Sermons

【Chapter 7-4】 < Roâ-ma 7:14-25 > Xaùc thòt cuûa chuùng ta chæ phuïc vuï cho xaùc thòt< Roâ-ma 7:14-25 >

“Vaû, chuùng ta bieát luaät phaùp laø thieâng lieâng; nhöng toâi laø taùnh xaùc thòt ñaõ bò baùn cho toäi loãi. Vì toâi khoâng hieåu ñieàu mình laøm: toâi chaúng laøm ñieàu mình muoán, nhöng laøm ñieàu mình gheùt. Song neáu toâi laøm ñieàu mình chaúng muoán, thì bôûi ñoù nhaän bieát luaät phaùp laø toát laønh. Baáy giôø chaúng phaûi toâi laøm ñieàu ñoù nöõa, nhöng aáy laø toäi loãi ôû trong toâi. Vaû, toâi bieát ñieàu laønh chaúng ôû trong toâi ñaâu, nghóa laø trong xaùc thòt toâi, bôûi toâi coù yù muoán laøm ñieàu laønh, nhöng khoâng coù quyeàn laøm troïn; vì toâi khoâng laøm ñieàu laønh mình muoán, nhöng laøm ñieàu döõ mình khoâng muoán. Ví baèng toâi laøm ñieàu mình khoâng muoán, aáy chaúng phaûi laø toâi laøm ñieàu ñoù nöõa, nhöng laø toäi loãi ôû trong toâi vaäy. Vaäy toâi thaáy coù luaät naày trong toâi: khi toâi muoán laøm ñieàu laønh, thì ñieàu döõ dính daáp theo toâi. Vì theo ngöôøi beà trong, toâi vaãn laáy luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi laøm ñeïp loøng; nhöng toâi caûm bieát trong chi theå mình coù moät luaät khaùc giao chieán vôùi luaät trong trí mình, baét mình phaûi laøm phu tuø cho luaät cuûa toäi loãi, töùc laø luaät ôû trong chi theå toâi vaäy. Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày? Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.”Aân ñieån cuûa Ngaøi kyø dieäu bieát bao!


Chuùng ta daâng söï caûm taï leân Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta Ñaáng cho pheùp chuùng ta buoåi hoïp maët Kinh thaùnh Muøa Heø vaø cai trò treân moïi thôøi tieát, ngaên chaän nhöõng côn baûo lôùn ñeå ban cho chuùng ta nhöõng ngaøy ñeïp trôøi naøy. Ngaøi ñaõ taäp hoïp chuùng ta laø daân söï Ngaøi laïi vôùi nhau ñeå ban cho chuùng ta Lôøi cuûa Ngaøi vaø laøm chuùng ta vui söôùng trong söï thoâng coâng vôùi nhau vaø vôùi Thaùnh Linh. 

Ñöùc Chuùa Trôøi haøng soáng! Aân ñieån cuûa Ngaøi thaät dieäu kyø bieát bao! Ngöôøi ta nghó raèng côn baûo “Doug” seõ chaéc chaén ñeán vôùi ñaát nöôùc chuùng ta, caùc vieân chöùc cuûa ñoäi tuaàn tra ñaõ ruùt taát caû traïi vieân vaøo trong khu vöïc thung luõng In-Jae. Toâi ñaõ ñi xuoáng phoá In-Jae tröa nay. Toâi nghe ngöôøi ta troø chuyeän vôùi nhau, lo laéng veà côn baûo maïnh, noùi veà söùc maïnh vaø söï taøn phaù cuûa côn baûo naøy khi noù ñi qua. 

Nhöng moïi vieäc seõ xaûy ra theo caùch maø ngöôøi ta mong ñôïi, ngay caû chuùng ta, con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, taäp hoïp laïi ñaây cho kyø nghó heø khoâng? Neáu chuùng ta caàu nguyeän, trôøi seõ khoâng möa bôûi söï nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thoåi bay daân söï Ngaøi ñi chaêng? Ñöùc Chuùa Trôøi cai trò treân thôøi tieát, nhöng Ngaøi laøm theá treân söï traû giaù ñöùc tin cuûa chuùng ta. Ngaøi laøm vieäc caùch khoân ngoan, vaø ñieàu naøy coù nghóa laø Ngaøi seõ khoâng traéc nghieäm moät ai trong chuùng ta maø ñöùc tin cuûa hoï vöøa môùi baét ñaàu bôûi laøm cho hoï ngaïc nhieân. “Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta côn baûo khi chuùng ta coù kyø nghó heø naøy?” 


Toâi khoâng coù quyeàn löïc ñeå ngaên chaän côn baûo maïnh “Doug” khi toâi nghe tin töùc veà noù. Taát caû moïi vieäc toâi coù theå laøm laø caàu nguyeän. Buoåi hoïc Thaùnh Kinh Muøa Heø ñaõ leân chöông trình roài, chuùng ta ñaõ hoïp laïi vôùi nhau roài, toâi khoâng theå laøm gì hôn nöõa. Toâi lo laéng cho nhaø nguyeän naøy khoâng ñuû vöõng chaéc tröôùc côn baûo maïnh, noù ñöôïc xaây döïng bôûi nhöõng vaät lieäu tieàn cheá. Vì theá toâi khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø nöông döïa vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi caàu nguyeän, “Ñöùc Chuùa Trôøi oâi xin giuùp chuùng toâi. Baûo veä chuùng toâi. Trong danh Chuùa Jeâsus toâi caàu xin, Amen.” Vaø chaéc chaén Ñöùc Chuùa Trôøi ngaên chaän côn baûo maïnh Doug! Toâi tin Ñöùc Chuùa Trôøi bieát moïi söï. Ngaøi daãn daét chuùng toâi an toaøn vì Ngaøi bieát hoaøn caûnh cuûa chuùng toâi hôn chuùng toâi bieát. 

Thôøi tieát baøy toû cho chuùng toâi caùch chi tieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi soáng. Toâi nghe tieáng vang cuûa saám nhö tieáng noå ñuøng ñuøng cuûa suùng trong traïi toâi. Vì theá toâi ra khoûi traïi vaø nhìn leân baàu trôøi. Baàu trôøi toái ñen vaø daày ñaët maây ñang keùo ñeán thung luõng. Vì theá toâi caàu hoûi, “Laïy Chuùa, maây ñang ñeán chaêng?” Ñöùc tin toâi baét ñaàu suy yeáu ñi. “Chuùa oâi! Caùi gì seõ xaûy ñeán? Baûo seõ ñeán ñaây chaêng? Thaät söï ôû ñaây chaêng?” Nhöng toâi ñaõ caàu nguyeän vaø tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø caàm giöõ ñöùc tin naøy, toâi thöa vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, “Chuùa oâi! Toâi tin Ngaøi seõ baûo veä chuùng toâi. Toâi tin nôi Ngaøi. Toâi tin raèng Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng toâi roài.” Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho chuùng ta thaät söï, nhö ñieàu chuùng ta tin. Chuùng toâi caûm ôn Ngaøi baèng taám loøng cuûa chuùng toâi. Xaùc thòt laø ích kyû vaø xaáu xa


Chuùng ta khoâng theå laøm gì ñöôïc neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laøm cho chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi gìn giöõ vaø giuùp ñôû chuùng ta. Haõy xem lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Roâ-ma 7:14-25 noùi vôùi chuùng ta raèng Söù ñoà Phao-loâ thaáy chính oâng khi ôû trong xaùc thòt vaø bò baùn cho toäi loãi. Oâng cuõng khaùm phaù ra raèng ñoù laø luaät maø xaùc thòt khoâng theå laøm gì hôn laø ngoaïi tröø phaïm toäi trong khi oâng ta coøn soáng. 

Chuùng ta nhöõng ngöôøi taùi sanh cuõng laøm vieäc xaáu, duø chuùng ta muoán laøm vieäc toát bôûi xaùc thòt. Roâ-ma 7:19 noùi roû, “vì toâi khoâng laøm ñieàu laønh mình muoán, nhöng laøm ñieàu döõ mình khoâng muoán.” Chuùng ta thaáy raèng khoâng coù ñieàu laønh ôû trong chuùng ta. Vì ñieàu naøy, chuùng ta thôû daøi trong ñau khoå, nghó raèng, “Toâi seõ giöõ ñöôïc ñöùc tin toâi khoâng?” Chuùng ta ñau khoå voâ cuøng vì thaát voïng vaø xaùc thòt xaáu xa. Baïn coù bieát xaùc thòt ích kyû theá naøo khoâng? Roâ-ma 7:18 noùi, “Vaû, toâi bieát ñieàu laønh chaúng ôû trong toâi ñaâu, nghóa laø trong xaùc thòt toâi, bôûi toâi coù yù muoán laøm ñieàu laønh, nhöng khoâng coù quyeàn laøm troïn.”

Chuùng ta luoân luoân nhaän phaàn veà mình ngay caû khi chuùng ta laø nhöõng haït gioáng xaáu. Baïn coù bieát con ngöôøi ích kyû theá naøo khoâng? Chuùng ta bieát chaéc chaén laø chuùng ta xaáu, nhöng chuùng ta khoâng ñöùng veà phía Chuùa; chuùng ta ñöùng veà phía cuûa rieâng mình. Chuùa chaéc chaén laø toát laønh vaø yù chæ Ngaøi cuõng laø toát laønh. Chuùng ta bieát raèng chuùng ta xaáu, nhöng vì chuùng ta yeâu chính mình quaù nhieàu. Ñöùc Chuùa Trôøi ra leänh cho chuùng ta khoâng ñöôïc coù caùc thaàn khaùc. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta ñieàu naøy ñeå ban cho chuùng ta söï hieåu bieát veà toäi loãi. 

Chuùng ta yeâu chính chuùng ta vaø laøm moïi ñieàu vì chính chuùng ta, maëc duø chuùng ta bieát chuùng ta ích kyû vaø töï cho laø coâng chính. Chuùng ta vui thích khi coù ñieàu lôïi ñeán vôùi chuùng ta vaø chuùng ta keo kieät, buûn xæn bieát bao ñoái vôùi Chuùa. Ñoù laø vì chuùng ta voâ yù thöùc. Con treû khoâng bao giôø ñeå maát chieác baùnh ngoït cuûa noù. Noù caàm chaët trong tay cho ñeán khi baùnh vuïn naùt ra, vaø chuùng khoâng bao giôø chia xeû vì chuùng laø con treû vaø khoâng yù thöùc. Chuùng khoâng bieát laø coù nhieàu vaät quí giaù treân theá gian naøy hôn laø nhöõng chieác baùnh ngoït. Con treû laø nhö theá; chuùng ta laø nhö theá. 


Toäi loãi chuùng ta ñaõ ñöôïc thanh taåy, nhöng chuùng ta vaãn coøn ích kyû. Chuùng ta daâng söï caûm taï leân Chuùa vì Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta voâ toäi vaø ban Thaùnh Linh Ngaøi cho chuùng ta bôûi naêng quyeàn cuûa Ngaøi. Nhöng moät cuoäc chieán baét ñaàu trong chính chuùng ta khi chuùng ta nhaän söï tha toäi vaø ñöôïc taùi sanh. Cuoäc chieán giöõa xaùc thòt vaø Thaùnh Linh. Chuùng ta haïnh phuùc sau khi chuùng ta ñöôïc taùi sanh, nhöng chuùng ta sôùm ñau khoå vì cuoäc chieán naøy. Nhöng baây giôø Chuùa muoán chuùng ta haønh ñoäng vì Vöông Quoác Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùa chuùng ta töø boû söï vinh hieån cuûa Ngaøi vì chuùng ta. Ngaøi mang laáy hình theå xaùc thòt. Ngaøi khoâng ñeán theá gian nhö moät ngöôøi ñeïp trai. Ngaøi ñeán theá gian laø moät ngöôøi khieâm nhu, coù theå nhö moät ngöôøi thaáp vaø xaáu. Söï thaät, Kinh thaùnh noùi Chuùa Jeâsus laø ngöôøi khoâng ñeïp trai gì caû. EÂ-sai noùi, “Ngöôøi ñaõ lôùn leân tröôùc maët Ngaøi nhö moät caùi choài, nhö caùi reã ra töø ñaát khoâ. Ngöôøi chaúng coù hình dung, chaúng coù söï ñeïp ñeõ; khi chuùng ta thaáy ngöôøi, khoâng coù söï toát ñeïp cho chuùng ta öa thích ñöôïc.” (EÂ-sai 53:2). Duø vaäy, Chuùa ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Xaùc thòt chuùng ta chæ phuïc vuï cho toäi loãi. Phao-loâ bieát raèng xaùc thòt cuûa oâng laø moät khoái toäi, vì theá oâng noùi, “toâi chaúng laøm ñieàu mình muoán, nhöng laøm ñieàu mình gheùt” vaø oâng khoâng noùi chi tieát caùch tó mó vì oâng hoå theïn veà toäi loãi cuûa oâng. 

Chuùng ta gioáng nhö thuøng raùc. Chuùng ta laø nhöõng khoái toäi. Ñau xoùt theá naøo khi chuùng ta thaáy moät daáu veát raùc röôûi phía sau chuùng ta. Noù laøm ñau nhoùi löông taâm chuùng ta, chuùng ta thöa vôùi Chuùa, “Chuùa oâi! Toâi khoâng theå laøm ñieàu naøy, vaø toâi muoán soáng theo yù Ngaøi, nhöng toâi laïi vi phaïm. Laøm theá naøo toâi coù theå ngöng laïi, Chuùa oâi?” Chuùng ta coù theå caûm taï Chuùa khi chuùng ta bieát söï xaáu xa cuûa chuùng ta 


Chuùng ta phaûi nghó veà aân ñieån maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, ban cho chuùng ta. Chuùng ta phaûi nghó veà nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm trong loøng chuùng ta. Chæ nhö theá chuùng ta môùi bieát caùi gì laø ñuùng vaø chæ nhö theá chuùng ta môùi coù theå baét ñaàu phuïc vuï Chuùa. Ñoù laø bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Ngaøi maø chuùng ta tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi, daâng chính chuùng ta cho Ngaøi, vaø ñaéc thaéng baát cöù söï thaùch thöùc naøo ñang chôø ñôïi chuùng ta khi chuùng ta ñi theo Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû loøng chuùng ta, vaø böôùc ñi vôùi Ngaøi. 

Chuùng ta baét ñaàu töø choái chính chuùng ta khi chuùng ta bieát raèng chuùng ta laø xaáu vaø voâ ích tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta nhaän thöùc raèng traùnh xa toäi loãi laø khoâng theå khoâng phuïc vuï Ngaøi vì xaùc thòt cuûa chuùng ta vaø chuùng ta khoâng theå laøm baát cöù ñieàu gì, maëc duø chuùng ta ñöôïc chuùc phöôùc raát lôùn, vì söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng ban phöôùc cho toâi ñeå phuïc vuï Ngaøi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñaët toâi vaøo trong chöùc vuï ñeå phuïc vuï Phuùc aâm, Toâi vaãn coøn ôû trong khoái toäi maø noù toàn taïi trong xaùc thòt vaø khoâng bao giôø laøm baát cöù vieäc gì ngay thaúng tröôùc Ngaøi. 

Toâi caûm taï Chuùa vì Ngaøi ñaõ laøm cho toâi coù theå haàu vieäc Ngaøi. Ñoù laø taïi sao toâi daâng lôøi caàu nguyeän nhö theá naøy, “Caùm ôn Chuùa. Laïy Chuùa! Con caàn tieàn, nhöng con khoâng coù. Con muoán taát caû nhöõng ñieàu naøy vì Ngaøi, maëc duø con khoâng coù gì. Xin giuùp con. Con seõ khoâng duøng tieàn cho con, nhöng cho Ngaøi. Neáu con duøng cho chính con, xaùc thòt con seõ sung tuùc. Nhöng con muoán duøng noù cho Chuùa vaø cho coâng vieäc coâng chính. Tieàn naøy raát coù giaù trò cho con, vì con laøm vieäc raát khoù nhoïc vì noù. Vaø vì noù quí cho con neân con daâng cho Ngaøi. Xin haõy duøng noù cho coâng vieäc coâng chính cuûa Ngaøi.” 

Nhöõng ai bieát söï xaáu xa cuûa hoï thì bieát raèng khoâng coù ñieàu gì toát ôû trong hoï. Toâi muoán noùi gì trong caâu, ‘khoâng coù gì toát ôû trong hoï’? Noù coù nghóa raèng hoï chæ coù nhöõng ñieàu xaáu trong xaùc thòt. Ñoù laø söï xaáu xa chæ ñeå soáng cho baûn ngaû. Chuùng ta caùm ôn Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta 


Phao-loâ xöng nhaän raèng, “Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày? Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi. (Roâ-ma 7:24-25). Xaùc thòt phuïc vuï caùi gì? Xaùc thòt luoân luoân phuïc vuï toäi loãi. Tuy nhieân chuùng ta phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi baèng taám loøng cuûa chuùng ta. Qua ai chuùng ta caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùng ta caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta.

Phao-loâ noùi, “Caùm ôn Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta!” Toâi cuõng laøm theá. Neáu Chuùa khoâng caát heát toäi loãi cuûa toâi, toâi khoâng theå ñöôïc cöùu vì xaùc thòt vaãn phuïc vuï cho toäi loãi. 

“Toâi caùm ôn Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta!” chuùng ta daâng söï caûm taï leân cho Chuùa vì Ngaøi caát taát caû toäi loãi cuûa taát caû xaùc thòt (chæ toû con ngöôøi – chuù thích cuûa ngöôøi dòch). Xaùc thòt chuùng ta chæ phuïc vuï cho toäi loãi, ngay caû sau khi chuùng ta nhaän söï tha toäi. Nhöng loøng cuûa chuùng ta muoán phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi, Lyù do taïi sao chuùng ta caûm taï Chuùa vaø taïi sao loøng cuûa chuùng ta ñöôïc xöng coâng chính laø vì qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? Chuùng ta caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phuïc vuï Ngaøi vì Ngaøi ñaõ taåy xoùa toäi loãi cuûa chuùng ta. Neáu Chuùa khoâng caát toäi loãi ñi vaø cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa xaùc thòt, chuùng ta seõ bò hình phaït ñôøi ñôøi. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? 

Chuùa khoâng caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, laøm theá naøo chuùng ta coù söï bình an, laøm theá naøo chuùng ta coù theå daâng söï caûm taï leân Chuùa, vaø chuùng ta coù theå phuïc vuï Ngaøi khoâng? Laøm theá naøo moät ngöôøi ôû döôùi toäi loãi coù theå giuùp ñôû ngöôøi khaùc? Laøm theá naøo moät ngöôøi ôû trong tuø coù theå cöùu ngöôøi khaùc ñang ôû trong tuø ra khoûi ñöôïc? “Toâi caùm ôn Ñöùc Chuùa Trôøi - qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta.” Chuùa taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñeå chuùng ta phuïc vuï Ngaøi, vaø ñeå ban cho chuùng ta söï bình an trong loøng. Chuùng ta ñaõ bò cheát ñoái vôùi theá gian 


Laøm theá naøo chuùng ta coù theå rao giaûng Phuùc aâm, phuïc vuï Chuùa, laøm vieäc cho Ngaøi vaø ñoùng goùp vaøo chöùc vuï cuûa Ngaøi maø khoâng coù Chuùa? Chuùng ta laøm taát caû nhöõng ñieàu naøy vì Chuùa. Chuùng ta tieáp tuïc böôùc theo Chuùa ngaøy hoâm nay, ngaøy mai vaø ngaøy kia – khoâng bao giôø thay ñoåi. Ñaây laø ñöùc tin ñuùng. Nhöõng ai phuïc vuï Chuùa thì gioáng nhö ngöôøi ñaøn baø khoân ngoan, ñaïo ñöùc giöõ nhaø mình toát. Khoâng soáng moät cuoäc soáng toân giaùo thay ñoåi nhö moät caùi chaûo chieân nguoäi ñi caùch deå daøng khi khoâng coøn nhieät löôïng. Baïn neân böôùc theo Chuùa trong moïi luùc, cho ñeán khi Ngaøi trôû laïi. Coi nhö baïn ñaõ bò chia lìa vaø cheát ñi ñoái vôùi theá gian sau khi baïn ñöôïc taùi sanh. Toâi muoán baïn nhôù raèng baïn khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa theá gian naøy nöõa. Baïn ñaõ cheát ñoái vôùi theá gian roài. 

Teân cuûa chuùng ta bò loaïi boû khoûi gia phaû cuûa theá gian. Baïn hieåu khoâng? Teân cuûa chuùng ta khoâng coøn ôû ñoù nöõa. 

Theá gian coù theå noùi vôùi baïn raèng, “Laâu quaù khoâng gaëp. Caùi gì xaûy ra theá? Toâi nghe baïn gia nhaäp Hoäi Thaùnh. Toâi cuõng nghe raèng taát caû toäi loãi cuûa baïn ñöôïc tha. Vì theá baïn voâ toäi haû?” 

“Vaâng, toâi khoâng coù toäi.” 

“Thaät laø laï. Toâi nghó baïn rôi vaøo moät Hoäi thaùnh sai laïc.” 

“Khoâng, ñöøng nhìn vieäc naøy nhö theá. Haõy ñeán vôùi Hoäi thaùnh cuûa toâi. Baïn seõ noù toát ñeïp nhö theá naøo!” 

“Toâi vaãn nghó laø baïn khoâng bình thöôøng.” 

Roài chuùng ta nghó,“Taïi sao hoï khoâng hieåu toâi? Toâi muoán hoï hieåu toâi.” Nhöng nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh coù theå hieåu chuùng ta ñöôïc khoâng? Laøm theá naøo nhöõng ngöôøi chöa trôû neân voâ toäi hieåu chuùng ta ñöôïc? Laøm sao hoï coù theå hieåu raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian ñi roài? Hoï khoâng theå. Vì theá ñöøng mong chôø hoï hieåu baïn. Chuùa ñaõ noùi lôøi taïm bieät vôùi theá gian vì chuùng ta. Ngaøi ñaõ vaåy chieác khaên tay maøu vaøng treân Thaäp-töï-giaù. Ngaøi noùi, “Moïi vieäc ñaõ ñöôïc troïn?” (Giaêng 19:30), vì sôï raèng chuùng ta khoâng theå noùi lôøi chaøo taïm bieät vì chuùng ta quaù deã dao ñoäng bôûi loøng thöông haïi. Ngaøi cuõng noùi, “Ta ñaõ loaïi tröø teân cuûa nguôi ra khoûi gia phaû theá gian roài.” Chuùa cho pheùp chuùng ta, laø ngöôøi khoâng bao giôø coù theå phuïc vuï Ngaøi ñöôïc baây giôø coù theå phuïc vuï Ngaøi bôûi Ngaøi ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta


Laø ngöôøi khoâng bao giôø coù theå phuïc vuï Chuùa, chuùng ta ñöôïc taïo neân ngöôøi môùi ñeå coù theå phuïc vuï Ngaøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Trong baûn chaát töï nhieân, chuùng ta laø ngöôøi khoâng bao giôø coù theå haàu vieäc Chuùa. Chuùng ta phaûi ca ngôïi Ngaøi ñaõ ñem chuùng ta ñeán vôùi Hoäi thaùnh Ngaøi vaø laøm cho chuùng ta coù ñuû tö caùch phuïc vuï Ngaøi. Chuùa duøng chuùng ta. Khoâng ñuùng ñeå noùi raèng chuùng ta phuïc vuï Ngaøi. Baïn hieåu khoâng? Chuùa coâng chính söû duïng chuùng ta trong coâng vieäc coâng chính cuûa Ngaøi. 

Nhaø truyeàn giaùo Lee laàn noï trong thí duï cho baøi giaûng cuûa oâng coù lieân heä ñeán phaân boùn vaø noùi raèng oâng ta (ñaõ) laø raùc baån vaø gheâ tôûm nhö laø moät ñoáng phaân hoâi thuùi. Nhöng ngay caû ñoù chæ laø söï dieãn ñaït nheï nhaøng. Chuùng ta vaãn coøn teä haïi hôn moïi vieäc gheâ tôûm khaùc maø chuùng ta coù theå töôûng töôïng ñeán. Gieâ-reâ-mi 17:9 noùi, “Loøng ngöôøi ta laø doái traù hôn moïi vaät, vaø raát laø xaáu xa: ai coù theå bieát ñöôïc?” Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå laøm cho nhöõng ai coù loøng doái traù hôn moïi vaät soáng vì söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa laø Ñaáng cao hôn heát moïi loaøi. Ngaøi keâu goïi chuùng ta laøm coâng vieäc coâng chính cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta coù theå theo Chuùa vaø soáng trong aân ñieån cuûa Ngaøi vì Chuùa taåy saïch moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù theå bò thoáng khoå vôùi Ngaøi vaø cuøng ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi. Chuùng ta ñaõ cheát vôùi theá gian nhöng khoâng cheát ñoái vôùi Chuùa. Neáu Chuùa ñaõ khoâng caát heát toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta seõ bò loaïi boû ra khoûi söï cöùu roãi cuûa Ngaøi. Chuùng ta vaãn coøn laø ngöôøi thuoäc veà theá gian neáu chuùng ta soáng theo xaùc thòt. 

Chuùa cöùu chuùng ta ñôøi ñôøi moät laàn ñuû caû. Ngaøi cöùu chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta trôû thaønh moät coâng cuï cuûa chöùc vuï ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. Chuùng ta xaáu xa vaø dô baån bieát bao! Sau khi gaëp Chuùa, chuùng ta coù theå phaùt hieän ra caøng ngaøy caøng nhieàu hôn veà söï xaáu xa vaø dô baån cuûa chuùng ta. Ñoù laø taïi sao chuùng ta vui möøng khi chuùng ta thaáy aùnh saùng. Nhöng khi chuùng ta nhìn vaøo chuùng ta, chuùng ta ngao ngaùn thôû daøi trong ñau khoå, nhö theå Phao-loâ xöng nhaän, “Khoán naïn cho toâi! Ai cöùu toâi khoûi thaân theå hay cheát naøy?” (Roâ-ma 7:24)

Nhöng Phao-loâ laäp töùc ngôïi khen Chuùa, “Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta!” Chuùa ñaõ taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Ngaøi ñaõ caát boû taát caû toäi loãi cuûa xaùc thòt. Chuùng ta phaïm bao nhieâu toäi trong xaùc thòt moãi ngaøy? Ñöøng giaû vôø nhö laø xaùc thòt khoâng phaïm toäi. Baïn coù caûm taï Chuùa khoâng?


Chuùa ñaõ caát taát caû toäi loãi maø chuùng ta vi phaïm trong xaùc thòt. Baïn tin khoâng? Chuùa ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa theá gian maø noù döôøng nhö khoâng coù baïn, nhöng khi baïn nhaän ra raèng Ngaøi ñaõ caát taát caû toäi loãi maø baïn ñaõ vi phaïm trong xaùc thòt thì baïn seõ keâu leân raèng, “Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta! Caùm ôn Chuùa, Toâi ngôïi khen Ngaøi!” 

Toäi loãi coù troïng löôïng cuûa noù. Chuùa ñaõ caát taát caû toäi loãi maø chuùng ta vi phaïm trong suoát cuoäc soáng, cho ñeán ngaøy cuoái cuøng. Caûm taï Chuùa voâ cuøng! Neáu chuùng ta phaïm toäi chæ moät ít, (thaät söï ra khoâng ai phaïm moät ít) chuùng ta coù theå caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi cho söï tha thöù bôûi lôøi caàu nguyeän aên naên cuûa chuùng ta (thaät ra chuùng ta ñöôïc tha toäi khoâng bôûi lôøi caàu nuyeän xöng toäi aên naên xin tha thöù). Nhöng toäi cuûa chuùng ta khoâng ñeám ñöôïc vaø khoâng chaám döùt cho ñeán cuoái ñôøi chuùng ta. Khi chuùng ta nhaän ra ñieàu naøy, chuùng ta khoâng theå laøm gì khaùc hôn laø ca ngôïi Chuùa. “ Caùm ôn Chuùa. Ngaøi ñaõ caát ñi taát caû toäi cuûa con! Con ngôïi khen Ngaøi!” chuùng ta caùm ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, noùi caùch khaùc laø “nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta.” Baïn coù caùm ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vaø xöng nhaän nhö theá naøy khoâng? “Caùm ôn Chuùa, toâi daâng leân Ngaøi lôøi caùm ôn veà söï keâu goïi vaø cöùu toâi ñeå phuïc vuï söï coâng chính cuûa Ngaøi. Toâi daâng söï caûm taï cho Chuùa laø Ñaáng ñaõ cöùu toâi ra khoûi toäi loãi cuûa xaùc thòt.” Baïn coù caûm taï Chuùa khoâng? Söï cöùu chuoäc toäi loãi thaät troâng gioáng söï ñôn sô naøy, nhöng cuøng moät luùc noù khoâng phaûi laø caùi gì ñoù ñöôïc caát ñi caùch nheï nhaøng. Noù raát saâu saéc, cao caû, roäng lôùn, quí giaù vaø ñôøi ñôøi. Chuùng ta phaûi böôùc theo Chuùa vì khoâng coù gì coù giaù trò trong chuùng ta 


Chuùng ta laø moät khoái toäi. Chuùng ta phaûi bieát raèng chính chuùng ta laø boùng toái. “Toâi laø boùng toái vaø Ngaøi laø aùnh saùng. Ngaøi laø aùnh saùng thaät trong khi toâi hoaøn toaøn taêm toái. Ngaøi laø aùnh döông. Toâi laø vaàng traêng.” Vaàng traêng chæ coù theå chieáu saùng treân ñaát khi noù nhaän aùnh saùng töø maët trôøi. 

Vaàng traêng töï noù khoâng chieáu saùng ñöôïc. Noù chieáu saùng ñöôïc laø vì noù nhaän aùnh saùng töø maët trôøi. Moïi vaät trong noù ñieàu laø toái taêm. Baïn laø aùnh saùng hay boùng toái? Chuùng ta ôû trong boùng toái neáu khoâng coù Chuùa. Chuùng ta coù theå caûm taï, phuïc vuï vaø böôùc theo Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø vì trong Ngaøi khoâng coøn coù söï ñoaùn phaït. Maët khaùc, Phuïc vuï cho xaùc thòt cuûa chuùng ta coù nghóa laø phuïc vuï cho söï toái taêm. Haõy töø boû noù sôùm chöøng naøo toát chöøng aáy. Xaùc thòt chuùng ta khoâng thay ñoåi theá neân khoù coù theå cho chuùng ta coá gaéng. Khoâng coù gì ñaëc bieät trong chuùng ta. Xaùc thòt chuùng ta thì khoâng toàn taïi ñôøi ñôøi vaø vì theá chuùng ta phaûi soáng cho nhöõng gì ñôøi ñôøi. Ngöôøi soáng vì nhöõng vieäc ñôøi ñôøi laø ngöôøi khoân ngoan. Chuùng ta phaûi sôùm bieát chính chuùng ta vaø töø boû chính chuùng ta sôùm. Chuùng ta phaûi bieát raèng khoâng coù gì mong chôø töø nôi chính chuùng ta, vaø khoâng coù gì toát laønh trong chuùng ta. Chuùng ta luoân luoân laø moät khoái toäi loãi vaø chæ phuïc vuï cho xaùc thòt. Xaùc thòt noùi, “Cho toâi nhöõng gì toâi muoán,” vaø haønh ñoäng gioáng nhö con ñæa huùt maùu baùm vaøo thaân theå ngöôøi (Chaâm ngoân 30:15). 

Toâi caûm thaáy ñoùi ngay sau khi toâi ñi vaøo nhaø veä sinh duø laø tröôùc ñoù toâi ñaõ aên moät ít gì ñoù. Chuùng ta khoâng thoaû maõn vôùi xaùc thòt neân khoù cho chuùng ta coù theå phuïc vuï noù. Chuùng ta coù theå ñoùi trong voøng vaøi giôø, baát keå laø chuùng ta ñaõ aên bao nhieâu vaø thöùc aên ngon nhö theá naøo. Nhöng neáu chuùng ta caûm taï Chuùa vaø böôùc theo Ngaøi, söï vui möøng cuûa chuùng ta trôû neân lôùn hôn. 

Chuùng ta khoâng caûm thaáy troáng vaéng khi chuùng ta böôùc theo Chuùa chuùng ta. Baïn coù muoán nieàm vui baát taän sau khi ñöôïc cöùu chuoäc khoâng? Haõy theo Chuùa. Baïn coù muoán ñöôïc daãn ñeán aùnh saùng cuûa söï soáng khoâng? Haõy theo Chuùa. Baïn muoán soáng moät ñôøi soáng trong aân ñieån khoâng? Haõy theo Chuùa. Baïn coù muoán moät ñôøi soáng keát quaû khoâng? Haõy bieát raèng baïn ôû trong boùng toái vaø haõy böôùc theo aùnh saùng. 


Chuùng ta theo Chuùa baát cöù nôi naøo Ngaøi ñi vaø ngöøng laïi baát cöù nôi naøo Ngaøi döøng. Chuùng ta laøm nhöõng gì Chuùa muoán chuùng ta laøm vaø khoâng laøm nhöõng gì Chuùa khoâng muoán chuùng ta laøm. Chuùng ta phaûi böôùc ñi vôùi Ngaøi vaø theo Ngaøi. Baïn coù gì ñeå töø nôi chính baïn ñöôïc mong chôø khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Chuùng ta phaûi theo Ngaøi vì khoâng coù gì ñöôïc mong chôø töø nôi chuùng ta. Xaùc thòt cuûa baïn toàn taïi maõi khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Theá thì taïi sao baïn böôùc theo ñieàu maø noù khoâng cho baïn ñieàu gì caû vaø khoâng toàn taïi ñôøi ñôøi? 

Caùch ñaây khaù laâu toâi thöôøng haùt moät baøi haùt theá naøy. “♪Xin cho toâi trôû laïi thôøi nieân thieáu♪” Nhöng baây giôø toâi baèng loøng maëc duø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng cho toâi trôû laïi thôøi nieân thieáu. Treân suy nghó thöù hai, toâi nhaän thaáy raèng toâi seõ khoâng haïnh phuùc neáu toâi quay laïi vôùi thôøi nieân thieáu. Neáu chuùng ta theo Chuùa, Ngaøi laø aùnh saùng cho ñôøi soáng chuùng ta, maõo trieàu vinh hieån seõ ñöôïc ñoäi treân chuùng ta. Baïn khoâng caàn trôû laïi vôùi thôøi nieân thieáu. Thay vaøo ñoù chuùng ta haùt, “♪Toâi seõ khoâng töø boû Chuùa vaø seõ theo Ngaøi ñeán heát cuoäc ñôøi toâi♪” Ñieàu naøy baøy toû ñöùc tin thaät vôùi vieäc chuùng ta khoâng töø choái Chuùa trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta vaø luoân luoân caûm taï Ngaøi. Haõy haùt baøi ca phuùc aâm naøy! 

“♬Toâi yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuùa Ñaáng döïng neân con ngöôøi töø buïi ñaát; Ngaøi haø vaøo muõi hoï sinh khí cuûa söï soáng; Vaø Ngaøi sai Con Ngaøi ñeán cho chuùng ta. Toâi ñöôïc döïng neân theo hình aûnh Ngaøi, vì theá toâi seõ cung hieán thaân theå toâi cho Chuùa. Toâi seõ khoâng töø boû Chuùa vaø seõ theo Ngaøi moãi ngaøy cho ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa toâi.♫”Toâi daâng leân Chuùa nhöõng lôøi caûm taï chaân thaønh 


Toâi daâng leân Chuùa nhöõng lôøi caûm taï chaân thaønh. Chuùa ñaõ caát taát caû toäi cuûa toâi vaø laøm cho toâi coù theå phuïc vuï Ngaøi, böôùc theo Ngaøi vaø laøm nhöõng coâng vieäc coâng chính cho Ngaøi. Chuùa ñaõ nhaän moïi toäi loãi maø chuùng ta vi phaïm trong xaùc thòt vaø quaêng noù ñi xa, laøm theá naøo maø chuùng ta khoâng laøm coâng vieäc coâng chính cho Ngaøi? Ngay caû 0.1%! Moät toäi nhaân vaãn tieáp tuïc laø oâ ueá cho duø anh ta laøm bao coâng vieäc döôøng nhö toát laønh ñi nöõa. Kyø dieäu ra sao khi Chuùa ñaõ taåy saïch toäi chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta phuïc vuï Ngaøi? Coù thaät kyø laï khoâng khi Chuùa loaïi boû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ban phöôùc cho chuùng ta laø nhöõng ngöôøi chìm ñaém trong oâ ueá cuûa cuoäc soáng, soáng gioáng nhö ngöôøi buûn xæn, bò troùi buoäc trong ñòa nguïc, vaø soáng moät cuoäc soáng voâ vò khoâng coù Chuùa? 

Chuùa ñaõ choïn chuùng ta ñeå phuïc vuï Ngaøi baèng caùch caát boû taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ban phöôùc cho chuùng ta bôûi söï cöùu chuoäc trong ñöùc tin ñeå baøy toû aân ñieån lôùn lao cuûa Ngaøi. Laøm theá naøo chuùng ta coù theå trôû neân ngöôøi coâng chính khi coøn coù toäi trong loøng? Söï thaät laø chuùng ta voâ toäi caùch chaéc chaén vì aân ñieån sieâu nhieân cuûa Ngaøi. Ngôïi khen Chuùa! Xaùc thòt seõ chaéc chaén phaïm toäi. Maëc duø chuùng ta nghe Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi baây giôø, chuùng ta laïi phaïm toäi, coù leõ sau khi chuùng ta böôùc ra khoûi nhaø thôø nhoû naøy. Vì ñieàu ñoù, toâi ca ngôïi Chuùa vì ñaõ caát boû taát caû toäi loãi cuûa toâi. Khoâng moät chuùt nghi ngôø – Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta nhaän taát caû toäi cuûa chuùng ta bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi ôû soâng Gioâ-ñanh vaø keát thuùc söï phaùn xeùt vì toäi loãi treân Thaäp-töï-giaù! Toâi tin vaø ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi! Theá roài laøm theá naøo chuùng ta coù theå ca ngôïi Chuùa? Chuùng ta coù theå ca ngôïi Chuùa trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ! 


Caùc thaùnh ñoà yeâu daáu! Chuùng ta khoâng theå ñeàn ñaùp aân ñieån Ñöùc Chuùa Trôøi duø laø chuùng ta laøm vieäc khoù nhoïc bao nhieâu ñi nöõa trong suoát cuoäc soáng coøn laïi cuûa chuùng ta. Khoâng bao giôø ñuû duø cho chuùng ta ñôøi ñôøi caûm taï Chuùa, laø Ñaáng laøm chuùng ta coù theå laøm coâng vieäc coâng chính, keát quaû cho Ngaøi bôûi caát boû taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, tuy nhieân söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta vaãn coøn ñoù. Chuùng ta khoâng theå caûm taï Chuùa ñuû maëc duø chuùng ta ca ngôïi Ngaøi suoát quaûng ñöôøng coøn laïi cuûa cuoäc soáng chuùng ta. 

Chuùng ta bieát caùch saâu nhieäm trong taâm trí chuùng ta raèng khoâng coù ñieàu laønh naøo ôû trong chuùng ta. Haõy nghó ñeán ñieàu naøy. Baïn seõ phaïm toäi suoát cuoäc soáng baïn khoâng? Baïn chaéc chaén seõ phaïm, nhöng Chuùa ñaõ caát boû toäi cuûa baïn roài. Chuùa ban phöôùc cho chuùng ta ñeå laøm coâng vieäc Ngaøi. Chuùa laøm cho chuùng ta coù theå haàu vieäc Ngaøi. Chuùng ta khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø caûm taï Chuùa. Toâi muoán baïn ca ngôïi Chuùa vaø soáng moät cuoäc soáng bieát ôn Ngaøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong suoát ñôøi baïn. Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta laøm cho chuùng ta coù theå soáng moät cuoäc soáng bieát ôn Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi moïi toäi maø chuùng ta ñaõ vi phaïm trong xaùc thòt. Ngaøi cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi ñeå chuùng ta phuïc vuï Ngaøi baèng taám loøng cuûa chuùng ta. Vì aân ñieån cuûa Chuùa chuùng ta laø quaù vó ñaïi, chuùng ta muoán theo vaø phuïc vuï Ngaøi. Haõy caûm taï Chuùa vôùi caû loøng cuûa chuùng ta. 

 Kyø dieäu thay aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ! Toâi muoán baïn nhaän bieát gian aùc vaø yeáu ñuoái cuûa theå xaùc chuùng ta laø theá naøo, ñeå xem nhöõng gì chuùng ta ñang laøm, vaø nghó veà Chuùa ñaõ thaät söï caát toäi loãi cuûa baïn hay chöa. Haõy daâng leân Chuùa lôøi caûm taï vaø haõy soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta daâng leân Chuùa lôøi caûm taï laø Ñaáng laøm cho chuùng ta coù theå soáng moät cuoäc soáng coù yù nghóa. “Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi ” (Roâ-ma 7:25). Chuùng ta yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi loøng cuûa chuùng ta, nhöng vôùi xaùc thòt cuûa chuùng ta, chuùng ta yeâu toäi loãi. Nhöng Chuùa chuùng ta thaät ñaùng yeâu. Khoâng coù söï phaïm toäi cho ñeán khi chuùng ta chaáp nhaän haønh ñoäng voâ luaät phaùp trong xaùc thòt, nhöng Chuùa ñaõ caát boû noù ngay caû nhöõng toäi maø chuùng ta seõ phaïm trong töông lai. Ñieàu naøy noùi leân raèng taïi sao Chuùa chuùng ta ñaùng yeâu vaø taïi sao Ngaøi ñaùng ñöôïc caûm taï. 


Caûm taï Chuùa, Toâi ca ngôïi Ngaøi vì ñaõ ban cho toâi moät taám loøng phuïc vuï Ngaøi, vaø vì cöùu chuùng toâi ra khoûi toäi loãi maø chuùng toâi ñaõ vaø seõ vi phaïm trong xaùc thòt caùch troïn veïn.