Sermons

【Chapter 13】 Soáng vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa TrôøiRoâ-ma 13:1 cheùp, “Moïi ngöôøi phaûi vaâng phuïc caùc ñaáng caàm quyeàn treân mình; vì chaúng coù quyeàn naøo maø khoâng ñeán bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, caùc quyeàn ñeàu bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi chæ ñònh.”

Chuùng ta p`aûi soáng trong ranh giôùi cuûa qui taéc xaõ hoäi. Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn cho chuùng ta phaûi kính sôï vaø toân troïng nhöõng baäc caàm quyeàn thuoäc linh vaø thuoäc theå cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi coù lyù do ñeå ban thaåm quyeàn cho nhaø caàm quyeàn, vì theá chuùng ta khoâng ñöôïc baùc boû hoï. 

Chuùng ta phaûi nhôù lôøi Phao-loâ noùi,“Ñöøng maéc nôï ai chi heát, chæ maéc nôï veà söï yeâu thöông nhau maø thoâi.” (Roâ-ma 13:8).

Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi phaùt haønh saùch mieãn phí vaø phaân phoái phuùc aâm toát ñeïp naøy cho taát caû moïi ngöôøi treân theá giôùi.

 Chuùa phaùn, “vì ai yeâu keû laân caän mình aáy laø ñaõ laøm troïn luaät phaùp.” Ngöôøi ta bò aùm aûnh bôûi nhöõng aûo giaùc raèng hoï giöõ Luaät phaùp caùch trung thöïc trong cuoäc soáng toân giaùo cuûa hoï. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå baøy toû söï coâng chính cuûa Ngaøi ñeå cöùu chuùng ta ra khoûi toäi. Chuùng ta caàn phaûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi ñöôïc baøy toû ra trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. 

Phaân phaùt Phuùc aâm toát ñeïp naøy maø Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta laø ñang thöïc söï ban phaùt söï soáng cho ngöôøi khaùc, vì noù cöùu ngöôøi ta ra khoûi taát caû toäi loãi. Chuùng ta khoâng neân maéc baát cöù loaïi nôï naøo khaùc hôn laø nôï tình yeâu maø chuùng ta nhaän töø tình yeâu cuûa Ñaáng Christ. Ñeán luùc chuùng ta phaûi thöùc daäy 


Caâu 11 noùi, “Haõy aên ôû nhö vaäy, vì bieát thôøi kyø ñang luùc chuùng ta ñaây: giôø anh em töø nguû thöùc daäy ñaõ ñeán, bôûi söï cöùu hieän nay ñaõ gaàn chuùng ta hôn luùc chuùng ta môùi tin.” Chuùng ta seõ ñoàng trò vôùi Ñaáng Christ 1000 naêm khi thaân theå yeáu ñuoái naøy ñöôïc bieán ñoåi – ñoù laø, khi thaân theå chuùng ta ñöôïc cöùu chuoäc. 

Chuùng ta coù theå thaáy söï töông ñoàng giöõa thôøi ñaïi cuûa chuùng ta vaø thôøi ñaïi cuûa Noâ-eâ. Moät laøn soáng ñoàng tính (homosexual) môùi ñaõ khuaáy ñoäng caùc tröôøng ñaïi hoïc. Con ngöôøi aùc ñoäc theá naøo khi hoï cheùm gieát laãn nhau maø chæ duøng ñieän thoaïi ñöôøng daøi? Coù quaù nhieàu haønh ñoäng toäi aùc vaø thoâ loã ñang xaûy ra trong thôøi ñaïi naøy. 

Chuùng ta phaûi nhaän thöùc raèng ñaây laø thôøi ñieåm maø chuùng ta phaûi thöùc daäy. Giôø taùi laâm cuûa Chuùa chuùng ta ñaõ gaàn. Chuùng ta neân than khoùc (khoâng phaûi cho chuùng ta maø laø cho ngöôøi chöa taùi sanh – ghi chuù cuûa ngöôøi dòch) vaø coù theå nhaän thaáy thôøi ñaïi naøy gioáng caùi gì vaø nhaän ra raèng söï taùi laâm cuûa Chuùa ñaõ quaù gaàn. Nhöng cuøng luùc, neân nhôù raèng coù quaù nhieàu ngöôøi khoâng thaät söï nhaän thöùc ra thôøi kyø naøy. 


“Trong ñôøi Noâ-eâ theå naøo, khi Con ngöôøi ñeán cuõng theå aáy.” (Ma-thi-ô 24:37). Ngay caû trong thôøi kyø cuûa Noâ-eâ, ngöôøi ta xaây döïng nhaø, cöôùi gaû, phaïm taát caû caùc loaïi toäi, vaø cöù lo buoân baùn haøng ngaøy cho ñeán moät ngaøy kia söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baát thình lình ñoå treân hoï. Khoâng ai tröø Noâ-eâ laø ngöôøi tin raèng coù möa lôùn vaø roài nöôùc luït ñaõ queùt saïch taát caû chæ tröø nhöõng ngöôøi ôû trong chieác taøu cuûa oâng laø ñöôïc cöùu. Nhöõng ngöôøi bò cheát bôûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong luùc töï do aên uoáng, khoâng heà coù moät nhaän thöùc tröôùc. 

Theá giôùi naøy bò ñaët vaøo tình traïng nguy hieåm khoâng chæ vì söï nguy hieåm cuûa chieán tranh, nhöng cuõng bôûi nhöõng thieân tai kinh khieáp ñang xaûy ra treân toaøn theá giôùi bôûi söï thay ñoåi thôøi tieát. Coù haøng loaït nhöõng hieåm nguy ñang aån naáp ngay caû trong vieäc chuùng ta aên gì vaø chuùng ta coù theå khoâng coøn thöôûng thöùc ngay caû nhöõng böõa aên cuûa chuùng ta maø khoâng lo laéng vì chuùng. Ñoù laø lyù do vì sao chuùng ta phaûi soáng caùch khoân ngoan trong thôøi ñaïi naøy, vaø neân nhôù raèng söï cöùu roãi thaân theå chuùng ta laø gaàn hôn khi chuùng ta môùi baét ñaàu tin. Baïn ñaõ maëc chieác aùo cöùu roãi cuûa Ñaáng Christ chöa? 


Baïn coù theå nghó raèng söï taøn phaù theá giôùi naøy khoâng aûnh höôûng gì trong laõnh vöïc ñöùc tin, maø chæ coù nhieàu ñieàu aûnh höôûng trong kinh teá vaø chính trò theá tuïc. Nhöng nhöõng thaûm hoaï toaøn caàu laø daáu hieäu caûnh caùo söï huûy dieät theá gian. Theá giôùi seõ sôùm ñoái dieän vôùi moät neàn kinh teá khaéc nghieät vaø nhöõng gay go cuûa moâi tröôøng. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng khi ngaøy Ñaáng Christ trôû laïi caøng gaàn, chuùng ta phaûi, “Ñöøng maéc nôï ai chi heát, chæ maéc nôï veà söï yeâu thöông nhau maø thoâi”-giuùp ñôû, baûo veä, daãn daét vaø hôïp taùc vôùi nhau trong tình yeâu. Vaø chuùng ta phaûi nhaän thöùc raèng hy voïng cuûa chuùng ta gaàn hôn nhöõng ngaøy ñaàu chuùng ta tin Chuùa. 

Chuùng ta ñang soáng trong thôøi kyø maø trong ñoù chuùng ta caàn soáng trong hy voïng, chôø ñôïi ngaøy Chuùa chuùng ta trôû laïi. 

Hy voïng cuûa chuùng ta ôû ñaâu? Hy voïng cuûa chuùng ta ñöôïc tìm thaáy trong vieäc chôø ñôïi söï trôû laïi cuûa Ñaáng Christ laø Ñaáng seõ laøm cho chuùng ta soáng laïi vaø ban thöôûng cho chuùng ta ñeå trò vì vôùi Ngaøi trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm, tieáp tuïc bôûi baûy naêm ñaïi naïn. Vì thôøi ñieåm ñaõ ñeán gaàn, chuùng ta phaûi soáng trong hy voïng, coù söï coâng chính cuûa Ñaáng Christ. Chuùng ta phaûi ñöùng vöõng vaøng caøng ngaøy caøng hôn trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vaø phuïc vuï noù vôùi caû loøng cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi môû roäng chöùc vuï cuûa chuùng ta ñeå chia seû Phuùc aâm cho moïi ngöôøi treân toaøn theá giôùi. Chuùng ta khoâng ñöôïc nôï baát cöù ñieàu gì ngoaïi tröø tình yeâu thöông nhau 


Toâi bieát raèng seõ coù nhieàu ñau khoå phaùt sinh töø thieân tai, nhö ñoäng ñaát vaø nuùi löûa. Ngaøy nay, nhieàu phim ñang ñöôïc thöïc hieän trong chuû ñeà söï taøn phaù theá giôùi. Toâi nghó raèng theá giôùi coù khaû naêng bieán chuyeån gioáng nhö nhöõng gì maø caùcnhaø vieát phim töôûng töôïng ra, vaø ñoù laø nhöõng daáu hieäu cuûa söï huûy dieät theá giôùi saép xaûy ra maø ngöôøi ta khoâng yù thöùc. 

Vì theá, chuùng ta khoâng neân quan taâm ñeán nhöõng coâng vieäc laøm xaùc thòt cuûa chuùng ta, nhöng quan taâm veà nhöõng vieäc cuûa Thaùnh Linh. 

Chuùng ta phaûi tin raèng moät ñôøi soáng rao truyeàn Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh laø moät ñôøi soáng toát ñeïp nhaát. Con nguôøi treân toaøn theá giôùi kinh ngaïc veà chöùc vuï cuûa chuùng ta. Voâ soá ngöôøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta theá naøo hoï coù nhöõng thaùch thöùc bôûi chöùc vuï cuûa chuùng ta. Hoï khoâng theå tin laøm theá naøo chuùng ta laø moät nhoùm nhoû ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû Haøn quoác, moät ñaát nöôùc nhoû beù, coù theå ra truyeàn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch ñaày naêng löïc. Vaâng, thaät vaäy chuùng ta nhoû beù vaø yeáu ñuoái, nhöng chuùng ta vaãn rao truyeàn Phuùc aâm cho caû theá giôùi vì chuùng ta tin Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, ñoù laø, tin söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.   


Roâ-ma 14:8 noùi, “vì neáu chuùng ta soáng, laø soáng cho Chuùa, vaø neáu chuùng ta cheát, laø cheát cho Chuùa. Vaäy neân chuùng ta hoaëc soáng hoaëc cheát, ñeàu thuoäc veà Chuùa caû.” Phao-loâ cuõng noùi trong caâu tröôùc, “chaúng coù ngöôøi naøo trong chuùng ta vì chính mình maø soáng, cuõng chaúng coù ngöôøi naøo trong chuùng ta vì chính mình maø cheát.” Chuùng ta toàn taïi chæ vì Chuùa chuùng ta.

Vì chuùng ta sanh ra trong theá gian naøy bôûi Chuùa vaø trôû neân coâng chính bôûi söï coâng chính cuûa Ngaøi, chuùng ta thuoäc veà Ñaáng Christ duø soáng hay cheát. Chuùng ta seõ soáng vaø töø boû theá gian naøy vì Ñaáng Christ, Ñaáng ñaõ soáng vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi haøi loøng vì chuùng ta vaø ñaõ löïa choïn chuùng ta ñeå duøng nhö laø moät coâng cuï cuûa Ngaøi ñeå rao truyeàn tin vui cho toaøn theá giôùi. Vì theá Ngaøi ñaõ môû nhöõng caùch cöûa truyeàn giaùo lôùn cho chuùng ta. Ngaøi cho pheùp chuùng ta rao truyeàn Phuùc aâm qua saùch, maø khoâng thaät söï ñeán töøng quoác gia baèng chaân. 

Moät loaït nhöõng quyeån saùch chöùa ñöïng Phuùc aâm coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc dòch ra vaø gôûi ñeán caùc quoác gia noùi tieáng Anh, tieáng Taây ban nha, vaø ñeán moïi ñaát nöôùc ôû AÙ chaâu, Phi chaâu, vaø Aâu chaâu. Toâi chaéc raèng nhöõng quyeån saùch “Chuùa Chuùng Ta Trôû Neân Ngöôøi Coâng Chính Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” seõ ban moät phöôùc lôùn cho moïi ngöôøi treân toaøn caàu. Thaät kyø dieäu bieát bao khi coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc hoaøn taát trong yù chæ cuûa Ngaøi qua nhöõng tín ñoà cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Theá giôùi naøy chaéc chaén seõ ñöôïc bao truøm bôûi Phuùc aâm toát ñeïp naøy, vaø khi Phuùc aâm coù chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc rao ra treân toaøn theá giôùi, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ hoaøn thaønh taát caû moïi keá hoaïch cuûa Ngaøi maø Ngaøi ñeå trong chuùng ta. 


Thôøi ñaïi naøy laø thôøi gian xaûy ra tröôùc cuûa côn baûo toá. Khuûng hoaûng daàu khí vaø söï kinh haõi veà taøi chaùnh toaøn caàu coù theå ñaùnh vaøo theá giôùi moät laàn nöõa. Chuùng ta phaûi trung thaønh hôn trong nhöõng gì maø chuùng ta ñaõ thieát keá ñeå thöïc hieän. Chuùng ta phaûi rao truyeàn Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa ñaát. Chuùng ta haõy sieâng naêng rao truyeàn Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå khoâng moät ai treân theá gian naøy qua ñôøi maø chöa nghe Phuùc aâm. Chuùng ta phaûi hôïp taùc vaø laøm vieäc cho cuøng moät muïc ñích. Chuùng ta phaûi laøm vieäc nhö Gheâ-ñeâ-oân vôùi ba traêm chieán só. Maëc duø chuùng ta chæ coù soá ít ngöôøi, chuùng ta laø nhöõng lính chieán can ñaûm cuûa Thieân ñaøng, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ôû vôùi chuùng ta. 

Baát cöù ai nhaän ñöôïc söï tha toäi vaø traøn ngaäp loøng bieát ôn vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi thì coù theå coù phaåm chaát ñeå rao truyeàn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi luoân theo ñuoåi coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø ñaët muïc tieâu cuûa hoï vaøo coâng vieäc thuoäc linh. 

Caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï coâng chính ôû vôùi baïn.