Sermons

【Chapter 8-13】 < Roâ-ma 8:35-39 > Ai Seõ Phaân Reõ Nhöõng Ngöôøi Coâng Chính Ra Khoûi Tình Yeâu Thöông Cuûa Ñaáng Christ?< Roâ-ma 8:35-39 >

“Ai seõ phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñaáng Christ? coù phaûi hoaïn naïn, khoán cuøng, baét bôù, ñoùi khaùt, traàn truoàng, nguy hieåm, hay laø göôm giaùo chaêng? Nhö coù cheùp raèng: Vì côù Ngaøi, chuùng toâi bò gieát caû ngaøy; Hoï coi chuùng toâi nhö chieân ñònh ñem ñeán haøng laøm thòt. Traùi laïi, trong moïi söï ñoù, chuùng ta nhôø Ñaáng yeâu thöông mình maø thaéng hôn boäi phaàn. Vì toâi chaéc raèng baát kyø söï cheát, söï soáng, caùc thieân söù, caùc keû caàm quyeàn, vieäc baây giôø, vieäc haàu ñeán, quyeàn pheùp, beà cao, hay laø beà saâu, hoaëc moät vaät naøo, chaúng coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chöùng cho chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta.” Caâu 35 cheùp, “Ai seõ phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñaáng Christ? coù phaûi hoaïn naïn, khoán cuøng, baét bôù, ñoùi khaùt, traàn truoàng, nguy hieåm, hay laø göôm giaùo chaêng?” Ai coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñaáng Christ, laø tình yeâu ñaõ ban cho nhöõng ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, Phuùc aâm coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Söï baét bôù vaø phieàn muoän coù theå naøo caét ñöùt tình yeâu ñoù khoâng? Hoaïn naïn coù theå naøo phaân reõ chuùng ta khoûi tình yeâu ñoù khoâng? Dó nhieân laø khoâng! 

Khoâng coù hoaïn naïn hay khoán cuøng naøo trong theá gian naøy coù theå ngaên caùch chuùng ta khoûi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, laø Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Ngay caû khi chuùng ta mong muoán ñöôïc boû maëc moät mình khi chuùng ta meät moûi, vaø ai ñoù hoûi chuùng ta raèng Chuùa Jeâsus coù cöùu chuùng ta khoûi toäi hay khoâng, taát caû chuùng ta neân traû lôøi raèng Chuùa Jeâsus quaû thöïc ñaõ cöùu chuùng ta vaø chuùng ta khoâng coøn toäi nöõa. Baát chaáp meät moûi vaø phieàn muoän nhö theá naøo trong loøng chuùng ta, Ngaøi vaãn cöùu chuùng ta vaø vaãn laø Cöùu Chuùa ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta. Ngay caû khi chuùng ta quaù meät moûi hoaëc ñau yeáu, ñeå giöõ cho thaân theå cuûa chuùng ta vöõng vaøng, chuùng ta vaãn xöng ra lôøi caùm ôn cuûa chuùng ta veà söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng coù söï meät moûi naøo coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. 


Duø hoaïn naïn, khoán cuøng, baét bôù, ñoùi khaùt, traàn truoàng, nguy hieåm hay laø göôm giaùo cuõng khoâng theå ngaên caùch chuùng ta khoûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thænh thoaûng chuùng ta bò xa laùnh vaø chæ trích bôûi nhöõng ngöôøi cuûa caùc toân giaùo, ñoù cuõng laø hoaïn naïn maø chuùng ta phaûi ñoái dieän. Nhöõng hoaïn naïn cuûa chuùng ta goàm baïn beø, haøng xoùm, hoï haøng vaø ngay caû chính nôi gia ñình cuûa chuùng ta lìa boû chuùng ta bôûi vì hoï buoäc toäi chuùng ta laø ngöôøi theo taø giaùo. Nhöõng söï hoaïn naïn naøy coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ hay khoâng? Nhaát ñònh laø khoâng theå! 

Baát chaáp chuùng ta chòu hoaïn naïn khaéc nghieät ñeán theá naøo ñi nöõa, thì noù cuõng khoâng theå ngaên caùch chuùng ta khoûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta. Bôûi vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta trôû neân voâ toäi vaø vì ñaây laø moät leõ thaät khoâng thay ñoåi, neân khoâng coù ai hoaëc ñieàu gì coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñoùi khaùt, duø thuoäc veà thuoäc linh hay theå xaùc, cuõng khoâng theå phaân reõ chuùng ta. Bôûi vì chuùng ta tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñieàu luoân luoân coøn laïi trong loøng chuùng ta laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi – ñoù laø, tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta raèng Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta trôû neân voâ toäi baèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñöùc tin naøy laø ñöùc tin ñuùng vaø ôn phöôùc cuûa söï tin caäy nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho toäi loãi cuûa toâi bieán maát, Toâi khoâng coøn coù toäi nöõa! Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho toâi trôû neân coâng chính vaø voâ toäi, Ngaøi maëc cho toâi söï coâng chính cuûa chính Ngaøi. Ñoù laø lyù do taïi sao ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng bò maát ñi, duø cho söï ñoùi keùm coù theå thaûm khoác ñeán theå naøo ñi nöõa. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh 


Nhöõng ngöôøi khoâng tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaãn coøn toäi loãi trong loøng hoï. Nhöng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng coøn toäi. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta ñaõ noùi raèng chuùng ta coù theå nhìn traùi bieát caây. Nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø boû nieàm tin cuûa hoï nôi Chuùa Jeâsus khi hoï ñoái dieän vôùi nhöõng khoù khaên, ñoùi khaùt, hoaïn naïn hay baét bôù duø nhoû nhaêët nhaát. 

Coù nhöõng ngöôøi nghó raèng, “maëc duø Chuùa Jesus ñaõ chòu ñoaùn phatï treân Thaäp töï giaù vì toäi loãi cuûa toâi, nhöng chæ nguyeân toäi ñöôïc tha, vaø toâi phaûi moãi ngaøy caàu xin söï tha thöù cho nhöõng toäi loãi moãi ngaøy maø toâi ñaõ phaïm phaûi.” Nhöõng ngöôøi coù nieàm tin nhö vaäy laø ñang phaïm toäi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi khoâng tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa hoï, vaø trong quaù trình ñoù, hoï töï keát aùn vaø töï cöùu chuoäc mình. Coù raát nhieàu ngöôøi töø khöôùc Chuùa Jeâsus vaø khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Nhöng nhöõng ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø nhöõng ngöoøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï baát chaáp nhöõng hoaøn caûnh maø hoï phaûi ñoái dieän, hoï vaãn giöõ vöõng ñöùc tin cuûa hoï baèng caùch noùi raèng: “Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén ñaõ cöùu toâi khoûi nhöõng toäi loãi cuûa theá gian. Toâi laø ngöôøi voâ toäi!” Ngay caû neáu chuùng ta ñoái dieän vôùi söï cheát trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa söï ñoùi khaùt taâm linh, chuùng ta cuõng seõ khoâng bao giôø khöôùc töø raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta trôû neân voâ toäi vaø trôû neân daân söï Ngaøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, seõ vaãn coøn ôû trong loøng chuùng ta. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaày quyeàn naêng vaø vó ñaïi ñoù . Chuùng ta seõ khoâng bao giôø bò phaân reõ khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñaáng Christ duø söï baét bôù theá naøo ñi nöõa maø chuùng ta phaûi ñoái dieän trong cuoäc soáng, bôûi vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ôû trong Ñaáng Christ,.

“Traàn truoàng” trong phaân ñoaïn treân coù nghóa laø gì? Traàn truoàng coù nghóa laø maát heát cuûa caûi cuûa chuùng ta. Cho ñeán thôøi kyø Trung Coå, khi coù söïï raéc roái trong moät laøng hay moät quoác gia thuoäc nhöõng ñaát nöôùc Chaâu aâu, ngöôøi ta vaãn thöôøng tieán haønh nhöõng cuoäc tìm kieám phuø thuûy, duøng ngöôøi bò goïi laø phuø thuûyï nhö vaät teá thaàn ñeå truùt ñoå taát caû nhöõng söï raéc roái ñoù cho hoï, ngöôøi ta tòch thu cuûa hoï taát caû moïi thöù vaø keát toäi hoï laø ngöôøi theo dò giaùo. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ duøng töø “traàn truoàng” ôû ñaây. 


Trong thôøi kyø naøy, ngöôøi ta coù theå keát toäi ai ñoù laø taø giaùo, vaø chæ coù moät hoaëc hai chöùng nhaân hoï coù theå bò keát aùn thieâu treân daøn hoûa, tòch thu taát caû cuûa caûi cuûa hoï vaø xoùa boû luoân teân tuoåi cuûa hoï. 

Ngay caû neáu chuùng ta bò doàn ñeán söï traàn truoàng theo moät caùch hieåu naøo ñoù, maát heát moïi thöù chuùng ta coù, vaø bò ñöa vaøo choå cheát, thì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, trong tình yeâu cuûa Ngaøi daønh cho chuùng ta, ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, seõ khoâng bao giôø maát ñi khoûi chuùng ta – ñieàu naøy noùi leân Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh troïn veïn nhö theá naøo.

Caû söï nguy hieåm hay laø göôm giaùo cuõng khoâng theå phaân reõ chuùng ta khoûi tình yeâu cuûa Ñaáng Christ. Neáu ngay caû chuùng ta bò ñaët naèm döôùi löôõi ñao vaø bò gieát, chuùng ta vaãn laø nhöõng ngöôøi tin raèng mình voâ toäi. Nhieàu Cô Ñoác Nhaân trong Hoäi Thaùnh ñaàu tieân ñaõ bò keát toäi oan vì thaønh Roâ-ma bò hoaû hoaïn vaø hoï bò haønh hình caùch coâng khai nôi ñaáu tröôøng baèng caùch laøm moài cho sö töû. Ngay caû khi hoï saép cheát, hoï ñaõ caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng giaûi cöùu hoï. Hoï ñaõ coù theå caàu nguyeän bôûi vì hoï laø nhöõng tín ñoà tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi naøy ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc bôûi tin vaøo leõ thaät raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông hoï vaø caát ñi taát caû nhöõng toäi loãi cuûa hoï ñeå hoï coù theå laøm vinh danh Ñöùc Chuùa Trôøi, ngay caû trong khi boï bò gieát vaø bò sö töû caén xeù. 

Söùc maïnh naøy ñeán töø ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñöùc tin ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tình yeâu cuûa Ngaøi. Ñieàu ñoù coù ñöôïc laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong chuùng ta, noùi chuyeän vôùi chuùng ta, giöõ cho chuùng ta maïnh meõ, baûo veä chuùng ta vaø an uûi chuùng ta vaø töø ñoù söùc maïnh coù theå ñöôïc tìm thaáy. Duø laø nguy hieåm, göôm giaùo, ñe doïa, hay laø söï ñoïa ñaøy cuõng khoâng theå phaân reõ chuùng ta khoûi tình yeâu cuûa Ngaøi. 

Nhöõng ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø nhöõng ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø daân söï cuûa Ñaáng Christ. Nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñaáng Christ yeâu. Nhöng moät soá ngöôøi chuyeån tình yeâu tuyeät vôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh söï thöông haïi, hoï chæ nhìn xem söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, roài buoàn baõ, khoùc loùc cho söï ñau ñôùn cuûa Ngaøi. Nhöng tình caûm cuûa con ngöôøi coù theå thay ñoåi chæ sau moät ñeâm. 

Maëc duø tình caûm cuûa chuùng ta thay ñoåi moãi saùng vaø moãi toái, nhöng tình yeâu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta khoâng theå thay ñoåi hay bieán ñoåi bôûi baát cöù ñieàu gì. Tình yeâu cuûa Ngaøi khoâng bao giôø thay ñoåi. Ñieàu naøy cho thaáy söùc maïnh cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø söï vó ñaïi cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø theá naøo. Khoâng ai coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùngta, laø Ñaáng laøm cho chuùng ta ñöôïc troïn veïn vaø maëc cho chuùng ta tình yeâu tuyeät vôøi cuûa Ngaøi. Ñaây laø söùc maïnh cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø cuõng laø söùc maïnh cuûa ñöùc tin chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Trong tieáng Hi-laïp töø “Phuùc aâm” laø “euaggelion,” vaø noù ñöôïc noùi ñeå coù “dunamis” - trong tieáng Hi-laïp töø naøy coù nghóa laø söùc maïnh, quyeàn löïc hay khaû naêng, töø ñoù chuùng ta coù töø “dynamite”- cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät nhuùm nhoû “dynamite” (chaát noå) cuõng ñuû laøm cho saäp moät caên nhaø ñeán taän neàn moùng cuûa noù vaø laøm cho noù vôû vuïn thaønh buïi caùt. Moät teân löûa Tomakak ñöôïc phoùng ra töø moät taøu chieán coù theå huûy phaù moät toøa nhaø lôùn baèng beâ toâng vaø laøm cho noù bieán daïng khoûi maët ñaát. Baát keå toøa nhaø vöõng chaéc nhö theá naøo, nhöng noù cuõng khoâng theå choáng noåi vôùi söùc maïnh taøn phaù cuûa teân löûa 

Hai maùy bay daân söï ñaâm xuoáng Thaùp Ñoâi cuûa Trung Taâm Maäu Dòch Theá Giôùi taïi Nöõu-öôùc. Ñieàu gì ñaõ xaõy ra khi hai chieác maùy bay ñuïng vaøo hai toøa nhaø? Noù bò boác chaùy bôûi söï noå buøng cuûa hai chieác maùy bay, nhieân lieäu cuûa phaûn löïc ñaõ laøm cho ngoïn löûa chaùy döõ doäi vaø laøm tan raõ moïi thöù trong caùc taàng laàu bò nhöõng chieác maùy bay ñaâm thuûng. Vì nhöõng keát caáu baèng theùp cuûa nhöõng taàng laàu vaø coät truï choáng ñôû toøa nhaø bò chaûy ra, neân nhöõng taàng laàu thình lình bò ñoå xuoáng, vaø toøa nhaø khoâng theå chòu ñöïng noåi söùc naëng cuûa nhöõng taàng laàu ñoå treân noù, do ñoù cuoái cuøng noù bò suïp ñoå hoaøn toaøn. Neáu nhöõng taàng laàu saäp xuoáng caùch chaäm chaïp thì toøa nhaø coù theå khoâng bò suïp ñoå. Nhöng vì nhöõng taàng laàu saäp xuoáng caùch thình lình vaø nhanh leï, nhöõng coät truï vaø nhöõng keát caáu choáng ñôõ khaùc suïp ñoå, vaø caû hai toøa nhaø bò haï xuoáng trong vaøi giaây nhö nhieàu ngöôøi ñaõ ñöôïc chöùng kieán. 


Söùc maïnh cuûa Phuùc aâm Ñöùc Chuùa Trôøi laø söùc maïnh cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Noù cuõng laø söùc maïnh coù söï coâng chính cuûa Ngaøi trong ñoù. Maëc duø bi kòch naøy khoâng thích hôïp ñeå minh hoïa cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng söùc maïnh cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì gioáng nhö chaát ñi-a-mít, noù coù theå queùt saïch taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï coâng chính ñaõ cöùu chuùng ta bôûi vieäc caát ñi taát caû nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta baèng caùch Ngaøi ñaõ ñeán theá gian naøy, chòu pheùp baùp tem, roài cheát treân caây Thaäp töï giaù, vaø phuïc sinh töø coõi cheát. 

Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng vieäc Chuùa Jeâsus gaùnh laáy taát caû toäi loãi maø loaøi ngöôøi ñaõ phaïm, töø khi môùi baét ñaàu saùng theá cho ñeán cuoái cuøng. Ñoù laø taïi sao khoâng coù gì coù theå phaân reõ Ñöùc Chuùa Trôøi khoûi nhöõng ngöôøi ñöôïc Ngaøi yeâu qua söï mua chuoäc cuûa hoï bôûi tin vaøo Phuùc aâm coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nieàm tin cuûa Phao-loâ cuõng laø nieàm tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vaäy thì, coù theå naøo chuùng ta nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ bôûi Phuùc aâm cuûa huyeát treân Thaäp töï giaù khoâng? Chuùng ta khoâng theå. Chæ tin nôi Phuùc aâm cuûa huyeát treân Thaäp töï giaù khoâng thoâi thì khoâng theå ñem ñeán cho chuùng ta söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi nghó caùch khaùc seõ deã daøng töø boû nieàm tin cuûa hoï nôi Chuùa Jesus khi bò treâu choïc khoâng ñaùng keå. 

Ví duï nhö khi nhöõng cuûa caûi theá gian cuûa hoï bò laáy ñi, hoaëc khi hoï gaëp nhöõng söï khoù khaên taïi sôû laøm vì toân giaùo cuûa hoï, hoï seõ deã daøng choái boû nieàm tin cuûa hoï. Ñaây laø moät haäu quaû khoâng theå traùnh ñöôïc vaø thöôøng xaûy ra vôùi nhieàu Cô Ñoác Nhaân. Nhöõng ngöôøi naøy vì khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong loøng hoï vaø khoâng ñöôïc mua chuoäc khoûi toäi loãi cuûa hoï, daãn ñeán söï ñaàu haøng tröôùc nhöõng söï haêm doïa taàm thöôøng nhaát. 


Ñoù laø lyù do taïi sao Cô Ñoác Giaùo ngaøy nay treân theá giôùi thaät yeáu ôùt vì nieàm tin naøy bò giôùi haïn bôûi vieäc chæ tin nôi huyeát treân Thaäp töï giaù. Loaïi nieàm tin naøy laø moät nieàm tin khoâng nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Moät tín ñoà coâng chính laø ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc khoûi toäi loãi cuûa anh ta bôûi anh nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå coù ích cho nhieàu linh hoàn. Khi anh tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï vaøo ñôøi soáng, vaø vì Ñöùc Chuùa Trôøi ôû vôùi anh qua Lôøi cuûa Ngaøi, ngöôøi ñoù coù theå laøm nhieàu coâng taùc thuoäc linh vaø ñem nhieàu linh hoàn hö maát veà vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø nieàm tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nieàm tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, chöù khoâng phaûi do nhöõng coâng vieäc cuûa chuùng ta, vì theá cuõng qua Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta coù theå laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi 


Trong caâu 36 coù cheùp raèng: “Nhö coù cheùp raèng: Vì côù Ngaøi, chuùng toâi bò gieát caû ngaøy; Hoï coi chuùng toâi nhö chieân ñònh ñem ñeán haøng laøm thòt. ” Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø nhöõng ngöôøi thaät söï bò ñoái xöû theo caùch naøy trong khi soáng trong theá gian. Söï thaät thì nhöõng tín ñoà tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thöôøng bò nhöõng ngöôøi khaùc gheùt boû, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi coù nieàm tin sai laïc, laø nhöõng ngöôøi töï cho mình laø Cô Ñoác Nhaân. 

Noùi caùch khaùc nhöõng Cô Ñoác Nhaân taùi sanh bò gheùt boû bôûi nhöõng Cô Ñoác Nhaân hö danh hôn laø nhöõng ngöôøi Phaät giaùo. Caâu kinh thaùnh Roâ-ma 8:36 naøy laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi nhöõng tín ñoà trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ngay caû Chuùa cuûa chuùng ta, bôûi laøm theo yù cuûa Cha chòu pheùp Baùp tem vaø cheát treân caây Thaäp töï giaù, ñaõ bò “coi nhö chieân ñem ñeán haøng laøm thòt.” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta baèng caùch ñeán vaø soáng moät cuoäc soáng nhö theá treân theá gian. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaéng hôn taát caû toäi loãi treân theá gian 


Caâu 37 cheùp: “Traùi laïi, trong moïi söï ñoù, chuùng ta nhôø Ñaáng ban theâm söùc maø thaéng hôn boäi phaàn” Laøm sao chuùng ta coù theå thaéng hôn moïi söï naøy? Chuùng ta chieán thaéng bôûi söùc maïnh ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Moät ngöôøi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì coù quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng moät ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì chæ coù toäi loãi trong loøng hoï. Nhöõng ngöôøi coù toäi khoâng theå coù nieàm tin vaø söï cöùu roãi vöõng chaéc nhöng cöù leân xuoáng theo xuùc caûm cuûa hoï, vaø vì vaäy hoï khoâng coù quyeàn naêng. Nhöng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì coù quyeàn naêng, Hoï khoâng coù quyeàn naêng bôûi chính hoï nhöng hoï coù quyeàn naêng cuûa Phuùc aâm ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vôùi quyeàn naêng naøy, hoï coù theå choáng laïi vaø chieán thaéng nhöõng söï baét bôù vaø ñe doïa. Nhöõng ngöôøi coâng chính phaûi giao chieán trong moät cuoäc chieán thuoäc linh choáng laïi Ma quæ vaø truyeàn giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toäi nhaânï. Nhöõng ngöôøi coâng chính cuõng phaûi soáng caùch chòu ñöïng vaø bò baét bôù vì Phuùc aâm nhö soá phaän töï nhieân cuûa hoï. Moät cuoäc soáng vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø soá phaän cuûa chuùng ta. 

Coù moät caâu tuïc ngöõ phöông ñoâng noùi raèng: “Chæ caàn khoâng ñoïc saùch moät ngaøy, ngöôøi ñoù seõ noùi toaïc ra nhöõng lôøi chaâm chích, xuùc phaïm.” Coøn chuùng ta thì sao? Cuõng vaäy, chuùng ta deã bò cuoán vaøo trong söï xaáu xa neáu chuùng ta ñeå moät ngaøy troâi qua maø khoâng soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Phuùc aâm cuûa Ngaøi. Ñaây laø caùch chuùng ta soáng moãi ngaøy cho ñeán khi cheát. Nhöng neáu chuùng ta soáng cho Ñaáng Christ, hi sinh baûn thaân chuùng ta vaø chòu baét bôù vì Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø neáu chuùng ta tieán haønh moät cuoäc chieán tranh thuoäc linh choáng laïi quyeàn löïc toân giaùo cuûa ma quyû, thì taâm linh chuùng ta seõ ñöôïc ñaày daãy thöùc aên thuoäc linh, töø ñoù chuùng ta coù theå tìm thaáy söùc löïc môùi ñeå tieáp tuïc böôùc ñi. 

Khi Cô Ñoác Nhaân bò sa ngaõ laø vì hoï khoâng soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng khi chuùng ta soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi, söùc maïnh thuoäc linh cuûa chuùng ta seõ lôùn leân, söùc khoûe vaø söùc maïnh theå xaùc cuõng trôû neân maïnh meõ hôn. 


Caâu 38-39 noùi, “Vì toâi chaéc raèng baát kyø söï cheát, söï soáng, caùc thieân söù, caùc keû caàm quyeàn, vieäc baây giôø, vieäc haàu ñeán, quyeàn pheùp, beà cao, hay laø beà saâu, hoaëc moät vaät naøo, chaúng coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chöùng cho chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta” Laø tín ñoà ôû trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, Phao-loâ ñaõ nhaän thaáy ñöôïc ñieàu naøy. Leõ thaät naøy cuõng aùp duïng cho chuùng ta: khoâng coù söï soáng hay söï cheát naøo coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi Ñaáng Christ. 

Trong thôøi xa xöa, nhöõng ngöôøi naém quyeàn löïc cuûa theá gian, nhö nhöõng hoaøng ñeá La-maõ, ñaõ coá gaéng thuyeát phuïc Cô Ñoác Nhaân choái boû nieàm tin cuûa hoï vaø toá giaùc nhöõng tín ñoà khaùc baèng caùch ñöa ra ñuû moïi caùch duï doã, töø chöùc vuï cao, ñeán vôï ñeïp vaø cuûa caûi, taát caû ñeå ñoåi laáy vieäc choái boû nieàm tin. Nhöng nhöõng tín ñoà thaät cuûa Phuùc aâm khoâng bao giôø chòu thua tröôùc söï caùm doã cuûa quyeàn löïc, cuûa caûi vaø danh voïng. 

Nieàm tin khoâng phaûi laø moät ñieàu ñeå coù theå trao ñoåi vôùi nhöõng thöù cuûa theá gian. Neáu coù ai ñoù ñöa cho chuùng ta xem moät chi phieáu troáng vaø noùi vôùi chuùng ta raèng: “Toâi seõ ñöa cho baïn chi phieáu naøy, baïn coù theå ñieàn vaøo ñaây soá tieàn maø baïn muoán, neáu baïn ngöng vieäc truyeàn giaûng Phuùc aâm” chuùng ta seõ traû lôøi bôûi hy voïng cuûa chuùng ta trong töông lai vaø nieàm tin vöõng maïnh cuûa chuùng ta nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, raèng: “Baïn seõ caàn noù cho chính baïn, neân cöù xaøi noù ñi; coøn vôùi toâi, noù khoâng laø gì caû maø chæ laø moät mieáng giaáy.” Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø Phuùc aâm duy nhaát coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Coù nhieàu ngöôøi ñaõ noùi vôùi toâi raèng: “Neáu oâng chòu nhaän nieàm tin cuûa chuùng toâi nôi huyeát cuûa Thaäp töï giaù cuõng laø moät nieàm tin ñuùng, thì chuùng toâi cuõng chaáp nhaän nieàm tin cuûa oâng. Khoâng nhöõng chuùng toâi khoâng buoäc toäi oâng laø taø giaùo, maø chuùng toâi coøn giuùp ñôõ oâng nöõa.” Nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi laø laõnh ñaïo toân giaùo naøy ñaõ coá ñaït ñöôïc söï thoûa hieäp töø nôi toâi. Nhöng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nghieâm ngaët vaø chính xaùc khi ño löôøng Lôøi cuûa Ngaøi. Caùi gì sai laø sai vaø caùi gì ñuùng laø ñuùng. Chaáp nhaän moät nieàm tin sai laïc laø haønh ñoäng choáng nghòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì vaäy toâi khoâng chæ khoâng chaáp nhaän nieàm tin cuûa hoï, nhöng toâi cuõng phaûi luoân luoân chæ ra nhöõng söï sai laàm cuûa noù. 

“Baïn chæ tin nôi huyeát cuûa Thaäp töï giaù ö? Nhö vaäy thì baïn chaéc haún coù toäi trong loøng baïn. Baïn saép ñi vaøo hoûa nguïc. Toâi khoâng theå khoâng noùi ñieàu ñoù, cho duø baïn coù nghó raèng toâi quaù nghieâm khaéc vaø cöùng coûi nhöng caùi gì ñuùng laø ñuùng.” Vì nhöõng lôøi noùi naøy maø ngöôøi ta xa laùnh toâi, neáu nghieâm troïng hôn nöõa ngöôøi ta seõ khoâng gaàn guõi toâi. Nhieàu ngöôøi ñaõ töøng gaàn guõi toâi bôûi vì nghó raèng toâi gioáng nhö hoï. Nhöng moãi laàn toâi noùi vôùi hoï raèng: “Caùc baïn laø nhöõng ngöôøi chaên giaû vaø laø nhöõng keû löøa ñaûo kinh doanh danh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå tìm moät cuoäc soáng, caùc baïn chæ ñôn giaûn laø nhöõng teân troäm.” Ai coù theå thích toâi khi toâi noùi nhöõng lôøi nhö vaäy chöù? Nhöng caùi gì khoâng laø khoâng, vaø ñaây laø lyù do taïi sao toâi luoân thaät cöùng raén vaø quaû quyeát treân laäp tröôøng cuûa toâi. 

Toâi cuõng ñaõ töøng bò caùm doã bôûi nhöõng ngöôøi noùi raèng neáu toâi chæ tin nôi huyeát treân Thaäp töï giaù thì hoï seõ cho toâi quyeàn löïc naøo ñoù. Nhöng nhö phaân ñoaïn treân ñaõ noùi. “khoâng vieäc baây giôø, vieäc haàu ñeán, quyeàn pheùp, beà cao hay laø beà saâu, hoaêïc moät vaät naøo,” chuùng ta khoâng caàn baát cöù quyeàn pheùp, chieàu cao hay chieàu saâu naøo caû. Chuùng ta khoâng caàn quyeàn pheùp chöõa beänh nhö moät soá keû löøa ñaûo ñaõ noùi laø coù. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñöôïc sanh laïi khoâng caàn nhöõng thöù nhö vaäy, vaø thaïâm chí chuùng ta cuõng khoâng thích noù nöõa. 

Phaân ñoaïn naøy cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng khoâng coù taïo vaät naøo coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ngay caû neáu coù ngöôøi haønh tinh trong vuõ truï naøy ñi nöõa, hoï cuõng khoâng theå naøo phaân reõ chuùng ta khoûi tình yeâu ñaõ cöùu chuùng ta cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Coù moät soá Cô Ñoác Nhaân tin vaøo söï toàn taïi cuûa ngöôøi ngoaøi traùi ñaát. Nhieàu ngöôøi tin vaøo söï toàn taïi cuûa ngöôøi ngoaøi traùi ñaát, ngay caû nhöõng muïc sö. Nhöng khoâng coù nhöõng thöù goïi laø ngöôøi haønh tinh. Khi toâi coøn ôû chuûng vieän, moät trong nhöõng giaùo sö cuûa toâi, laø ngöôøi daïy tieáng Hy-laïp, tin vaøo söï toàn taïi cuûa ngöôøi haønh tinh. Cho neân toâi ñaõ hoûi oâng: “OÂng coù theå chöùng minh söï tin töôûng cuûa oâng baèng baát cöù baèng chöùng naøo töø Kinh Thaùnh khoâng?” Dó nhieân, oâng ta khoâng theå coù baát cöù söï traû lôøi naøo cho söï phaûn ñoái cuûa toâi. Chaéc chaén laø khoâng coù ngöôøi haønh tinh. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quaù yeâu theá gian neân ban Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi. Neáu quaû thöïc ñaõ töøng coù ngöôøi haønh tinh, thì Chuùa Jeâsus ñaõ khoâng chæ sanh ra treân theá gian naøy. 

Sau söï nghieân cöùu vaø ñaàu tö khoång loà, chuùng ta ñaõ coù theå ñeán ñöôïc maët traêng, vaø nhöõng maùy doø cuûa chuùng ta cuõng ñaõ ñeán sao Hoûa, nhöng chuùng ta chöa khaùm phaù ra moät baèng chöùng naøo chöùng minh söï toàn taïi cuûa nhöõng hình theå soáng ngoaøi traùi ñaát. Toâi coù theå khaúng ñònh caùch chaéc chaén, döïa treân Kinh Thaùnh, raèng baát chaáp khoa hoïc vaø nhöõng khaû naêng kyõ thuaät cuûa loaøi ngöôøi coù tieán boä nhö theá naøo, vaø baát chaáp chuùng ta tìm kieám trong vuõ truï bao la roäng raûi ñi nöõa, thì chuùng ta cuõng seõ khoâng bao giôø tìm thaáy ngöôøi ngoaøi traùi ñaát. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng khoâng coù taïo vaät khaùc naøo coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Vaäy thì, tình yeâu naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Ñoù khoâng gì khaùc hôn laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñoù laø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï cöùu roãi ñaõ cöùu chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta voâ toäi baèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng coù gì coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi tình yeâu naøy. 

Phao-loâ ñeà caäp ñeán ñöùc tin laàn nöõa trong ñoaïn 9, nhöng ñænh ñieåm cuûa ñöùc tin naèm trong söï keát luaän cuûa oâng ôû ñoaïn 8. Töø ñoaïn 1 ñeán ñoaïn 8 cuûa saùch Roâ-ma noùi veà moät chuû ñeà, vaø ñoaïn 8 laø ñoaïn keát luaän, ôû ñaây ñaõ ñaït ñeán ñænh cao nhaát cuûa ñöùc tin. Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñoaïn 8 chæ cho chuùng ta thaáy nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng theå bò phaân reõ khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Tuy nhieân nhöõng ngöôøi khoâng tin nhö theá, seõ khoâng bao giôø ñöôïc nhö vaäy. Hoï coù theå soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi moät thôøi gian, nhöng hoï khoâng theå choáng giöõ nieàm tin cuûa hoï vaø soáng cho Ngaøi cho ñeán khi hoï cheát. Hoï coù theå soáng ñaïo 10, 20 naêm, nhöng nieàm tin cuûa hoï chaéc chaén seõ sa suùt vaø maát daàn, laøm cho hoï hoaøn toaøn phaân reõ khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng bieát gì veà Ngaøi nöõa. Ñoù khoâng phaûi do hoï thieáu nhöõng haønh ñoäng, nhöng vì tình yeâu cuûa hoï cho Ñaáng Christ khoâng coøn nöõa. Khi hoï khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh trong taâm trí hoï, thì hoï cuõng khoâng coù tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng hoï, thay vaøo ñoù chæ coù toäi loãi trong loøng hoï. 

Ngaøy qua ngaøy, toâi nhaän thöùc chính chaén hôn theá naøo laø tình yeâu cöùu roãi saâu nhieäm vaø tuyeät dieäu, vôùi söï cöùu roãi ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Laàn ñaàu tieân toâi nhaän bieáât Ñöùc Chuùa Trôøi, nhaän chieàu saâu nhaän thöùc cuûa toâi ñoái vôùi Ñaáng Christ thaät traàm laëng vaø eâm ñeàm, nhö moät vieân ñaù neùm xuoáng moät hoà nöôùc vaø chæ laøm cho vaáy leân nhöõng gôïn soùng nhoû khoù coù theå nhaän thaáy. Phaûn öùng cuûa toâi chæ laø söï nhaän thöùc nheï nhaøng veà söï kieän raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh laáy toäi loãi cuûa toâi vaø vì theá toâi ñöôïc trôû neân voâ toäi. Nhöng töø khi soáng moät cuoäc soáng truyeàn giaûng Phuùc aâm, gôïn soùng trong loøng toâi trôû neân roäng lôùn hôn, saâu saéc hôn caùch khoâng theå töôûng, nhö coù moät traùi bom ñaõ noå trong tim toâi vaäy. 

 Ai noùi raèng chuùng ta chæ tin vaøo huyeát cuûa Thaäp töï giaù? Coù phaûi Phao-loâ ñaõ noùi ñieàu naøy khoâng? Trong saùch Roâ-ma, Phao-loâ ñeà caäp caùch roõ raøng veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh: “Hay laø, anh em chaúng bieát raèng chuùng ta thaûy ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, töùc laø chòu pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi sao? Vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi, haàu cho Ñaáng Christ nhôø vinh hieån cuûa Cha ñöôïc töø keû cheát soáng laïi theå naøo, thì chuùng ta cuõng soáng trong ñôøi môùi theå aáy” (Roâ-ma 6:3-4).


Khoâng phaûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh tuyeät vôøi voâ cuøng vaø hoaøn toaøn hoaøn haûo sao? Khoâng caàn bieát ñöùc tin cuûa ngöôøi ñoù nhoû nhö theá naøo, nhöng neáu hoï tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì hoï seõ ñöôïc cöùu khoûi toäi. Baát chaáp baïn coù bao nhieâu khuyeát ñieåm, nieàm tin cuûa baïn cuõng ñöôïc trôû neân toaøn veïn bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Khoâng caàn bieát baïn yeáu ñuoái nhö theá naøo, nhöng baïn ñaõ ñöôïc cöùu bôûi nieàm tin cuûa baïn nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ngay caû neáu chuùng ta khoâng coù naêng löïc cuûa chính chuùng ta, nhöng neáu chuùng ta soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø soáng vôùi Ngaøi, thì taát caû nhöõng ñieàu dô baån seõ ñöôïc caát khoûi taám loøng cuûa chuùng ta. 

Nhöng nhöõng ngöôøi khoâng tin ngay töø khi baét ñaàu thì cuoái cuøng seõ trôû neân choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø lìa boû Ngaøi, ngay caû neáu hoï ñaõ ñöôïc nghe veà Phuùc Aâm vaø soáng vôùi Phuùc aâm naøy trong 10 naêm. Nhöõng ngöôøi ñaõ quyeát ñònh khoâng thaáy cuõng nhö khoâng nghe leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch nhaém maét vaø bòt tai hoï laïi thì thaät laø ngu xuaån, chính hoï töï töø choái ôn phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töï daãn mình ñeán söï cheát. Hoï ñoùng ñinh Chuùa Jeâsus moãi ngaøy vôùi toäi loãi cuûa hoï, maëc duø noù ñaõ khoâng cheát treân Thaäp töï giaù vì khoâng coù Baùp tem cuûa Chuùa Gieâ-xu. 

Moãi ngaøy troâi qua toâi nhaän ra ñöôïc Phuùc aâm naøy vó ñaïi vaø hoaøn haûo nhö theá naøo, caøng yeáu ñuoái bao nhieâu toâi caøng nhaän ra tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû qua Phuùc aâm naøy tuyeät vôøi vaø troïn veïn laø theå naøo baáy nhieâu, vaø toâi coøn caûm taï Ngaøi nhieàu hôn veà vieäc ñoù. Caøng truyeàn giaûng ra Phuùc aâm naøy, toâi caøng maïnh meõ hôn; vaø caøng truyeàn rao ra Phuùc aâm naøy, toâi caøng trôû neân tin chaéc hôn. 


Ngay caû neáu baïn laø ngöôøi ñöôïc taùi sanh, neáu baïn khoâng laéng nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng haàu vieäc Ngaøi, coû daïi seõ baét ñaàu moïc leân trong taâm trí baïn, vaø vì nhöõng coû daïi naøy, taâm trí baïn seõ trôû neân tieâu ñieàu. Khi ñieàu naøy xaûy ra, haõy haùt nhöõng baøi haùt ca ngôïi vaø nghó veà Ñöùc Gieâ Hoâ Va. Bôûi söï ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi, taâm trí baïn seõ ñöôïc doïn saïch vaø baïn seõ coù theå xaây döïng laïi taâm linh cuûa baïn. 

Baïn neân lay ñoäng taâm trí baïn ñeå ñuoåi ñi moïi thöù khoâng trong saïch, vaø laøm môùi laïi taâm hoàn baïn baèng caùch ñaày daãy Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taâm hoàn chuùng ta ñaõ ñöôïc taåy saïch roài, nhöng khi nhöõng ñieàu oâ ueá cuûa theá gian tieán vaøo trong taâm trí cuûa chuùng ta vaø coá gaéng laøm cho chuùng ta laãn loän vaø maát phöông höôùng, chuùng ta coù theå thôø phöôïng vaø caàu nguyeän vôùi Ngaøi laàn nöõa baèng caùch ca haùt toân cao Ñöùc Chuùa Trôøi, laøm môùi vaø xaây döïng laïi taâm hoàn cuûa chuùng ta. 

Khoâng caàn bieát chuùng ta xeùt thaáy baûn thaân chuùng ta nhö theá naøo, nhöng ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät söï vieäc vui möøng vaø haân hoan. Khoâng coù toäi loãi trong taâm trí nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc, vì theá söï ca ngôïi vaø söï vui möøng töï nhieân ñeán trong taâm trí cuûa hoï. Nhöõng baøi haùt ca ngôïi töø traùi tim vui möøng cuûa chuùng ta laøm cho nhöõng coû daïi moïc trong taâm trí cuûa chuùng ta bieán maát. 

Vaøo nhöõng luùc ñoù söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta loä ra. Bôûi vì nhöõng yù nghó vaø caûm giaùc cuûa chuùng ta coù theå deã daøng bò thay ñoåi qua nhöõng hoaøn caûnh khaùc nhau, duø cho chuùng ta coù theå haïnh phuùc vaø coù taâm traïng vui veû khi chuùng ta ôû vôùi anh em trong Ñaáng Christ cuûa chuùng ta, nhöng chuùng ta coù theå coù nhöõng yù nghó khoâng trong saïch vaø oâ ueá khi chuùng ta coøn laïi moät mình. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ theùt leân, khi nhìn vaøo tính xaùc thòt cuûa oâng: “OÂâi thaät khoán khoå cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay hö naùt naøy? Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jesus Christ, Chuùa chuùng ta!”

Phao-loâ ñaõ ñöôïc trôû neân troïn veïn bôûi ñöôïc cöùu do Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, cho duø oâng vaãn coøn yeáu ñuoái trong xaùc thòt. Coù phaûi chæ coù Phao-loâ laø ngöôøi nhö vaäy khoâng? Toâi cuõng gioáng nhö Phao-loâ. Baïn khoâng gioáng nhö oâng sao? 


Khi ngöôøi theá gian tuï taäp laïi vôùi nhau, ñaøn oâng thì thöôøng thích uoáng röôïu, noùi veà coâng vieäc cuûa hoï, ai ñöôïc thaêng chöùc ai khoâng vaø nhieàu ñieàu nöõa, trong khi ñaøn baø thì baän roän khoe khoang veà choàng con, nhaø cöûa cuûa hoï vaø nhieàu thöù nöõa. Nhöng nhöõng cuoäc ñaøm thoaïi giöõa nhöõng ngöôøi coâng chính thì phaåm chaát khaùc vôùi nhöõng ngöôøi theá gian. Ngay caû khi chuùng ta aên uoáng vôùi nhau, chuùng ta cuõng noùi veà nhöõng linh hoàn ñöôïc cöùu treân theá giôùi: taïi AÁn ñoä, Nhaät, Chaâu aâu, Chaâu phi, nöôùc Myõ, vaø nhieàu nöõa, ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chia seû tình baïn vôùi söï quan taâm cuûa chuùng ta. 

Khi ñoïc saùch Roâ-ma, chuùng ta coù theå kinh nghieäm vaø chia seû nieàm tin cuûa Phao-loâ trong taâm hoàn chuùng ta. Chuùng ta cuõng coù theå tìm ra söï cöùu roãi bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vó ñaïi nhö theá naøo. Chuùng ta coù theå caûm giaùc ñöôïc söï tuyeät vôøi cuûa Phuùc aâm. Chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc nhöõng phaân ñoaïn vaø khaùm phaù ra nhöõng aån yù trong nguyeân baûn. Bôûi vì chuùng ta nhaän ra söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn haûo vaø toaøn veïn nhö theá naøo, chuùng ta khoâng theå khoâng ca ngôïi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Ngay caû neáu baây giôø toaøn theá gian thay ñoåi, thì Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta cuõng coøn nguyeân khoâng heà thay ñoåi. Bôûi vì tình yeâu cuûa Ñaáng Christ ñaõ cöùu chuùng ta, vaø bôûi vì tình yeâu naøy khoâng bao giôø rôøi khoûi chuùng ta vaø vaãn coøn nguyeân trong chuùng ta, nhöõng gì chuùng ta phaûi laøm laø ñem taâm hoàn chuùng ta khoûi theá gian, vaø höôùng veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta laø con ngöôøi yeáu ñuoái, ñoâi khi chuùng ta sa ngaõ trong ñöôøng loái cuûa theá gian, nhöng moãi laàn ñieàu naøy xaûy ra, chuùng ta chæ caàn höôùng taâm trí chuùng ta ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin vaøo leõ thaät raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta. Xaùc thòt cuûa chuùng ta vaãn chöa thay ñoåi vaø vaãn soáng döôùi ñònh luaät cuûa toäi loãi. Vì theá chuùng ta phaûi tieáp tuïc phaûn ñoái xaùc thòt cuûa chuùng ta vaø haõy soáng cuoäc soáng baèng nhöõng suy nghó thuoäc linh. Ñeå ngöng söï phaùt trieån cuûa nhöõng coû daïi trong taâm hoàn chuùng ta, chuùng ta phaûi luoân luoân trôû laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø toân cao söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Baây giôø baïn coù nhaän ra Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaày quyeàn naêng nhö theá naøo chöa? Caû saùch Roâ-ma laø neàn taûng cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, chuùng ta khoâng theå môû ra Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø tröôùc nhaát khoâng tin nôi Phuùc aâm naøy. 


Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp chuùng ta môû ra vaø nhìn bieát nhöõng söï huyeàn nhieäm cuûa Lôøi naøy. Khoâng ai coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø tình yeâu cuûa Ñaáng Christ. Neáu baïn muoán tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì haõy tin nôi pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus bôûi Giaêng vaø Huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù nhö söï mua chuoäc vaø cöùu roãi cho baïn. Baïn cuõng seõ nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Caàu xin ôn phöôùc cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi ôû cuøng baïn.