Sermons

【Chapter 9-1】 Giôùi Thieäu Chöông 9Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cho caû ngöôøi Do thaùi laãn ngöôøi Ngoaïi bang! 


Taïi sao Phao-loâ noùi raèng oâng buoàn böïc laém vaø luoân ñau ñôùn vì nhöõng ngöôøi ñoàng baøo cuûa oâng? Ñoù laø bôûi vì Phao-loâ coù moät mong öôùc cho daân toäc cuûa oâng, vì theá vôùi taám loøng tha thieát oâng ao öôùc bò döùt boû vaø lìa khoûi Ñaáng Christ vì hoï. Theo baûn tính xaùc thòt cuûa oâng, oâng thaät söï muoán ñoàng baøo cuûa oâng ñöôïc cöùu. 


Vaøo thôøi kyø cuoái cuøng naøy, chuùng ta raát quan taâm ñeán vieäc truyeàn giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cho toaøn theá giôùi. Truyeàn rao ra Phuùc aâm cuûa leõ thaät naøy laø söï quan taâm lôùn nhaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuõng laø muïc ñích quan troïng nhaát cuûa nhöõng tín ñoà taùi sanh. Duø ngöôøi Do thaùi seõ tieáp nhaän Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng hay khoâng thì vaán ñeà khaùc cuõng thu huùt söï quan taâm cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi tieáp tuïc caàu nguyeän cho daân Do thaùi ñeå hoï coù theå ñöôïc cöùu, khi hoï tieáp nhaän Phuùc aâm, chuùng ta bieát raèng söï trôû laïi thöù hai cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta saép xaûy ra. 

Nhöõng chuû ñeà caàu nguyeän cuûa toâi trong naêm naøy laø caàu nguyeän cho söï truyeàn baù Phuùc aâm theá giôùi vaø söï tieáp nhaän Phuùc aâm thaät bôûi ngöôøi Do thaùi. Toâi cuõng caàu nguyeän raèng daân Do thaùi seõ daáy leân nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø trong voøng ñoàng baøo cuûa hoï. Ñaõ coù moät laàn Ñöùc Chuùa Trôøi ban Luaät phaùp cho daân Do thaùi, vaø Ngaøi cuõng thaønh laäp vöông quoác cuûa nhöõng thaày teá leã cho hoï tröôùc maét Ngaøi. Ñaáng Christ ñaõ ñeán, veà phaàn xaùc thòt, töø daân Do thaùi, nhöng baáy giôø hoï töø choái Ngaøi, vaø vaãn choáng nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch tieáp tuïc nghòch laïi yù muoán cuûa Ngaøi. Chuùa ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ khoù tìm thaáy ñöùc tin khi Ngaøi trôû laïi laàn nöõa. 


YÙ muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, baét nguoàn töø Gieâ-ru-sa lem, ñöôïc truyeàn rao ra khaép theá gian. Tuy nhieân, taám loøng cuûa con ngöôøi ngaøy nay thaät laø cöùng coûi. Raát nhieàu ngöôøi bò laïc khoûi söï tìm kieám leõ thaät. 

Gaàn ñaây, coù moät boä phim ñöôïc phaùt haønh taïi Haøn quoác töïa laø “Söï caùm doã cuoái cuøng cuûa Ñaáng Christ”, noù mieâu taû Chuùa Jeâsus nhö moät ñöùa con hoang. Boä phim chöùa ñaày nhöõng söï laêng maï vaø yù chính cuûa noù laø Chuùa Jeâsus khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng chæ laø moät ngöôøi bình thöôøng, nhö Hoaøng töû Siñhartha cuûa Aán ñoä, hay hôn nöõa laø ñöôïc xem nhö Phaät. Boä phim naøy chaø ñaïm leân söï thaät raèng Chuùa Jesus laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Ñoù laø taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi noùi: “Khi con ngöôøi ñeán, haù seõ thaáy ñöùc tin treân maët ñaát chaêng?” (Luca 18:8) 

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng maø chuùng ta tin, laø Ñöùc Chuùa Trôøi, cao quyù hôn baát cöù nhöõng taïo vaät naøo cuûa Ngaøi, vaø xöùng ñaùng ñöôïc toân cao cho ñeán ñôøi ñôøi. Ñöôïc sanh ra trong voøng ngöôøi Do thaùi, Ngaøi ñaõ gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi bôûi pheùp Baùp tem nôi Giaêng, ñoå huyeát vaø cheát treân caây Thaäp töï giaù, vaøo ngaøy thöù ba Ngaøi phuïc sinh töø coõi cheát vaø trôû thaønh Ñaáng Cöùu Theá cuûa taát caû nhöõng ngöôøi tin Ngaøi. Chuùa, Ñaáng ñaõ trôû neân ngöôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi baèng caùch xöngï coâng chính cho chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Ngaøi


Phao loâ noùi vôùi chuùng ta raèng baát keå coù bao nhieâu ngöôøi Do thaùi, laø con chaùu Aùp-ra-ham, nhöng nhöõng ngöôøi coù theå trôû thaønh con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi chæ laø nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus. 

Daân Do thaùi seõ bò ñoái maët vôùi nhieàu thöû thaùch vaø hoaïn naïn trong töông lai. YÙ muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät soá ngöôøi trong boïn hoï cuoái cuøng seõ ñeán ñeå tieáp nhaän Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta nhö Cöuù Chuùa cuûa hoï. Duø laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caát moïi toäi loãi cuûa theá gian, bao goàm caû nhöõng ngöôøi Do thaùi, hoï vaãn töø choái tieáp nhaän Chuùa Jeâsus nhö Cöùu Chuùa cuûa hoï. 

Baïn coù yeáu ñuoái khoâng? Vaøi ngöôøi trong chuùng ta coù theå yeáu ñuoái hôn hay maïnh meõ hôn nhöõng ngöôøi khaùc. Nhöng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, taát caû chuùng ta ñeàu ñaày söï yeáu ñuoái. Chuùng ta coù theå trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi khoâng coù toäi, chæ do tin raèng Chuùa ñaõ ñeán theá gian naøy, gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta treân ñoâi vai cuûa Ngaøi, bò phaùn xeùt vaø ñònh toäi thay chuùng ta baèng caùch chòu cheát treân Thaäp töï giaù. Chuùng ta phaûi toân cao vaø tin raèng quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán chuùng ta trôû neân daân söï cuûa Ngaøi vaø thoaùt khoûi toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta thaät söï vó ñaïi. 

Moät soá ngöôøi nghó raèng moïi thöù toàn taïi do bôûi con ngöôøi. Thí duï, hoï nghó raèng nhöõng luaät phaùp ñöôïc ban haønh bôûi con ngöôøi, vaø toàn taïi vì hoï. Tuy nhieân, chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng khoâng phaûi moïi thöù ñöôïc baét nguoàn töø con ngöôøi; coù nhöõng thöù chæ coù theå ñöôïc laøm neân bôûi yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng neân theá giôùi naøy vaø toaøn caû vuõ truï. Ngay caû nhöõng luaät leä cai trò treân ñaát maø con ngöôøi laøm ra, thöïc chaát laø ñeàu trong yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi haønh ñoäng ôû trong moïi vieäc vaø moïi vieäc baøy toû ra y theo yù muoán cuûa Ngaøi, chuùng ta phaûi tìm thaáy söï coâng chính cuûa Ngaøi trong taát caû moïi vieäc. Khi chuùng ta yeáu ñuoái, khi chuùng ta phaïm toäi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khi chuùng ta bò lìa khoûi Ngaøi bôûi vì toäi loãi cuûa chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa seõ ban cho chuùng ta Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ngaøi ñaõ thöïc hieän lôøi höùa cuûa Ngaøi bôûi söï giaùng sanh cuûa Chuùa Jesus vaø pheùp Baùp tem cuûa Ngöôøi, qua ñoù Ngaøi giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa theá gian. 


Hieän nay, khi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc truyeàn giaûng ñeán trong moïi ngoõ ngaùch cuûa theá giôùi, chöông trình ñaàu tieân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc hoaøn taát. Khi chuùng ta xem xeùt nhöõng söï kieän quan troïng treân theá giôùi baøy ra nhö theá naøo, chuùng ta coù theå thaáy raèng nöôùc Myõ vaø nöôùc I-sô-ra-eân ñang saün saøng nhaû ñaïn. Toâi tin raèng neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng can thieäp vaøo thì moät cuoäc chieán tranh theá giôùi khaùc raát coù khaû naêng seõ xaûy ra. 

Khi Trung Taâm Thöông Maïi Theá Giôùi bò suïp ñoå, söï aûnh höôûng khuûng khieáp cuûa noù taùc ñoäng ñeán toaøn caû theá giôùi. Neáu vaøo luùc naøy vaø thôøi ñaïi naøy theá giôùi bò nhaán chìm trong chieán tranh laàn nöõa, thì ñieàu gì seõ xaûy ra cho chuùng ta? Chaéc chaén chuùng ta seõ khoâng theå naøo phuïc hoài ñöôïc sau cuoäc chieán tranh theá giôùi khaùc. Ngay caû thieân nhieân cuõng khoâng theå phuïc hoài sau taát caû nhöõng thieät haïi cuûa söï phaù huûy hoaøn toaøn bôûi chuùng ta. Toâi hi voïng raèng baïn seõ cuøng caàu nguyeän cho ñieàu naøy ñeå chuùng ta coù theå truyeàn rao ra Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeán toaøn theá giôùi trong söï an bình. Söï lo laéng cuûa chuùng ta laø khoâng coù söï bình yeân treân theáâ giôùi, chuùng ta khoâng theå truyeàn rao ra Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeán toaøn theá giôùi trong söï bình yeân. Chuùng ta neân caàu nguyeän cho söï an bình vaø coá gaéng loaïi tröø chieán tranh vaø khuûng boá. 

Khoâng coù toân giaùo naøo do con ngöôøi taïo ra coù theå loaïi tröø toäi loãi cuûa con ngöôøi. Chæ coù Ñöùc Chuùa Jesus Christ, vaø chæ mình Ngaøi, coù theå giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi. Chæ qua pheùp baùp tem cuûa Ngaøi bôûi Giaêng vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù môùi coù theå laøm cho toäi loãåi chuùng ta ñöôïc boâi xoùa. Ôn phöôùc naøy ñöôïc ban cho nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù moät caùch ñeå chuùng ta coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi chuùng ta laø tin nôi pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Ñaáng Christ. Ngoaøi ra khoâng coøn caùch naøo khaùc. Chuùng ta khoâng ñöôïc mua chuoäc bôûi nhöõng nghi thöùc caàu nguyeän aên naên, nhö nhöõng ngöôøi toân giaùo khaùc hay laøm. Quaû laø, chæ coù moät caùch ñeå ñeàn toäi cho chuùng ta laø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; troïn veïn vaø hoaøn toaøn, qua söï giaùng sanh cuûa Chuùa Jesus, laø ngöôøi gaùnh laáy taát caû toâò loãi cuûa chuùng ta bôûi pheùp baùp tem vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân caây Thaäp töï giaù. Chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi chuùng ta bôûi tin nôi leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh 


Leõ thaät naøy phaûi ñöôïc truyeàn giaûng ra ñeán taän moïi ngoõ ngaùch cuûa theá giôùi. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng daân Do thaùi cuõng nhö cuûa ngöôøi Ngoaïi bang ñeàu coù toäi nhö nhau neáu khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Caû hai daân toäc, Do thaùi vaø Ngoaïi bang, duø khoâng ñöôïc pheùp nhöng cöù tieáp tuïc phaïm toäi trong khi soáng treân theá gian naøy. Nhöng Chuùa chuùng ta ñaõ nhaän laõnh taát caû toäi loãi naøy, moät laàn ñuû caû, bôûi pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi. Coù theå coù moät leõ thaät naøo ñôn giaûn hôn, roõ raøng hôn leõ thaät veà pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù khoâng? Taïi sao Giaêng ñaõ phaûi laøm Baùp tem cho Chuùa Jeâsus? Ngaøi ñaõ chòu baùp tem bôûi Giaêng vaø bò ñoùng ñinh ñeå nhôø ñoù maø Ngaøi coù theå laäp töùc gaùnh laáy taát caû toäi loãi cho chuùng ta. Bôûi vì khoâng tin vaøo leõ thaät naøy vaø khoâng tieáp nhaän noù vaøo loøng cuûa hoï, neân con ngöôøi ñang ñi ñeán söï huûy dieät vì toäi loãi cuûa hoï. 

Pheùp baùp tem maø Chuùa Jesus ñaõ nhaän “ñeå vì ñoù” (Ma-thi-ô 3:15) troïn moïi vieäc coâng bình. Töø “ñeå vì ñoù” trong tieáng Hy-laïp laø ‘hutos’, coù nghóa laø “baèng caùch naøy,’ ‘thích hôïp nhaát,’ hoaëc laø ‘khoâng coù caùch naøo ngoaøi caùch naøy.’ Töø naøy baøy toû raèng Chuùa Jesus ñaõ gaùnh laáy moät laàn ñuû caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân Ngaøi qua pheùp baùp tem maø Ngaøi ñaõ nhaän bôûi Giaêng. Bôûi vì Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa con ngöôøi bôûi chòu pheùp baùp tem nôi Giaêng, neân Ngaøi ñaõ coù theå mang noù treân Thaäp töï giaù vaø ñoå huyeát treân ñoù vì toäi cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng ñaây laø leõ thaät cuûa söï ñeàn toäi bôûi ñoù toaøn theå nhaân loaïi coù theå ñöôïc mua chuoäc töø toâò loãi cuûa hoï. 


Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng: “Neáu caùc ngöôi vaâng giöõ ñieàu raên cuûa ta, thì caùc ngöôi laø moân ñoà ta. Vaø caùc ngöôi neân hieåu bieát leõ thaät, vaø leõ thaät seõ laøm cho caùc ngöôi ñöôïïc töï do.” Pheùp Baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi laø leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ñieàu ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi; ñoù laø neàn taûng vöõng chaéc trong lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Leõ thaät cuûa söï chuoäc toäi thì vaãn coøn maõi vôùi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, cho ñeán ñôøi ñôøi. Bôûi ñoù Ñöùc Chuùa Cha quyeát ñònh cho moïi toäi nhaân ñöôïc cöùu chuoäc bôûi pheùp baùp tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngöôøi treân Thaäp töï giaù laø yù muoán cuûa Ngaøi. Khi chuùng ta tin nôi pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Chuùa Jesus cho söï cöùu chuoäc chuùng ta, thì chuùng ta cuõng phaûi tin nôi nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët cho chuùng ta. Toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc chuoäc chæ khi chuùng ta tin nôi leõ thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Ngay luùc naøy, neáu baïn tin nôi pheùp baùp tem cuûa Ñaáng Christ vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, leõ thaät cuûa söï chuoäc toäi, nhö söï mua chuoäc baïn, thì baây giôø baïn ñöôïc xöng coâng bình. Maët khaùc, neáu baïn khoâng tin, thì baïn vaãn coøn laø toäi nhaân. “Vì moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi, thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ” Chuùng ta coù theå ñöôïc tha thöù moïi toäi loãi vaø trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. Khoâng ai coù lyù do naøo ñeå khoâng tin vaøo leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy. Khoâng coù ai laø khoâng caàn Phuùc aâm cuûa söï chuoäc toäi naøy. Moïi ngöôøi ñeàu caàn noù. Taïi sao ai ñoù laïi khoâng muoán tin vaøo noù, khi leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc phoâ baøy tröôùc maéêt anh ta/coâ ta caùch thaät roõ raøng nhö vaäy, chaúng leõ anh ta/coâ ta khoâng baèng loøng ñeåâ ñöôïc taåy saïch toäi loãi hay sao? 

Nhieàu ngöôøi treân khaép theá giôùi ñaõ tieáp nhaän Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø ñang rao giaûng veà noù ñeå truyeàn baù Phuùc aâm naøy roäng xa hôn nöõa. Moät soá ngöôøi ñaõ yeâu caàu ñöôïc töï nguyeän phaân phaùt nhöõng quyeån saùch cuûa chuùng toâi. Neáu baïn coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa baïn baèng caùch chæ tin nôi huyeát treân Thaäp töï giaù, thì moïi ngöôøi treân theá giôùi naøy ñeàu seõ trôû neân coâng bình, ñöôïc khoûi toäi. Neáu moät ngöôøi chæ tin nôi huyeát treân Thaäp töï giaù, roài ngöôøi ñoù vaãn cöù tieáp tuïc phaïm toäi, duø cöù laäp laïi nhöõng lôøi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy, nhöng nhöõng lôøi caàu nguyeän naøy nhö laø moät leä thöôøng, laøm moät caùch maùy moùc, vaø chæ ñôn thuaàn laø nhöõng leã baùi theo nghi thöùc toân giaùo. 


Neáu baïn coá gaéng taåy saïch ñi toäi loãi cuûa baïn baèng caùch cöù caàu nguyeän aên naên, thì baïn ñang vöôùng vaøo moät toäi loãi nghieâm troïng choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, vì nhöõng haønh ñoäng cuûa baïn laøm giaûm ñi giaù trò cuûa söï coâng bình Ñöùc Chuùa Trôøi , laø söï coù theå ñöôïc ñaày daãy khoâng bôûi do söï coá gaéng cuûa chính baïn, nhöng chæ bôûi pheùp baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù, qua ñoù Chuùa Jeâsus gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa baïn vaø chòu hình phaït thay cho baïn. 

Neáu baïn tieáp nhaän Chuùa Jesus laø Cöùu Chuùa cuûa baïn, tin raèng söï ñeàn toäi cuûa baïn laø nhôø pheùp baùp tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï ñoùng ñinh vaøo thaäp giaù cuûa Ngaøi. Chuùa Jeâsus höùa giaûi cöùu moïi toäi nhaân ra khoûi toäi cuûa hoï, vaø Ngaøi ñaõ thöïc hieän lôøi höùa cuûa Ngaøi baèng caùch chòu pheùp baùp tem bôûi Giaêng taïi soâng Gioâ ñanh vaø ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù ñeå laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù lyù do naøo ñeå cho chuùng ta khoâng tin vaøo leõ thaät naøy? Baïn phaûi tin nôi pheùp baùp tem cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus vaø söï ñoå huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù nhö söï chuoäc toäi cuûa baïn. 

Leõ thaät Chuùa Jesus ñaõ gaùnh laáy moïi toäi loãi cuûa theá gian treân mình Ngaøi khi Ngaøi chòu baùp tem ñöôïc cheùp trong Ma-thi-ô 1:13-17. Chæ coù nhöõng ngöôøi khoâng baèng loøng ñöôïc tha thöù moïi toäi loãi cuûa hoï môùi töø choái tin nôi leõ thaät naøy. Baïn coù theå trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi chæ bôûi tin nôi leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, ngoaøi ra khoâng coù ñieàu chi coù theå giaûi cöùu baïn khoûi toäi loãi cuûa baïn. Khoâng coù gì tuyeät vôøi hôn tin nôi leõ thaät naøy, khoâng coù gì laø moùn quaø töø Ñöùc Chuùa Trôøi toát ñeïp hôn söï tha thöù cuûa Ngaøi. Trong taát caû nhöõng moùn quaø maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta, söï chuoäc toäi laø moùn quaù quyù hôn heát. 


Moùn quaø quyù thöù hai maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta laø söï xaûy ñeán cuûa Thôøi Ñaïi Hoaøng Kim laø thôøi ñaïi maø chuùng ta seõ cai trò, vaø moùn quaø thöù ba laø sau ñoù chuùng ta seõ ñöôïc soáng vaø cuøng cai trò vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cho ñeán ñôøi ñôøi trong Nöôùc Thieân Ñaøng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp, ngay caû vôùi thôøi kyø cuoái cuøng naøy, leõ thaät cuûa söï chuoäc toäi naøy ñöôïc baøy toû ra cho caû ngöôøi Do thaùi vaø ngöôøi Ngoaïi bang. 

Nhö lôøi tieân tri trong Kinh thaùnh, hai ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ xuaát hieän trong voøng ngöôøi Do thaùi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thöïc hieän söï maàu nhieäm laï luøng cuûa Phuùc aâm qua hoï. Baáy giôø ngöôøi Do thaùi seõ nghe veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh qua hai ñaày tôù naøy, laø ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ daáy leân töø trong voøng ñoàng baøo cuûa hoï, vaø nhieàu ngöôøi seõ ñeán tieáp nhaän Chuùa Jeâsus laø Ñaáng Meâ-si cuûa hoï. Chuùng ta chôø ñôïi ngaøy ñoù, nhö Giaêng ñaõ chôø ñôïi bôûi caàu xin, “Hôõi Ñöùc Chuùa Jesus! Xin haõy ñeán.” (Khaûi huyeàn 22:20) 

Khi thôøi gian Chuùa trôû laïi ñeán, thì baïn seõ nhaän bieát baïn bieát ôn nhö theá naøo bôûi vieäc tin nôi leõ thaät naøy, bôûi ñoù maø baïn ñöôïc tha thöù vaø ñöôïc cöùu. Söï ao öôùc tha thieát nhaát trong loøng toâi laø baïn seõ ñöôïc giaûi cöuù khoûi toäi loãi cuûa baïn bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Theá giôùi coù theå thay ñoåi, nhöng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, maø bôûi ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu chuùng ta khoûi toäi, laø moät leõ thaät khoâng bao giôø thay ñoåi vaø coøn laïi ñôøi ñôøi. Chuùng ta phaûi tin nôi leõ thaät naøy ñeå nhaän ñöôïc söï cöùu roãi khoâng thay ñoåi cuûa söï chuoäc toäi. Nguyeän baïn nhaän ñöôïc leõ thaät cuûa söï cöùu chuoäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta bôûi söï thöông xoùt cuûa Ngaøi


Roâ- ma ñoaïn 9 ghi laïi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu Gia- coáp bôûi vì Ngaøi yeâu Gia- coáp hôn EÂ- sau. Nhö vaäy, Gia- coáp trôû thaønh bình chöùa söï thöông xoùt trong khi EÂ-sau trôû thaønh moät caùi bình chöùa söï thaïnh noä. Ñieàu naøy ñem ñeán caâu hoûi taïi sao? Ñoù laø, coù phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ yeâu meán Gia coáp hôn EÂ sau khoâng? Chaéc chaén raèng seõ coù nhieàu ngöôøi tranh caõi, “Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi choïn löïa caùch thieân vò, Ngaøi yeâu ngöôøi naøy vaø gheùt ngöôøi kia caùch voâ lyù, thuyeát tieàn ñònh vaø choïn löïa cuûa Ngaøi laø sai.” 

Khi chuùng ta ngaém xem theá giôùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng, chuùng ta coù theå thaáy ñöôïc nhöõng taïo vaät cuûa Ngaøi ñeïp ñeõ vaø tinh khieát nhö theá naøo. Caây coû, thuù vaät, vaø taát caû moïi thöù khaùc ñöôïc taïo döïng bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi coù veû thaät hoaøn haûo. Vaäy thì, laøm theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå yeâu ngöôøi naøy vaø gheùt ngöôøi kia vôùi söï thieân vò? Nhöng ñaây khoâng phaûi laø vaán ñeà.

Bôûi vì söï khoâng vaâng lôøi cuûa A-ñam vaø EÂ-va, neân toäi loãi böôùc vaøo theá gian, vaø bôûi vì toäi loãi naøy, taát caû nhöõng ngöôøi ñeán sau hoï ñeàu ñi ñeán vieäc tieáp tuïc phaïm toäi, vaø khoâng theå traùnh khoûi hình phaït nôi hoûa nguïc. Ñöùc Chuùa Trôøi chæ cöùu Gia- coáp khoûi toäi loãi vaø ñaõ khoâng giaûi cöùu E-Â sau, ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø Ngaøi laøm sai. Tröôùc maét Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi coù moïi lyù do ñeå laøm nhö vaäy. 

Chuùng ta coù theå tìm thaáy nhieàu ngöôøi coù baûn tính nhö E-Â sau trong coäng ñoàng Cô Ñoác Nhaân. Ñieån hình laø, moät ngöôøi khoâng bao giôø vaéng maët trong moät buoåi thôø phöôïng naøo caû, töø buoåi thôø phöôïng saùng sôùm cho ñeán buoåi thôø phöôïng toái, khoâng caàn bieát noù ñöôïc toå chöùc khi naøo hay ôû ñaâu. Nhieàu ngöôøi thaäm chí daønh thôøi gian ôû nhaø thôø nhieàu hôn laø ôû nhaø, lieân heä töø sôû laøm ñeán nhaø thôø chöù khoâng phaûi nhaø rieâng. Chuùng ta coù theå goïi hoï laø “nhöõng ngöôøi chaïy ñua toân giaùo”. Tuy nhieân, trong voøng hoï nhieàu ngöôøi khoâng thi haønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch nghieâm chænh. Ñaây laø vì hoï coá gaéng xaây döïng söï coâng chính rieâng cuûa hoï, vaø vì vieäc ñoù hoï khoâng ñeå yù ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ngay caû nhöõng ngöôøi phôùt lôø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn muoán ñöôïc vaøo Thieân ñaøng vaø ñöôïc tha toäi. Nhöng nhöõng noå löïc cuûa hoï laø coá gaéng thieát laäp söï coâng chính cuûa chính hoï tröôùc maët Chuùa vaø ngöôøi khaùc, chöù khoâng coá gaéng ñeå ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng daønh cho moïi ngöôøi. 


Vaäy thì, loaïi ngöôøi naøo coù theå tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Ñoù laø nhöõng ngöôøi nhaän bieát toäi loãi cuûa hoï, laø ngöôøi maø trong taâm trí cuûa hoï, nhaän bieát raèng hoï chaúng coù giaù trò gì caû. Hoï laø loaïi ngöôøi, khi hoï khaùm phaù ra söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua söï ñeàn toäi ñöôïc baøy toû trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì hoï laäp töùc tin Phuùc aâm aáy vaø nhöôøng söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi ñoù chuùng ta tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bôûi ñoù ñöôïc cöùu, coù nghóa laø chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñaùng kính caàn ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Maëc khaùc, chuùng ta seõ phaûi chòu soáng trong toäi loãi cho cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa chuùng ta. 

Nhöng nhöõng ngöôøi tìm kieám söï coâng chính cuûa rieâng hoï tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi töï cao. Moät ngöôøi nhö vaäy coù theå noùi, “Laïy Chuùa, con ñaõ daâng tieàn cho Ngaøi, caàu nguyeän vôùi Ngaøi caû ñeâm, trong möôøi naêm roài con khoâng bao giôø vaéng maët moät buoåi thôø phöôïng buoåi saùng naøo caû, vaø ñaõ laøm nhöõng coâng vieäc toát cho Ngaøi. 

Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ vui loøng hôn neáu anh ta nhaän ra raèng anh ta hoaøn toaøn khoâng coù söï coâng chính, vaø vì vaäy caàn phaûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua söï ñeàn toäi töø Nöôùc vaø Thaùnh linh, hôn laø coá gaéng chöùng minh, bôûi nhöõng noã löïc cuûa anh ta, nhöõng vieäc maø anh ta khoâng coù vaø khoâng theå coù ñöôïc. 


Ngay caû hieän nay, trong coäng ñoàng Cô Ñoác Nhaân, coù nhieàu ngöôøi laøm nhöõng vieäc naøy ñeå coá gaéng baøy toû söï coâng chính cuûa rieâng hoï. Ngay caû moät soá ngöôøi haønh ñoäng trung thöïc hoaøn toaøn nhö nhöõng lôøi noùi cuûa hoï. Nhöng bôûi vì hoï khoâng tin nôi söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, toäi loãi cuûa hoï khoâng ñöôïc taåy saïch hoaøn toaøn. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñònh ñoaït söï cuoái cuøng cuûa hoï. Taát caû chuùng ta hy voïng raèng hoï seõ trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua söï tha thöù toäi loãi bôûi ñöùc tin cuûa hoï nôi pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Chuaù chuùng ta laø leõ thaät cuûa söï chuoäc toäi. 

Trong söï cöùu roãi, thaùnh ñoà Phao-loâ ñaõ noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm ôn treân nhöõng ai Ngaøi laøm ôn, vaø seõ thöông xoùt treân nhöõng ai Ngaøi thöông xoùt. Vaäy thì ai laø ngöôøi nhaän ñöôïc söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Taát caû nhaân loaïi khoâng theå soáng bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cho duø hoï raát muoán vaäy ñi nöõa. Hoï cöù laàm lôõ heát laàn naøy ñeán laàn khaùc baát chaáp leõ thaät cuûa hoï maëc duø tin vaø soáng bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuoái cuøng hoï aên naên tröôùc maêt Ngaøi, bò xaáu hoå, vaø hoï nghó raèng hoï ñaùng bò hình phaït nôi hoûa nguïc. Cho neân hoï caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi thöông xoùt hoï, nhaän raèng hoï laø ngöôøi ñaùng khinh trong theá gian naøy vaø caû trong Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì hoï bieát raèng hoï khoâng theå ñöôïc cöùu tröø khi Ñöùc Chuùa Trôøi thöông xoùt hoï, hoï coá caàu xin Ngaøi vì ñieàu aáy. 


Noùi caùch khaùc, söï giaûi cöùu khoûi toäi loãi, ñöôïc ban cho nhöõng ngöôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thöông xoùt, vaø treân nhöõng ngöôøi Ngaøi laøm ôn. Cho nhöõng ngöôøi naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ban Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh baèng caùch cho Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi gaùnh moïi toäi loãi treân Ngöôøi vôùi pheùp baùp tem cuûa Ngöôøi, cheát treân caây Thaäp töï giaù vaø soáng laïi töø coõi cheát¬ – taát caû nhöõng ñieàu ñoù ñeå giaûi cöùu hoï khoûi söï huûy dieät chaéc chaén cuûa hoï. Cha chuùng ta thöông xoùt nhöõng ngöôøi ñöôïc thöông xoùt.

Nhöng coù veû nhö coù nhieàu ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi phaån noä hôn laø nhöõng ngöôøi Ngaøi thöông xoùt treân theá gian naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng trong coäng ñoàng Cô Ñoác Nhaân ngaøy nay, coù caû söï thöông xoùt laãn söï thaïnh noä. Noùi caùch khaùc, coù nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu vaø coù nhöõng ngöôøi Ngaøi khoâng yeâu. 

Roâ-ma 9:17 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Trong Kinh Thaùnh cuõng coù phaùn cuøng Pha-ra-oân raèng: Naày laø côù vì sao ta ñaõ daáy ngöôi leân, aáy laø ñeå toû quyeàn pheùp ta ra trong ngöôi, haàu cho danh ta ñöôïc truyeàn ra khaép ñaát.” Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp nhöõng ngöôøi nhö Pha-ra-oân ñöôïc daáy leân ñeå vì theá maø quyeàn naêng cuûa Ngaøi ñöôïc bieát ñeán. Tuy nhieân, söï thöông xoùt cuûa Ngaøi ñaõ baøy toû tình yeâu cuûa Ngaøi, ñeå vì theá maø Danh cuûa Ngaøi ñöôïc coâng boá ra treân toaøn theá gian. Bôûi vì toäi loãi cuûa chuùng ta vaø vì côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta ñeàu ñi ñeán hoaû nguïc. Nhöng chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta khi Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi, vì Ngaøi coù loøng thöông xoùt treân nhöõng ngöôøi tin nôi Ngaøi. 


Nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chæ quan taâm ñeán vieäc theo ñuoåi söï coâng chính cuûa rieâng hoï vaø trôû neân choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ boû maëc cho söï phaån noä cuûa Ngaøi; ñeå quyeàn naêng phaån noä cuûa Ngaøi ñöôïc baøy toû ra, phaûi coù nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi naøy, vaø qua vieäc ñoù, söï coâng bình trong vieäc phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû. 

Nhöõng ngöôøi gioáng nhö Pha-ra-oân laø nhöõng ngöôøi ñaõ khoâng nhaän tình yeâu cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoái vôùi Pha-ra-oân, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaùng cho möôøi tai hoïa: tai hoïa cuoái cuøng laø söï cheát. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi töø choái Ñöùc Chuùa Trôøi, chæ coù söï keát thuùc nôi hoà löûa ñang chôø ñôïi hoï maø thoâi. Ñaây laø söùc maïnh phaån noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù nhieàu ngöôøi coùù quyeàn löïc trong theá giôùi naøy vaø nhieàu ngöôøi töø choái Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng cuoái cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ haï hoï xuoáng, ñeå chæ ra quyeàn löïc cuûa côn thaïnh noä cuûa Ngaøi. Ñoù laø taïi sao Ngaøi lìa boû nhöõng taám loøng cöùng coûi cuûa nhöõng ngöôøi töø choái chính mình Ngaøi. 

Vaäy thì ñieàu gì laø quan troïng cho chuùng ta, ñoù laø laøm sao chuùng ta coù theå trôû thaønh nhöõng chieác bình cuûa söï thöông xoùt, bôûi vì trôû neân ñieàu naøy, chuùng ta coù theå tin nôi tình yeâu coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta chaúng coù gì ñeå chöùng toû tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta ñöôïc sanh ra ñeå tin nôi tình yeâu coâng bình cuûa Ngaøi. Trong Kinh Thaùnh keå cho chuùng ta moät caâu chuyeän veà moät ngöôøi thaâu thueá vaø moät ngöôøi Pha-ri-si caàu nguyeän tröôùc maêt Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi thöông xoùt ngöôøi thaâu thueá trong khi Ngaøi khoâng thöông xoùt ngöôøi Pha-ri-si. Nhöõng ngöôøi nhö ngöôøi thaâu thueá laø nhöõng ngöôøi xöng nhaän tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi raèng hoï ñaõ chaúng laøm ñieàu laønh, vaø hoï thieáu huït söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; vì theá neân hoï caàu xin ôn thöông xoùt cuûa Ngaøi. 

Ñaây laø loaïi ngöôøi ñöôïc maëc laáy tình yeâu coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng nhöõng ngöôøi nhö ngöôøi Pha-ri-si luoân luoân khoaùc laùc veà bao nhieâu vieäc maø hoï ñaõ laøm cho Ñöùc Chuùa Trôøi, raèng hoï daâng tieàn, hoï kieâng aên 2 laàn moät tuaàn, raèng hoï caàu nguyeän, vaø raèng hoï raát moä ñaïo. Tuøy thuoäc vaøo chuùng ta ñang ñöùng nôi naøo tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta seõ ñöôïc maëc laáy tình yeâu coâng bình cuûa Ngaøi hoaëc phaûi chòu tröøng phaït trong söï phaån noä cuûa Ngaøi. Neáu chuùng ta cöùng loøng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, toäi loãi cuûa chuùng ta seõ khoâng ñöôïc tha thöù cho ñeán maõi maõi. Khoâng coù söï tha thöù, soá phaän cuûa chuùng ta seõ ôû nôi hoûa nguïc. 


Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñang ñöôïc rao giaûng treân toaøn theá giôùi. Nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc cöùu vaãn khoâng ñöôïc cöùu, bôûi vì hoï cöùng loøng. Khoâng coù gì coâng chính trong loaøi ngöôøi, vaø chæ bôûi ñöùc tin laøm cho chuùng ta ñöôïc maëc laáy tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt nhöõng ngöôøi töø choái nhaän bieát söï coâng chính cuûa Ngaøi, maëc duø Ngaøi ñaõ taïo neân hoï. Nhöng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, seõ hoaøn toaøn ñöôïc Ngaøi yeâu vaø nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. 

Nhieàu Cô Ñoác Nhaân trong theá giôùi ngaøy nay ñang soáng nhö nhöõng chieác bình chöùa söï thaïnh noä tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø taïi sao chuùng ta caàn phaûi hoïc töø saùch Roâ-ma ñieàu gì laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu nhöõng ngöôøi naøy vaø khoâng yeâu nhöõng ngöôøi khaùc, laø bôûi vì nhöõng ngöôøi naøy tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì khoâng tin. Ñoù laø leõ thaät maø toâi muoán noùi ñeán. Ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho Gia coáp vaø EÂ sau laø ñuùng. Trong soá nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jesus, coù nhieàu ngöôøi muoán ñöôïc yeâu maø khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi naøy nhö EÂ sau, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaùn xeùt hoï döïa theo toäi loãi cuûa hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Con Ngaøi chòu baùp tem nôi Giaêng ñeå caát ngay ñi taát caû toäi loãi cuûa theá gian. Baïn coù tin nôi leõ thaät naøy khoâng? Baïn coù thaät söï tin noù trong taän ñaùy loøng cuûa baïn khoâng? Chuùng ta seõ ngay laäp töùc ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta khi chuùng ta tin nôi leõ thaät cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, bôûi ñoù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû. Chuùa Jeâsus ñaõ laáy ñi taát caû toäi loãi cuûa theá gian naøy vaø gaùnh noù treân ñoâi vai cuûa Ngaøi, cheát treân Thaäp töï giaù, vaø soáng laïi töø coõi cheát, vì theá, chuùng ta cuõng coù theå ngay laäp töùc ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. 


Nhöng neáu chuùng ta coá gaéng ñeå ñöôïc mua chuoäc maø khoâng tin nôi söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta seõ phaïm toäi choáng nghòch laïi Ngaøi. Neáu chuùng ta khoâng tin nôi söï coâng bình cuûa Ngaøi, thì coù nghóa laø Chuùa Jeâsus phaûi chòu baùp tem vaø cheát moãi ngaøy vì toäi loãi cuûa chuùng ta. Trong söï khoân saùng voâ cuøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi coù seõ choïn moät caùch nhö vaäy khoâng? Ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Con cuûa Ngaøi chæ moät laàn, ñeå chòu baùp tem, bò ñoùng ñinh, vaø soáng laïi cho toäi loãi taát caû chuùng ta chæ moät laàn, vì theá Ngaøi coù theå cöùu chuùng ta hoaøn toaøn ngay laäp töùc. 

Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi coâng chính. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döï tính söï tha thöù toäi loãi chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng xoùa toäi loãi cuûa chuùng ta chæ vì chuùng ta caàu xin söï tha thöù cuûa Ngaøi moãi khi chuùng ta phaïm toäi. Thay vaøo ñoù, Ngaøi xoùa ñi taát caû toäi loãi cho nhöõng ngöôøi laäp töùc ñöôïc mua chuoäc bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi moät laàn ñuû caû. 

Vaäy thì, ñieàu gì xaûy ra vôùi toäi loãi moãi ngaøy maø chuùng ta phaïm phaûi sau naøy? Nhöõng ñieàu naøy ñöôïc giaûi quyeát khi chuùng ta thôø phöôïng Ngaøi vì söï coâng chính cuûa Ngaøi caùch bieát ôn vaø daønh taát caû söï vinh hieån chæ cho Ngaøi. Töø caùi nhìn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa Jeâsus ñaõ laäp töùc caát ñi taát caû nhöõng toäi loãi cuûa theá gian baèng pheùp baùp tem cuûa Ngaøi, ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù vaø bò hình phaït thay cho chuùng ta, vaø nhö theá laäp töùc caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, cho söï cöùu roãi hoaøn toaøn cuûa chuùng ta. Tình yeâu coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc hoaøn taát töø chöông trình cuûa Ngaøi ñeå loaïi boû taát caû toäi loãi cuûa nhaân loaïi cuøng moät luùc.

Roâ-ma 9:25 cheùp, “Nhö Ngaøi phaùn trong saùch OÂ-seâ raèng: Ta seõ goïi keû chaúng phaûi daân ta laø daân ta, Keû chaúng ñöôïc yeâu daáu laø yeâu daáu;.” Vaâng, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ goïi nhöõng ngöôøi khoâng phaûi laø daân Ngaøi laø daân söï cuûa Ngaøi. Bôûi vì söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñieàu maø chuùng ta tin khoâng phaûi laø moät hoïc thuyeát, nhöng laø söï thaät, chuùng ta ñöôïc giaûi cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì ñoù laø moät söï thaät, neân nhöõng ngöôøi laøm ngô söï coâng chính cuûa Ngaøi seõ bò gheùt vaø phaùn xeùt nhö EÂ sau. Khoâng coù ai coù theå khoe khoang söï coâng chính cuûa hoï tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta baèng söï coâng chính cuûa Ngaøi. Vaäy thì, laøm theá naøo chuùng ta coù theå khoâng caûm taï vaø ngôïi khen Ngaøi? Chuùng ta khoâng theå giuùp ñôû nhöng truyeàn rao ra Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh trong ñöùc tin vaø loøng bieát ôn.