Sermons

【Chapter 8-1】 Giôùi thieäu Chöông 8Chöông 8 coù leõ ñöôïc moâ taû nhö laø moät chöông quan troïng nhaát trong caùc chöông cuûa saùch Roâ-ma. Qua nhieàu chuû ñeà ñöôïc trình baøy trong chöông naøy, Phao-loâ baøy toû cho chuùng ta söï kyø dieäu bieát bao veà coâng vieäc coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuû ñeà thöù nhaát laø: “Chaúng coøn coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng ngöôøi ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ” (Roâ-ma 8:1). Ñieàu naøy coù nghóa laø baát luaän söï thoâ tuïc vaø thoaùi hoùa bao nhieâu ñi nöõa maø chuùng ta coù trong xaùc thòt, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng giaûi thoaùt chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Chuû ñeà thöù hai laø: “Vì ñieàu chi luaät phaùp khoâng laøm noåi, taïi xaùc thòt laøm cho luaät phaùp ra yeáu ñuoái, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm roài” (Roâ-ma 8:3). Ñieàu naøy coù nghóa laø vì con ngöôøi ôû trong xaùc thòt cuûa hoï khoâng theå laøm theo Luaät phaùp maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, bôûi ñaõ nhaän taát caû toäi loãi cuûa hoï treân Ngaøi bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù, ñeå cöùu hoï ra khoûi toäi loãi vaø söï phaùn xeùt. Ñoù laø vì Chuùa Jeâsus ñeán trong theá gian vaø nhaän taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi moät laàn bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi qua Giaêng Baùp-tít vaø roài Ngaøi mang taát caû toäi loãi cuûa theá gian leân Thaäp-töï-giaù, chòu ñoùng ñinh vì noù, vaø soáng laïi töø trong keû cheát ñeå cöùu taát caû nhöõng ai tin vaøo leõ thaät naøy. Taát caû nhöõng coâng vieäc naøy cuûa Chuùa chuùng ta coù nghóa laø laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï, trong söï vaâng phuïc yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Cha. 

Chuû ñeà thöù ba laø: “keû soáng theo xaùc thòt thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà xaùc thòt; coøn keû soáng theo Thaùnh Linh thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh Linh” (Roâ-ma 8:5). Ñieàu naøy coù nghóa laø khi chuùng ta quyeát ñònh tin Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta tin Ngaøi khoâng phaûi bôûi theo yù rieâng cuûa chuùng ta, nhöng bôûi theo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuû ñeà thöù tö laø: “Veà phaàn anh em, neáu thaät quaû Thaùnh Linh Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong mình, thì khoâng soáng theo xaùc thòt ñaâu, nhöng theo Thaùnh Linh” (Roâ-ma 8:9). Nhöõng ai tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhaän Ñöùc Thaùnh Linh vaøo loøng hoï vaø trôû neân con Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø baïn khoâng theå trôû neân con Ñöùc Chuùa Trôøi chæ vì ñeán nhaø thôø caùch thöôøng xuyeân. 

Chuû ñeà thöù naêm laø:“Vaäy, hôõi anh em, chuùng ta chaúng maéc nôï xaùc thòt ñaâu, ñaëng soáng theo xaùc thòt.” (Roâ-ma 8:12). Chuû ñeà naøy noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ai ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Chuùa chuùng ta laø ñaõ hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng theå coøn maéc nôï xaùc thòt vaø toâi moïi cho noù nöõa. 

Chuû ñeà thöù saùu laø: “Thaät anh em ñaõ chaúng nhaän laáy thaàn trí cuûa toâi moïi ñaëng coøn ôû trong söï sôï haõi; nhöng ñaõ nhaän laáy thaàn trí cuûa söï laøm con nuoâi, vaø nhôø ñoù chuùng ta keâu raèng: A-ba! Cha!”(Roâ-ma 8:15). Vì nhöõng ai tin Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñaõ nhaän laõnh Thaùnh Linh, baây giôø hoï goïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha, “Abba, Cha.”

Chuû ñeà thöù baûy: “Chính Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng cho loøng chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Laïi neáu chuùng ta laø con caùi, thì cuõng laø keû keá töï: keû keá töï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø keû ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ, mieãn chuùng ta ñeàu chòu ñau ñôùn vôùi Ngaøi, haàu cho cuõng ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi.” (Roâ-ma 8:16-17). Nhöõng ai tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nguôøi ñaõ nhaän Ñöùc Thaùnh Linh, vaø nhöõng ai ñaõ nhaän Ñöùc Thaùnh Linh laø ngöôøi seõ trôû neân cuøng ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ trong Nöôùc Thieân Ñaøng. 

Chuû ñeà thöù taùm laø: “Vì chuùng ta bieát raèng muoân vaät ñeàu than thôû vaø chòu khoù nhoïc cho ñeán ngaøy nay” (Roâ-ma 8:22). Ñieàu naøy noùi raèng ngay caû nhöõng ngöôøi tín ñoà trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng ñoái dieän vôùi söï khoán khoå ôû treân ñaát, cuøng vôùi moïi taïo vaät khaùc, nhöng noù cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng trong theá giôùi töông lai seõ khoâng coù ñau ñôùn laãn than khoùc. 

Chuû ñeà thöù chín laø: “coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün, thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi, nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình, vaø nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng laø coâng bình, thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.” (Roâ-ma 8:30). Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi nhöõng toäi nhaân ôû trong Con Ngaøi- Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ- vaø roài ñaõ laøm cho hoï trôû neân con cuûa Ngaøi baèng caùch caát taát caû toäi loãi cuûa hoï moät laàn ñuû caû bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Cuoái cuøng, thöù möôøi vaø chuû ñeà cuoái laø: “Ai seõ kieän keû löïa choïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi: Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng xöng coâng bình nhöõng keû aáy” (Roâ-ma 8:33). Khoâng moät ai coù theå phaùn xeùt con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän Ñöùc Thaùnh Linh nhö laø moät moùn quaø vì söï giaûi thoaùt hoï khoûi toäi loãi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Möôøi chuû ñeà naøy laø daøn yù caên baûn cuûa Roâ-ma chöông 8. Baây giôø chuùng ta seõ trôû laïi xem xeùt chuùng caùch chi tieát vôùi söï thaûo luaän chính cuûa chuùng ta.