Sermons

【Chapter 8-6】 < Roâ-ma 8:16-27 > Nhöõng ngöôøi Thöøa Höôûng Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi< Roâ-ma 8:16-27 >

“Chính Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng cho loøng chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Laïi neáu chuùng ta laø con caùi, thì cuõng laø keû keá töï: keû keá töï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø keû ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ, mieãn chuùng ta ñeàu chòu ñau ñôùn vôùi Ngaøi, haàu cho cuõng ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi. Vaû, toâi töôûng raèng nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø chaúng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán, laø söï seõ ñöôïc baøy ra trong chuùng ta. Thaät theá, muoân vaät öôùc ao noùng naûy maø troâng ñôïi con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra. Vì muoân vaät ñaõ bò baét phuïc söï hö khoâng, chaúng phaûi töï yù mình, beøn laø bôûi côù Ñaáng baét phuïc. Muoân vaät mong raèng mình cuõng seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi laøm toâi söï hö naùt, ñaëng döï phaàn trong söï töï do vinh hieån cuûa con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì chuùng ta bieát raèng muoân vaät ñeàu than thôû vaø chòu khoù nhoïc cho ñeán ngaøy nay; khoâng nhöõng muoân vaät thoâi, laïi chuùng ta, laø keû coù traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, cuõng than thôû trong loøng, ñang khi troâng ñôïi söï laøm con nuoâi, töùc laø söï cöùu chuoäc thaân theå chuùng ta vaäy. Vì chuùng ta ñöôïc cöùu trong söï troâng caäy, nhöng khi ngöôøi ta ñaõ thaáy ñieàu mình troâng roài, aáy khoâng phaûi laø troâng nöõa: mình thaáy roài, sao coøn troâng laøm chi? Song neáu chuùng ta troâng ñieàu mình khoâng thaáy, aáy laø chuùng ta chôø ñôïi ñieàu ñoù caùch nhòn nhuïc. Cuõng moät leõ aáy, Ñöùc Thaùnh Linh giuùp cho söï yeáu ñuoái chuùng ta. Vì chuùng ta chaúng bieát söï mình phaûi xin ñaëng caàu nguyeän cho xöùng ñaùng; nhöng chính Ñöùc Thaùnh Linh laáy söï thôû than khoâng theå noùi ra ñöôïc maø caàu khaån thay cho chuùng ta. Ñaáng doø xeùt loøng ngöôøi hieåu bieát yù töôûng cuûa Thaùnh Linh laø theå naøo, vì aáy laø theo yù Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi caàu theá cho caùc thaùnh ñoà vaäy.” Taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi vì tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì coù Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong loøng hoï. Trong I Giaêng 5:10 coù cheùp raèng: “Ai tin ñeán Con Ñöùc Chuùa Trôøi thì coù chöùng aáy trong ngöôøi ñoù.” Ai coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong ngöôøi ñoù thì coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng, vaø ñoù laø ñöùc tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm laøm cho Ñöùc Thaùnh Linh coù theå soáng maõi trong loøng ngöôøi aáy. 

Chuùng ta ñaõ trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöôïc söï tha toäi qua ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñöùc Thaùnh Linh ñang soáng trong loøng chuùng ta vaø trôû neân nhaân chöùng cuûa chuùng ta, noùi raèng “Caùc ngöôi laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø daân söï cuûa Ngaøi.” Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng, thì Luaät phaùp laøm chöùng raèng, “Caùc ngöôi khoâng phaûi laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laø nhöõng toäi nhaân.” 


Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng raèng, “Caùc ngöôi laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Caùc ngöôi laø daân söï voâ toäi cuûa Ngaøi.” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaân bieät caùch roõ raøng ñeå vì theá chuùng ta coù theå bieát ñieàu ñoù, ñeå trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, chuùng ta phaûi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Baïn coù theå hoûi, “Toâi khoâng coù caûm giaùc gì caû, vaäy thì coù phaûi toâi khoâng phaûi laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng?” Moät soá ngöôøi thaät non treû trong ñöùc tin cuûa hoï vaø coù theå khoâng nhaän ra raèng hoï coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï. Nhöng Ñöùc Thaùnh Linh khaúng ñònh vôùi chuùng ta raèng duø cho chuùng ta ñang ôû trong söï töï nghi ngôø, Thaùnh linh laøm cho chuùng ta vui veû leân baèng caùch noùi, “Naøy, Ngöôi laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi! Chaüng leõ ngöôi khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh sao? Bôûi vì ngöôi tin, neân ngöôi laø daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Ngay caû khi chuùng ta nghi ngôø, tuy nhieân, neáu chuùng ta tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Thaùnh Linh khoâng phaûi laø Ñaáng ôû trong chuùng ta qua nhöõng caûm giaùc vaø nhöõng yù thöùc cuûa chuùng ta. Nhöõng ai tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì khoâng coù toäi loãi trong loøng hoï, vaø khi hoï khoâng coù toäi, thì Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong hoï. Hoï chaéc chaén laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Thaùnh Linh noùi trong loøng chuùng ta raèng, “Caùc ngöôi tin nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus, Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi, vaø ñaõ ñöôïc tha thöù, vì theá caùc ngöôi khoâng coøn coù toäi vaø laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” 

Tuy nhieân, baèng chöùng cuûa Ngaøi khoâng ñeán trong lôøi noùi nhö theå cuûa moät con ngöôøi. Vì theá, ñöøng mong moõi ñeå ñöôïc nghe moät gioïng noùi oang oang. Neáu baïn ao öôùc nghe moät tieáng noùi, thì Satan coù theå caûi trang gioïng noùi nhö cuûa moät con ngöôøi vaø coá gaéng caùm doã baïn. Satan haønh ñoäng baèng caùch nhìn troäm vaøo yù nghó cuûa con ngöôøi, trong khi Ñöùc Thaùnh Linh haønh ñoäng döïa theo lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø con caùi cuûa Ngaøi vaø laø keû keá töï 


Chuùng ta haõy cuøng nhau ñoïc trong caâu 17, “Laïi neáu chuùng ta laø con caùi, thì cuõng laø keû keá töï: keû keá töï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø keû ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ, mieãn chuùng ta ñeàu chòu ñau ñôùn vôùi Ngaøi, haàu cho cuõng ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi.” 

Neáu chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta cuõng laø ngöôøi keá töï cuûa Ngaøi. Moät ngöôøi keá töï laø moät ngöôøi nhaän ñöôïc taát caû moïi thöù töø cha meï cuûa ngöôøi ñoù. Noùi caùch khaùc, chuùng ta coù quyeàn ñeå chia xeû moïi thöù maø Ñöùc Chuùa Cha coù. Neáu hoûi, “Ai laø ngöôøi keá töï cuûa Ñöùc Chuùa Cha?” thì chuùng ta coù theå traû lôøi raèng, “Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm vaø ñaõ ñöôïc tha thöù toäi cuûa hoï laø nhöõng ngöôøi keá töï cuûa Ngaøi.” 

Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin naøy thì ñöôïc ôn phöôùc vaø seõ keá töï söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Nöôùc cuûa Ngaøi vôùi Ñaáng Christ. ÔÛ ñaây cheùp raèng khi chuùng ta ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ, ñeå ñöôïc cuøng nhau vinh hieån, chuùng ta cuõng phaûi chòu khoå vôùi Ngaøi. Ñeå ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ coù nghóa laø ñeå soáng trong Nöôùc Cha chuùng ta ñôøi ñôøi. Neáu baïn tin nôi Phuùc aâm thaät, thì baïn laø moät ngöôøi ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi keá töï bôûi vì chuùng ta seõ thöøa höôûng moïi thöù maø Cha chuùng ta coù. 

Thænh thoaûng, toâi coù theå caûm giaùc laø Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ñeán gaàn chuùng ta. Moïi thöù xaûy ra theo ñuùng nhö ñaõ ñònh. Nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Kinh thaùnh cuõng ñang ñöôïc laøm troïn töøng ñieàu moät. Hieän nay taát caû nhöõng gì coøn laïi laø daân Y-sô-ra-eân aên naên, xöng nhaän Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, vaø ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï, cuøng vôùi moät vaøi ñieàu khaùc nöõa. Nöôùc Y-sô-ra-eân thì ñöôïc tieân tri laø seõ nhaän Chuùa Jeâsus nhö laø Cöùu Chuùa cuûa hoï trong voøng Baûy Naêm Ñaïi naïn. 

Söï thöïc hieän Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi treân theá gian vaø Thieân ñaøng thì lieân quan ñeán söï aên naên cuûa daân Y-sô-ra-eân. Toâi tin raèng ngaøy cuoái cuøng seõ ñeán mau choùng. Toâi tin raèng ngaøy aáy ñang ñeán gaàn laø khi nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ soáng ñôøi ñôøi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Caû theá gian ñaõ chôø ñôïi 2000 naêm vaø ñaõ nghó noù seõ laø ngaøy taän theáù, nhöng naêm 2000 ñaõ qua ñi. Söï xoân xao lo laéng veà Vi khuaån Theá kyû cuûa maùy vi tính ñaõ qua ñi, vaø chuùng ta ñaõ ôû giöõa naêm 2002, thöïc ra nhieàu ngöôøi treân theá giôùi ñaõ coù yù nghó raèng taát caû nhöõng thay ñoåi cuûa theá giôùi seõ xaõy ra trong naêm 2000. 


Tuy nhieân, Nöôùc cuûa Ñaáng Christ maø chuùng ta noùng loøng chôø ñôïi vaãn ñang ñeán gaàn vôùi moãi moät ngöôøi trong chuùng ta. Ñöùc Thaùnh Linh cuõng daãn daét chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi ñeå yù thöùc ñöôïc söï gaàn ñeán cuûa Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö tröôùc kia, hieän nay moïi thöù seõ ñöôïc laøm troïn nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi. Chuùng ta haõy laáy ñöùc tin maø chôø ñôïi ngaøy ñoù. 

Trong töông lai, nöôùc Y-sô-ra-eân seõ trôû neân hoøn ñaù vaáp chaân vaø söï trôû ngaïi cho hoøa bình theá giôùi, vaø vì theá noù seõ tích tröõ söï thuø haèn cuûa nhieàu quoác gia. Ñoù laø ñieàu maø Kinh thaùnh ñaõ noùi vôùi chuùng ta – raèng Y-sô-ra-eân seõ trôû neân keû thuø cuûa nhieàu daân toäc vaø keá ñoù moät soá daân Y-sô-ra-eân seõ nhaän bieát raèng Ñaáng Meâ-si, laø ngöôøi hoï ñaõ chôø ñôïi raát laâu nay quaû thöïc laø Chuùa Jeâsus. Hoï seõ ñöôïc tha thöù toäi loãi bôûi tin nôi Phuùc aâm thaät. Ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döï tính saép ñöôïc hoaøn thaønh. Tuy nhieân, taát caû nhöõng ñieàu naøy seõ xaûy ra vaøo ñuùng thôøi ñieåm, vì theá chuùng ta khoâng phaûi chôø ñôøi noù xaûy ra trong moät ngaøy giôø chaéc chaén nhö moät soá nhaø Lai theá hoïc sai laïc tieân ñoaùn. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm seõ ñöôïc thaáy nhöõng lôøi tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh hieän thöïc. Nhöõng tín ñoà coù nieàm hi voïng raèng Vöông quoác ñaõ höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân ñaát vaø treân Thieân ñaøng ñang ñeán. Toâi tin raèng moät ngaøy nhö theá ñang gaàn beân chuùng ta. 


Thôøi gian seõ sôùm ñeán khi nhöõng vieäc maø Chuùa ñaõ höùa trôû thaønh söï thaät töøng vieäc moät. Toâi tin chaéc raèng ngaøy maø Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc nhaän ra ñang raát gaàn chuùng ta. Baïn coù nghó nhö vaäy khoâng, ñöôïc linh caûm bôûi Ñöùc Thaùnh Linh nhö toâi khoâng? Ñöùc Thaùnh Linh giuùp chuùng ta thaät söï tin nôi nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû taám loøng cuûa chuùng ta. 

Qua Ñöùc Thaùnh Linh chuùng ta chaéc trong loøng chuùng ta raèng nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng seõ sôùm trôû thaønh hieän thöïc. Chuùng ta tin qua Ñöùc Thaùnh Linh raèng ñieàu truyeàn qua taâm thaàn vaø hi voïng cuûa chuùng ta seõ trôû thaønh söï thaät cuøng vôùi taát caû nhöõng lôøi tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø ñöùc tin thaät. 

Baïn vaø toâi laø ngöôøi keá töï taát caû nhöõng ôn phöôùc maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa; vì theá, chuùng ta caàn phaûi chôø ñôïi trong Ñöùc Thaùnh Linh. Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeán vôùi chuùng ta khoâng bao laâu nöõa. Daân Y-sô-ra-eân seõ sôùm tin vaø tieáp nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ nhö laø Ñaáng Meâ-si cuûa hoï. 

Nhieàu ngöôøi ñang chôø ñôïi Ngaøi ngay baây giôø neân noùi raèng, “Laïy Chuùa Jeâsus xin haõy ñeán.” Phao-loâ ñaõ noùi raèng khi oâng laø ngöôøi keá töï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng ñau khoå maø oâng ñaõ traõi qua khoâng theå so saùnh vôùi söï vinh hieån maø oâng seõ sôùm ñöôïc nhaän. Coù nghóa laø ñeå nhaän ñöôïc söï vinh hieån vôùi Ñaáng Christ, chuùng ta cuõng phaûi chòu khoå vôùi Ngaøi. Ñoù laø vì chuùng ta tin vaø chôø ñôïi Nöôùc Ngaøi mau ñeán. Ñeå nhaän ñöôïc söï vinh hieån vôùi Ñaáng Christ, chuùng ta cuõng phaûi chòu ñau ñôùn vôùi Ngaøi. 

Nieàm hi voïng cuûa Phao-loâ laø cho taát caû moïi taïo vaät, ngay caû thuù vaät vaø caây coû, ñeå ñöôïc buoâng tha khoûi söï cheát cuûa hoï. Ñoù laø taïi sao moïi taïo vaät ñang mong ñôïi caùch tha thieát söï trôû laïi cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi. Nieàm hi voïng ñoái vôùi Con Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñeå ngaøy ñoù mau ñeán, laø khi taát caû moïi taïo vaät seõ ñöôïc soáng ñôøi ñôøi Vì theá, chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng chuùng ta, nhöõng tín ñoà ñaõ ñöôïc ban phöôùc baèng söï soáng ñôøi ñôøi. Khoâng bieát laø chuùng ta seõ thaáy ngaøy Chuùa chuùng ta ñeán trong cuoäc ñôøi chuùng ta hay Chuùa seõ ñaùnh thöùc chuùng ta töø giaác nguõ cuûa chuùng ta ñeå ñem chuùng ta ñi, chuùng ta seõ phaûi troâng mong Ngaøi. Coù phaûi söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc baøy toû trong chuùng ta thaät söï tuyeät vôøi khoâng? 


Söï vinh hieån sôùm ñöôïc baøy toû cho nhöõng ngöôøi coâng chính laø moät söï vinh hieån ñôøi ñôøi – keá töï Vöông quoác ñôøi ñôøi vaø soáng ñôøi ñôøi trong söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Seõ khoâng coøn coù söï cheát, khoâng coù ñau khoå, khoùc loùc. Khoâng coøn coù ñau ñôùn trong Thieân quoác, vaø Thieân quoác khoâng caàn maët trôøi hay maët traêng ñeå soi saùng, vì söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chieáu saùng noù. Chieân Con laø aùnh saùng cuûa Thieân quoác. Ñoù laø moät nôi chæ coù Chuùa Jeâsus vaø ngöôøi taùi sanh, nôi ñoù seõ tìm thaáy nhöõng tín ñoà voâ toäi, vaø noù ñaày daãy söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vöông quoác ñöôïc phuû ñaày vôùi nhöõng tia saùng vaøng oùng aùnh. Söï vinh hieån cuûa Vöông quoác, laø nôi chuùng ta seõ soáng ñôøi ñôøi, thaät vó ñaïi maø khoâng coù töø naøo coù theå dieãn taû ñöôïc. Bôûi vì söï vinh hieån maø chuùng ta mong chôø thaät laø tuyeät vôøi, Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng söï ñau khoå hieän taïi cuûa chuùng ta chaêúng laø gì so vôùi söï söï vinh hieån seõ ñöôïc baøy toû cho chuùng ta. 

Ñoâi khi chuùng ta coù theå nhìn thaáy söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong töï nhieân trong khi chuùng ta ñang laøm vieäc cho Ñöùc Chuùa Trôøi trong theá gian naøy. Khi chuùng ta nhìn vaøo nhöõng boâng hoa muoân maøu muoân saéc, nhöõng ñaùm coû öôùt ñaãm, khoâng khí aám aùp cuûa muøa xuaân, söï töôi maùt cuûa nhöõng caùnh röøng, nhöõng ngoïn gioù trong saïch, nhöõng ngoâi sao saùng laáp laùnh trong nhöõng ñeâm ñen laïnh giaù; khi chuùng ta nghó veà boán muøa, chuùng ta khoâng theå khoâng nghó veà Thieân ñaøng. Khi nhìn thaáy nhöõng söï saùng taïo tuyeät vôøi naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta hi voïng raèng Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caøng ñeán sôùm hôn. 

Khi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán, seõ khoâng coøn coù söï cheát, vaø chuùng ta seõ soáng caùch vinh hieån. ÔÛ ñoù seõ khoâng coù söï thieáu thoán vì theá chuùng ta seõ soáng trong söï giaøu coù vaø thònh vöôïng. Chæ caàn nghó raèng toâi seõ soáng vôùi söï vinh hieån trong moät nôi maø moïi thöù ñeàu hoaøn haûo vaø saün saøng thì loøng toâi ñöôïc ñaày daãy söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï thaät veà nhöõng ñieàu ñoù seõ trôû thaønh cuûa chuùng ta, laø tín ñoà, nhö moät giaác mô, vaø laøm cho chuùng ta ñaày loøng bieát ôn vì chuùng ta ñaõ ñöôïc laïi sanh. Toâi caûm taï Chuùa laø Ñaáng ñaõ laøm cho loøng toâi ñaày daãy nhöõng hi voïng. Toâi caûm taï Chuùa ñaõ ñoå ñaày loøng toâi vôùi hy voïng traøn ñaày nhaát. 


Hieän nay, chuùng ta chæ coù theå hi voïng veà Thieân ñaøng qua söï töôûng töôïng, nhöng chuùng ta bieát raèng trong töông lai, taát caû nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ trôû thaønh söï thaät. Vì theá nieàm hi voïng cuûa chuùng ta seõ trôû neân vöõng vaøng hôn vaø caûm giaùc veà söï vinh hieån gaàn ñeán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân maïnh meõ hôn moãi ngaøy. 

Ñoù laø taïi sao nhöõng tín ñoà coù hi voïng cho töông lai. Ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø hi voïng cho töông lai laø söï vinh hieån cuûa nhöõng ngöôøi seõ keá töï Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy thì, ñöùc tin vinh hieån naøy coù phaûi laø moät ôn phöôùc chæ ñöôïc ban cho nhöõng ai tin nôi Phuùc aâm thaät khoâng? Caâu traû lôøi laø: hoaøn toaøn ñuùng! Chæ caàn chôø thôøi gian nöûa thoâi laø söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc ban cho ngöôøi coâng chính, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm. Vaøo ñuùng thôøi ñieåm, nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà taát caû söï vinh hieån cuûa Ngaøi seõ trôû thaønh hieän thöïc cho chuùng ta. Taát caû nhöûng söï vinh hieån naøy seõ thaät söï xaõy ra cho tín ñoà. Söï vinh hieån ñang chôø ñôïi chuùng ta laø söï vinh hieån ñeïp ñeõ vaø tuyeät vôøi voâ cuøng. 

Baïn vaø toâi, laø nhöõng ngöôøi coù cuøng ñöùc tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø nhöõng ngöôøi seõ böôùc vaøo Nöôùc vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoâi khi theá giôùi hoãn ñoän vaø toäi loãi coù theå laøm taám loøng cuûa chuùng ta u toái, vaø chuùng ta coù theå trôû neân ngaõ loøng vaø boái roái. Nhöng nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh coù theå vöôït qua ñöôïc nhöõng söï thöû thaùch naøy bôûi tin raèng hoï seõ ñöôïc trôû neân keû keá töï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Maëc duø coù theå coù moïi thöù phieàn muoän trong loøng nhöõng tín ñoà voâ toäi, nhöng hoï seõ tìm ñöôïc söùc löïc vaø söùc soáng bôûi nhôù ñeán nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi caûm taï vì Ñöùc Thaùnh Linh hieän dieän trong loøng chuùng ta, an uûi chuùng ta vaø xaùc nhaän vôùi taâm linh chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ngöôøi môùi vöøa ñöôïc mua chuoäc khoûi toäi loãi cuûa hoï cuõng neân tìm kieám söï vinh hieån cuûa Thieân ñaøng vaø soáng trong hi voïng. Chuùng ta ñeàu bình ñaúng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu baïn ñaõ soáng moät ñôøi soáng ñöùc tin trong Hoäi thaùnh moät thôøi gian daøi, baïn coù theå thaáy Ñöùc Thaùnh Linh trong taâm hoàn cuûa baïn, laøm vui veû baïn veà söï keá töï vinh hieån giaøu coù cuûa baïn. Ngay caû loøng cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính treân theá gian naøy cuõng than thôû 


Chuùng ta haõy ñoïc chung vôùi nhau caâu thöù 23. “khoâng nhöõng muoân vaät thoâi, laïi chuùng ta, laø keû coù traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, cuõng than thôû trong loøng, ñang khi troâng ñôïi söï laøm con nuoâi, töùc laø söï cöùu chuoäc thaân theå chuùng ta vaäy.” Chuùng ta haõy töï hoûi, “Chuùng ta hi voïng gì trong cuoäc soáng?” Chuùng ta, laø nhöõng tín ñoà, soáng hi voïng cho söï cöùu chuoäc cuûa theå xaùc chuùng ta. Khi chuùng ta noùi raèng chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, coù nghóa laø chæ taâm linh cuûa chuùng ta laø con caùi Ngaøi maø thoâi. Theå xaùc cuûa chuùng ta chöa nhaän ñöôïc söï vinh hieån, vì theá taát caû nhöõng tín ñoà hi voïng raèng theå xaùc cuûa hoï cuõng seõ ñöôïc thay ñoåi. 

Khi theå xaùc cuûa nhöõng tín ñoà maëc laáy söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï seõ coù theå vöôït qua löûa maø khoâng bò phoûng, vaø hoï coù theå ñi xuyeân qua baát cöù vaät chöôùng ngaïi hoaëc vaùch töôøng naøo. Thaân theå thay ñoåi cuûa chuùng ta seõ ñöôïc ra khoûi nhöõng giôùi haïn cuûa khoâng gian vaø thôøi gian. 

Nhöng theå xaùc cuûa chuùng ta chöa ñöôïc thay ñoåi, vì theá chuùng ta laø ngöôøi coù traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh linh cuõng than thôû trong loøng. Do ñoù, ngöôøi coâng chính, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh troâng ñôïi cho söï cöùu chuoäc theå xaùc. 


Than thôû! Kinh thaùnh cheùp raèng ngay caû chuùng ta laø nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh cuõng than thôû. Baïn coù töøng caûm thaáy Ñöùc Thaùnh Linh than thôû trong loøng chöa? Ngaøi ñaõ than thôû khi naøo? Ñöùc Thaùnh Linh than thôû khi chuùng ta coá theo ñuoåi nhöõng ham muoán xaùc thòt. 

Khi chuùng ta nhìn vaøo theá gian vaø yeâu thích nhöûng gì chuùng ta thaáy, thì Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng chuùng ta than thôû. Vì theá chuùng ta phaûi quay taám loøng ñang theo ñuoåi nhöõng söï vui thích theá gian cuûa chuùng ta laïi vaø tieáp nhaän söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. 

Ñöùc Thaùnh Linh than thôû trong loøng chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi keá töï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi vì Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong chuùng ta. Soáng trong theá gian naøy chuùng ta coù theå thaáy ñöôïc töông lai chuùng ta ñen toái nhö theá naøo vaø thaân xaùc chuùng ta yeáu ñuoái ra sao; trong khoaûng thôøi gian nhö theá naøy, chuùng ta phaûi tìm kieám vaø ao öôùc nhöõng ôn phöôùc cuûa ngöôøi keá töï Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì hoï bieát raèng theå xaùc cuûa hoï cuõng seõ ñöôïc mua chuoäc. Nhöõng ngöôøi tín ñoà mong ñôïi ngaøy maø hoï seõ coù nhöõng thaân xaùc hoaøn haûo, laø nhöõng thaân xaùc ñaõ hoaøn toaøn ñöôïc mua chuoäc. Soáng vôùi nieàm troâng caäy vinh hieån 


Chuùng ta haõy ñoïc caùch raäp raøng trong caâu 24 vaø 25. “Vì chuùng ta ñöôïc cöùu trong söï troâng caäy, nhöng khi ngöôøi ta ñaõ thaáy ñieàu mình troâng roài, aáy khoâng phaûi laø troâng nöõa: mình thaáy roài, sao coøn troâng laøm chi? Song neáu chuùng ta troâng ñieàu mình khoâng thaáy, aáy laø chuùng ta chôø ñôïi ñieàu ñoù caùch nhòn nhuïc.” 

Chuùng ta haõy hoûi caâu hoûi naøy “Coù phaûi chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù cho moïi toäi loãi cuûa chuùng ta trong nieàm troâng ñôïi veà Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Chuùng ta noùi raèng chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. “Song neáu chuùng ta troâng söï mình khoâng thaáy, aáy ñoù laø chuùng ta chôø ñôïi caùch nhòn nhuïc,” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi nhö theá. 

Ñeå ñöôïc ñi ñeán Thieân ñaøng vaø ñöôïc buoâng tha khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi ñöôïc cöùu bôûi tin nôi Lôøi cuûa nöôùc vaø Ñöùc Thaùnh Linh. Sau khi ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta, neáu chuùng ta ñeå maét vaøo theá gian vaø troâng caäy nhöõng gì chuùng ta nhìn thaáy, thì ñoù coù nghóa laø chuùng ta khoâng bieát gì veà söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng nhö khoâng chôø ñôïi noù. Neáu chuùng ta troâng caäy nhöõng gì chuùng ta hieän thaáy, thì ñoù khoâng theå laø troâng caäy. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ ñaõ hoûi,“Taïi sao ngöôøi ta vaãn troâng ñieàu maø hoï thaáy?” Chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi hieän nay ñaõ trôû thaønh ngöôøi coâng chính, khoâng neân troâng caäy nhöõng gì treân traùi ñaát, nhöng döïa theo lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta neân tìm kieám caùc töøng trôøi môùi vaø traùi ñaát môùi, laø thöù maø coù söï coâng chính cuûa Ngaøi ôû trong. (2 Phi-e-rô 3:13). 


Loaïi ñöùc tin naøy laø ñöùc tin maø ngöôøi coâng chính troâng caäy. Ngöôøi coâng chính soáng trong söï troâng caäy Trôøi môùi ñaát môùi. Nhöõng gì maø chuùng ta coù theå thaáy vôùi caêëp maét xaùc thòt cuûa chuùng ta thì khoâng phaûi laø nhöõng gì chuùng ta thaät söï troâng caäy. Chuùng ta khoâng theå thaáy baèng con maét loaøi ngöôøi cuûa chuùng ta, vì theá chuùng ta chôø ñôïi Vöông quoác ñaõ höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi con maét thuoäc linh. Ñoù laø taïi sao nhöõng ngöôøi coâng chính thaät söï ñaït söï troâng caäy cuûa hoï nôi Nöôùc Thieân ñaøng. Troâng caäy laø tin raèng nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi chuùng ta seõ thaät söï trôû thaønh hieän thöïc. 

Kinh thaùnh cheùp, “Neân baây giôø coøn coù ba ñieàu naøy, ñöùc tin, söï troâng caäy vaø tình yeâu thöông.” (1 Coâ-rinh-toâ 13:13). Chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi qua ñöùc tin vaø söï troâng caäy cuûa chuùng ta nôi Nöôùc Thieân ñaøng. Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeán traùi ñaát vaø seõ hieän dieän nôi Thieân ñaøng, vaø chuùng ta troâng caäy raèng chuùng ta seõ soáng ñôøi ñôøi trong Nöôùc cuûa Ngaøi. Ñoù laø taïi sao chuùng ta tin nôi Lôøi ñaõ höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chòu ñöïng nhöõng söï ñau khoå hieän taïi cuûa chuùng ta. 

Nhö ñöôïc cheùp, “Nhöng neáu chuùng ta troâng caäy cho nhöõng söï chuùng ta khoâng thaáy, aáy ñoù laø chuùng ta chôø ñôïi caùch nhòn nhuïc.” vaø “nhöng neáu chuùng ta hy voïng veà nhöõng gì chuùng ta khoâng thaáy, chuùng ta noân noùng mong chôø noù vôùi söï kieân nhaãn.” Ñieàu maø chuùng ta ñang beàn loøng khoâng phaûi laø ñieàu maø chuùng ta coù theå nhìn thaáy baèng maét traàn. Chuùng ta troâng mong nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta khoâng theå nhìn thaáy. Lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ trôû thaønh hieän thaät ñoái vôùi chuùng ta, laø nhöõng tín ñoà bôûi vì chuùng ta ñaõ ñöôïc noùi raèng söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ sôùm ñöôïc baøy toû, vaø chuùng ta tin nôi lôøi höùa naøy. Khi chuùng ta tin raèng Chuùa chuùng ta saép trôû laïi theá gian naøy, thì chuùng ta môùi coù theå chòu ñöïng nhöõng söï ñau khoå hieän taïi cuûa chuùng ta. 

Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeán treân ñaát naøy, ñoù laø ñieàu chaéc chaéc khoâng moät chuùt nghi ngôø. Khi Phuùc aâm ñöôïc rao ra cho taát caû caùc nöôùc, thì Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaéc seõ ñeán. Ngöôøi coâng chính chôø ñôøi ngaøy ñoù caùch kieân nhaãn. Chuùa chuùng ta seõ ñeán trong khi chuùng ta ñang chôø ñôïi. Ñaây laø leõ thaät cho baïn vaø toâi, laø nhöõng ngöôøi ñang soáng trong thôøi ñaïi naøy. 


Coù moät phuï nöõ ngöôøi U-kren cuøng laøm vieäc vôùi chuùng toâi, baø dòch saùch cuûa chuùng toâi sang tieáng U-kren. Baø ta môùi chöùng kieán caûnh Trung taâm Maäu dòch Theá giôùi suïp ñoå vì söï taán coâng cuûa khuûng boá vaø ñaõ noùi raèng baø ta caûm thaáy boái roái vaø sôï haõi. Baø ñaõ hoûi, coù theå naøo ñaây laø söï loan baùo veà “thôøi kyø cuûa con ngöïa vaøng vaøng” trong Khaûi huyeàn khoâng vaø baø cuõng hoûi xin moïi quyeån saùch lieân quan ñeán phaàn naøy trong Kinh thaùnh. 

Chuùng ta khoâng theå noùi caùch chaéc chaén raèng söï coá naøy laø moät baùo hieäu cuûa thôøi kyø con ngöïa vaøng vaøng, nhöng chuùng ta khoâng theå phuû nhaän raèng noù coù theå lieân quan ñeán. Neáu nhöõng ñieàu nhö theá xaûy ra thöôøng xuyeân, thì seõ coù nhöõng cuoäc chieán tranh, vaø caùc nöôùc seõ ñaùnh nhau. Khi nhöõng cuoäc chieán tranh xaûy ra thì theá giôùi seõ chòu nhöõng söï ñoùi keùm vaø ‘thôøi kyø con ngöïa vaøng vaøng’ coù theå thình lình trôû thaønh hieän thöïc. 

Vì theá, khi toâi thaáy nhöõng söï coá naøy noùi tröôùc söï huûy dieät cuûa theá gian, toâi nhaéc laïi nguyeän voïng cuûa toâi laø chuùng toâi neân rao giaûng Phuùc aâm cho ñeán cuøng traùi ñaát. Ñuùng laø chuùng ta ñang maát ñi söï troâng caäy nôi theá giôùi naøy vaø loøng cuûa chuùng ta than thôû khi nhöõng bi kòch aäp ñeán vôùi chuùng ta. Tuy nhieân, mieãn chuùng ta coøn soáng chöøng naøo, chuùng ta phaûi chôø ñôïi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nôi maø chuùng ta khoâng theå nhìn thaáy baèng con maét xaùc thòt nhöng chæ nhìn thaáy vôùi con maét thuoäc linh cuûa chuùng ta maø thoâi. 

Bôûi vì chuùng ta tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân chuùng ta troâng caäy Nöôùc Thieân ñaøng vaø chôø ñôïi noù vôùi loøng kieân nhaãn. Bôûi vì chuùng ta tin raèng Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ñeán gaàn hôn vôùi chuùng ta, neân chuùng ta coù theå chòu ñöïng moïi söï thöû thaùch cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù theå laøm ñieàu naøy bôûi vì Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng cuûa chuùng ta. 


Baïn ñang ñau khoå khoâng? Haõy chòu ñöïng vaø beàn loøng. Khoâng phaûi chæ coù baïn laø ngöôøi ñang ñau khoå maø taát caû chuùng ta ñeàu nhö vaäy. Chuùng ta seõ coù söï troâng caäy raèng khi ñieàu naøy chaám döùt, moïi thöù seõ trôû neân toát ñeïp. Baïn coù bieát raèng baïn khoâng theå baøy toû söï troâng caäy thuoäc linh khi baïn khoâng coù chòu ñöïng nhöõng söï thöû thaùch thuoäc theå khoâng? Khi xaùc thòt quaù deã chòu thoaûi maùi, thì chuùng ta khoâng tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ôn phöôùc cuûa Ngaøi. Vì theá chuùng ta troâi daït ra khoûi Ngaøi. Chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi taùi sanh, neân coù söï troâng caäy nôi söï vinh hieån haàu ñeán vaø chòu ñöïng nhöõng söï thöû thaùch hieän taïi cuûa chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi raèng phöôùc cho nhöõng ai kieân nhaãn chòu ñöïng nhöõng söï khoù khaên vì Chuùa. Ngaøy maø Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán traùi ñaát seõ ñeán, vaø chuùng ta seõ böôùc vaøo Nöôùc cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi chòu ñöïng, beàn loøng vaø khoâng ñaùnh maát söï troâng caäy cho ngaøy aáy. Chuùng ta phaûi chòu ñöïng vaø chôø ñôïi ngaøy ñoù. Baát chaáp hieän nay buoàn baõ vaø khoù khaên nhö theá naøo ñi nöõa, chuùng ta cuõng phaûi chôø ñôïi vaø kieân nhaãn cho ñeán khi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán nhö moät Trôøi môùi ñaát môùi.Ñöùc Thaùnh Linh vöøa giuùp nhöõng ai coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Chuùng ta haõy ñoïc trong caâu 26 “Cuõng moät leõ aáy, Ñöùc Thaùnh Linh giuùp cho söï yeáu ñuoái chuùng ta. Vì chuùng ta chaúng bieát söï mình phaûi xin ñaëng caàu nguyeän cho xöùng ñaùng; nhöng chính Ñöùc Thaùnh Linh laáy söï thôû than khoâng theå noùi ra ñöôïc maø caàu khaån thay cho chuùng ta.” 

Ñöùc Thaùnh Linh coù caàu thay cho chuùng ta khoâng? Vaâng, Ngaøi coù! Ñöùc Thaùnh Linh bieát nhöõng söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta vaø caàu thay cho chuùng ta. 

Toâi ñaõ coù noùi moät ít veà söï than thôû cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Xin nhaéc laïi moät laàn nöõa, Ñöùc Thaùnh Linh than thôû khi chuùng ta ñi veà höôùng maø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán chuùng ta ñi. Khi chuùng ta nhìn vaøo nhöõng söï vieäc cuûa theá gian vaø than thôû vôùi noù, laø khi chuùng ta ñi veà höôùng maø Cha chuùng ta khoâng muoán chuùng ta ñi, hoaêïc khi chuùng ta coi thöôøng yù muoán cuûa Chuùa vaø soáng ngöôïc laïi vôùi yù muoán Ngaøi, thì Ñöùc Thaùnh Linh than thôû. 

Khi Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong moät ngöôøi tín ñoà taùi sanh than thôû ñieàu khoâng theå noùi ra ñöôïc, thì chuùng ta maát ñi naêng löïc trong loøng vaø trôû neân yeáu ñuoái. Ñoù laø khi Ñöùc Thaùnh Linh laøm cho chuùng ta caàu nguyeän. Ñoâi khi Ñöùc Thaùnh Linh caàu thay cho chuùng ta, hoaêïc laøm cho chuùng ta nhaän bieát veà nhöõng gì ñuùng maø chuùng ta caàn phaûi caàu nguyeän. 

Ñöùc Thaùnh Linh than thôû trong loøng chuùng ta vaø khieán cho chuùng ta caàu nguyeän tröôùc maët Cha chuùng ta theo yù muoán cuûa Ngaøi. “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi ñaõ xoùa ñi toäi loãi cuûa chuùng con qua pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, vaø nhôø ñoù chuùng con ñöôïc trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Chuùng con troâng caäy raèng söï trôû laïi laàn thöù hai cuûa Ngaøi seõ sôùm trôû thaønh hieän thöïc. Chuùng con caàu xin yù Ngaøi seõ thaønh söï thaät.” Chuùng ta caàu nguyeän nhö vaäy ñoù. 


Chuùng ta caàu xin ñöùc tin thuoäc linh. “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng con xaáu xa vaø baát toaøn tröôùc maét Ngaøi, vì theá xin Cha ban cho chuùng con ñöùc tin caàn coù ñeå yù muoán cuûa Ngaøi mau trôû neân hieän thöïc.” Ñöùc Chuùa Trôøi giuùp chuùng ta bôûi vì Ngaøi bieát nhöõng söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Ñöùc Thaùnh Linh khoâng rôøi boû chuùng ta moät mình nhöng khieán cho chuùng ta caàu nguyeän theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoàng thôøi Ngaøi cuõng caàu thay cho chuùng ta, vaø laøm cho taám loøng chuùng ta maïnh meõ leân. 

Ñöùc Thaùnh Linh khieán cho chuùng ta caàu nguyeän theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khi chuùng ta caàu xin Ngaøi giuùp ñôõ, Ngaøi ñeå cho chuùng ta bieát yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta laø gì, vaø ban cho chuùng ta söùc löïc môùi. 

“Vì chuùng ta chaúng bieát söï mình phaûi xin ñaëng caàu nguyeän cho chính ñaùng, nhöng chính Ñöùc Thaùnh Linh laáy söï thôû than khoâng noùi ra ñöôïc maø caàu thay cho chuùng ta.” 

Baïn coù caûm thaáy nhöõng ñieàu naøy khoâng? Khi baïn nghó vaø haønh ñoäng khaùc vôùi nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta laøm, baïn coù caûm thaáy Ñöùc Thaùnh Linh noùi vôùi chuùng ta, nhöõng ngöôøi coâng chính, raèng coù ñieàu gì ñoù sai traät khoâng? Ñöùc Thaùnh Linh noùi, “Naøy, ngöôi ñang sai!” vaø traùi tim chuùng ta baét ñaàu than thôû. Baïn coù bieát raèng ñaây laø luùc Ñöùc Thaùnh Linh ñang than thôû khoâng? Chaéc laø baïn coù kinh nghieäm raèng khi traùi tim cuûa moät ngöôøi coâng chính vui veû, ñoù laø bôûi vì Ñöùc Thaùnh Linh ñang vui möøng trong loøng. Vaäy thì baïn seõ bieát raèng khi traùi tim baïn than thôû, ñoù laø Ñöùc Thaùnh Linh than thôû. 


Khi chuùng ta yeáu ñuoái vaø laøm sai, Ñöùc Thaùnh Linh than thôû vaø caàu thay cho chuùng ta, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha chuùng ta ban cho chuùng ta söùc löïc. Ñöùc Thaùnh Linh laøm cho chuùng ta caàu xin moïi ñieàu, ban cho chuùng ta söùc löïc thuoäc linh môùi. Ñoù laø taïi sao nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng thì raát vui veû, haïnh phuùc. Ñöùc Thaùnh Linh ban cho chuùng ta söùc löïc qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Thaùnh Linh laøm vieäc vôùi Lôøi cuûa Ngaøi trong loøng chuùng ta ñeå ban cho chuùng ta söùc löïc thuoäc linh môùi. 

Ñöùc Thaùnh Linh khoâng muoán noùi vôùi chuùng ta qua nhöõng caùch khaùc, Ngaøi ban cho chuùng ta söùc löïc qua Kinh thaùnh, qua Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø qua tình anh chò em cuûa chuùng ta vôùi nhau. Ñoù laø taïi sao Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi raát quan troïng, vaø taïi sao Hoäi thaùnh coù moät vai troø raát quan troïng trong vieäc thöïc hieän coâng taùc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. 

Trong Hoäi thaùnh laø nhöõng tín ñoà, tình anh em cuûa hoï, söï caàu nguyeän, vaø söù ñieäp. Baát keå ngöôøi giaûng daïy laø ai (ôû ñaây chæ noùi ñeán nhöõng ngöôøi taùi sanh), Ñöùc Thaùnh Linh vaãn hieän dieän vaø laøm vieäc trong hoï ñeå nhôø ñoù hoï coù theå phaân phaùt nhöõng söù ñieäp thích hôïp vaø caàn thieát vaøo ñuùng thôøi ñieåm. Ñöùc Thaùnh Linh laøm vieäc giöõa ngöôøi phaân phaùt söù ñieäp laãn ngöôøi nhaän, ñaùnh thöùc taâm trí cuûa hoï vaø ban cho moãi ngöôøi nhöõng ôn phöôùc maø hoï caàn ñeán. Ñöùc Thaùnh Linh laøm ñieàu naøy trong Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nôi nhöõng ngöôøi coâng chính nhoùm laïi. Ñoù laø taïi sao Hoäi thaùnh raát quan troïng cho tín ñoà. Khi moät ngöôøi tín ñoà ñang traõi qua thôøi gian khoù khaên trong loøng hoï nhöng khoâng theå chia seû noãi ñau ñoù vôùi ngöôøi khaùc, thì nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ vaãn nhaän ra noù qua Ñöùc Thaùnh Linh. Neáu tín ñoà nhoùm laïi trong Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Thaùnh Linh seõ coù theå chaïm ñeán vaø an uûi loøng hoï. Ñöùc Thaùnh Linh seõ giuùp hoï ñeå hoï ñöùng vöõng treân Kinh thaùnh vaø ban cho hoï söùc löïc ñeå bình phuïc. 

Khi chuùng ta soáng ñôøi soáng bôûi ñöùc tin, chuùng ta tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi cuûa chuùng ta, trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chuùng ta seõ nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh nhö laø moät moùn quaø. Khi ñoù, Ñöùc Chuùa Trôøi ban Hoäi thaùnh Ngaøi cho chuùng ta. Sau khi ban Hoäi thaùnh, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi qua Hoäi thaùnh vaø khieán hoï giaûng daïy söù ñieäp cuûa Ngaøi. Ngaøi chöõa laønh nhöõng veát thöông cuûa chuùng ta baèng Kinh thaùnh, ban naêng löïc cho nhöõng ai yeáu ñuoái, ban phöôùc cho nhöõng ai ngheøo trong loøng, vaø ban cho hoï khaû naêng ñeå gaùnh laáy coâng vieäc cuûa Ngaøi. Ngaøi thöïc hieän yù muoán cuûa Ngaøi qua chuùng ta. Do ñoù, tín ñoà khoâng theå naøo taùch rôøi khoûi Hoäi thaùnh. 

Tín ñoà khoâng theå naøo taùch rôøi khoûi söï aûnh höôûng qua laïi vôùi nhöõng ngöôøi coâng chính khaùc, hoaêïc töø söï lôùn leân trong Kinh thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Leõ thaät chaéc chaén naøy chæ tìm thaáy trong Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø thoâi. Vì vaäy, tín ñoà caàn phaûi hoøa thuaän vôùi nhau trong Hoäi thaùnh. Ñöùc tin khoâng coù söï hoøa thuaän laø ñöùc tin giaû. 


Baïn coù tin raèng Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong loøng baïn khoâng? Khi chuùng ta hoaø thuaän vôùi Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi, nhö coù cheùp trong Kinh thaùnh vaø khi Hoäi thaùnh noùi chuùng ta trong söï ñieäp cuûa noù, thì Ñöùc Thaùnh Linh seõ giuùp chuùng ta vaø môû maét ñeå chuùng ta thaáy leõ thaät, ban cho chuùng ta nhieàu ôn phöôùc. Vì theá, haõy hoøa thuaän vôùi Hoäi thaùnh baèng ñöùc tin nhö vaäy. Thì Ñöùc Thaùnh Linh seõ vui möøng. 

Chuùng ta ñaõ soáng cho ñeán giôø phuùt naøy vôùi söï vuøa giuùp cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Chuùng ta cuõng seõ soáng vôùi söï vuøa giuùp cuûa Ngaøi trong töông lai. Ñoù laø taïi sao Ñöùc Thaùnh Linh thaät quan troïng ñoái vôùi chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù moïi toäi loãi. Chuùng ta phaûi bieát vaø tin raèng Ñöùc Thaùnh Linh coù hieän höõu. Chuùng ta phaûi bieát raèng chuùng ta phaûi soáng bôûi Ñöùc Thaùnh Linh vaø tieáp nhaän söï höôùng daãn cuûa Ngaøi trong loøng chuùng ta. Nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï phaûi tuaân theo yù chæ cuûa Ngaøi. Neáu baïn laø moät ngöôøi coâng chính, thì Ñöùc Thaùnh Linh ngöï ôû trong baïn, vaø vì theá baïn phaûi laøm theo luaät phaùp cuûa cuoäc soáng nhö Ñöùc Thaùnh Linh daïy baûo baïn. 


Chuùng ta haõy cuøng nhau ñoïc caâu 27. “Ñaáng doø xeùt loøng ngöôøi hieåu bieát yù töôûng cuûa Thaùnh Linh laø theå naøo, vì aáy laø theo yù Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi caàu theá cho caùc thaùnh ñoà vaäy.” Ñöùc Chuùa Cha cuûa chuùng ta bieát yù töôûng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong chuùng ta. Ñöùc Thaùnh Linh bieát moïi ñieàu trong yù töôûng cuûa chuùng ta, vì theá, Ñöùc Chuùa Cha bieát moïi ñieàu trong yù töôûng cuûa chuùng ta. Nhö vaäy, “Ngaøi, Ñöùc Thaùnh Linh caàu thay cho chuùng ta theo yù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” 

Ñieàu naøy coù nghóa laø Cha cuûa chuùng ta bieát nhöõng gì trong yù töôûng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, vaø Ñöùc Thaùnh Linh caàu nguyeän theo yù cuûa Cha chuùng ta. Do ñoù, tín ñoà phaûi soáng theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø taïi sao nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi tìm thaáy söï ích lôïi trong ñôøi soáng ñöùc tin cuûa hoï qua Ñöùc Thaùnh Linh. YÙ töôûng cuûa ngöôøi coâng chính ñöôïc daãn daét bôûi söï ñaùnh thöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. 

Raéc roái taêng theâm trong Hoäi thaùnh khi nhöõng ngöôøi khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï ñöôïc tìm thaáy trong Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï, vaø vì theá hoï khoâng theå thoâng coâng vôùi nhöõng tín ñoà thaät söï,ï laø nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh. Hoï ñem ñeán nhieàu vaán ñeà raéc roái vaøo Hoäi thaùnh. Ngöôïc laïi, khi nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh laéng nghe baøi giaûng nôi ñaày tôù cuûa Chuùa, laø ngöôøi ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh, thì loøng hoï ñöôïc bình an bôûi vì hoï coù theå hieåu ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñang muoán noùi vôùi hoï qua ñaày tôù cuûa Ngaøi. 

Ai laø ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi thì chaéc chaén coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï ôû trong loøng ngöôøi aáy. Chuùng ta coù Ñöùc Thaùnh Linh trong chuùng ta vaø soáng theo yù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh

Ñöùc Thaùnh Linh höôùng daãn chuùng ta trong nhieàu caùch: ñoâi khi qua Hoäi thaùnh, ñoâi khi qua tình anh em vôùi tín ñoà, vaø ñoâi khi qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi khieán cho chuùng ta tìm bieát yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cho pheùp chuùng ta ñi theo ñöôøng coâng chính cuûa Ngaøi. Ñöùc Thaùnh Linh ban cho chuùng ta söùc löïc môùi ñeå soáng beân Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán khi chuùng ta ñeán Nöôùc cuûa Ngaøi.


Vì theá, baïn vaø toâi, phaûi nhaän bieát Ñöùc Thaùnh Linh quan troïng nhö theá naøo trong ñôøi soáng ñöùc tin cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì chuùng ta nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh nhö moät söï ban cho, nhö ñaõ ñöôïc cheùp trong Kinh thaùnh, “Phi-e-rô traû lôøi raèng: Haõy hoái caûi, ai naáy phaûi nhaân danh Ñöùc Chuùa Jeâsus chòu pheùp baùp-tem, ñeå ñöôïc tha toäi mình, roài seõ ñöôïc laõnh söï ban cho Ñöùc Thaùnh Linh ” (Coâng vuï caùc söù ñoà 2:38). 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta Ñöùc Thaùnh Linh nhö moät moùn quaø ñeå vì theá maø Ngaøi coù theå daãn daét chuùng ta soáng theo yù muoán cuûa Ngaøi. Ñaây laø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Cha chuùng ta. Ngaøi noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta phaûi soáng theo yù cuûa Ngaøi ñeå ñöôïc vaøo Nöôùc Ngaøi. Chuùng ta phaûi coù Ñöùc Thaùnh Linh ñeå soáng theo yù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chæ nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh môùi nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh. Vì theá chuùng ta phaûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeå nhôø ñoù maø chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh nhö moät söï ban cho vaø soáng theo yù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñöôïc vaøo Nöôùc Ngaøi. 

Chuùng ta khoâng nhaän Ñöùc Thaùnh Linh vaø söï mua chuoäc caùch rieâng reõ. Ngaøy nay ngöôøi ta nghó raèng hai ôn phöôùc naøy laø hai ñieàu khaùc nhau. Hoï nghó raèng Ñöùc Thaùnh Linh seõ ngöï xuoáng treân hoï neáu hoï ñi vaø caàu nguyeän trong moät hang ñoäng hay treân nuùi caùch nhieät thaønh, caàu nguyeän baèng tieáng laï. Hoï nghó raèng Ñöùc Thaùnh Linh seõ ngöï xuoáng treân hoï vaø ban cho hoï söù ñieäp caùch tröïc tieáp vaø noùi chuyeän vôùi hoï. Nhöng thaät khoâng may, ñieàu naøy khoâng ñuùng. 

Ñöùc Thaùnh Linh vaø Kinh thaùnh khoâng theå taùch rôøi, cuõng nhö Ñöùc Thaùnh Linh vaø tín ñoà khoâng theå taùch ra. Ñoù laø taïi sao moái töông giao giöõa Ñöùc Thaùnh Linh vaø tín ñoà, Hoäi thaùnh vaø Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi – Ñöùc Cha, Ñöùc Con vaø Ñöùc Thaùnh Linh – thì thaät gaàn guûi nhau. 


Chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi soáng trong thôøi kyø cuoái cuøng naøy, soáng bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. Chuùng ta soáng theo yù muoán cuûa Cha chuùng ta vaø bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. Ñöùc Thaùnh Linh bieát taát caû yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cha chuùng ta bieát moïi ñieàu trong taâm trí cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét yù nghó cuûa chuùng ta vaø töông giao vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong caùch naøy, Ñöùc Thaùnh Linh phaûi caàu nguyeän theo yù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Cha chuùng ta traû lôøi nhöõng lôøi caàu nguyeän baèng caùch khieán cho chuùng ta soáng theo yù cuûa Ngaøi. 

Ñoù laø taïi sao Phao loâ ñaõ noùi trong Roâ-ma ñoaïn 8 caâu 16 ñeán 27 veà nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. 

Chuùng ta coù theå chôø ñôïi Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Thaùnh Linh. Chuùng ta coù theå chòu ñöïng nhöõng söï ñau khoå hieän taïi cuûa chuùng ta, troâng caäy vaøo Nöôùc cuûa Ngaøi vôùi söùc maïnh cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong loøng chuùng ta. Chuùng ta coù theå chòu ñöïng qua Ñöùc Thaùnh Linh, vaâng phuïc Chuùa chuùng ta qua Ñöùc Thaùnh Linh, coù aân töù ñeå phuïc söï Chuùa qua Ñöùc Thaùnh Linh. Taát caû moïi söï ñöôïc ban cho chuùng ta qua Ñöùc Thaùnh Linh. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng chuùng ta laø nhöõng ngöôøi böôùc ñi vôùi Ñöùc Thaùnh Linh, keát hieäp taám loøng chuùng ta vôùi Lôøi, laéng nghe vaø laøm theo Lôøi. Chuùng ta phaûi soáng ñôøi soáng maø qua ñoù Cha chuùng ta vaø Ñöùc Thaùnh Linh coù theå vui möøng trong chuùng ta, ñöøng soáng cuoäc soáng theá gian, laø cuoäc soáng chæ laøm thoûa maõn nhöõng ham muoán cuûa chuùng ta. Ñaây laø nhöõng gì Phao-loâ muoán noùi trong phaân ñoaïn naøy. 

Ñöùc Chuùa Trôøi luoân luoân ôû vôùi chuùng ta trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta, vaø luoân luoân muoán giuùp ñôõ chuùng ta. Nguyeän xin Chuùa cöù tieáp tuïc vuøa giuùp chuùng ta. Khi Chuùa chuùng ta trôû laïi laàn nöõa, moïi söï seõ trôû neân vinh hieån. Chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi hieän nay coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, seõ keá töï taát caû Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï vinh hieån cuûa Ngaøi. Ai muoán keá töï Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi neân laéng nghe caùch caån thaän vaø tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 


Ha-leâ-lu-gia! Toâi caàu xin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ôû vôùi baïn vaø ban ôn cho baïn.