Sermons

【Chapter 9-3】 < Roâ-ma 9:30-33 > Ñöùc Chuùa Trôøi sai khi Ngaøi yeâu Gia-coáp khoâng?



< Roâ-ma 9:30-33 >

“Vaäy chuùng ta seõ noùi laøm sao? Nhöõng daân ngoaïi chaúng tìm söï coâng bình, thì ñaõ ñöôïc söï coâng bình, nhöng laø söï coâng bình ñeán bôûi ñöùc tin; coøn nhö daân Y-sô-ra-eân tìm luaät phaùp cuûa söï coâng bình, thì khoâng ñaït ñeán luaät phaùp aáy. Taïi sao? Taïi hoï chaúng bôûi ñöùc tin maø tìm, nhöng bôûi vieäc laøm. Hoï ñaõ vaáp phaûi hoøn ñaù ngaên trôû, nhö coù cheùp raèng: Naày ta ñeå taïi Si-oân moät hoøn ñaù ngaên trôû, töùc laø hoøn ñaù lôùn laøm cho vaáp ngaõ; Heã ai tin ñeán thì khoûi bò hoå theïn.”



Trong vieäc keâu goïi taát caû chuùng ta, Chuùa ñaõ noùi, “Ta ñeán ñaây khoâng phaûi keâu keû coâng bình nhöng keâu ngöôøi coù toäi ñeå aên naên” (Ma-thi-ô 9:13) Chuùng ta neân nhaän bieát raèng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa hoï, phaàn thöôûng cuûa söï coâng chính khoâng phaûi cho hoï, vaø ñeå traùnh xa ñieàu naøy, thay vaøo ñoù chuùng ta phaûi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Roâ-ma 9:13 noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu Gia-coáp trong khi Ngaøi gheùt EÂ-sau. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi loøng bieát ôn, Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï phaàn thöôûng cuûa söï tha toäi, cuõng nhö ban cho hoï ôn trôû neân daân söï cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi hoaøn toaøn tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc nhaän bieát söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta neân hoïc hoûi vaø hieåu bieát veà Lôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi ñaõ ban cho taát caû chuùng ta. Khi moät ngöôøi muoán ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï, ngöôøi ñoù tröôùc nhaát phaûi bieát nhöõng söï baát toaøn vaø yeáu ñuoái cuûa chính hoï, cuõng nhö söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi bieát vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng chæ coù nhöõng ngöôøi bieát raèng mình ñang ñi ñeán hoûa nguïc laø caàn ñeán söï coâng chính cuûa Ngaøi maø thoâi. Noù raát quan troïng cho chuùng ta nhaän bieát toäi loãi cuûa chính chuùng ta vaø nhaän ra raèng vì toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi ñoái dieän vôùi söï thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñieàu ñoù seõ laøm cho chuùng ta khoâng theå traùnh khoûi bò hình phaït nôi hoûa nguïc. 

Nhöng chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh qua pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa chuùng ta, söï cheát treân Thaäp töï giaù vaø söï soáng laïi cuûa Ngaøi trong loøng chuùng ta bôûi vì chæ nhöõng ngöôøi nhaän bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå tin vaøo söï coâng chính naøy. Ñaây laø bôûi vì aân ñieån vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø nhöõng ñieàu chuùng ta coù theå coù ñöôïc qua söï caàu nguyeän aên naên hay moät cuoäc soáng moä ñaïo, laø ñieàu maø nhieàu ngöôøi coù ñaïo thöôøng laøm. Tuy nhieân, söï tha thöù toäi loãi ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø cho taát caû nhöõng ngöôøi yeâu meán vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta phaûi hoaøn toaøn saün saøng ñeå tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh caùch töï nguyeän. Baïn coù muoán nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng? Vaäy thì haõy xöng nhaän tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø luaät phaùp cuûa Ngaøi veà nhöõng söï baát toaøn cuûa baïn. Nhaän bieát raèng bôûi vì toäi loãi cuûa baïn, baïn ñang ôû döôùi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baïn caàn söï coâng bình cuûa Ngaøi! Khi baïn tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø tieáp nhaän noù trong loøng baïn, thì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laø cuûa baïn. Baïn caàn phaûi bieát leõ thaät naøy. 



Taâm trí cuûa nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì bò u toái vaø giam haõm trong söï troáng roãng. 


Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi chuùng ta raèng nhöõng yù nghó cuûa chuùng ta bò u toái töø luùc ban ñaàu (Saùng theá kyù 1:2) Taïi sao nhöõng suy nghó cuûa con ngöôøi bò u toái ngay töø luùc ban ñaàu? Ñoù laø bôûi vì thieân söù sa ngaõ ñaõ choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi ngaên trôû ngöôøi ta tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch laøm cho taâm trí hoï u toái vaø troáng roãng. Ñoù laø taïi sao toäi loãi ñeán trong loøng con ngöôøi (Saùng theá kyù 3:1-8). 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng coù moät thieân söù maø Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân ñaõ choáng nghòch laïi Ngaøi. Thieân söù naøy coá gaéng giaønh laáy ngai vaøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söùc maïnh vaø aâm möu cuûa haén, vaø ñaõ bò thaát baïi taïi cuoäc noåi loaïn, bò ñuoåi ra khoûi vò trí ñaëc aân cuûa haén. Neân Thieân söù sa ngaõ naøy caùm doã, löøa gaït con ngöôøi vaø laøm cho hoï choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Thieân söù naøy ñöôïc goïi laø Sa-tan. Thieân söù kieâu ngaïo naøy vaãn haønh ñoäng treân nhöõng tín ñoà laãn nhöõng ngöôøi khoâng tin trong thaùi ñoä khoe khoang vaø baát trò. Vaø haén thaùch thöùc Lôøi coâng chính vaø quyeàn löïc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ma quyû luoân luoân duøng phöông caùch doái traù ñeå vì theá maø con ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Bò löøa doái bôûi ma quyû, nhieàu ngöôøi coá gaéng caùch voâ voïng ñeå thieát laäp söï coâng bình rieâng cuûa hoï. Haén laøm cho con ngöôøi phaïm toäi, vaø vì vaäy, laøm cho con ngöôøi soáng trong moät cuoäc soáng vôùi taâm trí u toái vaø troáng khoâng. 



Söï tha thöù toäi loãi vaø söï coâng bình ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi 


Söï giaûi thoaùt ra khoûi toäi loãi cho con ngöôøi, laø nhöõng ngöôøi bò rôi vaøo söï phaïm toäi bôûi söï xuùi giuïc tai haïi cuûa Sa-tan, khoâng phaûi phuï thuoäc vaøo söï ham muoán hay söï coâng chính cuûa rieâng hoï. Tuy nhieân, raát nhieàu ngöôøi coá thöû raùng troán chaïy khoûi toäi loãi cuûa hoï trong söï voâ ích, coøn choáng nghòch laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng chòu nhaän bieát söï yeáu ñuoái cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ quôû traùch nhöõng ngöôøi tìm kieám söï coâng chính cuûa rieâng hoï, laø nhöõng ngöôøi coá ñatï ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng nhöõng vieäc laønh cuûa hoï. Söï cöùu chuoäc khoâng daønh cho nhöõng ngöôøi naøy; chæ coù nhöõng ngöôøi nhaän bieát raèng hoï laø toäi nhaân, vaø tin nôi leõ thaät Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho söï coâng bình cuûa Ngaøi. 

YÙ muoán toái cao cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khaùc vôùi nhöõng suy nghó cuûa con ngöôøi. Phao loâ ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng duø cho moät ngöôøi coù nhöõng haønh ñoäng bieåu loä beân ngoaøi xuaát saéc nhö theá naøo trong vieäc ñi nhaø thôø thöôøng xuyeân, caàu nguyeän buoåi toái, caàu nguyeän buoåi saùng, kieâng aên, daâng tieàn, caàu nguyeän aên naên, v…v…ñi nöõa thì ngöôøi ñoù cuõng khoâng bao giôø coù theå ñöôïc taåy saïch toäi loãi cuûa hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng vieäc laøm cuûa luaät phaùp khoâng theå giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö trong caâu 32-33 cuûa ñoaïn 9 coù cheùp, “Taïi sao? Taïi hoï chaúng bôûi ñöùc tin maø tìm, nhöng bôûi vieäc laøm. Hoï ñaõ vaáp phaûi hoøn ñaù ngaên trôû, nhö coù cheùp raèng: Naày ta ñeå taïi Si-oân moät hoøn ñaù ngaên trôû, töùc laø hoøn ñaù lôùn laøm cho vaáp ngaõ; Heã ai tin ñeán thì khoûi bò hoå theïn.” 

Nhö vaäy, ñeå nhaän ñöôïc söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta phaûi tin nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù, qua ñoù Chuùa Jeâsus ñaõ trôû neân leã vaät hi sinh giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø loaøi ngöôøi. Vì theá ñoù laø ñieàu coù tính chaát quyeát ñònh tuyeät ñoái maø baïn caàn bieát raèng baïn phaûi boû ñi söï coâng chính cuûa rieâng baïn ñeå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng neân töø choái söï coâng chính maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta caùch saün loøng, trong khi chuùng ta thöøa nhaän Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta. 


Ngay caû hieän nay, nhieàu ngöôøi thöøa nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï nhöng vaãn coøn laø toäi nhaân bôûi vì hoï khoâng tin nôi Phuùc aâm ñaõ baøy toû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ta khoâng theå coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi luaät phaùp cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi tin nôi Lôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caàn phaûi töø boû nhöõng söï theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa hoï. Baïn neân nhôù raèng Chuùa Jeâsus ñaõ trôû neân hoøn ñaù vaáp chaân ñoái vôùi nhöõng ngöôøi theo ñuoåi söï mua chuoäc cuûa hoï vaø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi nhöõng coâng vieäc luaät phaùp cuûa rieâng hoï. 

Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø leõ thaät cöùu chuoäc nhöõng ngöôøi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ nhö Cöùu Chuùa cuûa hoï, vaø leõ thaät ñoù phaûi ñi cuøng nhöõng ngöôøi ñeo ñuoåi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu tuyeät ñoái caàn thieát cho söï cöùu chuoäc vaø söï soáng ñôøi ñôøi laø ñöùc tin trong Lôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc baøy toû qua pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù. Lôøi naøy toû cho chuùng ta bieát nhöõng ngöôøi naøo trong voøng nhöõng Cô Ñoác Nhaân khoâng theå nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi, vaø cuõng daïy cho chuùng ta leõ thaät raèng nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vì theá ñöùc tin ñuùng ñoøi hoûi phaûi hieåu bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng coù quyeát ñònh ñeå choïn moät nhoùm ngöôøi naøo ñoù caùch khoâng ñieàu kieän vaø giaùng hoï xuoáng hoûa nguïc. Neáu quaû thöïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu ngöôøi naøy vaø gheùt ngöôøi kia caùch ñoäc ñoaùn, thì ngöôøi ta ñaõ khoâng kính troïng söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaêët ñeå luaät phaùp coâng chính cuûa söï cöùu chuoäc ñeå giaûi cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi loãi cuûa hoï, vaø ñaõ ban cho chuùng ta ôn phöôùc lôùn lao laø ñöôïc bao phuû trong tình yeâu cuûa Ngaøi. Moïi ngöôøi phaûi boû ñi söï coâng chính cuûa rieâng hoï tröôùc Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc theå hieän bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban söï coâng chính cuûa Ngaøi chæ cho nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm aáy. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng cho pheùp con ngöôøi töï cöùu hoï khoûi toäi loãi bôûi söï coâng chính cuûa rieâng hoï. Neáu khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì khoâng ai coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính naøy, ngay caû neáu hoï thöøa nhaän tin nôi Chuùa Jeâsus(Giaêng 3:1-8). 

Pheùp Baùp-tem maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän vaø huyeát maø Ngaøi ñaõ ñoå treân Thaäp töï giaù trôû neân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñoù laø taïi sao Chuùa Jeâsus trôû neân hoøn ñaù vaáp chaân cho nhöõng ngöôøi theo ñuoåi söï coâng chính cuûa rieâng hoï. Tuy nhieân, nhöõng tín ñoà trong Ñöùc Chuùa Jeâsus phaûi nhaän bieát vaø hieåu raèng khi hoï theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa hoï, laø hoï ñang chaø ñaïp söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng coù toäi nhaân naøo coù theå böôùc vaøo Coång Thieân ñaøng maø khoâng coù ñöùc tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus phaûi nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng ñaõ ñeán theá gian, laø Cöùu Chuùa cuûa moïi toäi nhaân vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï coâng chính. Chuùng ta phaûi thaät söï tin nôi söï coâng chính naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhö Chuùa Jeâsus ñaõ tha thöù toäi loãi cuûa chuùng ta baèng Lôøi cuûa Ngaøi bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Nhöõng tín ñoà trong Ñöùc Chuùa Jeâsus phaûi tin nôi pheùp Baùp-tem maø Ngaøi ñaõ nhaän töø Giaêng vaø huyeát Ngaøi treân Thaäp töï giaù laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù nhöõng ngöôøi tin nôi Nöôùc vaø Thaùnh linh môùi coù theå vaøo nöôùc Thieân ñaøng. 



Chuùng ta ñöôïc khaúng ñònh laø bò chia ra thaønh nhöõng keû bò ruûa saû vaø nhöõng keû ñöôïc thöông xoùt. 


Chuùa noùi raèng, “Ngöôøi naøo neáu ñöôïc caû thieân haï maø maát linh hoàn mình, thì coù ích gì? Vaäy thì ngöôøi laáy chi maø ñoåi linh hoàn mình laïi?” (Ma-thi-ô 16:26) Neáu moät ngöôøi saép bò maát söï soáng ñôøi ñôøi thì nhöõng söï ñaït ñöôïc treân theá gian naøy, khoâng caàn bieát nhöõng söï ñoù laø gì, ñeàu laø voâ ích. Noù khoâng coù ích gì caû cho duø ngöôøi ñoù coù ñaït ñöôïc theá giôùi hoaëc ngay caû toaøn vuõ truï, neáu ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Khoâng caàn bieát nhöõng hoïc thuyeát thaàn hoïc ñaõ ñöôïc thuyeát minh cao sieâu nhö theá naøo, nhöng chæ bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø Phuùc aâm laøm troïn söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì môùi coù theå nhaän ñöôïc vaø tin nôi söï coâng bình naøy. Nhöõng tín ñoà trong Ñöùc Chuùa Jeâsus coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi cuûa hoï chæ khi naøo hoï nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch tin nôi söï coâng chính ñoù. 


Ngaøy nay, thöôøng thaáy nhöõng tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi töï nhaän laø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñau khoå veà toäi loãi cuûa hoï trong moãi buoåi caàu nguyeän saùng sôùm. Hoï khoâng thaät söï tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi nhaän ra raèng nhöõng ñöùc tin bôûi nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi söï cöùu chuoäc trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng chæ laøm cho Ngaøi töùc giaän. Bôûi vì hoï choáng nghòch laïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï chæ coù theå nhö laø keû thuø cuûa Ngaøi

Giaêng 3:5 noùi vôùi chuùng ta raèng “Neáu moät ngöôøi chaúng nhôø Nöôùc vaø Thaùnh Linh maø sanh thì khoâng ñöôïc vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.” Ñaây laø taïi sao chuùng ta neân giaûi quyeát taát caû nhöõng vaán ñeà toäi loãi cuûa chuùng ta baèng caùch tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh trôû neân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, coù theå ban cho baïn söï tha thöù toäi loãi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Neáu baïn muoán coù ñöùc tin naøy ñeå ñöôïc xöng coâng chính trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì baïn phaûi ñi theo vaø tin nôi Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh chöùa trong söï coâng chính naøy. Baïn cuõng phaûi nhaän bieát raèng, ñeå cho taám loøng baïn ñöôïc ñaày daãy ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn caàn phaûi boû ñi söï coâng chính cuûa rieâng baïn. Ñieàu maø Phao-loâ noùi vôùi nhöõng ngöôøi Do thaùi vaø ngöôøi Ngoaïi bang laø hoï phaûi töø boû nhöõng theo ñuoåi söï coâng chính cuûa rieâng hoï neáu hoï muoán nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Aùp-ra-ham ngöôøi con trai nhö laø thaønh quaû ñöùc tin cuûa oâng ñaõ nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy ra trong Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Baát cöù ai tin nôi Lôøi cuûa söï coâng chính thì trôû neân moät ngöôøi coâng chính. Reâ-beâ-ca, vôï cuûa Y-saùc, ñaõ thuï thai ñoâi bôûi oâng, vaø ngay caû tröôùc khi hai ngöôøi con ñöôïc sanh ra, hoaëc trôû neân toát hay xaáu, baø ñöôïc baûo raèng “Ñöùa lôùn hôn seõ phuïc vuï ñöùa nhoû hôn.” Döïa vaøo caâu naøy, maø moät soá ngöôøi keát luaän raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi coâng bình, vaø ñaây laø moät söï keát luaän sai laàm. 

Ñoù laø bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieát tröôùc töông lai ñöùc tin cuûa Gia-coáp vaø EÂ-sau, ngay caû khi hoï vaãn coøn trong buïng cuûa Reâ-beâ-ca. Söï maàu nhieäm cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc giaáu trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Bôûi vì EÂ-sau laø moät ngöôøi khoe khoang nhöõng vieäc laønh cuûa oâng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thaáy oâng chaúng coù gì lieân quan ñeán söï coâng chính cuûa Ngaøi, vaø ñaây laø taïi sao Ngaøi gheùt oâng. Maët khaùc, Gia-coáp laø moät ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daønh taát caû söï vinh hieån cho Ngaøi; vì vaäy Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå laøm gì khaùc ngoaøi vieäc yeâu thöông oâng. 

Bôûi ñoù vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu Gia-coáp vaø gheùt EÂ-sau, laø chæ döïa treân neàn taûng cuûa leõ thaät. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù ñaùnh giaù cao nhöõng ngöôøi nhö EÂ-sau, laø nhöõng ngöôøi chæ khoe khoang quyeàn löïc cuûa hoï maø khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng Ngaøi vui loøng vaø yeâu nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp, laø nhöõng ngöôøi bieát söï yeáu ñuoái cuûa hoï vaø chæ tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Ngöôøi ta thöôøng hieåu laàm söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch hoûi raèng laøm sao Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå laøm moät vieäc nhö vaäy ñoái vôùi Y-saùc. Hoï nghó raèng neáu Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu nhöõng ngöôøi naøy maø gheùt nhöõng ngöôøi kia, thì chaéc phaûi coù ñieàu gì ñoù khoâng ñuùng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ngay caû hoï coù theå töø choái khoâng tin nôi Chuùa Jeâsus bôûi vì hoï nghó veà Ngaøi nhö moät Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coâng chính 


Nhöng laøm sao Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå laø khoâng coâng chính? Neáu ai ñoù nghó Ñöùc Chuùa Trôøi laø khoâng coâng chính, thì ñaây chæ laø moät phaûn aùnh söï thaät raèng hoï khoâng coù moät söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi toùm laïi caùch chính xaùc laø nhöõng ngöôøi naøy bôûi khoâng tin nôi söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi, bao boïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng söï coâng chính cuûa con ngöôøi hoï vaø ñieàu ñoù laø söï sai laàm nghieâm troïng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Moïi ngöôøi phaûi boû ñi söï coâng chính cuûa rieâng hoï tröôùc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin nôi Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Ñaây laø caùch duy nhaát ñeå tin nôi Lôøi cuûa söï cöùu chuoäc, laø Lôøi naøy chöùa ñöïng söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cho neân noùi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coâng baèng laø moät keát luaän bôûi töôûng töôïng cuûa baïn, baét nguoàn töø söï khoâng bieát cuûa baïn veà muïc ñích uyeân thaâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc ñaët ñeå trong chöông trình vaø söï ñònh tröôùc soá phaän cho chuùng ta cuûa Ngaøi. Chöông trình coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñeå baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi tröôùc chuùng ta. Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieát tröôùc ñöôïc töông lai cuûa Gia-coáp vaø EÂ-sau roài, neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù chöông trình theo söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø quyeát ñònh yeâu ngöôøi naøo tin. 


Chuùng ta caàn phaûi hieåu vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong chöông trình cuûa ngaøi. Giöõa Gia-coáp vaø EÂ-sau Ñöùc Chuùa Trôøi seõ keâu goïi ngöôøi naøo? Chuùa chuùng ta noùi raèng Ngaøi “khoâng phaûi ñeán ñeå goïi nhöõng ngöôøi coâng bình nhöng goïi nhöõng toäi nhaân.” Noùi caùch khaùc, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi nhöõng ngöôøi nhö Gia-coáp. Veà phaàn EÂ-sau, khoâng nhöõng oâng ñaõ khoâng ñaùp laïi tieáng goïi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø oâng coøn khoe khoang söï coâng chính cuûa rieâng oâng. Ñoù laø taïi sao EÂ-sau bò gheùt trong khi Gia-coáp trôû neân ngöôøi traû lôøi söï keâu goïi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Taát caû nhöõng leõ thaät Kinh thaùnh naøy phaûi ñöôïc hieâåu trong ñöùc tin, laø ñöùc tin bieát vaø tin nôi tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu moät ngöôøi coá gaéng giaûi ñaùp nhöõng vaán ñeà haéc buùa veà söï tieàn ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï khoâng hieåu bieát ñuùng ñaén veà tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì ngöôøi ñoù seõ bò rôi vaøo trong caïm baåy maø hoï ñaõ ñaët ra, daãn ñeán söï huûy dieät cuûa chính hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët söï tieàn ñònh ñeå toû ra tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi. Gia-coáp laø moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ nhaän ra nhöõng söï baát toaøn cuûa oâng vaø tin nôi Lôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu Gia-coáp trong khi Ngaøi gheùt EÂ-sau. Trong caùi nhìn coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, moïi ngöôøi ñaùng bò côn thaïnh noä cuûa Ngaøi, nhöng Ngaøi ban söï cöùu chuoäc cuûa Ngaøi cho chuùng ta, laø taát caû nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi ñöôïc maëc laáy söï thöông xoùt tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi khoâng khoe khoang söï coâng chính cuûa rieâng hoï, nhöng tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi nhö söï cöùu chuoäc cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi thöøa nhaän, “Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi. con ñaùng bò hình phaït nôi hoûa nguïc vì toäi loãi cuûa con, xin thöông xoùt treân con, vaø daïy con söï coâng chính cuûa Ngaøi.” 

Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï tha thöù toäi chæ cho nhöõng ngöôøi tin nôi tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi vaø ñaây laø chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta ñeå chuùng ta ñöôïc trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, ñieàu ñoù Ngaøi ñaõ toû ra cho chuùng ta roài. Baïn khoâng ñöôïc hieåu sai veà chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà vieäc yeâu Gia-coáp vaø gheùt EÂ-sau. Neáu bôûi baát cöù luùc naøo ñoù, baïn ñaõ hieåu khoâng ñuùng veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì ñaây laø thôøi giôø cho baïn ñeå taùi tin nôi tình yeâu coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Toâi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi coù theå hieåu ñuùng ñaén veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng coù theå tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch ñuùng ñaén. YÙù Chuùa ôû trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Nhöng chæ moät soá ít ngöôøi treân theá giôùi coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà chöông trình coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin nôi ñoù, nhöng nhieàu ngöôøi bò tai hoïa bôûi söï hieåu sai cuûa hoï veà Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ngöôøi naøy nghó raèng, bôûi vì Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt EÂ-sau, neân moät soá ngöôøi phaûi chòu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët ñeå bò gheùt caùch ñoäc ñoaùn bôûi Ngaøi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta khoâng phaûi laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi chuyeân quyeàn. Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät quan toøa ñuùng vaø coâng baèng trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán ban cho moãi ngöôøi vaø moïi ngöôøi trong chuùng ta tình yeâu vaø söï thöông xoùt coâng chính cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi muoán ban cho chuùng ta söï coâng chính cuûa Ngaøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø Ngaøi maëc cho nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi söï thöông xoùt vaø laøm cho hoï trôû neân con caùi Ngaøi. 

Leõ thaät naøy ñöôïc baøy toû trong Taân öôùc trong Ma-thi-ô 9:12-13 laø nôi Chuùa Jeâsus noùi. “Ñöùc Chuùa Jeâsus nghe ñieàu ñoù, beøn phaùn raèng: Chaúng phaûi laø ngöôøi khoûe maïnh caàn thaày thuoác ñaâu, song laø ngöôøi coù bònh. Haõy ñi, vaø hoïc cho bieát caâu naày nghóa laø gì: Ta muoán söï thöông xoùt, nhöng chaúng muoán cuûa leã. Vì ta ñeán ñaây khoâng phaûi ñeå keâu keû coâng bình, song keâu keû coù toäi.” Nhöõng ngöôøi maïnh khoûe thì khoâng caàn thaày thuoác maø hoï coøn nghó thaày thuoác thaät gaây phieàn haø. Cuõng nhö nhöõng ngöôøi khoâng nhaän ra taàm quan troïng cuûa thaày thuoác khi hoï khoûe maïnh, hoï khoâng nhaän ra taàm quan troïng cuûa vieäc nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng hoï baèng caùch tin nôi ñoù. Do khoâng bieát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi neân hoï theo ñuoåi söï coâng chính cuûa rieâng hoï. 

Nhöng nhöõng toäi nhaân phaûi töø boû söï coâng chính cuûa rieâng hoï vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù theå laø EÂ-sau hoaëc coù theå laø Gia-coáp tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn muoán laø ai? Phaàn thöôûng vaø hình phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tuøy thuoäc vaøo quyeát ñònh tin hay khoâng tin cuûa baïn vaøo söï cöùu chuoäc coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 



Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng heà sai


Moãi con ngöôøi laø moät sinh vaät ñaáu tranh ñeå phuø hôïp vôùi thieân nhieân. Moät soá hoï coù theå laø nhöõng ngöôøi khoân ngoan vaø thaønh coâng ôû möùc ñoä cao vaø moät soá coù theå laøm nhieàu ñieàu laønh cho ngöôøi khaùc. Nhöng khoâng hieåu vaø coù ñöùc tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï seõ khoâng coù ñöôïc söï chaáp nhaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moãi ngöôøi chuùng ta, baïn vaø toâi, ngay caû nhöõng ngöôøi Do thaùi ñeàu ñaùng bò keát aùn nôi hoaû nguïc tröôùc maëït Ñöùc Chuùa Trôøi. Baát chaáp ñieàu naøy, chuùng ta ñaõ ñöôïc xöng coâng bình, khoâng phaûi bôûi nhöõng noå löïc, vieäc laøm hay söùc maïnh cuûa chuùng ta, nhöng chæ bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi söï raát coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi caùch coâng baèng vaø chính ñaùng, taát caû nhöõng ngöôøi tin nôi ñieàu ñoù coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi taát caû toäi loãi cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi baát coâng, nhö baïn ñaõ coù theå nghó veà Ngaøi. 

Moät ngöôøi coù nhaän ñöôïc ôn phöôùc cöùu chuoäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng tuøy thuoäc vaøo hoï coù quyeát ñònh nhaän hay töø choái ñieàu ñoù. Ñoù laø taïi sao moät soá ngöôøi ñaõ trôû neân nhöõng keû ôû trong söï ruûa saû trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì ñöôïc trôû neân nhöõng keû ôû trong söï thöông xoùt. Ñeå noùi moät caùch khaùc thì Gia-coáp trôû thaønh ngöôøi ôû trong söï thöông xoùt, trong khi EÂ-sau keát thuùc nhö moät keû ôû trong söï ruûa saû.

Nhöng moät vaøi nhaø thaàn hoïc vaø nhöõng ngöôøi khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh thöôøng phæ baùng Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï noùi, “Xem ñoù! Chaúng phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng laøm cho Pha-ra-oân nhö moät keû ôû trong söï ruûa saû sao? Haõy nhìn Gia-coáp vaø EÂ-sau! Nhìn Reâ-beâ-ca ñi! Haõy nhìn nhöõng gì ngöôøi thôï goám ñaõ laøm! Chaúng phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho ai ñoù laø keû ñaùng kính ngay töø luùc ban ñaàu sao? Ñaây chæ coù theå laø ñònh meänh!” Laäp luaän cuûa hoï thì nhö sau ñaây: moät soá ngöôøi ñaõ ñöôïc choïn trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngay caû tröôùc khi hoï sanh ra; vaø nhöõng ngöôøi naøy laø ngöôøi ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc soá phaän vaø ñöôïc choïn ñeå maëc laáy tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø taát caû ñöôïc trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì bò ñi ñeán hoûa nguïc. Ñaây laø söï choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bò coâng kích bieát bao nhieâu. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï coâng chính cuûa Ngaøi cho moïi ngöôøi vaø Ngaøi choïn nhöõng ngöôøi tin nôi ñoù caùch coâng baèng. 

Chuùng ta trôû neân coâng bình bôûi vì tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, noùi toùm laïi khi maø chöa tieán ñeán ñieàu naøy chuùng ta chöa laø daân söï cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå chaáp nhaän ñöùc tin cuûa chuùng ta bôûi vì chuùng ta trôû ñöôïc coâng chính bôûi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh qua Lôøi Ngaøi. Ñaây laø leõ thaät cuûa Phuùc aâm ñaõ baøy toû quyeàn naêng tuyeät vôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Ñaàu tieân, chuùng ta khoâng coù Ñöùc Chuùa Trôøi trong chuùng ta, chuùng ta chöa ñöôïc bieát Ngaøi, vaø chuùng ta laø toäi nhaân, nhöng bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ñöôïc trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng phaûi laø moät Phuùc aâm chöa ñaày ñuû, nhöng laø moät Phuùc aâm ñaày ñuû vaø hoaøn haûo. Chuùng ta neân ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ ban cho chuùng ta leõ thaät maø bôûi ñoù chuùng ta coù theå coù ñöôïc söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Cuoäc soáng cuûa chuùng ta coù theå coù ñaày nhöõng khoù khaên, nhöng chuùng ta khoâng ñöôïc queân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ daïy cho chuùng ta söï vó ñaïi cuûa quyeàn naêng Ngaøi. Moät ngöôøi haïnh phuùc nhaát trong caû vuõ truï naøy laø moät ngöôøi hieåu bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha cuûa söï thöông xoùt. Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi thaùnh cuûa chuùng ta. Ngaøi ñaõ ñaët ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong taâm hoàn cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta ñöôïc laøm con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän phöôùc haïnh vaø aân ñieån cuûa Ngaøi bôûi söï hieåu bieát vaø tin caäy vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi.

Nhöng nhieàu ngöôøi vaãn khoâng thanh thaûn bôûi nhöõng coá gaéng cuûa hoï ñeå laøm nhöõng vieäc laønh. Daâng tieàn, töï nguyeän laøm coâng vieäc nhaø thôø, cho nhöõng soá tieàn lôùn vaøo vieäc töø thieän ñeå caïnh tranh vôùi nhöõng ngöôøi khaùc – baïn coù theå nghó ñaây laø nhöõng vieäc laønh, nhöng chæ nhöõng ñieàu ñoù khoâng thì khoâng theå vaø seõ khoâng cöùu ñöôïc baïn. Chæ noå löïc trong nhöõng coâng vieäc naøy thoâi thì khoâng phaûi laø moät söï bieåu hieän ñöùc tin cuûa baïn trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng noù chæ laø moät söï bieåu hieän raèng baïn ñang ñeo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa baïn. Nhöõng ngöôøi bò lo laéng vôùi nhöõng coá gaéng xaùc thòt cuûa hoï laø ñang choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø nhöõng ngöôøi khoâng bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi bò lo laéng vôùi nhöõng vieäc thuoäc veà xaùc thòt naøy. 


Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñöôïc ban cho nhöõng ngöôøi theo ñuoåi noù, nhöng chæ cho nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï coâng chính naøy chæ coù theå ñöôïc nhaän laáy bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi nhaân töø cuûa chuùng ta. Noù khoâng phaûi bôûi nhöõng coâng vieäc cuûa chuùng ta maø chuùng ta ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu, nhöng bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi ñeå chuùng ta nhaän ñöôïc tình yeâu nhaân töø cuûa Ngaøi. Ñaây laø taïi sao ñöùc tin thaät tuøy thuoäc hoaøn toaøn vaøo chuùng ta coù bieát vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng. 

Chaúng phaûi chuùng ta laø nhöõng ngöôøi khoâng ra chi luùc ban ñaàu sao? Vaø baây giôø chaúng phaûi chuùng ta, bôûi ñöùc tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc trôû neân thaät cao quyù sao? Chuùng ta coù theå gìn giöõ ñöùc tin cuûa chuùng ta cho ñeán cuoái cuøng baèng caùch tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töï haøo trong söï thaät raèng chuùng ta baây giôø ñaõ ñöôïc trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Coù nhieàu ngöôøi treân theá giôùi laø nhöõng ngöôøi laøm ñieàu aùc vaø noùi laø khoâng coù Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi coù loøng thöông xoùt treân chuùng ta bôûi vì chuùng ta tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta thaät söï ñöôïc cao quyù tröôùc maét Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chuùng ta xöùng ñaùng töï haøo trong Ngaøi. Chuùng ta coù theå ñoái dieän vôùi nhöõng söï thöû thaùch vaø baét bôù trong khi soáng treân theá gian naøy, nhöng chuùng ta hoaøn toaøn giaøu coù vaø vui veû veà thuoäc linh. Chuùng ta phaûi hoaøn toaøn ñi theo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ngôïi khen Chuùa Jeâsus. 

Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho taát caû nhöõng toäi nhaân trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, voâ toäi, coâng bình vaø hoaøn haûo tröôùc maët Ngaøi. Chuùng ta phaûi nhaän ra raèng nhôø ai maø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hình thaønh. Söï coâng chính naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tieáp nhaän nhöõng söï baát toaøn cuûa chuùng ta vaø taåy saïch nhöõng söï vi phaïm toäi loãi cuûa chuùng ta. Baïn coù tin leõ thaät naøy hay khoâng laø hoaøn toaøn tuøy ôû nôi baïn. Baïn ñaõ hoaøn toaøn ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa baïn bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy thì, baïn seõ laøm gì? Baïn coù seõ quyeát ñònh tin nôi söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngay baây giôø khoâng hay seõ hoaõn laïi vaøo ngaøy mai? 


Nguyeän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû vôùi baïn.