Sermons

【Chapter 8-10】 < Roâ-ma 8:29-30 > Nhöõng Giaùo Lyù Sai Laïc< Roâ-ma 8:29-30 >

“Vì nhöõng keû Ngaøi ñaõ bieát tröôùc, thì Ngaøi cuõng ñaõ ñònh saün ñeå neân gioáng nhö hình boùng Con Ngaøi, haàu cho Con naày ñöôïc laøm Con caû ôû giöõa nhieàu anh em; coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün, thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi, nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình, vaø nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng laø coâng bình, thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.” Nhöõng caâu Kinh thaùnh naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh saün ñeå cöùu moïi ngöôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñeå laøm nhö theá, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ keâu goïi hoï trong Ñaáng Christ, xöng coâng chính cho nhöõng ngöôøi maø Ngaøi ñaõ goïi, vaø laøm vinh hieån nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ xöng coâng chính. Taát caû nhöõng ñieàu caên baûn trong Kinh thaùnh ñaõ ñöôïc döï tính vaø thöïc hieän trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñaây laø ñieàu maø saùch Roâ-ma noùi vôùi chuùng ta, nhöng nhieàu nhaø thaàn hoïc vaø muïc sö giaû ñaõ bieán leõ thaät roû raøng vaø ñôn giaûn naøy thaønh laø moät hoïc thuyeát, goàm coù nhöõng yù nghó rieâng vaø tö lôïi cuûa hoï, vaø soát saéng rao giaûng noù ra. Baây giôø chuùng ta seõ xeùt xem leõ thaät naøy bò hieåu sai ñeán nhö theá naøo. 

Moät soá nhaø thaàn hoïc ñöa ra naêm hoïc thuyeát chính töø phaân ñoaïn naøy: 1) Söï bieát tröôùc, 2) Söï tieàn ñònh, 3) Söï keâu goïi thöïc tieån, 4) Söï coâng chính, vaø 5) Söï vinh hieån. Naêm giaùo lyù naøy ñöôïc bieát ñeán nhö “Chuoåi Vaøng cuûa söï Cöùu roãi” vaø ñaõ ñöôïc rao giaûng nhö leõ thaät cho tín ñoà cuõng nhö ngöôøi ngoaïi ñaïo. Nhöng nhöõng luaän ñieäu cuûa hoï ñaày nhöõng söï sai laàm. 

Caû naêm hoïc thuyeát naøy chæ noùi leân nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm – ñoù laø “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieát, ñaõ choïn, ñaõ goïi, ñaõ xöng coâng chính vaø ñaõ laøm vinh hieån ai ñoù.” Nhöng Thuyeát Tieàn ñònh laø moät hoïc thuyeát noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn löïa caùch voâ ñieàu kieän nhöõng ngöôøi Ngaøi muoán cöùu ngay caû tröôùc khi hoï sanh ra. Nhöng leõ thaät cuûa söï tieàn ñònh trong Kinh thaùnh daïy chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán nhöõng toäi nhaân trôû neân con caùi cuûa Ngaøi bôûi ñoå ñaày tình yeâu cuûa Ngaøi treân hoï. Vì theá ñaõ choïn löïa hoï, keâu goïi hoï, xöng coâng chính vaø laøm vinh hieån hoï. Nhöõng Giaùo lyù thaàn hoïc sai laàm veà söï tieàn ñònh vaø söï choïn löïa 


Trong thaàn hoïc Cô ñoác, chuùng ta coù theå tìm thaáy “naêm hoïc thuyeát quan troïng” cuûa hoïc thuyeát Calvin ñöôïc coâng boá bôûi John Calvin. Trong soá ñoù coù Thuyeát Tieàn Ñònh vaø Thuyeát Choïn Löïa. Trong söï thaûo luaän döôùi ñaây, toâi seõ chæ ra nhöõng sai traät cuûa nhöõng hoïc thuyeát naøy veà Kinh thaùnh vaø laøm chöùng veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Thuyeát Choïn Löïa xuaát phaùt töø moät nhaø thaàn hoïc teân John Calvin. Dó nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi veà söï choïn löïa trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ tröôùc thôøi kyø cuûa Calvin töø laâu, nhöng Thuyeát Choïn Löïa cuûa oâng ñaõ daãn ñeán nhieàu söï laàm laãn. Hoïc thuyeát sai laïc naøy giôùi haïn tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñònh nghóa noù nhö laø moät tình yeâu kyø thò vaø baát coâng. Noùi moät caùch caên baûn, chaúng coù giôùi haïn hay ranh giôùi gì trong tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhö vaäy, Thuyeát Tieàn Ñònh aùp ñaët söï giôùi haïn leân tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø hoaøn toaøn sai traät. Nhöng treân thöïc teá thì nhieàu tín ñoà tin nôi Chuùa Jeâsus ngaøy nay ñaõ chaáp nhaän hoïc thuyeát naøy nhö laø söï ñöông nhieân vaø tin raèng ñoù laø ñònh meänh. 

Quan ñieåm cuûa Hoïc thuyeát Tieàn ñònh naøy ñaõ trôû thaønh nguyeân taéc treân nhieàu yù töôûng, khi hoïc thuyeát naøy ñang thích hôïp cho nhöõng ngöôøi thích lyù thuyeát, vaø nhö vaäy chi phoái yù töôûng cuûa hoï vaø laøm cho noù ñaùng tin ñoái vôùi hoï. Hoïc thuyeát naøy cho raèng ngay caû tröôùc khi Saùng theá, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh saün vaø choïn löïa soá ngöôøi naøo ñoù caùch voâ ñieàu kieän, trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì bò boû ngoaøi söï choïn löïa naøy. Neáu hoïc thuyeát naøy ñuùng, thì nhöõng linh hoàn ñaõ khoâng ñöôïc choïn seõ coù lyù do ñeå choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi seõ trôû neân moät Ñöùc Chuùa Trôøi baát coâng vaø baát lôïi. 

Vì nhöõng hoïc thuyeát naøy, Cô Ñoác Giaùo hieän nay ñang rôi vaøo trong söï nhaàm laãn. Nhö moät haäu quaû, nhieàu Cô ñoác nhaân ñang ñau khoå trong khi töï hoûi “Toâi coù ñaõ ñöôïc choïn löïa khoâng? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ töø boû toâi tröôùc khi Saùng theá, thì toâi coøn tin nôi Chuùa Jeâsus ñeå laøm gì?” Cuoái cuøng hoï seõ trôû neân quan taâm hôn veà vieäc hoï coù ñaõ ñöôïc choïn löïa hay khoâng. Ñoù laø taïi sao Giaùo lyù Tieàn ñònh ñaõ laøm ra quaù nhieàu boái roái trong voøng tín ñoà tin nôi Chuùa Jeâsus, khi hoï cho laø caâu hoûi veà söï choïn löïa cuûa hoï quan troïng hôn laø leõ thaät veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Hoïc thuyeát naøy ñaõ ñoåi leõ thaät cuûa Cô Ñoác Giaùo trôû neân toân giaùo theá giôùi. Nhöng hieän nay laø luùc ñeå chuùng ta neùm boû nhöõng hoïc thuyeát sai laïc naøy khoûi theá giôùi Cô Ñoác baèng Phuùc aâm ñaõ ra ñôøi ñeå laøm chöùng cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö theá, tröôùc nhaát baïn phaûi töï nhaän ra raèng Hoïc thuyeát Tieàn ñònh coù ñuùng hay khoâng, vaø vieäc ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa baïn laø bôûi bieát vaø tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi thaät söï ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi choïn löïa thì bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi.Tieàn ñònh vaø söï choïn löïa ñöôïc baøy toû bôûi leõ thaät 


EÂ-pheâ-soâ 1:3-5 noùi, “Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta, Ngaøi ñaõ xuoáng phöôùc cho chuùng ta trong Ñaáng Christ ñuû moïi thöù phöôùc thieâng lieâng ôû caùc nôi treân trôøi, tröôùc khi saùng theá, Ngaøi ñaõ choïn chuùng ta trong Ñaáng Christ, ñaëng laøm neân thaùnh khoâng choã traùch ñöôïc tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï thöông yeâu cuûa Ngaøi ñaõ ñònh tröôùc cho chuùng ta ñöôïc trôû neân con nuoâi cuûa Ngaøi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, theo yù toát cuûa Ngaøi.” Söï choïn löïa ñöôïc ñeà caäp trong phaân ñoaïn naøy laø moät söï choïn löïa “trong Ngaøi (Ñaáng Christ) tröôùc khi saùng taïo theá gian naøy” (EÂ-pheâ-soâ 1:4). Noù cuõng ñoàng thôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khoâng loaïi tröø moät caù nhaân naøo ra khoûi aân ñieån cöùu roãi. 

Töø phaân ñoaïn naøy, chuùng ta phaûi xaùc ñònh ñieàu gì sai traät vôùi Hoïc thuyeát Tieàn ñònh. Ñieåm sai cô baûn cuûa hoïc thuyeát naøy laø khuynh höôùng choáng laïi tieâu chuaån choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi - ñoù laø, neàn taûng cuûa moät ngöôøi ñöôïc cöùu hay khoâng khoâng tuøy thuoäc vaøo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng thay vaøo ñoù laø quyeát ñònh chuyeân quyeàn vaø voâ ñieàu kieän cuûa Ngaøi. 

Neáu chuùng ta ñaët ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Chuùa Jeâsus treân loâgic cuûa söï tieàn ñònh vaø choïn löïa voâ ñieàu kieän, laøm sao chuùng ta coù theå tin nôi Chuùa Jeâsus trong khi luoân luoân boàn choàn lo laéng vaø khoâng chaéc chaén? Söï daïy doå cuûa hoïc thuyeát sai traät Calvin bieán Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh moät Ñöùc Chuùa Trôøi baát coâng. Lyù do khieán Calvin laàm laãn nhö vaäy laø vì oâng ñaõ laáy ñi meänh ñeà “trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ” ra khoûi söï tieàn ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø loãi naøy traàm troïng ñuû ñeå laøm ra nhieàu laàm laãn vaø sai laïc. Nhöng Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta caùch roõ raøng raèng “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn löïa chuùng ta trong Con cuûa Ngaøi, laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ” (EÂ-pheâ-soâ 1:4).

Neáu ñuùng nhö hoïc thuyeát Calvin, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn löïa moät soá ngöôøi ñeå trôû neân con Ñöùc Chuùa Trôøi caùch voâ ñieàu kieän trong khi loaïi boû nhöõng ngöôøi khaùc maø khoâng caàn lyù do, coøn ñieàu gì coù theå voâ lyù hôn ñieàu naøy? Calvin ñaõ bieán Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh moät Ñöùc Chuùa Trôøi baát coâng trong yù töôûng cuûa nhieàu ngöôøi. Nhöng Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta trong Roâ-ma 3:29 raèng: “Hay laø, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Giu-ña sao? Haù chaúng phaûi cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân ngoaïi ö? Phaûi, Ngaøi cuõng laø cuûa daân ngoaïi nöõa” Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Cöùu Chuùa cuûa taát caû moïi ngöôøi. 

Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa taát caû. Ngaøi ñaõ ban söï cöùu chuoäc cho taát caû moïi ngöôøi bôûi gaùnh laáy moïi toäi loãi cuûa con ngöôøi treân chính mình Ngaøi bôûi pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi do Giaêng thöïc hieän vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù (Ma-thi-ô 3:15). Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñaáng Christ ñaõ cöùu moïi toäi nhaân bôûi nhaän laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi vaø mang nhöõng toäi loãi naøy ñeán Thaäp töï giaù (Giaêng 1:29), chòu hình phaït vì nhöõng toäi loãi naøy thay theá cho chuùng ta. (Giaêng19). Ñoàng thôøi, Giaêng 3:16 cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng: “Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.” Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ gaùnh laáy toäi loãi cuûa moïi ngöôøi bôûi pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi, ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù, vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát cho loaøi ngöôøi trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Chuùng ta bieát ai ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi phaûi döïa treân Lôøi cuûa Ngaøi. Vì theá, chuùng ta haõy ñoïc trong Roâ-ma 9:10-11. “Naøo nhöõng theá thoâi, veà phaàn Reâ-be-ca, khi baø aáy bôûi toå phuï chuùng ta laø Y-saùc maø coù thai ñoâi cuõng vaäy. Vì, khi hai con chöa sanh ra, chöa laøm ñieàu chi laønh hay döõ-haàu cho ñöôïc giöõ vöõng yù chæ Ñöùc Chuùa Trôøi, laø yù ñònh saün bôûi söï keùn choïn töï do cuûa Ngaøi, chaúng cöù vieäc laøm, nhöng cöù Ñaáng keâu goïi-” 

ÔÛ ñaây noùi raèng muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho “keû maø Ngaøi goïi”. Vaäy thì, ai ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi goïi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ? Hoï laø chính laø nhöõng toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi. Giöõa EÂ-sau vaø Gia-coáp, ai laø ngöôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi? Ngaøi ñaõ yeâu Gia-coáp. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng yeâu nhöõng ngöôøi nhö EÂ-sau, laø nhöõng ngöôøi coù ñaày söï coâng chính cuûa rieâng hoï, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi nhöõng toäi nhaân gioáng nhö Gia-coáp vaø cho pheùp hoï ñöôïc sanh laïi qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñaây laø yù muoán toát laønh cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi, laø vieäc choïn nhöõng toäi nhaân nhö Gia-coáp ñeå yeâu vaø goïi hoï qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Vì A-ñam laø toå phuï cuûa moïi ngöôøi, neân taát caû ñeàu sanh ra nhö laø con chaùu cuûa moät toäi nhaân. Trong Thi-thieân 51, Ña-vít noùi raèng oâng ñaõ hoaøi thai trong toäi loãi töø trong loøng meï. Vì con ngöôøi ñöôïc sanh ra laø toäi nhaân, hoï phaïm toäi, baát keå nhöõng coá gaéng quyeát taâm traùnh xa toäi loãi cuûa hoï. Suoát cuoäc ñôøi hoï, hoï luoân luoân mang nhöõng boâng traùi cuûa toäi loãi cho ñeán cuoái cuøng. Maùc 7:21-27 noùi vôùi chuùng ta raèng caây taùo thì sanh traùi taùo, vaø caây leâ thì sanh traùi leâ, con ngöôøi phaûi soáng caû cuoäc ñôøi hoï trong toäi loãi bôûi vì hoï ñaõ sanh ra trong toäi loãi. 

Baïn phaûi töøng coù kinh nghieäm trong vieäc phaïm moät toäi naøo ñoù maø baïn khoâng muoán. Ñoù laø vì töø buoåi ban ñaàu,baïn ñaõ sanh ra laø moät toäi nhaân. Con ngöôøi sanh ra vôùi nhöõng yù nghó xaáu xa nhö ngoaïi tình, gian daâm, gieát ngöôøi, troäm cöôùp, tham lam, ñoäc aùc, löøa gaït, voâ sæ, cuøng caùc thöù toäi loãi khaùc nhö vaäy trong yù töôûng cuûa hoï. Ñoù laø vì sao moïi ngöôøi soáng cuoäc ñôøi cuûa hoï trong toâò loãi. Toäi loãi laø söï thöøa keá. Khi chuùng ta sanh ra vôùi toäi loãi ñoù laø do toå phuï cuûa chuùng ta ñaõ truyeàn laïi cho chuùng ta, chuùng ta ñaõ bò ñònh phaûi soáng trong toäi loãi, Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta caàn phaûi tin nôi Chuùa Jeâsus nhö Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vaäy thì coù phaûi ñieàu naøy coù nghóa raèng ñoù laø coâng vieäc ñaàu tieân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, A-ñam, keát thuùc trong söï thaát baïi khoâng? Khoâng, khoâng phaûi nhö vaäy. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh laøm con ngöôøi trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, vì theá Ngaøi ñaõ cho pheùp ngöôøi ñaøn oâng ñaàu tieân rôi vaøo trong toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp chuùng ta trôû neân toäi nhaân ñeå Ngaøi cöùu chuùng ta qua pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi. Vì theá, chuùng ta phaûi bieát raèng chuùng ta ñaõ sanh ra nhö nhöõng toäi nhaân, khoâng loaïi tröø baát cöù ai. 


Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeán trong theá gian töø tröôùc khi Saùng theá, vì bieát raèng con ngöôøi seõ trôû neân nhöõng toäi nhaân. Ngaøi ñaõ ñaët ñeå treân Chuùa Jeâsus taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi bôûi Giaêng vaø ñeå Ngaøi cheát treân Thaäp töï giaù. Noùi caùch khaùc, Ngaøi ñaõ quyeát ñònh ban cho nhöõng keû tin ôn cöùu chuoäc vaø ôn trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Ñaây laø chöông trình vaø muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho loaøi ngöôøi. 

Moät soá ngöôøi coù theå hoûi trong söï hieåu sai raèng, “Haõy xem Gia-coáp vaø EÂ-sau. Chaüng phaûi moät ngöôøi ñöôïc choïn löïa vaø moät ngöôøi bò boû sao?” Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng choïn löïa caùch voâ ñieàu kieän nhöõng ngöôøi khaêng khaêng ñoøi ñöôïc cöùu beân ngoaøi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ngaøi choïn löïa caùch roõ raøng ñeå khieán ngöôøi ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Khi chuùng ta chæ xem xeùt trong Cöïu öôùc, chuùng ta coù theå coù caûm töôûng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi chæ choïn moät phía, nhöng vôùi Taân öôùc, chuùng ta coù theå thaáy roõ raøng raèng Ngaøi ñaõ choïn nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp ñeå cöùu nhöõng toäi nhaân qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Chuùng ta phaûi coù moät söï hieåu bieát roõ raøng vaø phaûi tin nôi ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn baèng Lôøi cuûa Ngaøi. 

Giöõa EÂ-sau vaø Gia-coáp, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi vaø yeâu ai? Ngaøi ñaõ khoâng goïi ai khaùc ngoaøi Gia-coáp, moät ngöôøi ñaøn oâng ñaày nhöõng söï thieáu soùt, löøa doái vaø baát chính ñeå yeâu vaø cöùu oâng trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn cuõng phaûi tin nôi leõ thaät naøy, raèng Ñöùc Chuùa Cha ñaõ goïi baïn qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Baïn cuõng phaûi tin vaøo söï thaät raèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø söï coâng chính thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Vaäy thì, taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn Gia-coáp bôûi vì oâng laø moät ñaïi bieåu cho taát caû ngöôøi khoâng coâng chính. Söï keâu goïi cuûa Gia-coáp bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät söï keâu goïi phuø hôïp vôùi yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; moät söï keâu goïi phuø hôïp vôùi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raèng “chuùng ta ñaõ ñöôïc choïn löïa trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ” Söï keâu goïi naøy cuõng phuø hôïp vôùi Lôøi cuûa leõ thaät raèng “yù ñònh bôûi söï keùn choïn töï do cuûa Ngaøi, chaúng cöù vieäc laøm, nhöng cöù Ñaáng keâu goïi”. 

Con ñöôøng ñeå cöùu moïi toäi nhaân qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø ñeå laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tình yeâu cuûa Ngaøi. Ñaây laø luaät cuûa söï cöùu roãi maø Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho toäi nhaân. Ñeå maëïc cho hoï söï coâng chính cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp, laø nhöõng ngöôøi hoaøn toaøn khoâng coù söï töï coâng chính, vaø laø nhöõng ngöôøi ñaùp lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Coù phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ keâu goïi nhöõng ngöôøi töï coâng chính vaø coù veû toát laønh khoâng? Hay laø Ngaøi keâu goïi nhöõng ngöôøi khoâng coù söï töï coâng chính, laø nhöõng ngöôøi ñaày nhöõng thieáu soùt? Nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ keâu goïi laø nhöõng ngöôøi gioáng nhö Gia-coáp. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi vaø cöùu nhöõng toäi nhaân ñang ñi ñeán hoûa nguïc bôûi vì toäi loãi cuûa hoï. Baïn phaûi nhaän bieát raèng töø khi baïn môùi sanh ra, baïn cuõng laø moät toäi nhaân, laø ngöôøi thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhö vaäy ñaùng bò boû vaøo nôi hoaû nguïc. Noùi caùch khaùc, baïn caàn phaûi bieát baûn thaân thaät söï cuûa baïn. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ keâu goïi taát caû toäi nhaân qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø ñaõ cöùu hoï trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc xöng coâng chính bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh saün ñeå goïi moïi toäi nhaân vaø mua chuoäc hoï trong Chuùa Jeâsus, vaø Ngaøi ñaõ laøm troïn nhöõng gì maø Ngaøi ñaõ ñònh. Ñaây laø söï tieàn ñònh vaø söï choïn löïa thaät söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, tröôùc tieân chuùng ta phaûi hieåu roõ neàn taûng cuûa leõ thaät choïn löïa naøy, nhö ñaõ ñöôïc mieâu taû trong Cöïu öôùc.Neàn taûng söï choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi döïa theo Cöïu öôùc 


Saùng theá kyù 25:21-26 noùi vôùi chuùng ta veà caâu chuyeän cuûa Gia-coáp vaø EÂ-sau khi hoï vaãn coøn trong buïng meï, laø baø Reâ-beâ-ca. Giöõa Gia-coáp vaø EÂ-sau, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn Gia-coáp. OÂng Calvin ñaõ caên cöù Thuyeát Choïn Löïa cuûa oâng treân phaân ñoaïn naøy, nhöng chuùng ta seõ sôùm tìm ra raèng söï hieåu bieát cuûa oâng ñi treäch vôùi yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù moät lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu Gia-coáp hôn EÂ-sau. Lyù do naøy laø nhöõng ngöôøi nhö EÂ-sau, vì soáng yû laïi nôi söùc löïc cuûa rieâng hoï, hôn laø nöông döïa vaø tin caäy nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, trong khi nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp soáng nöông döïa vaø tin caäy nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu Gia-coáp hôn EÂ-sau, coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp. Ñoù laø taïi sao chuùng ta ñöôïc “choïn löïa trong Ñaáng Christ” (EÂ-pheâ-soâ 1:4).

“Söï choïn löïa voâ ñieàu kieän” khoâng coù Chuùa Jeâsus vaø ngoaøi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ laø moät hoïc thuyeát Cô Ñoác sai traät. Quan nieäm naøy gioáng nhö ñöa ra vaø tin nôi moät thaàn ñònh meänh trong Cô Ñoác Giaùo. Nhöng leõ thaät noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn löïa taát caû nhöõng toäi nhaân trong Chuùa Jeâsus. Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi choïn vaø cöùu moïi toäi nhaân “trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ”, söï choïn löïa cuûa Ngaøi laø moät söï choïn löïa coâng baèng. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi choïn Gia-coáp caùch voâ ñieàu kieän vaø töø boû EÂ-sau caùch voâ caên cöù, thì Ngaøi ñaõ laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi baát coâng, nhöng Ngaøi ñaõ goïi chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Vaø ñeå cöùu nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ goïi, Ngaøi ñaõ sai Chuùa Jeâsus ñeán theá gian naøy ñeå gaùnh laáy toäi loãi cuûa theá gian bôûi pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi, laø laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñaõ ñoå huyeát baùu cuûa Ngaøi ra treân Thaäp töï giaù. Ñoù laø caùch Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn vaø yeâu chuùng ta qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Chuùng ta caàn phaûi boû ñi nhöõng yù nghó con ngöôøi chuùng ta vaø tin nôi Lôøi Kinh Thaùnh, khoâng phaûi tin nôi moät nieàm tin lyù thuyeát, maø laø nôi ñöùc tin thuoäc linh cuûa chuùng ta. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Cha ñaõ choïn taát caû chuùng ta qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Nhöng Calvin ñaõ xem söï choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö theá naøo? Ñöùc tin thaät ñöôïc tìm thaáy khi moät ngöôøi bieát vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tin nôi nhöõng yù nghó cuûa con ngöôøi nhö leõ thaät thì cuõng gioáng nhö söï thôø phöôïng thaàn töôïng, chöù khoâng phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Chuùa Jeâsus laø söï khaùc bieät roõ raøng vôùi tin nôi Thuyeát Tieàn Ñònh sai laïc. Neáu chuùng ta khoâng bieát vaø tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ theo Lôøi ñaõ cheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta khoâng khaùc gì hôn chæ laø nhöõng thuù vaät khoâng coù khaû naêng laäp luaän. Chuùng ta ñaõ ñöôïc choïn nhö con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi daáu aán cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi “trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ”. Chuùng ta neân thaåm tra ñöùc tin cuûa chuùng ta treân neàn taûng Lôøi Kinh Thaùnh. 


Moät trong naêm hoïc thuyeát cuûa Ca-vin ñeà caäp ñeán “giôùi haïn cuûa söï chuoäc toäi.” Hoïc thuyeát naøy cho raèng giöõa moïi ngöôøi trong theá gian, moät soá ngöôøi bò loaïi tröø khoûi söï cöùu chuoäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi khoâng theå baát coâng nhö vaäy. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi “muoán cho moïi ngöôøi ñöôïc cöùu roãi vaø hieåu bieát leõ thaät” (1 Ti-moâ-theâ 2:4). Neáu ôn cöùu roãi laø moät ôn phöôùc coù giôùi haïn, ban cho moät soá ngöôøi naøy nhöng khoâng cho nhöõng ngöôøi khaùc, thì ñaõ coù nhieàu ngöôøi töø boû ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa Jeâsus. Nhöõng ngöôøi tin nôi nhöõng hoïc thuyeát sai laïc naøy phaûi trôû laïi vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñeå ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï vaø nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi bôûi bieát vaø tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ nhö laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu moïi ngöôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Neáu quaû thöïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu ngöôøi naøy maø gheùt ngöôøi kia, thì con ngöôøi ñaõõ quay löng laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta haõy giaû söõ raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ñöùng taïi ñaây, ngay baây giôø. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi choïn nhöõng ngöôøi ñöùng beân phaûi Ngaøi ñeå ñöôïc söï cöùu roãi vaø nhöõng ngöôøi ñöùng beân traùi thì Ngaøi boû maëc cho hoûa nguïc caùch khoâng caên cöù, thì ñieàu naøy coù coâng baèng khoâng? Nhöõng ngöôøi bò Ngaøi boû maëc seõ khoâng coøn caùch naøo hôn laø choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi gioáng nhö vaäy, thì trong theá gian naøy coù ai muoán phuïc söï vaø thôø phöôïng Ngaøi nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi thaät chöù? Taát caû nhöõng ngöôøi bò gheùt caùch voâ côù seõ phaûn khaùng vaø roài trôû neân gheùt Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngay caû nhöõng tuø nhaân cuûa theá gian naøy cuõng noùi raèng hoï coù luaân lyù vaø söï coâng baèng cuûa rieâng hoï. Vaäy thì, laøm sao Ñaáng Saùng Taïo cuûa chuùng ta coù theå baát coâng nhö vaäy, vaø ai coù theå tin nôi moät Ñöùc Chuùa Trôøi baát coâng? 


Cha chuùng ta ñaõ quyeát ñònh cöùu moïi toäi nhaân vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc tìm thaáy trong Con cuûa Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñoù laø taïi sao Thuyeát Giôùi Haïn ï Chuoäc Toäi cuûa Calvin chaúng coù gì lieân quan ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng vì nhöõng hoïc thuyeát sai laïc naøy, nhieàu ngöôøi khoâng may maén vaãn ñang cöôûi leân vaø tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi caùch sai laïc hoaëc traùnh xa Ngaøi, taát caû vì söï hieåu sai cuûa chính hoï. Moät boä phim sai söï thaät 


Moät quyeån tieåu thuyeát cuûa Stephen King coù töïa ñeà laø “The Stand” ñaõ ñöôïc döïng thaønh moät boä phim truyeàn hình nhieàu taäp vaøi naêm tröôùc ñaây, vaø ñaõ ñöôïc söï hoan ngheânh treân toaøn theá giôùi. Noäi dung cuûa caâu chuyeän nhö theá naøy: vaøo naêm 1991, moät beänh dòch ñaõ aäp ñeán nöôùc Myõ, laøm cho chæ coøn moät vaøi ngaøn ngöôøi soáng soùt, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc “mieãn dòch” tröôùc dòch beänh. Veà nhöõng ngöôøi soáng soùt, nhöõng ngöôøi naøo phuïc söï Ñöùc Chuùa Trôøi thì gaëp nhau ôû Boulder, Colorado, trong khi nhöõng ngöôøi thôø phöôïng “Thaàn Boùng Toái” thì ñi ñeán Las Vegas, Nevada. Moãi nhoùm xaây döïng laïi coäng ñoàng cuûa hoï caùch rieâng bieät, cho ñeán khi hoï phaûi huûy dieät nhoùm kia.

Trong nhöõng ngöôøi soáng soùt, coù moät ngöôøi trai treû teân laø Stuart cöù nhieàu laàn mô thaáy raèng thôøi kyø cuoái cuøng cuûa theå giôùi ñang ñeán, vaø moät ngöôøi phuï nöõ lôùn tuoåi teân Abigail baûo vôùi anh ta trong nhöõng giaác mô cuûa anh ta raèng haõy ñi ñeán moät nôi naøo ñoù, nhaéc nhôû anh ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn löïa anh ta roài. Trong boä phim naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu ngöôøi trai treû naøy bôûi vì Ngaøi ñaõ ñònh saün cho anh ta tröôùc khi Saùng theá ngay caû khi anh ta ñaõ khoâng tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi hay Chuùa Jeâsus. 

Vaäy thì, coù phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Chuùa Jeâsus caùch voâ ñieàu kieän khoâng? Dó nhieân laø khoâng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh saün cho moïi ngöôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeå cöùu ho,ï nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thoaùt khoûi toäi loãi cuûa hoï. 

YÙ chính cuûa boä phim naøy döïa treân Thuyeát Tieàn Ñònh vaø Choïn Löïa cuûa Calvin. Boä phim naøy chæ laø moät caâu chuyeän noùi vôùi chuùng ta moät phaàn hoïc thuyeát cuûa moät nhaø thaàn hoïc. Laøm sao Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå quyeát ñònh caùch ñoäc ñoaùn ñeå ñaøy moät soá ngöôøi xuoáng hoûa nguïc nhöng choïn löïa nhöõng ngöôøi khaùc ñeå cöùu roãi? Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø coâng bình, Ngaøi ñaõ ñònh saün vaø choïn löïa moïi ngöôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø khoâng coù moät ai bò ngaên caûn khoûi söï cöùu roãi trong coâng chính cuûa Ngaøi. Söï tieàn ñònh vaø choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng coù Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø voâ nghóa vaø sai vôùi Kinh thaùnh. Nhöng khoâng may laø coù quaù nhieàu nhaø thaàn hoïc tieáp tuïc cho raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn löïa moät soá ngöôøi trong khi Ngaøi ruoàng boû nhöõng ngöôøi khaùc. 

Ngay caû tröôùc khi Ngaøi taïo döïng vuõ truï naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döï tính cöùu taát caû toäi nhaân vaø khieán hoï trôû neân con caùi cuûa Ngaøi vôùi söï coâng bình qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Noùi caùch khaùc, Ngaøi ñaõ choïn löïa taát caû toäi nhaân qua Phuùc aâm cuûa Chuùa Jeâsus. Vaäy thì, baïn tin nhö theá naøo? 

Baïn coù tin raèng nhöõng Phaät töû ngoài thieàn trong nhöõng ngoïn nuùi thì bò loaïi tröø ra khoûi söï choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Neáu söï tieàn ñònh vaø choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi voâ ñieàu kieän, khoâng coù Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, thì coù theå chuùng ta khoâng caàn phaûi rao giaûng Lôøi cuûa Ngaøi, cuõng khoâng caàn tin nôi ñoù. Neáu, khoâng caàn Cöùu Chuùa Jeâsus Christ, moät soá ngöôøi ñaõ ñònh ñöôïc cöùu trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì khoâng, thì toäi nhaân khoâng caàn tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Vieäc Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta qua pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, cuoái cuøng coù theå laø voâ nghóa. Nhöng trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc tìm thaáy trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp söï cöùu roãi ñeán vôùi moïi ngöôøi ngay caû nhöõng Phaät töû laø nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng neáu hoï aên naên vaø quay trôû laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi thì ñöôïc cöùu. 


Coù nhieàu ngöôøi trong theá giôùi naøy laø nhöõng ngöôøi soáng cuoäc soáng tin nôi Chuùa Jeâsus. Neáu chuùng ta chia hoï ra laøm hai nhoùm, moät nhoùm thì gioáng nhö EÂ-sau, vaø nhoùm khaùc thì gioáng nhö Gia-coáp. Nhöõng ngöôøi gioáng nhö Gia-coáp thì nhaän mình laø nhöõng toäi nhaân ñaùng bò boû nôi hoûa nguïc, vaø nhö theá hoï ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc Chuùa Jeâsus ban cho. Coøn nhoùm khaùc laø nhöõng ngöôøi gioáng nhö EÂ-sau, laø nhöõng ngöôøi coá gaéng böôùc vaøo coång thieân ñaøng baèng theâm leân nhöõng noå löïc cuûa chính hoï vaøo ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa Jeâsus. 

Baïn gioáng ai? Gia-coáp hay EÂ-sau? Baïn coù tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Hay baïn tin nôi Thuyeát Tieàn Ñònh sai laïc kia? Söï choïn löïa cuûa baïn giöõa hai ñöùc tin naøy seõ quyeát ñònh laø baïn seõ coù keát cuoäc nôi thieân ñaøng hay ñòa nguïc. Baïn phaûi quaêng boû nhöõng hoïc thuyeát sai laïc naøy vaø nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå nhaän ñöôïc söï bình an nôi Ngaøi bôûi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø phuùc aâm noùi leân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù ñöùc tin naøy môùi ban cho chuùng ta söï giaûi cöùu hoaøn toaøn khoûi toäi loãi chuùng ta vaø ban cho chuùng ta söï soáng ñôøi ñôøi.