Sermons

【Chapter 10-2】 < Roâ-ma 10:16-21 > Ñöùc tin thaät ñeán bôûi nghe< Roâ-ma 10:16-21 >

“Nhöng chaúng phaûi moïi ngöôøi ñeàu nghe theo tin laønh ñaâu; vì EÂ-sai coù noùi raèng: Laïy Chuùa, ai tin lôøi chuùng toâi rao giaûng? Nhö vaäy, ñöùc tin ñeán bôûi söï ngöôøi ta nghe, maø ngöôøi ta nghe, laø khi lôøi cuûa Ñaáng Christ ñöôïc rao giaûng. Nhöng toâi hoûi: Coù phaûi laø hoï chöa nghe chaêng? Traùi laïi, Tieáng cuûa caùc söù giaû ñaõ vang khaép ñaát, Vaø lôøi cuûa söù giaû ñaõ ñaït ñeán cuøng theá gian. Toâi laïi hoûi: Theá maø daân Y-sô-ra-eân chaúng bieát chi heát sao? Moâi-se ñaõ noùi raèng: Ta seõ giuïc loøng ganh tò caùc ngöôi bôûi keû chaúng phaûi laø daân; Ta seõ choïc giaän caùc ngöôi bôûi moät daân ngu doát. Laïi EÂ-sai noùi caùch baïo daïn raèng: Nhöõng keû chaúng tìm kieám ta thì ñaõ gaëp thaáy ta, Ta ñaõ toû mình ra cho keû chaúng hoûi han ta. Song veà daân Y-sô-ra-eân, thì raèng: Ta ñaõ giô tay ra caû ngaøy höôùng veà daân boäi nghòch vaø hay noùi traùi.”Caâu 17 noùi, “Nhö vaäy, ñöùc tin ñeán bôûi söï ngöôøi ta nghe, maø ngöôøi ta nghe, laø khi lôøi cuûa Ñaáng Christ ñöôïc rao giaûng.” Ñöùc tin ñaõ giaûi cöùu moät ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï töø ñaâu maø ñeán? Ñöùc tin thaät ñeán töø nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Toâi muoán tieáp tuïc laøm chöùng veà Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Lôøi cuûa Ngaøi. Chuùng ta haõy baét ñaàu baèng caùch ñoïc trong saùch Roâ-ma 3:10-20 “nhö coù cheùp raèng: chaúng coù moät ngöôøi coâng bình naøo heát, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng. Chaúng coù moät ngöôøi naøo hieåu bieát, Chaúng coù moät ngöôøi naøo tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng noù ñeàu sai laïc caû, thaûy cuøng nhau ra voâ ích; Chaúng coù moät ngöôøi laøm ñieàu laønh, daãu moät ngöôøi cuõng khoâng. Hoïng chuùng noù nhö huyeät maû môû ra; Duøng löôõi mình ñeå phænh gaït; Döôùi moâi chuùng noù coù noïc raén hoå mang. Mieäng chuùng noù ñaày nhöõng lôøi nguyeàn ruûa vaø cay ñaéng. Chuùng noù coù chaân nheï nhaøng ñaëng laøm cho ñoå maùu. Treân ñöôøng loái chuùng noù raëc nhöõng söï taøn haïi vaø khoå naïn, Chuùng noù chaúng heà bieát con ñöôøng bình an. Chaúng coù söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maët chuùng noù. . Vaû, chuùng ta bieát raèng nhöõng ñieàu maø luaät phaùp noùi, laø noùi cho moïi keû ôû döôùi luaät phaùp, haàu cho mieäng naøo cuõng phaûi ngaäm laïi, caû thieân haï ñeàu nhaän toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi; vì chaúng coù moät ngöôøi naøo bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp maø seõ ñöôïc xöng coâng bình tröôùc maët Ngaøi, vì luaät phaùp cho ngöôøi ta bieát toäi loãi.”


Chuùng ta neân hieåu vaø tin theo phaân ñoaïn naøy nhö theá naøo ñeå nhaän ñöôïc söï cöùu roãi? Töø buoåi ban ñaàu, chaúng coù ngöôøi coâng bình hay ngöôøi tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng taát caû chæ laø toäi nhaân. Coå hoïng cuûa hoï nhö moà maû môû ra, löôõi cuûa hoï thì gioáng nhö noïc ñoäc cuûa raén hoå mang, ñaày nhöõng lôøi nguyeàn ruûa vaø cay ñaéng. Chaân cuûa hoï nheï nhaøng ñeå laøm ñoå maùu. Hoï chaüng bieát con ñöôøng bình an, chaüng coù söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maët hoïï, nhöng chæ böôùc ñi trong con ñöôøng daãn ñeán söï khoán khoå vaø huûy dieät. Moïi ngöôøi ñeàu ñaõ laø toäi nhaân tröôùc khi bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø phöông tieän maø hoï nhaän ra hoï laø toäi nhaân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laø bôûi luaät phaùp. 

Khoâng bôûi luaät phaùp thì laøm sao chuùng ta coù theå bieát ñöôïc toäi loãi cuûa chuùng ta? Coù bao giôø chuùng ta kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Roâ-ma 3:18 noùi,“Chaüng coù söï kính sôï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tröôùc maét hoï” Coù bao giôø con maét xaùc thòt cuûa chuùng ta nhìn thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Maëc duø chuùng ta coù theå coù nhaän thöùc mong manh veà söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng chuùng ta chöa bao giôø nhìn thaáy hay kính sôï Ngaøi. Vaäy thì, laøm theá naøo maø chuùng ta ñaõ nhaän ra raèng chuùng ta laø toäi nhaân? Chuùng ta nhaän bieát söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi nghe Lôøi cuûa Ngaøi. Ñoù laø taïi sao ñöùc tin ñeán bôûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Chuùng ta bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng neân theá gian vì noù ñöôïc cheùp trong Kinh thaùnh, “Ban ñaàu Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân trôøi vaø ñaát” (Saùng-theá-kyù 1:1) Bôûi nghe Lôøi naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta ñaõ ñöôïc bieát vaø tin nôi söï hieän dieän cuûa Ngaøi, vaø ñeå tin raèng Ngaøi laø Ñaáng Saùng Taïo cuûa toaøn caû vuõ truï. Neáu khoâng bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ khoâng coù ai bieát Ngaøi, hoaëc kính sôï Ngaøi. Vaø chuùng ta cuõng khoâng bieát toäi loãi cuûa chuùng ta neáu khoâng coù Lôøi cuûa Ngaøi- daàu moät ngöôøi cuõng khoâng. 

Noùi caùch khaùc, chuùng ta töø choái Ñöùc Chuùa Trôøi, thôø phöôïng nhöõng vaät phuø phieám, vaø khoâng bieát toäi loãi cuûa chính chuùng ta töø luùc ban ñaàu. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta luaät phaùp, vaø bôûi ñoù chuùng ta bieát ñöôïc toäi loãi cuûa chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø bôûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong 10 ñieàu raên vaø 613 ñieàu khoaûn chi tieát cuûa luaät phaùp maø chuùng ta bieát söï thieáu soùt vaø toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Ngay caû khoâng coù moät ai coù theå bieát toäi loãi cuûa hoï neáu khoâng coù luaät phaùp. Haàu heát nhöõng phaïm nhaân ñöùng phía sau vaønh moùng ngöïa ñeàu noùi raèng hoï khoâng bieát hoï ñaõ phaïm toäi gì, hay taïi sao hoï laïi bò giam caàm. Nhieàu ngöôøi trong soá hoï noùi raèng hoï khoâng coù toäi; raèng hoï bò ôû tuø caùch oan öùc vaø khoâng coâng baèng. Bôûi khoâng bieát lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta khoâng theå bieát ñöôïc toäi loãi cuûa chuùng ta, nhöng noùi “Toâi laøm nhö vaäy vì ai cuõng laøm nhö vaäy. Laøm sao ñoù coù theå laø toäi loãi ñöôïc chöù?” 

Chæ bôûi nhìn vaø nghe luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta coù theå nhaän ra toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta nhaän bieát raèng chuùng ta ñang thôø phöôïng nhöõng thaàn khaùc, chuùng ta keâu caàu Ñöùc Chuùa Trôøi caùch tuyeät voïng, chuùng ta thaát baïi trong vieäc tuaân giöû ngaøy Sa-baùt, chuùng ta gieát ngöôøi, phaïm toäi taø daâm, troäm caép, noùi doái, ganh tò - chuùng ta thaát baïi trong vieäc soáng bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, toùm laïi chuùng ta bieát taát caû haønh ñoäng toäi loãi vì Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi nhö theá. Taïi sao chuùng ta ñaõ nhaän ra vaø nhaän bieát raèng chuùng ta laø toäi nhaân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi - bôûi Luaät phaùp. Tröôùc khi coù luaät phaùp, chuùng ta ñaõ khoâng bieát gì caû veà toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Chuùng ta ñaõ nhaän ra ñöôïc toäi loãi cuûa chuùng ta, vaäy thì chuùng ta neân laøm gì tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùng ta caàn phaûi hoûi laøm theá naøo ñeå chuùng ta ñöôïc tha thöù toäi loãi. Bôûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta trôû neân nhaän bieát toäi loãi cuûa chuùng ta, vaø nhaän ra raèng chuùng ta caàn söï cöùu roãi. Cuõng gioáng nhö ngöôøi ñoùi caûm thaáy caàn thöùc aên, nhöõng ngöôøi nhaän ra raèng hoï ñaõ phaïm phaûi luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bieát raèng hoï laø nhöõng toäi nhaân traàm troïng vaø nhaän bieát raèng hoï caàn söï cöùu roãi. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän ra chuùng ta caàn phaûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai ñeán vôùi chuùng ta. Nhö “ñöùc tin ñeán bôûi ngöôøi ta nghe”, thì chuùng ta bieát toäi loãi cuûa chuùng ta cuõng bôûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta bieát raèng chuùng ta laø toäi nhaân. Vaäy thì chuùng ta neân laøm gì ñeå ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta? 


Söï cöùu roãi ñeán bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù vò trí soá moät trong loøng cuûa chuùng ta, cuõng nhö chuùng ta ñaõ nhaän ra bôûi nghe vaø hoïc Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö Roâ-ma 3:21-22 noùi, “Nhöng hieän baây giôø, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho, ñaõ baøy toû ra ngoaøi luaät phaùp: töùc laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát,” 

Bôûi ban cho chuùng ta luaät phaùp cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta bieát raèng chuùng ta laø toäi nhaân tröôùc maët Ngaøi, cuõng nhö chuùng ta ñaõ thaát baïi tröôùc vieäc soáng theo Lôøi cuûa Ngaøi. Vì theá chuùng ta caàn hai ñieàu: chuùng ta muoán soáng bôûi luaät phaùp, nhöng cuøng luùc chuùng ta cuõng tìm kieám söï cöùu roãi khoûi toäi loãi. Nhöng vì “söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi,… ñaõ baøy toû ra ngoaøi luaät phaùp” nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï phaûi tìm söï cöùu chuoäc bôûi ñöùc tin cuûa hoï trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chöù chôù khoâng phaûi bôûi luaät phaùp. Chuùng ta bieát raèng söï cöùu roãi naøy khoâng ñeán bôûi vaâng phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng bôûi tin vaøo söï cöùu roãi ñöôïc ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, tin vaøo söï raát coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø qua söï coâng chính ñoùù ñaõ cöùu chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 


Vaäy thì, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï cöùu roãi cuûa Ngaøi laø gì? Ñoù laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong Cöïu öôùc laãn Taân öôùc. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh baøy toû trong Cöïu öôùc nhö söï cöùu roãi bôûi ñöùc tin trong chöông trình daâng cuûa teá leã, vaø ñöôïc baøy toû trong Taân öôùc nhö ñöùc tin trong pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi. Roâ-ma 3:21-22 noùi, “Nhöng hieän baây giôø, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho, ñaõ baøy toû ra ngoaøi luaät phaùp: töùc laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát,” 

Vaäy thì laøm theá naøo chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi söï hieåu bieát, qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi luaät phaùp vaø lôøi tieân tri, raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, vaø cöùu chuùng ta thoaùt khoûi taát caû toäi loãi qua ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Ngaøi. 

Noùi caùch khaùc, chuùng ta nhaän ñöôïc söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Lôøi cuûa Ngaøi, ñöôïc laøm chöùng bôûi luaät phaùp vaø nhöõng tieân tri cuûa Cöïu öôùc. Bôûi ñoù, luaät phaùp vaø nhöõng tieân tri laøm chöùng cho Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû trong chöông ñaàu tieân cuûa Heâ-bô-rô vaø Roâ-ma. 

Bôûi ñoù Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán ñeå giaûi cöùu chuùng ta laø söï cöùu roãi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa cho chuùng ta. Lôøi höùa naøy laø ñeå cöùu nhöõng toäi nhaân, nhöõng ngöôøi ôû döôùi luaät phaùp vaø ñang ñi ñeán söï huûy dieät, ñaõ ñöôïc ñeà caäp ñeán nhieàu ngaøn naêm tröôùc bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi ñaõ laäp laïi nhieàu laàn lôøi höùa naøy vaø baøy toû gioáng nhö Ngaøi ñònh ñeå thi haønh lôøi höùa ñoù qua nhieàu ñaày tôù cuûa Ngaøi laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñeán tröôùc chuùng ta. 


Haõy xem moät ví duï. Leâ-vi-kyù 16:21 noùi, “A-roân seõ nhaän hai tay mình treân ñaàu con deâ ñöïc coøn soáng, xöng treân noù caùc gian aùc vaø söï vi phaïm, töùc nhöõng toäi loãi cuûa daân Y-sô-ra-eân, vaø chaát treân ñaàu noù, roài nhôø moät ngöôøi chöïc saün vieäc naày maø sai ñuoåi noù ra, thaû vaøo ñoàng vaéng.” Trong Roâ-ma 3:21-22, noùi raèng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc laøm chuùng bôûi luaät phaùp vaø nhöõng tieân tri, coù nghóa laø söï cöùu roãi hoaøn toaøn cuûa Chuùa Jeâsus ñöôïc baøy toû qua nhöõng söï daâng teá leã nôi ñeàn thaùnh trong Cöïu öôùc vaø qua nhöõng tieân tri nhö EÂ-sai, EÂ-xeâ-chi-eân, Gieâ-reâ-mi, vaø Ña-ni-eân. 

Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû qua Lôøi cuûa Cöïu öôùc, gioáng nhö Ngaøi ñaõ thöïc hieän lôøi höùa veà söï cöùu roãi cuûa Ngaøi – neân Ngaøi ñaõ laøm ñieàu ñoù baèng caùch sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñeå Ngaøi caát ñi taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi pheùp baùp tem cuûa Ngaøi, vaø chòu cheát treân Thaäp töï giaù theá cho chuùng ta, vaø Ngaøi ñaõ traû giaù cho toäi loãi cuûa chuùng ta baèng chính thaân theå cuûa Ngaøi ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta qua söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá söï cöùu roãi cuûa chuùng ta khoâng phaûi bôûi luaät phaùp, nhöng bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chính Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, nhö laø nhaân chöùng cuûa luaät phaùp laãn nhöõng tieân tri. 


Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi, laø söï ñöôïc laøm troïn bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Nieàm tin cuûa chuùng ta ñeán bôûi söï nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Laøm sao chuùng ta coù theå bieát vaø tin raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta? Chuùng ta bieát vaø tin raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu chuùa cuûa chuùng ta bôûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi ñaày tôù cuûa Ngaøi, raèng Ngaøi ñaõ höùa cöùu chuùng ta theo nhö chöông trình cuûa Ngaøi, vaø bôûi ñoù Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán ñeå cöùu chuùng ta theo chöông trình vaø lôøi höùa naøy. Nhö ñöôïc cheùp trong Ña-ni-eân 9:24, “Coù baûy möôi tuaàn leã ñònh treân daân ngöôi vaø thaønh thaùnh ngöôi, ñaëng ngaên söï phaïm pheùp, tröø toäi loãi, laøm saïch söï gian aùc, vaø ñem söï coâng bình ñôøi ñôøi vaøo, ñaëng ñaët aán tín nôi söï hieän thaáy vaø lôøi tieân tri, vaø xöùc daàu cho Ñaáng raát thaùnh.” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët ñeå 70 tuaàn leã cho con ngöôøi chuùng ta 


Chuùng ta tieáp tuïc vôùi caâu kinh thaùnh ôû treân trong saùch Ña-ni-eân. Nhöõng gì caâu naøy dieãn taû laø söï thaát baïi cuûa daân Y-sô-ra-eân bôûi daân Ba-by-loân, khi Ñöùc Chuùa Trôøi quyeát ñònh raèng daân Y-sô-ra-eân, bôûi vieäc thôø thaàn töôïng cuûa hoï, seõ bò baét sang Ba-by-loân ñeå laøm phu tuø vaø soáng ôû ñoù nhö laø noâ leä trong 70 naêm. Nhö söï ñònh ñoaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, daân Y-sô-ra-eân bò taán coâng vaø aùp ñaûo bôûi daân Ba-by-loân, vaø khoâng theå traùnh ñöôïc söï taøn phaù, cuoái cuøng phaûi ñaàu haøng vôùi daân xaâm löôïc, laø daân ñaõ baét raát nhieàu ngöôøi Y-sô-ra-eân laøm phu tuø vaø laøm cho hoï trôû thaønh noâ leä. Trong voøng nhöõng ngöôøi phu tuø bò baét cuõng coù nhöõng ngöôøi khoân ngoan, nhö Ña-ni-eân, laø ngöôøi ñöôïc vua Ba-by-loân cho laøm ngöôøi coá vaán cho nhaø vua.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tröøng phaït daân Y-sô-ra-eân baèng caùch naøy vì toäi loãi cuûa hoï, nhöng vì Ngaøi laø Ñaáng nhaân töø, neân Ngaøi ñaõ khoâng giöõ söï giaän döõ cho ñeán ñôøi ñôøi, nhöng thay vaøo ñoù ñaõ coù chöông trình giaûi thoaùt cho hoï sau 70 naêm. 

Khi Ña-ni-eân, aên naên tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vì daân söï cuûa oâng, oâng caàu nguyeän xin Ngaøi thöông xoùt vaø giaûi cöùu, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai moät thieân söù laø ngöôøi noùi nhöõng lôøi trong caâu treân: “Coù baûy möôi tuaàn leã ñònh treân daân ngöôi vaø thaønh thaùnh ngöôi, ñaëng ngaên söï phaïm pheùp, tröø toäi loãi, laøm saïch söï gian aùc, vaø ñem söï coâng bình ñôøi ñôøi vaøo, ñaëng ñaët aán tín nôi söï hieän thaáy vaø lôøi tieân tri, vaø xöùc daàu cho Ñaáng raát thaùnh.” Caâu naøy laø lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi Ña-ni-eân raèng Ngaøi seõ tha thöù taát caû toäi loãi cho daân söï cuûa Ngaøi trong 70 naêm khi söï vi phaïm cuûa hoï keát thuùc. Noù cuõng baøy toû cho chuùng ta lôøi höùa giaûi cöùu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 

Vì daân Y-sô-ra-eân phaïm quaù nhieàu toäi loãi, neân Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi hình phaït hoï, vaø sau caùi giaù phaûi traû trong 70 naêm noâ leä, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tha thöù cho taát caû toäi loãi cuûa hoï trong quaù khöù. Khi söï vi phaïm ñöôïc chuoäc vaø söï keát thuùc toäi loãi ñöôïc thöïc hieän, thì taát caû toäi loãi cuûa daân Do thaùi seõ khoâng coøn nöõa. Khi ñieàu giaûi hoøa toäi loãi ñöôïc thöïc hieän, thì söï coâng bình baát dieät ñöôïc loä ra, vaø nhöõng khaûi töôïng vaø lôøi tieân tri ñöôïc chöùng thöïc, taát caû Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi Gieâ-reâ-mi ñaõ ñöôïc laøm troïn. Sau 70 naêm laøm noâ leä, laø nhöõng naêm chòu ñöïng, daân Y-sô-ra-eân ñaõ trôû veà queâ höông cuûa hoï. 

Ñaây laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi Ña-ni-eân qua thieân söù cuûa Ngaøi. Lôøi höùa naøy laø moät lôøi höùa daønh cho daân Y-sô-ra-eân, nhöng cuõng coù moät yù nghóa thuoäc linh – cuõng gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët ñeå 70 tuaàn leã cho daân Y-sô-ra-eân vaø thaùnh phoá thaùnh cuûa hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò cho taát caû chuùng ta laø nhöõng ngöôøi tin nôi Ngaøi moät Thaønh Phoá Thaùnh cuûa Thieân Ñaøng, laø Vöông Quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta. 


Roâ-ma cheùp raèng, “Nhöng hieän baây giôø, söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø luaät phaùp vaø caùc ñaáng tieân tri ñeàu laøm chöùng cho, ñaõ baøy toû ra ngoaøi luaät phaùp: töùc laø söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cho moïi ngöôøi naøo tin, chaúng coù phaân bieät chi heát” Khi Chuùa Jeâsus ñeán trong theá gian, chòu baùp tem, vaø cheát treân caây Thaäp töï giaù, taát caû nhöõng söï vi phaïm cuûa chuùng ta ñöôïc xoùa boû, toäi loãi cuûa chuùng ta khoâng coøn nöõa, söï coâng chính baát dieät ñöôïc baøy toû ra, nhöõng khaûi töôïng vaø lôøi tieân tri ñöôïc chöùng thöïc. Caâu Kinh thaùnh trong Ña-ni-eân keát thuùc vôùi “ñeå xöùc daàu cho Ñaáng Raát Thaùnh”. Ñieàu naøy coù nghóa laø gì? Ñaáng Raát Thaùnh töôïng tröng cho khoâng ai khaùc hôn laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø ngöôøi ñaõ ñeán theá gian naøy ñeå ñöôïc xöùc daàu. 

Ñeå ñöôïc xöùc daàu coù nghóa laø gì? Ñoù laø Chuùa Jeâsus seõ nhaän giöõ ba vò trí laø Vua, Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm cuûa Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Tieân Tri, Chuùa Jeâsus seõ laøm troïn yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå giaûi cöùu chuùng ta khoûi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. Gioáng nhö lôøi tieân tri maø thieân söù ñaõ noùi vôùi Ña-ni-eân, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ gaùnh taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta treân thaân theå Ngaøi vaø chòu hình phaït thay cho chuùng ta baèng caùch ñeán trong theá gian naøy vaø chòu baùp tem. 

“Ñöùc tin ñeán bôûi söï nghe.” Vaäy thì, laøm theá naøo chuùng ta coù theå nghe vaø tin nôi Phuùc aâm cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi? Laøm theá naøo chuùng ta coù theå tin raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta? Chuùng ta coù theå nghe vaø tin Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc cheùp trong Taân vaø Cöïu öôùc - bôûi lôøi cuûa nhöõng tieân tri laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ noùi raèng ñöùc tin ñeán bôûi söï nghe, ñöùc tin ñeán bôûi nghe Lôøi cuûa Ñaáng Christ. 


Nhöõng tieân tri trong Cöïu öôùc, nhö Ña-ni-eân, EÂ-sai ñaõ tieân tri veà söï ñeán cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñaëc bieät trong EÂ-sai ñaõ tieân tri, “Thaät ngöôøi ñaõ mang söï ñau oám cuûa chuùng ta, ñaõ gaùnh söï buoàn böïc cuûa chuùng ta; maø chuùng ta laïi töôûng raèng ngöôøi ñaõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùnh vaø ñaäp, vaø laøm cho khoán khoå. Nhöng ngöôøi ñaõ vì toäi loãi chuùng ta maø bò veát, vì söï gian aùc chuùng ta maø bò thöông. Bôûi söï söûa phaït ngöôøi chòu chuùng ta ñöôïc bình an, bôûi laèn roi ngöôøi chuùng ta ñöôïc laønh bònh. Chuùng ta thaûy ñeàu nhö chieân ñi laïc, ai theo ñöôøng naáy; Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ laøm cho toäi loãi cuûa heát thaûy chuùng ta ñeàu chaát treân ngöôøi.” (EÂ-sai 53:4-7). 

Ai trong thôøi EÂ-sai coù theå tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ seõ ñöôïc sanh ra bôûi moät nöõ ñoàng trinh ñeå ñeán theá gian naøy nhö moät ngöôøi taàm thöôøng nhaát trong nhöõng ngöôøi taàm thöôøng, soáng trong theá gian 33 naêm, chòu baùp tem, bò ñoùng ñinh vaø soáng laïi töø coõi cheát trong ngaøy thöù ba? Nhöng EÂ-sai ñaõ thaáy vaø tieân tri veà vaán ñeà naøy 700 naêm tröôùc khi Chuùa Jeâsus ñeán. OÂâng chòu laøm chöùng cho söï thaät raèng Ñaáng Christ seõ mang laáy nhöõng saàu khoå vaø toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ trích Lôøi cuûa Cöïu öôùc thöôøng xuyeân khi vieát saùch Roâ-ma ñeå giaûi thích theá naøo caùc ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi mang nhöõng lôøi chöùng veà vieäc Chuùa Jeâsus trôû neân Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta baèng caùch ñeán theá gian, caát ñi taát caû toäi loãi, vaø cöùu chuùng ta bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì taát caû ñeàu ñaõ phaïm toäi 


Roâ-ma 3:23-24 noùi, “vì moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi, thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï nhôø aân ñieån Ngaøi maø ñöôïc xöng coâng bình nhöng khoâng, bôûi söï chuoäc toäi ñaõ laøm troïn trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ,” Vì chuùng ta ñöôïc sinh ra trong toäi loãi vaø phaïm toäi choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta ñeàu bò thieáu huït tröôùc söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Nöôùc cuûa Ngaøi. Nhöng chuùng ta ñöôïc xöng coâng bình caùch töï do bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua söï cöùu chuoäc cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Söï coâng chính cuûa chuùng ta ñöôïc ban cho caùch nhöng khoâng, khoâng caàn traû moät giaù naøo caû. Chuùng ta ñaõ khoâng phaûi traû moät giaù naøo cho toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi vì Chuùa Jeâsus ñaõ caát heát toäi loãi cuûa chuùng ta vaø traû heát nhöõng giaù naøy baèng chính söï soáng cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù, taát caû ñeå giaûi cöùu cho chuùng ta laø nhöõng ngöôøi nghe vaø tin nôi Ngaøi. 

Chuùng ta coù yù gì khi noùi bôûi ñöùc tin trong söï cöùu roãi chuùng ta ñöôïc thoaùt khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta? Chuùng ta ñôn giaûn muoán noùi ñeán ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaüng coù gì ñeå thöïc hieän bôûi vieäc laøm, nhöng moïi vieäc ñöôïc thöïc hieän bôûi taám loøng cuûa chuùng ta. Chuùng ta trôû neân coâng chính bôûi nghe Lôøi cuûa Chuùa chuùng ta vaø tin vaøo ñoù vôùi taát caû taám loøng cuûa chuùng ta. Ñeå cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi, Chuùa chuùng ta ñaõ ñeán theá gian naøy, trôû neân Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng mang taát caû toäi loãi cuûa theá gian bôûi pheùp baùp tem nôi Giaêng Baùp tít, vaø cheát treân Thaäp töï giaù. vaøo ngaøy thöù ba, Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát, vaø hieän nay ñang ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Cha. 

Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa theá gian treân thaân theå Ngaøi, vaø traû giaù cho hình phaït cuûa toäi loãi chuùng ta baèng chính söï soáng cuûa Ngaøi, vaø soáng laïi töø coõi cheát; taát caû ñeå cöùu chuùng ta khoûi söï cheát taát nhieân cuûa chuùng ta. Chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi tin nôi ñieàu naøy. Söï cöùu roãi cuûa chuùng ta ñeán bôûi ñöùc tin, vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta ñeán bôûi nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø söï nghe cuûa chuùng ta ñeán töø Lôøi cuûa Ñaáng Christ. 

“Ñöùc tin ñeán bôûi söï nghe.” Chuùng ta tin vôùi taám loøng cuûa chuùng ta. Trí tueä cuûa chuùng ta laø ñeå hieåu bieát, trong khi thaân theå cuûa chuùng ta laø ñeå laøm vieäc, vaø loøng chuùng ta laø ñeå tin. Vaäy thì, chuùng ta neân tin ñieàu gì trong loøng cuûa chuùng ta? Vaø tin laøm sao? Bôûi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta coù theå nghe Phuùc aâm cuûa Ngaøi, vaø bôûi nghe Phuùc aâm cuûa Ngaøi, chuùng ta coù theå coù ñöùc tin, vaø bôûi coù ñöùc tin, chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu. Khi chuùng ta tin, chuùng ta tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi- ñoù laø, chuùng ta tin nôi Lôøi tuyeân boá raèng Ñaáng Christ ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi pheùp baùp tem cuûa Ngaøi, mang laáy toäi loãi chuùng ta, cheát treân Thaäp töï giaù vaø soáng laïi töø coõi cheát. 

Coù ñöùc tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø coù ñöùc tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Vì theá, ñöùc tin maø khoâng nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø voâ ích. Ngaøy nay nhöõng coâng boá raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khaûi thò qua giaác mô cuûa ai ñoù vaø nhöõng thöù khaùc gioáng nhö vaäy– ñeàu laø giaû doái. 


Chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin vaø chæ bôûi ñöùc tin maø thoâi. Chuùng ta haõy ñoïc moät laàn nöõa trong Roâ-ma 3:24-26: “vaø hoï nhôø aân ñieån Ngaøi maø ñöôïc xöng coâng bình nhöng khoâng, bôûi söï chuoäc toäi ñaõ laøm troïn trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia, trong buoåi Ngaøi nhòn nhuïc; töùc laø Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin ñeán Ñöùc Chuùa Jeâsus.” Amen. Chuùa cuûa chuùng ta ñaõ laøm Ñaáng trung baûo cho toäi loãi cuûa chuùng ta. Bôûi vì toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta ñaõ trôû thaønh keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng Chuùa Jeâsus ñaõ taùi thieát laäp quan heä cuûa chuùng ta vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi trôû neân ngöôøi trung baûo laøm hoøa cho toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi pheùp baùp tem, söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa Ngaøi. 

Trong Roâ-ma 3:25 cheùp, “laø Ñaáng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi ñöùc tin trong huyeát Ñaáng aáy. Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng chính mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia,” Phaân ñoaïn naøy noùi cho chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chôø ñôïi caùch kieân nhaãn moät thôøi gian daøi, vaø vì ñoù Ngaøi seõ chôø cho ñeán Ngaøy Phaùn Xeùt. Nhöõng ngöôøi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø nhöõng ngöôøi tin nôi söï cöùu roãi qua nöôùc vaø huyeát, laø nhöõng ngöôøi tin nôi söï cöùu roãi cuûa Con, laø Ñaáng laøm nguoâi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Cha – taát caû toäi loãi cuûa hoï ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi boû qua. ‘Ñeå boû qua toäi loãi’ coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ boû qua toäi loãi cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Phuùc aâm cuûa Ngaøi, nhöõng ngöôøi tin nôi pheùp Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus vaø Huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù. 

Chuùng ta coù theå naõn chí daàn daàn trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta, nhöng ñoù laø bôûi vì söï yeáu ñuoái cuûa theå xaùc vaø taâm trí cuûa chuùng ta, vaø chöøng naøo chuùng ta khoâng coøn töø choái söï cöùu roãi cuûa Chuùa Jeâsus thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng coøn thaáy taát caû toäi chuùng ta nhö laø toäi loãi nöõa. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng nhìn vaøo nhöõng toäi loãi cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu bôûi tin nôi Nöôùc vaø Huyeát cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong loøng hoï, nhöng ñaõ boû qua noù. 

Vaäy thì, taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi boû qua nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta? Laøm sao Ngaøi coù theå lôø ñi nhöõng toäi loãi nhö vaäy, trong khi Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi thaùnh khieát? Ñoù laø vì Ñaáng Christ ñaõ ñeán trong theá gian naøy vaø chòu baùp tem. Ñoù laø vì Chuùa Jeâsus ñaõ xoùa ñi nhöõng toäi loãi cuûa theá gian bôûi pheùp baùp tem vaø söï ñoùng ñinh cuûa Ngaøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ boû qua nhöõng toäi loãi maø chuùng ta phaïm phaûi tröôùc ñaây. Coù phaûi nhöõng toäi loãi phaïm tröôùc ñaây chæ töôïng tröng cho nguyeân toäi cuûa chuùng ta khoâng? Khoâng! Bôûi vì khi chuùng xuaát hieän nhö laø nguyeân toäi cuûa chuùng ta, vôùi Ñöùc Chuùa Cha ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta, moïi thöù ñeàu laø ôû trong quaù khöù. 


Trong caùi nhìn cuûa ñôøi ñôøi, thôøi gian trong theá giôùi naøy luoân luoân hieän ra nhö laø quaù khöù. Theá giôùi naøy coù söï baét ñaàu vaø söï keát thuùc cuûa noù, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñôøi ñôøi vaø vì vaäy khi chuùng ta so saùnh vôùi thôøi gian cuûa Ngaøi vôùi thôøi gian cuûa theá gian cuûa chuùng ta, taát caû toäi loãi cuûa theá giôùi coù veõ nhö ñaõ phaïm trong quaù khöù tröôùc maét Ngaøi. “Ngaøi ñaõ baøy toû söï coâng bình mình nhö vaäy, vì ñaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc kia, trong buoåi Ngaøi nhòn nhuïc; töùc laø Ngaøi ñaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi” Ñoù laø taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng nhìn thaáy toäi loãi cuûa chuùng ta. Khoâng phaûi bôûi vì Ngaøi khoâng coù ñoâi maét ñeå nhìn thaáy toäi loãi cuûa chuùng ta, nhöng Ngaøi khoâng nhìn thaáy noù bôûi vì Con Ngaøi, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñaõ traû giaù cho toäi loãi cuûa chuùng ta. Bôûi vì pheùp baùp tem vaø söï ñoùng ñinh cuûa Ñaáng Christ ñaõ taåy saïch toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta chaéc chaén ra maét Ñöùc Chuùa Trôøi nhö nhöõng ngöôøi voâ toäi. 

Laøm sao Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå nhìn thaáy toäi loãi cuûa chuùng ta khi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø ngöôøi ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi mua chuoäc taát caû nhöõng ngöôøi tin vaøo ñoù, ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta? Ñoù laø taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi chöùng minh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hieän nay baèng caùch boû qua nhöõng toäi loãi ñaõ phaïm tröôùc ñaây, laø toäi loãi ñaõ ñöôïc traû giaù bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 


Ñöùc tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán bôûi Lôøi cuûa Ñaáng Christ chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi chöùng minh söï coâng chính cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chæ baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi maø coøn baøy toû söï coâng chính cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi thoaùt cho chuùng ta khoûi nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta, neân haõy tin trong loøng raèng Chuùa Jeâsus ñaõ caát ñi taát caû nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta. Ñoù laø taïi sao chuùng ta trôû neân voâ toäi vaø coâng chính, khi chuùng ta ñeàu maëc laáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. (Ga-la-ti 3:27). Vì Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chuùng ta ñeàu laø coâng chính, neân toùm laïi chuùng ta laø gia ñình, baïn vaø toâi laø con caùi cuûa Ngaøi. Baïn coù tin nôi tin töùc toát ñeïp naøy khoâng? 

Coù phaûi ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta coù ñieàu gì ñoù cuûa chính chuùng ta maø chuùng ta coù theå khoe khoang ra hay khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Coù gì cho chuùng ta khoe khoang khi thöïc teá söï cöùu roãi cuûa chuùng ta coù ñöôïc laø do chæ bôûi nghe vaø tin nôi Lôøi cuûa Ñaáng Christ? Coù phaûi chuùng ta ñöôïc cöùu bôûi vì nhöõng vieäc laøm cuûa chuùng ta khoâng? Coù gì ñeå khoe khoang? Chaüng coù gì caû! Coù phaûi baïn ñaõ ñöôïc cöùu bôûi vì baïn coù maët taïi moãi buoåi leã saùng cuûa nhaø thôø khoâng? Dó nhieân laø khoâng. 

Taát caû nhöõng ñieàu ñoù laø vieäc laøm, vaø ñöùc tin döïa treân vieäc laøm hoaëc ñöùc tin boå sung vôùi vieäc laøm laø ñöùc tin sai laïc. Chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta chæ bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi taám loøng cuûa chuùng ta. Ñöùc tin ñeán bôûi nghe, vaø söï cöùu roãi ñeán bôûi ñöùc tin trong Lôøi cuûa Ñaáng Christ. 

Coá gaéng nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi qua söï caàu nguyeän aên naên, sau khi tin nôi Chuùa Jeâsus, cuõng laø moät ñöùc tin sai laïc, vì ñöùc tin thaät chæ bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng phaûi bôûi vieäc laøm cuûa luaät phaùp. Nhö Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi, “Vaäy thì söï khoe mình ôû ñaâu? Ñaõ bò tröø boû roài. Bôûi luaät phaùp naøo? Luaät phaùp cuûa vieäc laøm chaêng? Khoâng phaûi, nhöng bôûi luaät phaùp cuûa ñöùc tin; vì chuùng ta keå raèng ngöôøi ta ñöôïc xöng coâng bình bôûi ñöùc tin, chôù khoâng bôûi vieäc laøm theo luaät phaùp. Hay laø, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Giu-ña sao? Haù chaúng phaûi cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân ngoaïi ö? Phaûi, Ngaøi cuõng laø cuûa daân ngoaïi nöõa.”

Söï cöùu roãi ñeán, cho caû ngöôøi Do thaùi laãn ngöôøi Ngoaïi bang, bôûi nghe vaø tin trong loøng raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ cöùu hoï bôûi Nöôùc vaø Huyeát cuûa Ngaøi. Chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta khi chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi chuùng ta tin vaøo söï coâng chính naøy, laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, thì chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân Cha cuûa chuùng ta vaø chuùng ta trôû thaønh con caùi cuûa Ngaøi. Ñaây laø söï cöùu roãi bôûi ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi nghe vaø tin nôi Lôøi cuûa Ñaáng Christ. Ñöùc tin cuûa chuùng ta ñeán bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Söï cöùu roãi cuûa chuùng ta ñeán bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Lôøi cuûa Ñaáng Christ. Vaäy thì, coù phaûi chuùng ta tin raèng Ñaáng Christ ñaõ ñeán trong theá gian naøy nhö Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta, bôûi pheùp baùp tem cuûa Ngaøi, Ngaøi caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñeå chuùng ta ñöôïc laøm laønh laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù, phuïc sinh töø coõi cheát trong ngaøy thöù ba, vaø thaêng thieân ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Cha khoâng? 

Coù nhieàu ngöôøi caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi hieän ra trong giaác mô cuûa hoï, hoï noùi raèng hoï seõ tin neáu hoï coù theå chæ chính maét nhìn thaáy Ngaøi moät laàn. Ngay caû moät soá ngöôøi noùi raèng hoï thaáy Chuùa Jeâsus trong giaác mô cuûa hoï, raèng Ngaøi ñaõ noùi vôùi hoï laøm nhöõng ñieàu nhö xaây döïng nhaø thôø ôû nôi naøy, laøm moät trung taâm caàu nguyeän ôû nôi kia, v…v…nhöng thöôøng nhöõng thöù naøy ñoøi hoûi tieàn baïc – vaø bôûi bò löøa gaït bôûi nhöõng ñöùc tin giaû naøy, nhieàu ngöôøi bò laàm ñöôøng laïc loái. Coù nhieàu chuyeän ñaùng buoàn xaûy ra trong coäng ñoàng Cô Ñoác Nhaân theá giôùi. Baïn phaûi nhaän bieát raèng taát caû nhöõng ñieàu naøy khoâng phaûi laø coâng vieäc cuûa Chuùa chuùng ta, nhöng bôûi chính ma quyû. 

Neáu, coù luùc naøo ñoù, baïn nhìn thaáy Chuùa Jeâsus trong giaác mô cuûa baïn, ñöøng xem nhö quaù nghieâm chænh. Giaác mô chæ laø giaác mô. Chuùa Jeâsus khoâng phaûi laø ngöôøi coù theå hieän ra tröôùc baïn trong caùch nhö vaäy, vì neáu vaäy thì khoâng caàn Kinh thaùnh nöõa. Neáu Chuùa Jeâsus hieän ra tröôùc chuùng ta ngay caû chæ moät laàn, thì chuùng ta phaûi ñoùng Kinh thaùnh laïi, vì khoâng caàn Kinh thaùnh nöõa. Nhöng ñaây seõ coù moät aûnh höôûng taøn phaù treân coâng vieäc cöùu roãi cuûa Ñaáng Christ. 

Neáu chuùng ta laø ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus maø khoâng caàn Kinh thaùnh, thì Ngaøi seõ phaûi hieän ta tröôùc moïi ngöôøi. Nhöng khoâng caàn thieát cho vieäc naøy, vì Chuùa chuùng ta ñaõ laøm troïn taát caû nhöõng ñoøi hoûi cuûa söï cöùu roãi. Ñoù laø taïi sao ñöùc tin ñeán bôûi nghe vaø tin nôi Lôøi cuûa Ñaáng Christ. Vaäy thì, coù phaûi taát caû chuùng ta ñeàu nghe veà Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ khoâng? Hoï coù theå nghe veà danh cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, nhöng khoâng phaûi taát caû moïi ngöôøi ñeàu nghe veà leõ thaät Phuùc aâm. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ ñaõ hoûi, “Neáu khoâng ai rao giaûng thì nghe laøm sao?”


Bôûi vaäy chuùng ta phaûi rao giaûng Phuùc aâm, laø Phuùc aâm ñaõ chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng vôùi ñieàu gì vaø laøm theá naøo? Bôûi phöông phaùp gì hay laøm sao maø Phuùc aâm ñöôïc rao giaûng laø khoâng quan troïng; taát caû nhöõng phöông phaùp cuûa vieäc truyeàn rao tin töùc toát laønh, qua lôøi noùi vaø nhöõng taøi lieäu in, neân ñöôïc duøng. Ñöùc tin ñeán bôûi söï nghe, vaø söï nghe ñeán bôûi Lôøi cuûa Ñaáng Christ. Nhöõng taøi lieäu in rao giaûng Phuùc aâm cuõng coù theå daãn ngöôøi ñoïc ñeán ñöùc tin thaät. Baát chaáp phöông phaùp, chuùng ta phaûi nhôù raèng ñöùc tin coù theå chæ ñeán bôûi söï nghe, vaø söï nghe chæ ñeán bôûi rao giaûng tin töùc toát laønh. 

Neáu baïn thöïc söï coù ñöùc tin nôi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng baïn, thì baïn seõ bieát raèng baïn laø moät Cô Ñoác Nhaân thaät söï. Toâi hy voïng vaø caàu nguyeän raèng baïn seõ giöõ Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh caùch caån thaän. Vaäy thì, haõy ñeå chuùng ta theâm vaøo trong söï thaûo luaän cuûa chuùng ta baèng caùch ñoïc chung Roâ-ma 10:17. 

“Cho neân ñöùc tin ñeán bôûi söï nghe, vaø söï nghe ñeán bôûi lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Amen. Nhöõng ngöôøi tin trong loøng cuûa hoï bôûi nghe Lôøi naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin thaät. Baïn coù ñöùc tin thaät naøy khoâng? 

Chuùng ta thaät taï ôn vaø vui möøng raèng Chuùa ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta! Khoâng coù Phuùc aâm, ngöôøi ta luoân luoân ngaõ loøng, nhöng chæ bôûi nghe raèng Chuùa Jeâsus caát heát moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi pheùp baùp tem cuûa Ngaøi, traùi tim chuùng ta coù theå ñöôïc ñaày daãy söï vui möøng, vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta coù theå baét ñaàu lôùn leân. 


Toâi taï ôn Chuùa vì ñaõ cöùu chuùng ta.