Sermons

【Chapter 8-3】 < Roâ-ma 8:9-11 > Cô ñoác nhaân laø ai?< Roâ-ma 8:9-11 >

“Veà phaàn anh em, neáu thaät quaû Thaùnh Linh Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong mình, thì khoâng soáng theo xaùc thòt ñaâu, nhöng theo Thaùnh Linh; song neáu ai khoâng coù Thaùnh Linh cuûa Ñaáng Christ, thì ngöôøi aáy chaúng thuoäc veà Ngaøi. Vaäy neáu Ñaáng Christ ôû trong anh em, thì thaân theå cheát nhaân côù toäi loãi, maø thaàn linh soáng nhaân côù söï coâng bình. Laïi neáu Thaùnh Linh cuûa Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus soáng laïi töø trong keû cheát ôû trong anh em, thì Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ soáng laïi töø trong keû cheát cuõng seõ nhôø Thaùnh Linh Ngaøi ôû trong anh em maø khieán thaân theå hay cheát cuûa anh em laïi soáng.”Khoâng coù moät Cô ñoác nhaân thaät naøo laø khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trò trong hoï. Laøm theá naøo moät ngöôøi laø Cô ñoác nhaân maø khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng anh /chò aáy ñöôïc? Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta tin Chuùa Jeâsus hay khoâng thì khoâng phaûi laø caâu hoûi quan troïng nhöng chuùng ta tin Ngaøi maø coù khaùm phaù ra söï coâng chính cuûa Ngaøi hay khoâng. Ñöùc tin thaät ñoøi hoûi caùc thaùnh ñoà laø ñöùc tin saún saøng cho Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trò trong hoï. Söï hieän dieän cuûa Ñöùc Thaùnh Linh trong baïn xaùc ñònh baïn laø Cô ñoác nhaân hay khoâng. 


Theá neân, Phao-loâ noùi, “song neáu ai khoâng coù Thaùnh Linh cuûa Ñaáng Christ, thì ngöôøi aáy chaúng thuoäc veà Ngaøi.” Oâng noùi “baát cöù ai”. Noù khoâng loaïi tröø ngöôøi aáy laø Muïc sö, nhaø truyeàn giaùo, hay nhaø phuïc höng. Neáu moät ngöôøi khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng hoï, ngöôøi aáy khoâng thuoäc veà Ngaøi. Baïn phaûi nhôù raèng neáu moät ngöôøi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø daãn baïn ñeán vôùi söï nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh, baïn vaãn laø toäi nhaân vaø cuoái cuøng cuûa baïn laø ñòa nguïc. Vì theá taát caû chuùng ta neân quan taâm ñeán Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø trong ñoù coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Neáu Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trò trong chuùng ta, ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta cheát ñoái vôùi toäi loãi qua ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Baùp-tem cuûa Ñaáng Christ. Nhöng thaàn linh cuûa chuùng ta soáng vì chuùng ta nhaän ñöôïc söï coâng chính caùch môùi. Hôn nöõa, vaøo ngaøy Ñöùc Chuùa Jeâsus trôû laïi, thaân theå hay cheát cuûa chuùng ta seõ cuõng nhaän ñöôïc söï soáng. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi nghó ñeán Ñaáng ñaõ ban Thaùnh Linh cho chuùng ta. 


Neáu baïn khoâng coù ñöùc tin ñeå tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn seõ khoâng thuoäc veà Ñaáng Christ. Treân khía caïnh khaùc, neáu baïn coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï trong baïn. Khoâng coù ñöùc tin naøy, Ñöùc Thaùnh Linh khoâng cai trò treân ñôøi soáng baïn. Vì vaäy, neáu baïn khoâng coù lôøi cuûa söï cöùu chuoäc maø trong ñoù coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn khoâng thuoäc veà Ñaáng Christ, maëc duø beà ngoaøi cuûa baïn xöng nhaän vaø ñoïc thuoäc loøng baøi tín ñieàu caùc söù ñoà trong moãi buoåi nhoùm Chuùa nhöït. Neáu baïn khoâng thuoäc veà Ñaáng Christ, linh cuûa baïn seõ bò ruûa saû vaø noù seõ daãn baïn ñeán söï huûy dieät ñôøi ñôøi, duø laø baïn coù öôùc muoán laø ñieàu laønh bao nhieâu ñi nöõa.