Sermons

【Chapter 11】 Daân Y-sô-ra-eân seõ ñöôïc cöùu khoâng?Roâ-ma 11:1 noùi, “Vaäy toâi noùi: Ñöùc Chuùa Trôøi coù boû daân Ngaøi chaêng? Chaúng heà nhö vaäy; vì chính toâi laø daân Y-sô-ra-eân, doøng doõi Aùp-ra-ham, veà chi phaùi Beân-gia-min.” Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng töø boû daân I-sô-ra-eân, vì chính Phao-loâ cuõng laø moät ngöôøi I-sô-ra-eân. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi trong Roâ-ma 11:2-5, “Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng töøng boû daân Ngaøi ñaõ bieát tröôùc. Anh em haù chaúng bieát Kinh Thaùnh cheùp veà chuyeän EÂ-li sao? theå naøo ngöôøi kieän daân Y-sô-ra-eân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi maø raèng: Laïy Chuùa, hoï ñaõ gieát tieân tri Ngaøi, huûy phaù baøn thôø Ngaøi; toâi coøn laïi moät mình, vaø hoï tìm gieát toâi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùp laïi theå naøo? Ta ñaõ ñeå daønh cho ta baûy ngaøn ngöôøi nam chaúng heà quì goái tröôùc maët Ba-anh. Ngaøy nay cuõng vaäy, coù moät phaàn coøn soùt laïi theo söï löïa choïn cuûa aân ñieån.” 

Nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng seõ coù nhieàu ngöôøi Do thaùi trôû laïi vôùi Ngaøi bôûi tin nôi Chuùa Jeâsus, coù nhieàu ngöôøi Do thaùi seõ ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï. Chuùng ta phaûi tin raèng khi söï cuoái cuøng xaûy ñeán, seõ coù moät soá lôùn ngöôøi Ngoaïi bang ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï trôû laïi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 


Phao-loâ ñaõ hoûi, “Anh em haù chaúng bieát Kinh thaùnh cheùp veà chuyeän EÂ-li sao?” ÔÛ ñaây, Phao-loâ ñang aùm chæ ñeán söï thaät raèng cuoái cuøng seõ coù nhieàu ngöôøi Do thaùi seõ tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø vieäc coù theå caát ñi toäi loãi cuûa hoï. Qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi EÂ-li, Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng nhieàu ngöôøi trong voøng daân Y-sô-ra-eân seõ tieáp nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laøm Cöùu Chuùa cuûa hoï. Chuùng ta tin nôi Lôøi naøy. 

Trong Kinh thaùnh, soá “7” laø daáu hieäu cuûa söï troïn veïn. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng theá giôùi naøy trong 6 ngaøy vaø ñaõ nghó trong ngaøy thöù 7. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa seõ daønh rieâng baûy ngaøn ngöôøi laø nhöõng ngöôøi khoâng quyø goái tröôùc thaàn Ba-anh. Ñoù coù nghóa laø seõ coù nhieàu ngöôøi Do thaùi seõ nhaän ñöôïc söï cöùu roãi khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi tieáp nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laøm Cöùu Chuùa cuûa hoï. 

Trong söï giaûi thích moái quan heä giöõa ngöôøi Do thaùi vaø ngöôøi Ngoaïi bang, Phao-loâ tin raèng coù nhieàu ngöôøi trong voøng ngöôøi Do thaùi seõ ñöôïc cöùu. Coù phaûi hoï ñaõ lôõ sa ngaõ khoâng? 


Phao-loâ ñaõ noùi trong Roâ-ma 11:6-12 raèng neáu ngöôøi Do thaùi ñaõ hoaøn toaøn tieáp nhaän söï thaät raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, thì coù leõ seõ khoâng coù thôøi ñaïi cöùu roãi cuûa ngöôøi Ngoaïi bang. Bôûi vì ngöôøi Do thaùi ñaõ khoâng tieáp nhaän Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp ngöôøi Ngoaïi bang coù cô hoäi ñöôïc cöùu bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Bôûi vieäc naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi coù yù muoán ñeå cho daân Do thaùi ganh tò vôùi ngöôøi Ngoaïi bang, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus vaø trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Keá ñoù, daân Do thaùi seõ baét ñaàu tieáp nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laøm Cöùu Chuùa cuûa hoï, vaø cuoái cuøng chaáp nhaän raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ quaû thaät laø Ñaáng Meâ-si cuûa hoï. Neáu reã laø thieâng lieâng thì nhaùnh cuõng thieâng lieâng. 


Roâ-ma 11:13 cheùp, “Toâi noùi cuøng anh em laø ngöôøi ngoaïi: baáy laâu toâi laøm söù ñoà cho daân ngoaïi, toâi laøm vinh hieån chöùc vuï mình,” Phao-loâ ñaõ noùi raèng oâng laøm vinh hieån cho chöùc vuï cuûa oâng nhö moät tín ñoà trong voøng daân Ngoaïi. OÂng ñaõ muoán cöùu nhöõng ngöôøi ruoät thòt cuûa oâng baèng caùch kheâu khích hoï ganh tò vôùi ngöôøi Ngoaïi bang. 

“Vì neáu söï döùt boû hoï ra ñaõ laøm söï hoøa thuaän cho thieân haï, thì söï hoï trôû laïi trong aân ñieån haù chaúng phaûi laø söï soáng laïi töø trong keû cheát sao? Vaû, neáu traùi ñaàu muøa laø thaùnh, thì caû ñoàng cuõng thaùnh; vaø neáu reã laø thaùnh, thì caùc nhaùnh cuõng thaùnh.” (Roâ-ma 11:15-16). Phaân ñoaïn naøy coù nghóa raèng neáu Aùp-ra-ham, coäi reå cuûa daân Do thaùi, ñaõ ñöôïc cöùu vaø höôûng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Lôøi cuûa Ngaøi, thì vaãn coøn coù theå raèng daân Y-sô-ra-eân, nhaùnh cuûa Aùp-ra-ham seõ ñöôïc cöùu. 

Cuøng luùc ñoù, Phao-loâ caûnh baùo nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang taùi sanh raèng hoï khoâng neân khoe mình bôûi vì hoï ñaõ trôû neân daân thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö nhöõng nhaùnh ñaõ gaõy cuûa moät caây oâ-liu daïi ñöôïc ban cho söï soáng môùi bôûi ñöôïc gheùp vaøo moät caây oâ-liu troàng. Nhö Roâ-ma 11:18 cheùp, “thì chôù khoe mình hôn caùc nhaùnh ñoù. Nhöng neáu ngöôi khoe mình, thì haõy bieát raèng aáy chaúng phaûi laø ngöôi chòu ñöïng caùi reã, beøn laø caùi reã chòu ñöïng ngöôi.” 

Chuùng ta ñaõ trôû neân daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi chuùng ta baèng caùch tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng neáu chuùng ta töø boû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta cuõng seõ bò boû. Chuùng ta khoâng theå laøm ñieàu naøy bôûi vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ laøm troïn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta, vaø bôûi vì chuùng ta quaû thaät ñaõ ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. Chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính tuyeät ñoái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chöù khoâng phaûi do nhöõng vieäc laøm cuûa chuùng ta. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang, ñöôïc thay theá cho nhöõng nhaùnh caây ñaõ gaõy cuûa daân Do thaùi. Chuùng ta coù theå ñöùng vöõng vì chuùng ta tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Vì theá, bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, caû Cô Ñoác Nhaân laãn ngöôøi Do thaùi ñeàu coù theå ñöôïc gheùp vaøo trong Chuùa Jeâsus nhö laø daân söï cuûa Ngaøi. Neáu chuùng ta khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta chaéc chaén seõ cheát bôûi vì toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ngaøi. Ñaàu tieân, Phao-loâ ñaõ caûnh baùo ñieàu naøy cho ngöôøi Do thaùi, nhöng chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc mieãn tröø khoûi söï caûnh baùo naøy. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeå loøng thöông xoùt treân chuùng ta, nhöõng ngöôøi Ngoaïi bang, vaø ñaõ hoaøn toaøn cöùu chuùng ta vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï. Taát caû Cô Ñoác Nhaân ngaøy nay seõ bò ñöa vaøo söï huûy dieät neáu khoâng tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø söï ñaõ cöùu hoï hoaøn toaøn khoûi toäi loãi, cho duø hoï xöng nhaän raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. 


Roâ-ma 11:23-24 noùi, “Veà phaàn hoï, neáu khoâng ghì maøi trong söï chaúng tin, thì cuõng seõ ñöôïc thaùp; vì Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn laïi thaùp hoï vaøo. Neáu chính ngöôi ñaõ bò caét khoûi caây oâ-li-ve hoang thuaän taùnh mình, maø ñöôïc thaùp vaøo caây oâ-li-ve toát nghòch taùnh, thì huoáng chi nhöõng keû aáy laø nhaùnh nguyeân seõ ñöôïc thaùp vaøo chính caây oâ-li-ve mình!” Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn naêng ñeå laøm cho moïi ngöôøi coù ñöùc tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Quyeàn naêng ñoù ñöôïc höùa trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Caû ngöôøi Do thaùi laãn ngöôøi Ngoaïi bang, vieäc laøm cuûa hoï khoâng laøm cho hoï trôû neân con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñuùng hôn, hoï coù theå trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø lôøi höùa cuûa Ngaøi laøm cho hoï trôû neân daân söï cuûa Ngaøi. Söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi loaïi tröø hoaøn toaøn Luaät phaùp. Qua söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, caû ngöôøi Do thaùi laãn ngöôøi Ngoaïi bang treân caû theá giôùi seõ ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin cuûa hoï. Ñaây laø ôn cöùu roãi vó ñaïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø söï seõ ñöôïc laøm troïn qua Phuùc aâm ñöôïc rao ra bôûi chuùng ta. Quyeàn naêng naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø lôøi höùa ñöùc tin ñaõ ñöôïc laøm do söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta haõy ñoïc trong Roâ-ma 11:26-27, “Vaäy thì caû daân Y-sô-ra-eân seõ ñöôïc cöùu, nhö coù cheùp raèng: Ñaáng Giaûi cöùu seõ ñeán töø Si-oân, Caát söï voâ ñaïo ra khoûi Gia-coáp; Aáy laø söï giao öôùc maø ta seõ laäp vôùi hoï, Khi ta xoùa toäi loãi hoï roài.” 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa raèng Ngaøi seõ cöùu daân Do thaùi vaøo thôøi gian cuoái cuøng. Nhö vaäy, chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa seõ giaûi thoaùt nhöõng söï xaáu xa vaø raùc röôûi trong yù töôûng cuûa daân Y-sô-ra-eân vaø khieán hoï tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Maëc duø hoï coù toå tieân ñöùc tin, nhöng chính daân Do thaùi chöa nhaän ñöôïc söï cöùu roãi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi muoán hoï ñöôïc cöùu trong töông lai gaàn ñaây bôûi chaïm vaøo loøng hoï vaø laøm cho hoï tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhoát chuùng ta trong söï boäi nghòch, ñeå vì theá Ngaøi thöông xoùt taát caû chuùng ta! 


Haõy ñoïc trong caâu 32, laø moät caâu raát xaâu saéc. “Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhoát moïi ngöôøi trong söï baïn nghòch, ñaëng thöông xoùt heát thaûy.” Moïi ngöôøi choáng ñoái vaø nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng ai hoaøn toaøn vaâng phuïc Ngaøi, nhöng lyù do maø Ñöùc Chuùa Trôøi nhoát chuùng ta trong söï baát tuaân ñeå nhôø ñoù maø Ngaøi coù theå ban cho chuùng ta loøng thöông xoùt vaø tình yeâu. Ñaây laø moät leõ thaät ngaïc nhieân vaø tuyeät vôøi. 

Qua caâu Kinh thaùnh naøy, chuùng ta coù theå hieåu taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi nhoát con ngöôøi trong söï boäi nghòch. Thöôïng Ñeá thaät laø vó ñaïi! Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeå chuùng ta trong söï boäi nghòch ñeå maëc cho chuùng ta söï coâng chính hoaøn haûo vaø tình yeâu nhaân töø cuûa Ngaøi. Chuùng ta chæ coù theå tin vaø taï ôn Ngaøi vì muïc ñích vó ñaïi cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi coøn nhoát daân Y-sô-ra-eân trong söï baát tuaân ñeå ban cho hoï tình yeâu coâng chính cuûa Ngaøi. Daân Y-sô-ra-eân vaãn xem thöôøng Chuùa Jeâsus, nhìn Chuùa nhö moät ngöôøi haï löu töø Na-xa-reùt, trong khi nhieàu ngöôøi Cô Ñoác Nhaân Ngoaïi bang duøng Ngaøi nhö moät yù nghóa cuûa söï kieám tieàn. 

Nhöõng ngöôøi baát tuaân tình yeâu nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù con ñöôøng naøo hôn laø bò ñaøy xuoáng hoûa nguïc. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò hoaû nguïc cho hoï, nhöng Ngaøi khoâng nôû nhìn con ngöôøi ñi vaøo hoûa nguïc, vì Ngaøi coù loøng thöông xoùt hoï. “Laøm sao Ta coù theå ñaøy con xuoáng hoûa nguïc?” Sau khi voâ soá ngöôøi ñaõ ñeán trong söï cöùu roãi cuûa Ngaøi, nhieàu ngöôøi Do thaùi seõ tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, khi keû choáng nghòch laïi Ñaáng Christ haønh haï hoï trong ba naêm ruôõi cuoái cuûa baûy naêm ñaïi naïn. Trong töông lai, moät con soá tín ñoà khoâng theå ñeám seõ xöng nhaän Chuùa Jeâsus, laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ daáy leân trong voøng daân Y-sô-ra-eân. 

“Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhoát moïi ngöôøi trong söï boäi nghòch, ñeå thöông xoùt heát thaûy.” Caâu Kinh thaùnh tuyeät vôøi naøy giaûi thích raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp moïi toäi nhaân ñöôïc cöùu bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi vôùi Phao-loâ raèng Ngaøi seõ khieán daân Y-sô-ra-eân aên naên vaø tin nôi Ñaáng Christ khi ñuû moät soá löôïng ngöôøi Ngoaïi bang trôû thaønh nhöõng töû ñaïo trong thôøi kyø ñaïi naïn. Nhö Phao-loâ noùi trong Roâ-ma 11:33, “Oâi! saâu nhieäm thay laø söï giaøu coù, khoân ngoan vaø thoâng bieát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi! Söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi naøo ai thaáu ñöôïc, ñöôøng neûo cuûa Ngaøi naøo ai hieåu ñöôïc!” 

Taát caû söï khoân ngoan vaø quan phoøng thaät ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi laøm cho con ngöôøi thieáu soùt ngay töø buoåi ban ñaàu. Ñieàu naøy baøy toû söï thoâng saùng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø vieäc cho pheùp chuùng ta nhaän ñöôïc söï cöùu roãi cuûa Ngaøi. Vì vaäy, chuùng ta neân tin raèng trong ngaøy cuoái cuøng Ngaøi seõ cöùu ngöôøi Do thaùi . Taát caû chuùng ta ñaõ chæ coù con ñöôøng bò boû vaøo trong ñoáng raùc röôûi vaø bò ñoát, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vôùi chöông trình coâng chính cuûa Ngaøi vaø ñaõ ñöôïc laøm troïn bôûi Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù yù muoán laøm cho moïi toäi nhaân ñöôïc cöùu roãi bôûi pheùp Baùp tem vaø Huyeát cuûa Chuùa Jeâsus, döïa theo phöông phaùp teá leã cuûa ñeàn taïm trong Cöïu öôùc, khi con ngöôøi trôû neân toäi nhaân do bò caùm doå bôûi Sa taên vaø phaù vôû Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vaäy thì, ai coù theå daùm choáng nghòch laïi söï thoâng saùng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? “Vì muoân vaät ñeàu laø töø Ngaøi, bôûi Ngaøi vaø höôùng veà Ngaøi. Vinh hieån cho Ngaøi ñôøi ñôøi voâ cuøng. A-men.” Ai coù theå thaáu ñaùo ñöôïc leõ thaät naøy, raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhoát chuùng ta trong söï boäi nghòch ñeå ban cho chuùng ta loøng thöông xoùt cuûa Ngaøi khoâng? Ai daùm noùi raèng Ngaøi sai khi laøm ñieàu ñoù? Khoâng ai caû! Moïi söï vinh hieån vaø söï quan phoøng thieân thöôïng thuoäc veà Ngaøi ñôøi ñôøi. 

Thaùnh ñoà Phao-loâ, ñaõ ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh cheùp raèng “Vì, ai bieát yù töôûng Chuùa, ai laø keû baøn luaän cuûa Ngaøi? Hay laø ai ñaõ cho Chuùa tröôùc, ñaëng nhaän laáy ñieàu gì Ngaøi baùo laïi? Vì muoân vaät ñeàu laø töø Ngaøi, bôûi Ngaøi vaø höôùng veà Ngaøi. Vinh hieån cho Ngaøi ñôøi ñôøi, voâ cuøng! A-men.” (Roâ-ma 11:34-36).

Maëc duø chuùng ta ñaày söï thieáu soùt, nhöng chuùng ta soáng ñeå rao giaûng Phuùc aâm cuûa söï coâng chính Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi choáng nghòch laïi Phuùc aâm naøy laø thuø nghòch cuûa Ngaøi. Thaät ñuùng nhö vaäy! Nhöõng ngöôøi nhö vaäy coù theå daáy leân trong voøng chuùng ta, vaø vì theá chuùng ta neân caàu nguyeän vaø caån thaän ñeå khoâng ai trong chuùng ta bò rôi vaøo trong söï caùm doå naøy. Khoâng vì baát cöù tröôøng hôïp naøo maø chuùng ta choáng nghòch laïi Phuùc aâm naøy. Chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc choáng nghòch laïi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh bôûi loøng voâ tín. Nhöõng ngöôøi choáng laïi Phuùc aâm naøy seõ bò huûy dieät trong ñôøi naøy laãn ñôøi sau. 

Thôøi ñieåm ñeå daân Do thaùi tin nôi Chuùa Jeâsus ñang gaàn. Thaät tuyeät vôøi nhö theá naøo neáu saùu tæ ngöôøi treân traùi ñaát naøy ñeàu trôû laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän ñöôïc söï cöùu roãi? Ngöôøi coâng chính, laø nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng chæ nhìn ôû hoaøn caûnh hieän taïi, nhöng cuõng nhìn vaøo nhöõng coâng vieäc ñaõ ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho daân Y-sô-ra-eân vaø chuaån bò ñöùc tin cuûa hoï ñeå böôùc vaøo vaø soáng trong trôøi môùi ñaát môùi. Ngöôøi coâng chính neân luoân luoân soáng bôûi ñöùc tin vaø söï troâng caäy. 

Toâi taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, vì toâi bieát raèng ngaøy maø daân Y-sô-ra-eân tin Ñaáng Christ laø Cöùu Chuùa cuûa hoï ñaõ gaàn roài. 

Laïy Chuùa Jeâsus, xin haõy sôùm ñeán!