Sermons

【Chapter 8-12】 < Roâ-ma 8:31-34 > Ai Daùm Choáng Laïi Chuùng Ta?< Roâ-ma 8:31-34 >

“Ñaõ vaäy thì chuùng ta seõ noùi laøm sao? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp chuùng ta, thì coøn ai nghòch vôùi chuùng ta? Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì chuùng ta heát thaûy maø phoù Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng cuõng seõ ban moïi söï luoân vôùi Con aáy cho chuùng ta sao? Ai seõ kieän keû löïa choïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi: Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng xöng coâng bình nhöõng keû aáy. Ai seõ leân aùn hoï ö? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng ñaõ cheát, vaø cuõng ñaõ soáng laïi nöõa, Ngaøi ñang ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caàu nguyeän theá cho chuùng ta.”Trong Roâ-ma 8:31-34, Phao-loâ xaùc nhaän tình yeâu khoâng theå taùch rôøi cuûa Ñaáng Christ daønh cho tín ñoà baèng caùch toùm löôïc Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh vaø ñöa ra keát luaän cuoái cuøng cuûa noù. Phaân ñoaïn naøy cho thaáy nieàm vui möøng lôùn cuûa söï cöùu roãi daãn ñeán ñænh cao nhaát cuûa ñöùc tin. 

Phao-loâ noùi trong Roâ-ma 8:31, “Ñaõ vaäy thì chuùng ta seõ noùi laøm sao? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp chuùng ta, thì coøn ai nghòch vôùi chuùng ta?” Cuõng gioáng nhö Phao-loâ, chuùng ta kinh nghieäm ñöôïc raèng trong khi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh toûa ra theo doøng thôøi gian vaø trôû neân moät Phuùc aâm cöùu roãi roäng lôùn hôn thì söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta boäc loä ra roû hôn. Khi chuùng ta caøng phaân phaùt Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh nhieàu bao nhieâu thì chuùng ta caøng ñaày daãy söï vöõng tin vaø vui möøng baáy nhieâu. 

Phao-loâ ñaõ goïi Phuùc aâm maø oâng ñaët nieàm tin laø “Phuùc aâm cuûa toâi” (2 Ti-moâ-theâ 2:8). Phuùc aâm maø Phao-loâ luoân laøm chöùng veà vieäc khoâng coù gì hôn laø ñöùc tin trong pheùp Baùp-tem vaø Huyeát Chuùa Jeâsus. 

“Phuùc aâm cuûa toâi” maø Phao-loâ ñaõ giaûng daïy khoâng coù lieân quan ñeán Phuùc aâm Thaäp Giaù maø nhöõng con ngöôøi toân giaùo tin vaøo, nhöng ñoù laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, laø Phuùc aâm toû ra hoàng aân cuûa Chuùa Jeâsus raèng Ngaøi ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa con ngöôøi moät laàn ñuû caû. 

Phuùc aâm naøy ñaõ khieán cho Phao-loâ trôû neân moät ngöôøi can ñaûm voâ cuøng. Töø khi oâng nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi, thì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi traøn ngaäp traùi tim oâng, vaø vì vaäy taâm hoàn oâng cuõng ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh. OÂng ñaõ töï nguyeän daâng caû cuoäc ñôøi mình cho vieäc laøm chöùng veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Phuùc aâm veà Nöôùc vaø Thaùnh linh coù söùc maïnh vaø quyeàn naêng ñeå caát ñi taát caû toäi loãi cuûa con ngöôøi ngay laäp töùc. 

Ai coù theå daùm choáng nghòch laïi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Phao loâ tin caäy vaøo? Khoâng coù ai caû! Roâ-ma 8:31 noùi vôùi chuùng ta raèng: “Ñaõ vaäy thì chuùng ta seõ noùi laøm sao? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp chuùng ta, thì coøn ai nghòch vôùi chuùng ta?” Ai trong theá gian naøy coù theå choáng nghòch laïi nhöõng ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh? Khi Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu con ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa theá gian qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì ai coù theå noùi veà quyeàn naêng cuûa Ngaøi moät caùch baát kính? Ngay caû nhöõng ngöôøi chæ tin nôi danh cuûa Chuùa Jeâsus hoaëc chính Sa-taên cuõng khoâng theå choáng laïi hoaëc thaéng noåi nhöõng ngöôøi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ngaøi xöng coâng bình cho chuùng ta ngay laäp töùc 


Roâ-ma 8:29-30 cheùp, “Vì nhöõng keû Ngaøi ñaõ bieát tröôùc, thì Ngaøi cuõng ñaõ ñònh saün ñeå neân gioáng nhö hình boùng Con Ngaøi, haàu cho Con naày ñöôïc laøm Con caû ôû giöõa nhieàu anh em; coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün, thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi, nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình, vaø nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng laø coâng bình, thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån.”

Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Cha ñaõ coù chöông trình cöùu roãi cho taát caû nhöõng toäi nhaân trong danh Ñaáng Christ vaø keâu goïi hoï qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, taåy saïch toäi loãi cuûa hoï ngay töùc thôøi vaø laøm cho hoï trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñem taát caû toäi nhaân ra khoûi toäi loãi cuûa hoï qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ai coù theå choáng nghòch laïi nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm? 

Vaäy thì ai coù theå coù khaû naêng choáng nghòch vaø chieán thaéng nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc xöng coâng chính bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh? Ñaây laø moät haønh ñoäng ngu daïi. Baïn phaûi bieát raèng baát cöù ai choáng laïi nhöõng ngöôøi ñöôïc xöng coâng chính bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh coù nghóa laø ñang choáng nghòch laïi chính Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn phaûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeå ñöôïc cöùu khoûi caùi giaù phaûi traû cho toäi loãi cuûa baïn. Neáu trong taâm trí vaø traùi tim baïn choáng nghòch laïi Phuùc aâm cuûa leõ thaät, thì baïn khoâng theå ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa baïn vaø baïn seõ bò xöû phaït nôi hoûa nguïc. Khoâng ai coù theå choáng laïi nhöõng ngöôøi coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


“Ñaõ vaäy thì chuùng ta phaûi noùi laøm sao? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi vöøa giuùp chuùng ta thì coøn ai coù theå choáng nghòch laïi chuùng ta? (Roâ-ma 8:31)” Ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp chuùng ta mieâu taû moät söï thaät laø Ngaøi ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø ñaõ cöùu chuùng ta. Vaäy thì ai coù theå choáng nghòch laïi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc mua chuoäc töø toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø ai coù theå noùi raèng nieàm tin naøy laø sai? Ñoù laø moät vieäc laøm voâ ích baát kính. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chaáp nhaän nieàm tin cuûa nhöõng ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Laøm theá naøo coù theå khoâng thöøa nhaän ñieàu naøy? Chuùa Jesus ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi pheùp Baùp-tem cuûa Ngaøi vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Ai coù theå noùi raèng nhöõng ngöôøi tin vaøo ñieàu naøy laø sai? Khoâng ai caû! 

Trong Roâ-ma 6:3 Phao-loâ ñaõ noùi, “Hay laø, anh em chaúng bieát raèng chuùng ta thaûy ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, töùc laø chòu pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi sao?” Phao-loâ coù yù noùi raèng oâng tin vaøo pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, nhôø nhöõng ñieàu naøy maø toäi loãi cuûa oâng chuyeån sang Chuùa Jeâsus vaø ñöôïc taåy saïch, vaø bôûi ñoù Phao-loâ ñaõ cheát vaø ñöôïc soáng laïi vôùi Chuùa Jesus. 

Ga-la-ti 3:27 cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng, “Vaû, anh em thaûy ñeàu chòu pheùp baùp tem trong Ñaáng Christ, ñeàu maëc laáy Ñaáng Christ vaäy.” Caâu Kinh thaùnh naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh laáy taát caû nhöõng toäi loãi cuûa theá gian baèng pheùp Baùp-tem cuûa Ngaøi, ñaõ bò ñoùng ñinh treân Thaäp töï giaù vì nhöõng toäi loãi naøy, vaø ñaõ phuïc sinh, taát caû ñieàu ñoù ban cho chuùng ta phöôùc laønh raèng ai tin vaøo leõ thaät naøy seõ ñöôïc trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin cuûa Phao-loâ ñöôïc maøi giuõa trong söï tin töôûng raèng oâng ñaõ chòu pheùp baùp tem trong Chuùa Jeâsus, ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù vaø ñaõ soáng laïi vôùi Ngaøi. Cho neân, moät khi baïn tin vaøo pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jesus, taát caû toäi loãi cuûa baïn ñöôïc taãy saïch vaø baïn trôû neân con caùi cuûa Ngaøi bôûi söï soáng laïi vôùi Ñaáng Christ. 


“Khi baïn Baùp-tem trong Ñaáng Christ coù nghóa laø baïn ñaõ ñöôïc ñaët vaøo trong Ñaáng Christ.” Noùi caùch khaùc, nhöõng ngöôøi tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán trong theá gian naøy vaø chòu pheùp Baùp tem bôûi Giaêng maø pheùp Baùp tem ñoù gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian, thì ñaõ ñöôïc Baùp tem trong Chuùa Jeâsus. Hôn nöõa, hoï cuõng tin raèng hoï ñaõ cheát treân Thaäp tö giaù vôùi Chuùa Jeâsus, vaø bôûi ñöùc tin ñoù, hoï ñöôïc soáng laïi vôùi Ngaøi. 

Baát cöù ai tin vaøo pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jesus vaø Huyeát cuûa Ngaøi seõ bôûi ñoù maø ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï. Nhö theå, thaät Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu chuoäc khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi tin vaøo Baùp-tem vaø huyeát cuûa Ñaáng Christ seõ trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. “Vaû, anh em thaûy ñeàu chòu pheùp baùp-teâm trong Ñaáng Christ, ñeàu maëc laáy Ñaáng Christ vaäy.” Khi chuùng ta tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Chuùng ta ñöôïc ñaët vaøo söï coâng chính cuûa Ñaáng Christ ñeå trôû neân con Ñöùc Chuùa Trôøi.

 Phao-loâ noùi veà pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vì oâng nhaän ñöôïc moät ôn phöôùc lôùn lao nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöng coù nhieàu ngöôøi chöa nhaän ñöôïc ôn phöôùc ñoù töø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. Haàu heát moïi ngöôøi nghó raèng Phuùc aâm maø Phao-loâ giaûng thuyeát laø Phuùc aâm cuûa Huyeát treân Thaäp Giaù, nhöng söï thaät laø oâng tin vaø truyeàn ra Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø ñieàu keát hôïp vôùi pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jesus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 


Vaäy thì taïi sao nhöõng ngöôøi theo Chuùa Jeâsus ngaøy nay khoâng bieát veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy? Ñoù laø vì Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ ñöôïc giaûng daïy trong thôøi kyø Hoäi Thaùnh ñaàu tieân ñaõ bò thay ñoåi theo thôøi gian. Trong thôøi kyø Hoäi Thaùnh ñaàu tieân, taát caû tín ñoà ñeàu tin vaø giaûng daïy Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Tuy nhieân, theo thôøi gian, Phuùc aâm ñoù bò thay ñoåi vaø chæ ñöôïc giaûng daïy nhö Phuùc aâm cuûa Huyeát Ñaáng Christ trong khi pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi bò giôùi haïn caøng luùc caøng nhieàu. Ñieàu naøy giaûi thích taïi sao ngay caû hieän nay, nhieàu ngöôøi chæ tin vaøo Huyeát treân Thaäp töï giaù, laø ñieàu sai laïc vôùi Phuùc aâm thaät cuûa thôøi kyø Hoäi Thaùnh ñaàu tieân. 

Nhöõng ngöôøi naøy vaãn coøn toäi loãi trong hoï. Hoï khoâng ñöôïc bieát Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra, vaø nhö vaäy, hoï vaãn laø toäi nhaân, vaø hoï vaãn choáng nghòch laïi vôùi söï coâng chính naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ngay caû neáu hoï noùi raèng hoï tin nôi Chuùa Jesus. 


Moät ngöôøi ñui muø thuoäc linh coù theå thaáy ñöôïc gì? Ngöôøi muø coù theå coá gaéng ñeå hieåu moät con voi baèng caùch chaïm vaøo noù. Moät ngöôøi muø coù theå chaïm vaøo chaân con voi vaø noùi raèng noù laø moät caùi coät truï, vaø ngöôøi muø khaùc coù theå chaïm vaøo voøi cuûa noù vaø noùi ñoù laø moät caùi gì ñoù raát daøi, caû hai ngöôøi naøy ñeàu chöa thaáy con voi bao giôø. Cuõng gioáng nhö vaäy, moät ngöôøi muø thuoäc linh khoâng theå noùi leân söï vó ñaïi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Vì theá, nhöõng ngöôøi ñoù khoâng bieát ôn phöôùc cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø khoâng theå giaûng daïy veà noù. Nhöõng ngöôøi ñoù laø ngöôøi coù veû nhö coù theå deå daøng hieåu nhöõng gì moät ngöôøi naøo ñoù ñang giaûi thích baèng lôøi, nhöng moät ngöôøi muø khoâng bao giôø thöïc söï hieåu ñöôïc noù. 


Moïi ngöôøi voán laø toäi nhaân töø khi sanh ra. Bôûi vì chuùng ta laø toäi nhaân thuoäc linh töø khi sinh ra, chuùng ta khoâng bieát leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi chæ tin vaøo huyeát treân Thaäp töï giaù ñaõ laøm moät neùt ñaëc tröng môùi cho giaùo lyù Cô Ñoác theo yù rieâng cuûa hoï. Laøm sao toäi loãi cuûa hoï coù theå ñöôïc taåy saïch khi hoï tuyeân boá raèng hoï tin nôi Chuùa Jesus vaø chæ tin nôi huyeát treân Thaäp töï giaù? Ñieàu ñoù chæ laøm cho toäi loãi choàng chaát theâm vaø theâm nöõa theo thôøi gian. 


Nhöõng ngöôøi chæ tin vaøo Huyeát cuûa Chuùa Jesus nhö söï cöùu roãi laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc ñaùnh thöùc veà thuoäc linh. Nhöng Chuùa Jeâsus noùi vôùi chuùng ta caùch roõ raøng trong Giaêng 3:5 raèng: “Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng ngöôi, neáu moät ngöôøi chaúng nhôø nöôùc vaø Thaùnh Linh maø sanh, thì khoâng ñöôïc vaøo nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi” Vì theá chuùng ta phaûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeå ñöôïc ban cho söï vinh hieån trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø böôùc vaøo Vöông Quoác cuûa Ngaøi. 

Töø khi Phao loâ tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, oâng ñaõ noùi trong ñöùc tin raèng, “Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp chuùng ta, thì coøn ai nghòch vôùi chuùng ta?” (Roâ-ma 8:31) Coù theå nhöõng ngöôøi naøy khoâng bieát veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø choáng nghòch laïi con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaêng? Hoï coù theå choáng nghòch laïi con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng hoï khoâng bao giôø ñöôïc chieán thaéng. Nhöõng ngöôøi chæ tin nôi Huyeát treân Thaäp töï giaù khoâng theå thaéng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Nhöõng ngöôøi choáng laïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ coù theå trôû thaønh keû thuø cuûa Ngaøi vaø vì theá chaúng bao giôø nhaän ñöôïc nhöõng ôn phöôùc cuûa Ngaøi. Khoâng ai coù theå nhaän ñöôïc söï cöùu roãi hoaëc nieàm tin ñem hoï vaøo Thieân ñaøng maø khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, maø trong Phuùc aâm naøy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra. Vì vaäy, nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh coù theå ñaùnh baïi ñöôïc Phuùc aâm giaû vaø trôû laïi vôùi Phuùc aâm thaät. Con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå chieán thaéng ñöôïc theá gian vaø ma quyû. 


Moät vaøi ngöôøi khoâng hieåu roõ raøng veà pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi, söï hieåu laàm cuûa hoï daãn hoï ñeán nieàm tin sai laïc. Neáu baïn tin vaøo Huyeát treân Thaäp töï giaù nhöng khoâng suy nghó nhieàu veà vieäc nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi trong Phuùc aâm Baùp tem cuûa Chuùa Jesus, thì nieàm tin cuûa baïn laø sai. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi seõ ñaït ñeán söï coâng bình cuûa Ngaøi vaø coù nieàm tin thaät. Ñöùc Chuùa Trôøi baûo chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi chæ tin nôi Huyeát cuûa Con Ngaøi treân Thaäp töï giaù laø sai laàm. Nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi söï coâng bình cuûa Ngaøi khoâng nhaän ra ñöôïc Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhöng nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi thìø cuõng tin nôi Huyeát cuûa Ñaáng Christ treân Thaäp töï giaù vaø pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi caát ñi toäi loãi cuûa hoï. 


Chuùng ta phaûi boû ñi söï cöùng loøng cuûa chuùng ta. Nhöõng ngöôøi khoâng chaáp nhaän Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh coù nghóa laø ñaõ khaúng ñònh raèng nhöõng nieàm tin giaû cuûa hoï laø thaät. Nhöõng ngöôøi chæ tin nôi huyeát thì coù phaân nöõa nieàm tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì coù troïn nieàm tin vaø hoï cuõng chæ tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaït tôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi (Ma-thi-ô 3:15, 11:11).

Nhöõng quyeån saùch ñöôïc vieát bôûi nhöõng ngöôøi chæ tin nôi huyeát laø ñang laøm phung phí giaáy. Nhöõng giaùo sö thaàn hoïc ñaõ coù laàn tranh luaän veà hoïc thuyeát chuû nghóa, baây giôø hoïc thuyeát ñoù bò baùc boû bôûi nhöõng Cô Ñoác Nhaân, nhöng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì ñöôïc nhaän söï chuù yù nhieàu. Söï thaät naøy ñöôïc toàn taïi töø thôøi caùc Söù ñoà vaø seõ khoâng bao giôø thay ñoåi. Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toàn taïi maõi maõi, nhöng nhöõng ngöôøi chæ tin nôi huyeát seõ bò xoùa boû khoûi kyù öùc cuûa moïi ngöôøi. Taïi sao? Vì huyeát, chæ laø phaân nöûa cuûa söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baûn thaân noù khoâng coù hieäu löïc cho nhöõng toäi nhaân. 

Noùi moät caùch thaúng thaén, haàu heát con ngöôøi hoâm nay, duø laø Cô Ñoác Nhaân hay khoâng laø Cô Ñoác Nhaân, ñaõ maéc quaù nhieàu toäi loãi. Laøm sao nhöõng toäi loãi naøy coù theå ñöôïc tha bôûi chæ tin vaøo huyeát? Hoïc thuyeát chuû nghóa chæ nhaán maïnh huyeát treân Thaäp töï giaù, daïy moïi ngöôøi caàu nguyeän xin tha thöù khi hoï phaïm toäi, nhöng hoï phaûi caàu nguyeän bao laâu ñeå toäi loãi cuûa hoï ñöôïc tha? Khoâng caàn bieát hoï noùi gì, hoï khoâng theå nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi. 


Coù phaûi Chuùa Jesus ñaõ ñeán theá gian naøy vaø chæ ñôn giaûn ñoå huyeát ñeán cheát maø khoâng chòu pheùp Baùp tem khoâng? Baïn bieát raèng ñoù khoâng phaûi laø söï thaät. Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán trong theá gian naøy vaø gaùnh laáy taát caû toäi loãi nhaân loaïi bôûi chòu pheùp baùp tem (Ma-thi-ô 3:15). Ngaøi ñaõ chòu baùp tem bôûi Giaêng tröôùc khi Ngaøi ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù. Ñoù laø caùch maø Chuùa Jeâsus ñöôïc ñaày daãy söï coâng chính. Baïn khoâng caàn phaûi khoùc loùc caàu xin söï thöông xoùt cuûa Ngaøi ñeå ñöôïc tha thöù toäi loãi cuûa baïn moãi ngaøy neáu baïn tin nôi pheùp Baùp tem maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän nôi Giaêng. Thay vaøo ñoù haõy tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän ñöôïc söï cöùu roãi hoaøn toaøn.

Chuùa Jeâsus chòu baùp tem ñeå gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân vai cuûa Ngaøi vaø bò ñoùng ñinh ñeå chòu xeùt ñoaùn cho toäi loãi cuûa theá gian moät laàn ñuû caû. Söï cöùu chuoäc chæ coù theå ñaït ñöôïc baèng caùch tin vaøo Baùp tem cuûa Chuùa Jesus vaø huyeát cuûa Ngaøi. Coù phaûi Chuùa Jeâsus ñaõ ban cho chuùng ta moät söï cöùu roãi lôùn hôn nhöõng toäi loãi chuùng ta ñaõ phaïm khoâng? 


Söï chuoäc toäi ñöôïc ban cho bôûi Chuùa Jeâsus thì lôùn nhieàu laàn hôn so vôùi taát caû toäi loãi chuùng ta ñaõ phaïm vaø seõ phaïm. Neáu pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jesus vaø Huyeát cuûa Ngaøi khoâng lôùn hôn toäi loãi cuûa con ngöôøi, thì chuùng ta khoâng theå tin nôi Chuùa Jeâsus nhö Cöùu Chuùa hay nhaän ñöôïc söï chuoäc toäi. Tuy nhieân, söï toát laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaät laø vó ñaïi khi Ngaøi gaùnh laáy toäi loãi cuûa nhaân loaïi ngay töùc thì qua pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi. 

Cuõng vaäy, caùnh coång Thieân ñaøng môû roäng, nhöng khoâng ai coù theå böôùc vaùo caùnh coång naøy tröø khi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Baïn coù theå choáng nghòch laïi nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhöng baïn khoâng theå troán khoûi söï phaùn xeùt kinh khieáp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, ñöøng nghó raèng baïn coù theå ñaùnh baïi nieàm tin nôi pheùp Baùp tem vaø Huyeát cuûa Chuùa Jesus, maø qua ñoù ñöôïc ñaày daãy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhieàu ngöôøi ñaõ choáng laïi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cuõng chính laø choáng laïi Thaùnh ñoà Phao-loâ. Nhöng khoâng ai coù theå noùi raèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Phao-loâ tin laø sai. Hoï khoâng coâng nhaän raèng Chuùa Jeâsus laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Cöùu Chuùa cuûa hoï. 


Roâ-ma 8:32 noùi vôùi chuùng ta raèng: “Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì chuùng ta heát thaûy maø phoù Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng cuõng seõ ban moïi söï luoân vôùi Con aáy cho chuùng ta sao?” Ñöùc Chuùa Cha ñaõ sai Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi ñeán theá gian vaø laøm cho Ngaøi mang laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi, roài cheát treân Thaäp töï giaù, vaø soáng laïi töø söï cheát ñeå giaûi thoaùt chuùng ta khoûi toäi loãi. 

Ñeå cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa theá gian, vaø laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Cha ban cho chuùng ta Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi. Vôùi muïc ñích laø Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho taát caû nhöõng ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, trôû thaønh con caùi cuûa Ngaøi, ñöôïc chuùc phöôùc vaø ñöôïc coâng bình, Ngaøi ñaõ sai Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi chòu pheùp baùp tem. Ñöùc Chuùa Trôøi coù chöông trình daønh cho taát caû con ngöôøi vôùi ôn phöôùc thieân thöôïng cuûa Ngaøi vaø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Moät trong nhöõng ôn phöôùc cuûa Ngaøi laø trôû neân con caùi cuûa Ngaøi baèng caùch tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

“Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì chuùng ta heát thaûy maø phoù Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng cuõng seõ ban moïi söï luoân vôùi Con aáy cho chuùng ta sao?” (Roâ-ma 8:32) “Moïi söï” ôû ñaây noùi veà nhöõng aân töù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng aân töù gì? Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho nhöõng ngöôøi nhaän Chuùa Jeâsus vaø tin danh Ngaøi quyeàn trôû neân con caùi cuûa Ngaøi – coù nghóa laø nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì khoâng coù toäi. Hoï laø ngöôøi coâng bình vaø laø nhöõng con caùi ñöôïc thaùnh hoaù thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ngöôøi trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin taát caû nhöõng ñieàu naøy seõ ñöôïc ôû trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Nöôùc Thieân Ñaøng. Nhöõng ngöôøi coâng chính ñöôïc ban cho quyeàn thöøa keá söï vinh hieån cuûa Thieân ñaøng. 

“Ban cho chuùng ta moïi thöù caùch roäng raõi” ñaõ ñöôïc lyù giaûi bôûi moät soá ngöôøi laø ñöôïc ban cho Ñöùc Thaùnh Linh. Hoï nghó: “Coù phaûi ñieàu naøy coù nghóa raèng moät khi chuùng ta tin nôi Chuùa Jesus, Ñöùc Thaùnh Linh seõ ñöôïc ban cho chuùng ta caùch rieâng leû khoâng?” Ñieàu naøy khoâng ñuùng bôûi vì khi baïn tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, baïn nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi vaø Ñöùc Thaùnh Linh cuøng moät luùc. Ñöùc Thaùnh Linh khoâng theå ngöï vaøo moät taâm hoàn toäi loãi. Ñöùc Thaùnh Linh ñeán vôùi chuùng ta ngay khi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc tha. 


Ngoaøi vieäc nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh, coøn coù nhieàu söï ban cho nöõa cho nhöõng ngöôøi tin. Nhöõng aân töù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng giôùi haïn cho ñeán khi taát caû nhöõng ôn phöôùc cuûa Thieân ñaøng ñöôïc ban cho chuùng ta. Trong theá giôùi naøy, ngöôøi ta höôùng tôùi nhöõng taøi naêng nhö chöõa beänh, noùi tieáng laï, tieân tri laø nhöõng aân töù, nhöng nhöõng aân töù ñöôïc nhaéc ñeán trong phaân ñoaïn naøy noùi ñeán taát caû nhöõng thöù thuoäc veà Thieân ñaøng maø Cha chuùng ta coù. Bôûi nhöõng aân töù, Phao-loâ noùi veà taát caû nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho con caùi cuûa Ngaøi laø nhöõng ai coù söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ ban taát caû moïi thöù toát ñeïp nhö moät aân töù cho nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñöùc Chuùa Trôøi ban aân töù cuûa söï taùi sanh cho nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho moïi thöù cuûa Thieân ñaøng nhö moät moùn quaø cho nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng Cô Ñoác Nhaân ñaõ chòu ñöïng quaù nhieàu trong khi soáng treân theá gian naøy nhöng khi Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán, hoï seõ ñöôïc ban cho söï vinh hieån cuûa Thieân ñaøng.Ñöøng noùi baïn laø ngöôøi ñöôïc choïn caùch voâ ñieàu kieän 


Roâ-ma 8:33-34 cheùp, “Ai seõ kieän keû löïa choïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng xöng coâng bình nhöõng keû aáy. Ai seõ leân aùn hoï ö? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng ñaõ cheát, vaø cuõng ñaõ soáng laïi nöõa, Ngaøi ñang ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caàu nguyeän theá cho chuùng ta.”

 “Ai seõ kieän keû choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi?” Baïn coù theå kieän nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu baèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng? Dó nhieân laø khoâng! 

Nhöõng giaùo sö thaàn hoïc trích daãn thuyeát Calvin baèng caùch noùi raèng coù moät soá ngöôøi ñaõ ñöôïc choïn löïa caùch voâ ñieàu kieän trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì khoâng ñöôïc. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc söû duïng töø “voâ ñieàu kieän” trong söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì laøm nhö vaäy, hoï chöùng minh raèng hoï chaúng hieåu bieát gì veà Ñöùc Chuùa Trôøi caû, vaø hoïc thuyeát cuûa hoï laø sai traät. Choïn löïa caùch voâ ñieàu kieän coù nghóa raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông ai ñoù caùch khoâng ñieàu kieän vaøø cuõng gheùt boû ai ñoù caùch voâ lyù. Laøm sao chuùng ta coù theå noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø coâng bình trong khi Ngaøi yeâu nhöõng ngöôøi naøy vaø gheùt nhöõng ngöôøi kia? Ñoù khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta yeâu thöông vaø quan taâm ñeán taát caû moïi ngöôøi trong Ñaáng Christ. 


ÔÛ ñaây, trong caâu 32 cheùp raèng, “Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì chuùng ta heát thaûy maø phoù Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng cuõng seõ ban moïi söï luoân vôùi Con aáy cho chuùng ta sao?” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Con cuûa Ngaøi ñeå cöùu toaøn theå nhaân loaïi. Bôûi Chuùa Jeâsus, Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh laáy toäi loãi cuûa chuùng ta qua Lôøi cuûa Nöôùc vaø Huyeát. Trong caâu 33 cheùp, “ Ai seõ kieän keû choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi?” Töø “keû choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” ôû ñaây khoâng phaûi coù yù noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi choïn moät soá ngöôøi caùch voâ ñieàu kieän. Ñöùc Chuùa Trôøi choïn löïa nhöõng ngöôøi khoâng theå soáng maø khoâng coù Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø hoï khoâng coù söï coâng chính cuûa rieâng hoï nhöng maëc laáy söï coâng chính cuûa chính Ñöùc Chuùa Trôøi 

Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc choïn bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi tin vaø döïa vaøo söï thaät raèng Chuùa Jesus ñaõ ñeán theá gian naøy, chòu pheùp Baùp tem vaø hi sinh chính mình Ngaøi treân Thaäp giaù ñeå caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Hoï laø nhöõng ngöôøi tin caäy nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ cöùu hoï ra khoûi toäi loãi cuûa theá gian vaø maëc cho hoï söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Vaäy thì, ai coù theå kieän ngöôøi coâng chính? Khoâng ai caû! Khoâng ai coù theå noùi nieàm tin cuûa chuùng ta laø sai. Khoâng ai coù theå ñoaùn xeùt nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï vaø ñöôïc choïn laøm con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi chæ tin nôi huyeát cuûa Thaäp töï giaù khoâng theå noùi raèng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø sai, cuõng nhö khoâng theå ñem kieän hoï tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Coù moät soá ngöôøi ñoaùn xeùt sai nhöõng ngöôøi ñöôïc maëc laáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöng ñieàu ñoù coù ñuùng khoâng? Khoâng! Nieàm tin cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn trôû neân coâng chính tröôùc maêt Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø coù theå bò ñoaùn xeùt caùch sai traùi bôûi baát cöù ai. 

Ai coù theå noùi raèng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø nhöõng toäi nhaân vaø ñoaùn xeùt khoâng ñuùng veà nieàm tin cuûa hoï? Laâu nay chuùng ta ñaõ giaûng daïy veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, maø trong Phuùc aâm naøy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra cho taát caû moïi ngöôøi treân theá gian. 

Chöa coù ai kieän chuùng ta vì söï giaûng daïy veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Chæ coù moät vaøi ngöôøi ñoøi hoûi chuùng ta chaáp nhaän nieàm tin cuûa Huyeát treân Thaäp töï giaù. Ngay caû hoï khoâng theå noùi raèng nieàm tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø sai. 


Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø Phuùc aâm chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø Phuùc aâm thaät, vaø taát caû nhöõng Phuùc aâm khaùc laø chöa ñaày ñuû. Thaùnh ñoà Phao-loâ, laø ngöôøi ñaõ giaûng daïy veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, noùi raèng khoâng bao giôø coù Phuùc aâm naøo khaùc beân caïnh Phuùc aâm thaät, vaø oâng khaúng ñònh raèng, “Nhöng neáu coù ai, hoaëc chính chuùng toâi, hoaëc thieân söù treân trôøi, truyeàn cho anh em moät phuùc aâm naøo khaùc vôùi Phuùc aâm chuùng toâi ñaõ truyeàn cho anh em, thì ngöôøi aáy ñaùng bò a-na-them! Toâi ñaõ noùi roài, nay laïi noùi laàn nöõa: Neáu ai truyeàn cho anh em moät phuùc am naøo khaùc vôùi Phuùc aâm anh em ñaõ nhaän, thì ngöôøi aáy ñaùng bò a-na-them!”(Ga-la-ti 1:8-9).

Khoâng ai coù theå noùi raèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø sai Kinh thaùnh. Nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø nhöõng ngöôøi choáng laïi Phuùc aâm thaät naøy. Neáu baïn tin raèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø sai, vaäy thì haõy cöù ñi khaùng nghò vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñi. Cuõng vaäy, chuùng ta phaûi vaø saün saøng choáng nghòch laïi nhöõng Phuùc aâm chöa ñaày ñuû laø nhöõng Phuùc aâm chæ nhaán maïnh veà Huyeát treân Thaäp töï giaù. Laøm sao Chuùa Jeâsus coù theå ñoùng ñinh toäi loãi cuûa chuùng ta treân thaäp töï maø khoâng caàn gaùnh laáy noù qua pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi? Ñöøng noùi raèng nhöõng tín ñoà coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù toäi loãi. 


Ñeå “ñem kieän” coù nghóa laø ñoøi hoûi söï phaùn xeùt nôi toøa aùn. Keû duy nhaát coù theå ñem kieän nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø moät keû laøm vieäc aùc. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh coù nieàm tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì theá ai coù theå ñoaùn xeùt khoâng ñuùng veà nieàm tin cuûa hoï? Ai coù theå noùi raèng hoï sai? Khoâng coù ai caû, bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng xöng coâng chính cho hoï. Khoâng ai coù theå toá caùo nhöõng tín ñoà cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh bôûi vì baát cöù toäi loãi naøo. 

“Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng xöng coâng chính nhöõng keû aáy” (Roâ-ma 8:33). Ai coù theå tuyeân boá nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø voâ toäi? Chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi maø thoâi. Ngaøi tuyeân boá raèng bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi neân nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø ñöôïc xöng coâng chính. 

“Xöng coâng chính” khoâng ñöôïc aùp duïng cho nhöõng ngöôøi vaãn coøn coù toäi, nhöng noù aùp duïng cho nhöõng ngöôøi ñaõ hoaøn toaøn ñöôïc tha toäi, laøm cho hoï “voâ toäi vaø coâng chính”. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng ngöôøi naøo tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì khoâng coù toäi, thì ai coù theå noùi raèng hoï sai traùi vaø khoâng coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Khoâng coù moät nhaø thaàn hoïc naøo treân theá gian coù theå noùi nhö vaäy. 


Giaùo lyù Cô Ñoác hieän nay ñang bò sai laïc bôûi Hoïc thuyeát cuûa söï Thaùnh hoùa, laø söï coá gaéng ñeå ñaït ñeán toân giaùo thaùnh. Moät nhaø thaàn hoïc ngöôøi Anh, sau khi ñöôïc hoûi raèng “Coù phaûi hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh?” ñaõ xaùc nhaän raèng Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng coù nhöõng thieáu soùt. Roõ raøng nhaø thaàn hoïc naøy chaúng bieát gì veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø nieàm tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöng moãi ngöôøi tin nôi hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì ñöôïc hoaøn toaøn khoâng coù toäi. Maëc duø hoï coù theå bò yeáu ñuoái trong xaùc thòt, nhöng hoï vaãn troïn veïn vaø hoaøn haûo trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Coù phaûi moãi ngöôøi trong hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù toäi khoâng? Ñuùng nhö vaäy! Hoäi thaùnh laø nôi maø nhöõng tín ñoà laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc thaùnh hoùa vaø khoâng coù toäi taäp hôïp laïi vôùi nhau trong Ñaáng Christ. Neáu nhöõng tín ñoà coù toäi, hoï khoâng phaûi laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu gì ñaõ laøm cho hoï trôû neân thaùnh hoùa? Taát nhieân ñoù laø nieàm tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laøm cho hoï ñöôïc voâ toäi bôûi do nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhaø thaàn hoïc noùi raèng hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn coù nhöõng thieáu soùt bôûi vì oâng ta ñaõ khoâng tin hoaëc ngay caû khoâng bieát ñeán Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 


Ai daùm noùi raèng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø nhöõng toäi nhaân? Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng “xöng coâng chính” cho hoï. Coù theå naøo chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, bò toäi chæ bôûi vì chuùng ta yeáu ñuoái khoâng? Chaéc chaén laø khoâng! Vaäy thì coù phaûi noù coù nghóa raèng chuùng ta khoâng coù toäi khi chuùng ta vaãn phaïm toäi hay khoâng? Ñuùng vaäy, chuùng ta khoâng coù toäi! Ñaây laø ñieàu taïi sao chuùng ta caàn phaûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ngöôøi ta khoâng coù yù ñònh phaïm toäi caùch coá yù, nhöng bôûi vì söï yeáu ñuoái cuûa hoï. 

Coù moät vaøi ngöôøi thì coá tình phaïm toäi nhöng haàu heát nhöõng ñieàu toäi loãi ra töø söï yeáu ñuoái cuûa con ngöôøi. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì toäi loãi khoâng coù trong loøng hoï bôûi vì hoï coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng coù toäi bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta maát ñi bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñoù laø taïi sao Kinh thaùnh cheùp raèng, “Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng xöng coâng chính cho nhöõng keû ñoù”. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng tuyeân boá raèng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì khoâng coù toäi bôûi vì hoï coù söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Neáu Chuùa Jeâsus ñaõ khoâng gaùnh laáy caû toäi loãi cuûa chuùng ta trong töông lai, thì laøm theá naøo chuùng ta coù theå ñöôïc mua chuoäc toäi loãi cuûa chuùng ta vaø laøm theá naøo chuùng ta coù theå noùi raèng chuùng ta khoâng phaûi laø toäi nhaân nöõa? Neáu chuùng ta, sau khi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø vaãn phaïm toäi vaø soáng trong toäi loãi, thì ñieàu naøy coù laøm cho chuùng ta khoâng ñuû thaùnh hoùa hoaëc laøm cho chuùng ta khoâng ñuû tö caùch ñeå ñöôïc cöùu chuoäc vaø vì vaäy soá phaän chuùng ta trôû veà hoûa nguïc laàn nöõa khoâng? Caâu traû lôøi laø khoâng! Neáu söï cöùu roãi cuûa chuùng ta ñeán töø söï töï cöùu, thì coù ai treân theá gian naøy ñöôïc cöùu? Khoâng ai caû! Khoâng ai coù theå soáng moät cuoäc soáng toaøn veïn trong xaùc thòt vaø ñöôïc thaùnh hoùa bôûi vieäc giöõ troïn veïn nhöõng ñieàu raên. Vì theá Kinh thaùnh coù cheùp, “Chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng” (Roâ-ma 3:10).Theo töï nhieân, loaøi ngöôøi khoâng theå nhaän ñöôïc söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi nhöõng thaønh tích cuûa chính hoï 


Ñöùc Chuùa Trôøi ban Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi, laø Ñaáng chòu Baùp tem bôûi Giaêng, vaø ñeå Ngöôøi cheát treân Thaäp töï giaù cöùu taát caû nhaân loaïi khoûi toäi loãi cuûa theá gian. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc trôû neân coâng chính bôûi ñöùc tin cuûa hoï. Ñoù laø lyù do taïi sao coù ngöôøi coâng chính ngay treân theá gian naøy. Aùp-ra-ham cuõng ñöôïc trôû neân cha cuûa ñöùc tin bôûi tin vaøo Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ngay caû coù nhieàu Cô Ñoác Nhaân noùi raèng hoï coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Giaùo lyù Xöng Nghóa, thaät söï hoï khoâng bieát gì veà noù. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Noù khaùc xa vôùi söï coâng chính cuûa loaøi ngöôøi. Trong Phuùc aâm naøo maø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra? Trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì söï coâng chính naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra. Neáu chuùng ta baùc boû Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh baèng caùch khoâng tin nôi noù, ñieàu ñoù coù nghóa laø chuùng ta ñang choáng nghòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Khoâng ai coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi hoaëc nhaän ñöôïc söï coâng chính neáu khoâng coù nieàm tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ngöôøi naøo ñoù coù theå choáng nghòch laïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi duø chæ laø moät ít khoâng? Toâi ñaõ töøng tin vaø giaûng daïy veà Ñöùc Thaùnh Linh moät thôøi gian daøi, nhöng toâi chöa bao giôø thaáy moät ngöôøi naøo coù theå choáng noåi Phuùc aâm naøy. Khoâng ai coù theå choáng laïi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh treân caên baûn Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì Phuùc aâm coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñem cho chuùng ta söï cöùu chuoäc khoûi toäi cuûa chuùng ta caùch toaøn veïn hoaøn haûo.Ai coù theå leân aùn nhöõng ngöôøi coù söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? 


Haõy ñoïc trong Roâ-ma 8:34. “Ai seõ leân aùn hoï ö? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng ñaõ cheát, vaø cuõng ñaõ soáng laïi nöõa, Ngaøi ñang ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caàu nguyeän theá cho chuùng ta.” Ai coù theå leân aùn nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø coù toäi? Khoâng ai coù theå! 

Ai ñoù coù theå naøo leân aùn nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhöõng ngöôøi ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi cuûa hoï bôûi ñöùc tin, laø nhöõng toäi nhaân khoâng? Khoâng! “Ai seõ leân aùn hoï ö?” Ai coù theå noùi raèng nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng toäi nhaân? 

Tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát. Neáu baïn coù toäi trong loøng, baïn seõ ñi ñeán hoûa nguïc. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt moïi ngöôøi vì hoï coù toäi. Nhöõng nhöõng ngöôøi maø toäi loãi ñaõ ñöôïc caát ñi bôûi ñöùc tin cuûa hoï trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì khoâng bò phaùn xeùt bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi vì hoï khoâng coøn toäi ñeå phaùn xeùt nöõa. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaùn xeùt nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì ai coù theå daùm buoäc toäi hoï? Neáu moät ngöôøi tin nôi Chuùa Jesus maø coøn ôû trong toäi loãi, anh ta/coâ ta vaãn laø moät toäi nhaân vaø seõ bò phaùn xeùt vaø buoäc toäi bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng toäi nhaân seõ bò phaùn xeùt toäi loãi cuûa hoï bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø seõ bò nhöõng ngöôøi khaùc xa laùnh. Nhöng neáu moät ngöôøi tín ñoà trong Ñaáng Christ tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì ngöôøi ñoù voâ toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng ai coù theå buoäc toäi ngöôøi ñoù. Khoâng coù toäi loãi trong löông taâm cuûa nhöõng ngöôøi nhö vaäy. 


“Ai seõ leân aùn hoï ö? Ñöùc Chuùa Jesus Christ laø Ñaáng ñaõ cheát, vaø cuõng ñaõ soáng laïi nöõa, Ngaøi ñang ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caàu nguyeän theá cho chuùng ta.” Chuùa Jeâsus, Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ ñeán trong theá gian ñeå ban cho chuùng ta söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ nhaän pheùp Baùp tem bôûi Giaêng ñeå gaùnh heát toäi loãi cuûa chuùng ta, ñaõ ñoå huyeát cuûa Ngaøi ra, cheát treân Thaäp töï giaù, vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát ñeå trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Hieän nay Ngaøi ñang ngoài beân höõu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caàu nguyeän theá cho chuùng ta nhö Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. 


Ñöùc Thaùnh Linh cuõng caàu thay cho nhöõng ngöôøi coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Jeâsus caàu nguyeän cho chuùng ta treân Thieân Ñaøng. Ñöùc Thaùnh Linh cuõng caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Cha cho chuùng ta, nhöng trong moät caùch khaùc, vì “nhöõng söï laåm baåm” khoâng theå thoát ra moãi khi chuùng ta yeáu ñuoái trong taâm hoàn. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh toaøn veïn nhö theá naøo? Söï tuyeät myõ cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi noùi cho chuùng ta raèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cuõng laø hoaøn myõ vaø toaøn veïn.