Sermons

【Chapter 9-2】 < Roâ-ma 9:9-33 > Chuùng ta phaûi bieát raèng tieàn ñònh ñöôïc thieát laäp trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi< Roâ-ma 9:9-33 >

“Vaû, lôøi naày thaät laø moät lôøi höùa: Cuõng kyø naày ta seõ laïi ñeán, Sa-ra seõ coù moät con trai. Naøo nhöõng theá thoâi, veà phaàn Reâ-be-ca, khi baø aáy bôûi toå phuï chuùng ta laø Y-saùc maø coù thai ñoâi cuõng vaäy. Vì, khi hai con chöa sanh ra, chöa laøm ñieàu chi laønh hay döõ-haàu cho ñöôïc giöõ vöõng yù chæ Ñöùc Chuùa Trôøi, laø yù ñònh saün bôûi söï keùn choïn töï do cuûa Ngaøi, chaúng cöù vieäc laøm, nhöng cöù Ñaáng keâu goïi- thì coù lôøi phaùn cho meï cuûa hai con raèng: Ñöùa lôùn seõ laøm toâi ñöùa nhoû; nhö coù cheùp raèng: Ta yeâu Gia-coáp vaø gheùt EÂ-sau. Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Coù söï khoâng coâng bình trong Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Chaúng heà nhö vaäy! Vì Ngaøi phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ta seõ laøm ôn cho keû ta laøm ôn, ta seõ thöông xoùt keû ta thöông xoùt. Vaäy ñieàu ñoù chaúng phaûi bôûi ngöôøi naøo ao öôùc hay ngöôøi naøo boân ba maø ñöôïc, beøn laø bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi thöông xoùt. Trong Kinh Thaùnh cuõng coù phaùn cuøng Pha-ra-oân raèng: Naày laø côù vì sao ta ñaõ daáy ngöôi leân, aáy laø ñeå toû quyeàn pheùp ta ra trong ngöôi, haàu cho danh ta ñöôïc truyeàn ra khaép ñaát. Nhö vaäy, Ngaøi muoán thöông xoùt ai thì thöông xoùt, vaø muoán laøm cöùng loøng ai thì laøm. Vaäy thì ngöôi seõ hoûi ta raèng: Sao Ngaøi coøn quôû traùch? Vì coù ai choáng laïi yù muoán Ngaøi ñöôïc chaêng?… Nhöng, hôõi ngöôøi, ngöôi laø ai, maø daùm caõi laïi cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi? Coù leõ naøo caùi bình baèng ñaát seùt laïi noùi vôùi keû naén neân mình raèng: Sao ngöôi ñaõ laøm neân ta nhö vaäy? Ngöôøi thôï goám haù chaúng coù quyeàn treân ñaát seùt, cuøng trong moät ñoáng maø laøm ra haïng bình ñeå duøng vieäc sang troïng, laïi haïng khaùc ñeå duøng vieäc heøn haï sao? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi muoán toû ra côn thaïnh noä vaø laøm cho bieát quyeàn pheùp Ngaøi, ñaõ laáy loøng khoan nhaãn lôùn chòu nhöõng bình ñaùng giaän saün cho söï hö maát, ñeå cuõng laøm cho bieát söï giaøu coù cuûa vinh hieån Ngaøi bôûi nhöõng bình ñaùng thöông xoùt maø Ngaøi ñaõ ñònh saün cho söï vinh hieån, thì coøn noùi chi ñöôïc ö? Ñoù toâi noùi veà chuùng ta, laø keû Ngaøi ñaõ goïi, chaúng nhöõng töø trong ngöôøi Giu-ña, maø cuõng töø trong daân ngoaïi nöõa. Nhö Ngaøi phaùn trong saùch OÂ-seâ raèng: Ta seõ goïi keû chaúng phaûi daân ta laø daân ta, Keû chaúng ñöôïc yeâu daáu laø yeâu daáu; Laïi xaûy ra trong nôi Ngaøi phaùn cuøng hoï raèng: Caùc ngöôi chaúng phaûi laø daân ta ñaâu, Cuõng taïi nôi ñoù hoï seõ ñöôïc xöng laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng. Coøn EÂ-sai noùi veà daân Y-sô-ra-eân maø keâu leân raèng: Daàu soá con caùi Y-sô-ra-eân nhö caùt döôùi bieån, chæ moät phaàn soùt laïi seõ ñöôïc cöùu maø thoâi; vì Chuùa seõ laøm öùng nghieäm lôøi Ngaøi caùch troïn veïn vaø voäi vaøng treân ñaát. Laïi nhö EÂ-sai ñaõ noùi tieân tri raèng: Neáu Chuùa vaïn quaân chaúng ñeå laïi moät caùi maàm cuûa doøng gioáng chuùng ta, Thì chuùng ta ñaõ trôû neân nhö thaønh Soâ-ñoâm vaø gioáng nhö thaønh Goâ-moâ-rô vaäy. Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Nhöõng daân ngoaïi chaúng tìm söï coâng bình, thì ñaõ ñöôïc söï coâng bình, nhöng laø söï coâng bình ñeán bôûi ñöùc tin; coøn nhö daân Y-sô-ra-eân tìm luaät phaùp cuûa söï coâng bình, thì khoâng ñaït ñeán luaät phaùp aáy. Taïi sao? Taïi hoï chaúng bôûi ñöùc tin maø tìm, nhöng bôûi vieäc laøm. Hoï ñaõ vaáp phaûi hoøn ñaù ngaên trôû, nhö coù cheùp raèng: Naày ta ñeå taïi Si-oân moät hoøn ñaù ngaên trôû, töùc laø hoøn ñaù lôùn laøm cho vaáp ngaõ; Heã ai tin ñeán thì khoûi bò hoå theïn.” Tieàn ñònh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? 


Baây giôø chuùng ta haõy xem xeùt ñeán tieàn ñònh –(soá phaän ñònh saün bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi) laø gì. Ñeå hieåu caùch chính xaùc tieàn ñònh laø gì, chuùng ta phaûi xem Lôøi ñöôïc cheùp (Kinh thaùnh) nhö laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø söûa ñoåi baûn thaân chuùng ta neáu coù baát cöù ñieàu gì sai trong ñöùc tin cuûa chuùng ta. Vì vieäc naøy, chuùng ta tröôùc nhaát phaûi hieåu taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu Gia-coáp trong khi Ngaøi gheùt EÂ-sau. Chuùng ta cuõng caàn phaûi tìm hieåu xem Cô Ñoác Nhaân hieän nay hieåu bieát veà tieàn ñònh coù sai laïc vôùi Kinh thaùnh hay khoâng? Chuùng ta phaûi hoaøn toaøn coù moät söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà tieàn ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñeå nhaän ñöôïc ôn phöôùc töø Ñöùc Chuùa Trôøi, Cô Ñoác Nhaân chuùng ta caàn phaûi tìm hieåu laøm theá naøo tieàn ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thích hôïp trong chöông trình cuûa Ngaøi. Khi suy nghó veà chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhieàu Cô ñoác nhaân hieän nay nghó raèng soá phaän cuûa hoï ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc khi hoï sanh ra, maø khoâng coù söï dính daùng naøo vôùi nieàm tin cuûa hoï, nhö theå soá phaän cuûa Gia-coáp vaø EÂ-sau ñöôïc ñònh ñoaït caùch tuyeät ñoái vaø ñoäc ñoaùn bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng ñaây khoâng phaûi laø vaán ñeà. Chuùng ta coù ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu hay khoâng laø do nôi chuùng ta coù tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi hay khoâng. Ñaây laø leõ thaät maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta trong chöông trình cuûa Ngaøi. Neáu baïn muoán hieåu bieát caùch chính xaùc veà tieàn ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì baïn caàn phaûi boû ñi suy nghó rieâng cuûa baïn vaø taäp trung vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Vì nhieàu ngöôøi khoâng theå suy nghó hoaëc tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, hoï coù khuynh höôùng nghó veà tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong baát cöù caùch naøo maø hoï muoán, vaø ngay caû moät soá ngöôøi nghó raèng tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng coâng baèng. Hoï phaûi thöøa nhaän raèng ñaây khoâng phaûi laø caùch suy nghó ñuùng ñaén. Chuùng ta caàn phaûi vöùt heát nhaän thöùc caùch sai laàm cuûa chuùng ta veà ñöùc tin do khoâng xem xeùt cho kyõ chöông trình coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baøy toû qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Neáu baïn chæ ñôn giaûn nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu ngöôøi naøy maø gheùt ngöôøi kia, thì chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng ñaây laø moät nieàm tin sai laïc, ñöôïc ñaët ra bôûi yù nghó rieâng sai laïc cuûa baïn. 

Ñaàu oùc con ngöôøi bò beänh dòch bôûi nhöõng yù nghó sai laïc. Nhieàu Cô Ñoác Nhaân hieän nay khoâng coù nieàm tin ñuùng bôûi vì ñaàu oùc cuûa hoï thöôøng chöùa ñöïng quaù nhieàu nhöõng yù nghó sai. Ñoù laø taïi sao baïn caàn phaûi boû ñi nhöõng suy nghó voâ ích vaø ñaët nieàm tin cuûa baïn vaøo con ñöôøng ñuùng ñaén baèng caùch tuaân theo lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin nôi söï coâng bình cuûa Ngaøi. 

Bôûi vì soá phaän ñöôïc ñònh tröôùc trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, noù coù theå ñöôïc hieåu moät caùch chính xaùc vaø chæ tin khi chuùng ta tin nôi söï coâng bình cuûa Ngaøi. Bôûi vaäy neân chuùng ta phaûi coù nieàm tin trong chöông trình vaø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø maëc söï coâng bình cuûa Ngaøi cho nhöõng ngöôøi tin nôi tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi. 

Vì vaäy, söï ñònh tröôùc soá phaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoù laø Ngaøi laøm cho nhöõng tín ñoà trôû neân daân söï cuûa Ngaøi baèng caùch maëc cho hoï söï cuùu roãi cuûa söï tha thöù toäi loãi, ñaõ ñöôïc traû giaù bôûi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø söï ñoùng ñinh cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi thieát laäp moät moái töông giao ñuùng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch coù ñöùc tin nôi chöông trình thaät bôûi Ngaøi trong söï coâng bình cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng laøm cho nhöõng ngöôøi gioáng nhö Gia-coáp thaønh nhöõng caùi bình chöùa tình yeâu cuûa Ngaøi, trong khi Ngaøi laøm cho nhöõng ngöôøi nhö EÂ-sau thaønh nhöõng caùi bình chöùa côn thaïnh noä cuûa Ngaøi. Söï ñònh tröôùc soá phaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø thuyeát ñònh meänh. 


Söï ñònh tröôùc soá phaän trong chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc thieát laäp trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø moät ñieàu gì ñoù ñöôïc quyeát ñònh caùch ñoäc ñoaùn maø khoâng coù chöông trình gì caû. Neáu moïi ngöôøi ñöôïc choïn löïa caùch tuyeät ñoái tröôùc khi hoï sanh ra, nhö theå cuoäc ñôøi cuûa hoï ñöôïc quyeát ñònh bôûi ñònh meänh, thì laøm sao hoï coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Chuùa Jeâsus? Neáu soá phaän cuûa moät ngöôøi naøo ñoù ñöôïc quyeát ñònh tröôùc khi hoï sanh ra trong moät caùch nhö theá thì vieäc hoï coù ñöôïc söï yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng ñaõ laø moät keát quaû ñöôïc saép xeáp vaø quyeát ñònh tröôùc, vaäy thì ai coù theå nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø coâng chính vaø ai coù theå tin nôi moät Ñöùc Chuùa Trôøi nhö vaäy? Khoâng ai muoán tin nôi moät Ñöùc Chuùa Trôøi chuyeân quyeàn vaø ñoäc ñoaùn nhö vaäy. 

Nhöng chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta khoâng phaûi chuyeân quyeàn cuõng khoâng phaûi ñoäc ñoaùn, nhöng chæ ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø laøm cho chuùng ta trôû neân daân söï cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta söï coâng chính cuûa Ngaøi trong chöông trình naøy, vaø trong söï coâng chính cuûa tình yeâu naøy, Ngaøi ban cho chuùng ta söï tha thöù cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ söûa soaïn ñeå maëc tình yeâu cho nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi, vaø maëc söï thaïnh noä cho nhöõng ngöôøi khoâng tin Ngaøi. 


Toâi muoán noùi nhöõng ñieàu sau ñaây vôùi nhöõng ngöôøi caûm thaáy phaån noä veà söï ñònh tröôùc soá phaän cho chuùng ta cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi do hieåu laàm. Chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta, nhöõng keû ñöôïc taïo döïng neân bôûi Ngaøi, trôû neân daân söï cuûa Ngaøi. Vì theá chuùng ta phaûi taï ôn Ngaøi veà vieäc ñònh tröôùc soá phaän cho chuùng ta cuûa Ngaøi. Thaät laø toát hôn cho chuùng ta trôû neân ngöôøi bieát ôn hôn laø trôû neân nhöõng ngöôøi phaån noä, traùch cöù Ngaøi. Moãi ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus laø Ñaáng Cöùu theá, phaûi coù moät söï hieåu bieát ñuùng ñaén vaø tin vaøo söï ñònh tröôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho soá phaän chuùng ta, laø vieäc ñaõ ñöôïc ñònh ra trong söï coâng bình cuûa Ngaøi. Tieàn ñònh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc thieát laäp bôûi Ngaøi laø Ñaáng keâu goïi


Phaân ñoaïn hoâm nay vieát, töø Roâ-ma 9:9-13 “Vaû, lôøi naày thaät laø moät lôøi höùa: Cuõng kyø naày ta seõ laïi ñeán, Sa-ra seõ coù moät con trai. Naøo nhöõng theá thoâi, veà phaàn Reâ-beâ-ca, khi baø aáy bôûi toå phuï chuùng ta laø Y-saùc maø coù thai ñoâi cuõng vaäy. Vì, khi hai con chöa sanh ra, chöa laøm ñieàu chi laønh hay döõ  – haàu cho ñöôïc giöõ vöõng yù chæ Ñöùc Chuùa Trôøi, laø yù ñònh saün bôûi söï keùn choïn töï do cuûa Ngaøi, chaúng cöù vieäc laøm, nhöng cöù Ñaáng keâu goïi – thì coù lôøi phaùn cho meï cuûa hai con raèng: Ñöùa lôùn seõ laøm toâi ñöùa nhoû; nhö coù cheùp raèng: Ta yeâu Gia-coáp vaø gheùt EÂ-sau.”

Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng söï ñònh tröôùc soá phaän cho chuùng ta cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoù laø tình yeâu, noù ñaõ ñöôïc ñònh ra trong tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö ñaõ ñöôïc toû ra trong Saùng-theá-kyù 18:10, maêc duø vôùi caùi nhìn cuûa con ngöôøi thì Sa-ra thaät khoâng theå naøo coù con ñöôïc nöõa, nhöng Aùp-ra-ham tin nôi lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì Lôøi cuûa Ngaøi ñaõ ban ra. Ñöùc Chuùa Trôøi xöng coâng chính cho Aùp-ra-ham nhö theá naøy: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Aùp-ra-ham moät ngöôøi con trai teân Y-saùc bôûi vì oâng ñaõ tin nôi Ngaøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chaáp thuaän ñöùc tin cuûa oâng. 

Vì theá khi chuùng ta noùi veà ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø chuùng ta ñang noùi veà ñöùc tin trong Lôøi cuûa Ngaøi. Söï tranh luaän cuûa chuùng ta veà chöông trình vaø söï ñònh tröôùc soá phaän cho chuùng ta cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng neân ñöôïc höôùng daãn bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vôùi nhöõng ngöôøi laøm caùch khaùc, thí duï, khi ngöôøi ta laãn loän giöõa vieäc theo ñuoåi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi nhöõng aûo töôûng hoaëc daáu hieäâu hoï cho laø ñaõ töøng thaáy trong khi caàu nguyeän hoaêïc mô nguû, laø hoï ñang laøm moät sai laàm lôùn trong ñöùc tin cuûa hoï. 

Phao-loâ ñaõ noùi theâm raèng, “Naøo nhöõng theá thoâi, veà phaàn Reâ-be-ca, khi baø aáy bôûi toå phuï chuùng ta laø Y-saùc maø coù thai ñoâi cuõng vaäy.” 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Y-saùc, khoâng theå coù con, oâng caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi nhaäm lôøi cuûa oâng baèng caùch ban cho oâng con song sinh. Chuùng ta coù theå thaáy raèng chöông trình ñònh tröôùc soá phaän trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù moät moái töông giao chaéc chaén vôùi ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc Ngaøi yeâu. 

ÔÛ ñaây noù ñöôïc laäp laïi laàn nöõa trong caâu 11: “Vì, khi hai con chöa sanh ra, chöa laøm ñieàu chi laønh hay döõ-haàu cho ñöôïc giöõ vöõng yù chæ Ñöùc Chuùa Trôøi, laø yù ñònh saün bôûi söï keùn choïn töï do cuûa Ngaøi, chaúng cöù vieäc laøm, nhöng cöù Ñaáng keâu goïi-” Bí quyeát ñeå hieåu veà leõ thaät cuûa söï choïn löïa vaø söï ñònh tröôùc soá phaän cho chuùng ta trong chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø: ñoù laø muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho “keû Ngaøi goïi”. Giöõa Gia-coáp vaø EÂ-sau, döïa theo söï ñònh tröôùc soá phaän trong chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ goïi vaø yeâu Gia-coáp. 


Khi Ñöùc Chuùa Trôøi goïi ngöôøi ta vaø yeâu ho,ï noùi caùch khaùc laø khi Ngaøi goïi vaø yeâu nhöõng ngöôøi gioáng nhö Gia-coáp, laø nhöõng ngöôøi khoâng coù chuùt coâng chính rieâng naøo. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng goïi EÂ-sau, laø ngöôøi töï nghó raèng mình laø ngöôøi coâng chính vaø ñaày töï cao. Trong söï quyeát ñònh soá phaän trong chöông trình cuûa Ngaøi, dó nhieân laø Ñöùc Chuùa Trôøi goïi vaø yeâu nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp. Muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc goïi nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp laø ñeå laøm cho nhöõng toäi nhaân trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi vaø maëc laáy tình yeâu Ngaøi cho hoï. Giöõa Gia-coáp vaø EÂ-sau thì ngöôøi ñöôïc goïi laø Gia-coáp. 

Chuùng ta phaûi bieát vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong chöông trình cuûa Ngaøi. Gia-coáp töôïng tröng cho hình aûnh cuûa moät toäi nhaân ñeå qua ngöôøi ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû söï thöông xoùt cuûa Ngaøi trong söï coâng chính, trong khi EÂ-sau töôïng tröng cho ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi khoâng nhaän bieát tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi maø theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa hoï. Ñoù laø taïi sao bí quyeát ñeå thaáy ñöôïc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc quyeát ñònh soá phaän trong chöông trình cuûa Ngaøi laø hieåu bieát raèng muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho “keû maø Ngaøi goïi”. 

Chuùng ta phaûi giaûi thoaùt baûn thaân chuùng ta khoûi nhöõng nieàm tin haûo huyeàn ñöôïc taïo neân bôûi nhöõng yù nghó rieâng cuûa chuùng ta. Trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi chæ coù theå yeâu Gia-coáp vaø gheùt EÂ-sau. Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû chöông trình vaø söï ñònh tröôùc soá phaän cho chuùng ta cuûa Ngaøi ñöôïc ban cho moãi ngöôøi laø qua lôøi tuyeân boá veà muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho “nhöõng keû maø Ngaøi goïi”. Chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø leõ thaät cuûa tình yeâu troïn veïn trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu Gia-coáp nhöng gheùt EÂ-sau, thì söï ñònh tröôùc soá phaän ñeå laøm troøn söï coâng chính cuûa Ngaøi, theo nhö chöông trình cöùu roãi cuûa Ngaøi. 

Noù khoâng phaûi nhö nhieàu toân giaùo khaùc noùi, bôûi nhöõng vieäc laøm neân baïn ñöôïc yeâu vaø ñöôïc cöùu bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng chæ bôûi tin nôi chöông trình vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi ñeå baïn trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, ñöôïc mua chuoäc khoûi toäi loãi cuûa baïn. Coù phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi sai khoâng?


Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu nhöõng keû tin vaø yeâu meán söï coâng bình cuûa Ngaøi. Noùi caùch khaùc, chaúng coù gì sai vôùi söï thaät laø Cha chuùng ta quyeát ñònh yeâu vaø laøm cho nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi coù döï tính yeâu moïi ngöôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, nhö yeâu nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp. 

Vaäy thì chuùng ta phaûi töï hoûi baûn thaân mình laø chuùng ta gioáng nhö Gia-coáp hay EÂ-sau. Ngay caû nhöõng ngöôøi coù ñaày nhöõng vieäc laønh vaø söï coâng chính rieâng cuûa hoï vaãn muoán ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu, nhöng khoâng ai coù theå ngaên hoï khoûi söï lao xuoáng con ñöôøng sai laïc. Vì theá luoân coù hai loaïi ngöôøi, ñöôïc yeâu vaø bò gheùt bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi nhö chuùng ta ñaõ ñeà caäp ñeán.

Chuùng ta phaûi daâng leân lôøi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø toân cao söï vinh hieån cuûa Ngaøi baèng caùch tin vaøo tình yeâu coâng chính vaø chöông trình cuûa Ngaøi cho söï cöùu roãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta cuõng neân caûm taï Ngaøi veà leõ thaät cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm maø chuùng ta tin, phaûn aùnh caùch kyø dieäu söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moãi ngöôøi phaûi nhaän bieát raèng ñeå ñöôïc maëc laáy tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, tröôùc nhaát chuùng ta phaûi nhaän ra söï yeáu ñuoái vaø nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Vaán ñeà laø nhieàu Cô ñoác nhaân khoâng tin nôi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø leõ thaät treân Thaäp töï giaù ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø tin moät caùch sai laïc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu moät soá ngöôøi naøo ñoù thoâi trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì bò Ngaøi ruoàng boû. 

Söï thaät khoù ñöông ñaàu hôn nöõa laø ñöùc tin khoâng ñuùng naøy ñang ñöôïc phoå bieán vaø giaûng daïy cho ngöôøi ta vôùi söï thuyeát phuïc maïnh meõ. Noù ñöôïc nhanh choùng truyeàn rao ra vaø ñöa daãn caøng nhieàu ngöôøi hôn nöõa ñeán vieäc hieåu sai laàm tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø tình yeâu ñöôïc baøy toû ra qua söï ñònh saün soá phaän cho con ngöôøi. Ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán noùi vôùi chuùng ta qua caâu chuyeän cuûa Gia-coáp vaø EÂ-sau laø ñeå ñöôïc trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, khoâng caàn coù söï coâng chính cuûa con ngöôøi, nhöng chæ caàn coù ñöùc tin trong tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc theo chöông trình cuûa Ngaøi.

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Sa-ra ngöôøi con trai maø Ngaøi ñaõ höùa vôùi Aùp-ra-ham. Ngay caû ngaøy hoâm nay, ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng chæ coù nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin nôi tình yeâu vaø Lôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Ñeå trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta phaûi nhaän bieát leõ thaät ñaõ ñöôïc ban ra cuõng nhö ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chöông trình cuûa Ngaøi, vaø ñeå tin nôi leõ thaät naøy, chuùng ta phaûi tin nôi tình yeâu vaø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñoái vôùi chuùng ta vaø chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta laø tuyeät ñoái ñuùng vaø tình yeâu ñoù ñöôïc ban cho taát caû chuùng ta. Ñeå cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi, Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua pheùp Baùp-tem cuûa Ngaøi, cheát treân Thaäp töï giaù vaø ñaõ phuïc sinh töø coõi cheát, taát caû nhöõng ñieàu ñoù ñeå ban cho chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Ngaøi, söï soáng ñôøi ñôøi. 

Leõ thaät naøy cho bieát raèng khoâng bôûi toân giaùo vaø söï toû baøy nhöõng coá gaéng cuûa chuùng ta maø chuùng ta coù theå trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng noù coù nghóa laø chæ coù moät caùch ñeå trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi laø bôûi tin nôi Lôøi cuûa tình yeâu vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø Ngaøi ñaõ phaùn vôùi chuùng ta vaø ñaõ döï ñònh cho chuùng ta. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng chæ coù nhöõng ngöôøi tin nôi tình yeâu vaø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi ñöôïc maëc laáy tình yeâu cuûa Ngaøi. 

Vaäy thì ñieàu gì laø nieàm tin cuûa chuùng ta? Ñeå coù ñöùc tin trong pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Chuùng ta phaûi caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi coù loøng thöông xoùt chuùng ta. Chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng tröôùc maêt Ngaøi chuùng ta khoâng xöùng ñaùng ñöôïc goïi laø daân söï cuûa Ngaøi, vì taát caû chuùng ta ñeàu laø toäi nhaân. Chuùng ta phaûi hieåu raèng chæ coù thoâng qua chöông trình cuûa Ngaøi cho chuùng ta – chuùng ta môùi coù theå bieát ñöôïc tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi – vaø chuùng ta môùi coù theå trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. 

Nhöõng ngöôøi bò Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt laø vì hoï khoâng caàn hoaëc khoâng tin nôi tình yeâu vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi. Vì theá chuùng ta phaûi bieát vaø tin nôi chöông trình cuûa tình yeâu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh tröôùc cho chuùng ta. Söï thaät roõ raøng laø nhöõng ngöôøi bieát vaø tin nôi tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc Ngaøi yeâu, trong khi nhöõng ngöôøi baùc boû vaø cöï tuyeät tình yeâu cuûa Ngaøi seõ bò Ngaøi gheùt. Ai coù theå nhaän ñöôïc Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh? 


Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho chuùng ta bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø leõ thaät duy nhaát baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy thì, loaïi ngöôøi naøo laø nhöõng ngöôøi ñöôïc nhaän leõ thaät naøy trong loøng hoï? Ñoù laø nhöõng ngöôøi nhaän raèng soá phaän cuûa hoï naèm trong söï ñoïa ñaøy ñôøi ñôøi, raèng hoï laø toäi nhaân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Lôøi cuûa Ngaøi, vaø caàu xin ôn thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Laïy Chuùa, con laø toäi nhaân, laø ngöôøi hoaøn toaøn khoâng theå soáng bôûi ñieàu raên cuûa Ngaøi. Con xin daâng taám loøng con vaø giao phoù cuoäc ñôøi con cho Ngaøi.” Ñaây laø nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho söï tha thöù toäi loãi töø tình yeâu trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Nieàm tin trong Phuùc aâm baøy toû ra söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï quan troïng voâ cuøng cho taát caû toäi nhaân. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng ban cho chuùng ta ñieàu raên cuûa Ngaøi ñeå chuùng ta laøm theo moïi ñieàu trong ñoù, ñaây laø moät söï thaät thöôøng hay bò laàm laãn bôûi nhieàu ngöôøi. Thöïc teá, muïc ñích cuûa ñieàu raên laø ñeå laøm cho chuùng ta nhaän ra toäi loãi cuûa chuùng ta. Vaäy thì, taïi sao nhöõng toäi nhaân phaûi coá gaéng tuaân theo ñieàu raên? Ñoù laø bôûi vì baûn naêng cuûa moãi toäi nhaân laø muoán töï tìm kieám söï cöùu chuoäc vaø söï tha thöù cho toäi loãi cuûa hoï. 

Nhöng khoâng ai coù khaû naêng tuaân theo moïi ñieàu raên. Nhöõng söï coá gaéng chæ laø nhöõng söï baét chöôùc, chæ ñôn thuaàn laø baûn naêng baét chöôùc, coá gaéng ñeå che ñaäy toäi loãi cuûa hoï trong söï tuyeät voïng - ñoù laø moät nieàm tin doái traù tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø taïi sao nhöõng toäi nhaân neân töø boû ñi nieàm tin doái traù naøy, vaø ñöôïc bao phuû trong tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Ñeå bao phuû chuùng ta trong tình yeâu naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Chuùa Jeâsus xuoáng theá gian, laø ngöôøi chòu pheùp Baùp-tem bôûi Giaêng, gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân ñoâi vai cuûa Ngaøi, vaø bôûi söï ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù, xoùa ñi taát caû toäi loãi aáy. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhaän bieát ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi tình yeâu coâng bình cuûa Ngaøi. Khi chuùng ta ñöôïc giaûi cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua nieàm tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm laøm troïn söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta trôû neân ñöôïc bao phuû trong tình yeâu cuûa Ngaøi. Ñaây laø leõ thaät ñaõ ñöôïc höùa raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép saün cho chuùng ta trong chöông trình cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ gheùt nhöõng ngöôøi chæ döïa vaøo chính hoï. Coù raát nhieàu ngöôøi nhö theá xung quanh chuùng ta. Nhöng baïn phaûi ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa baïn baèng caùch tin nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi ñaõ laøm troïn tình yeâu vaø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thì baïn seõ chaéc chaén ñöôïc maëc laáy tình yeâu cuûa Ngaøi, laø ñieàu daønh cho nhöõng keû maø Ngaøi goïi. Nhöõng ngöôøi thöôøng töï coá gaéng laøm nhöõng vieäc cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå chieám ñöôïc tình yeâu vaø söï tha thöù cuûa Ngaøi, nhöng nhöõng noå löïc naøy bò voâ ích, khoâng coù ñöùc tin trong söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chæ goïi Gia-coáp ñeå cho maëc laáy tình yeâu cuûa Ngaøi, chöù khoâng phaûi laø EÂ-sau. Tröôùc maëït Ñöùc Chuùa Trôøi, Gia-coáp laø moät keû noùi doái xaûo huyeät vaø löøa loïc, nhöng bôûi vì oâng ñaõ tin nôi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng bình cuûa Ngaøi, neân oâng ñaõ ñöôïc trôû thaønh moät trong nhöõng ngöôøi cha cuûa ñöùc tin. Cuõng vaäy, chuùng ta phaûi nhaän ñöôïc tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, laø vieäc laøm troïn söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhö söï mua chuoäc cuûa chuùng ta. Bôûi vì EÂ-sau coá gaéng ñeå ñöôïc cha oâng chuùc phöôùc baèng söï tìm kieám cuûa rieâng oâng, neân oâng trôû thaønh töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi khoâng theå coù ñöôïc söï chuùc phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoâi khi chuùng ta caàn phaûi daønh thôøi gian ñeå suy nghó caån thaän veà vaán ñeà naøy. Ai trong theá gian naøy gioáng EÂ-sau? Chuùng ta khoâng gioáng EÂ-sau sao? 


Nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp laø nhöõng ngöôøi thu huùt tình yeâu coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta bieát raèng chuùng ta cuõng vaäy, yeáu ñuoái vaø toäi loãi nhö Gia-coáp khi xöa. Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ goïi chuùng ta ngay caû tröôùc khi chuùng ta chöa sanh ra khoâng phaûi vì nhöõng vieäc laøm cuûa chuùng ta nhöng bôûi söï keâu goïi cuûa Ngaøi, ñaõ baûo chuùng ta tin nôi tình yeâu vaø söï coâng bình cuûa Ngaøi ñeå ñöôïc nhaän tình yeâu cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Chuùa Jeâsus, laø ngöôøi laøm troïn söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong chöông trình cuûa Ngaøi cho taát caû chuùng ta. 

Tröôùc nhaát, khi Ñöùc Chuùa Trôøi goïi chuùng ta, Ngaøi ñeán ñeå goïi nhöõng toäi nhaân, chöù khoâng phaûi nhöõng ngöôøi coâng bình. Nhöõng ngöôøi bò Ngaøi gheùt laø nhöõng ngöôøi töï nghó raèng hoï coù ñaày söï coâng bình vaø khoâng tin nôi tình yeâu nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi coù nieàm tin sai laïc nhö vaäy bò Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt vaø khoâng theå ñöôïc maëc laáy tình yeâu cuûa Ngaøi ñeå trôû neân daân söï Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh tröôùc leõ thaät naøy cho chuùng ta trong tim Ngaøi. Vì theá, Phao-loâ xaùc ñònh roõ raèng, “Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Coù söï khoâng coâng bình trong Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Chaúng heà vaäy!” (Roâ-ma 9:14)Nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu laø nhöõng ngöôøi gioáng nhö Gia-coáp 


Khi Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn vaøo baïn, baïn coù phaûi thaät söï laø loaïi ngöôøi maø Ngaøi coù loøng thöông xoùt khoâng? Lyù do naøo maø Ñöùc Chuùa Trôøi caàn khi Ngaøi thöông xoùt ai Ngaøi thöông xoùt vaø Ngaøi gheùt ai Ngaøi gheùt? Laøm sao chuùng ta coù theå noùi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng Ngaøi ñaõ baát coâng vôùi chuùng ta? 

Soá ngöôøi ñang soáng treân theá giôùi naøy khoâng theå naøo ñeám ñöôïc. Khoâng khi moät soá trong nhöõng ngöôøi naøy thì ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu, coøn nhöõng ngöôøi khaùc thì khoâng ñöôïc. Ñieàu naøy coù phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baát coâng vôùi hoï khoâng? 

Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt toäi loãi cuûa nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi söï coâng bình cuûa Ngaøi. Chuùng ta neân traùnh xa baát cöù söï laàm laãn naøo trong vaán ñeà naøy baèng caùch hieåu bieát chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû trong söï coâng bình cuûa Ngaøi cuøng vôùi nieàm tin cuûa chuùng ta trong söï coâng bình naøy. Coù nhieàu Cô Ñoác Nhaân laïc loái, traùi tim hoï nhö Pha-ra-oân, cöùng coõi. Ñaây laø loaïi ngöôøi bò Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt, nhö trong caâu 17 cuûa ñoaïn naøy giaûi thích: “Trong Kinh Thaùnh cuõng coù phaùn cuøng Pha-ra-oân raèng: Naày laø côù vì sao ta ñaõ daáy ngöôi leân, aáy laø ñeå toû quyeàn pheùp ta ra trong ngöôi, haàu cho danh ta ñöôïc truyeàn ra khaép ñaát.” 

Taát caû chuùng ta ñeàu baát toaøn tröôùc maêt Ñöùc Chuùa Trôøi. vaäy thì, chuùng ta khoâng neân trôû neân gioáng nhö Pha-ra-oân. Ñöùc Chuùa Trôøi coù neân gheùt chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi böôùng bænh cuõng nhö Pha-ra-oân, khoâng tin nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù nhö giaù cuûa söï cöùu chuoäc cho chuùng ta khoâng? Vaâng, nhöõng ngöôøi nhö Pha-ra-oân choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaùng bò Ngaøi gheùt. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy kieâu ngaïo vaø döïa vaøo söï coâng chính rieâng cuûa hoï, nhöng söï coâng chính cuûa hoï khoâng theå cöùu chuoäc hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï ñöôïc.

Pha-ra-oân ñaõ nöông döïa vaøo ñieàu gì? OÂng ta tin töôûng vaø döïa vaøo soâng Nile. OÂng ta ñaõ nghó raèng heå oâng ta coù ñöôïc nguoàn cung caáp nöôùc doài daøo töø soâng Nile laø moïi thöù ñeàu yeân oån. Ñoù laø taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt nhöõng ngöôøi nhö Pha-ra-oân. Baát cöù ai coù taám loøng cöùng coõi cuûa Pha-ra-oân nhö theá thì ñeàu bò gheùt vaø nguyeàn ruûa bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vieäc nhaän ñöôïc tình yeâu nhaân töø maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho baïn caùch roäng raõi, baïn coù theå trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Baïn coù haøi loøng vôùi chöông trình coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? 


Taám loøng cuûa baïn coù söûa soaïn ñeå nhaän tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho baïn trong chöông trình cuûa Ngaøi khoâng? Coù moät soá ngöôøi nghó raèng hoï tin nôi Chuùa Jeâsus, chòu ñöïng noãi khoå naõo bôûi vì hoï hieåu laàm veà chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi naøy töï hoûi, “Toâi tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng thöïc söï löïa choïn toâi? Neáu Ngaøi ñaõ khoâng löïa choïn toâi, thì nieàm tin cuûa toâi duøng vaøo vieäc gì? Vaäy thì toâi phaûi neân laøm gì? Toâi khoâng theå khoâng tin nôi Chuùa Jeâsus nöõa, toâi coù theå laøm gì ñaây? Toâi thaät söï tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng ñieàu gì seõ xaûy ra neáu toâi khoâng coù trong danh saùch nhöõng keû Ngaøi choïn löïa?” 

Keá ñoù hoï coù theå coá an uûi hoï baèng caùch nghó raèng, “Vì toâi tin nôi Chuùa Jeâsus vaø ñi nhoùm hoïp ñaày ñuû, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaûi choïn toâi. Chaéc chaén ñoù laø vaán ñeà! Thieân ñaøng chaéc chaén phaûi coù choã cho toâi!” Nhöng khi hoï bò phaïm toäi, hoï laïi töï nhuû, “Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc ñaõ khoâng choïn toâi! Coù theå ñaây laø luùc cho toâi khoâng tin nôi Chuùa Jeâsus nöõa!” Noùi caùch khaùc, hoï töï suy nghó, töï giaûi quyeát cho hoï, vaø töï keát thuùc moïi thöù. Nhöõng ngöôøi naøy caàn phaûi suy nghó laïi söï hieåu bieát cuûa hoï veà chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaït tôùi söï nhaän thöùc ñuùng ñeå tin nôi Chuùa Jeâsus nhö laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. 

Maët khaùc, nhöõng ngöôøi tin vaøo söï giaûng daïy cuûa caùc nhaø thaàn hoïc hôn laø tin vaøo chính Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå noùi, “Khoâng phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi laø ngöôøi lôùn hôn phaûi phuïc vuï ngöôøi nhoû hôn, vaø vì ñoù Ngaøi yeâu Gia-coáp vaø gheùt EÂ-sau ngay caû tröôùc khi hoï sanh ra sao? Vì baây giôø chuùng toâi tin nôi Chuùa Jeâsus, chaéc chaén chuùng toâi ñaõ ñöôïc quyeát ñònh ñöôïc cöùu ngay caû tröôùc khi chuùng toâi sanh ra.” Nhöng Thaùnh ñoà Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta raèng chöông trình ñònh tröôùc soá phaän cho chuùng ta bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi thì “khoâng bôûi vieäc laøm maø laø bôûi söï keâu goïi cuûa Ngaøi”.

Tuaân giöõ theo ñieàu raên khoâng laøm cho ngöôøi ta trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ bôûi coù ñöùc tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, söï thöông xoùt vaø tình yeâu cuûa Ngaøi ñöôïc baøy toû bôûi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù môùi coù theå laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. 


Bôûi vì hoïc thuyeát chuû nghóa ñöôïc ñaët ra bôûi nhöõng nhaø thaàn hoïc, neân nhieàu ngöôøi khoâng theå tin nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngöôøi treân Thaäp töï giaù, laø ñieàu baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhö söï cöùu chuoäc cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc nghe veà tình yeâu cuûa Phuùc aâm, baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø khoâng tin vaøo ñoù thì chæ laø nhöõng ngöôøi gioáng nhö Pha-ra-oân. Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt nhöõng ngöôøi naøy, laø nhöõng ngöôøi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, maø coá gaéng trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch tin nôi Chuùa Jeâsus theo caùch rieâng cuûa hoï. 

Neáu baïn ñaõ khoâng tin nôi tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, thì ñaây laø thôøi giôø ñeå cho baïn laøm ñieàu ñoù. Sau ñoù, baïn seõ ñöôïc maëc laáy tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta taát caû gioáng nhö EÂ-sau veà nguoàn goác, nhöng chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin vaøo tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc tình yeâu thieâng lieâng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban ôn cho caû ngöôøi Do thaùi vaø ngöôøi Ngoaïi bang, cho nhöõng ngöôøi naøo tin vaøo tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi thì ñöôïc trôû neân con caùi Ngaøi. Nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi: “Ta seõ goïi keû chaúng phaûi daân ta laø daân Ta, keû chaúng ñöôïc yeâu daáu laø yeâu daáu.” Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta Phuùc aâm cuûa pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi, vaø ban cho nhöõng ngöôøi tin Phuùc aâm aáy tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi. 

Phaân ñoaïn döôùi ñaây, “Laïi xaõy ra trong nôi Ngaøi phaùn cuøng hoï raèng: caùc ngöôi chaúng phaûi laø daân Ta ñaâu, cuõng taïi nôi ñoù hoï seõ ñöôïc xöng laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng.” laø Lôøi cuûa tình yeâu ñaõ ñang ñöôïc laøm troïn cho chuùng ta ngaøy hoâm nay. Vì theá chuùng ta con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå nhaän bieát raèng vì chuùng ta thaät baát toaøn tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, neân Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta baèng caùch ñeán vôùi chuùng ta trong xaùc thòt vaø laøm cho tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi coù hieäu löïc ñoái vôùi chuùng ta. 

Bôûi ñoù baïn vaø toâi ñaõ ñöôïc cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, tröôùc maêt Ñöùc Chuùa Trôøi thì tình yeâu cöùu chuoäc ñoù ñaõ ñöôïc ñònh saün trong söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeå ñöôïc mua chuoäc khoûi taát caû toäi loãi, chuùng ta phaûi tin nôi tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñieàu naøy chæ coù theå xaûy ra bôûi tin vaøo leõ thaät baèng taám loøng meàm maïi. Tröø nieàm tin naøy ra, khoâng coù caùch naøo khaùc ñeå ñöôïc nhaän söï tha thöù toäi loãi. Taát caû chuùng ta ñöôïc sanh ra vôùi taám loøng cöùng coõi, nhöng Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå ñaùnh baïi taám loøng cöùng coõi vaø söï ngoan coá cuûa chuùng ta. Vaø traùi tim chuùng ta seõ ñöôïc cai trò bôûi söï bình an cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu baïn tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, söï coâng bình cuûa Ngaøi seõ laø cuûa baïn. 


Neáu Phuùc aâm cuûa leõ thaät naøy chöùa ñöïng söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng toâi ñang giaûng daïy ñaõ khoâng toàn taïi, thì moïi ngöôøi treân theá giôùi naøy ñaõ phaûi ñoái dieän vôùi söï huûy dieät cuûa hoï. Khoâng coù nhöõng ngöôøi truyeàn giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì taát caû loaøi ngöôøi seõ khoâng coù hy voïng. Neáu khoâng coù nhöõng ngöôøi ñöôïc maëêc laáy tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, theá gian ñaõ ñi ñeán söï keát thuùc roài, moïi ngöôøi ñaõ bò phaùn xeùt toäi loãi cuûa hoï roài. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeå laïi treân theá gian nhöõng ngöôøi nhö chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng toâi chæ coù theå bieát caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ngaøi ñaõ haønh ñoäng qua chuùng toâi, baát chaáp nhöõng söï yeáu ñuoái vaø baát toaøn cuûa chuùng toâi. 

Ñöùc tin ñöôïc bao phuû trong tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc ñeán töø pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc tìm thaáy trong moät traùi tim tin vaøo pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi. Nhôø ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi. Leõ thaät naøy laø chöông trình, söï ñònh tröôùc vaø choïn löïa maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët cho chuùng ta. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi raèng baát cöù ai tin Lôøi cuûa Ngaøi, laø Lôøi baøy toû nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, seõ ñöôïc cöùu khoûi toäi cuûa hoï. Moät ngöôøi ñoái dieän vôùi söï huûy dieät khoâng phaûi vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng xoùa boû ñöôïc taát caû toäi loãi maø vì hoï coù taám loøng cöùng coõi, nhöng vì khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta phaûi laøm cho taám loøng chuùng ta nhu mì, hieàn laønh tröôùc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Taám loøng chuùng ta phaûi quyø xuoáng tröôùc maët Ngaøi. Chuùng ta ñöôïc phöôùc bôûi tin nôi tình yeâu coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi vì Ngaøi thöông xoùt chuùng ta voâ cuøng. Chuùng ta daâng lôøi caûm taï Ngaøi. Chuùng toâi, laø nhöõng ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng coù gì phaûi xaáu hoå. Ngöôïc laïi, chuùng toâi coù ñuû moïi lyù do ñeå haõnh dieän veà söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Bôûi ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta hoaøn toaøn khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta vì chuùng ta nhaän bieát mình baát toaøn tröôùc maët Ngaøi – haõy toân cao Ñöùc Chuùa Trôøi vì söï cöùu roãi naøy! Ñeå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu, chuùng ta phaûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Baïn coù bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Neáu bieát thì haõy tin nôi ñoù. Tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeán vôùi taám loøng baïn. Nguyeän ñöùc tin cuûa baïn trong tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi ñaõ ñònh saün cho baïn ñeå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi söï laàm laãn. 

Nguyeän tình yeâu cuûa söï cöùu chuoäc maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh cho baïn ñeán vôùi taám loøng baïn. Ha-leâ-lu-ga! Toâi daâng leân lôøi caûm taï ñeán Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi thaät cuûa Ngaøi trong söï coâng chính Ngaøi.