Sermons

【Chapter 8-7】 < Roâ-ma 8:18-25 > Söï Taùi Laâm cuûa Chuùa vaø Vöông Quoác Ngaøn Naêm< Roâ-ma 8:18-25 >

“Vaû, toâi töôûng raèng nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø chaúng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán, laø söï seõ ñöôïc baøy ra trong chuùng ta. Thaät theá, muoân vaät öôùc ao noùng naûy maø troâng ñôïi con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra. Vì muoân vaät ñaõ bò baét phuïc söï hö khoâng, chaúng phaûi töï yù mình, beøn laø bôûi côù Ñaáng baét phuïc. Muoân vaät mong raèng mình cuõng seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi laøm toâi söï hö naùt, ñaëng döï phaàn trong söï töï do vinh hieån cuûa con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì chuùng ta bieát raèng muoân vaät ñeàu than thôû vaø chòu khoù nhoïc cho ñeán ngaøy nay; khoâng nhöõng muoân vaät thoâi, laïi chuùng ta, laø keû coù traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, cuõng than thôû trong loøng, ñang khi troâng ñôïi söï laøm con nuoâi, töùc laø söï cöùu chuoäc thaân theå chuùng ta vaäy. Vì chuùng ta ñöôïc cöùu trong söï troâng caäy, nhöng khi ngöôøi ta ñaõ thaáy ñieàu mình troâng roài, aáy khoâng phaûi laø troâng nöõa: mình thaáy roài, sao coøn troâng laøm chi? Song neáu chuùng ta troâng ñieàu mình khoâng thaáy, aáy laø chuùng ta chôø ñôïi ñieàu ñoù caùch nhòn nhuïc.”Nhöõng ai laø ngöôøi coâng chính bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì nhaän ñöôïc söï vinh hieån cuûa Thieân ñaøng. Ñoù laø taïi sao hoï chòu khoå vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuûa Chuùa Jeâsus, ñeå ñöôïc maëc laáy söï vinh quang cuûa Thieân ñaøng. Tín ñoà daâng chính hoï cho Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chòu khoå treân theá gian naøy vì tham döï vaøo söï thoáng khoå cuûa Ñaáng Christ thì ñöôïc vinh hieån. 

Khoâng vinh döï cho chuùng ta vì chòu khoå cho Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng maø chuùng ta toân kính caùch saâu xa sao? Chaéc chaén laø nhö theá. Ñoù laø söï thoáng khoå vinh quang. Ñoù laø lyù do taïi sao nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chòu khoå vì söï coâng chính cuûa Ngaøi. Baây giôø baïn ñang chòu khoå vì ai? Baïn chòu khoå cho theá gian vaø xaùc thòt cuûa baïn chaêng? Ñieàu toát laønh naøo mang laïi cho linh hoàn baïn khi baïn chòu khoå cho theá gian? Haõy chòu khoå vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin noù. Vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ôû treân baïn. Di saûn chuùng ta seõ ñöôïc ban phöôùc trong töông lai


Chuùng ta haõy suy nghó veà di saûn maø chuùng ta seõ nhaän. Di saûn maø chuùng ta seõ nhaän ôû thieân ñaøng laø phaàn thöôûng cuøng cai trò vôùi Ñaáng Christ trong trôøi môùi vaø ñaát môùi. Söï vinh quang maø chuùng ta seõ nhaän trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Vöông Quoác ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì quaù vó ñaïi khoâng sao ño löôøng ñöôïc. Chæ nhöõng tín ñoà taùi sanh môùi coù theå bieát vaø seõ sôû höõu söï vinh hieån ñang chôø ñôïi hoï. Söï vinh hieån khoâng theå so saùnh


“Vaû, toâi töôûng raèng nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø chaúng ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán, laø söï seõ ñöôïc baøy ra trong chuùng ta.” (Roâ-ma 8:18).

So saùnh söï vinh hieån maø ngöôøi tin ñoà seõ nhaän ñöôïc vaø söï chòu khoå cuûa hoï trong hieän taïi, Phao-loâ noùi raèng söï vinh hieån cuûa hoï vöôït xa söï thoáng khoå hieän taïi. Ñaây laø ñieàu hoaøn toaøn chính xaùc; söï vinh hieån ñang chôø ñôïi chuùng ta thì lôùn hôn nhieàu so vôùi söï ñau ñôùn maø chuùng ta gaùnh chòu baây giôø. Söï mong chôø ñuùng ñaén nhaát cuûa taïo vaät 


“Thaät theá, muoân vaät öôùc ao noùng naûy maø troâng ñôïi con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra. Vì muoân vaät ñaõ bò baét phuïc söï hö khoâng, chaúng phaûi töï yù mình, beøn laø bôûi côù Ñaáng baét phuïc. Muoân vaät mong raèng mình cuõng seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi laøm toâi söï hö naùt, ñaëng döï phaàn trong söï töï do vinh hieån cuûa con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Roâ-ma 8:19-21).

Moïi taïo vaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khao khaùt ñöôïc giaûi thoaùt khoûi söï huûy hoaïi cuûa toäi loãi. Ñeå ñöôïc giaûi thoaùt, Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi ñöôïc thieát laäp treân ñaát naøy. Nhöõng taïo vaät naøy cuõng chôø ñôïi con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân chuû nhaân cuûa Vöông quoùc Ngaøn Naêm. Vì vaäy, moïi taïo vaät chôø ñôïi ñeán ngaøy maø caùc con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuøng trò vì vôùi Ngaøi ñöôïc maëc laáy söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khi Vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán. Chôø ñôïi söï cöùu chuoäc thaân theå 


“Vì chuùng ta bieát raèng muoân vaät ñeàu than thôû vaø chòu khoù nhoïc cho ñeán ngaøy nay; khoâng nhöõng muoân vaät thoâi, laïi chuùng ta, laø keû coù traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, cuõng than thôû trong loøng, ñang khi troâng ñôïi söï laøm con nuoâi, töùc laø söï cöùu chuoäc thaân theå chuùng ta vaäy. Vì chuùng ta ñöôïc cöùu trong söï troâng caäy, nhöng khi ngöôøi ta ñaõ thaáy ñieàu mình troâng roài, aáy khoâng phaûi laø troâng nöõa: mình thaáy roài, sao coøn troâng laøm chi? Song neáu chuùng ta troâng ñieàu mình khoâng thaáy, aáy laø chuùng ta chôø ñôïi ñieàu ñoù caùch nhòn nhuïc.” (Roâ-ma 8:22-25).

Nhöõng ai tin vaøo Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï. Hoï chôø ñôïi vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vôùi söï kieân trì trong moïi thoáng khoå cho ñeán khi ngaøy aáy ñeán. Hoï chòu khoå vì Phuùc aâm khoâng ngöøng, vaø, qua ñau khoå ñoù, hy voïng cuûa hoï veà Vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân caøng tha thieát hôn. Ñoù laø leõ töï nhieân. Hoï khoâng chôø ñôïi moät hy voïng coù theå thaáy ñöôïc bôûi maét xaùc thòt, nhöng thay vaøo ñoù, Vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng thaáy neáu hoï khoâng bieán caûi. 


Con ngöôøi vaø taát caû caùc vaät khaùc trong theá gian ngaøy nay soáng moät cuoäc soáng meät moûi khoâng sao taû ñöôïc. Thôøi gian tieáp tuïc qua ñi, theá giôùi thay ñoåi, vaø vì kyõ thuaät vaø neàn vaên minh lôùn leân, hy voïng cho töông lai taêng leân trong loøng hoï. Hoï mong chôø ñeå thaáy moät thieân ñaøng treân ñaát trong töông lai vaø vì theá trôû neân lo laéng, boàn choàn, buoàn thaûm vaø kinh ngaïc taïi sao quaù trình noù keùo daøi, baát chaáp taát caû dieãn tieán. Maùy vi tính, töï ñoâïng hoùa, vaø khoa hoïc kyõ thuaät khaùc tieáp tuïc phaùt trieån, tuy theá noù caøng ngaøy caøng khoù hôn ñeå nghe ñöôïc tieáng cöôøi cuûa ngöôøi ta. 

Coù hy voïng cho töông lai cuûa con ngöôøi khoâng? Caâu traû lôøi laø tieáng “khoâng” baát haïnh. Theo lôøi trong Khaûi huyeàn, cuõng nhö trong quan ñieåm cuûa caùc nhaø khoa hoïc, nhöõng thaûm hoïa ñang chôø ñôïi chuùng ta bôûi söï thieáu huït nöôùc, söï huûy dieät cuûa taàng oâ-zoân, haïn haùn vaø naïn phaù röøng daãn nhieàu ngöôøi ñeán choå cheát khaùt vaø noùng. Baïn coù caûm thaáy raèng taát caû nhöõng thaûm hoïa naøy ñang chôø ñôïi baïn khoâng? 

Chuùng ta ñang soáng trong moät theá giôùi deå chòu khoâng? Noù coù theå deã chòu trong vaøi thöù. Coù caùi gì khoâng theå mua baèng tieàn khoâng? Nhöng chuùng ta caàn nöôùc saïch vaø moâi tröôøng laønh maïnh. Vaâng taàng oâ-zoân ñang bò phaù huûy, cho pheùp nhöõng tia töû ngoaïi xuyeân vaøo taàng khí quyeån, trong luùc nhöõng tia cöïc tím laøm cho caây coû bieán daïng vaø loøng con ngöôøi raén laïi. Söï lo aâu cuûa con ngöôøi taêng leân, “Caùi gì ñang xaûy ra treân theá giôùi naøy?” Nhöng khoâng gioáng nhö nhöõng ngöôøi cuûa theá gian, chuùng ta laø nhöõng tín ñoà taùi sanh coù ñöùc tin raèng chuùng ta seõ döï phaàn trong söï soáng laïi vaø cai trò vôùi Chuùa Jeâsus trong ngaøn naêm. 


Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng chính Chuùa seõ xuoáng moät laàn nöõa töø thieân ñaøng vôùi tieáng keâu lôùn cuûa thieân söù tröôûng vaø tieáng keøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:16). Caâu hoûi laø “khi naøo” Ngaøi trôû laïi? Chuùa chuùng ta höùa raèng Ngaøi seõ trôû xuoáng ñeå caát nhöõng ai tin vaøo Nöôùc, Huyeát vaø Thaùnh Linh leân, vaø vì theá chuùng ta ñang chôû ñôïi ngaøy aáy. 

Nhöõng ai ñöôïc taùi sanh bôûi tin vaøo Phuùc aâm, “ Toäi loãi cuûa toâi ñaõ trao qua cho Chuùa Jeâsus khi Ngaøi chòu Baùp-tem, vaø toâi tin Chuùa laø Cöùu Chuùa laø Ñaáng bò phaùn xeùt vì toäi loãi cuûa toâi trong vò theá cuûa toâi.” Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta söï cöùu roãi qua con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ngaøi seõ trôû laïi ñeå laøm phuïc sinh daân söï Ngaøi vaø cho hoï trò vì ngaøn naêm treân ñaát. Kinh thaùnh nhö laø moät böùc tranh raùp töøng maõnh maø noù phaûi ñöôïc laøm cho phuø hôïp vôùi nhau bôûi nhöõng ngöôøi ñoïc. 

Khi Ñöùc Chuùa Jeâsus ñeán theá gian laàn nhöùt, Ngaøi ñeán ñeå keâu goïi toäi nhaân aên naên. Ngaøi mang toäi loãi cuûa hoï treân thaân theå Ngaøi qua Pheùp Baùp-tem vaø ñoå huyeát Ngaøi ra treân Thaäp-töï-giaù vì bò phaùn xeùt cho toäi loãi theá gian. Khi Chuùa, Ñaáng hieân nay ñang cö nguï taïi thieân ñaøng trôû laïi theá gian, Ngaøi seõ laøm cho nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phuïc sinh ñeå cuøng Ngaøi trò vì moät ngaøn naêm. 

Vöông Quoác Ngaøn Naêm


Nhöõng ai thaät söï yeâu ngöôøi khaùc treân theá gian naøy laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï laø nguôøi duy nhaát coù theå phoå bieán Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ngöôøi hö maát ñeå ñem hoï trôû veà vôùi Ñaáng Christ. Nhöõng nguôøi cuûa theá gian naøy ban phaàn thöôûng cho con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Khoâng. Roài Ngaøi laøm gì? Khi Chuùa Jeâsus trôû laïi, Ngaøi seõ thöôûng cho hoï bôûi laøm cho soáng laïi nhöõng ai taùi sanh vaø cho pheùp hoï trò vì trong ngaøn naêm. 

Vöông quoác Ngaøn Naêm laø daønh cho chuùng ta, nhöõng tín ñoà taùi sanh. Maëc duø theá gian hieän taïi ñang trôû neân hoang vaéng, khi Chuùa chuùng ta trôû laïi, chuùng ta seõ soáng trong moät theá giôùi môùi. ÔÛ ñoù, Chuùa seõ cho pheùp chuùng ta trò vì vôùi Ngaøi, vaø soáng moät ñôøi soáng haïnh phuùc, vui veû bao laâu tuøy chuùng ta. 


Phao-loâ noùi trong Roâ-ma 8:23, “Khoâng nhöõng muoân vaät thoâi, laïi chuùng ta, laø keû coù traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, cuõng than thôû trong loøng, ñang khi troâng ñôïi söï laøm con nuoâi, töùc laø söï cöùu chuoäc thaân theå chuùng ta vaäy.” Baïn ñang chôø ñôïi ngaøy aáy khoâng? Duø chuùng ta laø traùi ñaàu muøa cuûa Ñöùc Thaùnh Linh than khoùc trong chuùng ta, noân noùng chôø ñôïi cho vieäc cöùu chuoäc thaân theå chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ laøm cho chuùng ta soáng laïi, bieán hoaù thaân theå chuùng ta, vaø cho pheùp chuùng ta soáng vôùi Ngaøi. Chuùng ta, laø ngöôøi taùi sanh, laø ngöôøi coâng chính, hy voïng vaø chôø ñôïi ngaøy trôû laïi cuûa Ngaøi qua Ñöùc Thaùnh Linh. 

Chuùng ta than thôû trong chính chuùng ta. Tín ñoà taùi sanh bieát theá giôùi seõ trôû neân gioáng nhö caùi gì. Nhöõng gì maø caùc thaày boùi noùi tröôùc veà töông lai ñeàu voâ nghóa. Ngöôøi tín ñoà taùi sanh bieát caùch chính xaùc nhöõng gì seõ xaûy ra ôû töông lai. Maëc duø theá gian thay ñoåi trong nhöõng gì chuùng ta ñaõ noùi tröôùc caùch chính xaùc, baây giôø khoâng ai muoán tin chuùng ta. Nhöng nhöõng ai tin Lôøi vieát ra cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chôø ñôïi maø khoâng kieâu haûnh. Maëc duø ngöôøi khaùc khoâng nhaän thaáy lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi quan taâm ñeán hoï, hoï soáng vôùi hy voïng. 

Vì theá, nhöõng ngöôøi chöa tin phaûi nhaän söï cöùu roãi tröôùc khi cuoäc soáng cuûa hoï keát thuùc. Hoï phaûi tin raèng Chuùa Jeâsus caát taát caû toäi loãi cuûa hoï bôûi pheùp Baùp-tem cuûa Ngaøi vaø chòu phaùn xeùt theá cho chuùng ta treân Thaäp-töï-giaù. Vaø chæ nhöõng ngöôøi aáy coù theå vaøo thieân ñaøng khi Ngaøy cuoái cuøng ñeán. Roài chuùng ta seõ ñöôïc phaàn thöôûng, vaø vaøo Vöông Quoác cuûa Ngaøi ñeå coù cuoäc soáng ñôøi ñôøi. 

Baïn buoàn khoâng? Baïn meät moõi khoâng? Hay laø baïn ñang thoûa loøng vôùi cuoäc soáng cuûa baïn? Chuùng ta phaûi bieát roû vaø tin theá naøo Chuùa Jeâsus trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta tröôùc khi chuùng ta qua ñôøi. Chuùng ta cuõng phaûi chuaån bò cho ñôøi soáng cuûa chuùng ta ôû thieân ñaøng. Theá giôùi naøy khoâng phaûi laø taát caû, bieát leõ thaät naøy, chuùng ta phaûi chuaån bò cho cuoäc soáng Thieân ñaøng. Ñoù laø nhöõnmg gì maø ngöôøi khoân ngoan phaûi laøm. Baïn coù soáng vui thoaû ngaøy qua ngaøy khoâng? Neáu theá, baïn laø ngöôøi ngu daïi. Nhöõng ai mong muoán ñieàu toát hôn thì ñoù laø nöôùc thieân ñaøng, vaø haõy chuaån bò laøm cho öôùc mô thaønh söï thaät, noùi caùch khaùc, laø ngöôøi khoân phaûi xaây döïng nhaø mình treân Vaàng Ñaù. Trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm


Ñöùc Chuùa Trôøi taïo chuùng ta theo hình aûnh cuûa Ngaøi vaø muoán chuùng ta soáng vôùi Ngaøi maõi maõi. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán theá gian naøy, nhaän Pheùp Baùp-tem, vaø ñoå huyeát cuûa Ngaøi ra ñeå giaûi thoaùt chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì soáng vôùi Ngaøi, vaø Chuùa seõ thöôûng cho hoï. Chuùa chuùng ta seõ lau heát nöôùc maét khoûi maét chuùng ta vaø thöôûng cho chuùng ta veà taát caû nhöõng khoù nhoïc vaø coâ ñôn maø chuùng ta ñaõ chòu. 

Ñöùc Chuùa Trôøi laøm môùi laïi taát caû. Ngaøi seõ cho pheùp moät theá giôùi môùi ñeán, nôi maø moät treû con coøn buù coù theå ñaët tay cuûa noù vaøo hang raén hoå mang vaø seõ khoâng bò caén (EÂ-sai 11:8). Chuùng ta haõy tin vaø noân noùng chôø ñôïi nhöõng gì chöa thaáy, hy voïng veà ngaøy aáy bôûi loøng kieân ñònh. Neáu chuùng ta noùi raèng chuùng ta chôø ñôïi nhöõng gì chuùng ta thaáy thì chuùng ta laø ngöôøi ngu daïi. Neáu, treân khía caïnh khaùc, chuùng ta chôø ñôïi nhöõng gì khoâng thaáy vaø tin vaøo Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thì chuùng ta laø ngöôøi khoân ngoan. Sau söï cöùu roãi cuûa chuùng ta, chuùng ta chôø ñôïi söï vinh hieån, maëc duø hieän taïi khoâng thaáy baèng maét cuûa chuùng ta, nhöng chaéc chaén seõ ñeán. 

Chính Ñöùc Thaùnh Linh thôû than nhieàu hôn chuùng ta nhöng vaãn laøm cho chuùng ta chôø ñôïi. Chuùng ta noân noùng chôø ñôïi xaùc thòt chuùng ta thay ñoåi qua thaân xaùc thuoäc linh vaø cai trò khi thôøi ñieåm cuûa chuùng ta ñeán. Ñöùc Thaùnh Linh Ñaáng ngöï trong chuùng ta noùi gì? Ngaøi laøm cho chuùng ta chôø ñôïi gì? Ngaøi laøm cho chuùng ta chôø ñôïi Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Chuùa ñang chôø ñôïi ñeå laøm môùi laïi thaân theå chuùng ta vaø soáng vôùi chuùng ta. Chuùng ta cuõng chôø ñôïi ñeå cai trò cuøng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi trong ngaøn naêm. 


Ha-leâ-lu-gia! Chuùng ta haõy daâng lôøi caûm taï leân cho Chuùa chuùng ta.


Cô ñoác nhaân soáng vôùi hy voïng vì Thieân ñaøng vaø tin töôûng vaøo hy voïng cuûa hoï. Söï tin töôûng naøy laø khoâng döïa treân caûm xuùc cuûa chuùng ta, nhöng treân Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng khoâng heà noùi doái.