Sermons

【Chapter 15】 Haõy phoå bieán Phuùc aâm cho toaøn theá giôùi“Vaäy chuùng ta laø keû maïnh, phaûi gaùnh vaùc söï yeáu ñuoái cho nhöõng keû keùm söùc, chôù laøm cho ñeïp loøng mình. Moãi ngöôøi trong chuùng ta neân laøm ñeïp loøng keû laân caän mình, ñaëng laøm ñieàu ích vaø neân göông toát.” (Roâ-ma 15:1-2).

Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñöôïc tìm kieám söï coâng chính cho rieâng mình, vì Ñöùc Chuùa Jeâsus khoâng tìm kieám ngay caû cho chính Ngaøi. Ngöôøi coâng chính soáng vì Vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phoå bieán Phuùc aâm vì söï toát laønh cho ngöôøi khaùc. Söù ñoà Phao-loâ noùi raèng ngöôøi maïnh neân mang söï yeáu ñuoái cuûa ngöôøi khaùc thay vì haøi loøng vì chính hoï. 

Nhöõng tín ñoà coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi rao giaûng Phuùc aâm ñeå hoï ñöôïc laøm saïch toäi bôûi Baùp-tem vaø huyeát cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt nhöõng ai löôøi bieáng vaø khoâng phoå bieán Phuùc aâm ñeå cöùu vôùt toäi nhaän. Vì theá chuùng ta khoâng ñöôïc tìm kieám söï coâng chính rieâng cuûa chuùng ta, nhöng phaûi phoå bieán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ngöôøi khaùc. Chuùng ta phaûi phaân phaùt Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå toäi nhaân coù theå ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin. Chuùng ta cuõng phaûi gaây döïng cho nhau. Khoâng xaây döïng caên nhaø ñöùc tin treân neàn taûng cuûa con ngöôøi 


Caâu 20 noùi, “Nhöng toâi laáy laøm vinh maø rao Tin Laønh ôû nôi naøo danh Ñaáng Christ chöa ñöôïc truyeàn ra, ñeå cho khoûi laäp leân treân neàn ngöôøi khaùc.”

Coù vaøi ñieàu ñaëc bieät trong Phuùc aâm maø Phao-loâ rao giaûng. Ñoù laø oâng taäp trung cho vieäc chæ rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Nhöõng tín ñoà coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi taäp trung cho vieäc rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, nhö Phao-loâ ñaõ laøm. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, chuùng ta phaûi tìm kieám caùi toát cuûa ngöôøi khaùc, thay vì cuûa chính chuùng ta. Nhöõng ngöôøi tìm kieám ñieàu toát cuûa ngöôøi khaùc ñöôïc nhö theá vì hoï ñaõ bò cuøng ñoùng ñinh vôùi Ñaáng Christ vaø ñoàng soáng laïi vôùi Ngaøi. Nhöõng ai tin Ñaáng Christ thì khoâng cheát maø ñöôïc soáng. 


“Aáy cuõng laø ñieàu ñaõ nhieàu laàn ngaên trôû toâi ñi ñeán thaêm anh em. Nhöng baây giôø chaúng coøn coù chi caàm buoäc toâi laïi trong caùc mieàn naày nöõa; vaû laïi, ñaõ maáy naêm nay, toâi raát öôùc ao ñeán cuøng anh em; vaäy neáu toâi coù theå ñi xöù Y-pha-nho ñöôïc, thì mong raèng seõ tieän ñöôøng gheù thaêm anh em; sau khi ñöôïc chuùt thoûa loøng ôû vôùi anh em roài, thì nhôø anh em sai ñöa toâi qua xöù aáy. Nay toâi qua thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñaëng giuùp vieäc caùc thaùnh ñoà. Vì ngöôøi xöù Ma-xeâ-ñoan vaø xöù A-chai vui loøng quyeân tieàn ñeå giuùp nhöõng thaùnh ñoà ôû thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñang ngheøo tuùng. Hoï vui loøng laøm söï ñoù, vaø cuõng maéc nôï caùc ngöôøi ñoù nöõa; vì neáu ngöôøi ngoaïi ñaõ coù phaàn veà cuûa caûi thieâng lieâng ngöôøi Giu-ña, thì cuõng phaûi laáy cuûa caûi thuoäc veà phaàn ñôøi maø giuùp cho ngöôøi Giu-ña. Vaäy khi toâi laøm xong vieäc aáy, vaø giao quaû phöôùc naày cho hoï roài, toâi seõ gheù nôi anh em ñaëng ñi ñeán xöù Y-pha-nho. Toâi bieát khi toâi sang vôùi anh em, thì seõ ñem ôn phöôùc doài daøo cuûa Ñaáng Christ cuøng ñeán.” (Roâ-ma 15:22-29).Phao-loâ laø nhaø truyeàn giaùo löu ñoäng vaø coá vaán cho caùc Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Trong khi Phao-loâ treân ñöôøng ñeán Hoäi thaùnh taïi Gieâ-ru-sa-lem ñeå phuïc vuï caùc Cô ñoác nhaân taïi ñoù, oâng phaân phaùt nhöõng daâng hieán cuûa Ma-xeâ-ñoan vaø A-chai cho hoï. Phao-loâ noùi theâm raèng neáu ngöôøi ngoaïi bang ñaõ trôû thaønh ngöôøi tham gia trong nhöõng vieäc thuoäc linh cuûa hoï, boån phaän cuûa hoï laø cuõng phaûi phuïc vuï cho ngöôøi ôû Gieâ-ru-sa-lem trong vaät chaát. Trong luùc aáy, nhöõng thaùnh ñoà trong Hoäi thaùnh Gieâ-ru-sa-lem ôû trong söï baét bôù, vaø khoâng theå thoaùt khoûi söï thieáu huït veà vaät chaát. Hoäi thaùnh Gieâ-ru-sa-lem laø Hoäi thaùnh ñaõ chòu ñau khoå trong söï baét bôù döõ doäi vì tin vaøo Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñaõ ñöôïc an uûi lôùn töø nôi nhöõng anh em vaø chò em ngöôøi ngoaïi bang. 

Trong hieän taïi cuõng nhö trong quaù khöù, coù moät truyeàn thoáng cho Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø chia xeû söï giaøu coù cuûa hoï vôùi nhöõng ngöôøi coù nhu caàu thay vì vui höôûng cho chính mình. Ñaëc bieät, nhöõng tín ñoà ñaày daãy Thaùnh Linh khoâng theå soáng chæ cho chính hoï. Taïi sao? Vì Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong hoï! Hoï laø nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh, ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh laø Ñaáng cö truù trong hoï daãn daét. 


Thaät laø kyø dieäu khi Hoäi thaùnh Ngoaïi bang cung caáp vaø taøi trôï cho Hoäi thaùnh Gieâ-ru-sa-lem. Ñoù laø coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Ñöùc Thaùnh Linh cung caáp cho Hoäi thaùnh Gieâ-ru-sa-lem Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, khoâng cho baát cöù caù nhaân naøo, vaø cuõng cung caáp söï cöùu trôï vaät chaát. Luùc aáy ôû Gieâ-ru-sa-lem, nhieàu ngöôøi bò ñaùnh ñaäp, neùm vaøo nguïc, ngay caû bò gieát vì ñöùc tin cuûa hoï trong Ñaáng Christ nhö laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. 

Qua phim taøi lieäu treân truyeàn hình, chuùng ta cuõng thöôøng thaáy di haøi cuûa caùc thaùnh töû ñaïo trong haàm moä vaø söï laãn traùnh cuûa hoï treân hang nuùi. Ñoù laø chöùng cöù nhöõng gì Hoäi thaùnh Gieâ-ru-sa-lem traûi qua trong thôøi kyø ñoù. Chuùng ta cuõng phaûi ñöa baøn tay giuùp ñôû ñeán vôùi Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi hoï ñoái dieän vôùi nhöõng khoù khaên. 

Chuùng ta coù theå gaït boû söï quan troïng cuûa vieäc giuùp ñôû laãn nhau maø Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñaõ daønh cho nhau, vì ñaây laø thôøi kyø maø nhöõng tín ñoà phaûi soáng caùch aån naùu ñeå thoaùt khoûi söï baét bôù. Chæ Ñöùc Thaùnh Linh môùi coù theå laøm cho hoï coù theå chia xeû vôùi nhau trong tröôøng hôïp naøy. Vì Hoäi thaùnh Gieâ-ru-sa-lem ôû döôùi söï baét bôù, thaät laø hôïp lyù cho vieäc caùc Hoäi thaùnh khaùc giuùp ñôû hoï. Thaät laø thích hôïp vaø ñeïp ñeû vì ñaây laø coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. 

Baïn, ngöôøi tín ñoà coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng neân goùp phaàn vaøo nhöõng vieäc nhö theá. Caùc Hoäi thaùnh thaønh vieân cuûa The New Life Mission gaây quyõ vaø ñaàu tö noù cho vieäc phoå bieán Phuùc aâm cho toaøn caàu. Hoï cuõng coù vaøi khoù khaên phaûi ñoái phoù trong vaán ñeà taøi chaùnh, nhöng hoï vaãn mong muoán phoå bieán Phuùc aâm ñeå cöùu nhieàu linh hoàn. 


Phao-loâ laøm vieäc nhö moät nhaø may traïi ñeå phoå bieán Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Khi coù moät ai ñoù coù theå chaêm soùc cho Hoäi thaùnh maø oâng ñaõ thaønh laäp, oâng giao phoù Hoäi thaùnh cho ngöôøi aáy vaø tieáp tuïc ñeán vuøng khaùc ñeå rao giaûng Phuùc aâm- taát caû thu nhaäp cho cuoäc soáng cuûa oâng laø vieäc may traïi. 

Nhö theå baïn khoâng soáng cho chính baïn maø thoâi thì caùc Muïc sö cuûa chuùng toâi cuõng khoâng soáng cho chính hoï. Nhöõng ai coù Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trò trong hoï coáng hieán chính hoï cho coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi – ñoù laø ñeå cöùu keû hö maát ra khoûi taát caû toäi loãi cuûa hoï. Caû nhöõng Muïc sö vaø caùc thaønh vieân cuûa cô quan truyeàn giaùo cuûa chuùng toâi phuïc vuï Phuùc aâm qua “chöùc vuï may traïi,” ÔÛ doù hoï giöõ moät coâng vieäc rieâng cuûa hoï ñeå cung caáp cho chính hoï vaø ñoàng thôøi ñoùng goùp trong vieäc phaùt trieån Phuùc aâm, caû taøi chaùnh vaø bôûi tình nguyeän. 

Gioáng ñieàu naøy, chuùng ta coù theå thaáy nhieàu ñieåm gioáng nhau giöõa chöùc vuï cuûa Phao-loâ vaø coâng vieäc cuûa Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi ngaøy nay. Chuùng ta coù cuøng moät suy töôûng, vaø soáng moät cuoäc soáng laøm haøi loøng Ñöùc Thaùnh Linh. Caùi gì theå hieän trong taâm trí chuùng ta khi chuùng ta coù caùi laïnh caét da? Chaéc chaén chuùng ta nghó veà nhöõng ngöôøi baïn Cô-ñoác cuûa chuùng ta vaø caùc ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø suy nghó ñeán hoï khi hoï ôû trong caùi laïnh. Chuùng ta, nhöõng Cô ñoác nhaân taùi sanh, chaêm soùc vaø ñeå yù ñeán ngöôøi khaùc. Taát caû nhöõng ngöôøi coâng chính trong Kinh thaùnh caàn laãn nhau vaø cuøng nhau phuïc vuï cho söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñôøi soáng ñöùc tin laø ñôøi soáng thaät cuûa ngöôøi coâng chính. 

Chuùng ta soáng vôùi nhöõng quyeát ñònh nhö theá. Tröôùc heát khi chuùng ta khôûi söï rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, chuùng ta phaûi baét ñaàu töø vaïch xuaát phaùt, nhö theå laø chuùng ta khoâng coù gì. Chuùng ta khoâng quaù bò raøng buoäc veà taøi chaùnh maø chuùng ta thöôøng coù moät thôøi kyø khoù khaên coá gaéng tieán leân vôùi vaøi traêm Myõ kim ñeå traû tieàn thueâ vaø nhöõng hoùa ñôn cho nhaø thôø. Nhöng chuùng ta vaãn coáng hieán chính chuùng ta cho chöùc vuï truyeàn baù Phuùc aâm baèng vaên phaåm cho ñaát nöôùc naøy. 

Khi chuùng ta ñoái dieän vôùi nhöõng khoù khaên veà taøi chaùnh, Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi quyeát chuùng cho chuùng ta vaø cho chuùng ta thaáy boâng traùi cuûa chöùc vuï cuûa chuùng ta. Vì Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong loøng cuûa chuùng ta, nhöõng khoù khaên tröôùc maét chuùng ta khoâng laø vaán ñeà. Chuùng ta muoán chia xeû tình yeâu cuûa ñöùc tin cho taát caû linh hoàn hö maát bôûi rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, nhö theå Hoäi thaùnh vaø nhöõng ngöôøi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc ghi laïi trong Kinh thaùnh ñaõ thöïc hieän. 

Chuùng ta coù theå thaáy raèng nhöõng Cô ñoác nhaân taùi sanh chaêm soùc laãn nhau theá neân chuùng ta cuõng laøm nhö vaäy. Ñieàu naøy baát naêng neáu khoâng coù söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ vaø ñang phoå bieán söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho toaøn theá giôùi qua söï coáng hieán cuûa nhöõng ngöôøi taùi sanh vaø seõ cöù tieáp tuïc laøm nhö theá. Ngay caû khi chuùng ta ñoái dieän vôùi nhöõng ngaøy cuoái cuøng!


Ngöôøi ta noùi raèng hieän nay chuùng ta ñang soáng trong thôøi kyø cuoái cuøng, khi taát caû nhöõng khoù khaên ñöôïc tieân tri trong Kinh thaùnh seõ ñöôïc öùng nghieäm. 

Nhöõng tai bieán vaø thaûm hoaï seõ bao truøm toaøn theå trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng. Laø tín ñoà, chuùng ta phaûi ñöùng vöõng treân ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø rao giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh caùch sieâng naêng hôn. Nhöõng ai tin vaøo söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi coù loøng chaêm soùc vaø yeâu thöông laãn nhau. Loøng cuûa chuùng ta coù theå trôû neân cöùng coûi nhö loøng cuûa theá gian cöùng coûi, nhöng cuoái cuøng chuùng ta coù theå ñaéc thaéng theá gian naøy, vì chuùng ta coù Ñöùc Thaùnh Linh ôû cuøng. Baát cöù hoaøn caûnh naøo, chuùng ta cuõng phaûi chaêm soùc nhöõng ai caàn söï giuùp ñôû cuûa chuùng ta, yeâu thöông hoï, nghó ñeán anh chò em ñoàng lao cuûa chuùng ta, vaø phoå bieán Phuùc aâm cho ñeán cuoái cuøng. 


Chuùng ta phaûi coáng hieán cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta vì söï cöùu roãi cuûa ngöôøi khaùc hôn laø tìm söï coâng chính rieâng cuûa mình. Vaãn coøn coù quaù nhieàu linh hoàn treân caû theá giôí chöa nghe ñeán Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Nhaân loaïi trong nhieàu ñaát nöôùc chöa nghe ñeán Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh, khoâng coù moät cô hoäi ñeå nghe veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta phaûi nhôù chuùng ta laø nhöõng lính chieán ñang chieán traän bôûi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñeå ñaéc thaéng nhieàu linh hoàn vaø quoác gia bò hö maát. Söù maïng naøy khoâng phaûi phaùt sinh töø söï eùp tình, nhö theå chuùng ta bò baét buoäc bôûi quyeàn löïc, nhöng noù phaùt sinh töø taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi coù Thaùnh Linh ngöï trò. 

Ñaïi Maïng Leänh rao truyeàn Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho ñeán cuøng traùi ñaát laø söï chuû ñoäng trong taám loøng chuùng ta ngaøy nay. Ñieàu maø toâi muoán noùi vôùi caùc baïn laø caøng coù nhieàu söï khoù khaên treân theá giôùi naøy thì Ñöùc Chuùa Trôøi caøng ñoå Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân chuùng ta. Chuùng ta rao truyeàn Phuùc aâm qua aán phaåm vaø saùch ñieän töû mieãn phí ñeå coáng hieán cho nhöõng ai thaät söï khao khaùt leõ thaät. Chuùng ta seõ khoâng ngöøng thöïc hieän chöùc vuï naøy cho toaøn theá giôùi qua Internet.

Maëc duø chuùng ta khoâng giaøu coù hôn Ngöôøi Myõ hay ngöôøi Aâu, chuùng ta cuõng coù theå phoå bieán cho hoï Phuùc aâm chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta coù cuøng moät yù töôûng nhö Phi-e-rô khi oâng noùi, “Ta chaúng coù vaøng baïc chi heát, song ñieàu ta coù thì ta cho ngöôi: nhaân danh Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ôû Na-xa-reùt, haõy böôùc ñi!” (Coâng vuï caùc Söù ñoà 3:6). 

Chuùng ta coù theå mang ñeán cho hoï Phuùc aâm maø trong ñoù hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø hoï chöùa heà bieát. Maëc duø chuùng ta khoâng toát hôn baát cöù moät ai khaùc khi ño löôøng bôûi thöôùc ño cuûa theá gian, nhöng chuùng ta laø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi coù theå ban phaùt Phuùc aâm chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai ñaõ nhaän bieát Phuùc aâm maø chuùng ta rao truyeàn vaø tin vaøo phuùc aâm naøy thì seõ ñöôïc phöôùc haïnh lôùn. 

Ñaây laø thôøi ñaïi cuûa Internet, maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban noù cho chuùng ta moät phöông caùch ñeå roäng môû ra toaøn theá giôùi. Chuùng ta ñaõ thaáy nhöõng ngöôøi ñaày loøng bieát ôn vaø vui söôùng khi chuùng ta truyeàn cho hoï Phuùc aâm thoûa maõn söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá gian caøng toái taêm hôn thì loøng caûm taï vaø quyeàn naêng maø chuùng ta ñaït ñöôïc caøng nhieàu hôn trong khi rao giaûng Phuùc aâm coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ngöôøi hö maát. Theá gian seõ chaám döùt nhö theá naøy hay laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta nhieàu cô hoäi hôn ñeå rao giaûng Phuùc aâm cuûa Ngaøi? Ñaây laø ñieàu chuùng ta caàn suy nghó vaø caàu nguyeän. Moïi vieäc seõ ñöôïc öùng nghieäm caùch troïn veïn bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. 

Toâi cuõng thöôøng ích kyû vaø chæ quan taâm ñeán xaùc thòt mình tröôùc khi toâi ñöôïc taùi sanh. Khoâng chæ rieâng toâi, nhöng taát caû chuùng ta ñieàu nhö theá. Nhöõng ai chæ soáng cho söï vui thích cuûa xaùc thòt coù theå tuyeân boá raèng hoï coù tình yeâu, nhöng trong thöïc teá hoï khoâng yeâu ngöôøi khaùc. Ñaây laø söï khaùc bieät giöõa nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Thaùnh Linh vaø nhöõng ngöôøi khoâng coù. Toäi nhaân thì khoâng chæ soáng cho chính hoï, nhöng nhöõng ai coù Thaùnh Linh thì coù naêng quyeàn ñeå soáng vì ngöôøi khaùc, vaø thaät söï soáng vì ngöôøi khaùc. Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi ban cho nhöõng tín ñoà cuûa Ngaøi quyeàn naêng ñeå soáng vì ngöôøi khaùc. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï trong loøng cuûa hoï vaø daãn daét hoï, hoï coù theå laøm nhöõng vieäc coâng chính cuûa Ngaøi. 

Bao nhieâu nhaø thôø treân theá gian naøy khoâng thaønh vaán ñeà, haàu heát ñaõ trôû thaønh nhöõng toå chöùc kinh doanh theá tuïc. Hoï coù dö thöøa tieàn ñeå xaây döïng nhöõng nhaø thôø quaù xa xæ vaø hoï coù moät taøi khoaûng khoång loà vôùi haøng trieäu Myõ kim, nhöng chæ coù moät phaàn nhoû trong söï giaøu coù cuûa hoï ñöôïc daønh cho coâng vieäc töø thieän. Hoï ñieân khuøng cho vieäc laøm giaøu ôû theá gian naøy, loaïi boû söù maïng thaät söï cuûa hoï laø cöùu linh hoàn ra khoûi toäi vaø cho raèng ñoù laø moät vieäc thöù yeáu vaø khoâng quan troïng. Hoï khoâng theå trôû thaønh moät thaønh phaàn trong Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng vì Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi maø laïi theo ñuoåi lôïi ích rieâng cuûa hoï. 


Hoäi thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø söû duïng nguoàn taøi nguyeân cuûa noù cho vieäc cöùu nhöõng linh hoàn hö maát trong söï trong saùng vaø thaønh thaät. Kinh thaùnh noùi, “Phöôùc cho nhöõng ngöôøi coù loøng töong xoùt vì seõ ñöôïc thöông xoùt” (Ma-thi-ô 5:7),” Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta taám loøng ñeå chaêm soùc nhöõng linh hoàn treân theá gian naøy vaø daãn daét hoï vaøo söï cöùu chuoäc, vaø Ngaøi coù khaû naêng laøm taát caû nhöõng ñieàu naøy. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø ñöôïc dòch ra treân 40 ngoân ngöõ vaø treân 60 töïa saùch, moãi quyeãn laøm chöùng veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho nhöõng ai ñang ñoái dieän vôùi söï cheát taâm linh. 

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ vui loøng nhö theá naøo neáu chuùng ta caàu nguyeän caùch thaønh taâm vaø phoå bieán Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho nhieàu toäi nhaân hôn ñeå cöùu hoï, tröôùc khi theá gian naøy bò nhaän chìm trong côn Ñaïi Naïn vaø taän chung? Chuùng ta khoâng neân ngaõ loøng nhöng haõy trung tín cho ñeán ngaøy cuoái cuøng. 

Trong quaù khöù, ngöôøi ngheøo soáng coøn laø nhôø söï giuùp ñôû laãn nhau. Nhöng ngaøy nay chuùng ta ñang ñi vaøo thôøi kyø caïnh tranh khoâng nhaân nhöôïng maø trong ñoù chæ nhöõng ngöôøi maïnh môùi soáng coøn. Baát cöù khi naøo chuùng ta nhìn vaøo theá heä naøy, chuùng ta tin chaéc raèng boån phaän cuûa chuùng ta laø phaûi phoå bieán Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho nhöõng ngöôøi chöa töøng nghe ñeán. Taát caû chuùng ta phaûi coù loøng phaân phaùt Phuùc aâm ñeå mang söï bình an ñeán cho nhöõng ai ñang meät moõi chaùn chöôøng ra khoûi söï ñau khoå khoâng cuøng cuûa theá gian cay nghieät naøy. Chuùng ta haõy phoå bieán phöôùc haïnh thuoäc linh cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho hoï. Chuùng ta coù theå soáng cho Ñaáng Christ baèng ñöùc tin trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì Ngaøi ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta. 

Phuùc aâm coù chöùa söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc rao giaûng ra nhanh gaáp möôøi laàn, traêm laàn, ngaøn laàn vaø trieäu laàn hôn baây giôø. Chuùng ta coù quaù nhieàu coâng vieäc phaûi laøm vì theá chuùng ta haõy trung tín. Nhöõng ai coù taøi naêng (ta laâng) haõy daâng taøi naêng ñoù cho Chuùa vaø rao truyeàn Phuùc aâm cho töøng ngöôøi vaø moïi ngöoøi. Taát caû chuùng ta phaûi laøm coâng vieäc rao truyeàn Phuùc aâm theo nhö taøi naêng (ta-laâng) Chuùa ban cho. Chuùng ta khoâng coù naêng löïc rieâng cuûa chuùng ta, nhöng neáu chuùng ta caàu nguyeän vôùi Chuùa theo nhö Thaùnh Linh chæ daãn chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta theo nhö loøng mong muoán cuûa chuùng ta. 


Ñaáng Christ ban cho chuùng ta tình yeâu thaät cuûa Ngaøi ñeå chuùng ta yeâu toäi nhaân. Chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa theá gian bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta phaûi laøm coâng vieäc caùch chaêm chæ ñeå phoå bieán Phuùc aâm, ngay caû noù coù theå khoù khaên hôn cho chuùng ta trong cuoäc soáng theá gian. Chuùng ta coù boån phaän noùi Phuùc aâm cho nhöõng ai chöa heà nghe ñeán. 

 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Ta ñaõ ñeå daønh cho ta baûy ngaøn ngöôøi nam chaúng heà quì goái tröôùc maët Ba-anh.” (Roâ-ma 11:4). Vaãn coøn coù quaù nhieàu ngöôøi treân theá gian naøy caàn tieáp nhaän Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Quaù nhieàu ngöôøi, duø laø Muïc sö, nhaø thaàn ñaïo, hay ngöôøi bình thöôøng, haõy choåi daäy. 

Chuùng ta coù theå laøm vieäc cho Phuùc aâm vì tình yeâu cuûa Ñaáng Christ. Chuùng ta vaãn coøn coù quaù nhieàu vieäc phaûi laøm, vaø chuùng ta caûm thaáy bò chuùng aùp ñaûo. Nhöng chuùng ta neân trung tín vaø phoå bieán Phuùc aâm caùch caàn cuø hôn duø chuùng ta ñoái dieän vôùi nhieàu khoù khaên hôn. Ñaây laø taám loøng cuûa Ñaáng Christ. Toâi caàu nguyeän raèng baïn, ngöôøi coâng chính, ñöøng chæ nghó veà chính mình nöõa. Neáu baïn chæ nghó veà baïn, khoâng caàn coù ñöùc tin hay lôøi caàu nguyeän bôûi vì baïn chæ coá gaéng soáng cho chính baïn maø khoâng coù gì cho nhöõng linh hoàn hö maát. Nhöng neáu baïn phaûi ñeå daønh tieàn coâng cuûa baïn cho chính baïn vaø cuõng cho ngöôøi khaùc, thì ñieàu gì seõ xaûy ra? Baïn haõy tìm caàu söï giuùp ñôû töø nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vì baïn yeáu ñuoái. 

Ñoù laø theá naøo ñeå ñöùc tin vaø söï caàu nguyeän cuûa baïn lôùn leân. Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, 

“Coù ngöôøi raûi cuûa mình ra, laïi caøng theâm nhieàu leân; Cuõng coù ngöôøi chaét loùt quaù böïc, nhöng chæ ñöôïc söï thieáu thoán.” (Chaâm ngoân 11:24).


Chia seû Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh cho ngöôøi khaùc laø ñôøi soáng coâng bình lôùn nhaát cuûa Cô ñoác nhaân. Moät ñôøi soáng thuoäc linh laø ñôøi soáng rao truyeàn Phuùc aâm thaät ñeå daãn ñöa ngöôøi khaùc ñeán vôùi Ñaáng Christ. Chuùng ta haõy chaêm soùc nhöõng ngöôøi haøng xoùm cuûa chuùng ta vaø linh hoàn hoï, vaø phoå bieán Phuùc aâm cho toaøn theá giôùi. Caàu xin phöôùc haïnh coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi luoân ôû cuøng caùc baïn. 


Ha-leâ-lu-gia! Haõy ngôïi khen Chuùa chuùng ta! Haõy caûm taï Ngaøi vì coâng vieäc coâng chính vaø toát laønh maø Ngaøi cho pheùp chuùng ta thöïc hieän, vaøø vì Ngaøi giaûi thoaùt chuùng ta ra khoûi quyeàn löïc cuûa söï toái taêm vaø ñöa chuùng ta vaøo Vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.