Sermons

【Chapter 1-1】 < Khaûi huyeàn 1:1-20 > Laéng Nghe Lôøi Khaûi Thò Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi< Khaûi huyeàn 1:1-20 >

“Söï maëc thò cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Ngaøi ñaëng ñem toû ra cuøng toâi tôù Ngaøi nhöõng ñieàu kíp phaûi xaûy ñeán, thì Ngaøi ñaõ sai thieân söù ñeán toû nhöõng ñieàu ñoù cho Giaêng, toâi tôù Ngaøi, laø keû ñaõ rao truyeàn lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chöùng côù cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, veà moïi ñieàu mình ñaõ thaáy. Phöôùc cho keû ñoïc cuøng nhöõng keû nghe lôøi tieân tri naøy, vaø giöõ theo ñieàu ñaõ vieát ra ñaây. Vì thì giôø ñaõ gaàn roài. Giaêng gôûi cho baûy Hoäi thaùnh ôû xöù A-si: Nguyeàn xin aân ñieån vaø söï bình an ban cho anh em töø nôi ÑAÁNG HIEÄN COÙ, ÑAÕ COÙ, VAØ COØN ÑEÁN, cuøng töø nôi baûy vì thaàn ôû tröôùc ngoâi Ngaøi, laïi töø nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng laøm chöùng thaønh tín, sinh ñaàu nhöùt töø trong keû cheát vaø laøm Chuùa cuûa caùc vua trong theá gian! Ñaáng yeâu thöông chuùng ta, ñaõ laáy huyeát mình röûa saïch toäi loãi chuùng ta, vaø laøm cho chuùng ta neân nöôùc Ngaøi, neân thaày teá leã cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha Ngaøi, ñaùng ñöôïc söï vinh hieån vaø quyeàn naêng ñôøi ñôøi voâ cuøng! A-men. Kìa, Ngaøi ñeán giöõa nhöõng ñaùm maây, moïi maét seõ troâng thaáy, caû ñeán nhöõng keû ñaõ ñaâm Ngaøi cuõng troâng thaáy; heát thaûy caùc chi hoï trong theá gian seõ than khoùc vì côù Ngaøi. Quaû thaät vaäy. A-men! Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi, ÑAÁNG HIEÄN COÙ, ÑAÕ COÙ, VAØ COØN ÑEÁN laø Ñaáng Toaøn naêng, phaùn raèng: Ta laø An-pha vaø OÂ-meâ-ga. 

Toâi laø Giaêng, laø anh em vaø baïn cuûa caùc anh em veà hoaïn naïn, veà nöôùc, veà söï nhòn nhuïc trong Ñöùc Chuùa Jeâsus, toâi ñaõ ôû trong ñaûo goïi laø Baùt-moâ, vì côù lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chöùng cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus. Nhaèm ngaøy cuûa Chuùa, toâi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh caûm hoùa, nghe ñaèng sau coù tieáng keâu vang, nhö tieáng loa, raèng: Ñieàu ngöôi thaáy, haõy cheùp vaøo moät quyeån saùch maø gôûi cho baûy Hoäi Thaùnh taïi EÂ-pheâ-soâ, Si-mieäc-nô, Beït-gaêm, Thi-a-ti-rô, Saït-ñe, Phi-la-ñen-phi vaø Lao-ñi-xeâ.

Baáy giôø toâi xaây laïi ñaëng xem tieáng noùi vôùi toâi ñoù laø gì; vöøa xaây laïi, thaáy baûy chaân ñeøn baèng vaøng, vaø ôû giöõa nhöõng chaân ñeøn coù ai gioáng nhö con ngöôøi, maëc aùo daøi, thaét ñai vaøng ngang treân ngöïc. Ñaàu vaø toùc ngöôøi traéng nhö loâng chieân, traéng nhö tuyeát; maét nhö ngoïn löûa; chaân nhö ñoàng saùng ñaõ luyeän trong loø löûa, vaø tieáng nhö tieáng nöôùc lôùn. Tay höõu ngöôøi caàm baûy ngoâi sao; mieäng thoø ra thanh göôm nhoïn hai löôõi, vaø maët nhö maët trôøi khi soi saùng heát söùc.

Vöøa thaáy ngöôøi, toâi ngaõ xuoáng chaân ngöôøi nhö cheát; nhöng ngöôøi ñaët tay höõu leân treân toâi, maø raèng: Ñöøng sôï chi, ta laø Ñaáng tröôùc heát, vaø laø Ñaáng sau cuøng, laø Ñaáng Soáng, ta ñaõ cheát, kìa nay ta soáng ñôøi ñôøi, caàm chìa khoùa cuûa söï cheát vaø AÂm phuû. Vaäy haõy cheùp laáy nhöõng söï ngöôi ñaõ thaáy, nhöõng vieäc nay hieän coù vaø nhöõng vieäc sau seõ ñeán, töùc laø söï maàu nhieäm cuûa baûy ngoâi sao maø ngöôi thaáy trong tay höõu ta, vaø cuûa baûy chaân ñeøn vaøng. Baûy ngoâi sao laø caùc thieân söù cuûa baûy Hoäi thaùnh, coøn baûy chaân ñeøn laø baûy Hoäi thaùnh vaäy.”Giaûi thích


Caâu 1: “Söï maëc thò cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Ngaøi ñaëng ñem toû ra cuøng toâi tôù Ngaøi nhöõng ñieàu kíp phaûi xaûy ñeán, thì Ngaøi ñaõ sai thieân söù ñeán toû nhöõng ñieàu ñoù cho Giaêng, toâi tôù Ngaøi.”

Saùch Khaûi huyeàn ñöôïc söù ñoà Giaêng cheùp ra, ngöôøi ñaõ ghi laïi söï maëc khaûi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ baøy toû ra cho oâng trong thôøi gian oâng ôû taïi Baùt-moâ, moät hoøn ñaûo trong bieån Aegean, laø nôi maø oâng ñaõ bò ñaøy ñeán trong nhöõng naêm suy suïp cuûa Ñeá quoác La-maõ (vaøo khoaûng naêm 95 tröôùc coâng nguyeân). Giaêng ñaõ bò ñaøy ñeán ñaûo Baùt-moâ ñeå laøm chöùng cho Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chuùa Jeâsus, vaø taïi hoøn ñaûo naøy Giaêng ñaõ thaáy ñöôïc vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ qua söï linh caûm cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø thieân söù cuûa Ngaøi. 

“Söï maëc khaûi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ” coù nghóa gì? Bôûi söï maëc khaûi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tieát loä vôùi chuùng ta, qua Ngöôøi ñaïi dieän cuûa Ngaøi laø Jeâsus Christ, nhöõng ñieàu seõ xaûy ra cho theá giôùi naøy vaø nöôùc Thieân ñaøng trong töông lai. Chuùa Jeâsus voán laø ai? Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng Taïo Hoùa vaø laø Cöùu Chuùa, Ñaáng ñaõ giaûi cöùu nhaân loaïi khoûi toäi loãi cuûa theá gian. 

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Vöông Quoác môùi saép ñeán, laø ngöôøi tieát loä cho chuùng ta moïi ñieàu veà theá giôùi môùi saép ñeán, laø Ñaáng ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Cha. Qua Lôøi Khaûi thò ñöôïc ghi laïi bôûi Giaêng, chuùng ta coù theå thaáy Chuùa Jeâsus seõ giaûi quyeát theá giôùi cuõ vaø môû ra theá giôùi môùi nhö theá naøo. 


Caâu 2: “Laø keû ñaõ rao truyeàn lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chöùng côù cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, veà moïi ñieàu mình ñaõ thaáy.”

Giaêng coù theå laøm chöùng Lôøi cuûa leõ thaät caùch chi tieát vì oâng ñaõ nhìn thaáy ñieàu maø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ seõ laøm trong töông lai nhö Ngöôøi ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Cha. Giaêng ñaõ thaáy vaø nghe nhöõng ñieàu seõ ñöôïc öùng nghieäm qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø nhö theá, oâng coù theå laøm chöùng veà moïi ñieàu ñoù. 


Caâu 3: “Phöôùc cho keû ñoïc cuøng nhöõng keû nghe lôøi tieân tri naøy, vaø giöõ theo ñieàu ñaõ vieát ra ñaây. Vì thì giôø ñaõ gaàn roài.”

ÔÛ ñaây noùi raèng phöôùc cho nhöõng ngöôøi naøo ñoïc vaø nghe Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi do Giaêng laøm chöùng. Ai laø nhöõng ngöôøi ñöôïc phöôùc? Tröôùc nhaát vaø treân heát, hoï laø nhöõng ngöôøi tin, nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï bôûi ñöùc tin cuûa hoï nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ coù nhöõng tín ñoà môùi coù theå ñöôïc phöôùc bôûi vì hoï laø nhöõng ngöôøi ñoïc, nghe vaø giöõ baèng chöùng cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi – moïi ñieàu seõ ñeán qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ – ñöôïc ghi laïi bôûi Giaêng. Nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua caùch naøy seõ nhaän ñöôïc nhöõng ôn phöôùc Thieân ñaøng bôûi nghe Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø giöõ ñöùc tin nôi Ngaøi. 

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng noùi tröôùc vôùi chuùng ta, qua Giaêng veà nhöõng söï maàu nhieäm cuûa leõ thaät seõ xaûy ñeán trong theá gian naøy vaø treân Thieân ñaøng, thì laøm theá naøo caùc tín ñoà coù theå nghe vaø thaáy ñieàu ñoù? Laøm sao hoï coù theå ñöôïc phöôùc cuûa söï bieát tröôùc vaø tin nôi moïi ñieàu thay ñoåi maø theá giôùi naøy ñang traûi qua? Toâi daâng lôøi caûm taï vaø toân vinh leân Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ toû ra cho chuùng ta qua Giaêng moïi ñieàu ñang chôø ñôïi theá giôùi naøy vaø thieân ñaøng. Trong thôøi hieän taïi cuûa chuùng ta, quaû thaät phöôùc cho nhöõng ngöôøi coù theå thaáy vaø ñoïc Lôøi maëc thò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ baèng chính ñoâi maét cuûa hoï.


Caâu 4: “Giaêng gôûi cho baûy Hoäi thaùnh ôû xöù A-si: Nguyeàn xin aân ñieån vaø söï bình an ban cho anh em töø nôi ÑAÁNG HIEÄN COÙ, ÑAÕ COÙ, VAØ COØN ÑEÁN, cuøng töø nôi baûy vì thaàn ôû tröôùc ngoâi Ngaøi.” 

Giaêng noùi raèng oâng ñang gôûi thö cuûa oâng cho baûy Hoäi Thaùnh xöù A-si. Sau khi ghi laïi nhöõng lôøi tieân tri vaø söï maëc thò maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû ra cho oâng trong thôøi gian oâng bò ñaøy taïi ñaûo Baùt-moâ, Giaêng ñaõ gôûi noù cho Hoäi Thaùnh xöù A-si, cuõng nhö cho taát caû caùc Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân toaøn caû theá giôùi. 


Caâu 5: “laïi töø nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng laøm chöùng thaønh tín, sinh ñaàu nhöùt töø trong keû cheát vaø laøm Chuùa cuûa caùc vua trong theá gian!”

Taïi sao Giaêng goïi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø “Ñaáng laøm chöùng thaønh tín”? Chuùa chuùng ta ñaõ ñeán trong theá gian naøy vaø chòu Baùp tem bôûi Giaêng Baùp-tít ñeå giaûi cöùu moïi ngöôøi ñang ôû trong toäi loãi vaø ñang ñi ñeán söï huûy dieät. Qua Baùp tem cuûa Ngaøi, Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian, ñoå huyeát Ngaøi ra treân Thaäp töï giaù ñeå traû giaù toäi loãi baèng söï soáng cuûa Ngaøi, vaø sau 3 ngaøy Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát—moïi ñieàu ñoù laø ñeå cöùu nhöõng ngöôøi tin vaø taåy ñi toäi loãi cuûa hoï. Vì khoâng ai khaùc hôn Chuùa Jeâsus laø Ñaáng ñaõ giaûi cöùu moïi toäi nhaân treân theá gian naøy khoûi toäi loãi cuûa hoï, Ñaáng Christ laø baèng chöùng soáng cho söï cöùu roãi naøy. 

Bôûi “Ñaáng sinh ñaàu nhaát trong nhöõng keû cheát”, Giaêng ñang noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa Jeâsus ñaõ trôû neân traùi ñaàu muøa bôûi ñeán theá gian naøy vaø laøm troïn moïi ñoøi hoûi cuûa Luaät phaùp – hay noùi caùch khaùc, Ngaøi gaùnh moïi toäi loãi bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi, vaø ñaõ traû giaù toäi loãi baèng caùch cheát treân Thaäp töï giaù, vaø soáng laïi töø coõi cheát. Vaø vì Ñaáng Christ “ñaõ yeâu chuùng ta vaø taåy saïch chuùng ta bôûi chính huyeát cuûa Ngaøi,” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi thoaùt nhöõng ngöôøi tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ra khoûi moïi toäi loãi cuûa hoï. 


Caâu 6: “Ñaáng yeâu thöông chuùng ta, ñaõ laáy huyeát mình röûa saïch toäi loãi chuùng ta, vaø laøm cho chuùng ta neân nöôùc Ngaøi, neân thaày teá leã cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha Ngaøi, ñaùng ñöôïc söï vinh hieån vaø quyeàn naêng ñôøi ñôøi voâ cuøng! A-men.”

Laø Ngöôøi ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Cha, Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian naøy trong xaùc thòt vaø ñaõ cöùu toäi nhaân bôûi Baùp tem cuûa Ngaøi vaø huyeát treân Thaäp töï giaù. Vôùi nhöõng vieäc laøm aân ñieån naøy, Ñaáng Christ ñaõ taåy saïch chuùng ta vaø khieán chuùng ta trôû neân daân söï vaø nhöõng thaày teá leã cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nguyeän ñôøi ñôøi moïi söï vinh hieån, toân vinh vaø caûm taï ñöôïc daâng leân cho Cha, Ñaáng ñaõ ban cho chuùng ta aân ñieån Ngaøi, vaø ban cho Con, Ñaáng ñaïi dieän cuûa Cha vaø laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta! Muïc ñích hieän thaân cuûa Ñaáng Christ laø thay Cha khieán chuùng ta trôû neân daân söï vaø thaày teá leã cuûa Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi caùch khaùc, chuùng ta ñaõ ñöôïc trôû neân “vua” cuûa Nöôùc Thieân ñaøng, laø nôi chuùng ta seõ soáng ñôøi ñôøi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.


Caâu 7: “Kìa, Ngaøi ñeán giöõa nhöõng ñaùm maây, moïi maét seõ trong thaáy, caû ñeán nhöõng keû ñaõ ñaâm Ngaøi cuøng troâng thaáy; heát thaûy caùc chi hoï trong theá gian seõ than khoùc vì côù Ngaøi. Quaû thaät vaäy. A-men!” 

ÔÛ ñaây noùi raèng Ñaáng Christ seõ ñeán giöõa nhöõng ñaùm maây, vaø toâi hoaøn toaøn tin ñieàu naøy. Ñaây khoâng phaûi laø moät caâu chuyeän khoa hoïc giaû töôûng. Ñaây laø lôøi tieân tri raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ seõ thaät söï töø Thieân ñaøng trôû laïi theá gian naøy. ÔÛ ñaây cuõng noùi raèng “nhöõng keû ñaâm Ngaøi” cuõng seõ thaáy Ngaøi. Nhöõng ngöôøi naøy laø ai? Hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ xem Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh chæ laø moät trong nhieàu hoïc thuyeát cuûa theá gian, ngay caû khi Lôøi naøy coù quyeàn naêng ñeå cöùu taát caû hoï. 

Khi Ñaáng Christ trôû laïi, nhöõng ngöôøi ñaõ ñaâm Ngaøi vôùi söï khoâng tin cuûa hoï chaéc chaén seõ than khoùc. Hoï seõ khoùc vaø hoái tieác, bôûi vì luùc hoï nhaän ra raèng Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh quaû thaät laø Phuùc aâm cuûa söï mua chuoäc vaø söï giaûi cöùu hoï khoûi toäi loãi, vaø raèng Chuùa Jeâsus ñaõ chòu Baùp tem bôûi Giaêng ñeå gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian, thì noù ñaõ quaù treå cho hoï. 

Caâu 8: “Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng Hieän Coù, Ñaõ Coù, Vaø Coøn Ñeán, laø Ñaáng Toaøn naêng, phaùn raèng: Ta laø An-pha vaø OÂ-meâ-ga.”

“An-pha vaø OÂ-meâ-ga” Giaêng noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï ñoaùn xeùt maø töø Ngaøi laø caû söï môû ñaàu laãn söï keát thuùc cuûa caû vuõ truï vaø lòch söû loaøi ngöôøi ñöôïc tìm thaáy. Chuùa seõ trôû laïi ñeå töôûng thöôûng ngöôøi coâng chính vaø ñoaùn xeùt nhöõng toäi nhaân. Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng, laø Ñaáng seõ ñoaùn xeùt toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi vaø töôûng thöôûng söï coâng chính cuûa nhöõng ngöôøi tin nôi söï coâng chính cuûa Ngaøi. 


Caâu 9-10: “Toâi laø Giaêng, laø anh em vaø baïn cuûa caùc anh em veà hoaïn naïn, veà nöôùc, veà söï nhòn nhuïc trong Ñöùc Chuùa Jeâsus, toâi ñaõ ôû trong ñaûo goïi laø Baùt-moâ, vì côù lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chöùng cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus. Nhaèm ngaøy cuûa Chuùa, toâi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh caûm hoùa, nghe ñaèng sau coù tieáng keâu vang, nhö tieáng loa,” 

Töø “anh em” ñöôïc duøng khi nhöõng ngöôøi tín ñoà goïi nhau. Trong hoäi thaùnh taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh gia ñình bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh goïi nhau laø anh chò em, vaø nhöõng teân goïi naøy ñöôïc ban cho chuùng ta bôûi ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

“Ngaøy cuûa Chuùa” ôû ñaây töôïng tröng cho ngaøy sau ngaøy Sa-baùt, khi Chuùa Jeâsus soáng laïi töø coõi cheát. Ngaøy trong tuaàn laø ngaøy Chuùa Jeâsus phuïc sinh, vaø ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta goïi ngaøy Chuùa nhaät laø “Ngaøy cuûa Chuùa.” Ngaøy naøy ghi daáu söï keát thuùc cuûa Luaät phaùp vaø söï môû ñaàu thôøi kyø môùi cuûa söï cöùu roãi. Cuõng vaäy, vôùi söï soáng laïi cuûa Ngaøi, Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng Nöôùc cuûa Ngaøi khoâng thuoäc veà theá gian naøy. 


Caâu 11: “Ñieàu ngöôi thaáy, haõy cheùp vaøo moät quyeån saùch maø gôûi cho baûy Hoäi Thaùnh taïi EÂ-pheâ-soâ, Si-mieäc-nô, Beït-gaêm, Thi-a-ti-rô, Saït-ñe, Phi-la-ñen-phi vaø Lao-ñi-xeâ.” 

Giaêng ñaõ vieát xuoáng nhöõng ñieàu oâng ñaõ nhìn thaáy qua söï maëc khaûi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø ñaõ gôûi nhöõng ñieàu ñoù trong nhöõng laù thö cho 7 hoäi thaùnh xöù A-si. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi toaøn theå Hoäi thaùnh qua nhöõng ñaày tôù cuûa Ngaøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñi tröôùc chuùng ta. 


Caâu 12: “Baáy giôø toâi xaây laïi ñaëng xem tieáng noùi vôùi toâi ñoù laø gì;” 

Vì Kinh thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chöa ñöôïc hoaøn thaønh trong thôøi caùc söù ñoà, neân caàn phaûi baøy toû nhöõng daáu hieäu vaø khaûi thò cho caùc söù ñoà. Khi Giaêng nghe tieáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, oâng ñaõ nhìn thaáy “7 chaân ñeøn vaøng”. Chaân ñeøn ôû ñaây laø bieåu töôïng cho hoâäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nôi nhoùm hoïp cuûa nhöõng tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi tin vaøo söï maëc thò cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh Linh. Ñöùc Chuùa Trôøi töøng laø Chuùa cuûa 7 hoäi thaùnh xöù A-si, Ngaøi ñaõ laø vaø ñang laø Ngöôøi Chaên, laø Ngöôøi chaêm soùc taát caû caùc tín ñoà. 


Caâu 13: “vöøa xaây laïi thaáy baûy chaân ñeøn baèng vaøng, vaø ôû giöõa nhöõng chaân ñeøn coù ai gioáng nhö con ngöôøi, maëc aùo daøi, thaét ñai vaøng ngang treân ngöïc.” 

“Ngöôøi gioáng nhö Con Ngöôøi,” Ngöôøi maø Giaêng ñaõ nhìn thaáy “ôû giöõa nhöõng chaân ñeøn vaøng,” töôïng tröng cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Laø Ngöôøi Chaên cuûa caùc thaùnh ñoà, Chuùa Jeâsus thaêm vieáng vaø noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi tin nôi Lôøi Leõ thaät cuûa Baùp tem vaø söï ñoùng ñinh cuûa Ngaøi. Giaêng dieãn taû Ñaáng Christ trong cuïm töø: “maëc aùo daøi, thaét ñai vaøng ngang leân ngöïc” töôïng tröng cho ñòa vò cuûa Chuùa chuùng ta laø Ngöôøi ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Cha. 


Caâu 14: “Ñaàu vaø toùc ngöôøi traéng nhö loâng chieân traéng, nhö tuyeát; maét nhö ngoïn löûa;”

Chuùa chuùng ta hoaøn toaøn thaùnh khieát, uy nghi, vaø trang nghieâm. “Maét cuûa Ngaøi nhö ngoïn löûa” coù nghóa raèng Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn naêng, laø Quan AÙn coâng bình. 


Caâu 15: “chaân nhö ñoàng saùng ñaõ luyeän trong loø löûa, vaø tieáng nhö tieáng nöôùc lôùn.”

Chuùng ta nghó Chuùa Jeâsus laø ai? Caùc tín ñoà tin raèng Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn haûo vaø troïn veïn. Chuùa chuùng ta laø toaøn naêng vaø khoâng coù söï yeáu ñuoái. Nhöng vì Ngaøi ñaõ kinh nghieäm ñöôïc söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta trong khi Ngaøi soáng treân theá gian naøy, Ngaøi ñaõ coù moät söï thoâng caûm saâu saéc cho nhöõng hoaøn caûnh vaø nhöõng ñieàu kieän cuûa chuùng ta vaø vì theá coù theå giuùp ñôõ chuùng ta toát hôn. Vieäc tieáng Ngaøi nhö tieáng nöôùc lôùn chính laø baøy toû Chuùa chuùng ta thaùnh khieát vaø toaøn naêng nhö theá naøo. Khoâng coù moät veát tích naøo cuûa söï khoâng troïn veïn vaø yeâáu ñuoái trong Chuùa chuùng ta, vaø trong Ngaøi chæ ñaày söï thaùnh khieát, tình yeâu, uy nghi vaø söï cao troïng cuûa Ngaøi. 


Caâu 16: “Tay höõu ngöôøi caàm baûy ngoâi sao; mieäng thoø ra thanh göôm nhoïn hai löôõi vaø maët nhö maët trôøi khi soi saùng heát söùc.”

Vieäc “tay höõu Ngöôøi caàm 7 ngoâi sao” coù nghóa raèng Chuùa naém giöõ hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Maët khaùc, “Thanh göôm hai löôõi” thoø ra töø mieäng Ngaøi bieåu töôïng raèng Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng, laø Ñaáng laøm vieäc vôùi Lôøi uy quyeàn vaø quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. “Nhö maët trôøi khi soi saùng heát möùc”, Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Lôøi, laø Thöôïng Ñeá. 


Caâu 17: “Vöøa thaáy ngöôøi, toâi ngaõ xuoáng chaân ngöôøi nhö cheát; nhöng ngöôøi ñaët tay höõu leân treân toâi, maø raèng: Ñöøng sôï chi, ta laø Ñaáng tröôùc heát vaø laø Ñaáng sau cuøng,”

Caâu naøy baøy toû cho chuùng ta bieát raèng chuùng ta yeáu ñuoái vaø toái taêm nhö theá naøo tröôùc söï thaùnh khieát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa chuùng ta luoân luoân tuyeät ñoái vaø troïn veïn, vaø ñoâi khi Ngaøi toû Ngaøi ra nhö moät ngöôøi baïn cuûa nhöõng ñaày tôù Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñoâi khi nhö Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï ñoaùn xeùt nghieâm nhaët. 


Caâu 18: “laø Ñaáng Soáng, ta ñaõ cheát, kìa nay ta soáng ñôøi ñôøi, caàm chìa khoùa cuûa söï cheát vaø aâm phuû”. 

Chuùa chuùng ta soáng ñôøi ñôøi vaø coù moïi quyeàn löïc cuûa Thieân ñaøng nhö laø Ngöôøi ñaïi dieän cuûa Ñöùc Chuùa Cha. Laø Cöùu Chuùa laãn Quan AÙn cuûa nhaân loaïi, Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng coù nguyeàn treân söï soáng ñôøi ñôøi vaø söï cheát. 


Caâu 19: ‘Vaäy haõy cheùp laáy nhöõng söï ngöôi ñaõ thaáy, nhöõng vieäc nay hieän coù vaø nhöõng vieäc sau seõ ñeán,’ 

Nhöõng ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù nhieäm vuï ghi laïi muïc ñích vaø coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, cuûa hieän taïi laãn töông lai. Vì theá Chuùa ñaõ baûo Giaêng rao truyeàn trong ñöùc tin ñieàu maø Ngaøi ñaõ baøy toû vôùi oâng, ñöùc tin cuûa hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, vaø moïi ñieàu seõ ñeán trong töông laïi. Ñaây laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn baûo chuùng ta phaûi laøm qua Giaêng. 


Caâu 20: “töùc laø söï maàu nhieäm cuûa baûy ngoâi sao maø ngöôi thaáy trong tay höõu ta, vaø cuûa baûy chaân ñeøn vaøng. Baûy ngoâi sao laø caùc thieân söù cuûa baûy Hoäi thaùnh, coøn baûy chaân ñeøn laø baûy Hoäi thaùnh vaäy.”

“Söï maàu nhieäm cuûa 7 ngoâi sao” laø gì? Ñoù laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ xaây döïng Nöôùc Ngaøi baèng caùch khieán chuùng ta trôû neân daân söï cuûa Ngaøi qua nhöõng ñaày tôù Ngaøi. “Chaân ñeøn vaøng” töôïng tröng cho nhöõng hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc xaây neàn qua nhöõng tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho nhaân loaïi. 

Qua nhöõng ñaày tôù vaø nhöõng hoäi thaùnh cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû cho nhöõng ngöôøi tin muïc ñích cuûa Ngaøi laø gì vaø nhöõng gì ñang chôø ñôïi theá giôùi naøy trong töông lai. Qua Lôøi maëc khaûi maø Ngaøi ñaõ toû ra cho Giaêng vaø khieán oâng ghi laïi, chuùng ta cuõng seõ sôùm nhìn thaáy nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi baèng chính maét chuùng ta. Toâi caûm taï vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì söï döï phoøng cuûa Ngaøi, laø söï toû ra moïi ñieàu seõ xaûy ra trong theá giôùi naøy. Qua Lôøi Khaûi thò, Ngaøi baøy toû cho Giaêng vaø khieán oâng ghi cheùp laïi, chuùng ta cuõng vaäy, chuùng ta cuõng seõ ñöôïc xem lôøi Ngaøi baèng maét cuûa chuùng ta. Toâi caûm taï vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì Thaùnh yù cuûa Ngaøi ñaõ ñöôïc baøy toû taát caû moïi ñieàu seõ ñeán trong theá giôùi naøy.