Sermons

【Chapter 8-8】 < Roâ-ma 8:26-28 > Ñöùc Thaùnh Linh Ñaáng Giuùp Ngöôøi Coâng Chính< Roâ-ma 8:26-28 >

“Cuõng moät leõ aáy, Ñöùc Thaùnh Linh giuùp cho söï yeáu ñuoái chuùng ta. Vì chuùng ta chaúng bieát söï mình phaûi xin ñaëng caàu nguyeän cho xöùng ñaùng; nhöng chính Ñöùc Thaùnh Linh laáy söï thôû than khoâng theå noùi ra ñöôïc maø caàu khaån thay cho chuùng ta.Ñaáng doø xeùt loøng ngöôøi hieåu bieát yù töôûng cuûa Thaùnh Linh laø theå naøo, vì aáy laø theo yù Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi caàu theá cho caùc thaùnh ñoà vaäy. Vaû, chuùng ta bieát raèng moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø cho keû ñöôïc goïi theo yù muoán Ngaøi ñaõ ñònh.”Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong loøng cuûa nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Thaùnh Linh khieán vaø giuùp cho hoï caàu nguyeän. Ngaøi cuõng caàu thay cho nhöõng söï thôû than maø hoï khoâng theå noùi ra ñöôïc. Coù nghóa laø Ñöùc Thaùnh Linh giuùp hoï caàu nguyeän theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø taïi sao nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc goïi laø con Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa höùa vôùi hoï raèng Ngaøi luoân ôû vôùi hoï cho ñeán taän theá. 

Ñöùc Thaùnh Linh ôû vôùi ngöôøi coâng chính, thöïc hieän söï caàu thay theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn nghó gì veà vieäc baïn coù theå nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh? Bôûi caàu nguyeän chaêng? Baïn coù nghó raèng baïn coù theå nhaän Ñöùc Thaùnh Linh duø cho baïn coù toäi khoâng? Ñöùc Thaùnh Linh chæ laøm vieäc vaø ngöï trong loøng cuûa nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Cô ñoác nhaân mong muoán caàu nguyeän theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôû töø nôi Ñöùc Thaùnh Linh. Hoï hoïc vaø hieåu nhöõng gì hoï muoán caàu xin. Neáu baïn nhaän Ñöùc Thaùnh Linh bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Thaùnh Linh seõ thöïc hieän söï caàu thay cho baïn vaø höôùng daãn ñöôøng loái cuûa baïn. Moïi söï hieäp laïi vì söï toát laønh 


“Vaû, chuùng ta bieát raèng moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø cho keû ñöôïc goïi theo yù muoán Ngaøi ñaõ ñònh.” (Roâ-ma 8:28).

Ñöùc Chuùa Trôøi ôû beân caïnh tín ñoà, laøm cho moïi söï hieäp laïi vì söï toát laønh cho nhöõng ngöôøi yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu tín ñoà taùi sanh. Ñoâi khi Ngaøi coù theå duøng keû thuø cuûa chuùng ta ñeå laøm ích lôïi cho chuùng ta, nhöng cuoái cuøng, Ngaøi phaït hoï vì toäi loãi cuûa hoï. Moïi keû thuø cuûa chuùng ta seõ bieán maát trong söï hình phaït ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi, Vì moïi vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp xaûy ra chæ vì söï toát laønh cho nguôøi tin Ngaøi.