Sermons

【Chapter 8-9】 < Roâ-ma 8:28-30 > Moïi Vieäc Hieäp Laïi Laø Toát Laønh Cho Keû Yeâu Meán Ñöùc Chuùa Trôøi< Roâ-ma 8:28-30 > 

“Vaû, chuùng ta bieát raèng moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø cho keû ñöôïc goïi theo yù muoán Ngaøi ñaõ ñònh. Vì nhöõng keû Ngaøi ñaõ bieát tröôùc, thì Ngaøi cuõng ñaõ ñònh saün ñeå neân gioáng nhö hình boùng Con Ngaøi, haàu cho Con naày ñöôïc laøm Con caû ôû giöõa nhieàu anh em; coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün, thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi, nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình, vaø nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng laø coâng bình, thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.”Hoâm nay, chuùng ta hoïc phaàn Kinh thaùnh treân trong Roâ-ma ñoaïn 8. Noù ñöôïc goïi laø Tieàn ñònh, Choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø laøm vinh hieån chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta seõ noùi veà vaán ñeà naøy, vaø veà vieäc ngöôøi ta coù khuynh höôùng hieåu theá naøo veà Giaùo lyù thaùnh hoaù töø töø. 

Roâ-ma 8:28 noùi, “Vaû, chuùng ta bieát raèng moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø cho keû ñöôïc goïi theo yù muoán Ngaøi ñaõ ñònh. Chuùng ta phaûi nghó veà ai laø “nhöõng ngöôøi yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi.”

Coù phaûi moïi vieäc hieäp laïi laø toát laønh khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn theá. Trong buoåi ban ñaàu, tröôùc khi taïo döïng loaøi ngöôøi, Ngaøi coù keá hoaïch laøm cho chuùng ta trôû neân daân söï Ngaøi theo yù ñònh cuûa Ngaøi vaø ñaõ laøm theá vì söï toát laønh trong Ñaáng Christ, Con Ñoäc sanh.

Chuùng ta phaûi nhôù raèng trong vöôøn EÂ-ñen coù caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc. Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi troàng caây naøy? Toát hôn laø Chuùa khoâng neân ñaët caây ñieàu thieän vaø ñieàu aùc trong nôi ñaàu tieân naøy. Nhieàu ngöôøi thaéc maéc veà vaán ñeà naøy. 

Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi coù moät nuïc ñích vaø keá hoaëch thaâm thuùy. Ñöùc Chuùa Trôøi taïo neân con ngöôøi theo hình aûnh Ngaøi. Thaät ra, con ngöôøi khoâng khaùc gì vôùi caùc taïo vaät khaùc cho ñeán khi hoï nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taïo sao Ñöùc Chuùa Trôøi troàng caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc? 


Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta caàn phaûi bieát nguyeân nhaân maø Ñöùc Chuùa Trôøi ra leänh cho A-ñam vaø EÂ-va khoâng ñöôïc aên traùi caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc. Lyù do ñoù laø gì? Ñoù laø ñeå giöõ con ngöôøi ôû döôùi luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï cöùu chuoäc chuùng ta qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc giaáu trong Lôøi, “Moïi vieäc hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi.” Vì Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Moïi vieäc hieäp laïi laøm ích cho keû yeáu meán Ñöùc Chuùa Trôøi laø cho nhöõng keû theo yù ñònh cuûa Ngaøi” (Roâ-ma 8:28), chuùng ta phaûi tìm caâu traû lôøi cho caâu hoûi naøy trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, tröôùc heát chuùng ta phaûi bieát Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá roài chuùng ta seõ nhaän thöùc raèng moïi vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi hoaïch ñònh vaø thöïc hieän ñeàu laø toát laønh. Nhöng ñeå hieåu leõ thaät naøy chuùng ta phaûi ñöôïc taùi sanh trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chuùng ta phaûi tìm kieám caâu traû lôøi trong Phuùc aâm maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta. 


Lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi taïo ñöïng neân chuùng ta, troàng caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc trong vöôøn EÂ-ñen, khoâng cho pheùp A-ñam vaø EÂ-va aên noù, vaø cho chuùng ta bieát luaät phaùp laø ñeå cho chuùng ta trôû neân con cuûa Ngaøi. Chuùa chuùng ta, Ñaáng giaûi thoaùt taát caû chuùng ta, cho pheùp taát caû nhöõng vieäc xaûy ra laø ñeå Ngaøi coù theå ban cho chuùng ta söï tha toäi, söï soáng ñôøi ñôøi, vinh hieån vaø Thieân ñaøng. Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân con ngöôøi töø buïi ñaát vaø con ngöôøi ñöôïc sanh ra trong söï yeáu ñuoái. Kinh thaùnh thöôøng so saùnh chuùng ta vôùi caùi bình baèng ñaát seùt. Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi thôï goám, taïo ra con ngöôøi töø ñaát seùt. Ngaøi taïo neân con ngöôøi töø buïi ñaát vaø haø vaøo con ngöôøi tình yeâu cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå laøm cho chuùng ta trôû neân con Ngaøi. 

Bình goám ñöôïc taïo ra bôûi ñaát seùt thì thaät laø deå vôû. Trong caùch naøy, tröôùc heát Ñöùc Chuùa Trôøi taïo neân thaân theå con ngöôøi vaø linh trôû neân yeáu ñuoái ñeå laøm cho hoï trôû neân con Ngaøi. Muïc ñích cuûa Ngaøi ñöôïc hoaøn taát do Chuùa Jeâsus, Ñaáng taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa con ngöôøi vaø maëc cho hoï söï thaùnh khieát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ban cho hoï söï soáng ñôøi ñôøi baèng caùch laøm cho hoï ñöôïc taùi sanh bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñoù laø lyù do Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cho chuùng ta baát toaøn vaø yeáu ñuoái töø luùc ban ñaàu, hôn laø hoaøn thieän. Taïi sao ban ñaàu Ñöùc Chuùa Trôøi taïo neân con ngöôøi yeáu ñuoái? 


Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi troàng caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc trong vöôøn EÂ-ñen vaø roài ra leänh cho A-ñam vaø EÂ-va khoâng ñöôïc aên noù? Lyù do aån taøng phaûi ñöôïc hieåu theo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng doøng doõi cuûa ngöôøi nöõ seõ giaøy ñaïp ñaàu con raén vaø Satan seõ caén goùt chaân ngöôøi khi A-ñam vaø EÂ-va sa ngaõ vaø phaïm toäi? Taát caû moïi vieäc naøy laø ñeå laøm cho con ngöôøi trôû neân con Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø keá hoaïch cuûa Ngaøi cho chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Con Ñoäc sanh cuûa Ngaøi. 

Theá roài, ai laø ngöôøi ñöôïc goïi theo yù Ngaøi ñaõ ñònh? Hoï laø nhöõng ngöôøi nhaän bieát toäi, söï quaù phaïm cuûa mình vaø tìm kieám tình yeâu vaø söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi nhaän thöùc raèng nhöõng lôøi tuyeân boá thaàn ñaïo cuûa giaùo lyù “löïa choïn khoâng ñieàu kieän” (Thuyeát tieàn ñònh cuûa Calvin) vaø giaùo lyù “Thaùnh hoaù töø töø” laø sai. Giaùo lyù “löïa choïn khoâng ñieàu kieän” sai laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi choïn moät soá ngöôøi khoâng ñieàu kieän trong khi loaïi boû nhöõng ngöôøi khaùc khoâng lyù do. 

Dó nhieân, nhöõng ai maø Ñöùc Chuùa Trôøi löïa choïn vaø keâu goïi laø nhöõng ngöôøi tuyeät voïng trong toäi loãi cuûa hoï vaø xöng nhaän raèng hoï khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc ngoaïi tröø ñi vaøo ñòa nguïc – nhöõng ai ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi thöông xoùt vaø nhöõng ai Ngaøi keâu goïi bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuûa Ngaøi. 

Trong voøng voâ soá ngöôøi ñöôïc sanh ra trong theá gian vaø trôû laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng moät ngöôøi naøo ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi löïa choïn hay bò khöôùc töø maø khoâng coù lyù do. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng choïn baïn maø khoâng coù lyù do, baïn seõ choáng laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Thaät voâ lyù ñeå noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho baïn hay ngöôøi naøo khaùc trôû neân keû thuoäc veà Ma quyû maø khoâng coù lyù do. Ñoù khoâng phaûi laø nhöõng gì maø Ñöùc Chuùa Trôøi laøm. 

Neáu baïn khoâng ñöôïc choïn bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, ñoù laø vì baïn khoâng tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Neáu baïn khoâng tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi thì baïn khoâng ñöôïc choïn. Neáu baïn khoâng tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ töø boû baïn, vì Chuùa chuùng ta phaùn, “Ta muoán söï thöông xoùt, nhöng chaúng muoán cuûa leã. Vì ta ñeán ñaây khoâng phaûi ñeå keâu keû coâng bình, song keâu keû coù toäi.” (Ma-thi-ô 9:13). Nhöõng gì maø caùc nhaø thaàn hoïc ñaõ laøm, laø cho Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi coá chaáp vaø gaây toån haïi. Ai laø nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? 


Nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi laø nhöõng toäi nhaân bò troùi buoäc bôûi ñòa nguïc. Hoï ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø xöng nhaän raèng hoï ñaùng bò ñi vaøo ñòa nguïc vì hoï yeáu ñuoái vaø khoâng coù söï choïn löïa naøo khaùc ngoaïi tröø baát tuaân maïng leänh cuûa Ngaøi cho ñeán khi cheát. Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi nhöõng toäi nhaân vaø laøm tinh saïch toäi loãi cuûa hoï bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ngaøi keâu goïi nhöõng ai voâ voïng vì bò ñuøa vaøo ñòa nguïc vaø giaûi thoaùt hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñeán ñeå keâu goïi nhöõng ngöôøi cho raèng mình toát laønh vaø vaâng giöõ luaät phaùp. Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi nhöõng ai thaät söï coá gaéng soáng theo yù chæ cuûa Ngaøi, nhöng bieát raèng söï yeáu ñuoái cuûa hoï baét hoï ñi vaøo toäi loãi, duø hoï ñaëc ñöùc tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tuøy thuoäc vaøo Ngaøi. Muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø keâu goïi nhöõng ngöôøi yeáu ñuoái, khoâng kieân ñònh vaø nhu nhöôïc ñeå laøm hoï trôû neân coâng chính, ñeå hoï trôû neân con cuûa Ngaøi. Ñoù laø söï keâu goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi theo yù muoán Ngaøi. Moïi söï hieäp laïi laø toát laønh cho nhöõng ai ñöôïc keâu goïi theo muïc ñích cuûa Ngaøi. 


Chuùng ta phaûi tin vaøo söï keâu goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng ñöôïc noùi raèng chuùng ta tin Chuùa Jeâsus maø khoâng coù lyù do. Ñöùc tin nhö theá khoâng phaûi laø ñöùc tin thaät. Ñöùc tin thaät laø tin vaøo Chuùa theo yù ñònh cuûa Ngaøi, khoâng phaûi yù ñònh cuûa chuùng ta. Ñieàu ñoù coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi bieát söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta raát roû, Ngaøi caát ñi toäi loãi cuûa chuùng ta moät laàn ñuû caû, vaø vì theá Ngaøi laøm cho chuùng ta voâ toäi. Bôûi ñaët ñöùc tin cuûa chuùng ta vaøo muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, pheùp Baùp-tem vaø Huyeát cuûa Chuùa Jeâsus, chuùng ta coù theå trôû thaønh con cuûa Ngaøi. Ñoù laø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi voâ toäi cuûa Ngaøi khi chuùng ta bieát vaø chaáp nhaän muïc ñích cuûa Ngaøi – coù nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeáu meán vaø keâu goïi. Ai laø ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi choïn? 


Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng raleänh cho con ngöôøi ñöùng thaønh hai haøng vaø choïn baát cöù ngöôøi naøo ôû beân phaûi cuûa Ngaøi, “Haõy ñeán vaø tin Chuùa Jeâsus roài vaøo Thieân ñaøng,” vaø roài quaây qua beân traùi vaø noùi vôùi hoï, “haõy ñi vaøo ñòa nguïc.” 

Nhöõng ngöôøi theo thuyeát Calvin tuyeân boá raèng Ñöùc Chuùa Trôøi choïn moät soá ngöôøi naøo ñoù maø khoâng coù moät lyù do naøo vaø quyeát ñònh khöôùc töø soá coøn laïi töø luùc ban ñaàu. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng nhö theá. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho moïi vieäc hieäp laïi vì söï toát laønh cho nhöõng ai ñöôïc goïi theo yù ñònh cuûa Ngaøi. Thaät voâ lyù khi nghó raèng chuùng ta ñöôïc choïn voâ ñieàu kieän vaø khoâng lyù do. 

Theá thì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coâng bình khoâng? Chaéc chaén laø khoâng. Moïi ngöôøi bình ñaúng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tröôùc Luaät phaùp cuûa Ngaøi. Moïi ngöôøi cuõng bình ñaúng tröôùc söï phaùn xeùt. Chuùng ta nhaän aân ñieån cöùu roãi töø Ñöùc Chuùa Trôøi, maø noù cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Cô hoäi ñeå tin vaøo leõ thaät naøy thì cuõng bình ñaúng cho moïi ngöôøi. Ngaøi cho pheùp nhöõng ai chaáp nhaän muïc ñích cuûa Ngaøi vaø bieát söï yeáu ñuoái cuûa hoï ñeå nhaän thöùc vaø tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 


Theá thì, “tieàn ñònh” vaø “löïa choïn” laø gì? Ñoù laø söï keâu goïi theo muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta. Laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi caát laáy toäi loãi cuûa chuùng ta qua Ñöùc Chuùa Jeâsus vaø coù keá hoaïch laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi khi chuùng ta ñöôïc sanh ra trong theá gian naøy vaø ban moät cô hoäi cho chuùng ta nghe Phuùc aâm. Ñöùc Chuùa Trôøi hoaïch ñònh moïi ñieàu naøy tröôùc trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñoù laø keá hoaïch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi chuùng ta ñeán trong söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, tröôùc nhaát chuùng ta phaûi quan taâm laø chuùng ta gioáng nhö Gia-coáp hay EÂ-sau. 

Kinh thaùnh phaùn vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu Gia-coáp trong khi Ngaøi gheùt EÂ-sau. Ñieàu naøy cuõng noùi veà Ca-in vaø A-beân, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu A-beân nhöng gheùt Ca-in. Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt EÂ-sau vaø Ca-in vaø yeâu Gia-coáp vaø A-beân maø khoâng coù lyù do khoâng? Khoâng. Bôûi vì EÂ-sau vaø Ca-n tin caäy vaøo söùc maïnh rieâng cuûa mình vaø khoâng bao giôø tìm caàu söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, trong khi Gia-coáp vaø A-beân bieát söï yeáu ñuoái cuûa hoï, caàu xin söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø tin caäy vaøo Lôøi Cuûa Ngaøi. 

Kinh thaùnh giaûi thích tieàn ñònh vaø söï choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch duøng nhöõng nhaân vaät naøy laøm thí duï. Chuùng ta thuoäcveà beân naøo? Chuùng ta coù theå gaëp Ñöùc Chuùa Trôøi neáu chuùng ta tin caäy vaøo söùc rieâng cuûa mình, nhö EÂ-sau ñaõ laøm khoâng? Khoâng, chuùng ta khoâng theå. Con ñöôøng duy nhaát ñeå chuùng ta coù theå gaëp Ngaøi laø gaëp Ngaøi qua Phuùc aâm cuøa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, trong ñoù coù ñöïng ñaày söï nhaân töø cuûa Ngaøi. Chuùng ta ñang ñöùng veà phía naøo tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi muoán ñöôïc phöôùc trong söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng luoân thaát baïi trong vieäc laøm nhö theá vì chuùng ta yeáu ñuoái. Maëc duø chuùng ta mong muoán soáng theo muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta vaãn tieáp tuïc yeáu ñuoái vaø khoâng vöõng vaøng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì theá vieäc duy nhaát maø chuùng ta coù theå caàu hoûi laø söï nhaân töø cuûa Ngaøi. 

Neáu chuùng ta mong muoán ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc, chuùng ta phaûi trôû neân gioáng nhö Gia-coáp, vaø coù ñöùc tin nhö A-beân ñaõ coù. Tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta phaûi hieåu söï thaät raèng chuùng ta yeáu ñuoái, khoâng vöõng vaøng vaø nhuùt nhaùt. 


Thi thieân 145:14 noùi, “Ñöùc Gieâ-hoâ-va naâng ñôõ moïi ngöôøi sa ngaõ, Vaø söûa ngay laïi moïi ngöôøi cong khom.” Thaät vaäy, moïi ngöôøi cuùi xuoáng trong söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng coù söï can ñaûm. Chuùng ta thoûa hieäp vì lôïi ích nhoû nhaát. Chuùng ta ñeâ tieän. Chuùng ta döoøng nhö laø can ñaûm trong moät thôøi gian, nhö thöïc ra chæ trong vaøi giaây. Neáu chuùng ta nhìn vaøo ñôøi soáng mình caùch kyõ caøng, chuùng ta deå daøng nhaän thaáy raèng chuùng ta thaät ñeâ tieän. Chuùng ta phuïc tuøng keû maïnh vaø ngay caû keû baát trung laø keû thuùc eùp chuùng ta loaïi boû leõ thaät. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi nhöõng keû ñeâ tieän ñeå yeâu hoï vaø ban cho hoï söï cöùu roãi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø Ngaøi laøm hoï trôû neân con cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta caàn nhaän ra söï yeáu ñuoái vaø toäi loãi cuûa chuùng ta laø theá naøo ñeå chuùng ta ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông. Chuùng ta phaûi hoûi chuùng ta coù thaät söï vaâng phuïc luaät phaùp ñeå laøm troïn nhieäm vuï khoâng. Theá roài chuùng ta phaûi ñöôïc thuùc giuïc ñeå nhaän ra raèng chuùng ta khoâng coù khaû naêng ñeå giöõ troïn luaät phaùp vaø nhö theá chuùng ta khoâng theå soáng moät cuoäc soáng hoaøn haûo. 

Neáu toâi hoaøn haûo, toâi seõ khoâng bao giôø caàn ñeán Cöùu Chuùa. Neáu chuùng ta hoaøn haûo, taïi sao chuùng ta caàn söï giuùp ñôû vaø phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Vì chuùng ta quaù yeáu ñuoái tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi neân chuùng ta caàn phöôùc cuûa Ngaøi. Chuùng ta caàn loøng thöông xoùt cuûa Ngaøi. Loøng thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân chuùng ta quaù maïnh cho ñeán noãi Ngaøi sai Con Ñoäc sanh cuûa Ngaøi vaø laøm cho Ngaøi nhaän taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta treân Ngaøi ñeå taåy saïch noù ñi. Vaø Ñöùc Chuùa Trôøi chuyeån söï phaùn xeùt toäi loãi treân Chuùa Jeâsus thay vì treân chuùng ta ñeå chuùng ta coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi. 

Chæ vôùi ñöùc tin naøy chuùng ta coù theå trôû neân con caùi yeâu daáu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø vì loøng nhaân töø maø chuùng ta ñöôïc maëc laáy bôûi tình yeâu cuûa Ngaøi, maø khoâng vì coá gaéng rieâng cuûa chuùng ta ñeå ñaït ñeán söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. 

Maëc duø nhieàu Cô ñoác nhaân daïy vaø ñi theo giaùo lyù Tieàn ñònh vaø Löïa choïn, hoï vaãn caûm thaáy lo laéng veà nhöõng giaùo lyù naøy. Ñoù laø vì hoï luoân töï hoûi hoï coù ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi choïn hay khoâng. 

Hai giaùo lyù naøy goùp phaàn khoaûng 90% thaàn hoïc cuûa Calvin. Caâu hoûi laø khuôùc töø nieàm tin cuûa hoï nôi Chuùa Jeâsus thì hoï coù thaät söï ñöôïc choïn hay khoâng, vaø ñaây laø nhöõng gì laøm cho hoï lo aâu. Nhöng vaán ñeà khoâng phaûi laø baïn ñöôïc choïn hay khoâng maø laø quan troïng. Vaán ñeà quan troïng laø baïn coù tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh thì ñöôïc cöùu bôûi nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai ñaõ nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi ñöôïc choïn. 


Coù moät tieán só thaàn ñaïo laø ngöôøi ñöôïc xem nhö laø moät trong nhöõng baäc thaày cuûa neàn thaàn ñaïo baûo thuû. Oâng coi troïng nhöõng lôøi daïy cuûa thuyeát Calvin, nhö laø Giaùo lyù Tieàn ñònh vaø söï löïa choïn thaùnh. 

Ngaøy kia, oâng ñang giaûng daïy veà chuû ñeà naøy vaø coù moät sinh vieân hoûi, “Thöa thaày, Thaày ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi choïn phaûi khoâng? Laøm theá naøo thaày bieát Ñöùc Chuùa Trôøi choïn ai?” 

Nhaø Thaàn ñaïo traû lôøi, “Ai coù theå bieát ñieàu ñoù? Chuùng ta chæ coù theå bieát khi chuùng ta ñöùng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.” 

Theá roài, sinh vieân naøy hoûi tieáp, “Theá thì thaày seõ laøm gì khi thaày ñeán tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ngaøi noùi raèng Ngaøi khoâng choïn thaày?” 

Vò giaùo sö traû lôøi, “Toâi coù theå laøm gì veà nhöõng gì maø chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh roài? Ñoù laø taïi sao toâi noùi vôùi baïn raèng baïn chæ seõ bieát khi baïn ñöùng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.” 

Nhöõng sinh vieân nghó, “Oâng ta laø ngöôøi raát khieâm nhöôøng. Ngay caû moät ngöôøi vó ñaïi nhö oâng noùi raèng oâng khoâng bieát mình ñöôïc choïn hay khoâng. Vì theá leõ töï nhieân laø khoâng ai coù theå bieát mình ñöôïc choïn hay khoâng.” 

Nhöng söï thaät laø ôû trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc giaáu kín vaø baây giôø ñöôïc baøy toû roû raøng. Coù quaù nhieàu vieäc maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaáu kín, nhöng Ngaøi ñaõ baøy toû ra cho loaøi ngöôøi ñuùng luùc. Laøm theá naøo nhöõng nhaø truyeàn giaùo rao giaûng Phuùc aâm maø hoï khoâng bieát raèng hoï ñöôïc cöùu hay ñöôïc choïn hay khoâng? - Ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi goïi laø nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Roâ-ma 8:29 noùi roû, “Vì nhöõng keû Ngaøi ñaõ bieát tröôùc, thì Ngaøi cuõng ñaõ ñònh saün ñeå neân gioáng nhö hình boùng Con Ngaøi, haàu cho Con naày ñöôïc laøm Con caû ôû giöõa nhieàu anh em.” Ñöùc Chuùa Cha ñònh tröôùc ñeå laøm cho chuùng ta thích hôïp vôùi hình aûnh cuûa Con Moät cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñeå Ngaøi trôû thaønh Con Caû trong voøng anh em. ÔÛ ñaây Ñöùc Chuùa Jeâsus ñöôïc goïi laø “Con Caû.” Neáu chuùng ta tin Chuùa Jeâsus vaø tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta, thì chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá thì, Söï quan heä cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus vôùi chuùng ta laø gì? Ngaøi trôû thaønh Anh Caû cuûa chuùng ta. Ngaøi laø Con Caû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chuùng ta laø nhöõng em trai vaø em gaùi cuûa Ngaøi. 


Caùch ñaây khaù laâu, Khi toâi ôû trong nhaø caàu nguyeän do moät nhaø truyeàn giaùo giaø môøi toâi. Oâng khôûi söï tin Chuùa Jeâsus khi oâng ôû Trung Quoác vaø roài oâng ñeán Haøn quoác. Toâi nghe troäm oâng ta caàu nguyeän, vaø ñaây laø nhöõng gì oâng ta noùi, “Anh Jeâsus vaø Ñöùc Chuùa Cha, Caùm ôn Ngaøi raát nhieàu vì ñaõ cöùu toâi. Anh Jeâsus oâi! Xin haõy giuùp toâi.” Chuùa Jeâsus laø anh cuûa chuùng ta! 

Chuùng ta coù theå hoûi Ñöùc Chuùa Trôøi coù bieát moïi vieäc thuoäc veà chuùng ta khoâng. Caâu traû lôøi laø coù, Ngaøi bieát moïi vieäc veà chuùng ta. Ñöùc Chuùa Cha bieát moïi vieäc veà chuùng ta. Ngaøi ñaõ leân keá hoaïch ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta qua Con Ñoäc sanh cuûa Ngaøi ngay caû tröôùc khi taïo döïng neân theá gian naøy. Ñaây laø keá hoaïch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Con cuûa Ngaøi, Jeâsus, ñeán theá gian, chòu Baùp-tem vaø bò ñoùng ñinh ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm keá hoaïch ñoù roài. 

Chuùng ta coù theå noùi raèng, tröôùc söï taïo döïng neân theá gian, Ñöùc Chuùa Trôøi trieäp taäp moät “hoäi nghò tay ba.” Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi – Cha, Con vaø Thaùnh Linh – ñeå leân keá hoaïch giaûi cöùu nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. Keá hoaïch cuûa Ngaøi laø taïo döïng neân con ngöôøi vaø laøm cho hoï trôû neân con caùi cuûa Ngaøi ñeå cuøng soáng vôùi hoï trong Vöông Quoác hoaøn haûo cuûa Ngaøi. 


Cha, Con vaø Thaùnh Linh taát caû ñeàu ñoàng yù keá hoaïch ñoù. Theá roài trong tieán trình suy nghó veà theá naøo Ngaøi taïo neân con ngöôøi vaø laøm cho con ngöôøi trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi leân keá hoaïch sai Con Ngaøi, Jeâsus, ñeán theá gian vaø ñeå Ngaøi laøm Baùp-tem vaø ñeå Ngaøi cheát treân Thaäp-töï-giaù, ñeå hoï coù theå laøm theo hình aûnh cuûa Con Ngaøi. 

Muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc taïo döïng neân chuùng ta laø gì? Ñoù laø ñeå chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Chuùa Jeâsus coù phaûi laø Con Caû cuûa Ngaøi khoâng? Vaâng. Vaø vì chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta cuõng laø em cuûa Ngaøi. 

Ba möôi ba naêm soáng treân ñaát, Chuùa Jeâsus traûi qua taát caû söï yeáu ñuoái cuûa con ngöôøi. Ñoù laø taïi sao khi chuùng ta caàu nguyeän chuùng ta noùi, “Laïy Chuùa Jeâsus, Con thaät yeáu ñuoái. Con laø theá. Xin giuùp con vaø baûo veä con.” Taám loøng meàm maïi cuûa con ngöôøi chaáp nhaän Lôøi Ngaøi, troâng nom, ban aân ñieån vaø giuùp ñôû hoï. Chuùa nghe vaø traû lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta. Caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caàu nguyeän vôùi Ñaáng Christ thì gioáng nhau. 

Muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng neân chuùng ta laø gì? Laø ñeå laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi bieát moïi söï thuoäc veà chuùng ta. Ngaøi cho chuùng ta sanh ra trong theá gian vaø cöùu chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù, vì Ngaøi ñaõ ñònh tröôùc moïi söï cho chuùng ta, ngay caû tröôùc khi taïo döïng neân theá gian, ñeå nhaän chuùng ta nhö nhöõng con trai, con gaùi cuûa Ngaøi. Vì theá, Ngaøi khoâng chæ bieát söï soáng vaø söï cheát cuûa chuùng ta, nhöng trong moãi luùc cuûa cuoäc soáng. Ngaøi bieát khi chuùng ta ñöôïc sanh ra, ai sanh ra chuùng ta, khi naøo chuùng ta thaønh laäp gia ñình, khi chuùng ta sanh con caùi, vaø nhöõng gì xaûy ra trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi Ngaøi bieát moïi söï trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta, ban cho chuùng ta Phuùc aâm ñeå chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Ñöùc Chuùa Trôøi bieát tröôùc veà chuùng ta vaø tieàn ñònh chuùng ta. Roâ-ma 8:30 noùi, “Coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün, thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi, nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình, vaø nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng laø coâng bình, thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.” Toâi khoâng theå laøm noãi baäc ñuû veà söï quan troïng cuûa ñoaïn vaên naøy ñeå chuùng ta hieåu vaø tin noù. 

Nhieàu ngöôøi laáy caâu treân ñeå hoå trôï cho Giaùo lyù Thaønh hoaù töø töø. Caên cöù vaøo ñoaïn vaên naøy – Ñöùc Chuùa Trôøi ñònh tröôùc chuùng ta, keâu goïi chuùng ta, xöng coâng nghóa chuùng ta vaø laøm vinh hieån chuùng ta – hoï tuyeân boá raèng ñaây laø lyù do taïi sao maëc duø chuùng ta coù toäi trong loøng, Ñöùc Chuùa Trôøi xem chuùng ta nhö khoâng coù toäi, vaø sau thôøi gian thaùnh hoaù, chuùng ta seõ ñöôïc vinh hieån, nhö theå caàn coù moät giai ñoaïn maø qua ñoù chuùng ta trôû neân thaùnh. 

Khoâng phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh tröôùc laø keâu goïi taát caû toäi nhaân ñeán vôùi Ñaáng Christ sao? Ngaøi keâu taát caû chuùng ta, nhöng coù ngöôøi khoâng ñaùp öùng lôøi keâu goïi cuûa Ngaøi. Hoï gioáng nhö EÂ-sau vaø Ca-in. Hoï laø nhöõng ngöôøi bò quaêng vaøo ñòa nguïc. Trong söï nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Ñöùc Chuùa Cha leân keá hoaïch keâu goïi chuùng ta trong Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø tieàn ñònh cho chuùng ta trôû neân con nuoâi cuûa Ngaøi bôûi taåy saïch toäi loãi chuùng ta baèng Nöôùc vaø Huyeát. Nhöõng ngöôøi vaãn khoâng ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi duø Ngaøi keâu goïi hoï thì taát caû boïn hoï vaãn ôû ngoaøi söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi nhö theá bò loaïi tröø ra khoûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bò troùi buoäc vaøo ñòa nguïc. Nhöng cuõng coù nhöõng ngöôøi vaâng theo tieáng goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï noùi, “Thöa Chuùa, maëc duø con yeáu ñuoái nhö theá naøy, Ngaøi seõ chaáp nhaän nhöõng ngöôøi khaùc nhö con khoâng?” 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Dó nhieân laø ta chaáp nhaän.” 

“Thaät vaäy sao? Ngaøi seõ chaáp nhaän con khi con yeáu ñuoái sao?” 

“Dó nhieân ta seõ chaáp nhaän con.” 

“Ñöùc Chuùa Trôøi oâi! Con khoâng coù baát cöù caùi gì ñaëc bieät ñeå daâng cho Ngaøi vaø con cuõng khoâng theå höùa vôùi Ngaøi raèng con seõ trôû neân toát keå töø nay.” 

“Ta seõ tieáp tuïc chaáp nhaän ngöôi.” 

“Con khoâng chaéc con seõ trôû neân toát hôn vaø ngay caû con cuõng khoâng coù khaû naêng laøm theá.”

“Ta cuõng seõ tieáp nhaän ngöôi.” 

“Ñieàu ñoù coù theå vì Ngaøi khoâng bieát con. Ngaøi seõ thaát voïng vì con.” 

Chuùng ta khoâng thöôøng caûm thaáy lung tuùng, maëc duø chuùng ta muoán aån mình nôi naøo ñoù, khi chuùng ta bieát chuùng ta laø theá naøo, vaø chæ moät vaøi ngöôøi noùi raèng hoï thaät söï tin chuùng ta khoâng? Taïi sao chuùng ta muoán aån mình? Chuùng ta muoán aån mình vì chuùng ta khoâng theå ñaït ñöôïc toát hôn vaø ngay caû chuùng ta khoâng theå duy trì nhöõng gì maø chuùng ta ñaõ laøm töø laâu. 

Ñoù laø taïi sao chuùng ta tieáp tuïc hoûi, “Ngaøi seõ chaáp nhaân toâi duø toâi quaù yeáu ñuoái khoâng? Ngaøi thaät söï tieáp nhaän toâi khoâng? Ngay caû toâi ñöôïc pheùp tin Ngaøi khoâng? Moät ngöôøi nhö toâi coù theå nhaän ñöôïc söï tha toäi khoâng? Moät ngöôøi nhö toâi coù trôû neân coâng chính khi toâi coù theå laøm ñieàu toát trong töông lai khoâng?” Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta coù quyeàn naêng bieán caây oâ-li-ve hoang trôû thaønh caây oâ-li-ve trong vöôøn. 

Nguyeân thuûy chuùng ta laø caây oâ-li-ve, nhöng “hoang” trong baûn chaát, nhöng chuùng ta trôû neân caây OÂ-li-ve trong vöôøn bôûi Phuùc aâm maø Chuùa Jeâsus ban cho chuùng ta. Ngaøi keâu goïi chuùng ta, laø ngöôøi khoâng theå laøm gì ngoaïi tröø phaïm toäi. Ngaøi keâu goïi chuùng ta khi chuùng ta chæ coù moät ít yeáu ñuoái khoâng? Ngaøi keâu goïi chuùng ta khi chuùng ta hoaøn toaøn muoán. Ngaøi keâu goïi chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ baát chaáp söï thieáu soùt raát traàm troïng cuûa chuùng ta vaø hoá saâu cuûa söï yeáu ñuoái. Ngaøi keâu goïi chuùng ta laø nhöõng ngöôøi nhu nhöôïc. Ngaøi seõ laøm gì sau ñoù khi Ngaøi keâu goïi chuùng ta? Ngaøi caát laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ban söï coâng chính cuûa Ngaøi cho chuùng ta ñeå chuùng ta coù söï soáng ñôøi ñôøi. 


Ngaøi thöïc hieän taát caû ñieàu naøy nhö theá naøo? Trong chöông 3 cuûa Ma-thi-ô, chuùng ta ñöôïc phaùn baûo raèng Chuùa Jeâsus ñeán trong theá gian vaø chòu Baùp-tem ñeå hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët ñeå cho nhaân loaïi. Chuùa Jeâsus chòu Baùp-tem bôûi Giaêng, nhaän taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi qua cho chính Ngaøi, cheát treân Thaäp-töï-giaù trong luùc mang taát caû toäi loãi ñoù. Vaø ñaõ soáng laïi töø coûi cheát vaøo ngaøy thöù ba ñeå cöùu hoï ra khoûi toäi loãi cuûa theá gian. Ngaøi ban cho chuùng ta ñôøi soáng môùi, vaø bôûi vieäc laøm nhö theá, Ngaøi xöng coâng nghóa chuùng ta vaø taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùa Jeâsus keâu goïi chuùng ta, caát laáy toäi loãi chuùng ta bôûi Nöôùc vaø Huyeát, ban cho chuùng ta söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laøm cho chuùng ta voâ toäi, vaø roài laøm vinh hieån chuùng ta laø ngöôøi ñöôïc Ngaøi xöng coâng nghóa, laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi laøm vinh hieån chuùng ta ñeå vaøo Thieân ñaøng vaø soáng vónh cöõu trong ñòa vò con Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn hieåu ñieàu naøy khoâng? Nhöng giaùo lyù cuûa toân giaùo daïy raèng, duø baïn laø toäi nhaân, neáu baïn tin Chuùa Jeâsus, baïn seõ töø töø ñöôïc thaùnh hoaù theo thôøi gian, vaø luùc baïn qua ñôøi baïn seõ ñöùng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø moät ngöôøi toaøn veïn. Ñieàu naøy traùi laïi vôùi leõ thaät. Ñoù khoâng phaûi laø ñöùc tin thaät. Loaïi ñöùc tin nhö theá laø töø giaùo lyù neân thaùnh, noù khoâng töø leõ thaät. 

Chuùa cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta, keâu goïi chuùng ta, taåy saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi Nöôùc vaø Huyeát moät laàn ñuû caû, laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, thaùnh hoaù chuùng ta vaø ban phöôùc cho chuùng ta ñeå chuùng ta coù theå vaøo Vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong söï vinh hieån. Ñaây laø leõ thaät, vaø ñaây laø caùch maø Chuùa noùi veà leõ thaät, bôûi ñaët taát caû phöôùc haïnh trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaøo trong moät caâu. Phaân ñoaïn naøy khoâng noùi veà baûy giai ñoaïn cuûa giaùo lyù Thaùnh hoaù töø töø. Noù khoâng noùi raèng chuùng ta seõ töø töø trôû neân hoaøn thieän sau khi ñi qua baûy giai ñoaïn ñeå ñöôïc thaùnh hoaù hoaøn toaøn. 

Roâ-ma 8:30 khoâng noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ keâu goïi chuùng ta sau khi chuùng ta tin Chuùa Jeâsus hay chuùng ta seõ trôû neân thaùnh nhö theå laø giaø daën hôn. Noù cuõng khoâng noùi raèng chuùng ta leo töø töø leân baäc thang cuûa söï thaùnh hoaù töøng böôùc moät cho ñeán cuoái cuøng chuùng ta ñaït ñeán söï thaùnh hoaù hoaøn toaøn. Khi chuùng ta bieát Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ keâu goïi chuùng ta, Ngaøi tha thöù toäi loãi chuùng ta moät laàn vaø ñuû caû bôûi Nöôùc vaø Huyeát. Ñoù laø khi chuùng ta ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi Phuùc aâm cuûa leõ thaät maø chuùng ta seõ ñöôïc oâm aáp trong voøng tay cuûa Ngaøi. 


Vaøi ngöôøi noùi, “Ngay caû toâi khoâng bieát toäi loãi cuûa toâi tröôùc ñaây, nhöng sau khi nghe baøi giaûng, toâi baét ñaàu nhaän ra noù. Coù moät hay hai toäi loãi trong quaù khöù maø toâi nhôù laïi vaø coù leõ toâi seõ giöõ toäi naøy trong töông lai vì theá toâi khoâng nghó laø toâi coù theå tin Ñöùc Chuùa Trôøi.” Nhöng ñieàu ñoù khoâng ñuùng. Thay vaøo ñoù chuùng ta neân nghó nhö theá naøy, “AØ! Ñuùng roài. Toâi khoâng bieát toäi loãi cuûa toâi ngay caû toâi ñaõ phaïm noù. Taát caû Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñuùng. Toâi phaûi tin vaøo Lôøi Ngaøi, nhöng toâi khoâng theå soáng theo noù. Toâi laø moät toäi nhaân ñaùng cheát maát khoâng theå traùnh ñöôïc, laø ngöôøi bò ñuøa vaøo ñòa nguïc. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa Jeâsus ñeán.” 

Chuùng ta ñöôïc döïng neân voâ toäi bôûi tin vaøo Chuùa Jeâsus vaø nhaän söï tha thöù. Chuùng ta trôû neân thaùnh hoaù vaø laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta trôû neân thaùnh vaø laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta coù theå vaøo Thieân ñaøng vaø ñöôïc vinh hieån. Ñoù laø leõ thaät vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi tieàn ñònh chuùng ta, keâu goïi chuùng ta, xöng coâng nghóa vaø laøm vinh hieån chuùng ta. Baïn coù theå nghó raèng Giaùo lyù xöng thaùnh töø töø laø ñuùng maø noùi raèng,“Toâi seõ töø töø thay ñoåi vaø trôû neân moät ngöôøi voâ toäi.” Nhöng baïn trôû neân coâng nghóa vaø thaùnh khieát moät laàn ñuû caû ngay luùc baïn tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Loøng baïn khoâng thay ñoåi qua töøng giai ñoaïn. Loøng cuûa baïn trôû neân voâ toäi moät laàn cho taát caû, vaø ñoù laø ñöùc tin cuûa baïn khi baïn tin vaøo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø gia nhaäp vaøo Hoäi thaùnh Ngaøi. 

Ñöùc tin cuûa chuùng ta lôùn leân khi chuùng ta ñöôïc nuoâi bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå cuoái cuøng ñaït ñeán ñieåm maø nôi ñoù chuùng ta coù theå daïy ngöôøi khaùc. Nhöng phaûi quaû quyeát raèng chuùng ta seõ trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi sau khi chuùng ta hoaøn toaøn hôn vaø voâ toäi hôn thì khoâng phaûi laø lôøi daïy cuûa Kinh thaùnh. Chuùng ta trôû neân thaùnh khieát vaø voâ toäi moät laàn ñuû caû. 

Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi chuùng ta theo söï ñònh tröôùc cuûa Ngaøi trong Ñaáng Christ khoâng? Vaâng. Ñuùng theá. Ngaøi keâu goïi chuùng ta trong Ñaáng Christ vaø laøm cho chuùng ta trôû neân coâng chính vaø voâ toäi. Ñöùc Chuùa Trôøi xöng nghóa chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta trôû neân voâ toäi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, nhaän chuùng ta laø con caùi Ngaøi, vaø laøm vinh hieån chuùng ta ñeå vaøo Vöông quoác Ngaøi. 


Chuùng ta trôû neân coâng chính moät laàn bôûi tin vaøo söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng laøm troïn moïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñöôïc ban phöôùc vì chuùng ta nghe tieáng goïi cuûa Ngaøi vaø tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, maëc duø chuùng ta yeáu ñuoái, ñeå trôû neân con caùi voâ toäi vaø coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, daân söï cuûa Vöông quoác cuûa Ngaøi. 

Ñoù laø taïi sao Giaùo lyù neân thaùnh laø khoâng ñuùng. Noù voâ lyù. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta caùch roû raøng, “Coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün, thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi, nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình, vaø nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng laø coâng bình, thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.” Bôûi ñöùc tin chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñöôïc vaøo Thieân ñaøng — taát caû moïi vieäc naøy xaûy ra moät laàn vaø cho taát caû. Baïn tin ñieàu naøy khoâng? 

Chuùng ta trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu cuoäc soáng voâ giaù trò cuûa chuùng ta ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua aân ñieån cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chuùng ta coù laøm baát cöù ñieàu gì cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå nhaän ñöôïc söï cöùu roãi khoâng? Chuùng ta caàn ñoùng goùp gì ñeå ñöôïc trôû neân coâng chính khoâng? Khoâng coù gì caû ñeå cho chuùng ta laäp keá hoaïch, vaø khoâng ai quyeát ñònh tin Chuùa Jeâsus ngay tröôùc khi anh/chò aáy sanh ra. Coù ai quyeát ñònh tin nhaän Chuùa khi hoï coøn trong baøo thai cuûa meï khoâng? 


Tình côø chuùng ta nghe leõ thaät töø nhöõng ngöôøi rao giaûng Phuùc aâm vaø nhaän thaáy raèng ñoù laø leõ thaät, vaø töï nghó raèng, “Ta khoâng coù söï löïa choïn naøo nhöng chæ tin maø thoâi, moät toäi nhaân nhö ta phaûi tin vaøo leõ thaät naøy.” Töø luùc aáy, chuùng ta khôûi söï tin Phuùc aâm, nhaän söï tha toäi, vaø trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chæ nhöõng ngöôøi coâng chính môùi laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi maõi maõi laøm raïng danh hoï bôûi söï giaøu coù ñôøi ñôøi vaø söï vinh quang cuûa Thieân Quoác. Taát caû söï vinh hieån laø theá. Ñöùc Chuùa Trôøi ban nhöõng aân phöôùc naøy cho nhöõng tín ñoà laø nhöõng ngöôøi chaáp nhaän Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

Ngôïi khen Chuùa!