Sermons

【Chapter 12】 Ñoåi Môùi Taâm Thaàn Cuûa Baïn Tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi“Vaäy, hôõi anh em, toâi laáy söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khuyeân anh em daâng thaân theå mình laøm cuûa leã soáng vaø thaùnh, ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, aáy laø söï thôø phöôïng phaûi leõ cuûa anh em.” (Roâ-ma 12:1).

“Söï thôø phöôïng phaûi leõ” naøy, ñöôïc dòch nhö laø moät “haønh ñoäng thôø phöôïng thuoäc linh” trong baûn dòch NIV maø chuùng ta phaûi daâng cho Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì? Daâng söï haàu vieäc phaûi leõ cho Ñöùc Chuùa Trôøi coù nghóa laø daâng thaân theå mình cho Ngaøi ñeå laøm coâng vieäc coâng chính cuûa Ngaøi. Vì chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu, chuùng ta caàn phaûi daâng thaân theå chuùng ta vaø laøm ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi veà vieäc rao giaûng Phuùc aâm cuûa söï coâng chính. Söï thôø phöôïng phaûi leõ maø chuùng ta phaûi daâng cho Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñeå chia thaân theå chuùng ta ra töøng phaàn trong söï thieâng lieâng ñeå daâng chuùng cho Ngaøi. 


Trong chöông 12, Phao-loâ noùi veà söï thôø phöôïng thuoäc linh cuûa chuùng ta. Ñoù laø ñöøng laøm theo ñôøi naøy, nhöng phaûi bieán hoùa bôûi söï ñoåi môùi cuûa taâm thaàn chuùng ta, bôûi ñoù chuùng ta coù theå chöùng toû yù muoán toát laønh, ñeïp loøng vaø troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø theá naøo. 

Söï thôø phöôïng phaûi leõ laø daâng thaân theå vaø traùi tim chuùng ta cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy thì, laøm sao coù theå soáng cuoäc soáng coâng chính tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi? Phao-loâ noùi raèng chuùng ta ñöøng neân laøm theo ñôøi naøy, nhöng haõy bieán hoùa bôûi söï ñoåi môùi cuûa taâm thaàn chuùng ta, vaø chuùng ta neân daâng thaân theå chuùng ta cho nhöõng coâng vieäc coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, trong luùc daâng thaân theå vaø traùi tim chuùng ta, thì cuõng laø moät söï thôø phöôïng phaûi leõ ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Caâu Kinh thaùnh naøy raát quan troïng bôûi vì noù noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta ñöøng neân laøm theo ñôøi naøy, vaø thay vaøo ñoù, chuùng ta neân haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bieán hoùa bôûi söï ñoåi môùi cuûa taâm thaàn chuùng ta. 

Chuùng ta khoâng theå thôø phöôïng baèng taâm linh neáu tröôùc nhaát khoâng ñoåi môùi taám loøng cuûa chuùng ta. Ngay caû ngöôøi coâng chính khoâng theå daâng thaân theå hoï hoaëc traùi tim hoï cho Ñöùc Chuùa Trôøi neáu hoï khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Chuùng ta coù theå bò aûnh höôûng bôûi thôøi ñaïi naøy, cuõng nhö ñaõ xaõy ra trong thôøi ñaïi cuûa Phao-loâ. Bôûi vì chuùng ta soáng giöõa doøng chaûy cuûa thôøi ñaïi toäi loãi, neáu chuùng ta khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì chuùng ta seõ khoâng theå traùnh khoûi doøng cuoán cuûa thôøi ñaïi naøy. Ngay caû ngöôøi coâng chính laø ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng khoâng theå hoaøn toaøn traùnh khoûi bò cuoán huùt vaøo doøng chaûy theá tuïc, vì hoï ñang soáng vôùi ngöôøi theá gian. Ñoù laø taïi sao Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta ñöøng neân laøm theo ñôøi naøy. 


Vaäy thì, laøm theá naøo ngöôøi coâng chính coù theå daâng söï thôø phöôïng phaûi leõ, vaø cuûa leã thaùnh cho Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caû traùi tim vaø thaân theå cuûa hoï, trong khi bò ñaët ñeå trong theá gian naøy? Ñieàu naøy chæ coù theå thöïc hieän bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø Phuùc aâm khoâng ngöøng ñoåi môùi taâm thaàn chuùng ta. Ngöôøi coâng chính bieát vaø tuaân theo yù muoán toát laønh vaø troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi hoï ñoåi môùi taâm thaàn cuûa hoï vaø ñöôïc bieán hoùa bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Phao-loâ khoâng caàn phaûi noùi ñieàu naøy bôûi vì söï khoâng bieát nhöõng vieäc theá gian cuûa oâng, cuõng khoâng phaûi laø oâng ñang daïy baøi hoïc toân giaùo baèng caùch noùi “Haõy trôû neân toát.” trong khi vaãn khoâng bieát hoaøn caûnh vaø khaû naêng cuûa hoï. Lyù do Phao-loâ ñoäng vieân chuùng ta neân ñoåi môùi taám loøng chuùng ta ñeå haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi laø vì oâng bieát raát roõ raèng nhöõng tín ñoà cuõng coù theå bò queùt saïch bôûi phöông caùch cuûa theá gian naøy. 

Duø taùi sanh hay khoâng, thì thaân xaùc thuoäc theå cuõng khoâng khaùc nhau giöõa moãi ngöôøi. Nhöng coù moät söï khaùc nhau lôùn giöõa nhöõng ngöôøi sanh laïi vaø nhöõng ngöôøi chöa sanh laïi-ñoù laø ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ ngöôøi coâng chính môùi coù theå böôùc theo Chuùa bôûi khoâng ngöøng ñoåi môùi taâm thaàn hoï trong luùc tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 


Vaäy thì ñieàu gì coù theå ñoåi môùi taám loøng cuûa chuùng ta? Ñöùc tin nôi Lôøi cuûa Phuùc aâm ñaõ coâng boá chuùng ta hoaøn toaøn ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi laø ñieàu ñoåi môùi taám loøng cuûa chuùng ta. Chuùa ñaõ tha thöù taát caû toäi loãi maø chuùng ta ñaõ phaïm bôûi thaân theå vaø taám loøng cuûa chuùng ta trong söï yeáu ñuoái vaø baát toaøn cuûa xaùc thòt chuùng ta. Taâm thaàn cuûa ngöôøi coâng chính coù theå ñöôïc ñoåi môí bôûi vì Chuùa chuùng ta ñaõ tha thöù taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta trong theá gian vôùi pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Ngaøi treân caây Thaäp töï giaù. Noùi caùch khaùc, taâm thaàn cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc ñoåi môùi bôûi vì chuùng ta tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Baây giôø, chuùng ta caàn phaûi coù moät söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà nhöõng gì chuùng ta laøm tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi nhaän roõ yù muoán troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì, Ngaøi muoán gì töø nôi chuùng ta, Ngaøi ban cho chuùng ta söù meänh gì, vaø ngöôøi coâng bình taùi sanh caàn phaûi laøm gì. Chuùng ta phaûi ñoåi môùi taám loøng cuûa chuùng ta trong nhöõng phaïm vi naøy vaø phuïc söï Ngaøi. YÙ muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân chuùng ta laø daâng thaân theå vaø taâm thaàn, daâng chính chuùng ta nhö cuûa leã thaùnh cho Ngaøi. Chuùng ta coù theå daâng chính baûn thaân chuùng ta nhö laø cuûa leã cho Ngaøi khi chuùng ta ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta. Ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta ñeán bôûi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caát ñi heát toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Coù moät söï khaùc bieät giöõa nhöõng ngöôøi sanh laïi vaø nhöõng ngöôøi khoâng sanh laïi. Chæ ngöôøi coâng chính môùi coù theå ñoåi môùi taâm thaàn cuûa hoï bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi coâng chính, coù theå luoân luoân laøm nhöõng vieäc ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñöùc tin bôûi taåy saïch vaø ñoåi môùi taám loøng chuùng ta, vaø töø choái söï ham muoán xaùc thòt thuoäc theá gian. Ngöôøi coâng chính khaùc vôùi nhöõng toäi nhaân bôûi vì hoï coù theå ñoåi môùi taám loøng cuûa hoï vaø luoân luoân phuïc söï vaø böôùc ñi vôùi Chuùa. Baïn phaûi ñoåi môùi taám loøng baïn vôùi ñöùc tin 


Coù nhieàu nhaân vaät coù danh tieáng treân voâ tuyeán truyeàn hình. Con ngöôøi cuûa theá gian naøy ñang baän roän coá gaéng ñeå baét chöôùc kieåu caùch vaø thôøi trang cuûa nhöõng nhaân vaät naøy. Chuùng ta coù theå deã daøng bò gaây aán töôïng nhöõng khuynh höôùng môùi nhaát bôûi xem voâ tuyeán truyeàn hình. Chuùng ta coù theå môû ra caû theá giôùi chæ vôùi moät caùi ñieàu chænh töø xa cuûa maùy. Baïn coù ñaõ laøm theo ñôøi naøy hay khoâng? 

Toâi caûm thaáy raèng theá giôùi naøy ñang thay ñoåi nhanh choùng. Maëc duø baây giôø chuùng ta coù nhöõng chi phieáu, chuùng ta cuoái cuøng seõ coù nhöõng tieàn ñieän töû vaø theû tín duïng ñieän töû. Neáu ñaùnh maát nhöõng theû ñieän töû naøy thì bò phieàn phöùc, chuùng ta seõ ñöôïc nhaän daõi soá maät maõ treân tay hay treân traùn ñeå tieän lôïi hôn. Toâi cuõng nghó raèng seõ coù nhieàu thaûm hoïa thieân nhieân vaøo luùc ñoù. Haõy luoân ñeå taâm trí chuùng ta trong söï ñoåi môùi vaø truyeàn rao Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc khi thôøi gian ñoù ñeán ñeå vì ñoù chuùng ta, nhöõng ngöôøi coâng chính, khoâng bò laøm theo ñôøi naøy. 

Toâi nghó veà vieäc phuïc söï Ñöùc Chuùa Trôøi trong suoát moãi thôøi gian troâi qua. Baây giôø toâi ao öôùc chuyeân caàn truyeàn giaûng Phuùc aâm chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ngaøi, vì noù seõ khoâng theå truyeàn giaûng ra Lôøi cuûa Ngaøi khi nhöõng daõy soá maät maõ treân tay hay traùn chuùng ta xaõy ñeán. Toâi khoâng meät moõi laøm vieäc theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù leõ toâi seõ chæ coù theå nghó ngôi khi toâi khoâng coøn laøm vieäc ñöôïc nöõa. Toâi coù theå cho ñi taát caû cuûa caûi cuûa toâi cho söï caàn thieát khi thôøi ñieåm ñoù ñeán. 

Nhöng nhö hieän nay, thì toâi chæ coù theå laøm theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, traùnh xa vaø khoâng laøm theo ñôøi naøy. Nhieàu ngöôøi coâng chính taïi thaønh Roâ-ma laø nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu bôûi Phuùc aâm ñaõ giaûng daïy bôûi Phao-loâ, theo thôøi gian troâi qua, ñaõ laøm theo ñôøi naøy vaø xa caùch khoûi Chuùa chuùng ta. Chuùng ta phaûi löu yù khoâng ñi theo nhöõng böôùc chaân cuûa hoï. 


Phao-loâ ñaõ vieát phaân ñoaïn naøy vì oâng lo laéng cho nhöõng ngöôøi tín ñoà taïi thaønh Roâ-ma laøm theo ñôøi naøy. “Thaân theå cuûa baïn ñang laøm theo ñôøi naøy, nhöng coù moät ñieàu quyù baùo maø baïn coù theå laøm. Ñoåi môùi taâm thaàn baïn. Chaúng phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ mua chuoäc taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta? Haõy nhôù laïi Phuùc aâm coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nghó ñieàu gì laøm ñeïp loøng Ngaøi. Ñoåi môùi taâm thaàn baïn vaø laøm nhöõng coâng vieäc troïn veïn vaø ñöôïc chaáp thuaän, bôûi caân nhaéc thuoäc linh, chöù khoâng phaûi xaùc thòt. Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ ñaõ khuyeân nhöõng ngöôøi tín ñoà taïi thaønh Roâ-ma, cuõng nhö cho chuùng ta ngaøy hoâm nay. 

Maëc duø chuùng ta laøm nhö khoâng laøm theo ñôøi naøy, nhöng söï thaät chuùng ta ñang laøm theo. Ngay caû nhö vaäy, chuùng ta vaãn coù theå phuïc vuï Chuùa bôûi ñoåi môùi taâm thaàn chuùng ta. Duø trong söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta, chuùng ta thaáy khoù maø khoâng laøm theo ñôøi naøy, nhöng chuùng ta vaãn tin raèng Chuùa chuùng ta ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø caùch chuùng ta coù theå luoân luoân phuïc söï nhöõng vieäc coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta coù theå hoaøn toaøn laøm theo yù muoán toát laønh vaø troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Ngaøi. 


Chuùng ta phaûi ñoåi môùi taâm thaàn chuùng ta moãi luùc. Bôûi vì ngöôøi coâng chính, laø nhöõng ngöôøi ñaõ cheát veà theá gian naøy, laø nhöõng nguôøi tinh khieát hôn nhöõng ngöôøi theá gian, hoï ñoái dieän nhieàu nguy hieåm cuûa söï thoaùi hoùa trong nhöõng suy nghó, taâm thaàn sai laïc vaø thaân theå hôn laø ngöôøi theá gian. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi luoân canh giöõ taám loøng chuùng ta vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vì Ñaáng Christ ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta chæ caàn ñöùng vöõng trong ñöùc tin töï taùi cam ñoan veà söï thaät raèng ñöùc tin cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc laøm neân caùch troïn veïn. Baïn coù tin raèng Chuùa chuùng ta ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Neáu baïn tin thì baïn coù theå laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Chuùa chuùng ta trong ñöùc tin, baát chaáp taát caû nhöõng sö baát chính cuûa chuùng ta trong quaù khöù, vì Chuùa ñaõ caát ñi khoûi baïn taát caû söï ñoaùn xeùt vaø xöû phaït cho toäi loãi cuûa baïn. 

Chuùng ta phaûi ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñaây laø ñieàu raát quan troïng. Chuùng ta cuoái cuøng seõ hoaøn toaøn rôøi boû hoäi thaùnh vaø cheát neáu chuùng ta khoâng ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh trong kyû nguyeân cuoái cuøng naøy. 

Soáng cuoäc soáng ñöùc tin trong söï ñoåi môùi lieân tuïc thì gioáng nhö ñang cöôõi moät chieác xe ñaïp leân doác. Moät ngöôøi khoâng ñoåi môùi taâm thaàn thì gioáng nhö ngöng khi ñang leân doác maø khoâng ñaïp thaéng. Neáu baïn khoâng thaéng, baïn seõ khoâng chæ khoâng döøng laïi, maø baïn chaéc chaén seõ coøn bò tuoät doác vaø ñaâm saàm xuoáng ñoài.


Cuõng nguyeân lyù ñoù aùp duïng cho ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñang cöôõi moät chieác xe ñaïp leân doác. Thaät khoù ñeå leân ñeán ñænh chæ bôûi yù muoán vaø söùc maïnh cuûa chuùng ta. Chuùng ta caàn phaûi giöõ kieân ñònh veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khi chuùng ta vaãn ñang ôû trong xaùc thòt cuûa chuùng ta. Khoâng moät luùc naøo troâi qua maø khoâng coù nhöõng yù nghó xaùc thòt. 

YÙ muoán trong xaùc thòt cuûa chuùng ta coù khuynh höôùng boû cuoäc deã daøng khi baát cöù luùc naøo chuùng ta khoâng coøn söùc maïnh nöõa. “Toâi khoâng theå laøm ñieàu naøy. Toâi khoâng theå thích öùng vôùi ñieàu naøy. Naêng löïc cuûa toâi thì quaù yeáu, nhöng naêng löïc cuûa anh kia thì thaät söï maïnh meõ. Toâi khoâng coù naêng löïc, nhöng chò kia thì coù naêng löïc voâ cuøng. Toâi thaät quaù yeáu ñuoái so vôùi nhöõng anh chò em kia. Hoï coù veõ thích hôïp haàu vieäc Chuùa, nhöng toâi thì khoâng.” Baát cöù ai khoâng tin vaø naém vöõng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chaéc chaén ngöng ñaïp thaéng vaø teù doác. 

Coù phaûi ñieàu naøy chæ aùp duïng cho moät ít ngöôøi khoâng? Dó nhieân laø khoâng. Ñieàu naøy aùp duïng cho taát caû moïi ngöôøi. Moät ngöôøi ñi xe ñaïp ñöôïc huaán luyeän toát thì coù theå cöôõi xe ñaïp leân doác caùch deã daøng, nhöng vôùi moät ngöôøi yeáu ñuoái thì seõ laø moät söï khoù khaên. Tuy nhieân, vaán ñeà cuûa ngöôøi coâng chính khoâng naèm trong söùc maïnh thuoäc theå cuûa hoï – ñoù laø giöõ söï kieân ñònh ñoái vôùi ñöùc tin cuûa hoï trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Noù khoâng theå ñaït ñeán ñænh thuoäc linh chæ vôùi söùc maïnh thuoäc theå. Bò yeáu ñuoái hay maïnh meõ thuoäc theå khoâng aûnh höôûng gì ñeán ñieàu ñoù. 

Haõy nhôù raèng khoâng ai coù theå traõi qua moät cuoäc soáng ñöùc tin chæ bôûi ngöôøi ñoù coù naêng löïc maïnh meõ. Baïn ñöøng so saùnh chính baïn vôùi nhöõng ngöôøi khaùc vaø bò naõn loøng. Chæ naém laáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø thoâi. Chuùa seõ keùo chuùng ta qua neáu chuùng ta luoân luoân ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta vôùi ñöùc tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Phuùc aâm cuûa söï cöùu roãi maø chuùng ta ñaõ nhaän seõ ñöôïc troàng trong loøng chuùng ta vaø Chuùa seõ naém chaët chuùng ta neáu chuùng ta kieåm tra taám loøng cuûa chuùng ta moãi ngaøy. Chuùng ta phaûi laøm saïch nhöõng yù nghó khoâng tinh saïch cuûa chuùng ta bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm coâng vieäc cuûa Chuùa. 

Toâi taï ôn Chuùa chuùng ta vì aân ñieån cuûa Ngaøi ñaõ cho chuùng ta phuïc söï Ngaøi bôûi ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta. Bôûi vieäc chuùng ta ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ñaõ cho pheùp chuùng ta luoân luoân coù giaù trò tröôùc maët Ngaøi bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta. Vì toâi bieát raèng chaúng coù ñieàu laønh naøo ôû trong toâi 


Phao-loâ noùi trong Roâ-ma 7:18, “Vaû, toâi bieát ñieàu laønh chaúng ôû trong toâi ñaâu, nghóa laø trong xaùc thòt toâi, bôûi toâi coù yù muoán laøm ñieàu laønh, nhöng khoâng coù quyeàn laøm troïn” Phao-loâ bieát raát roõ raèng chaúng coù ñieàu laønh naøo trong xaùc thòt cuûa oâng. Raèng chaúng coù ñieàu laønh naøo trong xaùc thòt laø moät nguyeân taéc. 

Phao-loâ bieát raèng chaúng coù ñieàu laønh naøo ôû trong xaùc thòt cuûa oâng. OÂng ñaõ bieát raèng khoâng caàn bieát oâng yeâu meán luaät phaùp bao nhieâu vaø oâng coá gaéng heát söùc bao nhieâu ñeå soáng, nhöng oâng chæ bieát laø oâng khoâng theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Taám loøng muoán ñoåi môùi ñeå ñi theo Chuùa, nhöng xaùc thòt luoân muoán ruùt lui khoûi chieán tröôøng thuoäc linh. 

Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ than khoùc trong Roâ-ma 7:21-24, “Vaäy toâi thaáy coù luaät naày trong toâi: khi toâi muoán laøm ñieàu laønh, thì ñieàu döõ dính daáp theo toâi. Vì theo ngöôøi beà trong, toâi vaãn laáy luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi laøm ñeïp loøng; nhöng toâi caûm bieát trong chi theå mình coù moät luaät khaùc giao chieán vôùi luaät trong trí mình, baét mình phaûi laøm phu tuø cho luaät cuûa toäi loãi, töùc laø luaät ôû trong chi theå toâi vaäy. Khoán naïn cho toâi! Ai seõ cöùu toâi thoaùt khoûi thaân theå hay cheát naày?” 

Phao-loâ ñaõ nhaän ñònh thaân theå oâng nhö theá naøo? OÂng xem noù nhö laø “thaân theå cheát.” Coøn veà thaân theå baïn thì sao? Coù phaûi noù cuõng laø thaân theå cheát? Dó nhieân laø nhö vaäy! Thaân theå voán laø moät thaân theå cheát. Noù chæ muoán phaïm toäi vaø ñi ñeán baát cöù nôi naøo coù toäi loãi. “Thaät khoán khoå cho toâi! Ai seõ laø ngöôøi cöùu toâi khoûi thaân theå cheát naøy?” Vaø ñaây laø lyù do taïi sao Phao-loâ noùi, “Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi, nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa chuùng ta! Nhö vaäy, thì chính mình toâi laáy trí khoân phuïc luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laáy xaùc thòt phuïc luaät phaùp cuûa toäi loãi.” (Roâ-ma 7:25).

Phao-loâ chæ ra raèng coù hai luaät. Thöù nhaát laø luaät phaùp cuûa xaùc thòt. Noù chæ tìm kieám ñi theo söï mong muoán cuûa xaùc thòt vaø ôû trong yù nghó cuûa xaùc thòt, ñoù laø hoaøn toaøn ngöôïc laïi vôùi nhöõng gì ñeïp loøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Thöù hai laø luaät cuûa söï soáng-Thaùnh linh. Luaät cuûa Ñöùc Thaùnh Linh muoán daãn chuùng ta ñeán con ñöôøng ñuùng maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta ñi theo. Luaät cuûa Ñöùc Thaùnh Linh mong muoán nhöõng ñieàu ngöôïc laïi vôùi xaùc thòt. Chuùng ta, nhöõng Cô Ñoác Nhaân bò keït giöõa hai luaät ñoù, ñang coá gaéng quyeát ñònh ñi nôi naøo. 

Ñoâi khi chuùng ta tieáp tuïc ñi theo nhöõng gì theå xaùc chuùng ta muoán, nhöng khi chuùng ta ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta, chuùng ta theo nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi mong muoán bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. Lyù do taïi sao chuùng ta laøm nhö vaäy laø vì ñeå daâng thaân theå chuùng ta nhö cuûa leã cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø roài ngay laäp töùc chuùng ta laøm theo nhöõng ñieàu xaùc thòt- laø vì chuùng ta ñeàu coù xaùc thòt. Nhö vaäy, chuùng ta phaûi luoân luoân ñoåi môùi taâm thaàn chuùng ta bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. 


Maëc duø ñaõ ñöôïc cöùu, chuùng ta vaãn laøm theo ñôøi naøy caùch deã daøng bôûi vì chuùng ta vaãn ôû trong xaùc thòt. Bôûi vì baát cöù ai trong theá gian naøy ñeàu soáng cuoäc soáng theo ñôøi naøy, chuùng ta deã daøng bò aûnh höôûng bôûi ñôøi. Nhö vaäy, chæ coù moät caùch maø chuùng ta coù theå ñi theo Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñoù laø ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù theå soáng bôûi luoân luoân ñoåi môùi taâm thaàn chuùng ta trong ñöùc tin. Ñoù laø caùch chuùng ta coù theå luoân luoân böôùc theo Chuùa chuùng ta, cho ñeán khi Ngaøi trôû laïi laàn nöõa. 

Chæ nhìn vaøo xaùc thòt cuûa chuùng ta, khoâng ai coù theå ñi theo nhöõng vieäc laøm coâng chính cuûa Chuùa vaø taát caû chuùng ta ñeàu coù soá phaän huûy dieät. Nhöng chuùng ta coù theå böôùc theo Chuùa bôûi ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta vaø naém laáy söï coâng chính cuûa Ngaøi vôùi caû taám loøng chuùng ta. Chuùng ta phaûi ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta vaø böôùc theo Ngaøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ noùi trong Roâ-ma 8:2, “vì luaät phaùp cuûa Thaùnh Linh söï soáng ñaõ nhôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ buoâng tha toâi khoûi luaät phaùp cuûa söï toäi vaø söï cheát.” 

Nhöõng gì Luaät phaùp khoâng theå laøm vì xaùc thòt yeáu ñuoái, thì Ñaáng Christ ñaõ hoaøn thaønh bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö Roâ-ma 8:3 cheùp, “Vì ñieàu chi luaät phaùp khoâng laøm noåi, taïi xaùc thòt laøm cho luaät phaùp ra yeáu ñuoái, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm roài: Ngaøi ñaõ vì côù toäi loãi sai chính Con mình laáy xaùc thòt gioáng nhö xaùc thòt toäi loãi chuùng ta, vaø ñaõ ñoaùn phaït toäi loãi trong xaùc thòt.”

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Con Moät cuûa ngaøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeán trong theá gian naøy vaø nhaän laáy toäi loãi cuûa chuùng ta treân thaân theå cuûa Ngaøi. Bôûi ñoù “Ngaøi ñaõ nhaän laáy toäi loãi trong xaùc thòt” coù nghóa laø taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc caát ñi vaø vì ñoù chuùng ta ñaõ ñöôïc laøm cho voâ toäi. Chuùng ta ñaõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeå ñaït ñeán yeâu caàu coâng bình cuûa Luaät phaùp, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Con cuûa Ngaøi caát laáy taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua pheùp baùp tem vaø huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp töï giaù vaø ñeå cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa theá gian naøy. 


Sau khi nhaän ñöôïc söï cöùu roåi naøy, hai loaïi ngöôøi xuaát hieän: nhöõng ngöôøi soáng döïa theo xaùc thòt vaø ñeå taâm trí cuûa mình trong nhöõng vieäc thuoäc veà xaùc thòt, vaø nhöõng ngöôøi döïa theo Thaùnh linh vaø ñeå taâm trí cuûa hoï trong nhöõng vieäc thuoäc veà Thaùnh linh. Chuùng ta phaûi hieåu raèng nhöõng yù nghó cuûa xaùc thòt daãn baïn ñeán söï soáng vaø bình an. Nhöõng yù nghó xaùc thòt laø söï thuø nghòch choáng laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta khoâng phuïc döôùi Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng khoâng bao giôø coù theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù (Roâ-ma 8:7). Ngay caû nhöõng ngöôøi coâng chính taùi sanh seõ rôi vaøo nhöõng yù nghó cuûa xaùc thòt neáu hoï khoâng ñoåi môùi taâm thaàn. Neáu chuùng ta khoâng tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caát ñi taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta, thì chuùng ta khoâng ñoåi môùi taâm thaàn, chuùng ta coù theå deã daøng rôi vaøo nhöõng vieäc laøm cuûa xaùc thòt vaø khoâng ñi theo Chuùa. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi luoân luoân ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta. 

Phao-loâ noùi raèng chuùng ta, nhöõng ngöôøi coâng chính - taùi sanh, coù theå rôi vaøo xaùc thòt bôûi theo nhöõng yù nghó cuûa xaùc thòt, hoaêïc theo nhöõng yù nghó cuûa Thaùnh linh bôûi ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta. Chuùng ta bò treo giöõa hai ñieàu ñoù. Nhöng Phao-loâ vaãn noùi, “Veà phaàn anh em, neáu thaät quaû Thaùnh Linh Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong mình, thì khoâng soáng theo xaùc thòt ñaâu, nhöng theo Thaùnh Linh; song neáu ai khoâng coù Thaùnh Linh cuûa Ñaáng Christ, thì ngöôøi aáy chaúng thuoäc veà Ngaøi.” (Roâ-ma 8:9). 

Chuùng ta laø daân söï thuoäc linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, chuùng ta laø daân söï cuûa Ngaøi. Maëc duø chuùng ta ñi vaø laøm theo nhöõng söï ham muoán cuûa theá gian trong söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta, nhöng chuùng ta vaãn laø ngöôøi taùi sanh. Chuùng ta rôi vaøo trong xaùc thòt khi chuùng ta ñeå taâm thaàn cuûa chuùng ta trong nhöõng ñieàu xaùc thòt, nhöng bôûi vì chuùng ta coù Ñöùc Thaùnh ôû trong chuùng ta, neân chuùng ta laø daân söï cuûa Ñaáng Christ. Noùi caùch khaùc, chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính, daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Phao-loâ ñaõ noùi, “Thaân theå chuùng ta trôû neân cheát bôûi Ñaáng Christ.” vaø oâng ñaõ noùi theâm, “Vaäy neáu Ñaáng Christ ôû trong anh em, thì thaân theå cheát nhaân côù toäi loãi, maø thaàn linh soáng nhaân côù söï coâng bình.” (Roâ-ma 8:10). Nhöõng yù nghó thuoäc linh cuûa chuùng ta phaûi ñöôïc tænh thöùc. Chuùng ta vaãn yeáu ñuoái, vaø thaân theå chuùng ta deã daøng ñi laïc loái cho ñeán khi chuùng ta cheát. Nhöng taâm thaàn vaø yù nghó cuûa chuùng ta phaûi luoân luoân ñoåi môùi bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng ta haõy ñeå maét treân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi naøo chuùng ta nhaän ra raèng söï ham muoán toäi loãi ôû trong chuùng ta. Thì chuùng ta coù theå bieát raèng söï coâng chính cuûa Chuùa ñaõ caát laáy toäi loãi cuûa chuùng ta. Haõy nhìn vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin nôi ñoù. Daâng lôøi caûm taï Ngaøi vì ñaõ caát ñi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø suy nghó veà nhöõng coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nghó veà yù muoán toát laønh, ñeïp loøng vaø troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì. Thì taâm thaàn baïn seõ luoân luoân ñöôïc ñoåi môùi. 

Chuùng ta phaûi ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta bôûi tin vaø ñeå taâm thaàn cuûa chuùng ta trong nhöõng vieäc ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø caùch maø ngöôøi coâng bình soáng. Chæ bôûi laøm ñieàu naøy thì chuùng ta môùi coù theå ñi theo Chuùa cho ñeán khi Ngaøi trôû laïi. Toâi bieát raèng chuùng ta hoaøn toaøn meät moõi trong cuoäc soáng moãi ngaøy. Ñieàu naøy thaät khoù ñeå laøm, vaø thaät khoù ñeå ñi ñeán nhaø thôø. Moïi ngöôøi ñang ñoái dieän vôùi nhöõng söï khoù khaên. Thaäm chí coù khi toâi ghanh tò vôùi Chuùa Jeâsus khi Ngaøi keâu lôùn tieáng tröôùc khi Ngaøi cheát. “Moïi vieäc ñaõ xong roài”. Toâi tin töôûng raèng chuùng ta cuõng seõ ñöôïc noùi, “moïi söï ñaõ xong roài,” vaø ñöôïc giaûi thoaùt khoûi taát caû nhöõng söï thöû thaùch. 

Söï trôû laïi laàn thöù hai cuûa Chuùa chuùng ta gaàn roài. Cho ñeán luùc ñoù, chuùng ta haõy ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta, khoâng laøm theo ñôøi naøy. Bôûi vì ñeå böôùc theo Chuùa, taám loøng chuùng ta caàn phaûi naém laáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, taâm thaàn chuùng ta phaûi luoân luoân ñoåi môùi. Ñoù laø caùch chuùng ta coù theå theo Chuùa cho ñeán khi Ngaøi trôû laïi. Thôøi gian thì gaàn roài. 


Toâi ñoïc moät tôø baùo coù ghi laïi raèng loå thuûng cuûa taàng khí quyeån Cöïc Nam ñaõ lôùn hôn 3 laàn dieän tích cuûa nöôùc Myõ. Toâi cuõng ñoïc moät baøi baùo khaùc veà teân löûa phoøng thuû. Heä thoáng naøy coù muïc ñích baén rôi hoûa tieån ñaïn ñaïo khoâng gian, vaø thöû nghieäm môû ñaàu ñaõ ñöôïc thaønh coâng. Aûnh höôûng cuûa nhöõng töôøng trình naøy thì roõ raøng laø: Moâi sinh seõ bò taøn phaù taêng leân gaáp boäi phaàn, hôn caû khaû naêng taøn phaù cuûa söùc maïnh quaân söï vaø bôûi nhieàu veát nöùt cuûa voû traùi ñaát.

Neáu moät ñaát nöôùc gia taêng söùc maïnh quaân söï, thì chaúng leõ ñòch thuû cuûa hoï khoâng taêng cöôøng söùc maïnh quaân ñoäi cuûa hoï ñeå ñoái choïi vôùi söï gia taêng naøy sao? Taát caû caùc quoác gia treân theá giôùi seõ khoâng chæ ñöùng yeân ñeå xem moät ñaát nöôùc naøo ñoù gia taêng quyeàn löïc cuûa noù. Chuyeän gì seõ xaõy ra neáu chieán tranh buøng noå giöõa nhöõng cöôøng quoác naøy? 

Khi moät soá quoác gia ñaõ coá gaéng phaùt minh vuõ khí haït nhaân, thì nhöõng cöôøng quoác khaùc coá gaéng caät löïc ñeå ngaên ngöøa hoï ñatï ñöôïc naêng löïc tieàm taøng veà haït nhaân. Nhöng haõy ñeå chuùng ta noùi raèng nhöõng coá gaéng ngaên ngöøa nhö vaäy ñaõ thaát baïi vaø nhöõng ñaát nöôùc ñoù ñang nghieân cöùu ñeå coù theå ñaït ñöôïc nhöõng vuõ khí coù tính chaát huûy dieät lôùn vaø ñe doïa seõ duøng noù. Vaäy thì, nhöõng nöôùc coøn laïi treân theá giôùi seõ coá gaéng phaùt trieån vuõ khí môùi ñeå ñoái phoù vôùi tình huoáng naøy. 

Nhöõng vuõ khí môùi nhö vaäy seõ taøn phaù theá giôùi naøy vôùi nhöõng söùc maïnh lôùn hôn vuõ khí haït nhaân. Chieán tranh khoâng coøn ñaùnh vôùi nhau baèng suùng nhö trong quaù khöù nöõa. Gieát töøng ngöôøi seõ chaúng laø gì nöõa; maø seõ laø caû nhieàu thaønh phoá hoaêïc toaøn boä nhieàu quoác gia seõ bò tieâu dieät chæ trong phuùt choác. Seõ khoâng phaûi chæ laø chieán tranh haït nhaân cuïc boä nöõa, nhöng seõ daãn ñeán moät cuoäc chieán tranh theá giôùi. Duø ñaõ bò taøn phaù bôûi moät cuoäc chieán tranh nhö vaäy, nhöng söï phaù huûy lôùn hôn seõ chôø ñôïi theá giôùi trong hình thöùc cuûa thaûm hoïa töï nhieân. Taàng khí quyeån seõ bò huûy dieät nhanh choùng hôn, vaø nhöõng ñôït soùng thuûy trieàu vaø gioù baõo seõ tieáp tuïc taêng leân töø söï phaù röøng. Keá ñoù nhöõng keû choáng laïi Ñaáng Christ seõ xuaát hieän vôùi quyeàn löïc to lôùn vaø cheá ngöï theá giôùi. 


Chuùng ta phaûi noùi raèng toâi ñang duøng nhöõng vieãn töôïng naøy caùch quaù khích, nhöng con ngöôøi töï nhieân voán coù baûn chaát xaáu. Xaây döïng nhöõng quaân ñoäi quoác gia vaø phaùt minh nhöõng vuõ khí môùi, laø nhöõng ñieàu khoâng bao giôø ñöôïc duøng cho nhöõng muïc ñích toát. Vuõ khí haït nhaân coù theå bò ñoái choïi bôûi loaïi vuõ khí taøn phaù lôùn gioáng nhö vaäy. Caùc nöôùc seõ ñaùnh nhau ñeå hoï coù theå toàn taïi. Nhöõng quoác gia khaùc thì seõ coá gaéng ñeå caân baèng choáng laïi baát cöù ñaát nöôùc naøo tìm kieám söï thoáng trò theá giôùi. Khoâng caàn bieát vì muïc ñích gì, nhöng khi cheá taïo vuõ khí haït nhaân vaø cuûng coá tieàm löïc quaân ñoäi thì noù chæ coù theå ñöôïc duøng cho nhöõng muïc ñích xaáu. 


Xöa kia, Phao-loâ ñaõ noùi vôùi nhöõng tín ñoà taïi thaønh Roâ-ma ñöøng neân laøm theo ñôøi naøy nhöng haõy böôùc ñi theo Chuùa bôûi söï ñoåi môùi taâm thaàn cuûa hoï. Ñaây laø moät phaân ñoaïn raát xöùng hôïp cho chuùng ta laø nhöõng ngöôøi soáng trong thôøi ñaïi hieän nay. Trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng naøy, chuùng ta phaûi nhaän bieát ñöôïc yù muoán toát laønh, ñeïp loøng vaø troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø theå naøo, vaø böôùc theo Chuùa baèng ñöùc tin cuûa chuùng ta. 

Maëc duø chuùng ta coù nhieàu khuyeát ñieåm, nhöng Chuùa cuûa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng. Söï Toaøn Naêng ôû trong chuùng ta laø Ñöùc Thaùnh Linh. Maëc duø thaân theå chuùng ta coù theå yeáu ñuoái, nhöng Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong chuùng ta thì raát maïnh meõ. Ñöùc Thaùnh Linh ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta bôûi tin nôi Lôøi vì theá chuùng ta coù theå böôùc theo Chuùa. 


Chuùng ta haõy hoaøn toaøn nhôø caäy nôi quyeàn naêng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta, vaø phuïc vuï Chuùa. Neáu Chuùa trôû laïi vôùi chuùng ta trong khi chuùng ta ñang phuïc vuï Ngaøi, thì chuùng ta seõ ñöôïc ñi vôùi Ngaøi. Cho ñeán ngaøy Chuùa trôû laïi, chuùng ta seõ soáng ñeå rao giaûng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoåi môùi taâm thaàn cuûa chuùng ta bôûi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.