Sermons

【Chapter 10-1】 Giôùi Thieäu Chöông 10Coù phaûi coù nhöõng ngöôøi trong khi theo ñuoåi söï coâng bình rieâng cuûa hoï, khoâng tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng? Kinh thaùnh noùi raèng nhöõng ngöôøi ñoù, bôûi khoâng tin söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng thay vaøo ñoù laø theo ñuoåi söï coâng bình cuûa rieâng hoï, laø nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi naøy seõ laøm gì? 

Phaûi chaêng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döï ñònh ban cho taát caû loaøi ngöôøi söï cöùu roãi cuûa Ngaøi, laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñaõ ban Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ thoâng qua ngöôøi Do thaùi khoâng? Dó nhieân laø nhö vaäy! Ñöùc Chuùa Trôøi raát thaät loøng muoán cöùu moïi toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï vì theá Ngaøi ñaõ ñeán theá gian naøy, chòu ñoùng ñinh treân Thaäp töï giaù vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. Noùi caùch khaùc, Ngaøi ñaõ ñeán, ñeå cöùu taát caû nhöõng ngöôøi tin Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Cha ñaõ sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeán cho ngöôøi Do thaùi ñeå cöùu hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï, nhöng daân Do thaùi ñaõ khoâng nhaän Chuùa Jeâsus. Thay vaøo ñoù hoï bò aùm aûnh vôùi vieäc ñeo ñuoåi söï coâng bình rieângï. Ngay caû ñeán ngaøy nay, hoï vaãn khoâng chòu tieáp nhaän Chuùa Jeâsus laø Ñaáng Meâ-si cuûa daân toäc hoï vaø laø Ñaáng Cöùu roãi cuûa linh hoàn hoï. 


Phao-loâ noùi raèng coù nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán, vaø qua hoï Phuùc aâm toát ñeïp ñöôïc rao truyeàn. Phuùc aâm nghe töø nhöõng ñaày tôù maø Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán laø Phuùc aâm coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn khoâng theå boû lôõ cô hoäi naøy. Chæ bôûi nghe Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy, ñöôïc giaûng daïy bôûi nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng bình cuûa Ngaøi, thì baïn môùi coù theå tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho baïn söï tha thöù toäi loãi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi.

Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø tin töùc toát nhaát vaø ñeïp nhaát treân theá giôùi. Chính tin töùc toát ñeïp nhaát naøy ñaõ cöùu toäi nhaân ra khoûi toäi loãi cuûa hoï. Tin töùc toát ñeïp naøy laøm ñaày linh hoàn cuûa ngöôøi ta bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø thöùc aên thaät cho linh hoàn. 

Trong Phuùc aâm toát ñeïp cuûa söï cöùu roãi ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø söùc maïnh ñeå tha thöù toäi loãi cuûa moïi ngöôøi. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh coù quyeàn naêng phöôùc laønh ñeå cho chuùng ta bình an trong taâm trí bôûi söï tha thöù toäi loãi cuûa chuùng ta. 


Do taäp trung vaøo luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, daân Do thaùi ñaõ baän roän theo ñuoåi söï coâng bình rieâng cuûa hoï. Bôûi vì hoï nghó raèng söï coâng bình cuûa hoï dö daät bôûi vieäc hoï tuaân theo luaät phaùp, neân hoï ñaõ khoâng nhaän Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Hoï ñaõ quaù haêm hôû theo ñuoåi nhöõng vieäc laøm cuûa luaät phaùp trong khi ngay caû hoï khoâng chaáp nhaän söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï ñaõ thaát baïi trong vieäc nhaän Chuùa laø Cöùu Chuùa cuûa ho, ngay caû hieän nay vaãn coá gaéng theo ñuoåi söï coâng bình. 

Phaûi chaêng Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng daân Do thaùi choáng nghòch laïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå thieát laäp söï coâng chính cuûa rieâng hoï khoâng? Ñeà caäp ñeán daân Do thaùi laø nhöõng ngöôøi bò aùm aûnh vôùi luaät phaùp, Phao – loâ ñaõ khieån traùch ñöùc tin cuûa hoï, “Ñaáng Christ laø söï cuoái cuøng cuûa luaät phaùp, ñaëng xöng moïi keû tin laø coâng bình” (Roâ-ma 10:4). 

Moät nieàm tin toân troïng luaät phaùp quaù möùc ñeán noãi theo ñuoåi söï coâng chính cuûa rieâng hoï laø moät ñöùc tin khoâng ñuùng tröôùc maêët Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong khi daân Do thaùi lo laéng chæ vôùi vieäc tuaân theo luaät phaùp cuûa thôøi Cöïu Öôùc, hoï thaát baïi trong vieäc nhaän bieát Ñöùc Chuùa Jeâsus, vaø thay vì ñoù hoï ñaõ choáng nghòch laïi Ngaøi, laø ngöôøi ñaõ trôû neân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Vì hoï haêng haùi khoe khoang raèng hoï laø nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn, Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï, vaø hoï laø nhöõng ngöôøi tuaân theo noù, neân daân Do thaùi ñaõ keát thuùc nhö moät quoác gia choáng nghòch laïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù bò aùm aûnh vôùi söï thieát laäp söï coâng chính cuûa rieâng baïn khoâng? 


Vaán ñeà veà loøng nhieät thaønh cuûa daân Do thaùi nôi luaät phaùp laø hoï ñaët nhöõng söï say meâ cuûa hoï trong vieäc thieát laäp söï coâng chính cuûa rieâng hoï. Vì söï coâng chính rieâng cuûa hoï, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc thieát laäp bôûi Chuùa cuûa chuùng ta bò hoaøn toaøn lôø ñi. 

Keát quaû cuûa nhöõng nieàm tin toân troïng luaät phaùp cuûa ngöôøi Y-sô-ra-eân laø choáng nghòch laïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; vì vaäy hoï vaãn khoâng theå nhaän ra söï taøn phaù khoâng theå thay ñoåi ñöôïc bôûi haäu quaû cuûa vieäc laøm cuûa hoï. Ñieàu toát laønh vaø lôïi ích naøo ñaõ ñem laïi cho hoï khi hoï theo ñuoåi coâng vieäc laøm theo Luaät phaùp? Loøng soát saéng cuûa hoï khi theo ñuoåi lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö theá chæ laøm ngaên trôû hoï nhaän bieát vaø tin caäy vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät laàn nöõa chuùng ta phaûi nhaän ra raèng “loøng soát saéng” cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà luaät phaùp cuoái cuøng seõ chæ daãn hoï ñeán vieäc choáng nghòch laïi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta laø nhöõng ngöôøi tin caùch roõ raøng raèng Chuùa Jeâsus trôû neân söï cuoái cuøng cuûa luaät phaùp cho söï coâng chính. Chuùa cuûa chuùng ta hoaøn taát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi vaø ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù, taát caû ñieàu ñoù laø ñeå taåy saïch toäi loãi cuûa caû ngöôøi Do thaùi laãn ngöôøi Ngoaïi bang. Nhö vaäy, Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chöù khoâng phaûi luaät phaùp, ñaõ trôû neân moät oác ñaûo treân sa maïc cho nhöõng toäi nhaân. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñaõ xoùa saïch toäi loãi cuûa chuùng ta vaø chu caáp cho chuùng ta söï thöøa nhaän thaät. Coøn coù caùch naøo khaùc ngoaøi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh coù theå laøm cho taát caû toäi nhaân treân theá gian tìm thaáy söï thöøa nhaän thaät trong loøng cuûa hoï khoâng?

Trong saùch Roâ-ma, Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta raèng thieát laäp söï coâng chính cuûa rieâng mình maø khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät troïng toäi. Phuùc aâm naøo coù theå laø moät Phuùc aâm toát ñeïp cho chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang? Ñoù laø Phuùc aâm ñaõ noùi cho chuùng ta raèng Chuùa Jeâsus cuûa chuùng ta ñaõ gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi.


Phuùc aâm naøy laø Phuùc aâm thaät ñaõ ñöôïc ghi laïi trong Ma-thi-ô 3:13-17, laø Phuùc aâm laøm chöùng cho vieäc Chuùa Jeâsus gaùnh laáy taát caû toâò loãi cuûa theá gian: “Khi aáy, Ñöùc Chuùa Jeâsus töø xöù Ga-li-leâ ñeán cuøng Giaêng taïi soâng Gioâ-ñanh, ñaëng chòu ngöôøi laøm pheùp baùp-tem. Song Giaêng töø choái maø raèng: Chính toâi caàn phaûi chòu Ngaøi laøm pheùp baùp-tem, maø Ngaøi laïi trôû ñeán cuøng toâi sao! Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng bình nhö vaäy. Giaêng beøn vaâng lôøi Ngaøi. Vöøa khi chòu pheùp baùp-tem roài, Ñöùc Chuùa Jeâsus ra khoûi nöôùc; boãng chuùc caùc töøng trôøi môû ra, Ngaøi thaáy Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï xuoáng nhö chim boø caâu, ñaäu treân Ngaøi. Töùc thì coù tieáng töø treân trôøi phaùn raèng: Naày laø Con yeâu daáu cuûa ta, ñeïp loøng ta moïi ñaøng.” Ñoù laø caùch maø Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh laáy toäi loãi cuûa caû theá gian treân mình Ngaøi bôûi pheùp Baùp tem cuûa Giaêng. 

Phao-loâ quôû traùch nhöõng ngöôøi theo luaät phaùp, laø nhöõng ngöôøi khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch hoûi. “Ai seõ ñöôïc vaøo Thieân ñaøng? (Aáy laø ñeå ñem Ñaáng Christ xuoáng).” Noùi moät caùch khaùc, caâu hoûi naøy laø, “Ai coù theå ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi chæ tuaân theo luaät phaùp?” YÙ cuûa Phao-loâ trong caâu hoûi naøy laø ñeå nhaán maïnh raèng tuaân theo luaät phaùp seõ khoâng bao giôø ñem ñeán söï giaûi cöùu khoûi toäi loãi. Noùi caùch khaùc thì oâng ñang noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta chaüng coù theå laøm gì ñeå giaûi thoaùt chuùng ta khoûi toäi loãi. 

Phao-loâ thöôøng ñeà caäp ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong nhöõng thö tín cuûa oâng. Caâu traû lôøi cuûa Phao-loâ veà nieàm tin thaät ñöôïc tìm thaáy trong Roâ-ma 10:10, cheùp raèng, “vì tin bôûi trong loøng maø ñöôïc söï coâng bình, coøn bôûi mieäng laøm chöùng maø ñöôïc söï cöùu roãi.” Phuùc aâm ñöôïc giaûng daïy bôûi Phao-loâ laø Phuùc aâm ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch tin nôi pheùp baùp tem cuûa Chuùa chuùng ta vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, qua ñoù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû. Chuùng ta phaûi tin raèng Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø qua ñoù Ngaøi ban cho nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm naøy moät söï bình yeân thaät trong taâm hoàn. Ñöùc tin thaät ñeán töø vieäc nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Phao-loâ ñaõ noùi gì vôùi chuùng ta veà ñöùc tin thaät? Trong Roâ-ma 10:17 coù cheùp raèng, “Nhö vaäy, ñöùc tin ñeán bôûi söï ngöôøi ta nghe, maø ngöôøi ta nghe, laø khi lôøi cuûa Ñaáng Christ ñöôïc rao giaûng.” Noùi caùch khaùc, ñöùc tin thaät ñeán khi chuùng ta nghe Phuùc aâm töø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi noùi qua nhöõng ngöôøi ñoù, giaûng daïy Lôøi cuûa Ngaøi. 

Söï chaéc chaén trong ñöùc tin thaät cuûa chuùng ta ñeán bôûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì theá ñeå trôû thaønh ngöôøi coù ñöùc tin thaät, chuùng ta phaûi nghe vaø tin nôi Lôøi cuûa Ngaøi. Chæ bôûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta môùi coù theå coù ñöùc tin thaät vaø chæ bôûi ñieàu naøy ñöùc tin cuûa chuùng ta môùi coù theå vöõng vaøng. Ñoù laø taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi, laø nhöõng ngöôøi rao giaûng söï coâng chính cuûa Ngaøi, ñeán vôùi chuùng ta. 

Khi chuùng ta tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho con ngöôøi, thì chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi vaø ñöôïc bình yeân trong taâm hoàn. Giaûi cöùu khoûi toäi loãi chæ coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caùch tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø töø ñoù chuùng ta seõ tìm thaáy söï bình yeân trong taâm trí.

Chaúng phaûi chuùng ta ñaõ ñöôïc noùi raèng söï coâng chính cuûa Chuùa seõ lau ñi nöôùc maét cuûa chuùng ta vaø giaûi cöùu chuùng ta khoûi taát caû nhöõng ñau ñôùn vaø buoàn thaûm sao? Dó nhieân laø chuùng ta ñaõ ñöôïc bieát. Bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, taát caû nhöõng ñau ñôùn cuûa chuùng ta seõ ñöôïc caát khoûi. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø tin töùc toát ñeïp nhaát treân theá giôùi vaø laø Phuùc aâm laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Chuùa chuùng ta, laø Ñaáng laøm troïn söï coâng chính cuûa Ngaøi ñeán cho daân Do thaùi, nhöng bôûi vì ñeo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa hoï maø daân Do thaùi ñaõ töø choái quay trôû laïi vôùi Ngaøi. Vaäy thì, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm gì? Ñeå laøm cho hoï trôû neân ganh tò, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban Phuùc aâm, laø Phuùc aâm laøm troïn söï coâng chính cuûa Ngaøi cho nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang laø nhöõng ngöôøi tin Ngaøi. Vaäy thì, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù cho pheùp nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang coù cô hoäi tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng? Quaû thaät, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï cô hoäi ñeå tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, ngay caû hoï chöa bao giôø tìm kieám Ngaøi hay keâu caàu Ngaøi, vaø thôø phöôïng Ngaøi ít hôn ngöôøi Do thaùi nhieàu. 

Ñoù laø taïi sao ngöôøi Ngoaïi bang coù theå trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi tin töùc toát laønh, laø tin töùc laøm troïn söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñoù cuõng laø lyù do taïi sao Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc baøy toû vaø vinh hieån beân ngoaøi nöôùc Y-sô-ra-eân. 


Ñaõ coù bao nhieâu ngöôøi taï ôn Chuùa vì ñaõ ban cho chuùng ta Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùa chuùng ta ñaõ gaùnh laáy toäi loãi cuûa theá gian bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöng, vaãn coù quaù nhieàu Cô Ñoác Nhaân khoâng tin nôi leõ thaät naøy. Vaäy thì, coù söï coâng chính naøo khaùc cho chuùng ta ñeå chuùng ta coù theå ñeán tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng? Khoâng, chuùng ta khoâng coù! Neáu vaäy taïi sao chuùng ta laïi khoâng tin? Coù phaûi bôûi vì chuùng ta khoâng bieát Phuùc aâm naøo laø Phuùc aâm laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Ai khoâng nhaän Phuùc aâm naøy laø ngöôøi ngu daïi! 

Chuùng ta cuõng vaäy, laø loaïi ngöôøi theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta, nhö nhöõng ngöôøi Do thaùi ñaõ laøm, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta baèng caùch ban cho chuùng ta Phuùc aâm toát laønh naøy. Chuùng ta taï ôn Chuùa vì Ngaøi ñaõ ban Phuùc aâm cho chuùng ta, laø Phuùc aâm laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöøng noùi raèng, “Ai seõ leân treân Thieân ñaøng?” 


Caâu 6 noùi raèng, “Nhöng söï coâng bình ñeán bôûi ñöùc tin thì noùi nhö vaày, “Chôù noùi trong loøng ngöôi raèng, “Ai seõ leân treân trôøi?” (Aáy laø ñeå ñem Ñaáng Christ xuoáng)” Caû söï mua chuoäc laãn söï phuïc vuï Phuùc aâm thaät cuûa chuùng ta chæ coù theå laøm ñöôïc bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, chöù khoâng phaûi do nhöõng vieäc laøm cuûa chuùng ta. Neáu khoâng vì ñöùc tin cuûa chuùng ta trong leõ thaät, laø leõ thaät laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta ñaõ chaüng laø gì maø chæ laø nhöõng toäi nhaân, nhö nhöõng ngöôøi theo luaät phaùp ñeo ñuoåi söï coâng bình cuûa rieâng hoï, chæ laøm phieàn Ñöùc Chuùa Trôøi maø thoâi. 

Cuõng gioáng nhö söï cöùu roãi cuûa chuùng ta ñeán bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta cuõng coù theå soáng cho Chuùa chuùng ta baèng caùch coù ñöùc tin nôi söï coâng chính naøy. Söùc maïnh ñeå chuùng ta ñieàu khieån cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñeán töø ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng nhö söï hieåu bieát cuûa chuùng ta veà söï coâng chính naøy phaùt sinh do bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 


Coù leõ thaät naøo khaùc hôn ngoaøi leõ thaät cuûa söï coâng chính maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho ñeå ngöôøi ta ñöôïc mua chuoäc khoâng? Khoâng. Baûn chaát cuûa ñaïo Cô Ñoác laø taäp trung vaøo ñöùc tin, vaø ñoù khoâng phaûi laø söï phoùng ñaïi khi noùi raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø taát caû cho ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi ñöôïc xöng coâng bình coù theå soáng vaø giaûng daïy Phuùc aâm bôûi ñöùc tin cuûa hoï nôi söï coâng chính naøy. Vaäy thì, coù phaûi nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng gaëp phaûi khoù khaên khoâng? Vaâng! Nhöng bôûi ñöùc tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï coù theå vöôït qua ñöôïc nhöõng khoù khaên, khi hoï tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giaûi quyeát nhöõng khoù khaên cho hoï. Ñöùc tin nhö vaäy baét nguoàn töø ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Coøn caùc loaïi ñöùc tin khaùc khoâng coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì sao? Coù phaûi taát caû ñeàu laø ñöùc tin sai laïc, döïa treân nhöõng vieäc laøm cuûa con ngöôøi khoâng? Ñuùng nhö vaäy. Ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus, maø khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì khoâng phaûi laø ñöùc tin thaät. 

Coù theå naøo baïn vaø toâi ñöôïc mua chuoäc khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta maø tröôùc tieân khoâng caàn tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Chuùng ta coù theå naøo soáng bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng coù nieàm tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi khoâng? Caû hai ñeàu khoâng theå. Söùc maïnh cuûa ngöôøi coâng chính ñeå phuïc söï Chuùa ñeán töø quyeàn naêng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, ñöôïc ban cho hoï nhö moät moùn quaø vì nieàm tin cuûa hoï nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù theå naøo soáng trong theá gian naøy chæ vôùi söùc maïnh cuûa rieâng baïn vaø nhöõng cuûa caûi ñôøi naøy khoâng? Baïn coù theå naøo thaät tìm thaáy söï bình an trong taâm trí vôùi nhöõng thöù naøy khoâng? 

Chuùng ta coù theå phuïc söï Phuùc aâm trong söï bình an bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi phuïc söï Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh coù ñöùc tin, cam ñaûm, söùc maïnh vaø bình an. Nhöõng ngöôøi coâng chính maø khoâng phuïc söï Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì khoâng coù bình an laãn can ñaûm. Taâm trí cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính caàn coù bình an khoâng? Caàn. Hoï caàn bình an khoâng chæ ñeå rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhöng cuõng ñeå soáng moät cuoäc soáng phong phuù nhaát. 


Taâm trí baïn coù bình an khoâng? Neáu baïn ñaõ chæ soáng cho rieâng baûn thaân baïn, thì khoâng coù lyù do naøo ñeå söï bình an lôùn leân trong baïn. Taïi sao baïn caàn theâm bình an hay ñöùc tin khi baïn chæ caàn nhöõng nhu caàu thuoäc theå ñeå soáng trong thuoäc theå? Nhöng neáu baïn phuïc söï Ñöùc Chuùa Trôøi, thì söï bình an trong taâm trí baïn caàn phaûi phaùt trieån. Ñeå phuïc söï Phuùc aâm ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöùc tin vaø bình an cuûa baïn caàn phaûi vaø seõ phaûi lôùn leân. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù nhieäm vuï rao giaûng söï bình an cuûa hoï cho toaøn theá giôùi. Bôûi vì ñaây khoâng phaûi laø moät vaán ñeà chæ lieân quan ñeán töøng caù nhaân, nhöng laø söï caàn thieát ñeå rao giaûng ra söï bình an trong taâm trí ñöôïc ban cho bôûi Chuùa Jeâsus Christ cho moïi ngöôøi, chuùng ta caàn phaûi rao giaûng Phuùc aâm coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho caû theá giôùi. Söï bình an cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn caàn thieát cho nhöõng ngöôøi khaùc cuõng nhö cho chuùng ta. Chuùng ta caàn theâm nhöõng yeâu caàu töø Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc coá gaèng rao giaûng söï bình an naøy cho nhöõng ngöôøi khaùc. Khi chuùng ta soáng ñeå rao giaûng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì söï bình an trong taâm trí chuùng ta seõ lôùn leân, vaø chuùng ta seõ tìm thaáy muïc ñích roõ raøng vaø quyù baùu cuûa cuoäc soáng chuùng ta. 

Neáu baïn muoán ñöôïc bieát veà söï bình an thaät maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, thì baïn caàn phaûi bieát vaø tin nôi Phuùc aâm ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ngaøi. Baïn caàn phaûi töï kinh nghieäm söï bình an trong taâm trí maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saém saün cho baïn. 

Baïn ñaõ phuïc söï Ñöùc Chuùa Trôøi trong thôøi gian qua, nhöng baïn caàn tieáp tuïc phuïc söï Ngaøi, cho ñeán khi baïn ñöôïc goïi ñeán söï hieän dieän cuûa Ngaøi, ñeå vì ñoù maø nhöõng ngöôøi khaùc coù theå chia xeû söï bình an cuûa baïn. Khi baïn ñaït ñeán söï bình an bôûi ñöùc tin cuûa baïn trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì nhöõng tín ñoà laø nhöõng ngöôøi ñang ñi theo daáu chaân baïn ñaõ ñöôïc mua chuoäc cuõng coù theå soáng cho söï bình an cuûa nhöõng ngöôøi khaùc. 

Nhöõng ngöôøi coøn non treû trong ñöùc tin laø nhöõng tín ñoà môùi trong lónh vöïc ñöùc tin, vaø coù giôùi haïn trong khaû naêng cuûa hoï ñeå hieåu veà ñöùc tin. Nhöng khi chuùng ta soáng bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta, nhöõng ngöôøi phía sau chuùng ta seõ chaéc chaén hieåu ñöôïc söï cöùu chuoäc ñem laïi söï bình an nhö theá naøo trong cuoäc soáng cuûa hoï baèng caùch ñi theo daáu chaân ñöùc tin cuûa chuùng ta, maëc duø coù theå phaûi maát moät thôøi gian. 


Baïn coù thaáy raèng thaät khoù khaên ñeå daïy cho nhöõng ngöôøi ôû döôùi söï höôùng daãn cuûa baïn phaûi soáng bôûi ñöùc tin nhö theá naøo khoâng? Daïy doå moät cuoäc ñôøi nhö vaäy khoâng phaûi ñaït ñöôïc trong moät sôùm moät chieàu. Noù coù theå maát moät thôøi gian raát daøi tröôùc khi baïn coù theå daãn hoï ñaït ñeán ñöùc tin caàn thieát cho vieäc soáng trong söï bình an. Nhöng theo thôøi gian, nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu chuoäc bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ hoïc ñeå soáng trong bình an nhö ngöôøi cuûa ñöùc tin, cuõng gioáng nhö nhöõng ngöôøi tín ñoà phuïc söï Ñöùc Chuùa Trôøi khi xöa ñaõ tìm thaáy bình yeân trong taâm trí töø nôi Ngaøi, bôûi hoïc töø nhöõng ngöôøi ñi tröôùc chuùng ta. 

Baïn vaø toâi, chuùng ta phaûi hoaøn toaøn soáng bôûi ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi coâng bình phaûi soáng bôûi ñöùc tin trong Ngoâi Lôøi. Caû cuoäc soáng hieän taïi laãn töông lai cuûa chuùng ta phaûi kieân quyeát ñaët trong ñöùc tin. Kinh thaùnh hoûi chuùng ta raèng: “Vaø laøm theá naøo hoï coù theå nghe maø khoâng coù ngöôøi giaûng daïy?” Bôûi vì chuùng ta tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân chuùng ta phaûi giaûng daïy Phuùc aâm cho theá giôùi. Bôûi ñöùc tin, chuùng ta coù theå chòu ñöïng nhöõng söï thaùch thöùc maø chuùng ta coù theå gaëp phaûi trong khi rao giaûng Phuùc aâm. 

Cuoäc soáng cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính maø khoâng soáng bôûi ñöùc tin laø nhöõng ngöôøi ñaõ maát ñi bình yeân trong taâm trí hoï. Bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho con ngöôøi ñaït ñeán söï bình an trong taâm trí cuûa hoï. Khi chuùng ta tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi trong moïi vieäc, thì chuùng ta seõ ñöôïc ban cho söï bình an. 

Baïn phaûi ñöùng vöõng trong söï bình an vaø ñöùc tin cuûa baïn bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn cuõng phaûi ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi, vì Chuùa ñaõ cho baïn soáng bôûi bình an vaø söï giaûi cöùu coâng chính cuûa Ngaøi. Nguyeän baïn soáng trong söï giaûng daïy Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vôùi ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ ban cho baïn söï bình an. 


Chuùng ta ñaõ töøng hoïc trong saùch Roâ-ma veà söï coâng chính troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö theá naøo roài phaûi khoâng? Saùch Roâ-ma giaûi thích caùch chi tieát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta ñeà caäp ôû ñaây khoâng phaûi laø söï coâng chính bôûi con ngöôøi laøm ra, nhöng laø do Ñöùc Chuùa Trôøi, chæ mình Ngaøi maø thoâi. 

Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø toaøn veïn vaø ñuû ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Baèng caùch gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian qua pheùp baùp tem cuûa Ngaøi, Chuùa Jeâsus ñaõ giaûi quyeát taát caû toäi loãi trong söï hoaøn haûo. Bôûi ñoù chuùng ta coù theå tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø ñuùng vôùi söï thaät raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø toaøn veïn. Vì söï coâng chính naøy hoaøn toaøn cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta, neân ñoù laø söï chaéc chaén caàn thieát cho chuùng ta ñeå tin nôi Phuùc aâm ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta coù theå soáng moät cuoäc soáng caûm phuïc, taï ôn vaø ca ngôïi. Ngöôøi ta coù theå ôû trong söï thieâng lieâng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Bôûi tin nôi söï coâng chính naøy, taâm trí chuùng ta ñöôïc thanh saïch, chuùng ta coù theå ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta coù theå soáng cho söï vinh hieån cuûa Ngaøi. 

Neáu söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng toaøn veïn, thì chuùng ta ñaõ khoâng ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Cho duø nguyeân toäi cuûa chuùng ta coù theå ñöôïc tha bôûi tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng chuùng ta phaûi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy cho nhöõng toäi loãi chuùng ta phaïm haèng ngaøy. 

Nhöng sau khi chuùng ta ñöôïc mua chuoäc bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baøy toû trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì chuùng ta coù theå nhaän bieát raèng söï coâng chính naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø tuyeät ñoái. Ñoù laø taïi sao toâi ñaõ thaáy khoan khoaùi voâ cuøng vì söï coâng chính thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì ñaùng tin vaø toaøn veïn ñeán ñôøi ñôøi. Bôûi vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi taát caû nhöõng toäi loãi maø chuùng ta coù theå phaïm phaûi trong cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta, chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu khoûi toäi bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Nhöõng ngöôøi khoâng so saùnh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï coâng chính raùc röôûi cuûa con ngöôøi chuùng ta thì khoâng theå tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi bôûi vì hoï khoâng nhaän ra söï khaùc bieät to lôùn laø theá naøo. Ngay caû moät ngöôøi toaøn veïn nhaát thì chaüng laø gì so vôùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñoù laø taïi sao chuùng ta tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi, vaø do ñoù chuùng ta ñöôïc pheùp ôû trong söï thieâng lieâng cuûa Ngaøi. Noùi caùch khaùc, chuùng ta trôû neân nhöõng ngöôøi laøm vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin vaø ôû trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta caàn phaûi coù söï hieåu bieát ñuùng veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng chuùng ta – ñoù laø, chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn toaøn giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Chaúng phaûi chuùng ta phaïm voâ soá toäi trong suoát cuoäc ñôøi chuùng ta sao? Vaäy thì, laøm theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc hieän haønh ñoäng coâng chính giaûi cöùu chuùng ta khoûi nhöõng toäi loãi khoâng theå ñeám ñöôïc ñoù? Ngaøi ñaõ laøm troïn ñieàu ñoù baèng caùch ñeán trong theá gian naøy mang xaùc thòt con ngöôøi, gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi pheùp baùp tem cuûa Giaêng, cheát treân Thaäp töï giaù, vaø phuïc sinh töø coõi cheát – toùm laïi, moïi söï neâu treân laø ñeå laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Moïi ngöôøi, giaø treû, giaøu ngheøo, maïnh yeáu, ñeàu phaïm toäi. Vaäy thì, ai cöùu chuùng ta khoûi nhöõng toäi loãi cuûa theá gian? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø ngöôøi laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi. Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Chuùa Jeâsus ñeán gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñeå hoaøn toaøn caát boû noù laø vieäc raát coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Khoâng coù gì hôn laø söï coâng chính quyù baùu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa theá gian ngay laäp töùc. Chaúng phaûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø hoaøn toaøn hoaøn haûo sao? Chuùng ta goïi tình yeâu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta, tình yeâu khoâng chæ cho cuoäc ñôøi naøy cuûa chuùng ta maø coøn cho caû ñôøi sau, laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Giaêng Baùp tít ñaõ tuyeân boá khi oâng thaáy Chuùa Jeâsus sau ngaøy Chuùa chòu baùp tem, “Kìa! Chieân con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi!” Nhö Chuùa Jeâsus ñaõ noùi vôùi Giaêng khi laàn ñaàu oâng töø choái laøm pheùp baùp tem cho Ngaøi, “Baây giôø cöù laøm ñi, vì chuùng ta neân laøm cho troïn moïi vieäc coâng chính nhö vaäy.” (Ma-thi-ô 3:15). Nhöõng phaân ñoaïn naøy coù yù nghóa gì? Noù khoâng coù nghóa gì hôn laø söï thaät veà vieäc Chuùa Jeâsus chòu baùp tem vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù laø vieäc raát coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù nghóa laø töø boû chuùng ta khi chuùng ta yeáu ñuoái hay thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta chæ coù theå toân cao Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ca ngôïi Ngaøi vì tình yeâu dö daät maø Ngaøi ñaõ ban cho ñeå cöùu chuùng ta vaø cho pheùp chuùng ta ôû trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì ñöôïc soáng trong söï coâng chính cuûa Ngaøi cho ñeán suoát ñôøi hoï. Thaät toát hôn cho chuùng ta ñeå tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi hôn laø nôi loaøi ngöôøi hay laø theá gian. Moät cuoäc soáng toát ñeïp laø moät cuoäc soáng rao giaûng Phuùc aâm cuûa söï cöùu chuoäc hoaøn toaøn khoûi toäi loãi naøy. Ñoù laø taïi sao chuùng ta phaûi bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc söï tha toäi seõ xaùc nhaän raèng, “Chuùa Jeâsus ñaõ caát ñi heát toäi loãi cuûa toâi bôûi chòu pheùp baùp tem nôi Giaêng! Vaø Ngaøi ñaõ chòu ñoaùn phaït thay cho toâi vì taát caû toäi loãi cuûa toâi!” Khi chuùng ta tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta chæ coù theå taï ôn Ngaøi vì nhöõng ôn phöôùc ñoù. 

Khi baïn bò vaáp ngaõ vì söï yeáu ñuoái cuûa baïn, baïn rôi vaøo toäi loãi vì tính xaùc thòt, hoaëêc khi baïn ngaõ loøng vaø xaáu hoå vì toäi loãi cuûa baïn, haõy tìm kieám söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø söï coâng chính ñaõ laøm cho baïn trôû neân troïn veïn. Chaúng phaûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho baïn trôû neân coâng chính sao? Chaúng phaûi Chuùa Jeâsus ñaõ hoaøn toaøn caát ñi toäi loãi cuûa baïn qua pheùp Baùp tem cuûa Ngaøi sao? Chaúng phaûi söï mua chuoäc cuûa Chuùa Jeâsus ñaõ cöùu chuùng ta khoûi taát caû nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta, ngay caû nhöõng toäi loãi maø chuùng ta seõ phaïm trong töông lai sao? 

Chæ khi chuùng ta tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ cöùu chuùng ta hoaøn toaøn vaø troïn veïn thì chuùng ta môùi ñöôïc xem laø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ khi chuùng ta tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì chuùng ta môùi ñöôïc trôû neân coâng chính. Nhöõng ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå trôû thaønh nhöõng coâng cuï cho söï coâng chính cuûa Ngaøi. Söï troïn veïn cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ hoaøn taát. Nhöõng ngöôøi theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa hoï, trong khi töø boû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chæ laø nhöõng ngöôøi ngu daïi cöôõi leân söï huûy dieät cuûa chính hoï, ñeå roài bò Ñöùc Chuùa Trôøi nguyeàn ruûa. Haõy ñeå yù ñeán lôøi cuûa Phao-loâ “Hoï coù moät loøng soát saéng cho Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng khoâng döïa vaøo söï hieåu bieát” 


Laøm sao chuùng ta coù theå soáng moät cuoäc ñôøi ñöùc tin, ñöôïc mua chuoäc, vaø trôû neân daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi neáu chuùng ta vaãn töø choái söï coâng chính cuûa Ngaøi? Nhöõng ngöôøi tuaân theo luaät phaùp phaûi bieát raèng toäi loãi cuûa hoï seõ daãn hoï ñeán söï huûy dieät vaø phaûi neân mang ôn veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu hoï hoaøn toaøn. Bôûi ñoù Chuùa Jeâsus ñaõ trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, neân chuùng ta tin nôi Ngaøi, vaø chuùng ta ca ngôïi Ngaøi bôûi vì chuùng ta bieát vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chæ bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi thì chuùng ta môùi trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, voâ toäi, vaø nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Nhöõng ngöôøi töï cho laø tin nôi Chuùa Jeâsus vaø soáng cuoäc soáng ñöùc tin, nhöng vaãn töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì thaät ñaùng bò nguyeàn ruûa. 

Phao-loâ ñaõ laøm chöùng trong Roâ-ma raèng ngöôøi Y-sô-ra-eân, trong khi töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, tìm kieám thieát laäp söï coâng bình cuûa rieâng hoï, vaø bôûi theá, hoï baát tuaân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chính hoï cuõng phaûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta phaûi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi toäi loãi cuûa theá gian. Taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc bao goàm trong toäi loãi cuûa theá gian. Vaø nhöõng toäi loãi ñoù ñaõ bò bieán maát bôûi vieäc hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù tin vaøo leõ thaät naøy khoâng? “Vì Ñaáng Christ laø söï cuoái cuøng cuûa Luaät phaùp ñaïi dieän cho söï coâng chính ñoái vôùi nhöõng ai tin” 


Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï cuoái cuøng cuûa luaät phaùp. Lyù do laø vì Chuùa Jeâsus ñaõ ñaùp öùng taát caû nhöõng ñoøi hoûi cuûa luaät phaùp bôûi caát ñi taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi pheùp baùp tem vaø söï ñoùng ñinh cuûa Ngaøi 

Keát quaû laø toäi loãi ñaõ cheát, nhö ñöôïc cheùp raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï cuoái cuøng cuûa luaät phaùp. Taïi sao? Vì Ñöùc Chuùa Cha ñaõ cöùu chuùng ta hoaøn toaøn bôûi sai Con Ñoäc Sanh cuûa Ngaøi ñeán theá gian chòu pheùp baùp tem ñeå gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa con ngöôøi, vaø roài Ngaøi ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù, vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. 

Tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng traùi tim baïn vaø tuaân theo söï coâng chính cuûa luaät phaùp laø hai ñieàu khaùc nhau. Coù phaûi baïn ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi bôûi nhöõng vieäc laøm cuûa baïn khoâng? Taát caû nhöõng toân giaùo khaùc treân theá giôùi daïy raèng caùch giaûi quyeát toäi loãi laø laøm nhöõng vieäc laønh. Thí duï, nhöõng ngöôøi theo Phaät giaùo daïy raèng baïn coù theå chuoäc laïi toäi cuûa baïn trong kieáp tröôùc baèng caùch laøm nhöõng vieäc laønh trong cuoäc ñôøi hieän taïi. Ñieàu naøy coù yù nghóa gì ñoái vôùi baïn khoâng? 

Moät ngöôøi chæ sanh moät laàn vaø cheát moät laàn, vaø söï phaùn xeùt seõ ñeán sau ñoù. Bôûi vì moïi ngöôøi ñöôïc sanh ra trong theá gian naøy chæ moät laàn vaø sau ñoù trôû veà vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng ai coù theå trôû laïi theá gian laàn nöõa trong kieáp luaân hoài. Ñoù laø taïi sao ngöôøi ta phaûi ñöôïc cöùu chuoäc bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi soáng treân ñaát naøy. Ñieàu gì voâ lyù trong vieäc daïy veà kieáp luaân hoài cuûa Phaät giaùo? 

Chuùng ta ñöôïc cöùu chuoäc khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta vì tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø chæ tin vaøo moät mình söï coâng chính cuûa Ngaøi, chöù khoâng phaûi nôi nhöõng haønh ñoäng cuûa chuùng ta. Vaäy thì, ñöùc tin coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc noùi ñeán nhö theá naøo? Döïa theo trong saùch Roâ-ma, “Chôù noùi trong loøng ngöôi raèng, Ai seõ leân treân trôøi?” Ñoù laø vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc tìm thaáy bôûi ñöùc tin trong loøng moãi ngöôøi, chöù khoâng phaûi bôûi loaïi söùc maïnh cô theå naøo ñoù. 


Chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø ngöôøi voâ toäi, laø nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì chuùng ta khoâng theå töï giaûi quyeát nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta, khoâng caàn bieát laø chuùng ta laøm bao nhieâu vieäc laønh ñi nöõa, nhöõng coá gaéng cuûa chuùng ta cuoái cuøng chæ laø gaây theâm toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi maø thoâi. Ñoù laø taïi sao chuùng ta neân töø boû nhöõng nieàm tin nôi chính chuùng ta, vaø thay vaøo ñoù laø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät soá ngöôøi hoûi raèng, “Chuùng ta khoâng theå ñöôïc cöùu bôûi chæ tin nôi Chuùa Jeâsus, vaø töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Chaúng phaûi Kinh thaùnh ñaõ cheùp raèng baát cöù keâu caàu danh Chuùa thì seõ ñöôïc cöùu sao?” Nhöng söï cöùu roãi khoâng ñeán bôûi chæ keâu caàu danh Chuùa Jeâsus, nhöng bôûi bieát vaø tin hoaøn toaøn nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ai tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì chaúng bò hoå theïn 


Caâu 11 noùi, “Keû naøo tin Ngaøi thì seõ chaúng bò hoã theïn.” Caâu naøy coù nghóa laø gì? Ai tin nôi Ngaøi thi seõ chaúng bò hoå theïn bôûi vì ngöôøi ñoù tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Ai tin nôi Ngaøi” noùi leân nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Caâu naøy thì sao “Ai keâu caàu danh Chuùa thì seõ ñöôïc cöùu”? Caâu naøy coù nghóa laø nhöõng ngöôøi bieát vaø tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh keâu caàu Chuùa Jeâsus, bôûi vì hoï tin nôi Ngaøi laø Chuùa Cöùu Theá. Khi chuùng ta nhaän ñöôïc söï cöùu roãi qua söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta tin raèng söï cöùu chuoäc cuûa chuùng ta ñöôïc ban cho bôûi tin nôi leõ thaät naøy. 

Noùi caùch khaùc, khoâng bôûi ñöùc tin naøy thì duø chuùng ta keâu caàu danh Chuùa Jeâsus bao nhieâu laàn ñi nöõa, chuùng ta cuõng seõ khoâng ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Bôûi vì toaøn boä Kinh thaùnh noùi leân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Chuùa Jeâsus, raèng chæ keâu caàu danh Chuùa seõ khoâng ban cho chuùng ta söï cöùu chuoäc. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø ban ñaàu. Nhö ñaõ ñöôïc cheùp trong saùch Saùng-theá-kyù, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeå caây söï soáng vaø caây bieát ñieàu thieän, ñieàu aùc trong Vöôøn EÂ-ñen, vaø noùi vôùi A-dam, EÂ-va raèng khoâng ñöôïc aên traùi cuûa caây hieåu bieát. Nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm laø ñeå ñoøi hoûi ñöùc tin cuûa hoï trong Lôøi cuûa Ngaøi. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baûo hoï neân aên traùi cuûa caây söï soáng ñeå ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. 

Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Nguôøi coâng bình seõ soáng bôûi ñöùc tin.” Chuùng ta cuõng soáng bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong suoát cuoäc soáng cuûa chuùng ta töø khi chuùng ta khôûi söï tin Ngaøi ñeå ñöôïc cöùu cho ñeán cho ñeán khi chuùng ta nhaän söï cöùu roãi, vaø cuoái cuøng cho ñeán khi chuùng ta ñeán Vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  


Nhieàu Cô ñoác nhaân trong theá giôùi naøy noùi raèng vieäc cöùu khoûi toäi ñöôïc ban cho bôûi tin nôi Chuùa Jeâsus, raát nhieàu ngöôøi trong soá hoï khoâng ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi vì hoï vaãn töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu gì seõ laø keát quaû khi ngöôøi ta tin nôi Chuùa Jeâsus maø khoâng bieát ñeán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Nhöõng ngöôøi nhö vaäy coù theå baøy toû ra beân ngoaøi raèng hoï laø nhöõng tín ñoà soát saéng qua vieäc thôø phöôïng vaø caàu nguyeän cuûa hoï. Nhöng bôûi vì hoï lôø ñi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï seõ vaãn chæ laø nhöõng ngöôøi haønh ngheà toân giaùo, cuõng gioáng nhö nhöõng toäi nhaân khoâng ñöôïc giaûi cöùu. 


Nhieàu ngöôøi trong coâng ñoàng Cô Ñoác laãn ngöôøi Do thaùi vaãn lôø ñi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhö theá khoâng vaâng phuïc söï coâng chính cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus, nhöng khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø chaø ñaïp leân söï raát coâng chính naøy. Khoâng phaûi bôûi nhöõng vieäc laøm laønh, daâng nhieàu tieàn, hay nhöõng haønh ñoäng khaùc cuûa chính hoï tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi maø hoï nhaän ñöôïc söï coâng chính naøy, khi hoï vaãn töø choái söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi tin vaøo ñieàu ñoù, vì theá baát chaáp hoï ôû trong hoaøn caûnh naøo, hoï vaãn soáng cuoäc soáng ca ngôïi vaø taï ôn söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoái vôùi chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khuyeát ñieåm cuûa chuùng ta caøng baøy ra thì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caøng chieáu saùng röïc rôõ tröôùc taâm hoàn cuûa chuùng ta. Toâi caàu nguyeän raèng baïn cuõng coù theå coù moät söï nhaän thöùc nhö theá. 

Chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì duø sao chuùng ta cuõng coù chuùt ít coâng chính trong thuoäc theå cuûa chuùng ta khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Trong chuùng ta chaúng coù gì laø coâng chính caû, ngoaïi tröø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ hoaøn toaøn cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi, neân chuùng ta phaûi tin vaø ca ngôïi söï coâng chính naøy. Söï coâng chính cuûa Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta hoaøn toaøn khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Ñöøng rôi vaøo nieàm tin “höôùng veà vieäc laøm” khi baïn ñoái dieän vôùi nhöõng ngoõ ngaùch ñen toái trong cuoäc ñôøi baïn, nhöng phaûi luoân luoân tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baát chaáp ôû trong hoaøn caûnh naøo. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø hoaøn haûo cho ñeán ñôøi ñôøi. Moïi ngöôøi trong theá gian naøy phaûi bieát söï coâng chính cuûa Ngaøi, vaø hoï phaûi tin nôi ñoù baèng caùch vaâng phuïc Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vì nhieàu ngöôøi töï xöng laø coù ñöùc tin nôi Chuùa Jeâsus nhöng vaãn chæ soáng bôûi söï coâng chính cuûa luaät phaùp, Hoï caàn phaûi bieát vaø nhaän söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Phao-loâ noùi theâm raèng Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm troïn söï coâng chính cuûa Ngaøi. Khoâng hieåu bieát Phuùc aâm thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì khoâng ai coù theå giaûi thích söï coâng chính cuûa Ngaøi laø gì. Khi ñöôïc yeâu caàu thaûo luaän yù nghóa cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì, nhöõng ngöôøi naøy coù theå noùi, “Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa toâi, laø Ñaáng ñaõ cheát treân caây Thaäp töï giaù, ñaõ soáng laïi töø coõi cheát, vaø ñaõ cöùu toâi thoaùt khoûi toäi loãi toâi.” Nhöng hoï seõ noùi theâm raèng hoï phaûi daâng lôøi caàu nguyeän aên naên xöng toäi cho toäi loãi moãi ngaøy cuûa hoï vaø ñeå ñöôïc trôû neân hoaøn toaøn, hoï phaûi ñöôïc thaùnh hoùa hôn. 


Tröôùc nhaát baïn phaûi bieát baûn thaân baïn ñeå coù theå bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Neáu baïn bieát veà baûn thaân baïn laãn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì baïn seõ khoâng coù caùch naøo hôn laø tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi, bôûi vì baïn seõ nhaän ra ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi roäng, cao vaø lôùn voâ cuøng so vôùi baûn thaân baïn. Nhöng neáu baïn khoâng bieát söï coâng chính cuûa Ngaøi, baïn seõ bò aùm aûnh maø theo ñuoåi söï coâng chính cuûa rieâng baïn. Nhöõng ngöôøi bò aùm aûnh bôûi söï coâng chính cuûa rieâng hoï seõ khoâng vaâng phuïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì hoï chæ mong öôùc theo ñuoåi söï coâng chính cuûa rieâng hoï maø thoâi. 

Chuùng ta phaûi bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc khi chuùng ta tin vaø daâng lôøi caûm taï veà ñieàu ñoù. Bôûi hieåu bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta coù theå tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi nhaän laáy noù veà cho Ngaøi bôûi pheùp baùp tem cuûa Ngaøi vaø roài cheát treân Thaäp töï giaù. Neáu chuùng ta coù theå ñöôïc coâng chính bôûi nhöõng vieäc laønh cuûa chính chuùng ta, thì chuùng ta seõ khoâng caàn ñeán söï cöùu roãi bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng khi chuùng ta nhaän bieát raèng ñieàu naøy khoâng theå, chuùng ta coù theå caûm kích söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hôn nöõa bôûi vì Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi khoâng theå soáng döïa treân nhöõng vieäc laønh. 

Coù phaûi nhöõng yù nghó vaø nhöõng vieäc laøm cuûa baïn ñeàu toát laønh khoâng? Dó nhieân laø khoâng. Bôûi vì chuùng ta coù quaù nhieàu nhöõng söï thieáu soùt neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta hoaøn toaøn bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Khi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta, chuùng ta khao khaùt rao giaûng ra söï coâng chính cuûa Ngaøi cho taát caû moïi ngöôøi treân theá giôùi naøy laø nhöõng ngöôøi chöa bieát veà ñieàu ñoù. 


Moät ngöôøi khoâng nhìn bieát baûn thaân hoï thì tìm thaáy loãi laàm cuûa ngöôøi khaùc vaø noùi xaáu hoï. Nhöng neáu ngöôøi ñoù laø moät tín ñoà trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì hoï phaûi coâng boá söï coâng chính naøy caùch töï haøo, vaø khoâng khoe khoang veà söï coâng chính cuûa rieâng hoï. Nhöng nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì phaïm toäi phæ baùng söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaùn xeùt hoï vì nhöõng toäi loãi cuûa hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Con cuûa Ngaøi ñeán trong theá gian vaø ban cho baïn söï coâng chính cuûa Ngaøi. Khi chuùng ta ñeán gaàn vôùi ngaøy cuoái cuøng, chuùng ta khoâng neân gaây goå vôùi nhau veà söï coâng chính treân luaät phaùp cuûa ai laø toát hôn hoaëc xaáu hôn. Nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng neân lo laéng veà thuoäc theå cuûa hoï, nhöng chæ neân taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Chuùng ta haõy taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ hoaøn toaøn cöùu chuùng ta bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Bôûi vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tha thöù taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, baïn khoâng neân trôû neân gioáng nhö nhöõng keû choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa hoï.