Sermons

【Chapter 8-5】 < Roâ-ma 8:12-16 > Böôùc ñi trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi< Roâ-ma 8:12-16 >

“Vaäy, hôõi anh em, chuùng ta chaúng maéc nôï xaùc thòt ñaâu, ñaëng soáng theo xaùc thòt. Thaät theá, neáu anh em soáng theo xaùc thòt thì phaûi cheát; song neáu nhôø Thaùnh Linh, laøm cho cheát caùc vieäc cuûa thaân theå, thì anh em seõ soáng. Vì heát thaûy keû naøo ñöôïc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daét daãn, ñeàu laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thaät anh em ñaõ chaúng nhaän laáy thaàn trí cuûa toâi moïi ñaëng coøn ôû trong söï sôï haõi; nhöng ñaõ nhaän laáy thaàn trí cuûa söï laøm con nuoâi, vaø nhôø ñoù chuùng ta keâu raèng: A-ba! Cha! Chính Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng cho loøng chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi.”Söù ñoà Phao-loâ, moät ngöôøi ñaõ nhaän söï cöùu roãi töø nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, noùi raèng nhöõng tín ñoà taùi sanh khoâng neân soáng theo xaùc thòt, nhöng theo Thaùnh Linh. Ñaëc bieät, Phao-loâ noùi raèng neáu chuùng ta, ngöôøi coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, soáng theo xaùc thòt, chuùng ta seõ cheát, nhöng neáu chuùng ta soáng theo Thaùnh Linh thì seõ soáng. Vì theá chuùng ta phaûi tin vaøo leõ thaät naøy. Sau ñoù nhöõng ngöôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ soáng bôûi gì? Hoï neân soáng theo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay theo öôùc muoán cuûa xaùc thòt? Hoï phaûi bieát nhöõng gì ñuùng vaø söûa trò thaân theå hoï ñeå hieán daâng chính hoï cho coâng vieäc coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.Boån phaän khoâng theå traùnh 


Phao-loâ tuyeân boá raèng chuùng ta phaûi coù boån phaän soáng theo Thaùnh Linh, khoâng theo baûn chaát toäi loãi cuûa chuùng ta, vì chuùng ta, Cô ñoác nhaân, ñaõ ñöôïc cöùu khoûi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ôû trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Tröôùc khi chuùng ta nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin noù, chuùng ta khoâng soáng theo Thaùnh Linh. Nhöng baây giôø chuùng ta bieát vaø tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta coù theå coáng hieán loøng, tö töôûng, taøi naêng, thaân theå vaø thì giôø cuûa chuùng ta cho coâng vieäc coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta neân duøng chính chuùng ta nhö laø moät coâng cuï trong söï rao giaûng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm nhöõng vieäc coâng chính cho Ngaøi. Soáng theo xaùc thòt 


Neáu baïn ôû trong Ñaáng Christ vaø soáng bôûi baûn chaát toäi loãi cuûa baïn maø khoâng phaûi bôûi Thaùnh Linh, Kinh thaùnh noùi raèng baïn seõ bò cheát gioáng nhö nhöõng ngöôøi khoâng tin. Ñoù laø vì maëc duø baïn xöng laø ngöôøi tín ñoà taùi sanh maø baïn ñaõ khoâng thöïc söï soáng theo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu baïn laø Cô ñoác nhaân thaät, baïn khoâng theå soáng theo xaùc thòt nöõa, nhöng soáng bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì baïn ñöôïc ñònh tröôùc ñeå phuïc vuï cho söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø vì baïn tin ñieàu ñoù. Neáu baïn chæ soáng theo xaùc thòt, taâm linh baïn seõ cheát. Tuy nhieân, neáu baïn soáng theo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn seõ soáng trong söï bình an maõi maõi. Con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi 


“Vì heát thaûy keû naøo ñöôïc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daét daãn, ñeàu laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Roâ-ma 8:14).

Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì nhaän Ñöùc Thaùnh Linh nhö moät moùn quaø, vaø Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét hoï. Hoï laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi” coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trò trong hoï. Nhö theá, nhöõng ai khoâng coù Thaùnh Linh ngöï trò thì hoï khoâng thuoäc veà Ngaøi. Ñieåm khôûi söï cho vieäc theo Ñöùc Chuùa Trôøi baét ñaàu baèng ñöùc tin trong Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi khôûi söï baèng vieäc tin vaøo Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù coù nghóa laø trôû neân moät thaønh vieân trong gia ñình Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï coâng chính cuûa Ngaøi ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi. 

Khi Ni-coâ-ñem, moät laõnh ñaïo ngöôøi Do-thaùi, vieáng thaêm Chuùa Jeâsus, Ngaøi noùi vôùi oâng raèng khoâng moät ai coù theå trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi neáu hoï khoâng ñöôïc sanh laïi bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ni-coâ-ñem kinh ngaïc vì ñieàu naøy vaø hoûi, “Ngöôøi ñaõ giaø thì sanh laïi laøm sao ñöôïc?” (Giaêng 3:4). Chuùa Jeâsus traû lôøi, “Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng ngöôi, neáu moät ngöôøi chaúng nhôø nöôùc vaø Thaùnh Linh maø sanh, thì khoâng ñöôïc vaøo nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Heã chi sanh bôûi xaùc thòt laø xaùc thòt; heã chi sanh bôûi Thaùnh Linh laø thaàn. Chôù laáy laøm laï veà ñieàu ta ñaõ noùi vôùi ngöôi: Caùc ngöôi phaûi sanh laïi. Gioù muoán thoåi ñaâu thì thoåi, ngöôi nghe tieáng ñoäng; nhöng chaúng bieát gioù ñeán töø ñaâu vaø cuõng khoâng bieát ñi ñaâu. Heã ngöôøi naøo sanh bôûi Thaùnh Linh thì cuõng nhö vaäy.” (Giaêng 3:5-8).


Chuùa Jeâsus noùi raèng ai khoâng ñöôïc sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh thì khoâng theå hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa söï taùi sanh. Tin vaøo pheùp Baùp-tem maø Chuùa Jeâsus nhaän nôi Giaêng Baùp-tít vaø Huyeát maø Ngaøi ñoå ra treân Thaäp-töï-giaù coù theå laøm cho nhöõng ai tin vaøo haønh ñoäng coâng chính cuûa Ngaøi thì nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai tin vaøo Lôøi cuûa Phuùc aâm thì coù theå nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh nhö laø moät moùn quaø. Ngöôøi ta coù theå ñaït ñeán vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Nhöõng ai trôû neân daân söï Ñöùc Chuùa Trôøi laø anh chò em cuûa chuùng ta.Ñöùc Thaùnh Linh aán chöùng raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi 


“Thaät anh em ñaõ chaúng nhaän laáy thaàn trí cuûa toâi moïi ñaëng coøn ôû trong söï sôï haõi; nhöng ñaõ nhaän laáy thaàn trí cuûa söï laøm con nuoâi, vaø nhôø ñoù chuùng ta keâu raèng: A-ba! Cha! Chính Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng cho loøng chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Roâ-ma 8:15-16).

Chæ coù hai chöùng côù maø trong ñoù chuùng ta coù theå mang aán chöùng ñeå xaùc thöïc raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Thöù nhaát, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñaõ laøm chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, vaø thöù hai, Ñöùc Thaùnh Linh ñeán treân chuùng ta. Ñöùc Thaùnh Linh laøm vieäc trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp keá hoaïch cho nhöõng vieäc naøy. Coù ñöùc tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø chöùng côù trong chính chuùng ta ñeå noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai ñaõ trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi laø “Abba”, Cha! 


Chuùng ta haõy coá gaéng suy nghó ñeán taän goác. Laøm theá naøo ngöôøi coù toäi trong loøng mình coù theå goïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha cuûa hoï ñöôïc? Ñöùc Chuùa Cha khoâng bao giôø nhaän toäi nhaân laø con Ngaøi, vaø moät toäi nhaân khoâng bao giôø phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha. Chuùng ta phaûi nhìn vaøo beân trong cuûa chính chuùng ta vaø thaáy, bôûi baát cöù cô hoäi naøo, chuùng ta cuõng phaïm nhöõng sai laàm gioáng nhö ñieàu naøy. Nhöõng ai mang chöùng côù trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Thaùnh Linh laø nhöõng ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi suy nghó saâu nhieäm veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.