Sermons

【Chapter 7-6】 < Roâ-ma 7:14-8:2 > Ngôïi khen Chuùa, Cöùu Chuùa cuûa toäi nhaân< Roâ-ma 7:14-8:2 >

“Vaû, chuùng ta bieát luaät phaùp laø thieâng lieâng; nhöng toâi laø taùnh xaùc thòt ñaõ bò baùn cho toäi loãi. Vì toâi khoâng hieåu ñieàu mình laøm: toâi chaúng laøm ñieàu mình muoán, nhöng laøm ñieàu mình gheùt. Song neáu toâi laøm ñieàu mình chaúng muoán, thì bôûi ñoù nhaän bieát luaät phaùp laø toát laønh. Baáy giôø chaúng phaûi toâi laøm ñieàu ñoù nöõa, nhöng aáy laø toäi loãi ôû trong toâi. Vaû, toâi bieát ñieàu laønh chaúng ôû trong toâi ñaâu, nghóa laø trong xaùc thòt toâi, bôûi toâi coù yù muoán laøm ñieàu laønh, nhöng khoâng coù quyeàn laøm troïn; vì toâi khoâng laøm ñieàu laønh mình muoán, nhöng laøm ñieàu döõ mình khoâng muoán. Ví baèng toâi laøm ñieàu mình khoâng muoán, aáy chaúng phaûi laø toâi laøm ñieàu ñoù nöõa, nhöng laø toäi loãi ôû trong toâi vaäy. Vaäy toâi thaáy coù luaät naày trong toâi: khi toâi muoán laøm ñieàu laønh, thì ñieàu döõ dính daáp theo toâi. Vì theo ngöôøi beà trong, toâi vaãn laáy luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi laøm ñeïp loøng; nhöng toâi caûm bieát trong chi theå mình coù moät luaät khaùc giao chieán vôùi luaät trong trí mình, baét mình phaûi laøm phu tuø cho luaät cuûa toäi loãi, töùc laø luaät ôû trong chi theå toâi vaäy. Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày? Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi. Cho neân hieän nay chaúng coøn coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ; vì luaät phaùp cuûa Thaùnh Linh söï soáng ñaõ nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ buoâng tha toâi khoûi luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát.”Con ngöôøi laø toäi nhaân, thöøa höôûng toäi loãi


Taát caû loaøi ngöôøi thöøa höôûng toäi loãi töø oâng baø A-ñam vaø EÂ-va vaø trôû neân haït gioáng toäi loãi. Vì theá chuùng ta ñöôïc sanh ra laø doøng gioáng cuûa toäi loãi vaø trôû neân con ngöôøi toäi loãi khoâng theå traùnh ñöôïc. Moïi ngöôøi treân theá gian naøy khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø trôû neân laø toäi nhaân thöøa höôûng töø nôi toå phuï laø A-ñam, duø laø khoâng moät ai trong chuùng ta muoán trôû neân toäi nhaân. 

Toäi nguyeân laø gì? Noù thöøa höôûng töø nôi cha meï chuùng ta. Chuùng ta ñöôïc sinh ra vôùi toäi loãi trong loøng. Ñoù laø söï thöøa höôûng caùch töï nhieân cuûa toäi nhaân. Coù ít nhaát 12 loaïi toäi, ñoù laø ngoaïi tình, thoâng daâm, gieát ngöôøi, troäm caép, tham muoán, gian aùc, löøa doái, daâm duïc, con maét gian aùc, phæ baùng, kieâu ngaïo vaø ngu daïi – noù ôû trong loøng chuùng ta töø khi chuùng ta môùi sanh ra. Baûn chaát caên baûn cuûa con ngöôøi laø toäi. 

Nhö theá chuùng ta ñöôïc sanh ra vôùi 12 toäi. Chuùng ta khoâng theå laøm gì hôn laø xöng nhaän raèng mình laø toäi nhaân vì chuùng ta ñöôïc sanh ra vôùi toäi loãi trong loøng. Con ngöôøi ñöôïc sanh ra laø toäi nhaân vaø chaéc chaén laø moät toäi nhaân bôûi vì anh ta coù toäi trong anh ta töø luùc ban ñaàu, ngay caû neáu caû ñôøi anh ta khoâng heà phaïm toäi. Moät ngöôøi trôû thaønh moät toäi nhaân bôûi vì ngöôøi ñoù ñöôïc sanh ra vôùi toäi loãi trong loøng anh ta. Cho duø chuùng ta khoâng phaïm toäi bôûi xaùc thòt cuûa chuùng ta, chuùng ta khoâng theå traùnh khoûi vieäc trôû neân toäi nhaân bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn trong loøng. Vì theá toaøn theå con ngöôøi ñeàu laø toäi nhaân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi phaïm toäi luaân lyù


Moät con ngöôøi cuõng phaïm toäi luaân lyù. Ngöôøi ñoù phaïm toäi vôùi xaùc thòt, nguoàn goác cuûa toäi loãi naåy nôû töø beân trong. Chuùng ta goïi nhöõng toäi loãi naøy laø “ñieàu traùi vôùi ñaïo lyù” hay “toäi luaân lyù”. Ñoù laø toäi loãi cuûa nhöõng tö caùch ñaïo ñöùc beân ngoaøi cuûa chuùng ta maø baét nguoàn töø 12 loaïi toäi loãi trong loøng chuùng ta. Toäi loãi xaáu xa beân trong laøm moät con ngöôøi phaïm phaûi nhöõng vieäc laøm voâ luaät phaùp vaø do ñoù khieán cho taát caû loaøi ngöôøi trôû neân toäi nhaân khoâng ngoaïi tröø ai. Moät con ngöôøi khoâng coù veû laø moät toäi nhaân khi ngöôøi ñoù coøn con treû. Toäi loãi khoâng xuaát hieän roõ reät trong moät ñöùa beù khi ngöôøi ñoù coøn laø con treû, cuõng gioáng nhö moät caùi caây hoàng non khoâng sinh ra nhöõng traùi hoàng. Nhöng toäi loãi baét ñaàu xuaát hieän caøng ngaøy caøng nhieàu hôn khi chuùng ta tröôûng thaønh hôn, vaø chuùng ta seõ nhaän bieát raèng chuùng ta laø nhöõng toäi nhaân. Chuùng ta goïi nhöõng toäi loãi naøy laø ñieàu traùi vôùi ñaïo lyù hay toäi luaân lyù, vaø ñoù 1aø nhöõng toäi loãi phaïm phaûi qua tö caùch ñaïo ñöùc. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng caû hai ñieàu naøy ñeàu laø toäi loãi. Toäi loãi trong loøng vaø nhöõng vieäc laøm voâ luaät phaùp cuûa xaùc thòt chuùng ta ñeàu laø toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi goïi con ngöôøi laø toäi nhaân. Moïi toäi loãi ñöôïc bao goàm caû toäi loãi trong loøng laãn toäi loãi cuûa tö caùch. Vì theá, moïi ngöôøi ñeàu bò sanh ra laø toäi nhaân trong caùi nhìn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cho duø hoï coù phaïm toäi tö caùch ñaïo ñöùc hay khoâng. 


Nhöõng ngöôøi khoâng tin khaêng khaêng raèng con ngöôøi voán sanh ra laø toát laønh, vaø khoâng coù ai sanh ra laø xaáu xa caû. Nhöng Ña-vít xöng nhaän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, “Toâi ñaõ phaïm toäi cuøng Chuùa, chæ cuøng moät mình Chuùa thoâi, vaø laøm ñieàu aùc tröôùc maët Chuùa - haàu cho Chuùa ñöôïc xöng coâng bình khi Chuùa phaùn, vaø ñöôïc thanh saïch khi Chuùa ñoaùn xeùt. Kìa, toâi sanh ra trong söï gian aùc, Meï toâi ñaõ hoaøi thai toâi trong toäi loãi.” (Thi thieân 51:4-5). Phaân ñoaïn naøy coù nghóa laø, “Toâi khoâng theå naøo laøm gì hôn laø phaïm toäi nhö theá naøy, bôûi vì toäi voán laø haït gioáng cuûa toäi loãi. Toâi laø moät toäi nhaân ñaùng cheát. Vì theá, neáu Chuùa caát ñi toäi loãi cuûa toâi, thì toâi môùi coù theå ñöôïc cöùu chuoäc khoûi toäi loãi cuûa toâi vaø trôû neân ngöôøi coâng chính. Nhöng neáu Chuùa khoâng caát noù ñi. Toâi phaûi bò ñaøy xuoáng hoûa nguïc. Toâi coù toäi neáu Chuùa noùi laø toâi coù toäi. Nhöng toâi khoâng coù toäi neáu Chuùa noùi laø toâi khoâng coù toäi. Moïi vieäc tuøy thuoäc nôi Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø söï phaùn xeùt laø cuûa Ngaøi.” 

Noùi caùch chính xaùc thì trong caùi nhìn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, toaøn theå loaøi ngöôøi khoâng theå traùnh khoûi laø nhöõng toäi nhaân bôûi vì hoï thöøa keá toäi loãi töø cha meï cuûa hoï. Hoï sanh ra laø moät toäi nhaân baát keå tö caùch cuûa hoï. Chæ coù moät caùch ñeå thoaùt khoûi toäi loãi laø tin nôi söï cöùu roãi cuûa Chuùa Jeâsus. Vaên hoùa chung daïy con caùi chuùng ta luaän ñieäu sai traät, thoâng ñieäp chính cuûa noù coù theå toùm laïi trong buùt phaùp sau ñaây: “Moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc sanh ra töï nhieân laø toát laønh. Vì theá haõy soáng caùch ñaïo ñöùc döïa theo nhöng söï toát laønh töï nhieân cuûa con ngöôøi. Baïn coù theå laøm toát neáu baïn coá gaéng.” Hoï chæ noùi nhöõng ñieàu tích cöïc. Con ngöôøi soáng döôùi söï daïy doã cuûa nhöõng nguyeân taéc ñaïo ñöùc. Nhöng taïi sao hoï laïi phaïm toäi trong loøng hay trong xaõ hoäi hoaëc taïi nhaø cuûa hoï? Con ngöôøi ñöôïc sanh ra nhö nhöõng haït gioáng cuûa toäi loãi. Con ngöôøi khoâng theå khoâng phaïm toäi, duø ngöôøi ñoù muoán laøm vieäc laønh. Ñieàu naøy chöùng minh raèng chuùng ta ñöôïc sanh ra cuøng vôùi toäi loãi. Baïn phaûi hieåu bieát chính baïn 


Con ngöôøi khoâng theå traùnh khoûi phaïm toäi trong xaùc thòt trong suoát cuoäc ñôøi cuûa hoï bôûi vì hoï ñöôïc sanh ra trong toäi loãi. Ñaây laø traïng thaùi nguyeân goác cuûa con ngöôøi – tröôùc heát chuùng ta phaûi bieát baûn thaân chuùng ta. Socrates ñaõ noùi, “Hieåu bieát chính baïn!” vaø Chuùa Jeâsus noùi, “Caùc ngöôi laø toäi nhaân bôûi vì caùc ngöôøi ñaõ ñöôïc hoaøi thai vaø sinh ra trong toäi loãi. Vì theá caùc ngöôi phaûi nhaän söï tha thöù toäi loãi cuûa caùc ngöôi.” Hieåu bieát chính baïn. Haàu heát ngöôøi ta khoâng hieåu chính hoï. Hoï soáng vaø cheát maø khoâng hieåu bieát chính mình. Chæ coù nhöõng ngöôøi khoân ngoan thì hieåu chính hoï. Nhöõng ngöôøi lónh hoäi vaø tin nôi leõ thaät cuûa Chuùa Jeâsus sau khi bieát raèng hoï laø nhöõng haït gioáng cuûa söï gian aùc laø nhöõng ngöôøi khoân ngoan. Hoï coù quyeàn böôùc vaøo Nöôùc Thieân Ñaøng. 

Nhöõng ngöôøi khoâng bieát chính hoï daïy ngöôøi ta cö xöû nhö keû ñaïo ñöùc giaû vaø khoâng phaïm toäi nöõa. Hoï daïy ngöôøi ta ñöøng ñeå loä nhöõng toäi loãi beân trong. Vaên hoùa toân giaùo daïy hoï ñöøng phaïm toäi vaø ngaên chaën toäi loãi cuûa hoï baát cöù luùc naøo noù muoán ngoï nguaäy trong hoï. Hoï hoaøn toaøn ñang treân ñöôøng ñi ñeán hoûa nguïc. Hoï laø ai? Hoï laø nhöõng ñaày tôù cuûa Satan, nhöõng con chieân ñi laïc. Ñieàu maø hoï daïy chuùng ta khoâng phaûi laø ñieàu Chuùa ñaõ daïy chuùng ta. Dó nhieân, Chuùa chuùng ta ñaõ khoâng daïy chuùng ta phaïm toäi. Nhöng Ngaøi phaùn vôùi chuùng ta raèng, “Caùc ngöôi coù toäi, caùc ngöôi laø toäi nhaân, vaø caùi giaù cuûa toäi loãi laø söï cheát. Caùc ngöôi ñang treân ñöôøng ñi ñeán söï huûy dieät vì toäi loãi cuûa caùc ngöôi. Do ñoù, caùc ngöôi phaûi aên naên toäi. Nhaän moùn quaø cöùu roãi ñeå cöùu caùc ngöôi khoûi moïi toäi loãi cuûa caùc ngöôøi. Thì moïi toäi loãi cuûa caùc ngöôi seõ ñöôïc tha thöù vaø caùc ngöôi seõ nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Caùc ngöôi seõ trôû neân moät ngöôøi coâng chính, moät moân ñoà yeâu daáu vaø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho con ngöôøi Luaät phaùp? 


Phao-loâ ñaõ noùi, “Vaû, luaät phaùp ñaõ xen vaøo, haàu cho toäi loãi gia theâm; nhöng nôi naøo toäi loãi ñaõ gia theâm, thì aân ñieån laïi caøng dö daät hôn nöõa,” (Roâ-ma 5:20). Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta Luaät phaùp ñeå qua ñoù toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc baøy ra caùch roû raøng hôn (Roâ-ma 7:13). Ngaøi ñaõ ban cho toäi nhaân Luaät phaùp cuûa Ngaøi ñeå bôûi ñoù hoï nhaän ra toäi loãi cuûa hoï caùch thaät söï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Luaät phaùp cho daân Y-sô-ra-eân khi doøng doõi cuûa Gia-coáp soáng trong ñoàng vaéng sau Xuaát-eâ-díp-toâ-kyù. Ngaøi ñaõ ban 613 ñieàu raên. Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho con ngöôøi Luaät phaùp? Thöù nhaát, Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï Luaät phaùp bôûi vì Ngaøi muoán cho hoï nhaän ra ñöôïc nhöõng toäi loãi cuûa hoï, khi hoï khoâng bieát nhöõng toäi loãi cuûa hoï, vaø thöù nhì laø bôûi vì hoï ñaõ sanh ra cuøng vôùi toäi loãi. 

Möôøi ñieàu raên cuûa Luaät phaùp baøy toû nhöõng con ngöôøi toäi loãi ñaùng cheát laø gì. “Tröôùc maët ta, ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc. Ngöôi chôù laøm töôïng chaïm cho mình, cuõng chôù laøm töôïng naøo gioáng nhöõng vaät treân trôøi cao kia, hoaëc nôi ñaát thaáp naày, hoaëc trong nöôùc döôùi ñaát. Ngöôi chôù quì laïy tröôùc caùc hình töôïng ñoù, vaø cuõng ñöøng haàu vieäc chuùng noù; vì ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi kî taø, heã ai gheùt ta, ta seõ nhaân toäi toå phuï phaït laïi con chaùu ñeán ba boán ñôøi, vaø seõ laøm ôn ñeán ngaøn ñôøi cho nhöõng keû yeâu meán ta vaø giöõ caùc ñieàu raên ta. Ngöôi chôù laáy danh Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi maø laøm chôi, vì Ñöùc Gieâ-hoâ-va chaúng caàm baèng voâ toäi keû naøo laáy danh Ngaøi maø laøm chôi. Haõy nhôù ngaøy nghæ ñaëng laøm neân ngaøy thaùnh. Ngöôi haõy laøm heát coâng vieäc mình trong saùu ngaøy; nhöng ngaøy thöù baûy laø ngaøy nghæ cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi: trong ngaøy ñoù, ngöôi, con trai, con gaùi toâi trai tôù gaùi, suùc vaät cuûa ngöôi, hoaëc khaùch ngoaïi bang ôû trong nhaø ngöôi, ñeàu chôù laøm coâng vieäc chi heát; vì trong saùu ngaøy Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ döïng neân trôøi, ñaát, bieån, vaø muoân vaät ôû trong ñoù, qua ngaøy thöù baûy thì Ngaøi nghæ: vaäy neân Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ ban phöôùc cho ngaøy nghæ vaø laøm neân ngaøy thaùnh. Haõy hieáu kính cha meï ngöôi, haàu cho ngöôi ñöôïc soáng laâu treân ñaát maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho. Ngöôi chôù gieát ngöôøi. Ngöôi chôù phaïm toäi taø daâm. Ngöôi chôù troäm cöôùp. Ngöôi chôù noùi chöùng doái cho keû laân caän mình. Ngöôi chôù tham nhaø keû laân caän ngöôi, cuõng ñöøng tham vôï ngöôøi, hoaëc toâi trai tôù gaùi, boø, löøa, hay laø vaät chi thuoäc veà keû laân caän ngöôi.” (Xuaát EÂ-díp-toâ kyù 20:3-17).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta Luaät phaùp, vaø qua ñoù Ngaøi daïy chuùng ta toäi loãi trong loøng chuùng ta chính xaùc laø gì. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ daïy chuùng ta raèng chuùng ta hoaøn toaøn laø toäi nhaân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi ñaõ môû maét chuùng ta ñeå nhaän bieát söï thaät chuùng ta laø toäi nhaân, bôûi vì chuùng ta khoâng theå tuaân giöõ Luaät phaùp. 

Moät con ngöôøi coù theå naøo coù khaû naêng giöõ Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Khi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi daân Y-sô-ra-eân vaø daân Ngoaïi bang khoâng ñöôïc thôø nhöõng thaàn khaùc tröôùc maët Ngaøi, Ngaøi muoán môû maét hoï cho hoï bieát raèng hoï laø toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi ngay töø luùc ban ñaàu khoâng theå giöõ ñöôïc ñieàu raên ñaàu tieân. Qua nhöõng ñieàu raên, hoï seõ bieát raèng hoï ñaõ yeâu thöông nhöõng taïo vaät khaùc hôn caû Ñaáng Taïo Hoùa. Hoï ñaõ nhaän bieát raèng hoï ñaõ khinh thò danh Ñöùc Chuùa Trôøi, raèng hoï ñaõ laøm vaø phuïc söï nhöõng thaàn töôïng maø Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt, vaø hoï ngay caû ñaõ khoâng nghæ ngôi khi Ñöùc Chuùa Trôøi cho hoï nghó ngôi vì lôïi ích cuûa hoï. Hoï cuõng nhaän bieát raèng hoï ñaõ khoâng hieáu kính cha meï cuûa hoï, hoï gieát ngöôøi, hoï phaïm toäi taø daâm, vaø hoï laøm nhöõng vieäc voâ luaät phaùp maø nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baûo hoï khoâng ñöôïc laøm. Toùm laïi, hoï khoâng theå giöõ Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Luaät phaùp thoáng trò treân nhöõng ngöôøi coù toäi chöa ñöôïc tha thöù 


Baây giôø baïn coù hieåu taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Luaät phaùp chöa? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Luaät phaùp cho nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh tröôùc nhaát. “Hôõi anh em (vì toâi noùi vôùi nhöõng keû bieát luaät phaùp), vaäy anh em haù chaúng bieát raèng luaät phaùp chæ cai trò ngöôøi ta khi coøn soáng hay sao?” (Roâ-ma 7:1) Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Luaät phaùp cho nhöõng ngöôøi thöøa höôûng toäi loãi töø toå tieân cuûa hoï vaø chöa ñöôïc taùi sanh ñeå khieán hoï than khoùc döôùi toäi loãi. Con ngöôøi coøn soáng bao laâu thì Luaät phaùp thoáng trò treân ngöôøi ñoù baáy laâu. Moãi con chaùu cuûa A-ñam coù 12 loaïi toäi loãi trong loøng hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Luaät phaùp cho nhöõng ngöôøi coù toäi trong loøng hoï vaø Ngaøi ñaõ noùi vôùi hoï raèng hoï coù nhöõng toäi loãi khoâng traùnh ñöôïc. Vì theá, baát cöù luùc naøo toäi gieát ngöôøi hay taø daâm loä ra khoûi chuùng ta vaø khieán chuùng ta phaïm toäi, thì Luaät phaùp noùi vôùi chuùng ta, “Ñöùc Chuùa Trôøi baûo ngöôi chôù neân phaïm toäi taø daâm. Nhöng ngöôi ñaõ phaïm toäi taø daâm laàn nöõa. Vì theá ngöôi laø moät toäi nhaân. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baûo ngöôi khoâng ñöôïc gieát ngöôøi, nhöng ngöôøi ñaõ gieát ngöôøi baèng söï caêm gheùt cuûa ngöôøi. Neân ngöôi laø moät toäi nhaân laø keû gieát ngöôøi vaø phaïm toäi taø daâm. Ñöùc Chuùa Trôøi baûo ngöôi khoâng ñöôïc troäm caép, nhöng ngöôi ñaõ troäm caép laàn nöõa. Vì theá ngöôi laø moät keû troäm caép.” Nhö vaäy, toäi loãi ra ñôøi khi maø Luaät phaùp toàn taïi. 


Ñoù laø taïi sao Phao-loâ ñaõ noùi, “Hôõi anh em (vì toâi noùi vôùi nhöõng keû bieát luaät phaùp), vaäy anh em haù chaúng bieát raèng luaät phaùp chæ cai trò ngöôøi ta khi coøn soáng hay sao?” Luaät phaùp thoáng trò treân nhöõng ngöôøi coù toäi loãi chöa ñöôïc tha. Ñoái vôùi ngöôøi Ngoaïi bang, laø nhöõng ngöôøi khoâng bieát Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, löông taâm cuûa hoï trôû neân Luaät phaùp ñoái vôùi hoï. Khi hoï laøm ñieàu aùc, löông taâm cuûa hoï noùi vôùi hoï raèng hoï ñaõ coù toäi. Cuõng gioáng nhö vaäy, nhieäm vuï cuûa löông taâm nhöõng ngöôøi khoâng tin nhö laø Luaät phaùp ñoái vôùi hoï, vaø hoï nhaän ra toäi loãi qua löông taâm cuûa hoï (Roâ-ma 2:15).

Taïi sao baïn khoâng phuïc söï Ñaáng Taïo Hoùa, ngay caû khi löông taâm cuûa baïn noùi vôùi baïn raèng coù Ñaáng Taïo Hoùa? Taïi sao baïn khoâng tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi? Taïi sao baïn löøa gaït loøng baïn? Baïn thöôøng hoå theïn veà toäi loãi cuûa baïn vaø lo sôï ngöôøi khaùc seõ nhaän thaáy toäi loãi cuûa baïn. Nhöng toäi nhaân khoâng thöøa nhaän Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töï löøa gaït chính hoï thì khoâng bieát xaáu hoå. 

Chuùng ta bò xaáu hoå veà baûn thaân chuùng ta khi chuùng ta nhìn vaøo baàu trôøi, traùi ñaát, nhöõng ngöôøi khaùc, vaø baát cöù taïo vaät naøo khaùc, neáu chuùng ta coù toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho con ngöôøi löông taâm vaø luaät phaùp cuûa löông taâm chæ ra toäi cuûa chuùng ta. Nhöng haàu heát hoï soáng ngoaøi Ñöùc Chuùa Trôøi, cö xöû nhö keû ñaïo ñöùc giaû tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø soáng theo caùch hoï vui thích. Hoï bò troùi buoäc vaøo hoûa nguïc. Nhö Phao-loâ ñaõ nhaéc nhôû chuùng ta chuù yù ñeán Luaät phaùp, “Hôõi anh em (vì toâi noùi vôùi nhöõng keû bieát luaät phaùp), vaäy anh em haù chaúng bieát raèng luaät phaùp chæ cai trò ngöôøi ta khi coøn soáng hay sao?” Moät con ngöôøi caàn phaûi ñöôïc sanh hai laàn, laàn nhaát laø toäi nhaân vaø keá ñoù laàn hai ñöôïc taùi sanh bôûi aân ñieån cöùu chuoäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå soáng nhö moät ngöôøi coâng chính. 

Phao-loâ ñaõ giaûi thích Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta khoûi söï nguyeàn ruûa cuûa luaät toäi loãi trong buùt phaùp sau ñaây: “Cho neân, ñaøn baø coù choàng, heã choàng coøn soáng bao laâu, thì luaät phaùp buoäc phaûi theo choàng baáy laâu; nhöng neáu choàng cheát, thì ngöôøi vôï ñöôïc thoaùt khoûi luaät phaùp ñaõ buoäc mình vôùi choàng.  Vaäy neáu ñöông luùc choàng coøn soáng, maø vôï ñi laáy ngöôøi khaùc, thì phaûi bò keâu laø ñaøn baø ngoaïi tình; nhöng neáu choàng cheát, thì vôï ñöôïc buoâng tha khoûi luaät phaùp, daàu laáy ngöôøi khaùc cuõng chaúng phaûi laø ñaøn baø ngoaïi tình vaäy.” (Roâ-ma 7:2-3). 


Thí duï, bôûi luaät phaùp, moät ngöôøi phuï nöõ coù choàng, heã choàng coøn soáng bao laâu thì buoäc phaûi theo choàng baáy laâu, nhöng neáu choàng cheát, thì ngöôøi vôï ñöôïc thoaùt khoûi luaät phaùp hoân nhaân. Neáu moät ngöôøi phuï nöõ coù choàng maø coù tình nhaân, thì bò goïi laø moät ngöôøi ngoaïi tình. Nhöng neáu choàng baø ta cheát vaø baø ta keát hoân vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng khaùc, thì ñieàu naøy chaüng coù gì sai traùi caû. Cuõng vôùi lyù luaän nhö vaäy aùp duïng cho söï giaûi cöùu cuûa chuùng ta khoûi toäi loãi. Luaät phaùp thoáng trò treân moïi con chaùu cuûa A-dam, laø nhöõng ngöôøi coù toäi chöa ñöôïc tha thöù. Luaät phaùp noùi vôùi hoï raèng, “Caùc ngöôi laø toäi nhaân.” Nhö vaäy hoï seõ xöng nhaän toäi loãi cuûa hoï döôùi Luaät phaùp raèng, “Toâi phaûi ñi ñeán ñòa nguïc. Toâi laø moät toäi nhaân. Ñoù laø ñieàu töï nhieân cho toâi phaûi ñi ñeán ñòa nguïc bôûi vì caùi giaù toäi loãi cuûa toâi.” Nhöng neáu chuùng ta trôû neân cheát ñoái vôùi Luaät phaùp qua thaân theå cuûa Ñaáng Christ, thì Luaät phaùp khoâng theå thoáng trò treân chuùng ta nöõa, bôûi vì con ngöôøi cuõ cuûa chuùng ta ñaõ bò ñoùng ñinh vôùi Ñaáng Christ baèng caùch chòu Baùp tem trong Ngaøi. Con ngöôøi cuõ cuûa chuùng ta bò cheát 


Chuùa cuûa chuùng ta ñaõ giaûi quyeát “nhöõng ngöôøi choàng” cuõ cuûa chuùng ta vaø Ngaøi cho pheùp chuùng ta keát hoân vôùi Ngaøi. “Hôõi anh em ta, anh em cuõng nhö vaäy, bôûi thaân theå cuûa Ñaáng Christ, anh em ñaõ cheát veà luaät phaùp, ñaëng thuoäc veà ngöôøi khaùc, töùc laø ngöôøi ñaõ töø keû cheát soáng laïi, haàu cho chuùng ta ñöôïc keát quaû cho Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Roâ-ma 7:4). Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Luaät phaùp cho con ngöôøi, laø nhöõng ngöôøi sinh ra cuøng vôùi toäi loãi bò thöøa höôûng chuùng töø toå tieân - A-dam - do ñoù toäi loãi qua ñieàu raên coù theå baøy toû ra nhieàu hôn nöõa. Ngaøi ñaõ khieán cho hoï soáng ôû döôùi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng Ngaøi ñaõ cöùu hoï qua thaân theå cuûa Ñaáng Christ. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ cheát thay cho baïn. Coù phaûi noù khoâng thích hôïp ñeå chuùng ta ñi ñeán hoûa nguïc theo nhö Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Ñuùng vaäy. Tuy nhieân, Chuùa ñaõ ñöôïc sai ñeán theá gian, gaùnh laáy moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi taïi soâng Gioâ-ñanh, chòu ñoùng ñinh, chòu ñoaùn xeùt vaø söï nguyeàn ruûa bôûi côn thaïnh noä cuûa Luaät phaùp thay cho chuùng ta. Nhôø ñieàu naøy, vaø chæ ñieàu naøy chuùng ta hieän nay ñöôïc cöùu vaø taùi sanh bôûi tin nôi ñoù. 

Nhöõng ngöôøi chöa sanh laïi phaûi ñi vaøo hoûa nguïc. Hoï neân tin Chuùa Jeâsus ñeå ñöôïc cöùu. Chuùng ta phaûi moät laàn cheát vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Neáu con ngöôøi cuõ cuûa chuùng ta khoâng cheát moät laàn, chuùng ta khoâng theå trôû neân nhöõng taïo vaät môùi vaø böôùc vaøo Nöôùc Thieân Ñaøng. Neáu con ngöôøi cuõ cuûa chuùng ta chöa ñöôïc phaùn xeùt theo Luaät phaùp qua ñöùc tin hieäp nhaát cuûa chuùng ta trong Chuùa Jeâsus, thì chuùng ta phaûi bò phaùn xeùt vaø bò ñaøy xuoáng hoûa nguïc. Taát caû nhöõng ngöôøi chöa sanh laïi phaûi ñi vaøo hoûa nguïc. 

Nhöõng ngöôøi khoâng tin soáng vui veû, taän höôûng moïi thöù maø moät cuoäc soáng toát ñeïp coù theå cung caáp, nhöng hoï khoâng quan taâm veà nhöõng söï hình phaït ñôøi ñôøi cuûa hoï. Toaøn theå loaøi ngöôøi neân nhaän söï tha thöù toäi loãi cuûa Chuùa Jeâsus trong khi hoï soáng treân theá gian. Moãi con ngöôøi cuõ phaûi moät laàn cheát trong söï hieäp nhaát vôùi Chuùa Jeâsus qua ñöùc tin, bôûi vì chuùng ta khoâng theå ñöôïc taùi sanh sau khi chuùng ta rôøi khoûi theá gian naøy. Chuùng ta phaûi moät laàn bò cheát vaø ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta qua ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Qua ai? Qua thaân theå cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Baèng caùch naøo? Baèng caùch tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán trong theá gian naøy vaø caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. Baïn cheát chöa? Baïn coù theå töï hoûi. “Laøm sao toâi coù theå cheát? Laøm sao toâi ñaõ cheát trong khi toâi ñang coøn soáng,?” Ñaây laø söï huyeàn nhieäm; noù laø söï huyeàn nhieäm maø khoâng coù toân giaùo naøo coù theå giaûi ñaùp. 

Chæ ngöôøi taùi sanh môùi coù theå noùi raèng con ngöôøi cuõ cuûa hoï ñaõ cheát trong söï hieäp nhaát vôùi Chuùa Jeâsus. Toäi nhaân coù theå ñöôïc taùi sanh vaø con ngöôøi cuõ cuûa hoï coù theå cheát chæ khi hoï laéng nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø ngöôøi taùi sanh. Vaø nhôø ñoù hoï coù theå trôû thaønh nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moïi ngöôøi phaûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø nhöõng moân ñoà taùi sanh. Baïn khoâng theå ñöôïc sanh laïi khi baïn boû qua nhöõng söï daïy doå cuûa hoï. Ngay caû Phao-loâ cuõng khoâng theå taùi sanh ngoaøi Chuùa Jeâsus, maêëc duø oâng ñaõ ñöôïc hoïc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø Gamaliel, laø moät trong Luaät sö loãi laïc nhaát thôøi baáy giôø. Chuùng ta thaät caûm taï! Chuùng ta coù theå sinh ra nhöõng traùi cuûa söï coâng chính cho Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñaõ soáng laïi töø coõi cheát, khi chuùng ta trôû neân cheát qua thaân theå cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ bôûi ñöùc tin. Keá ñoù chuùng ta coù theå sinh ra boâng traùi Thaùnh Linh. Nhöõng caûm xuùc toäi loãi trong chi theå cuûa chuùng ta caên cöù vaøo vieäc laøm maø sinh ra söï cheát 


“Nhöng baây giôø chuùng ta ñaõ cheát veà luaät phaùp, laø ñieàu baét buoäc mình, thì ñöôïc buoâng tha khoûi luaät phaùp ñaêëng haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi theo caùch môùi cuûa Thaùnh Linh, chôù khoâng theo caùch cuõ cuûa vaên töï” (Roâ-ma 7:5). “Khi chuùng ta ôû trong xaùc thòt” coù nghóa laø “tröôùc khi chuùng ta taùi sanh.” Nhöõng caûm xuùc toäi loãi trong chi theå cuûa chuùng ta ôû taïi vieäc laøm maø sinh ra söï cheát khi chuùng ta khoâng coù ñöùc tin qua thaân theå cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Luùc ñoù nhöõng caûm xuùc toäi loãi luoân luoân laøm vieäc trong chi theå chuùng ta. Coù 12 loaïi toäi loãi trong loøng. Noùi caùch khaùc hôn, ñaây coù nghóa laø coù 12 loaïi loái ra cuûa toäi loãi trong loøng chuùng ta. Thí vuï, hoâm nay toäi ngoaïi tình coù theå loä ra khoûi choå cuûa noù vaø khích ñoäng traùi tim. Keá ñoù traùi tim ra leänh cho caùi ñaàu, “Ngoaïi tình loä ra khoûi hang cuûa noù vaø noù baûo toâi ñi phaïm toäi ngoaïi tình.” Keá ñoù, caùi ñaàu traû lôøi “Ñöôïc, toâi seõ ra leänh cho ñoâi tay vaø ñoâi chaân thöïc hieän noù. Tay vaø chaân nghe ñaây, haõy laøm ñieàu maø maày muoán. Nhanh leân!” Caùi ñaàu ra leänh cho nhöõng chi theå cuûa noù ñi ñeán nôi maø xaùc thòt phaïm toäi ngoaïi tình. Keá ñoù, thaân theå ñi vaø laøm nhö ñieàu maø caùi ñaàu ra leänh. Cuõng gioáng nhö vaäy, khi toäi gieát ngöôøi ra khoûi choå cuûa noù, noù khích ñoäng traùi tim vaø traùi tim laøm cho caùi ñaàu giaän döõ vôùi ai ñoù. Keá ñoù, caùi ñaàu ra leänh cho thaân theå chuaån bò cho vieäc ñoù. Toäi loãi laøm vieäc trong chi theå cuûa chuùng ta nhö vaäy. 


Ñaây laø lyù do taïi sao chuùng ta neân nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi cuûa chuùng ta. Neáu chuùng ta khoâng coù söï tha thöù toäi, thì chuùng ta khoâng theå laøm gì hôn laø laøm nhö caùi ñaàu yeâu caàu, cho duø ñaây khoâng phaûi laø nhöõng ñieàu chuùng ta muoán laøm. Moãi ngöôøi neân ñöôïc taùi sanh bôûi Phuùc aâm thaät. Moät ngöôøi coù theå trôû neân hoaøn toaøn khi ngöôøi ñoù ñöôïc taùi sanh, cuõng nhö moät con nhoïng trôû thaønh con böôùm vaäy. Nhöõng muïc sö coù theå thöïc söï phuïc söï Chuùa chæ khi hoï ñöôïc taùi sanh. Tröôùc khi taùi sanh, nhöõng gì hoï coù theå noùi laø, “ Hôûi nhöõng moân ñoà yeâu daáu, caùc baïn phaûi laøm laønh.” Ñaây laø gioáng nhö baûo ngöôøi beänh töï chöõa beänh. Hoï thuùc ñaåy tín ñoà cuûa hoï töï taåy röõa taám loøng, maêc duø chính hoï cuõng khoâng bieát taåy röõa taám loøng toäi loãi cuûa hoï. 

Nhöõng caûm xuùc toäi loãi trong chi theå cuûa chuùng ta ôû taïi vieäc laøm maø sinh ra söï cheát. Coù phaûi moät ngöôøi phaïm toäi vì hoï muoán laøm toäi khoâng? Chuùng ta phaïm toäi nhö nhöõng ñaày tôù cuûa toäi loãi bôûi vì chuùng ta sinh ra cuøng vôùi toäi loãi, bôûi vì taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta chöa ñöôïc taåy saïch, vaø bôûi vì chuùng ta chöa cheát nhôø thaân theå cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Chuùng ta laøm toäi, duø raèng chuùng ta gheùt laøm nhö vaäy. Vì theá, moïi ngöôøi phaûi nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi. 

Nhöõng muïc sö maø toäi loãi cuûa hoï chöa ñöôïc caát ñi thì toát hôn neân ngöng chöùc vuï. Hoï ñi baùn baép caûi traéng thì toát hôn. Toâi ñeà nghò hoï neân laøm nhö vaäy. Toát hôn laø hoï neân laøm nhö vaäy hôn laø löøa gaït ngöôøi ta baèng caùch noùi nhöõng söï giaû doái ñeå kieám nhieàu tieàn vaø chieám laáy nhöõng tieàn daâng cho baûn thaân hoï, roài trôû neân maäp nhö nhöõng con heo. 

Neáu moät ngöôøi chöa ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa anh ta, thì toäi loãi vaø caûm xuùc cuûa noù trong chi theå cuûa anh ta ôû taïi vieäc laøm maø sanh ra söï cheát. Chuùng ta coù theå phuïc vuï Chuùa döôùi aân ñieån cuûa Ngaøi bôûi nhaän Ñöùc Thaùnh Linh sau khi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc caát ñi. Nhöng chuùng ta khoâng theå phuïc söï Chuùa döôùi Luaät phaùp. Vì theá Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng, “Nhöng baây giôø chuùng ta ñaõ cheát veà luaät phaùp, laø ñieàu baét buoäc mình, thì ñöôïc buoâng tha khoûi luaät phaùp ñaëng haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi theo caùch môùi cuûa Thaùnh Linh, chôù khoâng theo caùch cuõ cuûa vaên töï.” (Roâ-ma 7:6).Luaät phaùp laøm cho toäi loãi cuûa chuùng ta loä roû ra hôn 


“Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Luaät phaùp haù laø toäi loãi sao? Chaúng heà nhö vaäy! Nhöng toâi chæ bôûi luaät phaùp maø bieát toäi loãi; vì neáu luaät phaùp khoâng noùi: Ngöôi chôù tham lam, thì toâi ñaõ khoâng bieát söï tham lam. AÁy laø toäi loãi ñaõ nhaân dòp, bôûi ñieàu raên maø sanh ra moïi thöù ham muoán trong loøng toâi: vì khoâng coù luaät phaùp thì toäi loãi cheát ñi. Ngaøy xöa toâi khoâng coù luaät phaùp maø toâi soáng; nhöng khi ñieàu raên ñeán, thì toäi loãi laïi soáng, coøn toâi thì cheát; vaäy thì teù ra ñieàu raên voán neân laøm cho toâi soáng, ñaõ daét toâi ñeán söï cheát. Vì toäi loãi ñaõ nhaân dòp, duøng ñieàu raên doã daønh toâi vaø nhaân ñoù laøm cho toâi cheát. Aáy vaäy, luaät phaùp laø thaùnh, ñieàu raên cuõng laø thaùnh, coâng bình vaø toát laønh. Vaäy thì ñieàu laønh trôû laøm côù cho toâi cheát sao? Chaúng heà nhö vaäy! Nhöng aáy laø toäi loãi ñaõ laøm cho toâi cheát, haàu khi noù nhaân ñieàu laønh laøm cheát toâi, töï baøy ra noù laø toäi loãi; ñeán noãi toäi loãi nhaân ñieàu raên trôû neân cöïc aùc.” (Roâ-ma 7:7-13).

Phao-loâ ñaõ noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Luaät phaùp ñeå khieán cho toäi loãi cuûa chuùng ta loä roû ra hôn. OÂng cuõng noùi raèng, “Vì chaúng coù moät ngöôøi naøo bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp maø seõ ñöôïc xöng coâng bình tröôùc maët Ngaøi, vì luaät phaùp cho ngöôøi ta bieát toäi loãi.” (Roâ-ma 3:20). Tuy nhieân, haàu heát nhöõng Cô Ñoác Nhaân ñang coá gaéng soáng bôûi Luaät phaùp trong luùc theo ñuoåi söï coâng chính cuûa Luaät phaùp. Nhieàu muïc sö, laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh, chaéc raèng ngöôøi ta ñang bò beänh bôûi vì baát tuaân Luaät phaùp cuûa hoï, vaø raèng hoï coù theå bình phuïc khoûi söï beänh hoaïn cuûa hoï, neáu hoï chæ soáng bôûi Luaät phaùp. 


Chuùng ta coù theå naøo thaät söï keát luaän raèng söï baát tuaân Luaät phaùp cuûa chuùng ta laø nguyeân nhaân cuûa moïi beänh taät cuûa chuùng ta khoâng? Nhieàu Cô Ñoác Nhaân, muïc sö cuõng nhö nhöõng tín ñoà cuûa hoï, nghó raèng moïi vieäc khoâng toát ñeïp bôûi vì hoï ñaõ thaát baïi trong vieäc soáng theo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. vì theá hoï sôï toäi loãi. Hoï khoùc than moãi ngaøy. Hoï coù theå cuõng theâm vaøo trong Kinh thaùnh raèng, “Haõy than khoùc maõi maõi. Than khoùc khoâng thoâi. Phaøm laøm vieäc gì cuõng phaûi than khoùc.” ngay caû khi Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng, “Haõy vui möøng maõi maõi, caàu nguyeän khoâng thoâi, phaøm laøm vieäc gì cuõng phaûi taï ôn Chuùa; vì yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñoái vôùi anh em laø nhö vaäy.” (1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 5:16-18). Nhöng nhöõng muïc sö giaû daïy ngöôøi ta phaûi than khoùc nhieàu hôn, nhö theå nhöõng neáp nhaên do khoùc quaù nhieàu laø baèng chöùng cho ñöùc tin cuûa hoï vaäy. 

Nhöõng ngöôøi coù nhöõng ñöùc tin toân troïng luaät phaùp quaù möùc cho raèng nhöõng ngöôøi hay than khoùc coù ñöùc tin toát. Nhöõng muïc sö giaû, laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc sanh laïi, chæ ñònh moät phuï nöõ khoùc gioûi laøm baø giaùm ñoác trôï teá vaø moät oâng Cô Ñoác Nhaân chuyeân khoùc laøm tröôûng laõo. Ñöøng khoùc loùc taïi nhaø thôø; haõy khoùc loùc ôû nhaø, neáu baïn thöïc söï phaûi khoùc. Taïi sao Chuùa Jeâsus phaûi bò ñoùng ñinh? Ñeå laøm cho chuùng ta khoùc nhö treû con chaêng? Dó nhieân laø khoâng phaûi! Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh heát taát caû nhöõng söï saàu khoå, nhöõng söï sæ vaû, beänh taät vaø ñau ñôùn cuûa chuùng ta moät laàn ñuû caû, bôûi ñoù söï ñoùng ñinh cuûa Ngaøi laøm cho chuùng ta khoâng coøn khoùc loùc nöõa vaø thay vaøo ñoù laø soáng caùch vui veû. Vaäy thì taïi sao hoï khoùc loùc? Hoï phaûi bò ñuoåi veà nhaø neáu hoï muoán khoùc loùc trong Hoäi thaùnh Taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï khaùc nhau giöõa nhöõng ngöôøi taùi sanh vaø khoâng taùi sanh laø gì? 


Luaät phaùp khoâng bao giôø sai. Luaät phaùp laø thieâng lieâng. Ñoù laø söï coâng chính thaät trong khi chuùng ta hoaøn toaøn khoâng coâng chính. Chuùng ta ñi ngöôïc laïi vôùi Luaät phaùp bôûi vì chuùng ta ñöôïc sanh ra vôùi toäi loãi nhö doøng doõi cuûa A-ñam. Chuùng ta laøm ñieàu chuùng ta khoâng neân laøm, trong khi chuùng ta khoâng theå laøm ñieàu chuùng ta neân laøm. Vì theá Luaät phaùp laøm cho chuùng ta trôû neân toäi troäi hôn. 

“Vaû, chuùng ta bieát luaät phaùp laø thieâng lieâng; nhöng toâi laø taùnh xaùc thòt ñaõ bò baùn cho toäi loãi. Vì toâi khoâng hieåu ñieàu mình laøm: toâi chaúng laøm ñieàu mình muoán, nhöng laøm ñieàu mình gheùt. Song neáu toâi laøm ñieàu mình chaúng muoán, thì bôûi ñoù nhaän bieát luaät phaùp laø toát laønh. Baáy giôø chaúng phaûi toâi laøm ñieàu ñoù nöõa, nhöng aáy laø toäi loãi ôû trong toâi. Vaû, toâi bieát ñieàu laønh chaúng ôû trong toâi ñaâu, nghóa laø trong xaùc thòt toâi, bôûi toâi coù yù muoán laøm ñieàu laønh, nhöng khoâng coù quyeàn laøm troïn; vì toâi khoâng laøm ñieàu laønh mình muoán, nhöng laøm ñieàu döõ mình khoâng muoán. Ví baèng toâi laøm ñieàu mình khoâng muoán, aáy chaúng phaûi laø toâi laøm ñieàu ñoù nöõa, nhöng laø toäi loãi ôû trong toâi vaäy. Vaäy toâi thaáy coù luaät naày trong toâi: khi toâi muoán laøm ñieàu laønh, thì ñieàu döõ dính daáp theo toâi. Vì theo ngöôøi beà trong, toâi vaãn laáy luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi laøm ñeïp loøng; nhöng toâi caûm bieát trong chi theå mình coù moät luaät khaùc giao chieán vôùi luaät trong trí mình, baét mình phaûi laøm phu tuø cho luaät cuûa toäi loãi, töùc laø luaät ôû trong chi theå toâi vaäy. Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày?”(Roâ-ma 7:14-24)

Phaàn tröôùc cuûa ñoaïn vaên naøy, Phao-loâ noùi raèng taát caû chuùng ta, bao goàm caû chính oâng, neân bò ñoaùn xeùt moät laàn bôûi Luaät phaùp. OÂng noùi raèng chæ coù nhöõng ngöôøi nhaän taát caû söï thaïnh noä vaø phaùn xeùt cuûa Luaät phaùp qua thaân theå cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ môùi coù theå keát quaû cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. OÂng cuõng noùi raèng khoâng coù ñieàu laønh ôû trong oâng, vaø moät ngöôøi khoâng sanh laïi khoâng theå traùnh khoûi toäi. Ngöôøi chaáp nhaän nhö theá laø ngöôùi ñöôïc taùi sanh. Nhöng coù moät söï khaùc nhau roõ reät giöõa hai ngöôøi naøy. Nhöõng ngöôøi sanh laïi coù caû xaùc thòt laãn Thaùnh linh, vì theá coù hai loaïi ham muoán ôû trong hoï. Nhöng nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh thì chæ coù söï ham muoán xaùc thòt, vaø hoï chæ muoán laøm toäi. Vì theá, taát caû ñieàu hoï quan taâm laø phaïm toäi caùch ñeàu ñaêën vaø hay hoï nhö theá naøo. Ñaây laø muïc ñích cuûa hoï trong cuoäc soáng, phoå bieán ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh. 


Toäi loãi khieán ngöôøi ta phaïm toäi. Roâ-ma 7: 20 cheùp, “Ví baèng toâi laøm ñieàu mình khoâng muoán, aáy chaúng phaûi laø toâi laøm ñieàu ñoù nöõa, nhöng laø toäi loãi ôû trong toâi vaäy.” Coù toäi loãi ôû trong loøng nhöõng ngöôøi taùi sanh khoâng? Khoâng. Vaäy thì coù toäi loãi naøo trong loøng ngöôøi chöa taùi sanh khoâng? Coù! Neáu baïn coù toäi trong loøng cuûa baïn, thì toäi loãi laøm vieäc trong xaùc thòt vaø noù khieán baïn phaïm toäi nhieàu hôn nöõa. “Ví baèng toâi laøm ñieàu mình khoâng muoán, aáy chaúng phaûi laø toâi laøm ñieàu ñoù nöõa, nhöng laø toäi loãi ôû trong toâi vaäy.” Loaøi ngöôøi khoâng theå traùnh khoûi söï phaïm toäi trong caû cuoäc ñôøi hoï, bôûi vì hoï ñöôïc sanh ra vôùi toäi loãi. 

Nhöõng ngöôøi taùi sanh coù theå sinh ra traùi Thaùnh linh caùch töï phaùt. Nhöng nhöõng ngöôøi chöa sanh laïi khoâng theå sinh ra nhöõng traùi nhö vaäy. Hoï khoâng coù loøng thöông xoùt treân ngöôøi khaùc. Ngay caû coù moät soá ngöôøi trong boïn hoï gieát chính con ruoät cuûa mình, neáu con cuûa hoï khoâng vaâng lôøi hoï. Nhöõng söï hung aùc loä ra töø loøng hoï vaø hoï coù tö töôûng gieát con cuûa hoï töø trong loøng hoï khi nhöõng ñöùa con khoâng vaâng lôøi. Maëc duø hoï khoâng thaät söï gieát con, nhöng ôû nôi taän saâu kín trong loøng hoï, hoï gieát chuùng khoâng bieát bao nhieâu laàn. 

Baïn coù hieåu ñieàu maø toâi muoán noùi ôû ñaây khoâng? Nhöng ngöôøi coâng chính thì khoâng theå laøm nhöõng vieäc nhö vaäy. Hoï coù theå vöôùng vaøo nhöõng cuoäc tranh caõi, nhöng hoï khoâng theå vaø seõ khoâng coù traùi tim hung aùc nhö vaäy, laø traùi tim ñaày nhöõng söï cay ñaéng vaø giaän döõ nhö nhöõng ngöôøi khaùc coù. 

Thay vì ñoù, ngöôøi coâng chính coù loøng thöông xoùt, ngay caû ñoái vôùi nhöõng ngöôøi maø hoï coù theå tranh caõi veà nhöõng quan nieäm khaùc nhau cuûa hoï. “Vaäy toâi thaáy coù luaät naày trong toâi: khi toâi muoán laøm ñieàu laønh, thì ñieàu döõ dính daáp theo toâi.” Con ngöôøi muoán laøm ñieàu laønh bôûi vì hoï ñöôïc taïo döïng neân gioáng nhö hình Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng vì toäi loãi cuûa hoï vaãn toàn taïi trong loøng hoï, neân chæ coù ñieàu aùc loä ra khoûi hoï. 


‘Cô Ñoác Nhaân’ chöa taùi sanh than thôû vôùi nhau raèng, “Toâi thaät söï muoán laøm ñieàu laønh, nhöng toâi khoâng theå. Toâi khoâng bieát taïi sao toâi laïi khoâng theå.” Hoï phaûi bieát raèng hoï khoâng theå laøm nhö vaäy bôûi vì hoï laø nhöõng toäi nhaân, laø ngöôøi chöa ñöôïc cöùu. Hoï khoâng theå laøm ñieàu laønh bôûi vì hoï coù toäi loãi trong loøng. Ngöôøi taùi sanh coù nhöõng söï ham muoán Thaùnh cuõng nhö ham muoán xaùc thòt, nhöng nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh thì khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh. Ñaây laø söï khaùc bieät chuû yeáu ñeå phaân bieät ngöôøi taùi sanh vôùi ngöôøi chöa taùi sanh. 

Phao-loâ noùi veà tình traïng cuûa oâng khi chöa ñöôïc taùi sanh trong ñoaïn 7. Ñeå giaûi thích Luaät phaùp töø Roâ-ma ñoaïn 7 vaø hôn nöõa, oâng noùi raèng oâng khoâng theå laøm ñieàu laønh, laø ñieàu maø oâng muoán laøm, nhöng oâng ñaõ laøm ñieàu aùc, laø ñieàu maø oâng khoâng muoán laøm. Noùi caùch khaùc, Phao-loâ khoâng mong muoán laøm toäi vaø chæ muoán laø ñieàu laønh, nhöng oâng coù theå chæ laøm ñuùng nhöõng gì maø oâng khoâng muoán laøm, trong khi ñieàu trong loøng oâng thöïc söï muoán laøm thì oâng thaáy raèng oâng khoâng theå laøm. “Khoán naïn cho toâi! Ai cöùu toâi khoûi thaân theå hay cheát naøy?” OÂng than thôû cho soá phaän ñaùng thöông cuûa mình, nhöng ngay laäp töùc oâng caàu nguyeän vôùi Chuùa raèng, “Caûm taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta!” 

Baïn coù hieåu ñieàu naøy coù yù nghóa gì khoâng? Chuùng ta, nhöõng ngöôøi taùi sanh, coù theå hieåu lôøi noùi cuûa oâng, nhöng nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh thì khoâng bao giôø coù theå hieåu ñöôïc noù. Moät con nhoäng maø chöa bao giôø trôû thaønh con ve thì khoâng bao giôø coù theå hieåu ñieàu maø con ve noùi, “Cha! Toâi haùt nhöõng baøi haùt vaøi giôø moät ngaøy treân caây. Gioù thaät laø thích thuù!” Con nhoäng coù theå ñaùp lôøi töø döôùi ñaát laø. “Thaät vaäy sao? Gioù laø caùi gì?” Noù coù theå khoâng bao giôø hieåu ñöôïc ñieàu maø con ve ñang noùi, nhöng con ve bieát gioù laø gì. 

Bôûi Phao-loâ ñaõ ñöôïc taùi sanh, oâng coù theå giaûi thích söï khaùc nhau giöõa ngöôøi taùi sanh vaø ngöôi chöa taùi sanh caùch chính xaùc. OÂng noùi Cöùu Chuùa, Ñaáng ñaõ giaûi cöùu oâng laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ coù ñaõ cöùu chuùng ta khoâng? Dó nhieân laø Ngaøi ñaõ coù! “Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.”

Nhöõng ngöôøi coù toäi ñaõ phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng trí khoân cuûa hoï. Vaäy thì, hoï phuïc ñieàu gì vôùi xaùc thòt cuûa hoï? Hoï phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi baèng xaùc thòt cuûa hoï. Xaùc thòt thích laøm toäi bôûi vì noù hoaøn toaøn chöa thay ñoåi. Xaùc thòt öa muoán laøm nhöõng ñieàu thuoäc xaùc thòt vaø Thaùnh linh öa muoán laøm nhöõng ñieàu thuoäc Thaùnh linh. Vì theá nhöõng ngöôøi coù toäi khi ñaõ ñöôïc caát toäi loãi ñi thì muoán ñi theo Chuùa bôûi vì hieän nay Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong hoï. Nhöng nhöõng ngöôøi coù toäi chöa ñöôïc caát ñi khoâng theå traùnh khoûi con ñöôøng toäi loãi baèng caû theå xaùc laãn taâm thaàn cuûa hoï. Ngöôøi taùi sanh, laø ngöôøi coù toäi ñaõ ñöôïc caát ñi, coù theå theo Chuùa vôùi taâm thaàn ngay caû khi xaùc thòt cuûa hoï theo toäi loãi. Luaät phaùp cuûa Thaùnh linh söï soáng trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ khieán cho chuùng ta ñöôïc buoâng tha khoûi toäi loãi vaø söï cheát 


Baây giôø haõy chuyeån sang Roâ-ma 8:1. Nhöõng ngöôøi coù toäi ñaõ ñöôïc caát ñi bôûi tin nôi söï cöùu roãi cuûa Chuùa Jeâsus khoâng coøn bò ñoaùn xeùt bôûi Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nöõa, maêëc duø hoï sinh ra laø nhöõng toäi nhaân. “Cho neân hieän nay chaúng coøn coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ; vì luaät phaùp cuûa Thaùnh Linh söï soáng ñaõ nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ buoâng tha toâi khoûi luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát.” (Roâ-ma 8:1-2).

Vì theá hieän nay khoâng coøn coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng ngöôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Chaúng coù söï ñoaùn phaït naøo caû! Nhöõng ngöôøi taùi sanh khoâng coøn toäi nöõa, vaø khoâng theå coù söï ñoaùn phaït naøo cho hoï. Khoâng coù toäi loãi naøo coøn laïi trong loøng hoï bôûi vì luaät phaùp cuûa Thaùnh linh söï soáng trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ khieán hoï ñöôïc buoâng tha khoûi luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát. Chuùa chuùng ta laø caên nguyeân cuûa söï soáng. Ngaøi trôû con Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc hoaøi thai bôûi Ñöùc Thaùnh Linh, vaø gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân mình Ngaøi taïi soâng Gioâ-ñanh qua pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi bôûi Giaêng, chòu hình phaït thay cho chuùng ta, Ngaøi ñaõ chòu ñoùng ñinh vì chuùng ta. Qua ñoù Ngaøi ñaõ hoaøn toaøn caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Vaäy thì, chuùng ta coù phaûi cheát laàn nöõa vì toäi cuûa chuùng ta khoâng? Chuùng ta coù ñieàu chi ñeå bò hình phaït khoâng? Toäi coù ôû trong chuùng ta, neáu taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ chaát treân Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ qua pheùp baùp tem cuûa Ngaøi khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Chuùng ta khoâng phaûi bò ñoaùn phaït, vì Chuùa ñaõ chòu baùp tem taïi soâng Gioâ-ñanh, bò ñoùng ñinh thay cho chuùng ta, vaø vaøo ngaøy thöù ba ñaõ soáng laïi töø coõi cheát ñeå cöùu taát caû moïi toäi nhaân. 


Söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi thoaùt chuùng ta khoûi söï ñoaùn phaït cuûa Ngaøi trong khi Luaät phaùp thì ñem ñeán söï thònh noä. “Vì luaät phaùp cuûa Thaùnh Linh söï soáng ñaõ nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ buoâng tha toâi khoûi luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát.” Söï thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy ra cho nhöõng ngöôøi coù toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaøy hoï xuoáng hoûa nguïc. Nhöng Chuùa ñaõ buoâng tha chuùng ta khoûi luaät cuûa söï toäi vaø söï cheát baèng caùch caát ñi taát caû toäi loãi trong loøng chuùng ta. Ngaøi laøm cho nhöõng tín ñoà, laø nhöõng ai ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñöôïc buoâng tha khoûi toäi loãi. Nhöõng toäi loãi cuûa baïn coù ñaõ ñöôïc caát ñi chöa? 

“Vì ñieàu chi luaät phaùp khoâng laøm noåi, taïi xaùc thòt laøm cho luaät phaùp ra yeáu ñuoái, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm roài: Ngaøi ñaõ vì côù toäi loãi sai chính Con mình laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi chuùng ta, vaø ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt, haàu cho söï coâng bình maø luaät phaùp buoäc phaûi laøm ñöôïc troïn trong chuùng ta, laø keû chaúng noi theo xaùc thòt, nhöng noi theo Thaùnh Linh.” (Roâ-ma 8:3-4).

ÔÛ ñaây Chuùa noùi vôùi chuùng ta caùch roõ raøng raèng xaùc thòt thì yeáu ñuoái vaø khoâng theå tuaân theo söï coâng chính do Luaät phaùp yeâu caàu. Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì chaéc chaéc toát laønh vaø ñeïp ñeõ, nhöng chuùng ta khoâng soáng bôûi Luaät phaùp vì xaùc thòt chuùng ta voâ cuøng yeáu ñuoái. Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoøi hoûi chuùng ta phaûi troïn veïn. Noù ñoøi hoûi chuùng ta phaûi söï tuaân theo Luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch hoaøn toaøn, nhöng xaùc thòt chuùng ta khoâng theå soáng bôûi taát caû nhöõng yeâu caàu cuûa Luaät phaùp vì söï yeáu ñuoái cuûa noù. Vì theá Luaät phaùp mang söï thaïnh noä cuûa noù treân chuùng ta. Nhöng Chuùa Jeâsus vì caùi gì, neáu cuoái cuøng chuùng ta bò ñoaùn phaït? 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi ñeå cöùu chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta söï coâng chính cuûa Ngaøi baèng caùch sai Con Moät cuûa Ngaøi trong hình haøi gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi vì toäi cuaû chuùng ta. Chuùa Jeâsus ñaõ ñöôïc sai ñeán theá gian trong hình haøi gioáng nhö xaùc thòt. “Ngaøi ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt,” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chaát moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân Chuùa Jeâsus ñeå nhôø ñoù söï coâng chính maø Luaät phaùp ñoøi hoûi coù theå ñöôïc laøm troïn trong chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi khoâng böôùc theo xaùc thòt nhöng theo Thaùnh linh. Toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc caát ñi bôûi nieàm tin trong loøng cuûa chuùng ta nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc taåy saïch khi chuùng ta tieáp nhaän nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laøm cho chuùng ta. 

Nhöõng ngöôøi soáng theo Thaùnh linh vaø nhöõng ngöôøi 

soáng theo xaùc thòt 


Coù hai loaïi Cô Ñoác Nhaân: nhöõng ngöôøi ñi theo nhöõng yù töôûng rieâng cuûa hoï vaø nhöõng ngöôøi ñi theo Lôøi cuûa leõ thaät. Loaïi ngöôøi thöù hai coù theå ñöôïc cöùu vaø trôû neân coâng chính, trong khi loaïi ngöôøi ñaàu tieân thì seõ bò dieät vong. 

“Thaät theá, keû soáng theo xaùc thòt thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà xaùc thòt; coøn keû soáng theo Thaùnh Linh thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh Linh.Vaû, chaêm veà xaùc thòt sanh ra söï cheát, coøn chaêm veà Thaùnh Linh sanh ra söï soáng vaø bình an” (Roâ-ma 8:5-6). Nhöõng ngöôøi nghó raèng tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi laø soáng theo Luaät phaùp thì khoâng bao giôø coù theå ñöôïc troïn veïn. “Keû soáng theo xaùc thòt thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà xaùc thòt.” 

Nhöõng ñieàu cuûa xaùc thòt chæ taåy röõa beân ngoaøi. Nhöõng ngöôøi nghieân cöùu Kinh thaùnh thaät nhieàu vaø ñi nhaø thôø moãi Chuùa nhaät vôùi daùng veû thieâng lieâng cuûa hoï, maëc duø hoï gaây goå vôùi vôï cuûa hoï, ôû nhaø thì hung döõ. Hoï trôû neân nhöõng thieân söù vaøo nhöõng ngaøy Chuùa nhaät. 

“Chaøo, anh chò coù khoeû khoâng?” 

“Raát vui möøng ñöôïc gaëp anh chò laàn nöõa.” 

Trong khi muïc sö cuûa hoï giaûng daïy, hoï noùi “A-men” nhieàu laàn vôùi moät gioïng thieâng lieâng vaø daùng veû nhaân töø. Hoï hieàn laønh böôùc ra khoûi nhaø thôø sau giôø thôø phöôïng, nhöng hoï trôû neân khaùc haún ngay sau khi nhaø thôø maát khoûi taàm nhìn cuûa hoï. 

“Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi gì vôùi toâi? Toâi khoâng theå nhôù; ñi uoáng röôïu khoâng naøo?” 

Hoï laø nhöõng thieân söù trong nhaø thôø nhöng hoï trôû neân xaùc thòt trong nhöõng khi hoï khoâng coù ôû nhaø thôø. 

Vì theá, hoï - toäi nhaân - phaûi caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi nhö sau ñaây: “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, xin cöùu con, moät keû khoán naïn. Con khoâng theå vaøo Nöôùc Thieân Ñaøng neáu Ngaøi khoâng cöùu con. Nhöng neáu Ngaøi taåy ñi toäi loãi cuûa con maø con phaïm cho ñeán khi con cheát, thì con coù theå vaøo Nöôùc Thieân ñaøng bôûi ñöùc tin.” Hoï caàn phaûi hoaøn toaøn tin caäy nôi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Moãi tín ñoà coù theå nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc khoûi toäi loãi cuûa hoï vaø baét ñaàu moät cuoäc soáng thieâng lieâng khi ngöôøi ñoù böôùc theo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Thaät theá, keû soáng theo xaùc thòt thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà xaùc thòt; coøn keû soáng theo Thaùnh Linh thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh Linh. Vaû, chaêm veà xaùc thòt sanh ra söï cheát, coøn chaêm veà Thaùnh Linh sanh ra söï soáng vaø bình an” Neáu chuùng ta nghó vaø tin theo leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, söï bình an seõ ñeán vôùi chuùng ta. “vì söï chaêm veà xaùc thòt nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi noù khoâng phuïc döôùi luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi, laïi cuõng khoâng theå phuïc ñöôïc.Vaû, nhöõng keû soáng theo xaùc thòt, thì khoâng theå ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Roâ-ma 8:7-8). Nhöõng ngöôøi coù toäi maø toäi hoï chöa ñöôïc caát ñi vaø nhöõng ngöôøi vaãn ôû trong xaùc thòt thì khoâng bao giôø coù theå laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. 

“Veà phaàn anh em, neáu thaät quaû Thaùnh Linh Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong mình, thì khoâng soáng theo xaùc thòt ñaâu, nhöng theo Thaùnh Linh; song neáu ai khoâng coù Thaùnh Linh cuûa Ñaáng Christ, thì ngöôøi aáy chaúng thuoäc veà Ngaøi.” (Roâ-ma 8:9). Ngöôøi ta bò laãn loän vôùi phaân ñoaïn naøy bôûi vì Phao-loâ noùi baèng nhöõng lôøi thuoäc linh saâu thaúm. Nhöõng ngöôøi chöa taùi sanh bò laãn loän vôùi Roâ-ma ñoaïn 7 vaø 8. Hoï khoâng theå naøo hieåu phaàn Kinh thaùnh naøy. Nhöng chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi taùi sanh, khoâng ôû trong xaùc thòt, vaø khoâng soáng chæ cho xaùc thòt. 

Haõy ñoïc caån thaän ñieàu maø Phao-loâ noùi trong caâu Kinh thaùnh treân. Ñöùc Thaùnh Linh coù ngöï trong baïn khoâng? Neáu ai khoâng coù Thaùnh linh cuûa Ñaáng Christ, thì ngöôøi ñoù khoâng thuoäc veà Ngaøi. Neáu khoâng thuoäc veà Ngaøi, thì coù nghóa laø ngöôøi ñoù thuoäc veà Satan vaø laø moät toäi nhaân bò troùi buoäc vaøo hoûa nguïc. 


“Vaäy neáu Ñaáng Christ ôû trong anh em, thì thaân theå cheát nhaân côù toäi loãi, maø thaàn linh soáng nhaân côù söï coâng bình. Laïi neáu Thaùnh Linh cuûa Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus soáng laïi töø trong keû cheát ôû trong anh em, thì Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ soáng laïi töø trong keû cheát cuõng seõ nhôø Thaùnh Linh Ngaøi ôû trong anh em maø khieán thaân theå hay cheát cuûa anh em laïi soáng.” (Roâ-ma 8:10-11) Amen.

Chuùa chuùng ta ñaõ ñöôïc hoaøi thai bôûi Ñöùc Thaùnh Linh, ñaõ ñöôïc sai ñeán theá gian trong xaùc thòt, vaø ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùa ñeán trong loøng cuûa tín ñoà, laø ngöôøi tin vaøo söï cöùu roãi, vaø Chuùa ñang ngöï trò trong loøng moãi ngöôøi. Ñöùc Thaùnh Linh ñeán trong loøng vaø laøm chöùng raèng Chuùa Jeâsus chuùng ta ñaõ taåy traéng nhö tuyeát moïi toäi loãi cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cuõng ban söï soáng cho xaùc thòt cuûa chuùng ta khi Chuùa Jeâsus trôû laïi theá gian laàn nöõa. “Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ soáng laïi töø trong keû cheát cuõng seõ nhôø Thaùnh Linh Ngaøi ôû trong anh em maø khieán thaân theå hay cheát cuûa anh em laïi soáng.”Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng vôùi taâm linh chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Chuùng ta phaûi soáng bôûi ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bôûi Ñöùc Thaùnh Linh sau khi chuùng ta taùi sanh. “Vaäy, hôõi anh em, chuùng ta chaúng maéc nôï xaùc thòt ñaâu, ñaëng soáng theo xaùc thòt. Thaät theá, neáu anh em soáng theo xaùc thòt thì phaûi cheát; song neáu nhôø Thaùnh Linh, laøm cho cheát caùc vieäc cuûa thaân theå, thì anh em seõ soáng. Vì heát thaûy keû naøo ñöôïc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daét daãn, ñeàu laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.Thaät anh em ñaõ chaúng nhaän laáy thaàn trí cuûa toâi moïi ñaëng coøn ôû trong söï sôï haõi; nhöng ñaõ nhaän laáy thaàn trí cuûa söï laøm con nuoâi, vaø nhôø ñoù chuùng ta keâu raèng: A-ba! Cha! Chính Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng cho loøng chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Laïi neáu chuùng ta laø con caùi, thì cuõng laø keû keá töï: keû keá töï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø keû ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ, mieãn chuùng ta ñeàu chòu ñau ñôùn vôùi Ngaøi, haàu cho cuõng ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi.” (Roâ-ma 8:12-17). Chuùng ta keâu leân, “A-ba, Cha,” bôûi vì chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc Thaùnh linh cuûa söï laøm con nuoâi, chöù khoâng phaûi taâm linh noâ leä vaø sôï haõi. 

“Chính Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng cho loøng chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi.” Tröôùc heát, Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng raèng chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc sö tha toäi qua Lôøi cuï theå cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thöù hai Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng raèng chuùng ta khoâng coøn toäi nöõa. Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng raèng chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu. Ñöùc Thaùnh Linh laøm nhö theá trong loøng cuûa nhöûng ngöôøi coù toäi ñaõ ñöôïc caát ñi. “Chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng.” (Roâ-ma 3:10). Ñuùng nhö vaäy, nhöng ñoù laø tröôùc khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi cöùu chuùng ta. Döôùi caâu ñoù, Kinh thaùnh cheùp raèng chuùng ta chuùng ta ñöôïc töï do xöng coâng bình bôûi aân ñieån cuûa Ngaøi qua söï mua chuoäc trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ (Roâ-ma 3:24). Kinh thaùnh cuõng cheùp raèng chính Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng raèng chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Thaùnh Linh ñeán vôùi chuùng ta khi chuùng ta tieáp nhaän vaøo loøng chuùng ta nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta, nhöng neáu chuùng ta khoâng tin ñieàu naøy, thì khoâng theå tìm thaáy Ñöùc Thaùnh Linh baát cöù nôi naøo trong chuùng ta. Neáu chuùng ta nhaän nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi d0aõ laøm cho chuùng ta trong loøng chuùng ta, thì Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng raèng: ‘Ngöôi laø ngöôøi coâng chính, laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôi laø ngöôøi coâng bình, laø daân söï Ta.” “thì cuõng laø keû keá töï - keû keá töï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø keû ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ, mieãn chuùng ta ñeàu chòu ñau ñôùn vôùi Ngaøi haàu cho cuõng ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi.” Ñoù laø ñieàu hoaøn toaøn ñuùng cho con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå chòu ñöïng vôùi Chuùa, cuõng nhö ñeå vinh hieån vôùi Ngaøi. Nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc höôùng daãn bôûi Ñöùc Thaùnh Linh, ñaët hi voïng cuûa hoï treân vieäc vaøo Nöôùc Thieân ñaøng. Chuùng ta soáng trong söï troâng ñôïi Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Nöôùc Thieân ñaøng maëc daàu chòu nhöõng ñau khoå trong thì hieän taïi naøy 


Chuùng ta haõy laät sang Roâ-ma 8:18-25. “Vaû, toâi töôûng raèng nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø chaúng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán, laø söï seõ ñöôïc baøy ra trong chuùng ta. Thaät theá, muoân vaät öôùc ao noùng naûy maø troâng ñôïi con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra. Vì muoân vaät ñaõ bò baét phuïc söï hö khoâng, chaúng phaûi töï yù mình, beøn laø bôûi côù Ñaáng baét phuïc. Muoân vaät mong raèng mình cuõng seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi laøm toâi söï hö naùt, ñaëng döï phaàn trong söï töï do vinh hieån cuûa con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì chuùng ta bieát raèng muoân vaät ñeàu than thôû vaø chòu khoù nhoïc cho ñeán ngaøy nay; khoâng nhöõng muoân vaät thoâi, laïi chuùng ta, laø keû coù traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, cuõng than thôû trong loøng, ñang khi troâng ñôïi söï laøm con nuoâi, töùc laø söï cöùu chuoäc thaân theå chuùng ta vaäy. Vì chuùng ta ñöôïc cöùu trong söï troâng caäy, nhöng khi ngöôøi ta ñaõ thaáy ñieàu mình troâng roài, aáy khoâng phaûi laø troâng nöõa: mình thaáy roài, sao coøn troâng laøm chi? Song neáu chuùng ta troâng ñieàu mình khoâng thaáy, aáy laø chuùng ta chôø ñôïi ñieàu ñoù caùch nhòn nhuïc.” 

Chuùng ta laø traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi taùi sanh, laø traùi ñaàu muøa cuûa söï phuïc sinh. Chuùng ta seõ coù phaàn trong söï phuïc sinh ñaàu tieân. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø traùi ñaàu muøa cuûa söï phuïc sinh vaø chuùng ta laø nhöõng ngöôøi gaén vôùi Ngaøi. Nhöõng ngöôøi coù phaàn cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong söï phuïc sinh; thì trôû neân keát quaû. Ngöôøi khoâng tín ngöôõng seõ coù phaàn trong söï phuïc sinh thöù hai ñeå bò ñoaùn phaït. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ noùi, “Vaû toâi töôûng raèng nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø chaúng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán, laø söï seõ ñöôïc baøy ra trong chuùng ta.” ÔÛ ñaây oâng muoán noùi söï vinh hieån töôïng tröng cho Nöôùc Thieân ñaøng vaø Thôøi ñaïi hoaøng kim. Chuùng ta seõ hoaøn toaøn thay ñoåi khi ôn phöôùc ñoù ñeán luùc. Con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ hoaøn toaøn soáng laïi töø coõi cheát vaø moãi ngöôøi trong boïn hoï seõ nhaän döôïc söï soáng ñôøi ñôøi cuûa Chuùa. Xaùc thòt seõ chaéc chaén soáng laïi töø coõi cheát (linh hoàn chuùng ta ñaõ soáng laïi töø coõi cheát roài.) Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoåi môùi moïi thöù vaø ngöôøi coâng chính seõ soáng phöôùc haïnh nhö vua chuùa trong moät ngaøn naêm. 


Taát caû moïi taïo vaät cuûa vuõ truï chôø ñôïi söï bieåu thò cuûa con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Taïo vaät seõ thay ñoåi cuõng nhö chuùng ta seõ thay ñoåi. Seõ khoâng coøn nhöõng thöù nhö ñau ñôùn, chòu ñöïng hay söï cheát taïi thôøi ñieåm Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Nhöng hieän nay chuùng ta than thôû. Taïi sao? Bôûi vì xaùc thòt vaãn yeáu ñuoái. Linh hoàn cuûa chuùng ta than thôû vì ñieàu gì? Chuùng noù than thôû cho söï mua chuoäc cuûa xaùc thòt chuùng ta. 

“Khoâng nhöõng muoân vaät thoâi, laïi chuùng ta, laø keû coù traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, cuõng than thôû trong loøng, ñang khi troâng ñôïi söï laøm con nuoâi, töùc laø söï cöùu chuoäc thaân theå chuùng ta vaäy. Vì chuùng ta ñöôïc cöùu trong söï troâng caäy, nhöng khi ngöôøi ta ñaõ thaáy ñieàu mình troâng roài, aáy khoâng phaûi laø troâng nöõa: mình thaáy roài, sao coøn troâng laøm chi? Song neáu chuùng ta troâng ñieàu mình khoâng thaáy, aáy laø chuùng ta chôø ñôïi ñieàu ñoù caùch nhòn nhuïc.” (Roâ-ma 8:23-25). 

Chuùng ta noân noùng chôø ñôïi cho söï laøm con nuoâi, vì chuùng ta ñöôïc cöùu trong hi voïng naøy. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi coù toäi maø toäi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc caát ñi hoaøn toaøn, thì seõ vaøo Nöôùc Thieân ñaøng vaø Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Chuùng ta seõ khoâng bò dieät vong, ngay caû neáu theá giôùi keát thuùc caùch baát ngôø. Chuùa chuùng ta seõ ñeán theá gian naøy laàn nöõa. Ngaøi seõ khieán moïi thöù trôû neân môùi vaø seõ phuïc sinh nhöõng xaùc thòt cuûa ngöôøi coâng chính. Ngaøi seõ cho hoï thoáng trò moät ngaøn naêm. 

Söï cuoái cuøng cuûa theá gian laø söï thaát voïng cho nhöõng toäi nhaân, nhöng laø hi voïng môùi cho ngöôøi coâng chính. Phao-loâ troâng ñôïi ngaøy ñoù. Baïn coù than thôû khoâng, vaø baïn coù troâng mong söï cöùu chuoäc xaùc thòt cuûa baïn khoâng? Coù phaûi Thaùnh Linh cuõng ñang chôø ñôïi khoâng? Chuùng ta seõ ñöôïc bieán ñoåi ñeå trôû neân xaùc thòt thieâng lieâng, khoâng coøn caûm giaùc ñau ñôùn hay yeâu ñuoái nöõa. Ñöùc Thaùnh Linh giuùp ngöôøi coâng chính coù ñöùc tin 


Ñöùc Thaùnh Linh giuùp chuùng ta coù ñöùc tin. Chuùng ta coù troâng mong ñieàu chuùng ta thaáy khoâng? Khoâng, chuùng ta troâng mong nhöõng gì chuùng ta chöa theå thaáy. “Cuõng moät leõ aáy Ñöùc Chuùa Trôøi vöøa giuùp cho söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Vì chuùng ta chaúng bieát söï mình phaûi xin cho chính ñaùng, nhöng chính Ñöùc Thaùnh Linh laáy söï thôû than khoâng theå noùi ra ñöôïc maø caàu thay cho chuùng ta. Ñaáng doø xeùt loøng ngöôøi hieåu bieát Thaùnh linh laø theå naøo, vì aáy laø theo yù Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi caàu thay cho caùc tín ñoà vaäy.” (Roâ-ma 8:26-27). 

Thaùnh linh thaät söï muoán gì trong chuùng ta? Ngaøi giuùp chuùng ta laøm gì? Chuùng ta troâng ñôïi ñieàu gì? Chuùng ta troâng mong trôøi môùi ñaát môùi (2 Phi-e-rô 3:13), laø Nöôùc Thieân Ñaøng. Chuùng ta khoâng muoán soáng trong theá giôùi dieät vong naøy nöõa. Chuùng ta meät moûi, vaø vì vaäy chuùng ta troâng mong Ngaøy Cuûa Chuùa chuùng ta. Chuùng ta muoán soáng ñôøi ñôøi khoâng toäi loãi, khoâng coù taâm linh hung aùc; chuùng ta muoán soáng nôi ñoù caùch haïnh phuùc vôùi söï vui möøng, bình an, yeâu thöông vaø nhu mì trong tình anh em troïn veïn vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø vôùi nhau. 

Vì theá, Thaùnh linh than thôû vaø caàu thay cho chuùng ta, chôø ñôïi trôøi môùi ñaát môùi. Noùi caùch thaúng thaén thì chuùng ta, ngöôøi coâng chính, khoâng haøi loøng trong theá giôùi naøy tröø ra laâu laâu chôi boùng ñaù moät laàn vôùi nhöõng anh em chuùng ta laø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta soáng treân traùi ñaát bôûi vì chuùng ta thích rao giaûng Phuùc aâm. Ngoaøi Ñaïi Maïng Leänh naøy, ngöôøi coâng chính khoâng coù lyù do naøo ñeå soáng treân theá gian naøy.Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå moïi vieäc hieäp laïi ñeå coù ích cho ngöôøi taùi sanh, laø nhöõng ngöôøi yeâu kính Ngaøi 


Chuùng ta haõy ñoïc trong Roâ-ma 8:28-30. “Vaû, chuùng ta bieát raèng moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø cho keû ñöôïc goïi theo yù muoán Ngaøi ñaõ ñònh. Vì nhöõng keû Ngaøi ñaõ bieát tröôùc, thì Ngaøi cuõng ñaõ ñònh saün ñeå neân gioáng nhö hình boùng Con Ngaøi, haàu cho Con naày ñöôïc laøm Con caû ôû giöõa nhieàu anh em; coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün, thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi, nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình, vaø nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng laø coâng bình, thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.” 

Trong Roâ-ma 8:28 Phao-loâ noùi, “Vaû, chuùng ta bieát raèng moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø cho keû ñöôïc goïi theo yù muoán Ngaøi ñaõ ñònh.” Caâu naøy raát quan troïng. Nhieàu ngöôøi nghó, “Taïi sao toâi laïi sanh ra? Ñöùc Chuùa Trôøi neân taïo neân toâi trong moät nôi maø khoâng coù söï toàn taïi cuûa Satan, vaø Ngaøi neân cho pheùp toâi soáng trong Nöôùc Thieân Ñaøng töø luùc ban ñaàu. Taïi sao Ngaøi laïi taïo neân toâi nhö theá naøy?” Moät soá ngöôøi ñaõ sinh ra trong hoaøn caûnh xaáu giöõ moät moái haän thuø, ñaàu tieân hoï choáng ñoái vôùi cha meï hoï, vaø sau ñoù choáng ñoái Ñöùc Chuùa Trôøi. “Taïi sao Ngaøi khieán toâi sanh ra vôùi nhöõng söï ñau khoå naøy?” 

Caâu naøy ñöa ra cho chuùng ta caâu traû lôøi ñuùng vôùi moät caâu hoûi nhö vaäy. Chuùng ta ñöôïc sanh ra nhö nhöõng taïo vaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù ñuùng nhö vaäy khoâng? Chuùng ta laø taïo vaät cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo neân chuùng ta gioáng nhö hình aûnh cuûa Ngaøi, nhöng chuùng ta vaãn laø nhöõng taïo vaät cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi coù muïc ñích khi ñaët chuùng ta trong theá gian naøy. Kinh thaùnh noùi, “Vaø chuùng toâi bieát raèng moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng keû maø Ngaøi ñaõ goïi theo yù muoán Ngaøi.” Bôûi vì caên nguyeân cuûa toäi loãi thöøa höôûng töø A-ñam vaø EÂ-va, toå tieân cuûa chuùng ta, laø 2 ngöôøi ñaõ bò Ma quyû löøa doái, neân chuùng ta ñöôïc sanh ra nhö nhöõng toäi nhaân vaø ñau khoå. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ cho chuùng ta ñeå laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi qua ñöùc tin. Ñoù laø muïc ñích cuûa Ngaøi trong vieäc taïo döïng chuùng ta. Ngaøi cuõng saún saøng ban cho chuùng ta haïnh phuùc vaø söï soáng ñôøi ñôøi cuûa söï cao troïng cuøng vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø Ñöùc Chuùa Cha trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Nöôùc Thieân Ñaøng. 

“Vaø chuùng toâi bieát raèng moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng keû maø Ngaøi ñaõ goïi theo yù muoán Ngaøi.” YÙ muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta laø hoaøn toaøn troïn veïn khi toäi loãi chuùng ta ñöôïc caát ñi. Ñieàu ñoù khoâng ñuùng sao? Chuùng ta khoâng neân vui vì chuùng ta ñöôïc sanh ra khoâng theá gian naøy sao? Khi chuùng toâi nghó veà söï vinh hieån chuùng ta seõ höôûng trong töông lai, chuùng toâi khoâng khoûi khoâng vui möøng vì ñaõ ñöôïc sanh ra. Nhöng haàu heát con ngöôøi khoâng vui veû, vaø coù nhö vaäy laø vì hoï töø choái tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Baïn coù bieát taïi sao coù toäi loãi vaø beänh dòch khoâng? Vaø taïi sao moïi thöù coù veû thuaän lôïi cho ngöôøi aùc trong khi nhöõng ngöôøi coá gaéng laøm vieäc laønh thì coù veõ ñau khoå? Ñoù laø vì khi chuùng ta ñau khoå thì chuùng ta môùi tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi, gaëp ñöôïc Ngaøi vaø trôû neân con caùi cuûa Ngaøi bôûi nhaän söï tha thöù toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ngöôøi aùc soáng trong theá gian ñeå khieán moïi thöù hieäp laïi coù ích cho nhöõng ngöôøi yeâu Ngaøi. 

Ñöøng nghó nhö vaày: “Toâi khoâng bieát taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi laïi taïo neân toâi nhö vaày. Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå toâi sanh ra trong moät gia ñình ngheøo khoù vaø ñau khoå?” Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå chuùng ta sanh ra trong theá gian naøy döôùi söï thoáng trò Ma quyû vaø Luaät phaùp ñeå khieán chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi vaø laøm cho chuùng ta soáng cuoäc soáng ñôøi ñôøi nhö nhöõng vua chuùa vôùi Chuùa chuùng ta trong Nöôùc cuûa Ngaøi. Moïi söï hieäp laïi laøm ích lôïi cho chuùng ta hôn vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán chuùng ta laøm con caùi cuûa Ngaøi. Ñaây laø muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc taïo neân chuùng ta theo caùch naøy. Chuùng ta khoâng ñöôïc phaøn naøn hay than phieàn choáng laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. “Taïi sao toâi laïi ñöôïc taïo neân? Taïi sao toâi nhö theá naøy?” YÙ muoán toát laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc hoaøn myõ qua nhöõng söï gian khoå naøy. 

Ñöøng phaøn naøn veà nhöõng söï ñau khoå cuûa baïn. Ñöøng haùt nhöõng baøi haùt bi quan nhö vaäy veà cuoäc ñôøi cuûa baïn nöõa. “Theo nhö ñaõ ñònh cho loaøi ngöôøi phaûi cheát moät laàn, roài chòu phaùn xeùt” (Heâ-bô-rô 9:27). Coù aân ñieån cuûa söï cöùu roãi Ñöùc Chuùa Trôøi giöõa söï sanh ra vaø söï ñoaùn phaït cuûa moät ngöôøi. Chuùng ta tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc caát ñi bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta seõ trò vì trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø trong Thieân Ñaøng. Chuùng ta ñöôïc goïi laø “chuùa cuûa moïi taïo vaät.” Baây giôø baïn coù hieåu taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cho baïn ñau khoå chöa? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta söï ñau khoå vaø thöû thaùch ñeå ban phöôùc cho chuùng ta trôû laïi vôùi Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh saün cho chuùng ta y theo hình aûnh cuûa Con Ngaøi. 


Khoâng coù toán thôøi gian cho chuùng ta ñeå nhaän söï tha thöù toäi loãi, ñeå ñöôïc cöùu khoûi söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trôû neân coâng chính. Chuùng ta ñöôïc laøm cho coâng chính moät laàn ñuû caû, vaø chuùng ta coù theå laäp töùc trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin. Söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø keát quaû cuûa moät quaù trình thaùnh hoùa daøi haïn cuûa chính chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta moät laàn ñuû caû vaø laøm cho chuùng ta coâng chính ngay laäp töùc. 

“Vì nhöõng keû Ngaøi ñaõ bieát tröôùc, thì Ngaøi cuõng ñaõ ñònh saün ñeå neân gioáng nhö hình boùng Con Ngaøi, haàu cho Con naày ñöôïc laøm Con caû ôû giöõa nhieàu anh em; coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün, thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi, nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình, vaø nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng laø coâng bình, thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.” (Roâ-ma 8:29-30). 

Nhieàu ngöôøi caên cöù “naêm hoïc thuyeát cuûa Calvin” treân phaân ñoaïn naøy. Nhöng hoï ñaõ sai. ÔÛ ñaây Phao-loâ noùi, “Vì nhöõng keû Ngaøi ñaõ bieát tröôùc, thì Ngaøi cuõng ñaõ ñònh saün ñeå trôû neân gioáng nhö hình boùng Con Ngaøi.” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh saün cho chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi trong Chuùa Jeâsus. Ngaøi ñaõ taïo neân chuùng ta theo hình aûnh ai? Y theo hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hình aûnh cuûa Con Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp chuùng ta ñöôïc sanh ra, vaø ñaõ nhaän chuùng ta laøm con caùi cuûa Ngaøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, theo yù muoán toát laønh cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ höùa sai Con Ngaøi ñeå laøm chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc gioáng nhö hình aûnh cuûa Con Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi chuùng ta qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khi chuùng ta coøn laø nhöõng toäi nhaân, con chaùu cuûa A-ñam. “Hôõi nhöõng keû meät moûi vaø gaùnh naëng, haõy ñeán cuøng ta, ta seõ cho caùc ngöôi ñöôïc yeân nghæ.” (Ma-thi-ô 11:28). Ngaøi ñaõ goïi chuùng ta sau khi caát ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta ñeå laøm cho chuùng ta coâng chính bôûi ñöùc tin.Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta trôû neân coâng chính vaø Ngaøi laøm vinh hieån chuùng ta 


Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi toäi nhaân vaø laøm cho hoï trôû neân coâng chính moät laàn ñuû caû. Chuùng ta ñöôïc trôû neân coâng chính moät laàn ñuû caû bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, chöù khoâng phaûi bôûi thaùnh hoùa töø töø nhö nhöõng nhaø thaàn hoïc khaúng ñònh. 

“Ai Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng xöng coâng bình nhöõng keû aáy.” Nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi goïi vaø nhöõng ngöôøi tin nôi nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laøm thì trôû neân coâng chính. Chuùng ta chaéc chaén coù toäi nhö toå phuï cuûa chuùng ta laø A-ñam ngaøy xöa, nhöng toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc hoaøn toaøn caát ñi khi chuùng ta tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ thaät söï caát boû noù ñi roài. Vaäy thì baïn coøn coù toäi hay khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Chuùng ta khoâng coøn baát cöù toäi naøo trong chuùng ta nöõa. “Nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, Ngaøi cuõng xöng laø coâng bình.” 

Ngöôøi coâng chính laø nhöõng ngöôøi trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Lyù tguyeát cho raèng chuùng ta trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua nhieàu giai ñoaïn, töøng böôùc moät, laø khoâng ñuùng. Nhöng ngay khi chuùng ta ñöôïc xöng coâng bình, chuùng ta trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngay laäp töùc bôûi söï cöùu chuoäc cuûa Ngaøi. 

“Vaø nhöõng ai Ngaøi ñaõ xöng coâng bình, Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.” Ngaøi laøm chuùng ta trôû neân con caùi Ngaøi. Toâi khoâng theå hieåu taïi sao quaù nhieàu Cô ñoác nhaân tin vaøo nhöõng caùi goïi laø, “naêm böôùc ñeå cöùu roãi.” Söï cöùu roãi vaø trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc thöïc hieän moät laàn ñuû caû. Noù caàn moät ít thôøi gian ñeå chuùng ta tham gia vaøo söï phuïc hoài thaân theå cuûa chuùng ta, vì chuùng ta phaûi chôø söï trôû laïi laàn thöù hai cuûa Chuùa chuùng ta, nhöng söï giaûi cöùu khoûi toäi loãi thì ñaït ñöôïc ngay laäp töùc, trong moät caùi chôùp maét maø thoâi. Chuùng ta coù theå coù söï cöùu chuoäc ngay khi chuùng ta ñaùp laïi Lôøi cuûa söï cöùu chuoäc toäi loãi chuùng ta maø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng goïi chuùng ta, ñaõ ban cho chuùng ta, vaø tieáp nhaän nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm ñeå cöùu chuùng ta. “Laïy Chuùa, caûm taï Ngaøi. Ha-leâ-lu-gia! A-men! Con ñaõ ñöôïc cöùu bôûi vì Ngaøi ñaõ cöùu con. Con khoâng theå ñöôïc cöùu chuoäc neáu Ngaøi ñaõ khoâng taåy saïch moïi toäi loãi cuûa con. Caûm taï Ngaøi, Chuùa cuûa con! Ha-leâ-lu-gia!” Toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc xoùa saïch trong Ñaáng Christ. 


Söï cöùu chuoäc khoâng ñoøi hoûi vieäc laøm hay thôøi gian cuûa chuùng ta. Vieäc laøm cuûa chuùng ta khoâng ñoùng moät vai troø naøo caû, ngay caû 0.1%, trong söï cöùu chuoäc cuûa chuùng ta. Nhöõng ngöôøi theo hoïc thuyeát Calvin noùi raèng ngöôøi ta phaûi ñöôïc xöng coâng chính töøng böôùc ñeå ñöôïc cöùu chuoäc vaø ñeå ñöôïc vaøo Nöôùc Thieân Ñaøng. Cuõng gioáng nhö con saâu khoâng theå boø 100 meùt trong 1 giaây, duø noù coá gaéng ñeán theá naøo ñi nöõa, con ngöôøi khoâng theå trôû neân coâng chính bôûi nhöõng noå löïc rieâng cuûa hoï, baát chaáp hoï toát nhö theá naøo, hay hoï heát söùc coá gaéng ñeå giöõ Luaät phaùp nhö theá naøo ñi nöõa. Moät con saâu thì vaãn laø moät con saâu duø cho noù coá gaéng töï laøm saïch, trang ñieåm leân vôùi nhöõng myõ phaåm ñaét tieàn ñi nöõa. Cuõng nhö vaäy, mieãn toäi loãi coøn ôû trong loøng toäi nhaân, thì hoï vaãn chæ laø toäi nhaân khoâng caàn bieát hoï coù veõ toát nhö theá naøo. 

Laøm sao moät toäi nhaân coù theå ñöôïc neân coâng chính hoaøn toaøn bôûi ñöôïc thaùnh hoùa töøng böôùc moät? Coù phaûi xaùc thòt trôû neân toát hôn theo thôøi gian troâi qua khoâng? Khoâng, xaùc thòt trôû neân toäi loãi vaø hung aùc hôn khi noù giaø ñi. Nhöng Kinh thaùnh noùi, “Coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi; nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình; nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng coâng bình thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.” Caâu naøy saép xeáp trong moät daõy nhöõng ñieàu xaõy ra cuøng moät luùc bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; ôû ñaây khoâng noùi raèng cöùu chuoäc vaø xöng coâng bình qua nhieàu gian ñoaïn. Ngöôøi ta coù theå ñöôïc laøm cho coâng chính moät laàn ñuû caû bôûi coù ñöùc tin nôi Chuùa, chöù khoâng phaûi söï lôùn leân. 

Nhieàu nhaø thaàn hoïc, khoâng bieát ñieàu maø hoï ñang laøm, khaúng ñònh treân nhöõng hoïc thuyeát voâ lyù vaø ñöa ngöôøi ta ñeán hoûa nguïc. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta söï cöùu chuoäc vaø ñaõ goïi chuùng ta qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laøm coâng chính chuùng ta, vaø laøm vinh hieån nhöõng ngöôøi ñaùp lôøi goïi cuûa Ngaøi. “Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi” (Giaêng 1:12). Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm vinh hieån chuùng ta chöa? Dó nhieân laø coù! Chuùng ta coù theå ñöôïc laøm vinh hieån bôûi laøm nhöõng vieäc laønh vaø bôûi nhöõng söï thöû thaùch khoâng? Chuùng ta coù phaûi coá gaéng hôn ñeå trôû neân coâng chính khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Chuùng ta ñaõ trôû neân coâng chính roài. Khoâng ai coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Ai coù theå nghòch laïi chuùng ta, neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ôû cuøng chuùng ta? Khoâng moät ai. “Ñaõ vaäy thì chuùng ta seõ noùi laøm sao? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp chuùng ta, thì coøn ai nghòch vôùi chuùng ta? Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì chuùng ta heát thaûy maø phoù Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng cuõng seõ ban moïi söï luoân vôùi Con aáy cho chuùng ta sao? Ai seõ kieän keû löïa choïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi: Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng xöng coâng bình nhöõng keû aáy. Ai seõ leân aùn hoï ö? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng ñaõ cheát, vaø cuõng ñaõ soáng laïi nöõa, Ngaøi ñang ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caàu nguyeän theá cho chuùng ta. Ai seõ phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñaáng Christ? coù phaûi hoaïn naïn, khoán cuøng, baét bôù, ñoùi khaùt, traàn truoàng, nguy hieåm, hay laø göôm giaùo chaêng? Nhö coù cheùp raèng: Vì côù Ngaøi, chuùng toâi bò gieát caû ngaøy; Hoï coi chuùng toâi nhö chieân ñònh ñem ñeán haøng laøm thòt. Traùi laïi, trong moïi söï ñoù, chuùng ta nhôø Ñaáng yeâu thöông mình maø thaéng hôn boäi phaàn. Vì toâi chaéc raèng baát söï cheát, söï soáng, caùc thieân söù, caùc keû caàm quyeàn, vieäc baây giôø, vieäc haàu ñeán, quyeàn pheùp, beà cao, hay laø beà saâu, hoaëc moät vaät naøo, chaúng coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chöùng cho chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta.” (Roâ-ma 8:31-39).

Khoâng ai coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng ai coù theå laøm cho chuùng ta, nhöõng ngöôøi coâng chính, trôû neân toäi nhaân laàn nöõa. Khoâng ai coù theå ngaên trôû nhöõng ngöôøi ñaõ trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ngöôøi seõ soáng trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Nöôùc Thieân Ñaøng. Nhöõng söï khoå cöïc coù theå laøm cho chuùng ta thaønh toäi nhaân khoâng? Söï ngöôïc ñaõi coù theå laøm chuùng ta thaønh toäi nhaân khoâng? Ñoùi keùm, traàn truoàng, nguy hieåm hay laø göôm giaùo coù theå laøm cho chuùng ta thaønh toäi nhaân laàn nöõa khoâng? “Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì heát thaûy chuùng ta maø phoù chính Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng seõ ban moïi söï luoân vôùi Con aáy cho chuùng ta sao?” Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Nöôùc Thieân Ñaøng. Ngaøi cho khoâng chuùng ta moïi thöù bôûi vì Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi ñeå cöùu chuùng ta. Trong khi Ñöùc Chuùa Trôøi saün loøng thöïc hieän söï hi sinh vó ñaïi nhaát cho chuùng ta, vaäy thì taïi sao Ngaøi laïi khoâng laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi chöù? Söï cöùu chuoäc maø Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho chuùng ta laø...


Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng ñeå ñöôïc cöùu chuoäc khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta, tröôùc nhaát chuùng ta phaûi thöøa nhaän raèng Chuùa Jeâsus ñaõ mang laáy xaùc thòt theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Cha. Thöù hai, chuùng ta phaûi thöøa nhaän raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi qua pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi taïi soâng Gioâ-ñanh. 

Thöù ba, chuùng ta phaûi xöng nhaän raèng Chuùa Jeâsus ñaõ bò ñoùng ñinh vì chuùng ta, vaø cuoái cuøng laø Ngaøi ñaõ phuïc sinh. Chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu neáu chuùng ta khoâng moät trong ba ñieàu yeâu caàu ôû treân. 

Nhöõng ngöôøi khoâng tin raèng Chuùa Jeâsus laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaáng Taïo Hoùa, thì bò boû ngoaøi söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu moät ngöôøi töø choái tính thieâng lieâng cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, thì ngöôøi ñoù trôû thaønh con caùi cuûa ma quyû. Nhöõng ngöôøi töø choái söï thaät raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta khi Ngaøi chòu Baùp tem bôûi Giaêng taïi soâng Gioâ-ñanh thì cuõng khoâng ñöôïc cöùu. Chuùa Jeâsus khoâng theå trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa hoï. Hoï khoâng theå ñöôïc cöùu trong loøng hoï, maêc duø hoï tin Chuùa Jeâsus vôùi nhöõng yù töôûng cuûa hoï. Hoï ñi ñeán hoûa nguïc, maëc duø hoï bieát Chuùa Jeâsus. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ cheát thay chuùng ta bôûi vì Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa chuùng ta qua pheùp baùp tem cuûa Ngaøi. Chuùa Jeâsus ñaõ cheát vì toäi loãi cuûa chuùng ta. Keá ñoù Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát ñeå bieän hoä cho taát caû nhöõng ngöôøi tin vaø phuïc sinh hoï. Chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin trong pheùp baùp tem cuûa Ngaøi 


Toâi ñaõ giaûng daïy trong ñoaïn 7 tieáp vôùi ñoaïn 8. Ñoaïn 7 noùi raèng moät ngöôøi coù toäi khoâng theå laøm laønh. Nhöng ñoaïn 8 noùi raèng khoâng coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng ngöôøi ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø raèng ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khieán cho chuùng ta khoâng coøn toäi. Chuùng ta yeáu ñuoái vaø khoâng theå soáng theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì theá Ñöùc Chuùa Cha ñaõ sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, vaø Ngaøi ñaõ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi khi chuùng ta coøn laø toäi nhaân. Chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ñöôïc laøm coâng chính qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñaây laø leõ thaät maø Phao-loâ giaûng daïy qua ñoaïn 7 vaø 8. 

“Cho neân hieän nay chaúng coù söï cöùu roãi naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø nhöõng keû khoâng böôùc ñi theo xaùc thòt, nhöng theo Thaùnh linh.” Hieän nay chuùng ta khoâng coøn toäi nöõa. Baïn coù ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khoâng? Baïn coù thöøa nhaän nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laøm cho baïn khoâng? Cuõng gioáng nhö Phao-loâ ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc khoûi toäi loãi cuûa oâng, taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta cuõng ñaõ ñöôïc caát ñi roài vì ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc bôûi tin nôi pheùp Baùp tem, Huyeát vaø söï phuïc sinh cuûa Chuùa Jeâsus. Neáu moät ngöôøi khöôùc töø tin nôi pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus caùch ngaïo maïn, vaø neáu ngöôøi ñoù khaêng khaêng raèng Chuùa Jeâsus chòu Baùp tem chæ ñeå baøy toû cho chuùng ta söï khieâm nhöôøng cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñaøy ngöôøi ñoù xuoáng hoûa nguïc. Ñöøng ngaïo maïn tröôùc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Laøm sao nhieàu muïc sö vaø giaùo sö coù theå lôø ñi pheùp baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus khi chính Phao-loâ ñaõ noùi thaät nhieàu veà ñieàu ñoù? Laøm sao hoï coù theå lôø ñi ñöùc tin cuûa chính Phao-loâ, ngöôøi cha lôùn cuûa ñöùc tin? Laøm sao hoï coù theå lôø ñi söï daïy doã cuûa ñaày tôù Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ngöôøi maø chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán trôû neân moân ñoà? 


Neáu chuùng ta muoán giaûng daïy veà Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, chuùng ta phaûi giaûng daïy nhö nhöõng gì noù ñaõ ñöôïc cheùp trong Kinh thaùnh, chuùng ta phaûi tin theo Kinh thaùnh. Chuùa noùi vôùi chuùng ta, “Ñaõ vaäy thì chuùng ta seõ noùi laøm sao? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp chuùng ta, thì coøn ai nghòch vôùi chuùng ta? Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì chuùng ta heát thaûy maø phoù Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng cuõng seõ ban moïi söï luoân vôùi Con aáy cho chuùng ta sao?” (Giaêng 8:31-32). Baïn vaø toâi phaûi tin pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus nhö Phao-loâ vaäy. 

Khi naøo toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc chuyeån qua thaân theå cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ? Taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc chuyeån qua cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khi Ngaøi chòu Baùp-tem bôûi Giaêng Baùp-tít. Chuùa Jeâsus phaùn vôùi Giaêng, “Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng bình nhö vaäy.” ÔÛ ñaây, “vì” (for thus) laø “hutos” trong Hy vaên, noù coù nghóa laø “trong phöông caùch naøy,” “neân” (most fitting) hay laø “khoâng coù phöông caùch naøo khaùc hôn caùch naøy.” Töø naøy baøy toû raèng Chuùa Jeâsus nhaän taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân chính mình Ngaøi bôûi Baùp-tem maø Ngaøi nhaän nôi Giaêng, maø khoâng coù caùch gì khaùc. Pheùp Baùp-tem coù nghóa “ñöôïc giaët röûa.” Vì taát caû toäi loãi trong loøng chuùng ta ñöôïc taåy xoùa, neân toäi loãi cuûa chuùng ta chuyeån qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, bò ñoùng ñinh theá cho chuùng ta, vaø bò choân trong söï ñoàng nhaát vôùi chuùng ta. Neân Phao-loâ tuyeân boá raèng, “Toâi ñaõ bò ñoùng ñinh vôùi Ñaáng Christ” (Ga-la-ti 2:20). Laøm theá naøo chuùng ta coù theå bò ñoùng ñinh khi trong thöïc teá laø Chuùa Jeâsus bò cheát treân Thaäp-töï-giaù? Chuùng ta bò ñoùng ñinh vôùi Ñaáng Christ vì chuùng ta tin raèng Ñaáng Christ ñaõ nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua Ngaøi vaø chòu ñoùng ñinh vì toäi loãi ñoù. 

Toâi ngôïi khen Chuùa laø Ñaáng cöùu toâi ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa toäi. Chuùng ta coù theå maïnh daïn rao giaûng Phuùc aâm vì Chuùa Jeâsus ñaõ laøm cho chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính. Toâi daâng leân Chuùa chuùng ta lôøi caûm taï vì Ngaøi cöùu chuùng ta laø nhöõng ngöôøi coù xaùc thòt yeáu ñuoái vaø laø ngöôøi thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc thoaùt khoûi moïi toäi loãi.