Sermons

【Chapter 8-11】 < Roâ-ma 8:31-34 > Tình yeâu baát dieät< Roâ-ma 8:31-34 >

“Ñaõ vaäy thì chuùng ta seõ noùi laøm sao? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp chuùng ta, thì coøn ai nghòch vôùi chuùng ta? Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì chuùng ta heát thaûy maø phoù Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng cuõng seõ ban moïi söï luoân vôùi Con aáy cho chuùng ta sao? Ai seõ kieän keû löïa choïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi: Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng xöng coâng bình nhöõng keû aáy. Ai seõ leân aùn hoï ö? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng ñaõ cheát, vaø cuõng ñaõ soáng laïi nöõa, Ngaøi ñang ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caàu nguyeän theá cho chuùng ta.”Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quyeát ñònh bao phuû chuùng ta bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus ngay caû tröôùc khi saùng theá, thì khoâng ai coù theå laøm roái noù. Bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng qua giaùo lyù Xöng nghóa, nhöõng ai ñaõ trôû neân voâ toäi thì laø con caùi thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vì nhö theá, khoâng moät ngöôøi naøo theo caùch toân giaùo laø ñuùng. Ngaøy nay raát ít ngöôøi nhaän söï baét bôù chæ vì tin Chuùa Jeâsus, nhöng nhieàu ngöôøi trong soá nhöõng ngöôøi bieát veà söï coâng chính thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bò baét bôù. Tuy nhieân, nhöõng ai trôû thaønh con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi thì khoâng bao giôø bò phaân reõ khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Phuùc aâm cuûa söï coâng chính, ai laø ngöôøi coù theå choáng nghòch hoï? Ñöùc Chuùa Trôøi ban moïi söï cho chuùng ta nhö laø moät moùn quaø 


“Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì chuùng ta heát thaûy maø phoù Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng cuõng seõ ban moïi söï luoân vôùi Con aáy cho chuùng ta sao?” (Roâ-ma 8:32)

Vì nhöõng ai nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin Con Ngaøi , Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï moïi söï nhö laø moùn quaø – Nöôùc Thieân Ñaøng, ñaëc aân trôû neân con Ñöùc Chuùa Trôøi, aân ñieån cuûa söï hieåu bieát Lôøi Ngaøi, phöôùc laønh cuûa söï soáng ñeå soáng nhö moät ngöôøi laøm vieäc cuûa söï coâng chính, vaø phöôùc haïnh ñôøi ñôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Con Ngaøi ñeå laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi Ngaøi. Coù gì khaùc Ngaøi khoâng ban cho chuùng ta khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi ban taát caû phöôùc cuûa trôøi vaø ñaát cho nhöõng ai nhaän ñöùc tin thaät qua söï coâng chính cuûa Ngaøi. Tín ñoà vaø toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ca ngôïi Ngaøi maõi maõi vì söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ai seõ kieän keû löïa choïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? 


“Ai seõ kieän keû löïa choïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi: Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng xöng coâng bình nhöõng keû aáy. Ai seõ leân aùn hoï ö? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng ñaõ cheát, vaø cuõng ñaõ soáng laïi nöõa, Ngaøi ñang ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caàu nguyeän theá cho chuùng ta.” (Roâ-ma 8:33-34).


Khoâng moät ai coù theå kieän caùo nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi choïn baèng söï coâng chính cuûa Ngaøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø vì Chuùa Jeâsus. Bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi ñaõ laøm cho hoï voâ toäi trong loøng. Ñieàu naøy laø bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng phaûi ai khaùc, ñaõ laøm cho nhöõng ai tin söï coâng chính cuûa Ngaøi ñöôïc trôû neân voâ toäi. 

Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñeán theá gian trong xaùc thòt con ngöôøi, chòu Baùp-tem bôûi Giaêng Baùp-tít, nhaän veà cho chính Ngaøi gaùnh naëng cuûa taát caû toäi loãi treân theá gian, cheát treân Thaäp-töï-giaù, soáng laïi töø keû cheát sau 3 ngaøy, vaø trôû neân Chuùa cuûa nhöõng ai tin. 

Ñieàu naøy laø taïi sao chuùng ta khoâng theå noùi raèng hoï, nhöõng ngöôøi trôû neân coâng chính vì tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø toäi nhaân hay ngöôøi phaïm toäi. Ngay baây giôø, Ñöùc Chuùa Trôøi bieát nhöõng ai laø ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. Thaùnh Linh ñaõ ôû trong taám loøng cuûa hoï nhö laø moät baèng chöùng. Ñoù laø taïi sao khoâng ai coù theå boâi nhoï söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay nhöõng ngöôøi phaïm toäi ñaõ ñöôïc tha thöù bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû qua Pheùp Baùp-tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, söï ñoå huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp-töï-giaù, vaø söï cheát, söï soáng laïi cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ sau khi hoaøn thaønh taát caû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ngoâi beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø Cöùu Chuùa vaø laø Ñaáng caàu thay cho chuùng ta.