Sermons

【Chapter 14】 Chôù xeùt ñoaùn laãn nhauRoâ-ma 14:1 noùi, “Haõy baèng loøng tieáp laáy keû keùm ñöùc tin, chôù caõi laãy veà söï nghi ngôø.”

Phao-loâ caûnh caùo caùc thaùnh ñoà ôû thaønh Roâ-ma chôù xeùt ñoaùn vaø pheâ phaùn veà ñöùc tin cuûa nhau. Vaøo thôøi kyø aáy, vì coù caû nhöõng ngöôøi raát trung tín vaø nhöõng ngöôøi khoâng trung tín trong Hoäi thaùnh ôû Roâ-ma, hoï pheâ phaùn veà ñöùc tin cuûa nhau. Neáu ñieàu naøy xaûy ra cho baïn, baïn phaûi toân troïng ñöùc tin cuûa nhau vaø laùnh xa thaùi ñoä pheâ phaùn choáng laïi ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi chöù khoâng thuoäc veà chuùng ta, Ngaøi laäp vaø xaây döïng ñaày tôù cuûa Ngaøi.  

Ngay trong voøng Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhieàu vaán ñeà noåi leân trong voøng caùc tín höõu. Neáu chuùng ta nhìn vaøo ñöùc tin cuûa hoï, chuùng ta thaáy coù nhieàu loaïi ñöùc tin. Nhieàu ngöôøi bò keát chaët vôùi Luaät phaùp tröôùc khi ñöôïc cöùu chuoäc, vaø nhö theá, hoï vaãn coøn daáu veát cuûa ñöùc tin theo chuû nghóa Luaät phaùp cuõ cuûa hoï.  

Moät soá Cô ñoác nhaân ñaët vaán ñeà quan troïng vaøo vieäc choïn löïa thöùc aên. Thí duï, soá ngöôøi naøy tin raèng hoï khoâng ñöôïc aên thòt heo. Soá ngöôøi khaùc tin raèng hoï phaûi giöõ ngaøy Sa-baùt vôùi baát cöù tröôøng hôïp naøo. Nhöng chuùng ta phaûi giaûi quyeát söï khaùc bieät ñöùc tin naøy cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng pheâ phaùn laãn nhau veà nhöõng vieäc nhoû nhaët nhö theá. Ñaây laø lyù do chính cho nhöõng gì maø Phao-loâ noùi ñeán. 


Phao-loâ daïy trong ñoaïn 14 raèng chuùng ta khoâng neân pheâ phaùn nhöõng ngöôøi baïn chuùng ta laø nhöõng tín ñoà yeáu ñuoái neáu hoï coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Taïi sao khoâng? Vì maëc daàu yeáu ñuoái, hoï cuõng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Kinh thaùnh xem nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu chuoäc ra khoûi toäi loãi cuûa hoï bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø daân söï quí giaù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong khi döôùi maét cuûa ngöôøi khaùc hoï döôøng nhö khoâng troïn veïn. Tuy nhieân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ra leänh cho chuùng ta khoâng ñöôïc pheâ phaùn ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi tín ñoà khaùc. Ñoù laø vì hoï coù theå coù söï baát toaøn trong xaùc thòt, nhöng hoï vaãn laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñöùc tin.  Ñöùc tin cuûa moãi ngöôøi thì khaùc nhau 


Caâu 2-3 noùi, “Ngöôøi naày tin coù theå aên ñöôïc caû moïi thöù; ngöôøi kia laø keû yeáu ñuoái, chæ aên rau maø thoâi. Ngöôøi aên chôù khinh deå keû khoâng aên; vaø ngöôøi khoâng aên chôù xeùt ñoaùn keû aên, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tieáp laáy ngöôøi.”

Coù theå coù tính ña daïng trong voøng nhöõng toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi vaø buôùc theo Ngaøi. Ñöùc tin trong söï cöùu roãi thì gioáng nhau nhöng löôïng ñöùc tin trong lôøi Ngaøi thì khaùc nhau.  

Neáu ai ñoù laø ngöôøi tröôùc kia theo chuû nghóa luaät phaùp baây giôø ñöôïc taùi sanh bôûi tin vaøo Phuùc aâm cuûa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì hoï caàn coù thôøi gian ñeå töø boû söï coâng chính rieâng cuûa hoï bôûi ñaët ñöùc tin troïn veïn vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi naøy vaãn ñaët vaán ñeà quan troïng vaøo vieäc giöõ ngaøy Sa-baùt, nhöng baïn khoâng neân pheâ phaùn hoï bôûi vì hoï cuõng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Ñöùc Chuùa Trôøi vui loøng bôûi ñöùc tin cuûa nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ nhaän hoï laø daân söï Ngaøi. Vì theá, nhöõng ai thaät söï tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ duøng moïi coá gaéng ñeå nuoâi döôõng nhöõng tín höõu cuûa hoï bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thay vì pheâ phaùn ñöùc tin yeáu ñuoái cuûa hoï. Chuùng ta khoâng ñöôïc xeùt ñoaùn toâi tôù Ñöùc Chuùa Trôøi 


Caâu 4 noùi, “Ngöôi laø ai maø daùm xeùt ñoaùn toâi tôù cuûa keû khaùc? Noù ñöùng hay ngaõ, aáy laø vieäc chuû noù; -song noù seõ ñöùng, vì Chuùa coù quyeàn cho noù ñöùng vöõng vaøng.”

Chuùng ta phaûi hieåu ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ngöôøi Ñöùc Chuùa Trôøi pheâ chuaån, vaø cuõng bôûi ñöùc tin cuûa hoï. Baïn coù pheâ phaùn hay xeùt ñoaùn ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñôøi soáng theo Chuùa cuûa baïn khoâng? Theá thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ quôû traùch ñöùc tin baïn nhieàu hôn. Neáu baïn laøm haïi ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi löïa choïn chæ vì baïn khoâng thích hoï, baïn ñang ñöa chính baïn vaøo toaø aùn phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phaùn xeùt ñaày tôù cuûa Ngaøi. Ñieàu naøy khoâng ñuùng. Ñuùng hôn, baïn neân vui loøng tieáp nhaän nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi naøy duø laø baïn khoâng thích, vaø vaâng theo söï höôùng daãn cuûa hoï trong khi baïn toân cao söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi chaáp thuaän ñöùc tin cuûa chuùng ta. Chuùng ta neân coù moät ñöùc tin thaät ñeå nhaän ñöôïc lôøi khen ngôïi vaø phaàn thöôûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp chuùng ta coáng hieán cuoäc soáng cuûa chuùng ta cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, chuùng ta caùm ôn Ngaøi vì söï coâng chính cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi chaáp nhaän nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän vaø phaûn ñoái nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi phaûn ñoái. Toâi hy voïng raèng baïn seõ laøm vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ngaøi, thay vì toân cao söï coâng chính rieâng cuûa baïn. Toâi hy voïng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ taùn thaønh ñöùc tin cuûa baïn. Vaø roài baïn seõ ñöôïc toân cao vì ñöùc tin cuûa baïn trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. Neáu hoï cuõng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi …


“Ngöôøi naày töôûng ngaøy naày hôn ngaøy khaùc, keû kia töôûng moïi ngaøy ñeàu baèng nhau; ai naáy haõy tin chaéc ôû trí mình. Keû giöõ ngaøy laø giöõ vì Chuùa; keû aên laø aên vì Chuùa, vì hoï taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi; keû chaúng aên cuõng chaúng aên vì Chuùa, hoï cuõng taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Roâ-ma 14:5-6).

Trong voøng nhöõng ngöôøi Do-thaùi ñöôïc cöùu bôûi tin vaøo Ñaáng Christ, Chuùa cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, nhieàu ngöôøi trong soá hoï nghó raèng tin Chuùa Jeâsus nhöng vaãn bò troùi buoäc bôûi Luaät phaùp. Nhöng thaät söï hoï ñaõ laø ñaày tôù coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì baát cöù söï gì hoï laøm ñeå giöõ Luaät phaùp, laø hoï laøm ñeå phoå bieán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ noùi, “Vôùi ngöôøi Giu-ña, toâi ôû nhö moät ngöôøi Giu-ña, haàu ñöôïc nhöõng ngöôøi Giu-ña; vôùi nhöõng ngöôøi döôùi quyeàn luaät phaùp, (daàu chính toâi chaúng ôû döôùi quyeàn luaät phaùp), toâi cuõng ôû nhö keû döôùi quyeàn luaät phaùp, haàu ñöôïc nhöõng ngöôøi döôùi quyeàn luaät phaùp; vôùi nhöõng ngöôøi khoâng luaät phaùp, (daàu ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi toâi khoâng phaûi laø khoâng luaät phaùp, vì toâi ôû döôùi luaät phaùp cuûa Ñaáng Christ), song toâi cuõng ôû nhö ngöôøi khoâng luaät phaùp, haàu ñöôïc nhöõng ngöôøi khoâng luaät phaùp” (1 Coâ-rinh-toâ 9:20-21).

Chuùng ta khoâng ñöôïc phôùt lôø hay loaïi boû ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu hoï tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phuïc vuï Ngaøi, Chuùng ta phaûi thöøa nhaän hoï laø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  Ngöôøi coâng chính soáng vì Chuùa 


Caâu 7-9 vieát, “Vaû, chaúng coù ngöôøi naøo trong chuùng ta vì chính mình maø soáng, cuõng chaúng coù ngöôøi naøo trong chuùng ta vì chính mình maø cheát; vì neáu chuùng ta soáng, laø soáng cho Chuùa, vaø neáu chuùng ta cheát, laø cheát cho Chuùa. Vaäy neân chuùng ta hoaëc soáng hoaëc cheát, ñeàu thuoäc veà Chuùa caû. Ñaáng Christ ñaõ cheát vaø soáng laïi, aáy laø ñeå laøm Chuùa keû cheát vaø keû soáng.”

Chuùng ta soáng vôùi Ñaáng Christ vaø cheát vôùi Ngaøi vì chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi vaø nhaän söï soáng môùi bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra trong Phuùc aâm. Taát caû nhöõng söï cuõ seõ qua ñi trong Ñaáng Christ, vaø chuùng ta trôû neân taïo vaät môùi. Thaät söï tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù nghóa laø bieát vaø tin vaøo leõ thaät raèng baïn laø cuûa Ñaáng Christ. Cho neân, nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù gì ñeå laøm trong theá gian naøy hôn laø trôû neân ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  

Neáu baïn trôû neân ñaày tôù Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn seõ toân cao Ngaøi leân, vaø caûm taï Ngaøi vì Ngaøi cho pheùp baïn soáng moät cuoäc soáng trong con ñöôøng naøy. 

Baïn thaät söï thuoäc veà Ñaáng Christ chaêng? Nhöõng ai tin vaøo Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh thì bò ñoùng ñinh vôùi Ñaáng Christ vaø ñöôïc soáng laïi vôùi Ngaøi. Duø chuùng ta soáng hay cheát, chuùng ta ñeàu thuoäc veà Ñaáng Christ trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa trôû neân Chuùa cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu. Chuùng ta khoâng ñöôïc xeùt ñoaùn tín höõu


Nhö coù cheùp trong caâu 10-12, “Nhöng ngöôi, sao xeùt ñoaùn anh em mình? Coøn ngöôi, sao khinh deå anh em mình? Vì chuùng ta heát thaûy seõ öùng haàu tröôùc toøa aùn Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi coù cheùp raèng: Chuùa phaùn: Thaät nhö ta haèng soáng, moïi ñaàu goái seõ quì tröôùc maët ta, Vaø moïi löôõi seõ ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö vaäy, moãi ngöôøi trong chuùng ta seõ khai trình vieäc mình vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.”

Moät ngaøy kia chuùng ta thaûy ñeàu quì xuoáng tröôùc Ngaøi vaø xöng ra moïi sö, vì Ñaáng Christ, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta haèng soáng. Vì theá, chuùng ta khoâng ñöôïc ngoài treân gheá phaùn xeùt vaø phaùn xeùt anh em, chò em mình, nhöng ñöùng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï khieâm nhu. Soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi laø quan troïng hôn nhieàu so vôùi söï phaùn xeùt vaø ruûa saû laãn nhau trong Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu chuùng ta phaùn xeùt vaø ruûa saû söï yeáu ñuoái cuûa anh em chuùng ta, chuùng ta seõ bò phaùn xeùt vì söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø lyù do chuùng ta phaûi nhaän thöùc theá naøo laø toát ñeå soáng theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi, keát hôïp laøm moät trong Hoäi thaùnh Ngaøi.  


Ñöùc tin thaät daïy doã tín höõu vaø theo ñuoåi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neân nhôù raèng ñöùc tin giaû seõ töø boû söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chæ xaây döïng noù treân söï coâng chính rieâng maø thoâi. Coøn baïn theá naøo? Baïn coù ñang theo ñuoåi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin khoâng? Hay laø baïn ñang theo ñuoåi söï coâng chính cuûa xaùc thòt rieâng cuûa baïn.  Chuùng ta phaûi khai saùng ñöùc tin cuûa ngöôøi khaùc 


Caâu 13-14, “Vaäy chuùng ta chôù xeùt ñoaùn nhau; nhöng thaø nhaát ñònh ñöøng ñeå hoøn ñaù vaáp chaân tröôùc maët anh em mình, vaø ñöøng laøm dòp cho ngöôøi sa ngaõ. Toâi bieát vaø tin chaéc trong Ñöùc Chuùa Jeâsus raèng, chaúng coù vaät gì voán laø dô daùy; chæn coù ai töôûng vaät naøo laø dô daùy, thì noù laø dô daùy cho ngöôøi aáy maø thoâi.”

Vì coù söï khaùc bieät trong löôïng ñöùc tin giöõa voøng nhöõng ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta seõ laøm vieäc ñeå gaây döïng ñöùc tin laãn nhau bôûi khai saùng cho nhau. Ñieàu naøy ñem söï phaùt trieån ñeán vôùi nhöõng tín ñoà coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu chuùng ta thaät söï soáng vì Chuùa vaø vì söï coâng chính cuûa Ngaøi, taát caû chuùng ta laø daân söï Ngaøi.  

Neáu baïn laø moät Cô ñoác nhaân laø ngöôøi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn coù theå laøm baát cöù ñieàu gì bôûi ñöùc tin cuûa baïn trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu baïn khoâng theå, laø vì baïn ñang theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa baïn thay vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Theo ñuoåi söï coâng chính rieâng cuûa baïn trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì gioáng nhö theo ñuoåi theá gian vaø ñoù laø ñöùc tin sai laïc. 

Nhöõng ai tìm kieám söï coâng chính cuûa rieâng mình, maëc daàu ñöôïc cöùu bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñang soáng nhö keû thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán nhöõng ai ñöôïc cöùu bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi phaûi tieáp tuïc böôùc theo söï coâng chính cuûa Ngaøi suoát ñôøi. Böôùc ñi trong tình yeâu 


Caâu 15-18 noùi, “Vaû, neáu vì moät thöùc aên, ngöôi laøm cho anh em mình lo buoàn, thì ngöôi chaúng coøn cö xöû theo ñöùc yeâu thöông nöõa. Chôù nhaân thöùc aên laøm hö maát ngöôøi maø Ñaáng Christ ñaõ chòu cheát cho. Vaäy chôù ñeå söï laønh mình trôû neân côù gieøm cheâ. Vì nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng taïi söï aên uoáng, nhöng taïi söï coâng bình, bình an, vui veû bôûi Ñöùc Thaùnh Linh vaäy. Ai duøng caùch aáy maø haàu vieäc Ñaáng Christ, thì ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc ngöôøi ta khen.”

Nhöõng ai ñaõ ñöôïc cöùu bôûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñang soáng ñeå rao truyeàn noù thì khoâng ñöôïc khinh thöôøng daân söï Ñöùc Chuùa Trôøi vì lôïi ích cuûa mieáng aên.  Ñoâi khi chuùng ta mang thöùc aên ñeå chia xeû vaø coù söï thoâng coâng trong tình yeâu thöông. Nhöng Phao-loâ ñang caûnh caùo chuùng ta laø chuùng ta loaïi tröø anh chò em ngheøo khoù cuûa chuùng ta ra maø chæ chia xeû trong voøng ngöôøi giaøu coù, vì laøm theá coù theå laøm cho nhöõng ngöôøi baïn Cô Ñoác Nhaân cuûa chuùng ta vaáp ngaõ.  

Phöôùc haïnh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban taëng cho nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi laø cho pheùp chuùng ta böôùc theo söï coâng chính cuûa Ngaøi, söï bình an trong taâm hoàn cuûa chuùng ta ñöôïc ban cho bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, vaø coù theå cuøng nhau phuïc vuï Chuùa, chia seû nieàm vui maø Ngaøi ban cho chuùng ta cho ngöôøi khaùc. Vì theá, nhöõng ai giaøu coù neân nhaän thöùc raèng taát caû söï giaøu coù cuûa hoï laø töø nôi Chuùa, vaø chia xeû chuùng cho ngöôøi khaùc ñeå phuïc vuï Phuùc aâm, vaø cuøng böôùc theo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi vui loøng vaø yeâu thöông nhöõng ai soáng cuoäc soáng nhö theá.  Coá gaéng tìm caùch soi saùng ngöôøi khaùc 


Caâu 19-21 noùi, “Vaäy chuùng ta haõy tìm caùch laøm neân hoøa thuaän vaø laøm göông saùng cho nhau. Chôù vì moät thöùc aên maø huûy hoaïi vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi. Thaät moïi vaät laø thanh saïch; nhöng aên laáy maø laøm dòp cho keû khaùc vaáp phaïm, thì laø aùc. Ñieàu thieän aáy laø ñöøng aên thòt, ñöøng uoáng röôïu, vaø kieâng cöõ moïi söï chi laøm dòp vaáp phaïm cho anh em mình.”

Khaù laâu caùch ñaây, trong nhöõng thaønh phoá coå nhö Roâ-ma vaø Coâ-rinh-toâ, ngöôøi ta baùn thöùc aên maø noù ñaõ ñöôïc daâng leân nhö laø cuûa cuùng cho caùc thaàn töôïng. Moät vaøi tín ñoà thuôøng mua nhöõng loaïi thòt nhö theá ñeå aên. Theá roài moät vaøi tín höõu khaùc trong Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi yeáu ñuoái trong ñöùc tin nghó raèng aên loaïi thòt nhö theá laø coù toäi. Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ noùi, “Chôù vì moät thöùc aên maø huûy hoaïi vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi” (caâu 20).

Cuøng moät aùp duïng nhö theá cho röôïu. Coù vaøi tín ñoà khoâng quan taâm nhieàu veà vieäc uoáng röôïu. Nhöng Phao-loâ nhaéc nhôû raèng caùch cö xöû nhö theá laø laøm suy yeáu ñöùc tin cuûa nhöõng tín höõu khaùc, toát hôn laø hoï neân ngöng ñeå khoâng laøm khoù chòu cho nhöõng tín höõu khaùc vì vieäc uoáng röôïu cuûa hoï. Ñieàu naøy cuõng xaûy ra trong voøng chuùng ta. Vì theá, chuùng ta phaûi soáng moät cuoäc soáng Cô-ñoác trong vieäc khai hoaù ngöôøi khaùc, vaø tìm kieám söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaán ñeà naøy coù theå noåi leân trong ngaøy hoâm nay veà vieäc quan taâm ñeán thöùc aên ñaõ ñöôïc cuùng cho toå tieân, vaø toát hôn laø khoâng neân aên nhöõng loaïi thòt nhö theá vì söï ích lôïi cho nhöõng ai coù ñöùc tin yeáu ñuoái.  Haõy coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi  


Caâu 22-23 noùi, “Ngöôi coù ñöùc tin chöøng naøo, haõy vì chính mình ngöôi maø giöõ laáy tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Phöôùc thay cho keû khoâng ñònh toäi cho mình trong söï mình ñaõ öng! Nhöng ai coù loøng nghi ngaïi veà thöùc aên naøo, thì bò ñònh toäi roài, vì chaúng bôûi ñöùc tin maø laøm; vaû, phaøm laøm ñieàu chi khoâng bôûi ñöùc tin thì ñieàu ñoù laø toäi loãi.”

Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi coù ñöùc tin ñuùng. Ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñöùc tin Ñöùc-Chuùa-Trôøi-ban-cho ñeå laøm saïch moïi toäi cuûa chuùng ta. Vì theá Cô ñoác nhaân phaûi tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø coù nieàm tin vöõng chaéc vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng böôùc theo Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng tin vaøo söï coâng chính cuûa Ngaøi laø toäi. Moïi vieäc laøm khoâng coù ñöùc tin laø toäi. Haõy bieát raèng moïi vieäc laøm khoâng coù ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø toäi, neân chuùng ta phaûi coù ñöùc tin nhieàu hôn trong söï coâng chính cuûa Ngaøi. 

Kinh thaùnh noùi, “Nhöng ai coù loøng nghi ngaïi veà thöùc aên naøo, thì bò ñònh toäi roài.” Moïi vaät ñeàu tinh saïch neáu baïn aên bôûi ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng moïi caây coû vaø thuù vaät. 


Chuùng ta phaûi hieåu söï quan troïng naøy ñeå chuùng ta bieát vaø tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta cuõng phaûi khai saùng cho nhöõng tín höõu taùi sanh vaø toân troïng ñöùc tin cuûa hoï.