Sermons

【Chapter 16】 Haõy chaøo nhauSöù ñoà Phao-loâ truyeàn cho caùc thaùnh ñoà ôû thaønh Roâ-ma vaø chuùng ta haõy chaøo nhau trong phaàn keát luaän cuûa oâng. Chuùng ta coù theå chaøo ai vôùi caû taám loøng trong Chuùa vaøo thôøi kyø naøy? Chuùng ta coù theå chaøo möøng nhöõng muïc sö vaø tín ñoà laø nhöõng ngöôøi giaûng rao Lôøi cuûa Chuùa cho caû theá giôùi naøy. Chuùng ta coù theå coù tình anh em vôùi nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu bôûi ñoïc nhöõng saùch cuûa Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Chuùng ta cuõng coù theå chaøo möøng trong Ñaáng Christ nhöõng Hoäi thaùnh, nhöõng tín ñoà, vaø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Vì khoâng phaûi ai tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø nhöõng ngöôøi coâng chính cuõng coù theå chaøo thaêm moïi ngöôøi. Khoâng coù nhieàu ngöôøi trong theá giôùi naøy laø nhöõng ngöôøi maø chuùng ta coù theå chaøo thaêm trong söï vui möøng. Ñoù laø söï ñaùng tieác raèng khoâng coù nhieàu ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø ngöôøi chuùng ta coù theå chaøo thaêm vaø coù tình anh em trong cuøng nieàm tin. Chuùng ta khoâng theå coù tình anh em vôùi toäi nhaân laø nhöõng ngöôøi töø choái trôû neân ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong nhöõng Hoäi thaùnh treân theá gian naøy. 


Cuõng nhö toäi loãi vaø Ñöùc Thaùnh Linh khoâng theå ôû chuùng vôùi nhau, toäi nhaân vaø ngöôøi coâng chính khoâng theå chaøo nhau. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh coù theå daâng nhöõng söï thôø phöôïng thuoäc linh cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laøm nhöõng coâng vieäc thuoäc linh. Nhöng nhöõng toäi nhaân, laø nhöõng ngöôøi chöa nhaän ñöôïc söï tha toäi, coá gaéng ñeå ñöôïc cöùu baèng caùch giöõ Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì vaäy hoï khoâng theå coù tình anh em thuoäc linh vôùi ngöôøi coâng chính. Cuõng nhö moät con thuù döõ vaø moät con ngöôøi khoâng theå chuyeän troø vôùi nhau ñöôïc, ngöôøi coâng chính khoâng theå coù tình baïn thuoäc linh vôùi toäi nhaân. 

Chuùng ta coù theå thaáy raèng nhöõng ngöôøi maø Phao-loâ coù tình anh em thuoäc linh chæ laø nhöõng ngöôøi coù cuøng nieàm tin vôùi oâng. Chuùng ta bieát raèng neáu moät ngöôøi coù tình anh em vôùi Phao-loâ, coù nghóa laø Phao-loâ ñaõ chaáp thuaän nieàm tin cuûa ngöôøi ñoù. Vì theá, toâi nghó, “Neáu toâi ñi gaëp moät tín höõu hoâm nay, toâi neân thaêm vaø chaøo hoûi ai?” Toâi chaéc raèng toâi seõ thaêm Hoäi thaùnh Sokcho neáu toâi ñi ñeán Sokcho vaø thaêm hoäi thaùnh Gangneung neáu toâi ñi ñeán Gangueung. Toâi coù theå gaêp gôû nhöõng tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø coù tình anh em vaø aên chung vôùi hoï. Toâi cuõng coù theå ñeán thaêm nhaø cuûa anh chò em cuûa toâi ôû ñoù vaø chaøo thaêm hoï. Nhöng nhöõng ngöôøi toâi coù theå chaøo hoûi chæ laø nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø vôùi nhöõng ngöôøi maø toâi coù theå chia xeû chung moät nieàm tin trong Ñöùc Thaùnh Linh. 

Chuùng ta coù theå thaáy thaät phöôùc haïnh cho nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin ñöôïc Phao-loâ chaáp nhaän. Thaät tuyeät vôøi laø chuùng ta coù Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeå xaùc nhaän nieàm tin cuûa nhau vaø chaøo hoûi nhau. Baïn coù nieàm tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeå baïn chaøo hoûi ngöôøi khaùc khoâng? Baïn coù thaønh thaät xöng nhaän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng baïn chaéc chaén khoâng coù moät toäi loãi naøo khoâng? 


Toâi ñaõ coù cô hoäi chaøo hoûi nhöõng anh em tín ñoà taïi Trung quoác khi toâi ñeán thaêm ôû ñoù. Toâi ñaõ ñeán thaêm moät anh em laø ngöôøi soáng treân bôø soâng Heran. Khi chuùng toâi vöøa thöùc giaác vaøo saùng hoâm sau, thì anh ñaõ chuaån bò cho chuùng toâi moät böûa ñieåm taâm thònh soaïn. Chuùng toâi ngoài ôû moät baøn troøn lôùn, laø loaïi baøn maø chuùng ta duøng ñeå daønh cho moät gia ñình lôùn ngoài, vaø coù moät tình anh em thaân thieát vôùi nhöõng tín höõu ôû ñoù. Cuõng coù moät giaùo só ôû thaønh phoá gaàn ñoù mong muoán gaëp gôû chuùng toâi. Vì theá chuùng toâi cuõng ñaõ ñeán thaêm vaø coù tình anh em vôùi oâng. Chuùng ta coù theå chaøo thaêm baát cöù ai tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Toâi seõ ñeán thaêm nôi naøo neáu toâi coù dòp ñi Myõ? Toâi seõ ñi thaêm muïc sö Sa-mu-eân Kim vaø vôï cuûa oâng taïi Flushing, Nöõu-öôùc. Toâi cuõng seõ ñi thaêm Hoäi thaùnh Cuoäc Soáng Môùi ñeå gaëp gôû nhöõng anh chò em ôû ñoù. Cuõng vaäy ôû Nga xoâ, coù moät Hoäi thaùnh Taùi Sanh maø toâi ñaõ gheù thaêm nhieàu naêm tröôùc. Taïi Nhaät, toâi thích ñi thaêm ngoâi nhaø cuûa Baø trôï teá Soon-Ok Park taïi Toâ-ki-oâ. 

Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi coâng chính laø ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Chuùng ta khoâng phaûi ñöôïc cöùu vì nhöõng taøi naêng thuoäc theå cuûa chuùng ta, nhöng vì söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta ñaõ nhaän qua ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Nhö baïn coù theå thaáy, coù nhieàu ngöôøi ñöôïc daønh rieâng cho söï coâng chính ñeå chaøo thaêm, cuõng nhö Phao-loâ coù moät baûng lieät keâ nhöõng ngöôøi ñeå chaøo thaêm trong Roâ-ma ñoaïn 16. Cuõng nhö Phao-loâ ñaõ laøm, chuùng ta khoâng theå chaøo thaêm moïi Cô Ñoác Nhaân bôûi vì khoâng phaûi taát caû hoï ñeàu coù ñöùc tin ñuùng, nhöng chæ nhöõng ngöôøi bieát vaø tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng theå khoâng ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ ban cho chuùng ta ñöùc tin maø bôûi ñoù chuùng ta coù theå chaøo hoûi vaø ñöôïc chaøo hoûi. Phao-loâ ñaõ caûnh baùo chuùng ta traùnh xa nhöõng ngöôøi naøo? 


Baét ñaàu töø caâu 17, lôøi caûnh baùo maø Phao-loâ daønh cho chuùng ta laø traùnh xa nhöõng ngöôøi chæ haàu vieäc cho buïng daï cuûa hoï. “Hôõi anh em, toâi khuyeân anh em coi chöøng nhöõng keû gaây neân beø ñaûng vaø laøm göông xaáu, nghòch cuøng söï daïy doã maø anh em ñaõ nhaän. Phaûi traùnh xa hoï ñi. Vì nhöõng keû ñoù chaúng haàu vieäc Ñaáng Christ, Chuùa chuùng ta, song haàu vieäc caùi buïng hoï, vaø laáy nhöõng lôøi ngoït ngaøo dua nònh doã daønh loøng keû thaät thaø.” (Roâ-ma 16:17-18). Coù nhöõng ngöôøi khoâng haàu vieäc Ñaáng Christ, nhöng haàu vieäc buïng daï cuûa hoï. Hoï laø nhöõng ngöôøi gaây xung ñoät vaø chia reõ trong voøng nhöõng tín ñoà baèng nhöõng töø ngöõ ngoït ngaøo vaø lôøi noùi dua nònh. Chuùng ta khoâng ñöôïc chaøo hoûi nhöõng ngöôøi nhö vaäy maø phaûi traùnh xa hoï. 

Phao-loâ ñaõ caûnh baùo chuùng ta phaûi traùnh xa nhöõng ngöôøi nhö vaäy, vì hoï chæ thích gaây ñau buoàn trong Hoäi thaùnh, laøm roái loaïn nhöõng ngöôøi thaät söï tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø tuï taäp giöõa nhaø thôø chæ ñeå theâm leân söï chaøo hoûi cho rieâng hoï. Nhöõng ngöoøi laõnh ñaïo Cô Ñoác bòp bôïm nhö vaäy chæ muoán giam haõm con ngöôøi döôùi toäi loãi bôûi daïy ngöôøi ta hoaøn toaøn tuaân theo Luaät phaùp. Hoï chæ duøng danh cuûa Chuùa Jeâsus ñeå laøm ñaày caùi buïng cuûa hoï vaø löøa doái nhöõng ngöôøi ngaây thô. Chuùng ta khoâng caàn phaûi chaøo hoûi hoï, vì hoï chæ ôû trong ñoaøn muïc sö ñeå haàu vieäc caùi buïng rieâng cuûa hoï. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh phaûi ñöôïc truyeàn rao ra cho taát caû caùc nöôùc! 


Thöù ba, Phao-loâ ñaõ noùi veà vieäc truyeàn rao Phuùc aâm cho taát caû caùc daân. Caâu 26 noùi, “maø baây giôø ñöôïc baøy ra, vaø theo lònh Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng, bôûi caùc saùch tieân tri, baøy ra cho moïi daân ñeàu bieát, ñaëng ñem hoï ñeán söï vaâng phuïc cuûa ñöùc tin” Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Phao-loâ rao giaûng laø Phuùc aâm thaät maø taát caû caùc nöôùc phaûi tin vaø vaâng phuïc. Thaät khoâng may laø haàu heát caùc toân giaùo, trong nhöõng Hoäi thaùnh maø Phao-loâ ñaõ gieo troàng vôùi nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh hieän nay ñaõ trôû neân vuøng cuûa Hoài giaùo. 

Luùc ñoù, Phao-loâ ñaõ ñeán vôùi nhöõng vuøng naøy vaø thieát laäp nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo Hoäi thaùnh ôû ñoù trong voøng nhöõng tín ñoà tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm chöùa ñöïng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuõng gioáng nhö caùch chuùng ta gôûi nhöõng ngöôøi laøm vieäc ñeán cho nhöõng Hoäi thaùnh sau khi huaán luyeän hoï trong tröôøng truyeàn giaùo cuûa chuùng ta. Maëc duø nhöõng Hoäi thaùnh luùc ñoù ñaõ giöõ nieàm tin cuûa hoï nôi “moät Chuùa, moät ñöùc tin, moät pheùp baùp tem” (EÂ-pheâ-soâ 4:5), nhöng hoï ñaõ thaát baïi trong vieäc duy trì ñöùc tin cuûa hoï trong Phuùc aâm, vì hoï ñaõ khoâng ghi cheùp laïi Phuùc aâm. 


Hieän nay chuùng toâi ñang trong quaù trình dòch saùch cuûa chuùng toâi sang tieáng Thoå-nhó-kyø. Moät soá ngöôøi töø Thoå-nhó-kyø ñaõ caûm ñoäng bôûi loaïi saùch xuaát baûn tieáng Anh cuûa chuùng toâi vaø töï nguyeän chuyeån dòch noù. Baây giôø chuùng toâi ñang baét ñaàu truyeàn giaûng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeán nôi maø chính Phao-loâ ñaõ moät laàn rao giaûng Phuùc aâm vaø nhöõng Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc döïng neân. Chuùng toâi ñang giaûng daïy cuøng moät Phuùc aâm cho cuøng moät vuøng laø nôi Phao-loâ ñaõ ñeán thaêm khi xöa. Phuùc aâm maø Phao-loâ giaûng daïy laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm coù theå cöùu taát caû caùc daân toäc chæ bôûi tin vaø vaâng phuïc Phuùc aâm ñoù. 

Trong ñoaïn cuoái cuøng cuûa saùch Roâ-ma, Phao-loâ ñaõ baûo nhöõng söù ñoà taïi thaønh chaøo thaêm nhau, traùnh xa nhöõng ngöôøi chæ laøm ñaày caùi buïng cuûa hoï, vaø truyeàn rao ra Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cho taát caû caùc daân toäc. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ laøm vöõng chí chuùng ta 


Ñieàu thöù tö maø Phao-loâ nhaéc ñeán laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy laø söï khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm vöõng chí chuùng ta. “Ngôïi khen Ñaáng coù quyeàn laøm cho vöõng chí anh em theo Tin Laønh cuûa toâi vaø lôøi giaûng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, theo söï toû ra veà leõ maàu nhieäm, laø leõ ñaõ giaáu kín töø moïi ñôøi tröôùc, maø baây giôø ñöôïc baøy ra, vaø theo lònh Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng, bôûi caùc saùch tieân tri, baøy ra cho moïi daân ñeàu bieát, ñaëng ñem hoï ñeán söï vaâng phuïc cuûa ñöùc tin, nhaân Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, nguyeàn xin vinh hieån veà nôi Ñöùc Chuùa Trôøi khoân ngoan coù moät, ñôøi ñôøi voâ cuøng! A-men.” (Roâ-ma 16:25-27). Ñieàu gì ñaõ coù theå laøm vöõng chí nhöõng söù ñoà ôû thaønh Roâ-ma? Ñoù laø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Phao-loâ laø ñieàu coù theå vaø ñaõ laøm vöõng chí nhöõng söù ñoà taïi Roâ-ma. Phuùc aâm naøy cuõng laø söï khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Trong Phuùc aâm maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta laø söï khoân ngoan cuûa Ngaøi. Phuùc aâm naøy coù quyeàn naêng caát ñi taát caû toäi loãi, ngay caû cuûa nhöõng ngöôøi ñaày nhöõng khuyeát ñieåm. Nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng nhöõng ñöôïc trôû neân nhöõng ngöôøi voâ toäi maø coøn trôû neân nhöõng ngöôøi giaûng daïy Phuùc aâm, baát keå hoï thieáu soùt vaø yeáu ñuoái nhö theá naøo. Chæ bôûi söï khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy môùi coù theå laøm cho chuùng ta trôû neân hoaøn haûo. Khoâng coù leõ thaät naøo khaùc ngoaøi Phuùc aâm naøy coù theå laøm maïnh meõ taâm hoàn, taám loøng, suy nghó vaø thaân theá chuùng ta. 

Phao-loâ ñaõ khoâng goïi Phuùc aâm caùch roõ raøng laø “Phuùc aâm” nhöng oâng goïi noù laø “Phuùc aâm cuûa toâi.” Phuùc aâm maø Phao-loâ giaûng daïy laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñöôïc baøy toû trong caû Taân öôùc laãn Cöïu öôùc. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy döïa treân Phuùc aâm ñöôïc baøy toû qua nhöõng tieân tri trong Cöïu öôùc vaø ñöôïc laøm troïn bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong Taân öôùc. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ noùi raèng “Phuùc aâm cuûa toâi” ñaõ ñöôïc baøy toû döïa theo söï khaûi thò cuûa söï huyeàn bí ñöôïc giöõ kín trong Kinh thaùnh. 


Phuùc aâm maø Phao-loâ ñaõ giaûng daïy yù noùi phöông phaùp daâng teá leã trong 5 saùch ñaàu cuûa Cöïu öôùc, ñaëc bieät trong Leâ-vi-kyù, vaø ñöôïc hoaøn taát bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ trong Taân öôùc nhö söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua pheùp Baùp tem, söï cheát treân Thaäp töï giaù vaø söï phuïc sinh cuûa cuûa Ngaøi. Ñoù laø taïi sao Phao-loâ ñaõ daønh taát caû söï vinh hieån “cho Ngaøi laø Ñaáng coù theå laøm vöõng chí baïn theo Phuùc aâm cuûa toâi.” 

Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laøm vöõng chí caùc söù ñoà vaø nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Qua Phuùc aâm naøy, ñöùc tin, taâm hoàn, yù nghó, taâm trí vaø thaân theå cuûa chuùng ta ñöôïc laøm cho maïnh meõ. Laøm theá naøo ñöùc tin cuûa chuùng ta ñöôïc laøm cho maïnh meõ? Ñieàu gì laøm cho chuùng ta luoân luoân ñöùng vöõng trong khi luoân chuùng ta yeáu ñuoái? 

Ñöùc tin cuûa chuùng ta maïnh meõ vaø maïnh meõ hôn bôûi vì chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc söï cöùu roåi cuûa Ñaáng Christ, laø Ñaáng ñaõ caát taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta qua pheùp baùp tem vaø huyeát treân Thaäp töï giaù cuûa Ngaøi. Chuùng ta coù theå noùi raèng chuùng ta khoâng coøn toäi tröôùc maêt Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì taám loøng cuûa chuùng ta chaúng coù gì phaûi hoå theïn nöõa, vaø vôùi ñöùc tin thuoäc linh khoâng hoå theïn naøy, chuùng ta coù theå truyeàn rao ra Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeán nhöõng ngöôøi vaãn ñaém trong toäi loãi. Nhöõng lôøi khuyeân baûo cuoái cuøng 


Phao-loâ keát thuùc ñoaïn 16 vôùi lôøi caàu nguyeän, “Daâng leân Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng khoân ngoan coù moät, söï vinh hieån qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñôøi ñôøi voâ cuøng, A-men.” Ñieàu gì laøm vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi nhaát? Rao giaûng söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi hôn caû. Chuùng ta cuõng ñöôïc vinh hieån khi chuùng ta phuïc vuï Phuùc aâm vôùi caû taám loøng cuûa chuùng ta. 

Ñieåm coát yeáu trong thoâng ñieäp cuûa Phao-loâ trong Roâ-ma ñoaïn 16 laø nhöõng ñieàu sau ñaây: chaøo hoûi nhau, traùnh xa nhöõng ngöôøi chæ laøm ñaày caùi buïng cuûa hoï, truyeàn rao Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cho taát caû caùc daân. Ñaây laø lôøi khuyeân baûo cuoái cuøng maø Phao-loâ gôûi cho hoäi thaùnh taïi Roâ-ma. Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Phao-loâ giaûng daïy coù quyeàn naêng ñeå laøm chuùng ta maïnh meõ trong moïi caùch. Ñaây laø nhöõng gì chuùng ta tin nôi. Ñöùc tin trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì gioáng nhö ñöùc tin maø caùc söù ñoà trong Kinh thaùnh ñaõ coù vaø laø ñieàu maø hoäi thaùnh cuûa chuùng ta tin hieän nay. 


Baïn coù theå caûm giaùc gioáng nhö vaäy khoâng? Toâi ñaõ ngaïc nhieân khi toâi ñoïc Kinh thaùnh vaø nhaän ra raèng chuùng ta coù cuøng ñöùc tin nhö nhöõng nhaân vaät trong Kinh thaùnh laø nhöõng ngöôøi ñaõ soáng hôn hai ngaøn naêm tröôùc. 

Baïn coù bao giôø nghó veà ñaõ coù bao nhieâu ngöôøi chuùng ta chia seû Phuùc aâm cho trong moãi ngaøy khoâng? Chuùng ta chia seû Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cho khoâng ít hôn hai ngaøn ngöôøi moãi ngaøy. Hai ngaøn ngöôøi naøy seõ sôùm nhaân leân thaønh 10 ngaøn ngöôøi neáu nhöõng tín ñoà taùi sanh môùi trong moãi quoác gia giaûng rao ra Phuùc aâm cho ngöôøi laân caän hoï. Nhö baïn coù theå thaáy, xeùt cho cuøng thì giaûng rao Phuùc aâm cho toaøn theá giôùi khoâng phaûi laø moät nhieäm vuï khoâng theå laøm ñöôïc. 

Dó nhieân, ñieåm ñaëc tröng chuû yeáu trong nhöõng quyeån saùch cuûa chuùng ta treân Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh laø ñieàu khoâng heà maát ñi nhöng ñöôïc löu tröõ, vaø yù nghóa cuûa noù khoâng heà thay ñoåi baát chaáp bao nhieâu ngöôøi ñaõ ñoïc noù. ÔÛ ñaâu coù moät quyeån saùch chöùa ñöïng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì nhieàu ngöôøi seõ möôïn ñeå ñoïc, vaø Phuùc aâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc rao ra. Ngaøy maø Phuùc aâm ñöôïc rao ra toaøn theá giôùi khoâng coøn xa nöõa. 

Söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø baïn coù bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh maø ngay caû nhöõng nöôùc phaùt trieån cuõng khoâng nhaän thöùc roõ ñöôïc. Phuùc aâm thaät chuùng ta muoán chia seû vôùi caû theá giôùi laø moät söï huyeàn dieäu maø theá giôùi chöa ñöôïc bieát, vaø vì theá, chuùng ta noân noùng mong muoán baøy toû söï huyeàn bí cuûa söï cöùu roãi cho taát caû nhöõng ngöôøi chìm ñaém trong toäi loãi cuûa hoï. Söï coâng chính naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy ra trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh thì voâ cuøng roõ raøng bôûi ñoù ai tieáp nhaän Phuùc aâm naøy seõ daâng söï taï ôn vaø vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi. 


Moät soá ngöôøi nghó raèng noù dö thöøa khi chuùng ta cöù noùi veà Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh nhieàu laàn. Nhöng khoâng caàn bieát bao nhieâu laàn chuùng ta laäp laïi, thì noù vaãn gaây ra söï vui möøng vaø taï ôn trong taâm hoàn chuùng ta. Vì nhieàu Cô ñoác nhaân vaãn coøn ñi trong toäi loãi, chuùng ta cöù tieáp tuïc giaûng daïy Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cho caû theá giôùi, Bôûi vì Phuùc aâm naøy laø Phuùc aâm ñaõ ñöôïc truyeàn laïi bôûi caùc söù ñoà, bao goàm caû Phao-loâ, taát caû nhöõng taâm hoàn neân tin nôi Phuùc aâm naøy. Chuùng ta caàn phaûi tin vaø khaéc saâu Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy trong loøng chuùng ta bôûi vì ñoù laø söï caàn yeáu cho moãi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Chuùng toâi chia seû Phuùc aâm vôùi 2 ngaøn ngöôøi khaùc moãi ngaøy qua nhöõng quyeån saùch in laãn saùch ñieän töû cuûa chuùng toâi, vaø caû maïng löôùi internet. Chuùng toâi chaéc raèng neáu nhöõng haït gioáng leõ thaät rôi vaøo nhöõng vuøng ñaát toát, noù seõ saûn sinh ra moät vuï thu hoaïch 30, 60 hay 100 laàn hôn nhöõng gì ñaõ ñöôïc gieo. Moät ngöôøi coù theå giaûng daïy Phuùc aâm cho 10 ngöôøi vaø moãi ngöôøi ñoù coù theå giaûng daïy cho 100 ngöôøi hôn, töø ñoù truyeàn ra Phuùc aâm ñeán moät soá thaät nhieàu ngöôøi. 

Khi chuùng toâi nghe raèng Phuùc aâm cuûa chuùng toâi ñöôïc truyeàn rao ra hôn hai ngaøn ngöôøi moãi ngaøy, loøng chuùng toâi ñöôïc ñaày daãy bôûi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ môû ñöôøng cho chuùng toâi ñeå ñem Phuùc aâm naøy ñeán cho toaøn caû theá giôùi. Toâi caàu nguyeän raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban theâm söùc maïnh ñöùc tin cho nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi. 

Baây giôø, Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh ñang ñöôïc phoå bieán ra khaép theá giôùi laø moät laøn soùng môùi cuûa leõ thaät cuûa söï cöùu roãi. Phuùc aâm naøy laø phöông caùch duy nhaát ñeå nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh vaø vaøo Vöông Quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Duø baïn khoù nhoïc ñeán ñaâu ñeå tìm kieám trong caùc toân giaùo theá tuïc, baïn seõ khoâng tìm thaáy Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh Linh.  


Con ngöôøi treân toaøn theá giôùi seõ caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì hieän nay hoï coù theå tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi qua Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Nhöõng ngöôøi ñoïc saùch cuûa chuùng toâi seõ keâu leân, “AØ, qua saùch naøy toâi bieát Chuùa Jeâsus ñaõ cöùu toâi khoûi toäi loãi cuûa toâi nhö theá naøo!” vì hoï chöa bao giôø nghe Phuùc aâm naøy tröôùc kia. 

Nhöõng ngöôøi muoán ñöôïc thoaùt khoûi söï noâ leä cuûa toäi loãi vaø nhöõng ngöôøi cuoái cuøng mong muoán ñöôïc nhaän Ñöùc Thaùnh Linh seõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi hoaøn toaøn vaø coù söï bình yeân trong taâm hoàn khi hoï bieát vaø tieáp nhaän Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Töø thôøi ñieåm ñoù trôû ñi, Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ truyeàn rao ra cho moïi daân toäc treân theá giôùi. 

Traùi tim cuûa toâi ñöôïc ñaày söï vui möøng raèng Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh ñang ñöôïc rao ra treân theá giôùi. Maëc duø toâi phuïc vuï Phuùc aâm, toâi bieát raèng vaãn ñaày nhöõng söï yeáu ñuoái vaø khuyeát ñieåm. Nhöng bôûi vì toâi tin hoaøn toaøn nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh vaø nhaän bieát söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân toâi luoân luoân nhaän ñöôïc söùc môùi töø nôi Chuùa ñeå vì theá maø toâi coù theå tieáp tuïc phuïc vuï Phuùc aâm cuûa Ngaøi. Hieän nay Phuùc aâm ñaõ ñeán vôùi nhieàu quoác gia hôn, nhieàu ngöôøi ñaõ ñoïc nhöõng quyeån saùch cuûa chuùng toâi vaø ñaõ ngaïc nhieân vì Phuùc aâm tuyeät vôøi naøy. 

Nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân toaøn theá giôùi laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu bôûi tin nôi Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Lyù do taïi sao chuùng ta coù theå ñöùng vöõng ñöôïc khi chuùng ta hoaøn toaøn yeáu ñuoái laø bôûi vì chuùng ta tin nôi Chuùa chuùng ta, laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi laøm vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta döøng möu caàu ñeå chæ thoaû maõn caùi buïng xaùc thòt cuûa chuùng ta, nhöng phaûi truyeàn rao nieàm tin thaät cho toaøn theá giôùi. Toâi caàu xin Chuùa vaø hy voïng raèng nhieàu tín ñoà coâng chính seõ ñöùng leân theo yeâu caàu cuûa chuùng ta ñeå truyeàn rao Phuùc aâm khaép theá giôùi. 


Nhö Phao-loâ, chuùng ta coù theå truyeàn rao Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh cho ñeán khi Chuùa ñeán. Chuùng ta haõy cuøng nhau laøm vieäc heát söùc cho Ñaïi Maïng Leänh naøy. Khi chuùng ta truyeàn rao Phuùc aâm cho ñeán cuøng traùi ñaát, thì Chuùa seõ ñeán theo nhö lôøi höùa cuûa Ngaøi vaø ñem chuùng ta veà nhaø. Chuùng ta phaûi laéng nghe caån thaän nhöõng gì Phao-loâ ñaõ khuyeân raên chuùng ta, chaøo hoûi vaø ñoäâng vieân nhau. Maëc duø chuùng ta khoâng coù ñuû naêng löïc theå chaát, nhöng chuùng ta co ù thuoäc linh maïnh meõ voâ cuøng qua ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñaõ bieát ñöùc tin cuûa chuùng ta chaéc chaén vaø ngay thaúng nhö theá naøo trong Phuùc aâm cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. Chuùng ta thaät söï laø nhöõng tín ñoà trong Chuùa chuùng ta, Ñaáng thöïc hieän söï coâng chính hoaøn toaøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Khi chuùng ta nhìn vaøo theá giôùi naøy vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta seõ tìm thaáy raèng thaät coù quaù nhieàu ñieàu ñeå laøm. Chuùng ta coù theå soáng caû ñôøi truyeàn rao Phuùc aâm khaép theá giôùi, ca ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong Ñaáng Christ, Ñaáng laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Ha-leâ-lu-gia! Toâi ca ngôïi Chuùa chuùng ta, söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maõi maõi!