Sermons

【Chapter 8-2】 < Roâ-ma 8:1-4 > Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm phu phæ söï ñoøi hoûi cuûa Luaät Phaùp< Roâ-ma 8:1-4 >

“Cho neân hieän nay chaúng coøn coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ; vì luaät phaùp cuûa Thaùnh Linh söï soáng ñaõ nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ buoâng tha toâi khoûi luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát. Vì ñieàu chi luaät phaùp khoâng laøm noåi, taïi xaùc thòt laøm cho luaät phaùp ra yeáu ñuoái, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm roài: Ngaøi ñaõ vì côù toäi loãi sai chính Con mình laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi chuùng ta, vaø ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt, haàu cho söï coâng bình maø luaät phaùp buoäc phaûi laøm ñöôïc troïn trong chuùng ta, laø keû chaúng noi theo xaùc thòt, nhöng noi theo Thaùnh Linh.”Roâ-ma 8:1-4 cho chuùng ta bieát loaïi ñöùc tin naøo maø nhöõng ngöôøi trong Ñaáng Christ coù. Söï maàu nhieäm cuûa phaân ñoaïn naøy laø chuùng ta coù theå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa luaät phaùp, vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vaäy thì, nieàm tin naøo tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Ñaây laø ñöùc tin ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi bôûi tin nôi pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi, qua ñoù Chuùa chuùng ta caát ñi taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Cho neân chuùng ta coù theå thaéng hôn toäi loãi bôûi tin nôi Chuùa Jeâsus, laø Ñaáng laøm troïn söï coâng chính bôûi theo ñuoåi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Ñaây laø ñöùc tin ñi theo sau söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï chieán thaéng cuûa chuùng ta trong ñöùc tin. 

Tröôùc nhaát, Roâ-ma 8:1 noùi vôùi chuùng ta, “Cho neân hieän nay chaúng coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.” Nhöõng ngöôøi ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaéc khoâng coøn toäi loãi ôû trong hoï. Ñöùc tin döïa treân Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi ñaõ laøm troïn söï coâng chính maø luaät phaùp ñoøi hoûi. Nieàm tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñöùc tin then choát nhaát ñoái vôùi nhöõng thaùnh ñoà taùi sanh. Coù theå laøm gì khaùc hôn laø söï cheát ñeå trôû neân voâ toäi khoâng? Hôn nöõa vôùi ñöùc tin vöõng vaøng cuûa hoï nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, toäi loãi cuûa hoï hoaøn toaøn bieán maát. Bôûi vì Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh laáy treân xaùc thòt cuûa Ngaøi taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua pheùp baùp tem cuûa Ngaøi, vì nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Roâ-ma 8:3 noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai “chính Con Ngaøi laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi cuûa chuùng ta”, vaø bôûi ñoù “Ngaøi ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt.” Bôûi söï ñoaùn phaït toäi loãi trong “xaùc thòt” cuûa Chuùa Jeâsus, Ñöùc Chuùa Cha ñaõ ñoå taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi. Lôøi cuûa leõ thaät naøy ñöôïc baøy toû trong Ma-thi-ô 3:13-17 (Trong quyeån saùch “Baïn ñaõ thaät söï ñöôïc söï taùi sanh töø Nöôùc vaø Thaùnh Linh chöa?” cuûa toâi coù thaûo luaän chi tieát hôn veà vaán ñeà naøy) Nhöõng ngöôøi tin nôi leõ thaät naøy khoâng coøn toäi nöõa, bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tha thöù taát caû toäi loãi cuûa theá gian vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi. “OÂi thaät khoán naïn cho toâi!” 


Phaân ñoaïn töø Roâ-ma 7:24 ñeán 8:6 chöùa ñöïng hai ñeà taøi raát töông phaûn. Moät laø Phao-loâ thaûo luaän veà vaán ñeà toäi loãi, noùi caùch khaùc laø söï baát tuaân Ñöùc Chuùa Trôøi vì nhöõng söï ham muoán xaùc thòt cuûa chính oâng, vaø hai laø thaûo luaän veà caùch giaûi quyeát vaán ñeà toäi loãi naøy maø oâng ñaõ tìm thaáy trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 


Roâ-ma 7:24-25 cheùp, “Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày? Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.” Phao-loâ ñaõ keâu lôùn raèng oâng laø moät ngöôøi khoán khoå khi oâng nhìn vaøo chính baûn thaân mình, nhöng oâng ñaõ taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì oâng ñaõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi xaùc thòt cuûa oâng qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Chuùng ta cuõng coù theå nhaän bieát raèng duø Phao-loâ ñaõ phuïc vuï luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong taâm thaàn cuûa oâng, nhöng trong xaùc thòt cuûa oâng thì ñaõ phuïc vuï toäi loãi. 

Phao-loâ ñaõ thöøa nhaän raèng xaùc thòt cuûa oâng tuaân theo luaät cuûa toäi loãi, laøm buoàn loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, thay vì soáng moät cuoäc soáng vui loøng Ngaøi. Vaø hôn nöõa oâng ñaõ noùi raèng trong taâm thaàn cuûa oâng, oâng vaãn tuaân theo luaät Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bò keïp vaøo giöõa hai luaät phaùp, Phao-loâ ñaõ caûm thaáy khoán khoå vaø tuyeät voïng, tuy nhieân oâng ñaõ tuyeân boá söï chieán thaéng bôûi ñöùc tin baèng caùch taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ giaûi cöùu oâng khoûi toäi loãi qua ñöùc tin cuûa oâng nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Phao loâ ñaõ coù theå daâng lôøi caûm taï nhö vaäy chæ vì oâng tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ chuoäc toäi cho oâng cuõng nhö toäi cuûa taát caû loaøi ngöôøi. Ñeå caát ñi nhöõng toäi loãi naøy cuûa theá gian, Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa con ngöôøi trong thaân theå cuûa Ngaøi bôûi chòu Baùp tem nôi Giaêng. Vaø bôûi söï ñeàn toäi treân Thaäp töï giaù, Ngaøi ñaõ cöùu taát caû nhöõng ngöôøi tin nôi Ngaøi khoûi taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Ñoù laø taïi sao Phao loâ tuyeân boá trong Roâ-ma 8:1, “Cho neân hieän nay chaúng coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.” Cho neân chaúng coù söï ñoaùn phaït naøo coù nghóa laø hoaøn toaøn khoâng coù toäi loãi trong nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø coù theå coù toäi trong loøng hoï. Hoï coù theå bò yeáu ñuoái trong xaùc thòt, nhöng hoï khoâng coù baát cöù toäi loãi naøo. 

Ngöôïc laïi, söï ñoaùn phaït coù nghóa coù söï hieän dieän cuûa toäi loãi, ñoù laø tình traïng bò ñoaùn phaït. Khi ai ñoù laøm ñieàu gì sai, chuùng ta thöôøng goïi ñoù laø toäi. Nhöng bôûi vì oâng khoâng tin raèng oâng laø moät toäi nhaân trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hôn nöõa phaân ñoaïn treân noùi vôùi chuùng ta raèng khoâng coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Tuy nhieân, söï tuyeân boá naøy khoâng döïa treân caùi goïi laø Hoïc thuyeát Bieän hoä, laø hoïc thuyeát maø caùc toân giaùo theá giôùi coâng nhaän. ‘Tín ñieàu cuûa con ngöôøi quan taâm ñeán söï coâng chính bôûi ñöùc tin’ noù laø moät giaû thuyeát noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå yù ñeán söï coâng chính cuûa moät ngöôøi ngay caû ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø moät ngöôøi coâng chính vaø coù toäi loãi trong loøng hoï chæ bôûi vì ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa Jeâsus. Nhöng ñaây laø söï hieåu sai. Laøm theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå noùi doái vaø goïi toäi nhaân laø voâ toäi ñöôïc? Ngaøi khoâng laøm ñieàu naøy. Thay vì ñoù Ngaøi seõ goïi moät toäi nhaân baèng caùch noùi, “Ngöôi ñang ñoái dieän vôùi söï cheát khoâng theå traùnh khoûi bôûi nhöõng toäi loãi cuûa ngöôi; haõy tin nôi söï coâng chính cuûa Ta ñaõ ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh!” 


Ngaøy nay nhieàu ngöôøi coá gaéng hôïp lyù hoùa ñöùc tin sai laïc cuûa hoï vaø coá gaéng ñaït ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch baùm vaøo nhöõng hoïc thuyeát chuû nghóa. Nhöng loaïi ñöùc tin naøy raát sai laïc vaø nguy hieåm. Neáu Chuùa Jeâsus laø Chuùa cuûa leõï thaät, coù leõ naøo Ngaøi coù theå goïi moät toäi nhaân laø moân ñoà cuûa Ngaøi. Nhöng baïn phaûi nhaän bieát raèng Chuùa Jeâsus, laø Leõ thaät, khoâng goïi moät toäi nhaân laø coâng chính vaø voâ toäi. Goïi moät toäi nhaân laø coâng chính vaø voâ toäi laø ñieàu khoâng bao giôø coù tröôùc söï coâng chính, coâng bình vaø thieâng lieâng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Baïn phaûi nhaän bieát raèng söï giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa baïn khoâng chæ ñeán bôûi tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø söï coâng chính ñoù seõ trôû neân laø cuûa baïn. Ngay caû neáu baïn tin nôi Chuùa Jeâsus, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng goïi baïn laø coâng chính neáu baïn khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng thöïc teá thì ngaøy nay nhöõng giaùo lyù Thaùnh hoaù töø töø vaø xöng Coâng nghóa thì ñöôïc nhieàu ngöôøi chaáp nhaän nhö nhöõng giaùo lyù chính thoáng cuûa Cô Ñoác Nhaân. Nhöng moät ít ngöôøi nhaän ra raèng caùi goïi laø nhöõng giaùo lyù chính thoáng treân thöïc teá coù theå ngaên trôû ngöôøi ta ñeán vôùi söï hieåu bieát vaø nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi tin nôi nhöõng giaùo lyù naøy maø khoâng nhaän ra raèng thöïc ra hoï ñang choáng laïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhieàu ngöôøi ñaõ khoâng nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng giaùo lyù nhö vaäy cuoái cuøng ñaõ trôû neân nhöõng hoøn ñaù vaáp chaân cuûa chính hoï. 

Neáu baïn muoán trôû neân moät Cô Ñoác Nhaân thaät söï, baïn phaûi kyõ luaät baûn thaân baïn baèng Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå nhaän ra baïn coù ñang thaät söï ôû trong Ñaáng Christ hay khoâng. Vaø ñeå laøm nhö vaäy, baïn phaûi nghe, nhìn vaø hieåu Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Haõy töï hoûi, “Ñöùc tin cuûa toâi trong Chuùa Jeâsus coù phaûi laø ñöùc tin ñuùng hay khoâng? Khi toâi noùi raèng toâi tin nôi Chuùa Jeâsus, chaüng phaûi toâi chæ ñang thöïc haønh toân giaùo sao? Coù phaûi toâi ñang ñöùng chính giöõa, khoâng ôû trong cuõng khoâng ôû ngoaøi Chuùa Jeâsus khoâng?” Ñaây laø thôøi gian cho baïn ñeå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch tin vaøo ñoù vaø ôû trong ñöùc tin thaät ñeå “Khoâng coù söï ñoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.” 


Trong saùch EÂ-pheâ-soâ chuùng ta coù theå thöôøng gaëp caâu “qua söï cöùu chuoäc trong Ñöùc Chuùa Jeâsus.” Ñaây coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh saün vaø choïn löïa chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeå cöùu chuùng ta khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc chuoäc bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Chuùa Jeâsus vaø ôû trong Ñaáng Christ laø nhöõng ngöôøi ñaõ hoaøn toaøn ñöôïc xoùa saïch toäi loãi. Vì theá, nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho bôûi Chuùa chuùng ta, thì khoâng phaûi bò söï ñoaùn phaït naøo trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ nöõa. Khi moät ngöôøi naøo ñoù tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì ngöôøi ñoù trôû neân ngöôøi nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Chuùa chuùng ta vaø laø ngöôøi giaûng ra Phuùc aâm naøy.

Nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø ñaõ böôùc vaøo trong caùnh tay roäng môû cuûa Ngaøi thì khoâng coøn toäi loãi nöõa. Ñaây laø leõ thaät vaø caâu giaûi ñaùp chính xaùc. Bôûi vì pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù ñaõ laøm cho taát caû toäi loãi cuûa nhöõng ngöôøi ôû trong Ñaáng Christ bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bieán maát, hoï khoâng theå naøo coù toäi nöõa. Do ñoù nhöõng ngöôøi ôû trong Ñaáng Christ thaät söï khoâng coù toäi. Leõ thaät naøy – khoâng coù toäi cho nhöõng ngöôøi ôû trong Ñaáng Christ – laø caâu traû lôøi ñöôïc tìm thaáy trong Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vaø nhö vaäy, khoâng coù gì raéc roái veà vaán ñeà toäi loãi. Khi baïn tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì baïn cuõng coù theå trôû neân coâng chính thaät söï. Bieát vaø tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh maø coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñoù, baïn seõ trôû neân moät ngöôøi tín ñoà coâng chính, laø ngöôøi ôû trong Ñaáng Christ. 


Giaû söû raèng chuùng ta ñang ñoái dieän vôùi moät vaán ñeà raát khoù khaên. Neáu chuùng ta thaät söï muoán tìm ra caùch giaûi quyeát vaán ñeà naøy, thì chuùng ta phaûi tieáp tuïc tìm giaûi phaùp baát chaáp nhöõng khoù khaên vaø vaát vaû maø chuùng ta coù theå gaëp phaûi. Cuõng nhö vaäy, nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus nhöng chöa böôùc vaøo trong Ngaøi phaûi tìm kieám söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Moät soá ngöôøi nghó raèng ñaïo Cô Ñoác chæ laø moät trong nhieàu toân giaùo treân theá giôùi, vaø coá gaéng tìm caùch giaûi quyeát toäi loãi cuûa hoï baèng caùch ñeán vaø tin nhöõng hoïc thuyeát nhö giaùo lyù cuûa vieäc Neân Thaùnh töø töø. Nhöng hoï seõ sôùm nhaän ra raèng ngay caû nhöõng hoïc thuyeát ñoù laãn söï coâng chính cuûa rieâng hoï cuõng khoâng theå naøo röõa saïch toäi loãi cuûa hoï. Thay vaøo ñoù hoï seõ phaùt hieän raèng vaán ñeà toäi loãi cuûa hoï coù theå deã daøng ñöôïc giaûi quyeát bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Neáu baïn muoán trôû thaønh moät Cô Ñoác Nhaân thaät, baïn phaûi nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöng nhöõng ngöôøi theo toân giaùo coá gaéng ñeå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch ñaït ñeán nhöõng hoïc thuyeát nhö Giaùo lyù Neân thaùnh töø töø vaø Giaùo lyù Xöng nghóa trong söï coá gaéng cuûa hoï ñeå giaûi quyeát taát caû nhöõng vaán ñeà cuûa toäi loãi baèng nhöõng vieäc laøm cuûa rieâng hoï. Ñöùc tin nhö vaäy hình thaønh döïa treân nhöõng lôøi caàu nguyeän aên naên xöng toäi, laø ñieàu maø cuoái cuøng khoâng theå giaûi cöùu hoï khoûi söï huûy dieät chaéc chaén bôûi vì hoï trôû neân toäi loãi caøng hôn khi hoï nhìn thaáy toäi loãi cuûa hoï trong khi duøng ñeán nhöõng lôøi caàu nguyeän nhö vaäy. 

Nhöng nhöõng ngöôøi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, duø hoï coù theå bò yeáu ñuoái trong xaùc thòt cuûa hoï, hoï vaãn ñöôïc giaûi quyeát taát caû nhöõng toäi loãi bôûi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi nieàm tin thì khoâng coøn toäi loãi trong taâm trí hoï, vaø nhö vaäy seõ khoâng coù söï ñoaùn phaït naøo daønh cho hoï. Bôûi vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong Chuùa Jeâsus 


Caâu 2 noùi, “Vì ñieàu chi luaät phaùp khoâng laøm noåi, taïi xaùc thòt laøm cho luaät phaùp ra yeáu ñuoái, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm roài: Ngaøi ñaõ vì côù toäi loãi sai chính Con mình laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi chuùng ta, vaø ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt” Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho con ngöôøi 2 luaät, luaät phaùp cuûa Thaùnh Linh söï soáng trong Chuùa Jeâsus vaø luaät phaùp cuûa toäi loãi vaø söï cheát. Nhö Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta, luaät phaùp cuûa Thaùnh linh söï soáng ñaõ buoâng tha chuùng ta khoûi luaät phaùp cuûa toäi loãi vaø söï cheát, khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Baïn phaûi nhaän ra vaø hieåu leõ thaät ñöôïc noùi leân bôûi Phao-loâ naøy ñeå nhaän ñöôïc cuoäc soáng môùi. Leõ thaät naøy daønh cho taát caû moïi ngöôøi treân theá giôùi naøy. 

Chuùng ta cuõng ñöôïc buoâng tha khoûi luaät phaùp cuûa toäi loãi vaø söï cheát bôûi tin nôi luaät cuûa Thaùnh linh söï soáng; neáu khoâng chuùng ta seõ bò daãn ñeán söï huûy dieät chaéc chaén döôùi luaät phaùp cuûa toäi loãi vaø söï cheát. Nhöng bôûi tin trong loøng cuûa chuùng ta vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Chuùa Jeâsus – ñoù laø pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù – chuùng ta nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ngaøi, chòu döôùi luaät cuûa Thaùnh linh söï soáng, vaø nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi ñaõ chuaån bò cho chuùng ta. Vaäy thì, baïn coù theå tìm Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeå ñöôïc tha thöù taát caû toäi loãi cuûa baïn ôû ñaâu? Ñoù laø ôû trong pheùp Baùp tem maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän nôi Giaêng vaø Thaäp töï giaù maø treân ñoù Ngaøi ñaõ ñoå huyeát. Noùi caùch khaùc, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc tìm thaáy trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 


Vaäy thì, Phuùc aâm cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ buoâng tha chuùng ta khoûi luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát laø gì? Ñoù laø Phuùc aâm raèng Chuùa chuùng ta ñaõ sanh ra trong theá gian naøy, ñaõ chòu Baùp tem bôûi Giaêng luùc 30 tuoåi ñeå gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi, chòu ñoùng ñinh treân Thaäp töï giaù, vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát, taát caû ñieàu ñoù xaõy ra ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta – ñaây laø Phuùc aâm ñaõ ñöôïc thöïc hieän bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi bieát raèng loaøi ngöôøi höôùng veà söï phaïm toäi bôûi vì söï yeáu ñuoái cuûa hoï, neân Ngaøi ñaõ coù chöông trình ñeå cöùu taát caû toäi nhaân ra khoûi toäi loãi cuûa hoï baèng caùch ban cho hoï Phuùc aâm cuûa söï cöùu roãi maø trong ñoù coù theå giaûi thoaùt hoï khoûi luaät phaùp cuûa toäi loãi vaø söï cheát. Ñaây laø Phuùc aâm ñuùng cuûa söï chuoäc toäi ñaõ tìm thaáy trong pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus bôûi Giaêng vaø Huyeát cuûa Ngöôøi treân Thaäp töï giaù. Bôûi tin nôi Phuùc aâm naøy, taát caû con ngöôøi coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi luaät söï cheát bôûi toäi loãi cuûa hoï – söï coâng chính naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø luaät cuûa söï soáng maø ñaõ giaûi cöùu loaøi ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho con ngöôøi Lôøi cuûa Luaät phaùp vaø ñònh raèng ai khoâng soáng bôûi Luaät phaùp cuûa Ngaøi laø moät toäi nhaân. Cuøng luùc ñoù, Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng ñònh moät luaät maø noù coù theå giaûi cöùu toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï. Luaät cöùu roãi naøy laø leõ thaät aån trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø luaät aân ñieån ñem söï soáng ñôøi ñôøi cho taát caû nhöõng ai tin vaøo ñoù. Luaät chuoäc toäi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh cho loaøi ngöôøi laø luaät ñöùc tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh – ñoù laø, pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù – vaø ñöùc tin naøy laø luaät söï soáng maø coù theå maëc cho hoï söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vaäy thì, ai coù theå choáng nghòch laïi luaät söï soáng naøy? Baát cöù ai tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa theá gian, vaø bôûi ñöùc tin naøy ngöôøi ñoù seõ ñöôïc nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Laøm theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho baïn luaät cuûa Thaùnh linh söï soáng? Baèng caùch sai Jeâsus, Con cuûa Ngaøi ñeán trong theá gian naøy, ñöôïc sanh ra bôûi nöõ ñoàng trinh, bôûi ñaët ñeå taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân Ngaøi qua pheùp Baùp-tem cuûa Ngaøi bôûi Giaêng, cho Ngaøi cheát treân Thaäp töï giaù ñeå traû giaù vì taát caû toäi loãi naøy, bôûi söï phuïc sinh Ngaøi töø coõi cheát – vì theá loaïi boû taát caû toäi loãi cuûa theá gian vaø khieán Chuùa Jeâsus trôû neân Cöùu Chuùa cuûa moïi toäi nhaân. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho taát caû nhöõng ngöôøi tin nôi leõ thaät naøy söï tha thöù vaø cuoäc soáng môùi, vaø ñaây laø luaät cuûa Thaùnh linh söï soáng maø Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta. 


Vaäy thì, luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát laø gì? Ñoù laø nhöõng ñieàu raên maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho loaøi ngöôøi. Luaät phaùp ñaõ ñònh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi trình baøy chi tieát nhöõng ñieàu raên cuûa Ngaøi treân nhöõng “haõy vaø ñöøng”, vaø ai laøm sai nhöõng ñieàu raên naøy seõ laø phaïm toäi, vaø giaù söï cheát cuûa ngöôøi naøy seõ ñöôïc traû bôûi hình phaït nôi hoûa nguïc. 

Vì theá moïi ngöôøi ñöôïc ñaët döôùi luaät cuûa söï cheát, nhöng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi luaät cuûa söï cheát naøy baèng pheùp Baùp tem vaø söï ñoå huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Chaúng coù ai ngoaøi Chuùa Jeâsus coù theå cöùu moïi toäi nhaân ra khoûi toäi loãi cuûa hoï, vaø khoâng coù caùch naøo khaùc ngoaøi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Vì theá baïn phaûi bieát vaø tin Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán trong theá gian naøy ñeå cöùu baïn nhö theá naøo vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì. 

Tuy nhieân, ngaøy nay coù nhieàu ngöôøi laø nhöõng ngöôøi baøy toû ñöùc tin trong Chuùa Jeâsus vaø laø nhöõng ngöôøi hieåu bieát roû moät caùch chi tieát veà Luaät phaùp – ñoù laø, luaät phaùp cuûa toäi loãi vaø söï cheát – vaø hôn nöõa laø nhöõng ngöôøi hoaøn toaøn choái boû Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ giaûi cöùu hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï. Nhieàu ngöôøi vaãn tieáp tuïc tin nôi Chuùa Jeâsus maø choái boû leõ thaät naøy. Töø ñaây chuùng ta coù theå nhìn thaáy Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ aån giaáu bao laâu. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy khaùc vôùi Phuùc aâm chæ chöùa ñöïng ñöùc tin nôi Thaäp töï giaù. Nhieàu ngöôøi chæ ñaët söï quan troïng lôùn treân huyeát cuûa Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù, nhöng Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa Jeâsus ñaõ ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù bôûi vì Ngaøi ñaõ gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian khi Ngaøi chòu baùp tem bôûi Giaêng, chöù khoâng phaûi khi Ngaøi bò ñoùng ñinh. 


Baïn phaûi nhaän bieát raèng söï khaùc nhau trong hieåu bieát naøy aûnh höôûng hoaøn toaøn ñeán söï khaùc nhau giöõa ñi ñeán thieân ñaøng hay hoûa nguïc. Noù coù theå coù veõ nhö chæ laø moät söï khaùc nhau nhoû nhaët, nhöng hai söï hieåu bieát naøy khaùc nhau hoaøn toaøn, ñöa ñeán nhöõng haäu quaû cô baûn khaùc nhau. Ñoù laø taïi sao khi baïn mong öôùc tin nôi Chuùa Jeâsus nhö Cöùu Chuùa cuûa baïn, baïn phaûi xoaùy ñöùc tin cuûa baïn quanh Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Chæ bôûi laøm nhö vaäy baïn môùi coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa baïn. Vaø ngaøy nay coù quaù nhieàu ngöôøi thöôøng baøy toû ñöùc tin nôi Chuùa Jeâsus nhöng vaãn tieáp tuïc choái boû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ngöôøi naøy coá gaéng ñöùng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø nhöõng ngöôøi troïn veïn bôûi coá gaéng phaïm thaät ít toäi vaø bôûi coá gaéng töï thaùnh hoùa. Nhöng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø ñieàu gì ñoù coù theå ñaït ñeán bôûi nhöõng yù nghó, nhöõng noå löïc, nhöõng vieäc laøm rieâng cuûa con ngöôøi. Chæ bôûi tin nôi leõ thaät cuûa söï chuoäc toäi ñöôïc aån trong leõ thaät Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì con ngöôøi môùi coù theå ñaït ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi coá gaéng ñeå töï thaùnh hoùa bôûi tuaân theo Luaät phaùp laø moät ñöùc tin ngu xuaån. Khoâng coù ai coù theå tuaân theo taát caû nhöõng ñoøi hoûi cuûa Luaät phaùp. Bôûi söï ñoaùn phaït toäi loãi trong thaân xaùc cuûa Chuùa Jeâsus 


Caâu 3 noùi, “Vì ñieàu chi luaät phaùp khoâng laøm noåi, taïi xaùc thòt laøm cho luaät phaùp ra yeáu ñuoái, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm roài: Ngaøi ñaõ vì côù toäi loãi sai chính Con mình laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi chuùng ta, vaø ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt.” Chuùng ta coù theå tìm ra töø trong phaân ñoaïn naøy ñuùng nhö chi tieát maø Phao-loâ laøm chöùng veà luaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. ÔÛ ñaây, Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Cha ñaõ ñaët taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân Chuùa Jeâsus nhö theá naøo: “Ngaøi ñaõ vì côù toäi loãi sai chính con mình laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi cuûa chuùng ta, vaø ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt.” 

Noù coù nghóa gì khi noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt? Noù coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Cha ñaõ sai Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi ñeán trong theá gian naøy, cho Ngaøi chòu Baùp tem bôûi Giaêng ñeå ñaët taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân thaân theå ngöôøi, vaø bôûi ñoù taåy saïch vónh vieãn toäi loãi cuûa nhöõng ngöôøi tin. Ñaây laø taïi sao Kinh thaùnh cheùp “ñieàu gì luaät phaùp khoâng theå laøm… Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm.” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ xoùa ñi taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi ñaët chuùng treân Con cuûa Ngaøi. Vaø bôûi söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù vaø ñöôïc soáng laïi töø coõi cheát, taát caû toäi loãi ñaõ khoâng coøn nöõa. 


Ñaây laø Phuùc aâm cuûa leõ thaät, laø phuùc aâm cöùu baïn, vaø Phuùc aâm naøy laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng gì Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi Ni-coâ-ñem trong Giaêng 3:5, “Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng ngöôi, neáu moät ngöôøi chaúng nhôø nöôùc vaø Thaùnh Linh maø sanh, thì khoâng ñöôïc vaøo nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.” laø ñuùng Phuùc aâm naøy. Phuùc aâm bieåu thò söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû khi Chuùa Jeâsus chòu baùp tem bôûi Giaêng, ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù, vaø soáng laïi töø coõi cheát. 

Ma-thi-ô 3:15 cheùp, “Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng bình nhö vaäy. Giaêng beøn vaâng lôøi Ngaøi.” Phaân ñoaïn naøy laøm chöùng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï bieåu thò cuûa noù qua Chuùa Jeâsus. Khi Chuùa Jeâsus töø Ga-li-leâ ñeán soâng Gioâ-ñanh vaø muoán chòu baùp tem bôûi Giaêng Baùp-tít, nhöng luùc baáy giôø Giaêng ñaõ töø choái laøm ñieàu ñoù, oâng noùi, “Toâi caàn phaûi ñöôïc baùp tem nôi Ngaøi, sao Ngaøi laïi ñeán cuøng toâi?” Nhöng Chuùa Jeâsus yeâu caàu Giaêng vôùi gioïng nghieâm khaéc trong caâu sau ñaây, “Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm troïn moïi vieäc coâng chính nhö vaäy.” 

Vaäy thì, “laøm troïn moïi vieäc coâng bình/ chính” coù nghóa laø gì? Coù nghóa laø Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh treân Ngaøi taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua pheùp baùp tem cuûa Ngaøi nôi Giaêng. Khi Chuùa Jeâsus ra khoûi nöôùc sau khi chòu baùp tem, thì caùc töøng trôøi môû ra vaø Thaùnh linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï xuoáng nhö chim boà caâu. Keá ñoù “coù tieáng töø treân trôøi phaùn raèng, ‘Naøy laø Con yeâu daáu cuûa Ta, ñeïp loøng Ta moïi ñaøng.’” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ haøi loøng bôûi pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus maø qua ñoù Ngaøi gaùnh treân chính mình Ngaøi taát caû toäi loãi cuûa theá gian. ÔÛ ñaây chuùng ta thaáy taát caû 3 Ngoâi cuûa Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Cha, Ñöùc Chuùa Con vaø Ñöùc Thaùnh Linh, laø Ñaáng ñaõ quyeát ñònh cöùu con ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï vaø ñeå laøm troïn lôøi höùa naøy. 


Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng caùc taàng trôøi ñaõ môû ra khi Ngaøi chòu baùp tem, vaø coù moät tieáng noùi töø treân trôøi raèng, “Naøy laø Con yeâu daáu cuûa Ta, ñeïp loøng Ta moïi ñaøng.” Ñieàu naøy coù yù noùi raèng Ñöùc Chuùa Cha ñaõ vui loøng bôûi söï thaät raèng Con cuûa Ngaøi gaùnh taát caû toäi loãi cuûa theá gian ngay khi chòu baùp tem bôûi Giaêng. Bôûi vì Chuùa Jeâsus ñaõ chòu baùp tem, vaø vì pheùp baùp tem cuûa Ngaøi neân taát caû toäi loãi cuûa theá gian ñöôïc chaát treân thaân theå cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ laøm troïn taát caû söï coâng chính bôûi chòu ñoùng ñinh treân Thaäp töï giaù vaø soáng laïi töø coõi cheát. 

Noùi caùch khaùc, Chuùa Jeâsus ñaõ chòu baùp tem bôûi Giaêng ñeå laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Keá ñoù Ngaøi chòu cheát treân Thaäp töï giaù. Pheùp baùp tem vaø söï cheát naøy coù yù nghóa laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh treân Ngaøi taát caû toâi loãi cuûa theá gian bôûi pheùp baùp tem cuûa Ngaøi, vaø ñoù laø lyù do taïi sao Ngaøi phaûi ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù. Vaø bôûi söï soáng laïi töø coõi cheát, Ngaøi ñaõ laøm troïn yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

“Taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” coù nghóa laø haønh ñoäng giaûi cöùu con ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï. Ñeå thöïc hieän haønh ñoäng giaûi cöùu naøy, Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh thay toäi loãi cuûa con ngöôøi bôûi pheùp baùp tem cuûa Ngaøi vaø ñaõ ñoå huyeát ra treân Thaäp töï giaù. Taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc laøm troïn bôûi phöông phaùp coâng bình vaø ñuùng ñaén nhaát. Pheùp baùp tem, huyeát, vaø söï soáng laïi cuûa Chuùa Jeâsus laø ñieàu laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi naøy laøm cho chuùng ta heát toäi, ñem chuùng ta ñeán vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ba ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët chöông trình naøy, Chuùa Jeâsus ñaõ laøm troïn ñieàu naøy, vaø Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng cho söï coâng chính ñoù ngay caû hieän nay. Baïn phaûi tin Lôøi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ “vì toäi loãi sai chính con mình laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi cuûa chuùng ta, vaø ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt.” 


Haõy töï hoûi chính baïn ñi. Haõy töï xeùt laáy chính baïn neáu baïn nghó baïn coù theå tuaân theo taát caû nhöõng ñieàu raên cuûa Luaät phaùp caùch hoaøn haûo trong cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa baïn. Dó nhieân, baïn seõ laøm heát khaû naêng ñeå tuaân theo, nhöng baïn seõ khoâng bao giôø soáng bôûi Luaät phaùp caùch hoaøn toaøn. Khi baïn phaïm chi tieát nhoû nhaát cuûa Luaät phaùp, coù nghóa laø baïn ñang phaïm taát caû (Gia-cô 2:10), vaø ñoù laø taïi sao moïi ngöôøi khoâng tröø moät ai ñeàu laø toäi nhaân tröôùc Luaät phaùp. 

Baïn coù theå thaät söï mong muoán tuaân theo Luaät phaùp vaø laøm heát söùc cuûa baïn, nhöng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi ñoøi hoûi nôi chuùng ta thì khoâng bao giôø coù theå ñaït ñeán bôûi tuaân theo Luaät phaùp. Baïn phaûi nhaän bieát raèng lyù do duy nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Luaät phaùp cuûa Ngaøi laø ñeå nhôø ñoù maø chuùng ta nhaän ra ñöôïc toäi loãi cuûa chuùng ta. Bôûi vì chuùng ta yeáu ñuoái trong xaùc thòt neân khoâng ai coù theå tuaân theo Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong phaïm vi ñaày ñuû nhaát cuûa noù. 

Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi muoán giaûi cöùu chuùng ta hoaøn toaøn ra khoûi toäi loãi, Ngaøi ñaõ sai Con cuûa Ngaøi ñeán theá gian naøy vaø cho Ngaøi chòu baùp tem bôûi Giaêng ñeå gaùnh thay toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi. Noùi caùch khaùc, bôûi chòu baùp tem nôi Giaêng trong xaùc thòt cuûa Ngaøi, taát caû toäi loãi cuûa theá gian ñeàu chaát treân xaùc thòt cuûa Ngaøi. Ñoù laø taïi sao Kinh thaùnh noùi “ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt” cuûa Chuùa Jeâsus, vaø ñoù laø caùch maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta thoaùt khoûi toäi. 

Chuùng ta phaûi bieát vaø tin laøm theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho toäi loãi chuùng ta khoâng coøn nöõa. Bôûi Con Ngaøi chòu baùp tem nôi Giaêng, ngöôøi ñaïi dieän cho loaøi ngöôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët ñeå taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta treân Chuùa Jeâsus. Keá ñoù Ngaøi cho Chuùa Jeâsus mang taát caû toäi loãi cuûa theá gian ñeán Thaäp töï giaù, vaø ñeå traû giaù thay cho nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta, Chuùa Jeâsus ñaõ ñoå huyeát vaø cheát treân ñoù. Bôûi söï soáng laïi cuûa Ngaøi töø coõi cheát, Ngaøi ñaõ môû con ñöôøng cöùu chuoäc cho taát caû nhöõng ai tin nôi ñoù. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù chöông trình nhö vaäy vaø vì theá Ngaøi thöïc hieän söï cöùu roãi cho chuùng ta.


Do ñoù chuùng ta phaûi tin trong loøng chuùng ta raèng pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù coù yù nghóa cho söï chuoäc toäi cuûa chuùng ta. Nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi tin chaéc nôi pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Baïn cuõng phaûi tin ñieàu naøy ñeå nhaän ñöôïc söï tha thöù cho taát caû toäi loãi cuûa baïn, vaø ñeå trôû neân coâng bình tuyeät ñoái vaø voâ toäi. Baïn phaûi hieåu bieát caùch ñuùng ñaén Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho toäi loãi chuùng ta maát ñi nhö theá naøo, vaø tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laøm theo yù muoán cuûa Ngaøi vaø tin vaøo ñoù, hôn laø tin nôi nhöõng noå löïc cuûa rieâng baïn.