Sermons

【Chapter 8-4】 < Roâ-ma 8:4-11 > Chaêm veà xaùc thòt sanh ra söï cheát, nhöng chaêm veà Thaùnh Linh sanh ra söï soáng vaø bình an< Roâ-ma 8:4-11 > 

“Haàu cho söï coâng bình maø luaät phaùp buoäc phaûi laøm ñöôïc troïn trong chuùng ta, laø keû chaúng noi theo xaùc thòt, nhöng noi theo Thaùnh Linh. Thaät theá, keû soáng theo xaùc thòt thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà xaùc thòt; coøn keû soáng theo Thaùnh Linh thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh Linh. Vaû, chaêm veà xaùc thòt sanh ra söï cheát, coøn chaêm veà Thaùnh Linh sanh ra söï soáng vaø bình an; vì söï chaêm veà xaùc thòt nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi noù khoâng phuïc döôùi luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi, laïi cuõng khoâng theå phuïc ñöôïc. Vaû, nhöõng keû soáng theo xaùc thòt, thì khoâng theå ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Veà phaàn anh em, neáu thaät quaû Thaùnh Linh Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong mình, thì khoâng soáng theo xaùc thòt ñaâu, nhöng theo Thaùnh Linh; song neáu ai khoâng coù Thaùnh Linh cuûa Ñaáng Christ, thì ngöôøi aáy chaúng thuoäc veà Ngaøi. Vaäy neáu Ñaáng Christ ôû trong anh em, thì thaân theå cheát nhaân côù toäi loãi, maø thaàn linh soáng nhaân côù söï coâng bình. Laïi neáu Thaùnh Linh cuûa Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus soáng laïi töø trong keû cheát ôû trong anh em, thì Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ soáng laïi töø trong keû cheát cuõng seõ nhôø Thaùnh Linh Ngaøi ôû trong anh em maø khieán thaân theå hay cheát cuûa anh em laïi soáng.”


Vieäc truyeàn giaùo ra nöôùc ngoaøi coù ñöôïc keát quaû khi ñaõ thöïc hieän qua vaên phaåm, laø ñieàu maø chuùng toâi ñang laøm hieän nay. Chuùng toâi ñöôïc ôn khi ñoïc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöùc tin cuûa chuùng toâi lôùn leân bôûi vì chuùng toâi tin nôi Lôøi cuûa Ngaøi. 

Con ngöôøi ñaõ chòu ñau khoå trong 5 theá kyû vöøa qua, bò ñaùnh löøa bôûi nhöõng hoïc thuyeát sai laïc nhö Giaùo lyù Thaùnh Hoùa töø töø vaø Giaùo lyù Xöng nghóa, vaø nhöõng hoïc thuyeát khaùc tuyeân boá raèng con ngöôøi coù theå ñöôïc cöùu chuoäc qua nhöõng lôøi caàu nguyeän aên naên. 

Roâ-ma 8:3 noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm nhöõng gì maø Luaät phaùp khoâng theå laøm ñöôïc bôûi vì noù yeáu ñuoái trong xaùc thòt. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Con Ngaøi laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi, vaø ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt cuûa Ngaøi, vaø xeùt xöû Ngaøi ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta.

 Hoâm nay, chuùng ta chuyeån sang Roâ-ma 8:4-11 veà phaàn leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Roâ-ma 8:3-4 cheùp, “Vì ñieàu chi luaät phaùp khoâng laøm noåi, taïi xaùc thòt laøm cho luaät phaùp ra yeáu ñuoái, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm roài: Ngaøi ñaõ vì côù toäi loãi sai chính Con mình laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi chuùng ta, vaø ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt, haàu cho söï coâng bình maø luaät phaùp buoäc phaûi laøm ñöôïc troïn trong chuùng ta, laø keû chaúng noi theo xaùc thòt, nhöng noi theo Thaùnh Linh.” Dó nhieân, caâu hoûi laø: Caâu naøy coù nghóa laø gì? Tröôùc nhaát, ñöøng soáng theo xaùc thòt coù nghóa laø gì? 


Ñaây coù nghóa laø ñöøng tìm kieám lôïi ích cuûa xaùc thòt. Ñoù laø ñeå phaân bieät giöõa nhöõng ham muoán cuûa Thaùnh linh vaø nhöõng ham muoán cuûa xaùc thòt, vaø ñeå traùnh xa nhöõng ngöôøi khoâng vaâng lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Caâu 5 cheùp,“Thaät theá, keû soáng theo xaùc thòt thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà xaùc thòt; coøn keû soáng theo Thaùnh Linh thì chaêm nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh Linh.” “Nhöõng söï thuoäc veà xaùc thòt” coù nghóa laø gì? Coù nghóa laø coù nhöõng ngöôøi, ngay caû nhöõng ngöôøi ñi nhaø thôø, (chöùa taùi sanh) tìm kieám nhöõng ham muoán cuûa rieâng hoï. 

Ñeå noùi caùch ñôn giaûn thì nhöõng Cô Ñoác Nhaân khoâng neân ñi nhaø thôø vì nhöõng muïc ñích tìm kieám nhöõng lôïi ích thöông maïi cuûa theá gian. Nhöõng ngöôøi naøy ñi ñeán nhöõng nhaø thôø lôùn, ñoâng ngöôøi ñeå giôùi thieäu vaø quaûng caùo coâng vieäc thöông maïi cuûa hoï, vôùi hy voïng kieám ñöôïc nhöõng khaùch haøng thöôøng xuyeân vaø laâu daøi. Hoï ñi nhaø thôø vaø tin nôi Chuùa Jeâsus cho lôïi ích xaùc thòt cuûa rieâng hoï. 


Coù nhöõng ngöôøi khaùc, (ngöôøi chöa taùi sanh) laø nhöõng ngöôøi daïy chuû nghóa beø phaùi trong coâng ñoàng Cô Ñoác Nhaân, vaø nhöõng ngöôøi daïy tín ñoà cuûa hoï chæ theo ñuoåi nhöõng phöôùc laønh vaät chaát, cuõng laø nhöõng ngöôøi soáng döïa theo xaùc thòt vaø chaêm veà nhöõng ñieàu thuoäc veà xaùc thòt. 

Chuùng ta coù theå deã daøng thaáy chuû nghóa beø phaùi trong coäng ñoàng Cô Ñoác Nhaân cuûa chuùng ta. Ai laø nhöõng ngöôøi beø phaùi naøy? Ñoù laø nhöõng ngöôøi löøa doái baûn thaân hoï vôùi ñöùc tin khoâng ñuùng choå cuûa hoï trong söï töï ñaéc veà giaùo phaùi cuûa hoï. Hoï noùi raèng giaùo phaùi cuûa hoï ñöôïc thaønh laäp bôûi oâng naøy oâng noï, hoï haûnh dieän vì coù nhöõng nhaø thaàn hoïc theá naøy theá noï, hoï coù toå chöùc lôùn theá naøy vaø ñöôïc bieát ñeán treân toaøn theá giôùi vaø coù moät truyeàn thoáng maïnh meõ naøy noï, vaø nhieàu ñieàu nöõa. Taát caû nhöõng söï khoaùc laùc naøy laø ñieàu laøm neân nhöõng söï kieâu caêng cuûa nhöõng ngöôøi naøy vaø döïa neân ñöùc tin cuûa rieâng hoï. Coù nhieàu ngöôøi (mang danh laø tín ñoà nhöng chöa taùi sanh – coù nghóa laø chöa phaûi laø tín ñoà) coù ñöùc tin nhö vaäy treân theá giôùi naøy. 

Nhöõng ngöôøi beø phaùi tin nôi Chuùa Jeâsus vì nhöõng lôïi ích rieâng cuûa xaùc thòt hoï. Nhöõng ngöôøi soáng theo xaùc thòt naøy vaãn khoe khoang veà Hoäi thaùnh cuûa hoï vaø ñöôïc phöôùc vaät chaát bôûi tham döï vaøo nhöõng Hoäi thaùnh lôùn. Moät vaøi Hoäi thaùnh coù muïc tieâu coäng ñoàng phoå bieán nhö “Haõy yeâu vôï cuûa baïn”. Nhöng ñaây laø yù nghóa cuûa “nhöõng ngöôøi soáng theo xaùc thòt”. Nhöõng Hoäi thaùnh coù neân ñeå söï chuù yù vaøo vieäc yeâu vôï nhö laø muïc ñích cuûa hoï khoâng? Hoï khoâng neân. Vaäy thì coù phaûi toâi noùi raèng chuùng ta khoâng neân yeâu vôï cuûa chuùng ta khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Nhöng nhöõng muïc tieâu nhö vaäy, duø toát ñeïp vaø haáp daãn, cuõng khoâng theå laø muïc tieâu cô baûn cuûa Hoäi thaùnh chuùng ta. 

Nhöõng ngöôøi soáng theo xaùc thòt chaêm veà nhöõng ñieàu thuoäc veà xaùc thòt. Coù raát nhieàu muïc sö ngaøy nay ñaõ bieán ñoåi hoï trôû neân nhöõng ngöôøi nhö vaäy bôûi hoï thích phaùt trieån thaønh vieân hoäi thaùnh vôùi muïc ñích taêng theâm tieàn daâng, vaø xaây duïng nhaø thôø lôùn hôn – nhöõng ñieàu naøy ñaõ trôû neân muïc ñích chính cuûa ñöùc tin hoï. Xaây döïng moät nhaø thôø to hôn, cao hôn, vaø roäng hôn ñaõ trôû neân muïc tieâu lôùn nhaát cuûa hoï. Ngay caû cho duø hoï noùi raèng qui tuï nhieàu tín ñoà hôn ñeå daãn hoï ñeán thieân ñaøng vaø hoï cuõng ñöa ra nhöõng lôøi bieän hoä khaùc, muïc ñích cuoái cuøng cuûa hoï cuõng chæ laø ñeå taêng theâm tieàn ñeå xaây nhöõng toøa nhaø thôø lôùn hôn. 

Ñeå laøm cho Hoäi thaùnh cuûa hoï ñi theo nhöõng ñieàu thuoäc veà xaùc thòt, hoï ñaõ khieán tín ñoà cuûa hoï trôû thaønh nhöõng ngöôøi cuoàng tín. Moät soá muïc sö ñaõ taïo söï thaønh coâng cuûa hoï treân khaû naêng cuûa hoï ñeå bieán giaùo ñoaøn cuûa hoï trôû neân nhöõng ngöôøi cuoàng tín, aûo töôûng vaø hoaøn toaøn laïc loái.Nhöõng ngöôøi soáng theo Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Tuy nhieân, coù nhöõng ngöôøi thöïc söï soáng theo Thaùnh linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong voøng nhöõng Cô Ñoác Nhaân. Nhöõng ngöôøi naøy soáng döïa vaøo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, tin nhöõng gì ñöôïc vieát trong Kinh thaùnh trong luùc phaûn ñoái nhöõng yù nghó rieâng cuûa hoï, laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Kinh thaùnh cheùp raèng nhöõng ngöôøi soáng theo Thaùnh linh chaêm veà nhöõng ñieàu thuoäc veà Thaùnh linh. Neáu chuùng ta ñaõ ñöôïc tha thöù taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta khoâng neân soáng caùch thieáu suy nghó, nhöng soáng xem xeùt treân coâng vieäc cuûa Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi soáng bôûi Thaùnh linh suy nghó caùch thuoäc linh vaø baét tay vaøo quyeát taâm laøm coâng vieäc cuûa Thaùnh linh. Haïnh phuùc cho nhöõng ngöôøi theo ñuoåi nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh. Ñaây laø nhöõng ngöôøi laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, cöùu nhöõng ngöôøi khaùc khoûi toäi loãi cuûa theá gian, vaø soáng bôûi ñöùc tin. Chuùng ta ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi cuûa chuùng ta vaø vì theá chuùng ta phaûi ñeå taâm thaàn cuûa chuùng ta treân nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh vaø soáng theo Ngaøi. 

Muïc ñích cho cuoäc soáng cuûa chuùng ta laø ñeå laøm troïn coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, ñoù laø ñeå truyeàn giaûng Phuùc aâm. Chuùng ta neân chaêm veà nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh Linh. Baïn ñaõ ñeå bao nhieâu taâm trí cuûa baïn treân nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh? Chuùng ta ñang tieán haønh moät cuoäc chieán thuoäc linh vaø chuùng ta phaûi thöïc haønh nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bôûi rao ra Phuùc aâm ñoù. Chuùng ta phaûi luoân luoân nghó veà nhöõng ñieàu laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø thaùch thöùc coâng vieäc cuûa Thaùnh linh baèng caùch chaêm veà nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ngay caû neáu chuùng ta coù theå yeáu ñuoái vaø ñaày söï thieáu soùt. Khi moät coâng vieäc ñaëc bieät ñaõ laøm xong, chuùng ta phaûi coøn coá gaéng nöõa ñeå laøm nhieàu vieäc hôn maø coù theå laøm vui loøng Chuùa. 

Hieän nay chuùng toâi ñang rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toaøn theá giôùi qua saùch vôû. Khoaûng 200 ñeán 300 ngöôøi nhaän nhöõng saùch Cô Ñoác taëng vaø saùch qua maïng löôùi internet ñeå vaøo trang Web cuûa chuùng toâi haøng ngaøy. Bôûi phaán ñaáu vôùi ñöùc tin cho vieäc giaûng rao Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeán moïi ngöôøi cho moïi nöôùc treân theá giôùi, chuùng toâi ñang phuïc vuï Phuùc aâm trong Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. Neáu chuùng ta khoâng chaêm veà nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh, thì chuùng ta khoâng theå ñöôïc ban cho traùi cuûa Thaùnh linh. Chuùng ta neân mang laáy coâng vieäc cuûa Ngaøi töøng caùi moät cuøng vôùi söï chaêm veà nhöõng ñieàu thuoäc veà Thaùnh linh. Thì chuùng ta seõ laøm vui loøng Chaøng Reå thuoäc linh cuûa chuùng ta, laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, nhö ngöôøi vôï tieát haïnh ñöôïc cheùp trong Chaâm ngoân ñoaïn 31. 


Caâu 8 cheùp, “Nhöõng keû soáng theo xaùc thòt thì khoâng theå laøm ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi.” Ñaây noùi ñeán nhöõng ngöôøi chöa nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi. “vì söï chaêm veà xaùc thòt nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi noù khoâng phuïc döôùi luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi, laïi cuõng khoâng theå phuïc ñöôïc. Vaû, nhöõng keû soáng theo xaùc thòt, thì khoâng theå ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Roâ-ma 8:7-8). Nhö vaäy, nhöõng toäi nhaân laø nhöõng ngöôøi chöa nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh thì khoâng theå laøm coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laãn laøm vui loøng Ngaøi. 

Nhöõng toäi nhaân khoâng khuaát phuïc baûn thaân hoï ñoái vôùi Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuõng khoâng khuaát phuïc tröôùc söï coâng chính cuûa Ngaøi. Hoï khoâng theå laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø vì hoï khoâng theå hieåu yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì, khi Ñöùc Thaùnh Linh khoâng ôû trong hoï. Ñieàu laøm vui loøng Chuùa laø ñeå tha thöù taát caû toäi loãi cuûa con nguôøi vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ngaøi khoâng vui vôùi söï toân ngôïi vaø thôø phöôïng cuûa nhöõng toäi nhaân. 

Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng vui loøng khi nhöõng toäi nhaân ca ngôïi Ngaøi. Khoâng caàn bieát nhöõng toäi nhaân ñöa cao tay cuûa hoï hay chaûy nöôùc maét trong söï thôø phöôïng bao nhieu, thì hoï cuõng khoâng theå laøm vui loøng Ngaøi. Nhöõng Cô Ñoác Nhaân toäi loãi coá gaéng laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi say söa vôùi nhöõng söï xuùc caûm. Hoï khoâng theå laøm vui loøng Chuùa. Nhöõng ngöôøi coù toäi loãi khoâng theå laøm vui loøng Chuùa bôûi vì hoï laø toäi nhaân. Khoâng caàn bieát hoï coá gaéng bao nhieâu ñi nöõa, toäi nhaân cuõng khoâng bao giôø coù theå laøm vui loøng Chuùa. Hoï saün loøng nhö theá naøo ñeå laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø vaán ñeà maø taïi sao hoï khoâng theå laøm vui loøng Ngaøi môùi laø vaán ñeà. 


Ñöùc Chuùa Trôøi coù vui loøng neáu ngöôøi ta xaây nhöõng nhaø thôø lôùn hôn khoâng? Khoâng. Neáu caàn thieát phaûi dôøi vaøo moät nhaø thôø lôùn hôn, vôùi muïc ñích ñoù thì moät nhaø thôø lôùn hôn neân ñöôïc xaây döïng. Nhöng xaây moät nhaø thôø lôùn hôn chæ vì muïc ñích xaây döïng thì noù hoaøn toaøn khoâng laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Thí duï, coù moät nhaø thôø noï ôû thò traán cuûa toâi, môùi duøng hôn 3 trieäu ñoâ la Myõ ñeå xaây moät nhaø thôø môùi, ngay caû khi nhaø thôø tröôùc kia naèm keá beân ñoù vaø vaãn coøn raát vöõng chaéc vaø tieän lôïi. Khi con soá tín ñoà chæ khoaûng 200-300 laø nhieàu nhaát, noù coù caàn thieát ñeå xaây moät nhaø thôø nhö vaäy khoâng? Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi ñöôïc xaây döïng bôûi nhöõng vieân gaïch. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta laø ñeàn thôø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø raèng Thaùnh linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong loøng cuûa ngöôøi coâng chính. 

Xaây moät nhaø thôø lôùn hôn khi caàn thieát laø ñuùng, nhöng coù phaûi xaây nhaø thôø lôùn hôn thì laøm vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Khoâng. Coù phaûi taäp hôïp nhieàu ngöôøi hôn trong moät nhaø thôø laø ñem vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Khoâng, baïn khoâng theå laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi chæ laøm nhöõng vieäc ñoù. Nhöõng ngöôøi ôû trong xaùc thòt khoâng theå laøm vui loøng Chuùa. 

Ñoâi khi, coù caû nhöõng ngöôøi coâng chính chæ theo ñuoåi lôïi ích cuûa xaùc thòt. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng theå laøm vui loøng Chuùa. Giöõa nhöõng ngöôøi coâng chính, vaãn coù nhöõng ngöôøi höôùng yù nghó cuûa hoï trong xaùc thòt nhö nhöõng toäi nhaân. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng theå laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Thöïc söï, hoï khoâng coù theå höôùng ñeán moät cuoäc soáng ñöùc tin khoûe maïnh trong Hoäi thaùnh, hoï than phieàn, böïc boäi vôùi Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ngay caû rôøi boû Hoäi thaùnh. 

Vì theá, chuùng ta laø nhöõng ngöôøi coâng chính neân höôùng ñeán moät cuoäc soáng coâng chính vaø laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, chöù khoâng phaûi moät cuoäc soáng chæ tìm kieám nhöõng lôïi ích cuûa xaùc thòt. Chuùng ta neân nghó treân nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi, phuïc vuï nhöõng coâng vieäc cuûa söï coâng chính Ngaøi, vaø duøng thaân theå, taâm thaàn, nhöõng gì thuoäc veà chuùng ta ñeå laøm coâng cuï cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta neân höôùng ñeán moät cuoäc soáng laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi ôû trong Thaùnh linh cuûa Ñaáng Christ 


Chuùng ta haõy cuøng nhau ñoïc caâu thöù 9. “Veà phaàn anh em, neáu thaät quaû Thaùnh Linh Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong mình, thì khoâng soáng theo xaùc thòt ñaâu, nhöng theo Thaùnh Linh; song neáu ai khoâng coù Thaùnh Linh cuûa Ñaáng Christ, thì ngöôøi aáy chaúng thuoäc veà Ngaøi.” 

Theo Phao-loâ, caâu naøy coù nghóa laø neáu chuùng ta tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh – noùi caùch khaùc, neáu chuùng ta tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi – vaø ñaõ ñöôïc mua chuoäc khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta, thì chuùng ta khoâng coøn ôû trong xaùc thòt nhöng ôû trong Thaùnh linh. Neáu ai coù Thaùnh linh trong loøng, thì ngöôøi aáy ñang ôû trong Ñaáng Christ, vaø neáu ai khoâng coù Thaùnh linh cuûa Ñaáng Christ, thì ngöôøi aáy khoâng thuoäc veà Ngaøi. 

Vì theá, chuùng ta khoâng ôû trong xaùc thòt nhöng ôû trong Thaùnh linh. Chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi ôû trong Thaùnh linh vaø ñaõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, khoâng neân queân raèng chuùng ta laø nhöõng chieán só cuûa söï coâng chính, laø nhöõng ngöôøi coù khaû naêng laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi nhö ngöôøi coâng chính trong Ñaáng Christ. Chuùng ta khoâng neân thaát voïng tröôùc söï yeáu ñuoái cuûa xaùc thòt chuùng ta, nhöng laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi ñöùc tin ñoù, maëc duø chuùng ta yeáu ñuoái, nhöng chuùng ta thuoäc veà Ngaøi vaø chuùng ta ôû trong Ngaøi, vaø vì ñoù chuùng ta laø nhöõng ngöôøi laøm vieäc cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta phaûi bieát raèng chuùng ta khoâng ñöôïc pheùp theo ñuoåi nhöõng lôïi ích cuûa xaùc thòt sau khi chuùng ta ñöôïc taùi sanh. Chuùng ta neân soáng trong söï hieåu bieát raèng ngöôøi coâng chính thì ñöôïc daønh rieâng ñeå chæ soáng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Caâu 10 cho chuùng ta thaáy Cô Ñoác Nhaân neân soáng nhö theá naøo: “Vaäy neáu Ñaáng Christ ôû trong anh em, thì thaân theå cheát nhaân côù toäi loãi, maø thaàn linh soáng nhaân côù söï coâng bình.” 


Söï thaät thì thaân theå chuùng ta ñaõ ñöôïc ñoùng ñinh vaø cheát vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ bôûi vì toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua vieäc laøm coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì söï coâng chính naøy, linh hoàn cuûa ngöôøi coâng chính coù ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Söï soáng ñôøi ñôøi! Chuùng ta neân bieát raèng nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc xöng coâng bình thì khoâng coøn ñöôïc pheùp soáng cho xaùc thòt cuûa rieâng hoï. Nhöõng ngöôøi khoâng soáng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sau khi taùi sanh thì caùch xa khoûi nhöõng ôn phöôùc cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta ñaõ ñöôïc daønh rieâng ñeå soáng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù leõ vaøi ngöôøi trong caùc baïn, sau khi ñöôïc taùi sanh bôûi nöôùc vaø Thaùnh linh, ñaõ coù yù nghó tuyeät voïng, “Kinh thaùnh noùi raèng nhöõng ngöôøi soáng trong xaùc thòt khoâng theå laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Chaéc toâi phaûi laø moät trong soá hoï.” Nhöng ñieàu ñoù khoâng ñuùng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taùi sanh chuùng ta ñeå soáng nhö nhöõng ngöôøi lính cuûa söï coâng chính Ngaøi. 

Moät soá ngöôøi nghó raèng ñieàu ñoù laø chaéc chaén bôûi vì hoï hieåu sai Kinh thaùnh. Ngay caû neáu moät soá ngöôøi coâng chính nghó raèng hoï khoâng theå soáng theo Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì thaân theå cuûa hoï soáng theo xaùc thòt vaø bôûi vì hoï yeáu ñuoái, söï thaät laø nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh trong hoï thì ñöôïc vui möøng bôûi laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khieán cho hoï vui veû, haïnh phuùc vaø maïnh meõ. Maët khaùc, moät cuoäc soáng khoâng laøm coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät cuoäc soáng khoâng coù ñoäng cô thuùc ñaåy, khoâng coù muïc ñích, moät cuoäc soáng ñaùng nguyeàn ruõa. 

Sau khi chuùng ta tieáp nhaän Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø ôû trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong chuùng ta. Ñöùc Thaùnh Linh ñeán treân vaø ngöï trong nhöõng ai nhaän ñaõ nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc. Ñieàu gì xaûy ra vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh ngöï vaøo? Hoï ñöôïc daønh rieâng ñeå phuïc vuï cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm coâng vieäc coâng chính cuûa Ngaøi. 


Toùm laïi, nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi vaø ñöôïc xöng coâng bình thì neân chæ soáng bôûi ñöùc tin. Ngöôøi coâng chính coù theå giöõ ñöùc tin cuûa hoï chæ khi hoï soáng bôûi ñöùc tin vaø laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu baïn nghó raèng baïn seõ soáng trong theá gian naøy bôûi xaùc thòt cuûa baïn maëc duø ñaõ ñöôïc xöng coâng bình, ñoù laø vì baïn chöa nhaän ra raèng baïn ñaõ ñöôïc nhaän söï tha thöù toäi loãi vaø soá phaän cuûa baïn ñaõ thaät söï ñöôïc thay ñoåi. 

Soá phaän cuûa ngöôøi coâng chính ñaõ ñöôïc thay ñoåi. Tröôùc khi hoï ñöôïc taùi sanh, hoï ñaõ soáng cho theá gian naøy vaø cho nhöõng muïc ñích cuûa rieâng hoï vaø ñaõ vui veû trong söï ham muoán xaùc thòt cuûa hoï. Tuy nhieân, sau khi ñöôïc taùi sanh, hoï khoâng theå soáng nhö vaäy nöõa. Chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi. Chuùng ta coù theå vui veû ngay caû khi chuùng ta thu nhaäp haøng tæ ñoàng khoâng? Trong khi chuùng ta coøn phaûi daâng ñôøi mình ñeå giaûi cöùu linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi khaùc trong theá gian naøy, laøm sao chuùng ta coù theå ñöôïc thoûa maõn vôùi nhöõng ñieàu chæ thuoäc veà vaät chaát? 

Noùi caùch khaùc, toâi ñang keâu baïn nghó thaät kyõ veà nhöõng ñieàu thuoäc veà xaùc thòt vaø nhöõng ñieàu thuoäc veà Thaùnh linh. Baïn khoâng phaûi laøm nhöõng ñieàu naøy ñeå bieát noù, taát caû nhöõng gì baïn phaûi laøm laø suy nghó thaät nghieâm chænh veà vaán ñeà naøy. 

Toâi ñaõ giaûng veà Roâ-ma töø ñoaïn 1 ñeán ñoaïn 6 trong saùch baøi giaûng Roâ-ma tröôùc cuûa toâi, vaø töø ñoaïn 7 ñeán ñoaïn 16 trong quyeån saùch naøy. Hai quyeån saùch baøi giaûng naøy, laø quyeån thöù tö vaø thöù naêm cuûa nhöõng quyeån saùch Cô Ñoác cuûa toâi, seõ ñöôïc phaân phaùt ñeán cho Cô Ñoác Nhaân treân theá giôùi ñeå ñoïc. Toâi chaéc raèng nhieàu ngöôøi seõ ñöôïc bieát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua nhöõng loaït saùch Cô Ñoác cuûa toâi. Qua Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus quyeån saùch baøi giaûng tröôùc cuûa toâi, toâi ñaõ coù noùi veà nhöõng söï daïy doå cô baûn veà söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Quyeån ñaàu tieân noùi veà Phuùc aâm, quyeån thöù hai thaûo luaän veà nhöõng vaán ñeà thaàn hoïc, vaø quyeån thöù ba noùi Baùp-tem Thaùnh Linh vaø caùch ñuùng ñaén ñeå nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh laø gì. Vaø quyeån thöù tö vaø thöù naêm naøy döïa treân saùch Roâ-ma ñi phaân tích nhöõng sai laïc veà caùc thuyeát thaàn hoïc, taïi sao toäi loãi khoâng maát ñi ngay caû khi Cô Ñoác Nhaân tin nôi Chuùa Jeâsus, vaø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc baøy toû nhö söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Toâi tin raèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ ñöôïc rao ra roäng raõi hôn treân theá giôùi qua nhöõng quyeån saùch naøy. Ñang coù moät söï phaùt trieån roõ reät trong vieäc giaûng rao Phuùc aâm qua quyeån saùch thöù nhaát vaø thöù hai thì chuùng toâi phaùt haønh quyeån saùch thöù ba. Hieän nay, sau quyeån thöù ba, caøng ngaøy caøng nhieàu ngöôøi hoûi xin quyeån thöù nhaát vaø thöù hai cuûa nhöõng loaït saùch Cô ñoác cuûa toâi. 

Sau khi hai quyeån saùch naøy ñöôïc phaùt haønh, chuùng toâi bieát ñöôïc quyeàn naêng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh tuyeät vôøi nhö theá naøo. Toâi caàu nguyeän raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban thaät nhieàu ôn phöôùc cho nhöõng ngöôøi tìm bieát söï coâng chính cuûa Ngaøi. Hoï seõ bieát laøm theá naøo ñeå hieåu saùch Roâ-ma, moät söï hieåu bieát bôûi ñöùc tin trong Phuùc aâm coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta ñang cuøng nhau laøm vieäc cho Phuùc aâm. Chaüng leõ khoâng phaûi baïn cuõng ñang laøm coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Baïn ñang uûng hoä ñoaøn muïc söï rao giaûng Phuùc aâm ñeå cöùu toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï. Khi chuùng ta trung tín trong nhieäm vuï cuûa chuùng ta vaø phuïc vuï Phuùc aâm, thaät nhieàu linh hoàn treân toaøn theá giôùi seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï. Vaäy thì, laøm theá naøo chuùng ta coù theå töø boû nhöõng coâng vieäc quyù baùu naøy vì coâng vieäc cuûa theá gian? 

Toâi muoán laøm roõ vôùi baïn raèng chuùng ta, nhöõng ngöôøi coâng chính, ñöôïc ñònh ñeå khoâng coøn soáng chæ cho xaùc thòt cuûa rieâng chuùng ta. Hieän nay, soá phaän cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc ñònh ñeå laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå cöùu linh hoàn, vaø soáng cho söï coâng chính naøy. Baïn phaûi bieát ñieàu naøy vaø soáng cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa baïn cho Ñöùc Chuùa Trôøi, cho Phuùc aâm thaät, vaø cho söï cöùu roãi cuûa nhöõng linh hoàn hö maát trong toäi loãi. 


Ñaây laø nhöõng gì maø saùch Roâ-ma noùi veà phaàn naøy. Chuùng ta haõy nhìn vaøo caâu 10 vaø 11. “Vaäy neáu Ñaáng Christ ôû trong anh em, thì thaân theå cheát nhaân côù toäi loãi, maø thaàn linh soáng nhaân côù söï coâng bình. Laïi neáu Thaùnh Linh cuûa Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus soáng laïi töø trong keû cheát ôû trong anh em, thì Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ soáng laïi töø trong keû cheát cuõng seõ nhôø Thaùnh Linh Ngaøi ôû trong anh em maø khieán thaân theå hay cheát cuûa anh em laïi soáng.”

 Phaân ñoaïn treân coù nghóa laø chuùng ta, thaân theå chuùng ta, ñaõ cheát töø laâu bôûi nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta. Nhöng taâm linh chuùng ta thì soáng bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöùc tin. Neáu ai tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì ngöôøi ñoù seõ ñöôïc söï soáng môùi. Chuùng toâi ñaõ ñöôïc söï soáng môùi bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Caâu 11 noùi, “Laïi neáu Thaùnh Linh cuûa Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus soáng laïi töø trong keû cheát ôû trong anh em, thì Ñaáng laøm cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ soáng laïi töø trong keû cheát cuõng seõ nhôø Thaùnh Linh Ngaøi ôû trong” Ñieàu naøy coù nghóa laø Ngaøi seõ laøm cho chuùng ta soáng laïi vaøo thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theá gian. Cuoäc soáng maø chuùng ta ñaõ soáng tröôùc kia laø chæ soáng cho xaùc thòt cuûa chuùng ta, nhöng soá phaän cuûa chuùng ta ñaõ thay ñoåi ñeå soáng cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa chuùng ta cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Baïn coù theå seõ bò buoàn chaùn vôùi cuoäc soáng cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính, maø nghó raèng, “Chaéc chaén laø nhöõng ngöôøi coâng chính seõ thöôøng nhoùm laïi ñeå noùi nhöõng gì hoï noùi.” Tuy nhieân, ngay caû khi nghe nhöõng tieáng ngaùp daøi cuûa nhöõng ngöôøi tín ñoà taùi sanh ñang ngoài keá beân baïn hoaêïc ngay caû khi laéng nghe nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa hoï vaø nhöõng tieáng noùi seõ ñoåi môùi taâm thaàn cuûa baïn neáu baïn ôû trong Hoäi thaùnh. Ñoù laø vì Ñöùc Thaùnh Linh laøm vieäc trong Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trong loøng cuûa nhöõng tín ñoà. Taâm thaàn cuûa baïn seõ ñöôïc ñoåi môùi vaø baïn seõ coù ñöôïc nhöõng söùc löïc môùi trong loøng baïn, ñöôïc nuoâi bôûi baùnh söï soáng thuoäc linh, vaø coù ñöôïc traùch nhieäm thuoäc linh ñeå ñi ra vaø laøm nhöõng coâng vieäc thuoäc linh. 

Baïn coù theå ñöôïc nhaéc nhôû taïi nôi nhoùm laïi cuûa nhöõng tín ñoà. Vieäc baïn taùch rôøi khoûi theá gian baøy toû raèng cuoäc soáng cuûa baïn ñaõ ñöôïc thay ñoåi. Ñoù laø taïi sao nhöõng ngöôøi soáng theo xaùc thòt chaêm veà nhöõng söï thuoäc veà xaùc thòt, nhöng nhöõng ngöôøi soáng theo Thaùnh linh chaêm veà nhöõng vieäc thuoäc veà Thaùnh linh. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi hieän nay ñaõ trôû neân coâng chính, khoâng coøn soáng theo xaùc thòt nöõa. Ngöôøi coâng chính khoâng coøn muoán soáng noâ leä cho toäi loãi nöõa. Chuùng ta chæ muoán soáng theo Thaùnh linh vaø chaêm nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh. Ngöôøi coâng chính laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Thaùnh linh, laø coâng vieäc chinh phuïc nhöõng linh hoàn toäi nhaân ñem hoï ñeán vôùi Ñaáng Christ. 


Chuùng ta phaûi laøm vieäc caät löïc cho coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, töø boû nhöõng yù nghó rieâng cuûa chuùng ta cho coâng vieäc cuûa Ngaøi, vaø chaêm veà nhöõng coâng vieäc ñoù. Baây giôø chuùng ta phaûi soáng cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa chuùng ta trong con ñöôøng naøy. Soá phaän cuûa baïn ñaõ ñöôïc thay ñoåi ñeå soáng chæ cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi vì baïn ñaõ nhaän ñöôïc söï cöùu chuoäc bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Toâi mong raèng baïn hieåu bieát leõ thaät naøy. 

Toâi raát tieác, nhöng baïn khoâng coøn coù theå trôû laïi theá gian vaø trôû neân moät noâ leä cho toäi loãi nöõa. Neáu baïn trôû laïi theá gian baây giôø, coù nghóa laø baïn ñang höôùng veà söï cheát cuûa chính baïn. Chaêm veà xaùc thòt sanh ra söï cheát. Taâm linh cuûa baïn seõ cheát, taâm thaàn cuûa baïn seõ cheát, vaø thaân theå cuûa baïn cuõng seõ cheát, neáu baïn vaãn coøn theo ñuoåi nhöõng ham muoán xaùc thòt. Daân Y-sô-ra-eân ñaõ khoâng trôû laïi EÂ-díp-toâ trong luùc hoï ra ñi; maø coù theå hoï cuõng khoâng vui khi gaëp phaûi moät ngöôøi EÂ-díp-toâ sau khi baêng qua Bieån Ñoû. Cuõng gioáng nhö vaäy, chuùng ta laø nhöõng ngöôøi xöng coâng bình khoâng theå trôû laïi EÂ-díp-toâ, maø cuõng khoâng vui trong vieäc gaëp gôõ moät ngöôøi EÂ-díp-toâ thuoäc linh. 

Neáu moät ngöôøi coâng chính, moät ngöôøi taùi sanh ñi vaøo theá gian vaø soáng vôùi nhöõng toäi nhaân cuûa theá gian, ngöôøi ñoù coù theå mong muoán trôû laïi Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch phaùt ñieân. Ngöôøi ñoù seõ nhôù Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá chuùng ta haõy soáng vôùi söï chaêm veà nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh. 

Nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh coù nghóa laø gì? Chaúng phaûi ñoù laø nhöõng söï thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Chaúng phaûi ñoù laø nhöõng söï phuïc vuï cho Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Vaø coøn nöõa, chaúng phaûi chuùng ta yeáu ñuoái vaø baát toaøn sao? Baïn yeáu ñuoái, vaø toâi cuõng vaäy. Nhöng chaúng phaûi baïn ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi ngay caû khi baïn yeáu ñuoái vaø baát toaøn sao? Dó nhieân laø baïn ñaõ ñöôïc nhaän! Vaäy thì Ñöùc Thaùnh Linh coù ôû trong baïn khoâng? Caâu traû lôøi laø chaéc chaén coù! 


Vaäy thì, chuùng ta coù khaû naêng chaêm veà nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh hay khoâng? Dó nhieân laø chuùng ta coù theå – Chuùng ta hoaøn toaøn coù khaû naêng chaêm veà nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh. Baïn coù bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thay ñoåi soá phaän cuûa baïn ñeå nhôø ñoù maø baïn coù theå laøm nhöõng vieäc cuûa Thaùnh linh khoâng? Baïn coù tin ñieàu naøy khoâng? 

Baây giôø taâm thaàn chuùng ta ñaõ ñöôïc thay ñoåi. Duø baïn khoâng bieát raèng taâm thaân cuûa baïn ñaõ ñöôïc thay ñoåi nhöng thöïc teá thì noù ñaõ ñöôïc thay ñoåi, thì noù chæ laø daáu hieäu raéc roái cho baïn. Baïn phaûi ñeå taâm thaàn cuûa baïn kieân ñònh ñoái vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi ñoù Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laø nhaø cuûa baïn, nhöõng tín höõu cuûa baïn seõ laø cha me,anh chò em cuûa baïn- noùi caùch khaùc, laø gia ñình cuûa baïn – trong cuøng Thaùnh linh. Moïi ngöôøi trong Hoäi thaùnh baïn seõ trôû neân gia ñình cuûa baïn. Neáu baïn ñaõ khoâng nghó vaäy tröôùc ñaây, thì ñaây laø luùc ñeå xem xeùt laïi vaø haõy suy nghó caån thaän veà söï daïy doã naøy. 

Ñöøng nghó raèng chæ gia ñình xaùc thòt vaø huyeát thoáng môùi laø gia ñình cuûa baïn. Ñaây laø nhaø cuûa baïn vaø laø nhaø cuûa moïi ngöôøi taùi sanh. Caùc baïn ñeàu laø moät phaàn töû trong gia ñình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi, cho söï chaêm veà thuoäc linh ñeå nhaän ñöôïc bình an.