà taùi sanh, laø baèng chöùng maø Ñöùc Chuùa Trôøi giöõ chuùng ta, vaø Ngaøi ñang baûo veä chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi thi haønh vaø hoaøn thaønh yù chæ Ngaøi qua chuùng ta. 

Toâi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho taát caû Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi, nhöõng hoäi chuùng cuûa nhöõng ngöôøi taùi sanh treân toaøn caàu vaø seõ ban phöôùc cho hoï maõi maõi. Chuùng ta traûi qua gian khoå, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi luoân ôû cuøng chuùng ta laøm cho chuùng ta coù theå chòu ñöïng vaø tieáp tuïc thöïc thi coâng vieäc maø Ngaøi giao phoù, taêng cöôøng tinh thaàn chuùng ta vaø chuaån bò loøng cuûa chuùng ta ñeå coù ñöùc tin nhaän nhieàu ôn phöôùc hôn. AÂn ñieån cuûa Ngaøi thaät vó ñaïi bieát bao! Toâi daâng leân Chuùa lôøi caûm taï moät laàn nöõa. Chuùng ta coù theå ca ngôïi Chuùa vôùi caû taám loøng cuûa chuùng ta 


“Vì khi chuùng ta coøn soáng theo xaùc thòt, thì caùc tình duïc xaáu xa bò luaät phaùp xui khieán, haønh ñoäng trong chi theå chuùng ta vaø keát quaû cho söï cheát. Nhöng baây giôø chuùng ta ñaõ cheát veà luaät phaùp, laø ñieàu baét buoäc mình, thì ñöôïc buoâng tha khoûi luaät phaùp ñaëng haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi theo caùch môùi cuûa Thaùnh Linh, chôù khoâng theo caùch cuõ cuûa vaên töï.” (Roâ-ma 7:5-6). Kinh thaùnh noùi raèng khi chuùng ta soáng trong xaùc thòt, nhöõng ñam meâ toäi loãi bò luaät phaùp xui khieán, haønh ñoäng trong chi theå chuùng ta vaø mang boâng traùi cuûa söï cheát. Tuy nhieân, Kinh thaùnh cuõng noùi, “Nhöng baây giôø chuùng ta ñaõ cheát veà luaät phaùp, laø ñieàu baét buoäc mình, thì ñöôïc buoâng tha khoûi luaät phaùp ñaëng haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi theo caùch môùi cuûa Thaùnh Linh, chôù khoâng theo caùch cuõ cuûa vaên töï.”

Xaùc thòt coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi duïc voïng cuûa toäi loãi khoâng? Loaøi ngöôøi coù hai phöông dieän cuøng toàn taïi: moät laø xaùc thòt vaø hai laø taám loøng. Xaùc thòt khoâng theå ñaït ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maëc duø noù coá gaéng khoù nhoïc theá naøo ñi nöõa. Maø cuõng khoâng theå giöõ luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Xaùc thòt cuûa chuùng ta khoâng bao giôø coù theå giöõ luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngay caû sau khi chuùng ta ñöôïc taùi sanh, duø cho chuùng ta coá gaéng khoù nhoïc theá naøo ñi nöõa. Vì theá Söù ñoà Phao-loâ noùi, “Vì khi chuùng ta coøn soáng theo xaùc thòt, thì caùc tình duïc xaáu xa bò luaät phaùp xui khieán, haønh ñoäng trong chi theå chuùng ta vaø keát quaû cho söï cheát.”

Roâ-ma 4:15 chæ toû, “vì luaät phaùp sanh ra söï giaän; song ñaâu khoâng coù luaät phaùp, thì ñoù cuõng khoâng coù söï phaïm luaät phaùp.” Chuùng ta phaûi ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta vôùi caû loøng cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi taïo neân chuùng ta ñeå ca ngôïi Ngaøi bôûi söï töôi môùi trong Thaùnh Linh, chöù khoâng phaûi trong söï cuõ cuûa vaên töï, vì ai caàm giöõ luaät phaùp thì ñaõ bò ruûa saû bôûi luaät phaùp roài. 

Xaùc thòt thì khaùc vôùi taám loøng. Xaùc thòt thì haïn cheá nhöng taám loøng coù theå nhaän ñöôïc lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ngôïi khen Ngaøi bôûi ñöùc tin. Loøng cuõng coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi. 


Chuùng ta ñaõ cheát ñoái vôùi Luaät phaùp. Toâi cheát vì toâi ñaõ cheát ñoái vôùi nhöõng gì caàm buoäc toâi. Xaùc thòt cuûa chuùng ta ñaõ cheát ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vôùi xaùc thòt, chuùng ta khoâng theå ñaït ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng nhö khoâng theå trôû neân coâng chính tröôùc Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Xaùc thòt chuùng ta khoâng theå traùnh khoûi söï phaùn xeùt. Nhöng Ñöùc Chuùa Cha ñaõ sai Con Ñoäc sanh cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñeán vôùi chuùng ta vaø nhaän taát caû söï thaïnh noä cuûa Luaät phaùp treân Ngaøi, vaø chòu ñoùng ñinh theá cho chuùng ta. Neân Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta coù theå phuïc vuï Ngaøi bôûi ñöùc tin trong söï töôi môùi cuûa Thaùnh Linh, khoâng theo caùch cuõ cuûa vaên töï, maø noù ñaõ caàm giöõ chuùng ta ôû döôùi söï thaïnh noä cuûa noù bôûi Luaät phaùp. 

Baây giôø chuùng ta coù theå ca ngôïi Chuùa bôûi ñöùc tin. Loøng cuûa chuùng ta coù theå ca ngôïi Chuùa, maëc duø chuùng ta vaãn coøn trong xaùc thòt. Loøng cuûa chuùng ta coù theå tin raèng Chuùa yeâu chuùng ta. Chuùng ta coù theå ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi vì chuùng ta tin raèng chuùng ta ñaõ cheát trong Ñaáng Christ. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta khoûi côn thaïnh noä cuûa Luaät phaùp. Ñöùc Chuùa Cha ñaõ sai Con ñoäc sanh cuûa Ngaøi ñeán theá gian vì chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi bò caàm giöõ trong côn thaïnh noä cuûa Luaät phaùp vaø söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khi thôøi kyø ñöôïc troïn, Ngaøi chuyeån taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø côn thaïnh noä cuûa Luaät phaùp leân Con Ngaøi. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu nhöõng ai chaáp nhaän tình yeâu cuûa Ngaøi vaø tin Ngaøi thì thoaùt khoûi toäi, khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi vaø khoûi söï ruûa saû cuûa Luaät phaùp. Chuùng ta ca ngôïi Chuùa vì ñaõ cöùu chuùng ta thoaùt khoûi toäi loãi hoaøn toaøn. 

Chuùng ta tin baèng caû taám loøng cuûa mình raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta ñeán vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta daâng lôøi caûm taï, ngôïi khen, vaø vinh hieån leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi taát caû loøng cuûa chuùng ta vì tình yeâu cuûa Ngaøi. Nhöng chuùng ta coù theå laøm ñieàu naøy trong xaùc thòt khoâng? Khoâng. Khi chuùng ta ôû trong xaùc thòt, töùc laø duïc voïng toäi loãi, maø noù laø bôûi Luaät phaùp, thöïc hieän trong moãi chi theå chuùng ta ñeå roài mang keát quaû cuûa söï cheát. Xaùc thòt chæ ôû döôùi söï thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Baây giôø chuùng ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi côn thaïnh noä cuûa Luaät phaùp bôûi ñöùc tin. Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta phuïc vuï Ngaøi bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong tình yeâu cuûa Ngaøi vaø söï cöùu roãi, khoâng bôûi söï cuõ cuûa vaên töï vaø khoâng bôûi Luaät phaùp thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maëc duø chuùng ta laø nhöõng ngöôøi bò phaùn xeùt döôùi Luaät phaùp. 


Khoâng moät ai trong chuùng ta coù theå phuïc vuï Chuùa vôùi vieäc laøm cuûa chuùng ta. Maëc duø chuùng ta ñaõ ñöôïc taùi sanh, chuùng ta khoâng theå phuïc vuï Ngaøi bôûi xaùc thòt cuûa chuùng ta. Coù ai trong voøng chuùng ta ñaõ bò naûn loøng trong khi coá gaéng phuïc vuï Chuùa vôùi xaùc thòt khoâng? Chuùng ta khoâng theå phuïc vuï Chuùa vôùi xaùc thòt. Nhöõng khaùt khao toäi loãi luoân luoân teå trò treân xaùc thòt. Chuùng ta khoâng theå phuïc vuï Chuùa vôùi xaùc thòt cuûa chuùng ta duø laø chuùng ta ñaõ ñöôïc taùi sanh. Chuùng ta chæ coù theå phuïc vuï Chuùa vaø ca ngôïi Ngaøi chæ vôùi taám loøng cuûa chuùng ta trong ñöùc tin. Vì theá, khi baïn ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi, haõy tin vôùi taám loøng cuûa baïn vaø daâng lôøi caûm taï Chuùa vì tình yeâu cuûa Ngaøi. Sau ñoù, xaùc thòt coù theå trôû thaønh moät duïng cuï ñi theo ñöùc tin. 

Toâi ca ngôïi Chuùa laø Ñaáng cöùu toâi ra khoûi taát caû söï thaïnh noä cuûa Luaät phaùp, vì toâi tin Ngaøi vôùi caû loøng cuûa toâi. Toâi daâng söï caûm taï leân Chuùa. Ngaøi ñaõ cöùu toâi caùch hoaøn toaøn. Ngaøi ñaõ giaûi cöùu toâi ra khoûi toäi haøng ngaøy cuûa toâi vaø khoûi söï ruûa saû cuûa Luaät phaùp. Ñöøng nghi ngôø: Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu chuùng ta. Khoâng keå ñeán taát caû söï yeáu ñuoái vaø quaù phaïm cuûa chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta vì Ngaøi yeâu chuùng ta. Kyø dieäu theá naøo khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta trôû thaønh ngöôøi coâng chính, maëc duø chuùng ta ñaày nhöõng quaù phaïm? Ngaïc nhieân laøm sao khi Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta trôû thaønh ñaày tôù cuûa Ngaøi? 

Chuùng ta coù theå ca ngôïi Chuùa vì Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi côn thaïnh noä cuûa Luaät phaùp. Chuùng ta coù theå phuïc vuï Chuùa bôûi Thaùnh Linh vaø taám loøng cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù theå theo Chuùa. Chuùng ta daâng söï caûm taï leân Chuùa, Ñaáng giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi vaø côn thaïnh noä cuûa Ngaøi. Baïn coù daâng söï caûm taï leân cho Ngaøi khoâng? Söï cöùu roãi cuûa chuùng ta khoâng baøy toû chuùng ta yeáu ñuoái theá naøo sao? Bao nhieâu laàn chuùng ta thaát baïi trong vieäc soáng theo yù Ngaøi, maëc duø chuùng ta coá gaéng heát söùc mình ñeå thöïc hieän noù? Bao nhieâu laàn chuùng ta khoe mình? Bao nhieâu laàn chuùng ta yeáu ñuoái? Chuùng ta khoâng bao giôø coù theå ca ngôïi Chuùa vôùi xaùc thòt vaø vieäc laøm cuûa chuùng ta, khoâng phaûi baây giôø maø caû trong töông lai. Chuùng ta ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi vì nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta. Chæ vôùi taám loøng cuûa chuùng ta vaø bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta, chuùng ta coù theå ca ngôïi Chuùa. Chuùng ta khoâng theå ca ngôïi Chuùa vôùi xaùc thòt 


Söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta bò tan vôõ ra töøng maûnh vuïn trong luùc chuùng ta theo Chuùa. Theá giôùi cuûa taâm trí vaø theá giôùi cuûa xaùc thòt phaûi bò chia caét. Ñaây laø sö chia caét cuûa taâm linh ra khoûi xaùc thòt. 

Baïn coù tin ñieàu naøy khoâng? Noù thaät voâ ích cho chuùng ta ñeå coá gaéng trong xaùc thòt. Khi chuùng ta haùt, vui möøng, ngôïi khen, tin töôûng, böôùc theo vaø daâng söï caûm taï bôûi loøng cuûa chuùng ta, xaùc thòt chuùng ta coù theå phuïc vuï Chuùa, nhöôøng choã cho taám loøng. Chuùng ta ca ngôïi Chuùa vaø daâng söï caûm taï leân Ngaøi vì söï cöùu roãi cuûa chuùng ta, chuùng ta haùt, “♫Taát caû toäi loãi chuùng ta ñöôïc caát ñi vì Goâ-goâ-tha; ñôøi soáng cuûa chuùng ta laø moät baøi ca vì Goâ-goâ-tha; Ñaáng Christ, Cöùu Chuùa cuûa toâi ñang soáng ñeå giaûi thoaùt toâi khoûi toäi loãi; Ngaøy naøo ñoù, Ngaøi trôû laïi laø ngaøy phöôùc haïnh voâ cuøng! Vaâng, taát caû bôûi vì Goâ-goâ-tha.♬” Nhöng ñoâi khi chuùng ta vaáp ngaõ vì xaùc thòt. Chuùng ta nghó veà chính chuùng ta, “Taïi sao toâi quaù yeáu ñuoái, maëc duø toâi voâ toäi?” Roài chuùng ta thaät ngaïc nhieân. “‘♪Taát caû toäi cuûa toâi ñaõ maát ñi roài♪’—Ñuùng—‘♪Ñôøi soáng toâi vôùi ñaày tieáng ca♪’—Cuõng ñuùng— ‘♪Taát caû vì Goâ-goâ-tha♪’—ñuùng nhöng taïi sao toâi quaù yeáu ñuoái? Chuùng ta neân daâng söï caûm taï vaø böôùc theo Chuùa Jeâsus vôùi söï vui möøng hôn, nhöng taïi sao toâi ñaày daãy nhöõng khuyeát ñieåm? AØ! Xaùc thòt ñaùng thöông cuûa toâi!” 

Khi chuùng ta caûm thaáy buoàn, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta, “Taïi sao ngöôi sôøn ngaõ! Ngöôi khoâng bieát raèng Ta laø Cöùu Chuùa ngöôi sao? Ta laøm cho ngöôi trôû neân coâng chính” Chuùng ta khoâng theå phuïc vuï maø cuõng khoâng theå theo Chuùa baèng xaùc thòt. Chuùng ta coù theå phuïc vuï Chuùa baèng caùch tin vaøo nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm ñeå cöùu chuùng ta, bôûi yeâu Ngaøi, daâng söï caûm taï vaø vinh hieån cho Ngaøi vôùi caû loøng cuûa chuùng ta. 

Toâi muoán baïn ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû loøng cuûa baïn. Toâi cuõng muoán baïn tin vaø daâng söï caûm taï cho Ngaøi vôùi caû taám loøng cuûa baïn. Nhöõng ñieàu naøy chæ coù theå qua taám loøng maø thoâi. Chuùng khoâng theå coù vôùi xaùc thòt. Xaùc thòt thì khoâng thay ñoåi ngay caû sau khi chuùng ta ñöôïc cöùu. Nhöõng gì maø Söù ñoà Phao-loâ noùi trong ñoaïn Kinh thaùnh treân aùp dung cho caû tröôùc vaø sau khi ñöôïc cöùu. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng thay ñoåi cho nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu vaø caû ngöôøi chöa ñöôïc cöùu. Baïn coù tieáp tuïc laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi xaùc thòt sau khi baïn ñöôïc cöùu khoâng?


Baïn coù tieáp tuïc laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi xaùc thòt sau khi baïn ñöôïc cöùu khoâng? Baïn coù nghó raèng baïn laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vì baïn khaùc vôùi nhöõng ngöôøi khaùc vaø baïn phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi nhieàu hôn hoï khoâng? Nhöõng ai ñöôïc ñaày daãy söï coâng chính rieâng mình thì moät ngaøy naøo ñoù seõ rôi vaøo hoá saâu. Coù vaøi ngöôøi coù kinh nghieäm bò rôi vaøo hoá saâu vaø haàm phaân boùn. 

Coù moät ngöôøi chò bò rôi vaøo haàm phaân boùn trong moät buoåi nhoùm Thaùnh kinh Muøa heø. Toâi coù yù noùi moät loaïi nhaø caàu xa nhaø, nhöng may thay laø noù chöa ñöôïc söû duïng. Neáu coù ai ñoù ñaõ söû duïng noù tröôùc ñaây, chò aáy phaûi bò vaáy laày trong moät phieàn toaùi thaät söï. Chuùng toâi ñaøo moät vaøi caùi hoá saâu vaø laøm nhaø xí treân nhöõng ñoài coû xanh khi chuùng ta chuaån bò buoåi hoïc Kinh thaùnh. (loaïi hoïc Kinh thaùnh muøa heø ngoaøi trôøi – lôøi chuù thích cuûa ngöôøi dòch). Roài chuùng toâi ñaët nhöõng baøn caàu vaøo caùc nhaø xí, nhöng chuùng toâi chöa laøm cho chaéc chaén caùc baøn caàu naøy. Vì theá, chò aáy bò trôït vaø rôi vaøo caùi hoá. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaøo nhöõng caùi hoá aáy cho nhöõng ai ñaày söï coâng chính rieâng. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta chæ laøm saùng danh Ngaøi. 


Sau khi ñöôïc cöùu, linh hoàn toâi caûm thaáy baát an vaø khoâng thoûa maõn khi toâi xaây khoûi con ñöôøng ñuùng. Khi toâi caân nhaéc taïi sao toâi caûm thaáy theá naøy, toâi nhaän ra raèng y phuïc cuûa toâi dính ñaày dô baån. Toâi bieát raèng toâi khoâng ñònh ñi con ñöôøng aáy, nhöng toâi ñaõ queân ngay. Laäp töùc toâi nhaän ra ñieàu naøy, toâi aên naên vaø noùi, “Toâi khoâng neân laøm theá. Toâi ñang nghó gì? OÂ! Chuùa, toâi ngôïi khen Ngaøi ñaõ taåy saïch moïi toäi cuûa toâi.” Nhöng toâi khoâng phaïm toäi nöõa. Ñoâi khi toâi ôû trong aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø thình lình rôi vaøo toäi loãi, roài toâi thaáy chính toâi ñöôïc cöùu khoûi toäi bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi dao ñoäng hoang mang. Vì theá toâi thôû daøi trong noãi ñau buoàn vaø thaät voïng vì söï hieän höõu cuûa toâi. 

Toâi hieåu bieát söï dô baån cuûa chính toâi nhö theá naøo sau khi taát caû toäi cuûa toâi ñöôïc tha thöù. Toâi coù söï hieåu bieát vaø suy nghó caùch saâu xa hôn, “Thaät kinh khuûng. Taïi sao toâi nhu nhöôïc vaø yeáu ñuoái, maëc duø toâi tin Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi oâi?” Loøng tham muoán toäi loãi, maø noù ñöôïc daáy leân bôûi Luaät phaùp, laøm vieäc trong moãi chi theå cuûa toâi. Toâi nhaän thöùc raèng toâi caøng coá gaéng theo Luaät phaùp, xaùc thòt toâi caøng rôi vaøo loøng tham muoán toäi loãi. Toâi bieát raèng xaùc thòt toâi khoâng bao giôø coù theå theo Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi phuïc vuï Chuùa bôûi söï hieän dieän cuûa xaùc thòt nhö laø moät coâng cuï cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ca ngôïi nhöõng gì Ngaøi ban phöôùc sau khi toâi tin Ngaøi bôûi taám loøng cuûa toâi. Xaùc thòt chæ laø moät khoái nhöõng tham muoán toäi loãi 


Ai laø ngöôøi khoâng bieát raèng hoï laø moät khoái nhöõng tham muoán toäi loãi thì hoï bò kinh ngaïc laø laøm sao maø hoï quaù nhanh choùng sa vaøo toäi loãi khi hoï chæ töø boû phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi trong choác laùt. Chuùng ta phaûi tin Chuùa, ca ngôïi Ngaøi, laøm saùng danh Ngaøi vaø böôùc theo Ngaøi vôùi caû taám loøng cuûa chuùng ta. Theo Ngaøi vôùi caû taám loøng laø phöôùc aân ñieån cuûa Chuùa. Chæ khi chuùng ta tin Ngaøi vôùi caû loøng cuûa chuùng ta, chuùng ta môùi coù theå theo Ngaøi. Khi chuùng ta ôû trong xaùc thòt, nhöõng tham muoán toäi loãi, ñöôïc khôi daäy bôûi Luaät phaùp, laøm vieäc trong töøng chi theå cuûa chuùng ta ñeå saûn sinh ra söï cheát. Khi chuùng ta khoâng ca ngôïi vaø theo Chuùa vôùi caû loøng mình, xaùc thòt chuùng ta nhanh choùng rôi vaøo tham muoán toäi loãi. Moãi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu coù khuynh höôùng naøy; nhö Phao-loâ ñaõ laøm.

Phao-loâ ôû ñoäc thaân suoát ñôøi oâng, ñeå rao giaûng Phuùc aâm. Nhöng oâng bieát raèng toäi loãi soáng laïi qua söï tham muoán ñaày toäi loãi cuûa xaùc thòt. OÂng coù theå nghó, “Toâi lo sôï. Toâi ñaõ ñaày nieàm vui trong nhöõng laàn tröôùc ñaây, nhöng taïi sao baây giôø toâi u saàu theá naøy? Caùi gì sai traät trong toâi? Toâi ñaõ quaù thuoäc linh trong choác laùt vöøa qua nhöng baây giôø toâi caûm thaáy gioáng nhö caën baõ.” Sau khi suy nghó nhö theá, OÂng hieåu ra raèng oâng khoâng theå phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng chia caùch xaùc thòt ra khoûi taám loøng. “Khoán naïn cho toâi! Toâi khoâng theå laøm ñieàu laønh bôûi xaùc thòt.” 


Xaùc thòt saûn sinh ra taám loøng khi chuùng ta ca ngôïi vaø böôùc theo Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caû loøng mình. Söù ñoà Phao-loâ ñaõ nhaän ra leõ thaät naøy. Chuùng ta khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø phaïm toäi. Baïn hieåu ñieàu naøy khoâng? Khi moät ngöôøi voâ toäi ca ngôïi, tin caäy vaø theo Chuùa vôùi caû loøng mình, thì xaùc thòt ñi theo taám loøng. Tröôùc tieân ngöôøi ta coù theå nghó, “Toâi ñaõ ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi cuûa toâi. Ngôïi khen Chuùa. Toâi quaù vui söôùng.” Nhöng loøng ham muoán toäi loãi ngaøy caøng theâm ñöôïc phoâ baøy ra trong con ngöôøi vaøo ñuùng thôøi ñieåm cuûa noù. Nhöõng ai ñaày söï coâng chính rieâng cuûa mình, thì quaù deå daøng thaát voïng veà baûn ngaõ rieâng cuûa hoï nhö laø loøng tham muoán toäi loãi ñeán vôùi hoï moät chuùt luùc naøy moät chuùt luùc khaùc. Maëc duø hoï coù theå khoâng nghó theá, thaät ra hoï xaáu hôn nhöõng gì hoï nghó veà chính hoï. 

Chuùng ta phaûi bieát raèng xaùc thòt cuûa chuùng ta laø moät khoái tham voïng toäi loãi. Chuùng ta khoâng tin caäy vaøo xaùc thòt; chuùng ta khoâng leä thuoäc vaøo noù. Thay vaøo ñoù, chuùng ta tin vaøo aân ñieån cuûa Chuùa, toân cao Ngaøi vaø böôùc theo Ngaøi vôùi caû loøng cuûa chuùng ta. Nhöõng ñieàu naøy chæ coù theå thöïc hieän bôûi taám loøng. Ngôïi khen Chuùa, vì aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi theo toâi luoân, laø ngöôøi kinh khieáp trong lôøi noùi vaø ñaày söï coâng chính rieâng cuûa mình, ñeå rao giaûng Phuùc aâm! Laøm theá naøo toâi coù theå laøm ñöôïc theá maø khoâng coù aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Toâi chæ coù theå ca ngôïi Chuùa cuûa toâi. Toâi daâng söï caûm taï leân Chuùa laø Ñaáng laøm cho toâi coù theå ca ngôïi Ngaøi 


Toâi daâng sö caûm taï leân Chuùa laø Ñaáng ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ban Thaùnh Linh Ngaøi cho chuùng ta ñeå chuùng ta coù theå ca ngôïi Ngaøi baèng taám loøng cuûa chuùng ta, khoâng phaûi bôûi xaùc thòt. Chuùng ta coù theå ngôïi khen vaø toân cao Ngaøi vì chuùng ta tin Ngaøi baèng taám loøng. 

“Vaäy, chuùng ta haèng ñaày loøng tin caäy, vaø bieát raèng khi chuùng ta ñang ôû trong thaân theå naày thì caùch xa Chuùa” (2 Coâ-rinh-toâ 5:6). Toâi ca ngôïi Chuùa laø Ñaáng cöùu toâi ra khoûi moïi toäi cuûa toâi. Toâi ca ngôïi vaø caûm taï Chuùa. Toâi toân cao Ngaøi vaø tin Ngaøi. Chuùa cöùu chuùng ta ra khoûi moïi toäi cuûa chuùng ta, ngay khi chuùng ta ñi ñeán söï cheát sau khi ñaõ soáng cho tham muoán toäi loãi. Ngaøi ban cho chuùng ta söï cöùu roãi bôûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi baèng taám loøng. Ngaøi laøm cho chuùng ta ca ngôïi Ngaøi vaø ban cho chuùng ta söï vui möøng. 

Ñöøng coá gaéng phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi baèng xaùc thòt – khoâng theå laøm theá. Ñöøng coá gaéng trôû neân thaùnh saïch bôûi xaùc thòt- khoâng theå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù. Haõy töø boû taát caû nhöõng coá gaéng cuûa xaùc thòt. Theá thì laøm theá naøo chuùng ta coù theå theo Ñöùc Chuùa Trôøi? Caâu traû lôøi laø baèng taám loøng, trong söï môùi meõ cuûa Thaùnh Linh. Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta ñaõ cöùu chuùng ta, vì theá theo Ngaøi baèng taám loøng cuûa baïn, noù laøm cho baïn coù theå nhaän ñuôïc söï cöùu roãi. 

Toâi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù bao nhieâu ngöôøi than khoùc cho chính hoï? Hoï than thôû trong ñau buoàn vaø giaøy voø chính hoï bôûi lôøi noùi, “Taïi sao toâi cö xöû theá naøy?” Ñöøng gioáng nhö hoï. Khoâng theå khoâng coù söï phaïm toäi trong xaùc thòt baïn. Ñöøng coá gaéng tìm kieám nhöõng gì khoâng theå coù. Toâi muoán baïn tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ca ngôïi Ngaøi baèng taám loøng cuûa baïn. Roài xaùc thòt seõ theo sau taám loøng. Baïn coù coá gaéng theo Chuùa baèng xaùc thòt cuûa baïn trong moät thôøi gian daøi sau khi ñöôïc cöùu khoâng? Baïn coù moät coâng vieäc khoù maø baïn ñang döï ñònh laøm khoâng? Neáu coù, thì nan ñeà chính laø baïn ñaõ ñang coá gaéng phuïc vuï Chuùa baèng xaùc thòt, khoâng baèng taám loøng. Baïn coù bieát nhöõng lôøi voâ leã vaø vu caùo maø ngöôøi ta noùi toâi khoâng? Hoï cöôøi nhaïo toâi, khinh bæ toâi. Nhöng toâi chæ cöôøi vôùi hoï, vì hoï khoâng bieát nhöõng gì ñang dieãn tieán trong toâi. 


Toâi coù theå rao giaûng Phuùc aâm vì Chuùa ñaõ taåy saïch moïi toäi loãi toâi roài. Neáu Chuùa khoâng taåy saïch taát caû toäi loãi toâi, toâi ñaõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt vaø cheát roài. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho toâi trôû neân troïn veïn, laøm cho toâi laøm moät vôùi Ñöùc Thaùnh Linh. Ngaøi taïo döïng chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ca ngôïi Ngaøi. Ngaøi laøm chuùng ta soáng vôùi tinh thaàn caûm taï. Ngaøi laøm chuùng ta vui möøng trong phöôùc haïnh cuûa Ngaøi. Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi! Ngôïi ca Chuùa laø Ñaáng ñaõ taïo neân chuùng ta laø con caùi Ngaøi! Caàu xin taát caû sö vinh hieån thuoäc veà Ngaøi vaø chæ moät mình Ngaøi! 

Khoâng bao giôø laø quaù treå. Ñöøng ñaët söï tin caäy vaøo xaùc thòt. Tham muoán toäi loãi ñeán vôùi chuùng ta tröôùc tieân vaø ôû nhöõng cô hoäi mong manh nhaát. Xaùc thòt luoân luoân muoán laøm cho noù trôû thaønh öu vieät nhaát tröôùc yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø taïi sao böôùc theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi thì chæ coù theå thöïc hieän baèng ñöùc tin. Khoâng theå baèng xaùc thòt. Ñöøng löøa doái chính baïn ngay caû sau khi ñöôïc cöùu. Chuùng ta vaãn coù theå sa ngaõ, ôû döôùi söï thoáng trò cuûa xaùc thòt, vì chuùng ta bieát roõ raèng xaùc thòt thì luoân luoân baát toaøn vaø yeáu ñuoái. 

Chuùng ta laø ngöôøi cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, ngöôøi cuûa ñöùc tin. Khoâng ñaët söï tin caäy vaøo xaùc thòt cuûa baïn. Xin laäp laïi theo toâi: “xaùc thòt toâi gioáng nhö soït raùc.” Toâi muoán baïn nhôù ñieàu naøy. Ñöøng tin caäy vaøo chính baïn. Chuùng ta phaûi tin vaø böôùc theo Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû loøng cuûa chuùng ta. Toâi daâng leân Chuùa lôøi caûm taï vaø ca ngôïi Ngaøi vì ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi côn thaïnh noä cuûa Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ha-leâ-lu-gia!