Sermons

【Chapter 7-5】 < Roâ-ma 7:24-25 > Xaùc thòt phuïc vuï Luaät cuûa toäi loãi< Roâ-ma 7:24-25 >

“Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày? Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.” Luaät phaùp noùi raèng xaùc thòt phuïc vuï toäi loãi 


Ñôøi soáng ñöùc tin cuûa baïn theá naøo? “Taâm thaàn thì muoán laém, maø xaùc thòt thì yeáu ñuoái” (Ma-thi-ô 26:41). Baïn khoâng nhö vaäy sao? 

Kinh thaùnh cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng, “Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.” Luaät phaùp thoáng trò chuùng ta. Loøng chuùng ta ñöôïc döïng neân ñeå yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø yeâu meán leõ thaät, nhöng xaùc thòt thì phuïc vuï Luaät cuûa toäi loãi. Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi chuùng ta raèng loøng cuûa chuùng ta phuïc vuï Phuùc aâm vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi, trong khi xaùc thòt chæ phuïc vuï toäi loãi. 

Baïn coù bieát luaät cuûa toäi loãi laø gì khoâng? Chuùng ta muoán soáng moät cuoäc soáng trung tín, vì theá, nhöõng thaùnh ñoà vaø nhöõng toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, caûm thaáy duõng caûm nhö sö töû khi maø xaùc thòt khoâng muoán phuïc vuï toäi loãi. Nhöng chuùng ta khoâng coù naêng quyeàn khi xaùc thòt phuïc vuï vaø ñaém chìm trong toäi loãi. Chuùng ta coù theå nghó raèng chuùng ta seõ haïnh phuùc vaø ñaày can ñaûm bôûi khoâng phaïm toäi chuùt naøo caû, nhöng trong thöïc teá, chuùng ta khoâng thöïc söï coù loøng töï tin laø khoâng phaïm toäi nöõa. Loøng cuûa caùc thaùnh ñoà vaø loøng cuûa caùc ñaày tôù Ñöùc Chuùa Trôøi bò chuøn laïi vì vieäc naøy. 

“♫Taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc caát ñi qua aân ñieån treân ñoài Goâ-goâ-tha♫” Maëc duø chuùng ta coù söï mua chuoäc vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi veà ñieàu ñoù, chuùng ta khoâng coù töï tin ñeå soáng khi chuùng ta nghó veà ñôøi soáng ñöùc tin töông lai cuûa chuùng ta. Chuùng ta nghó veà söï yeáu ñuoái cuûa xaùc thòt vaø ñi ñeán keát luaän: “Toâi seõ khoâng soáng theo caùch naøy trong töông lai; toâi khoâng phaïm toäi nöõa.” Nhöng khi chuùng ta tuøy thuoäc vaøo Chuùa moät laàn nöõa, vaø ñöùng vöõng treân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laàn nöõa, chuùng ta höùa vôùi Chuùa vaø noùi raèng, “Thöa Chuùa, Caûm taï Ngaøi. Ha-leâ-lu-gia. Toâi seõ theo Ngaøi cho ñeán ngaøy cheát cuûa toâi.” Roài chuùng ta chuùng ta phuïc vuï Chuùa caùch ñaày naêng quyeàn trong moät côn boäc phaùt, nhöng ñieàu ñoù khoâng keùo daøi vì sau ñoù khoâng bao laâu chuùng ta laïi ngaõ loøng khi chuùng ta laïi phaïm toäi. Thaät vaäy, taát caû thaùnh ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu thì gioáng nhö vaäy. Vì vaäy chuùng ta bò traán aùp bôûi söï thaät raèng xaùc thòt chæ phuïc vuï toäi loãi. 

Toâi bieát Chuùa khoâng muoán chuùng ta bò troùi buoäc trong söï yeáu ñuoái cuûa xaùc thòt. Ñaây cuõng laø lyù do taïi sao Phao-loâ phaân reõ linh ra khoûi xaùc thòt. “Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.” Xaùc thòt chuùng ta khoâng theå ñöôïc caûi thieän. Xaùc thòt chæ phuïc vuï cho luaät cuûa toäi loãi. Phao-loâ noùi raèng ñoù laø luaät. Xaùc thòt ñöôïc döïng neân ñeå böôùc theo vaø phuïc vuï toäi loãi. Baïn hieåu ñieàu naøy khoâng? Noù laø luaät. Ai coù theå thay ñoåi luaät. Caû baïn laãn toâi cuõng khoâng theå. Nhöng roài chuùng ta phuïc vuï ai vôùi loøng chuùng ta? Chuùng ta neân phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta neân yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi, leõ thaät, linh hoàn vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng taát caû taám loøng cuûa chuùng ta. Ñöøng troâng chôø chi töø xaùc thòt


Xaùc thòt muoán môû roäng söï vui söôùng, tieän nghi, bình an, vui möøng trong traàn tuïc vaø söï kieâu ngaïo cuûa noù, khoâng phaûi laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Xaùc thòt muoán laøm moïi ñieàu maø noù öa thích. 

Ñöøng mong chôø gì töø nôi xaùc thòt, maø noùi raèng, “Haõy nghe ñaây xaùc thòt, ta muoán ngöôøi laøm vieäc laønh.” Haõy boû ñi söï mong muoán raèng xaùc thòt seõ ñaït ñeán ñieàu toát hôn. Ñöøng cho raèng xaùc thòt cuûa chuùng ta yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi, hay laø noù muoán phuïc vuï söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chòu khoå vì Ngaøi. 

Nhöõng ai chaáp nhaän moät vaøi ñieàu toát töø trong xaùc thòt laø ngöôøi ngu daïi. Theá thì chuùng ta phaûi laøm gì? Moïi vieäc ñaõ ñöôïc thöïc hieän theo Luaät phaùp cuûa Chuùa. Chuùng ta coù theå thay ñoåi Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ngay caû chuùng ta bieát noù? Dó nhieân chuùng ta khoâng theå thay ñoåi noù, vì ñoù laø Luaät phaùp cuûa Chuùa. 

Ñoù laø Luaät cuûa Chuùa laø “xaùc thòt phuïc vuï xaùc thòt”. Neáu chuùng ta caûm thaáy chaùn naõn, thaát voïng vaø maët chuùng ta u toái, ñieàu naøy xaûy ra laø vì chuùng ta phuïc vuï xaùc thòt. Xaùc thòt chuùng ta muoán chuùng ta soáng toát, vì theá xaùc thòt luoân luoân bieän hoä cho chính noù. Chuùng ta khoâng neân bieän hoä cho chính chuùng ta, thay vaøo ñoù chuùng ta haõy töø boû xaùc thòt. Toâi muoán baïn soáng bôûi ñöùc tin trong Chuùa bôûi taám loøng cuûa chuùng ta. Xaùc thòt khoâng theå traùnh khoûi toäi loãi cho ñeán khi noù cheát, vì xaùc thòt chæ phuïc vuï toäi loãi. Chuùng ta khoâng theå traùnh thoaùt toäi loãi bôûi chính chuùng ta. Baïn coù theå nghó, “xaùc thòt coù theå trôû neân toát hôn.” Nhöng noù khoâng bao giôø ñuùng. Hay khi baïn phaïm toäi caùch voâ yù thöùc, baïn coù theå nghó, “Vì moâi tröôøng xaáu.” Khoâng. Noù khoâng aûnh höôûng gì ñeán tình huoáng caû - Xaùc thòt laø phöông tieän ñeå phuïc vuï toäi loãi ñöôïc hình thaønh töø sau khi con ngöôøi phaïm toäi!


Xaùc thòt khoâng bao giôø laøm ñieàu gì toát. Xaùc thòt phaïm toäi cho ñeán khi noù cheát. “Xaùc thòt seõ laøm ñieàu toát khoâng?” Ñöøng mong chôø ñieàu nhö theá, vì baïn seõ thaát voïng. Duø cho baïn luoân luoân noùi raèng “toâi (caù nhaân chuùng ta) seõ khoâng laøm ñieàu nhö theá,” xaùc thòt khoâng theå laøm ñieàu gì khaùc hôn laø laøm nhöõng ñieàu aùc, ngay caû choáng laïi vôùi öôùc muoán cuûa baïn. Ai trong voøng chuùng ta noùi raèng trong taâm trí chuùng ta khoâng coù toäi? Khoâng moät ai! Ñoù laø luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì xaùc thòt chæ phuïc vuï cho toäi loãi. 

Caùc linh muïc vaø nöõ tu Coâng giaùo ngay caû nhöõng tu só vaø nhöõng aån tu cuûa caùc toân giaùo khaùc coá gaéng soáng moät cuoäc soáng thaùnh khieát bôûi xaùc thòt cuûa hoï. Nhöng vì xaùc thòt khoâng theå soáng moät cuoäc soáng voâ toäi. Hoï soáng moät ñôøi soáng nhö keû giaû hình. Chuùng ta khoâng theå laøm ñieàu laønh trong xaùc thòt cuûa chuùng ta. Xaùc thòt phuïc vuï cho luaät cuûa toäi loãi. Ñaây laø luaät maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thieát laäp. Nhö con gioøi khoâng theå bay trong khi con böôùm vui thích bay löôïn treân baàu trôøi, ñaây laø luaät. Nhö con gioøi thích aên ñoà dô baån, con ngöôøi thieân nhieân thích phaïm toäi. Baïn coù theå noùi caùch thaønh thaät raèng coù ñieàu gì maø baïn mong chôø nôi xaùc thòt khoâng? Dó nhieân laø khoâng. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ noùi, “Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.” (Roâ-ma 7:25).

Xaùc thòt chuùng ta phaïm toäi cho ñeán khi cheát. Noù khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø phaïm toäi. Xaùc thòt seõ khoâng phaïm baát cöù moät toäi gì sau moät thôøi gian daøi reøn luyeän khoâng? Khoâng! Xaùc thòt khoâng theå caûi tieán. Theá thì, cöù ñeå cho xaùc thòt muoán phaïm toäi bao nhieâu noù thích khoâng? Khoâng! Ñoù khoâng phaûi laø ñieàu maø toâi muoán noùi ôû ñaây. Toâi chæ muoán noùi raèng xaùc thòt khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø phaïm toäi. Toäi loãi cuûa chuùng ta khoâng tuøy thuoäc vaøo yù chí hay khaû naêng cuûa chuùng ta. Chuùng ta khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø phaïm toäi, vaø ngay caû chuùng ta phaïm toäi nhieàu hôn duø chuùng ta coá gaéng khoâng phaïm toäi. 


“Nhöng toâi caûm bieát trong chi theå mình coù moät luaät khaùc giao chieán vôùi luaät trong trí mình, baét mình phaûi laøm phu tuø cho luaät cuûa toäi loãi, töùc laø luaät ôû trong chi theå toâi vaäy. Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày? (Roâ-ma 7:23-24). Xaùc thòt khoâng theå laøm ñieàu laønh vì xaùc thòt mang chuùng ta vaøo trong söï caâu thuùc cuûa luaät cuûa toäi. 

Ngöôøi ta gheùt noùi söï thaät naøy vaø hoï hoå theïn vì noù. Hoï noùi, “Laøm theá naøo toâi coù theå noùi nhö vaäy?” Nhöng chæ coù Phao-loâ la loái om soøm nhö vaäy khoâng? Xaùc thòt phuïc vuï luaät cuûa toäi. Chuùng ta phuïc vuï toäi loãi baát keå yù chí cuûa chuùng ta cho ñeán khi cheát. Chuùng ta khoâng ñöôïc sanh ra chæ ñeå laøm toäi. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng theå töø choái raèng xaùc thòt laø coâng cuï cuûa toäi loãi. Chuùa coù theå laøm cho chuùng ta phuïc vuï Ngaøi caùch ñaày ñuû 


Caùc thaùnh ñoà yeâu daáu cuûa toâi, anh em nghó gì? Anh em nghó raèng anh em coù theå phuïc vuï Chuùa baèng xaùc thòt cuûa anh em neáu anh em tieáp tuïc coá gaéng khoâng? Ñieàu ñoù coù theå khoâng? Khoâng! 

Ai cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi chuùng ta? Chuùa Jeâsus. Theá roài Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ coù giaûi thoaùt chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa xaùc thòt maø chuùng ta ñaõ phuïc vuï cho luaät cuûa toäi loãi khoâng? Coù thaät söï laø Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta khoâng? Caâu traû lôøi laø caùch maïnh meõ, dó nhieân laø Ngaøi laøm ñieàu ñoù. Xaùc thòt khoâng theå khoâng phaïm toäi, vaø khoâng theå ñöôïc söï tha thöù toäi vaø giaûi thoaùt khoûi söï hình phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi xaùc thòt cuûa baïn. Nhöng Chuùa laøm cho ñieàu aáy coù theå. Chuùa laøm cho chuùng ta trôû neân coâng chính vaø Ngaøi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi ngay caû chuùng ta luoân luoân phaïm toäi. 

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu chuùng ta. Chuùa naøo ñaõ cöùu chuùng ta? Ñoù laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Vaø roài Chuùa Jeâsus laø ai? Ngaøi laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Chuùa cuûa taát caû ngöôøi tin. Ngaøi laø Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta ñaõ laøm cho chuùng ta hoaøn toaøn thoaùt khoûi toâi loãi. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laøm cho chuùng ta coù theå phuïc vuï Ngaøi. 

Chuùa coù theå laøm cho chuùng ta soáng voâ toäi. Chuùa quyeàn naêng tuyeät ñoái (Voâ sôû baát naêng) Ñaáng taïo neân chuùng ta vaø cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. Chuùa chuùng ta cöùu chuùng ta caùch troïn veïn vaø laøm cho chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính, maëc duø xaùc thòt chuùng ta phuïc vuï luaät cuûa toäi loãi cho ñeán cheát. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Chuùng ta khoâng laøm sao caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi ñuû vì Ngaøi ñaõ ban Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta, cho chuùng ta. 

Chuùng ta phaûi bieát söï kyø dieäu cuûa söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø döôøng naøo, vó ñaïi vaø nhaân töø bieát bao! Chuùng ta khoâng laøm gì ñöôïc hôn laø daâng leân Chuùa Quyeàn naêng lôøi caûm taï vì ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi xaùc thòt hö hoaïi maø noù khoâng laøm gì ñöôïc ngoaïi tröø phaïm toäi cho ñeán khi cheát. Chuùa cöùu chuùng ta bôûi quyeàn naêng cuûa Ngaøi vaø bieán chi theå cuûa chuùng ta trôû neân coâng cuï ñeå phuïc vuï Ngaøi bôûi ñöùc tin. Chuùa cöùu chuùng ta caùch troïn veïn vì theá chuùng ta seõ khoâng coøn laø noâ leä cuûa toäi loãi nöõa. 

Chuùa chuùng ta ñaõ khoâng cöùu chuùng ta caùch troïn veïn sao? Dó nhieân Ngaøi ñaõ thöïc hieän. Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta caùch troïn veïn vaø hoaøn haûo. Ngaøi coù theå laøm cho chuùng ta phuïc vuï Ngaøi caùch thích ñaùng. Ai laøm ñieàu vó ñaïi naøy? Chuùa chuùng ta! Ai ñaõ bieán ñoåi nhöõng ngöôøi khoâng theå laøm gì tröø ra phaïm toäi trôû neân ngöôøi coâng chính vaø phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùa chuùng ta! Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta, laø ngöôøi phaïm toäi trong suoát cuoäc soáng, ra khoûi toäi cuûa chuùng ta. Ngaøi cuõng bieán ñoåi chuùng ta vì theá chuùng ta coù theå phuïc vuï Ngaøi. Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta 


Chuùng ta phaûi nghó ñieàu naøy vì chuùng ta laø con ngöôøi. Toâi nghó veà söï cöùu roãi kyø dieäu bieát bao cuûa Chuùa vì toâi laø con ngöôøi. Toâi ñaõ khoâng bieát raèng xaùc thòt chæ phuïc vuï toäi loãi, toâi seõ luoân luoân bò thaát voïng vì noù. Coù leõ toâi neân töø boû cuoäc soáng ñöùc tin vì toäi loãi cuûa toâi, maëc duø toâi ñaõ nhaän söï tha thöù toäi loãi cuûa toâi roài. 

“Tröôùc khi toâi ñöôïc cöùu, toâi coù theå ñöùng duø laø toâi phaïm toäi. Nhöng neáu baây giôø toâi tieáp tuïc phaïm toäi noù khoâng coù söï khaùc bieät gì giöõa vieäc toâi coù ñöôïc cöùu hay khoâng. Ích lôïi cuûa vieäc taùi sanh laø gì? Baïn coù theå nghó raèng baïn seõ trôû neân toát hôn tröôùc ñaây. Baïn coù caûm giaùc raèng xaùc thòt cuûa baïn coù theå toát hôn tröôùc khi baïn ñöôïc cöùu roãi. Nhöõng ai chöa ñöôïc taùi sanh seõ khoâng theå hieåu ñöôïc nhöõng gì toâi noùi. 

Chuùng ta chæ coù theå caûm taï ôn Chuùa Jeâsus khi chuùng ta bieát vaø tin raèng taát caû toäi loãi cuûa xaùc thòt ñaõ ñöôïc tha thöù. Toâi caûm taï ôn Chuùa, Ñaáng ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi maø toâi ñaõ phaïm cho ñeán khi cheát. 

Trong moät aán baûn thaùnh ca coù giaù trò cuûa Haøn quoác, coù moät thaùnh ca, “♪Ha-leâ-lu-gia! Toân ngôïi Ngaøi! Taát caû toäi trong quaù khöù ñaõ ñöôïc tha! Toâi böôùc ñi vôùi Chuùa Jeâsus, moïi nôi toâi ñi laø Vöông quoác Thieân ñaøng♪” Ñieàu naøy coù nghóa laø gì? Neáu Chuùa chæ caát ñi taát caû toäi trong quaù khöù cuûa chuùng ta, thì nhöõng gì chuùng ta seõ laøm keá tieáp trong töông lai seõ ra sao? Coù ngöôøi daïy chuùng ta seõ khoâng phaïm toäi trong xaùc thòt nöõa; chuùng ta neân heát söùc caàu nguyeän ñeå ñöôïc tha thöù baát cöù khi naøo chuùng ta phaïm toäi vaø chuùng ta neân soáng toát baát cöù caùch naøo. Nhöng ñaây chæ laø moät thuû ñoaïn gheâ tôûm cuûa Satan. 

Khoâng coù gì eâm aùi hôn thuû ñoaïn naøy. Satan löøa doái chuùng ta baèng caùch noùi, “Taát caû toäi loãi quaù khöù cuûa ngöôøi ñaõ ñöôïc tha. Vì theá neáu ngöôi böôùc ñi vôùi Chuùa Jeâsus, vaø neáu ngöôi khoâng phaïm toäi chuùt naøo, ngöôi coù theå vaøo Thieân ñaøng. Nhöng baát cöù khi naøo baïn phaïm toäi trong töông lai, baïn phaûi daâng lôøi caàu nguyeän aên naên ñeå ñöôïc tha toäi, ñeå baïn coù theå ñöôïc vaøo Thieân ñaøng. Ngöôi hieåu khoâng?” Theá laø haàu heát ngöôøi ta tin ñieàu naøy khi hoï ñoïc Kinh thaùnh. Hoï haùt thaùnh ca, hoï khoùc, “♪Ha-leâ-lu-gia! Toân ngôïi Ngaøi! Taát caû toäi trong quaù khöù ñaõ ñöôïc tha! Toâi böôùc ñi vôùi Chuùa Jeâsus, moïi nôi toâi ñi laø Thieân quoác♪” 


Nhöng hoï khoâng theå ngöng phaïm toäi. Ñoù laø luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà xaùc thòt. Xaùc thòt khoâng theå laøm gì khaùc hôn laø phaïm toäi vaø phaïm toäi. Vì theá hoï nghó hoï phaûi caàu xin söï tha thöù. Hoï sieâng naêng noùi nhöõng lôøi caàu nguyeän aên naên ñeå nhaän ñöôïc söï tha thöù cho toäi haøng ngaøy cuûa hoï. Hoï haùt baøi thaùnh ca sau nhöõng lôøi caàu nguyeän, “♪Ha-leâ-lu-gia! Toân ngôïi Ngaøi! Taát caû toäi trong quaù khöù ñaõ ñöôïc tha! Toâi böôùc ñi vôùi Chuùa Jeâsus, moïi nôi toâi ñi laø Thieân quoác♪” Nhöng ñieàu ñoù coù theå keùo daøi ñöôïc hai ba ngaøy khoâng? Hoï laïi phaïm toäi trong moãi giôø chôù khoâng phaûi laø ñeàu ñeàu haøng ngaøy. Hoï coù theå caàu nguyeän kieâng aên vì söï tha toäi, nhöng hoï khoâng theå troán thoaùt khoûi luaät khoâng thay ñoåi naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi hoï coøn soáng trong xaùc thòt. 

Nhöõng lôøi trong baøi ca naøy ñuùng khoâng? Coù phaûi chæ nhöõng toäi trong quaù khöù ñöôïc tha khoâng? Chuùa chuùng ta caát ñi taát caû toäi loãi khoâng phaûi chæ toäi trong quaù khöù maø thoâi. Baây giôø chuùng ta coù theå haùt ngôïi khen Ngaøi, “♪Ha-leâ-lu-gia! Toân ngôïi Ngaøi! Taát caû toäi cuûa toâi ñaõ ñöôïc tha! Toâi böôùc ñi vôùi Chuùa Jeâsus, moïi nôi toâi ñi laø Thieân quoác♪” 

Nhöõng ai laø ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu coù theå boái roái sau khi phaïm toäi laïi, khi hoï khoâng bieát raèng luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø xaùc thòt cuûa hoï phaïm toäi cho ñeán khi hoï cheát. Hoï deå daøng maát söï bình an trong taâm hoàn baát cöù khi naøo hoï thaáy nhöõng ñieàu aùc trong xaùc thòt gioáng nhö nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh. Hoï bình an chæ khi hoï khoâng phaïm toäi. Ñieàu naøy laø moät hieän töôïng maø chuùng ta coù theå thaáy trong baát cöù ñôøi soáng cuûa moät Cô ñoác nhaân naøo laø ngöôøi chöa nhaän ñöôïc söï tha toäi. Hoï chæ haùt treân moâi mieäng cuûa hoï, “♫Taát caû toäi cuûa toâi ñaõ qua ñi. Taát caû toäi cuûa anh cuõng ñaõ qua ñi. Taát caû toäi cuûa chuùng ta ñaõ qua ñi!♬” Nhöng neáu hoï taùi phaïm toäi, hoï nghó raèng hoï phaûi caàu xin söï tha thöù moät laàn nöõa. Caøng thöôøng xuyeân phaïm toäi, hoï haùt caøng eâm dòu hôn. “♬Toäâi toâi ñaõ ñöôïc tha. Toäi anh ñaõ ñöôïc tha…♫” nhöng roài thôøi gian troâi qua hoï tieán ñeán choå thaát voïng veà chính mình hoï. 

Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi caùch hoaøn toaøn. Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi ñeå chuùng ta coù theå ca ngôïi vaø caûm taï Ngaøi baát cöù luùc naøo vaø baát cöù tröôøng hôïp naøo. Chuùng ta coù theå vui höôûng bình an vôùi Ngaøi vaø caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi giuùp ñôû trong moïi luùc qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Neáu chuùng ta nhaän bieát raèng xaùc thòt chæ phuïc vuï cho luaät cuûa toäi loãi, chuùng ta coù theå troán thoaùt khoûi toäi loãi bôûi ñöùc tin 


Taïi sao ñôøi soáng ñöùc tin cuûa chuùng ta quaù khoù khaên? Baïn bò bao vaây bôûi moät ñôøi soáng khoù khaên trong ñöùc tin vì baïn khoâng bieát leõ thaät, ñoù laø xaùc thòt chæ phuïc vuï cho toäi loãi. Chuùng ta phaûi soáng moät ñôøi soáng thuoäc linh bôûi bieát leõ thaät naøy. 

Chuùng ta bieát leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø thay ñoåi khi chuùng ta sieâng naêng laéng nghe lôøi cuûa Ngaøi vaø coù söï töông giao vôùi nhau. “Baáy giôø Ngaøi phaùn cuøng nhöõng ngöôøi Giu-ña ñaõ tin Ngaøi, raèng: Neáu caùc ngöôi haèng ôû trong ñaïo ta, thì thaät laø moân ñoà ta; caùc ngöôi seõ bieát leõ thaät, vaø leõ thaät seõ buoâng tha caùc ngöôi.” (Giaêng 8:31-32). “Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi —qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta!” Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta caùch hoaøn haûo ñeå chuùng ta coù theå caûm taï Ngaøi trong moïi luùc. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Khoâng bao giôø bò laán aùp vaø bao phuû bôûi nhöõng tö töôûng cuûa rieâng baïn – chuùng khoâng ñöa baïn ñeán nôi naøo caû. Chuùng ta coù theå böôùc theo Chuùa, caûm taï Ngaøi, vaø soáng vaø chæ soáng moät ñôøi soáng ñöùc tin khi chuùng ta khoâng ôû ñöôùi caùi aùch cuûa toäi loãi. Neáu ñöùc tin cuûa chuùng ta coù lieân quan ñeán vieäc laøm cuûa chuùng ta, vaø neáu chuùng ta bieát chuùng ta seõ tieáp tuïc phaïm toäi chuùng ta khoâng theå vui möøng luoân luoân vaø böôùc theo Chuùa. Neáu söï cöùu roãi cuûa Chuùa chæ caàn coù moät chuùt ít söï khoâng hoaøn haûo, chuùng ta seõ khoâng coù söï baûo ñaûm chaéc chaén ñeå coù theå böôùc theo Chuùa. 

Chuùng ta caûm taï Chuùa vì Ngaøi caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta ngôïi khen vaø böôùc theo Ngaøi bôûi naêng quyeàn. Neáu chuùng ta khoâng theå giaûi quyeát nan ñeà toäi loãi chuùng ta, laøm sao chuùng ta coù theå cöùu ngöôøi khaùc ra khoûi toäi loãi cuûa hoï ñöôïc? Laøm theá naøo toâi coù theå rao giaûng Phuùc aâm cho ngöôøi khaùc? Laøm theá naøo ngöôøi cheát ñuoái coù theå cöùu ngöôøi cheát ñuoái? Neáu chuùng ta chaáp nhaän raèng xaùc thòt chuùng ta khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø phaïm toäi, chuùng ta coù theå troán thoaùt khoûi toäi loãi. Nhöng neáu chuùng ta khoâng chaáp nhaän söï thaät naøy, thì chuùng ta seõ bò aûnh höôûng bôûi nhöõng giaùo lyù sai cuûa moät toân giaùo goïi laø “Cô ñoác giaùo.”


Coù moät caâu chuyeän buoàn cöôøi, vaø coù theå baïn bieát noù. Moät laàn kia, moät linh muïc Coâng giaùo treû ñi treân moät chieác xe ngöïa vôùi hai nöõ tu töø Hoäi thaùnh oâng ta ñi thaêm moät tín ñoà vöøa qua ñôøi ôû moät laøng xa. Oâng ngoài giöõa hai nöû tu ñeå ñieàu khieån nhöõng con ngöïa. Nöõ tu treû ñeïp ngoài beân phaûi cuûa oâng vaø moät nöõ tu giaø xaáu xí ngoài beân traùi. Khoâng coù vaán ñeà gì khi chieác xe chaïy treân ñöôøng baèng phaúng vaø roäng raûi trong thaønh phoá, nhöng khoâng bao laâu ñeán con ñöôøng heïp vaø goà gheà treân con ñöôøng nuùi, chieác xe laéc lö kinh khuûng. Ñoaùn xem vò linh muïc Coâng giaùo naøy nghó gì trong trí cuûa oâng. Khi chieác xe nghieân veà phía beân phaûi, oâng caàu nguyeän “OÂ, laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, xin laøm nhöõng gì Ngaøi vui loøng!” Nhöng khi chieác xe nghieân ngöôïc laïi, oâng keâu leân trong loøng caùch tuyeät voïng raèng, OÂ, Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, xin ñöøng ñeå toâi vaøo söï caùm doå!” Oâng caàu nguyeän hai ñieàu: “OÂ, laïy Ñöùc Chuùa Trôøi. Xin laøm nhöõng gì Ngaøi vui loøng!” vaø “OÂ. Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, xin ñöøng ñeå toâi vaøo söï caùm doå.” 

Taát caû chuùng ta ñeàu gioáng nhö oâng aáy. Xaùc thòt chuùng ta chæ phuïc vuï cho luaät cuûa toäi loãi, nhöng chuùng ta phaûi bieát yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø böôùc theo Ngaøi bôûi ñöùc tin theo yù muoán cuûa Ngaøi, vì chuùng ta khoâng theå mong chôø baát cöù ñieàu gì nôi chuùng ta. Chuùng ta cheát vaø khoâng coù khaû naêng laøm cho xaùc thòt chuùng ta ñöôïc caûi thieän. Chuùng ta böôùc theo Chuùa vì Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta caùch troïn veïn 


Chuùng ta caûm thaáy naëng neà bieát bao neáu chuùng ta böôùc vaøo Thieân ñaøng baèng vieäc laønh cuûa chuùng ta, hay neáu söï cöùu roãi cuûa chuùng ta tuøy thuoäc vaøo bao nhieâu vieäc laønh maø chuùng ta ñaõ laøm vaø bao nhieàu ñieàu aùc chuùng ta phaïm khoâng? Chuùa phaùn vôùi chuùng ta, “Ngöôi phaïm toäi suoát caû ñôøi ngöôi. Nhöng Ta ñaõ caát taát caû toäi loãi maø ngöôi vi phaïm cho ñeán khi ngöôi cheát. Ta ñaõ laøm cho ngöôi trôû neân coâng chính. Ta ñaõ laøm cho ngöôi trôû neân ngöôøi coâng chính, moät ngöôøi voâ toäi. Ta ñaõ cöùu ngöôi troïn veïn. Ngöôi khoâng caûm taï ta sao? “Vaâng chuùng con caûm taï Ngaøi, Chuùa oâi!” Ngaøi laïi hoûi, “Ngöôi theo ta chaêng?” Chuùng ta traû lôøi theá naøo? “Vaâng, con theo Ngaøi.”

Baïn muoán theo Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Dó nhieân chuùng ta muoán theo Chuùa vì Ngaøi ñaõ caát laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Neáu Chuùa chæ taåy xoùa 90% toäi cuûa baïn, thì baïn seõ khoâng theå theo Ngaøi. Baïn coù theå phaøn naøn vôùi Chuùa maø noùi raèng, “Ngaøi neân caát ñi luoân 10% toäi loãi coøn laïi cuûa con! Laøm theá naøo con coù theå giaûi quyeát nhöõng toäi naøy bôûi chính con ñöôïc? Laøm theá naøo con coù theå theo Ngaøi trong khi con coøn phaûi taåy saïch nhöõng oâ dô cuûa con ñöôïc?” Theá thì vì nhöõng toäi naøy, chuùng ta coù theå töø boû vieäc theo Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Tuy nhieân, baây giôø chuùng ta muoán tình nguyeän theo Chuùa vì Ngaøi ñaõ hoaøn toaøn cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. “Phaûi, Ngaøi ñaõ cöùu toâi caùch troïn veïn. Töø nay toâi coù theå theo Ngaøi! Caûm taï Chuùa! Toâi toân vinh Ngaøi. Toâi ca ngôïi Ngaøi. Toâi yeâu Ngaøi!” Chuùng ta hieán daâng chính chuùng ta ñeå phuïc vuï Chuùa vì chuùng ta yeâu Ngaøi vaø chuùng ta muoán theo Ngaøi. Chuùng ta muoán theo Chuùa töø taän ñaùy loøng cuûa chuùng ta vì Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, vaø vì tình yeâu Ngaøi chaïm ñeán chuùng ta. 

Cuõng gioáng nhö theá khi aùp duïng cho vieäc ñi nhaø thôø. Ñi nhoùm buoåi saùng Chuùa nhöït laø deå voâ cuøng neáu chuùng ta muoán ñi; neáu chuùng ta khoâng thaáy thích ñi nhoùm vì moät lyù do naøo ñoù, thì ngay caû ñi nhaø thôø moät laàn moät tuaàn cuõng trôû neân laø moät coâng vieäc khoù chòu cho chuùng ta. Neáu baïn laéng nghe nhöõng lôøi bi thaûm suoát moãi buoåi thôø phöôïng - “Thöa quí baø, quí oâng, haõy aên naên taát caû nhöõng toäi loãi maø quí oâng baø vi phaïm trong suoát tuaàn qua,” thì baïn seõ coù theå boû nhoùm trong vaøi naêm. Nhöõng ai coù yù chí maïnh meõ coù theå keùo daøi hôn, coù leõ möôøi naêm, hai möôi naêm nhöng cuoái cuøng roài hoï cuõng seõ boû. Nhieàu tieân tri giaû eùp buoäc ngöôøi ta laø nhöõng ngöôøi khoân khoå vì toäi loãi cuûa hoï phaûi aên naên (theo nghóa aên naên laø caàu xin söï tha toäi.) Ñoù laø taïi sao coù nhieàu ngöôøi boû ñi nhaø thôø, khi hoï nghó raèng quaù gay go vaø khoù khaên ñeå tin vaøo Chuùa Jeâsus. 


Chuùng ta theo Chuùa, coù aán töôïng bôûi tình yeâu cuûa Ngaøi. Chuùng ta khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø ngôïi khen Chuùa vaø haùt, “♪Toâi yeâu Chuùa Jeâsus. Toâi khoâng theå ñaùnh ñoåi Chuùa Jeâsus vôùi baát cöù vieäc gì khaùc treân theá gian naøy♪” Chuùng ta theo Chuùa vì chuùng ta thaät söï yeâu Ngaøi. 

Thaät kyø dieäu bieát bao veà söï cöùu roãi cuûa Ngaøi! Chuùa laøm cho chuùng ta coù theå phuïc vuï Ngaøi maø khoâng coù chuùt xíu toäi loãi.“Cho neân hieän nay chaúng coøn coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ; vì luaät phaùp cuûa Thaùnh Linh söï soáng ñaõ nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ buoâng tha toâi khoûi luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát.” (Roâ-ma 8:1-2). Chuùa ban phöôùc cho chuùng ta ñeå chuùng ta coù theå caûm taï vaø ngôïi khen Ngaøi luoân luoân. Ngaøi muoán chuùng ta vui möøng vaø theo Ngaøi baát cöù luùc naøo. Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? 

Ñöøng ñeå bò löøa doái bôûi söï yeáu ñuoái rieâng cuûa baïn. Chuùa ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa nhöõng ai coù taùnh khí baát trò. Ngaøi cuõng caát taát caû toäi loãi cuûa nhöõng keû daâm daät vaø ngöôøi coù taâm tính beänh hoaïn. Baây giôø nhöõng ñieàu naøy coù laøm cho baïn khoâng muoán theo Chuùa khoâng? Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta yeâu Chuùa chuùng ta. Chuùa chuùng ta khoâng eùp buoäc chuùng ta theo Ngaøi hay eùp buoäc chuùng ta thôø phöôïng Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho chuùng ta. Ngaøi trôû thaønh Cha chuùng ta vaø chuùng ta laø con caùi cuûa Ngaøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi chuùng ta theo Ngaøi. Ngaøi ra leänh caùc ñaày tôù Ngaøi phuïc vuï Ngaøi.


Taát caû nhöõng ai ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu laø ñaày tôù Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho taát caû coâng nhaân cuûa Ngaøi vaø keâu goïi hoï theo Ngaøi. Chuùa khoâng goïi chuùng ta vì coâng vieäc cuûa chuùng ta. Chuùa phaùn, “Ta ñaõ cöùu ngöôi ra khoûi toäi loãi cuûa ngöôi caùch hoaøn haûo. Taùnh khí cuûa ngöôi quaù quaét. Ngöôi coù taùnh daâm duïc ôû trong ngöôi. Ngöôi vöôït quaù söï dieãn taû. Ngöôi laø ngöôøi ngu daïi. Ngöôi seõ bò ruûa saû vì toäi cuûa toå phuï cuûa ngöôi. Nhöng ta ñaõ cöùu ngöôi vaø khoâng quan taâm gì ñeán caùc vaán ñeà khaùc. Ngöôi khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø phaïm toäi suoát ñôøi ngöôi, nhöng maø ta ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa ngöôi. Ta ñaõ chòu khoán khoå vì ngöôi vaø soáng laïi töø trong keû cheát ñeå xoùa boû taát caû toäi loãi cuûa ngöôi. Ta laøm ñieàu naøy vì ta yeâu ngöôi. Ngöôi yeâu ta chaêng? Caâu traû lôøi cuûa ngöôi laø gì? “Vaâng, Con yeâu Ngaøi, Chuùa oâi! Ngaøi bieát raèng con yeâu Ngaøi. Caùm ôn Chuùa!” 

“Haõy theo ta, ta khieán cho ngöôi trôû neân tay ñaùnh löôùi ngöôøi.” “Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, keû naøo tin ta, cuõng seõ laøm vieäc ta laøm; laïi cuõng laøm vieäc lôùn hôn nöõa, vì ta ñi veà cuøng Cha.” Baïn tin ñieàu naøy khoâng? Baûn chaát beänh hoaïn cuûa chuùng ta lôùn döôøng bao! Chuùng ta phaïm bao nhieâu toäi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi? Ñöøng cho raèng mình khoâng phaïm toäi. 

Chuùng ta phaïm toäi khoâng theå ñeám ñöôïc trong suoát cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Nhöng Chuùa ñaõ ñôøi ñôøi caát taát caû toäi loãi chuùng ta ñi roài, duø cho toäi cuûa chuùng ta nhieàu nhö sao treân trôøi. Chuùa Jeâsus ñaõ caát taát caû toäi loãi chuùng ta caùch hoaøn toaøn vaø ñaày ñuû. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta trôû thaønh coâng nhaân cuûa Ngaøi baèng caùch maëc cho chuùng ta söï coâng chính cuûa Ngaøi 


Trong nhöõng luùc maø chuùng ta nghó raèng chuùng ta khoâng theå theo Chuùa ñöôïc nöõa laø luùc chuùng ta nhìn vaøo chính mình. Loøng cuûa chuùng ta ñoâi khi saùng nhö maët trôøi ban ngaøy, nhöng hoaøn toaøn toái taêm trong luùc khaùc. Vaø töø luùc naøy qua luùc khaùc, chuùng ta tìm thaáy trong chuùng ta söï toái taêm trong khi chuùng ta theo Chuùa sau khi ñöôïc taùi sanh. Chuùng ta thay ñoåi nhö boán muøa thay ñoåi. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho Noâ-eâ taùm loaïi muøa khi Noâ eâ ra khoûi taøu. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Heã ñaát coøn, thì muøa gieo gioáng cuøng muøa gaët haùi, laïnh vaø noùng, muøa haï cuøng muøa ñoâng, ngaøy vaø ñeâm, chaúng bao giôø tuyeät ñöôïc.” (Saùng theá kyù 8:22).

Söï leân vaø xuoáng cuûa ñöùc tin cuûa chuùng ta thì khoâng ngôùt. Chuùng ta ngôïi khen Chuùa Jeâsus trong söï vui söôùng trong ít ngaøy, nhöng trôû neân noùng giaän trong baát cöù luùc naøo khi chuùng ta ñoái dieän vôùi söï khoù khaên, “Laïi phaùn: Ta seõ chaúng coøn nhôù ñeán toäi loãi gian aùc cuûa chuùng noù nöõa. Bôûi heã coù söï tha thöù thì khoâng caàn daâng cuûa leã vì toäi loãi nöõa.” (Heâ-bô-rô 10:17-18). 

Xaùc thòt khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø phaïm toäi cho ñeán cheát. Ñoù laø luaät cuûa xaùc thòt. Xaùc thòt phuïc vuï luaät cuûa toäi loãi. Ñieàu naøy coù nghóa laø xaùc thòt coù theå phaïm toäi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho nhöõng ngöôøi chæ coù theå phaïm toäi trôû thaønh ñaày tôù cuûa Ngaøi. Laøm theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå laøm chuùng ta trôû thaønh ñaày tôù cuûa Ngaøi? Chaéc chaén laø Ngaøi khoâng theå laøm cho nhöõng ai coù toäi thaønh ñaày tôù Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho baïn trôû neân ñaày tôù cuûa Ngaøi baèng caùch caát taát caû toäi loãi maø xaùc thòt cuûa baïn maéc phaûi trong cuoäc soáng cuûa baïn vaø traû taát caû coâng giaù cuûa toäi loãi baïn ñeå laøm cho baïn trôû neân hoaøn haûo. Ngaøi thaùnh hoaù baïn vaø keâu goïi baïn trôû neân nhöõng coâng nhaân thaùnh cuûa Ngaøi. Ngaøi laøm cho chuùng ta trôû thaønh ñaày tôù Ngaøi. Duø chuùng ta yeáu ñuoái, nhöng baây giôø chuùng ta coù naêng löïc. Baïn coù theå hoûi, “naêng löïc gì”. Chuùng ta coù naêng löïc cuûa söï coâng chính. Chuùng ta coù naêng löïc hoaøn haûo bôûi ñaët mình vaøo trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, chuùng ta ñaõ ñöôïc taïo döïng neân caùch hoaøn haûo. Duø chuùng ta yeáu ñuoái trong xaùc thòt, chuùng ta ñöôïc maïnh meõ trong Thaùnh Linh. Ai coù theå haàu vieäc Chuùa?


“Chôù töï doái mình: phaøm nhöõng keû taø daâm, keû thôø hình töôïng, keû ngoaïi tình, keû laøm giaùng yeåu ñieäu, keû ñaém nam saéc, keû troäm cöôùp, keû haø tieän, keû say söa, keû chöôûi ruûa, keû chaét boùp, ñeàu chaúng höôûng ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaâu.” (2 Coâ-rinh-toâ 6:10). Chuùng ta khoâng coù toäi, maëc duø chuùng ta döôøng nhö ñaày toäi. Vì theá chuùng ta coù theå giuùp nhieàu ngöôøi ñeå hoï ñöôïc cöùu bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñaây laø söï huyeàn nhieäm cuûa Ñaáng Christ vaø kín nhieäm cuûa Vöông quoác Thieân ñaøng. 

Toâi ngôïi khen Chuùa Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta caùch troïn veïn. Ai coù theå phuïc vuï Chuùa? Ñoù laø nhöõng ai muoán phuïc vuï Chuùa bôûi coá gaéng khoâng phaïm toäi, hay laø nhöõng ai tin raèng Chuùa ñaõ caát heát toäi loãi cuûa hoï ñaõ vi phaïm trong suoát cuoäc soáng cuûa hoï? Chæ nhöõng ngöôøi sau môùi coù theå phuïc vuï Chuùa vaø vöøa loøng Ngaøi. Chæ nhöõng ai tin raèng Chuùa taåy saïch toäi loãi cuûa hoï caùch hoaøn toaøn môùi coù theå phuïc vuï Ngaøi. Hoï töï nguyeän coáng hieán cuoäc soáng cuûa hoï cho Chuùa vaø ñaàu tö taát caû nhöõng gì thuoäc veà hoï cho coâng vieäc cuûa Ngaøi. Hoï haûnh dieän trôû neân coâng nhaân cuûa Ngaøi, ñeå laøm coâng vieäc cho Ngaøi, maëc duø nhoû. 

Moät vaøi ngöôøi e ngaïi söï coâng chính rieâng cuûa hoï bò gaõy vôõ, vì theá hoï khoâng bao giôø giaän ngay caû khi hoï ôû trong tình huoáng nôi maø hoï neân giaän. Söï coâng chính rieâng neân tan vôõ. Chuùng ta neân neùm söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta vaøo soït raùc nhö chuùng ta neùm vaät voâ giaù trò. Söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta phaûi bò tan vôõ. Chuùng ta phaûi chaø ñaïp leân noù vaø caét noù ñi roài neùm noù vaøo soït raùc. Chuùng ta coù theå caûm taï ôn Chuùa vaø toân cao söï coâng chính cuûa Ngaøi chæ khi chuùng ta loaïi boû söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta. 

Ngöôøi nhö theá môùi coù theå ngôïi khen vaø caûm taï Chuùa maø haùt,“Haõy caûm taï maø vaøo caùc cöûa Ngaøi, Haõy ngôïi khen maø vaøo haønh lang Ngaøi. Khaù caûm taï Ngaøi, chuùc tuïng danh cuûa Ngaøi.” (Thi Thieân 100:4). Nhöõng ai coù söï coâng chính rieâng, duø hoï ñöôïc cöùu, nhöng khoâng theå phuïc vuï hay yeâu Chuùa cho ñeán cuoái cuøng. Nhöõng ai bieát raèng xaùc thòt chæ phuïc vuï cho toäi loãi trong suoát ñôøi soáng cuûa hoï vaø tin raèng Chuùa caát taát caû toäi loãi cuûa hoï, bao goàm caû nhöõng gì saép ñeán, vaø yeâu meán vaø phuïc vuï Chuùa caùch kieâng trì. Trong loøng cuûa hoï ñöôïc tìm thaáy moät söï thoâi thuùc yeâu Chuùa. 

Baïn coù taám loøng yeâu meán vaø phuïc vuï Chuùa khoâng? Baïn coù loøng caûm taï Chuùa khoâng? Chuùa coù theå laøm cho chuùng ta soáng moät ñôøi soáng haïnh phuùc voâ toäi 


Chuùng ta, nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, soáng trong söï sung maõn vaø haïnh phuùc hôn nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp moät trieäu myõ kim moät naêm. Chuùng ta aên döa haáu vaøo muøa heø vaø aên ñaøo vaø nho khi ñeán muøa cuûa chuùng. Chuùng ta coù theå aên baát cöù caùi gì chuùng ta muoán. Chuùng ta khoâng ngheøo. Coù bao giôø baïn soáng caùch ngheøo khoå sau khi ñöôïc cöùu chuoäc khoâng? Chuùng ta soáng trong söï sung maõn. 

Chuùng ta coù theå soáng phong phuù neáu chuùng ta böôùc ñi vôùi Chuùa. Moät ngöôøi böôùc ñi vôùi Chuùa seõ khoâng thieáu thoán. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? Chuùng ta khoâng thieáu maëc duø chuùng ta khoâng giaøu theo tieâu chuaån cuûa theá gian. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? Baïn ñaõ khoâng ñöôïc ñaùp öùng nhu caàu vaø mong muoán ngay caû sau khi baïn gaëp Chuùa khoâng? Chuùng ta khoâng thieáu gì. Baây giôø chuùng ta soáng giaøu coù hôn quaù khöù cuûa chuùng ta. Baây giôø toâi soáng vaø nguû toát hôn bao giôø heát. 

Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu chuùng ta caùch troïn veïn. Lôøi noùi khoâng theå dieãn taû ñöôïc heát phöôùc haïnh naøy. Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu chuùng ta caùch troïn veïn, vaø laøm cho baïn vaø toâi coù theå caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ngaøi. AÂn ñieån cuûa Ngaøi vó ñaïi bieát bao! 

Nhìn vaøo xaùc thòt cuûa oâng Phao-loâ noùi, “Khoán naïn cho toäi!” chuùng ta phaïm toäi trong suoát cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Ai cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi maø chuùng ta ñaõ phaïm trong xaùc thòt? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ cöùu chuùng ta. Nhö Phao-loâ ñaõ laøm, toâi cuõng theá, caûm taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta. Chuùa oâi, Con caùm ôn Ngaøi. Caùm ôn Ngaøi vì ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Söù ñoà Phao-loâ khoâng soáng bôûi söï coâng chính rieâng cuûa oâng sau khi oâng chaáp nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Oâng xöng nhaän nhieàu laàn raèng xaùc thòt cuûa oâng bò baùn cho toäi loãi. Vaøi ngöôøi tuyeân boá raèng Phao-loâ vieát ñoaïn 7 tröôùc khi oâng ñöôïc cöùu vaø ñoaïn 8 sau khi oâng ñöôïc cöùu. Ñieàu ñoù khoâng ñuùng. 


Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì aùp duïng cho caû ngöôøi tin laãn ngöôøi khoâng tin. Noù aùp duïng cho moïi ngöôøi. Haàu heát caùc nhaø thaàn ñaïo, khoâng bieát lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï coù khuynh höôùng chia ñoaïn 7 ra khoûi ñoaïn 8, vaø aùp duïng ñoaïn tröôùc cho nhöõng ai chöa ñöôïc cöùu vaø ñoaïn sau cho nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu. Hoï töï yù phaân lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ra thaønh töøng phaân ñoaïn, maëc duø hoï khoâng bieát caùch phaân noù ra töøng phaân ñoaïn. Coù nhieàu ngöôøi tinh ranh vaø löøa doái trong laõnh vöïc naøy. 

Chuùa ñaõ caát toäi loãi cuûa chuùng ta caùch tuyeät ñoái vaø hoaøn haûo. Toâi muoán baïn soáng bôûi ñöùc tin, vaø bôûi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi muoán baïn giaûi quyeát nhöõng veát nhaên treân maët baïn. Chuùa ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi xaáu xa ra khoûi loøng baïn roài. Haõy daâng leân Chuùa laø Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa xaùc thòt lôøi caûm taï.