Sermons

【Chapter 1-2】 < Khaûi huyeàn 1:1-20 > Chuùng Ta Phaûi Bieát Veà Baûy Thôøi Kyø< Khaûi huyeàn 1:1-20 >


Toâi caûm taï Chuùa vì Ngaøi ban cho chuùng ta hi voïng trong thôøi kyø ñen toái naøy. Hi voïng cuûa chuùng ta laø moïi vieäc seõ öùng nghieäm nhö ñöôïc cheùp trong Saùch Khaûi huyeàn, vaø chôø ñôïi trong ñöùc tin raèng moïi Lôøi tieân tri seõ ñöôïc laøm troïn. 

Nhieàu ñieàu ñöôïc cheùp trong saùch Khaûi huyeàn. Trong khi coù raát nhieàu nhöõng hoïc thuyeát vaø nhöõng lôøi giaûi thích bôûi nhöõng hoïc giaû, thaät khoù khaên ñeå tieáp xuùc vôùi moät coâng vieäc thöïc söï thuoäc veà Kinh Thaùnh. Chæ bôûi aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø toâi, ñaõ maát voâ soá giôø ñeå hoïc vaø nghieân cöùu Lôøi cuûa saùch Khaûi huyeàn, môùi coù theå vieát saùch naøy. Ngay khi toâi noùi ñieàu naøy, loøng cuûa toâi ñaày daãy leõ thaät cuûa Khaûi huyeàn. Ñöùc Thaùnh Linh cuõng day toâi trong khi toâi chuaån bò nhöõng baøi bình luaän vaø baøi giaûng cho quyeån saùch naøy. 

Coù moät chuùt ngaïc nhieân laø loøng toâi ñöôïc ñaày daãy bôûi hi voïng veà Thieân ñaøng vaø söï vinh hieån cuûa Nöôùc Ngaøn Naêm. Toâi cuõng nhaän ra söï töû ñaïo cuûa caùc thaùnh ñoà vì Chuùa chuùng ta laø vinh hieån nhö theá naøo. Baây giôø, toâi ñaõ saün saøng ñeå chia seû vôùi baïn Lôøi thoâng saùng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû cho toâi, vaø giuùp baïn hieåu Lôøi ñoù. 

Trong khi toâi vieát quyeån saùch giaûi thích saùch Khaûi Huyeàn naøy, söï vinh hieån cuûa Chuùa traøn ñaày nhieàu hôn nöõa trong loøng toâi. Noùi caùch thaønh thaät nhaát, toâi thaät söï ñaõ khoâng nhaän bieát Lôøi cuûa Khaûi huyeàn tuyeät dieäu nhö theá. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû cho Giaêng theá giôùi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Môû ñaàu baèng caâu “söï maëc khaûi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ” coù yù nghóa gì? Töï ñieån ñònh nghóa töø maëc khaûi laø moät haønh ñoäng baøy toû hay thoâng tri tröôùc moät söï thaät. Söï maëc thò cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ coù nghóa laø baøy toû nhöõng ñieàu seõ xaûy ra trong töông lai trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Noùi caùch khaùc hôn, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû cho Giaêng, moät moân ñeä cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, moïi ñieàu seõ xaûy ra trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Tröôùc khi chuùng ta ñi saâu vaøo Lôøi cuûa Khaûi huyeàn, coù moät ñieàu maø chuùng ta phaûi xaùc nhaän tröôùc – ñoù laø, chuùng ta phaûi xaùc ñònh Lôøi tieân tri ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn laø hình boùng hay söï thöïc. Moïi ñieàu ñöôïc cheùp trong saùch Khaûi huyeàn chaéc chaéc laø söï thöïc, khi xuyeân qua nhöõng khaûi thò maø Giaêng ñaõ nhìn thaáy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû cho chuùng ta caùch chi tieát nhöõng ñieàu seõ xaûy ra trong theá giôùi naøy. 

Quaû thaät coù nhieàu hoïc giaû ñaët ra nhöõng hoïc thuyeát thaàn hoïc vaø nhieàu lôøi giaûng giaûi khaùc nhau veà nhöõng lôøi tieân tri cuûa Khaûi huyeàn. Nhöõng hoïc giaû naøy ñaõ töøng coá gaéng heát khaû naêng cuûa hoï ñeå ñöa ra leõ thaät cuûa Khaûi huyeàn. Nhöng nhöõng vaán ñeà coù tính chaát giaû thuyeát nhö theá ñaõ laøm toån haïi hôn cho Cô-ñoác-giaùo, vaø chæ ñem ñeán söï hoãn ñoän vì hoï ñaõ khoâng chieáu theo leõ thaät cuûa Kinh thaùnh. Thí duï, nhieàu hoïc giaû baûo thuû ñaõ uûng hoä caùi ñöôïc goïi laø ‘Voâ Thieân Hy Nieân’— hoï cho raèng seõ khoâng coù Vöông Quoác Moät Ngaøn Naêm. Nhöng nhöõng yù kieán nhö theá thaät laø xa rôøi khoûi leõ thaät cuûa Kinh Thaùnh. 

Vöông Quoác Moät Ngaøn Naêm thöïc söï ñöôïc cheùp trong ñoaïn 20 cuûa saùch Khaûi huyeàn, laø caùc tín ñoà seõ khoâng nhöõng chæ ñöôïc cai trò Vöông Quoác naøy, nhöng cuõng soáng vôùi Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm. Maët khaùc, chöông 21 noùi vôùi chuùng ta raèng sau Vöông Quoác Ngaøn Naêm, caùc tín ñoà seõ keá thöøa Trôøi Môùi vaø Ñaát Môùi, soáng vaø cai trò vôùi Ñaáng Christ ñôøi ñôøi. Moïi ñieàu naøy laø söï thaät. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng moïi leõ thaät naøy seõ ñöôïc nhaän bieát khoâng phaûi chæ laø moät bieåu töôïng ñöôïc thöïc hieän trong loøng nhöõng ngöôøi tin, nhö laø moät söï thaät ñöôïc thöïc hieän trong lòch söû. 

Nhöng khi nhìn caùc Cô-ñoác-nhaân ngaøy nay, chuùng ta thaáy coù nhieàu ngöôøi trong soá hoï coù veõ nhö coù moät chuùt hi voïng veà Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Neáu hoï phuû nhaän leõ thaät, chaúng phaûi ñaây coù nghóa raèng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tin seõ chæ laø nhöõng lôøi noùi troáng roãng sao? Neáu khoâng coù Vöông Quoác Ngaøn Naêm ñang chôø ñôïi nhöõng ngöôøi tin, cuõng nhö khoâng coù Trôøi môùi vaø Ñaát môùi, thì ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu bôûi tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï seõ trôû neân voâ ích. 

Treân moät luaän ñieäu töông töï, nhieàu nhaø thaàn hoïc vaø muïc sö cho raèng daáu hieäu 666 tieân tri trong Khaûi huyeàn chæ laø moät bieåu töôïng. Nhöng ñöøng phaïm sai laàm: khi ngaøy thöïc hieän cuûa söï tieân tri naøy ñeán, ñöùc tin cuûa nhöõng linh hoàn khoâng may maén, laø nhöõng ngöôøi tin nôi nhöõng ñieàu sai laïc naøy seõ bò suïp ñoå ngay laäp töùc nhö moät caên nhaø xaây treân caùt vaäy. 

Neáu nhöõng ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus khoâng tin nôi Lôøi cuûa leõ thaät ñaõ baøy toû cho hoï trong Kinh thaùnh, hoï seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái ñaõi gioáng nhö nhöõng ngöôøi khoâng tin. Ñieàu naøy chæ coù theå coù nghóa raèng hoï khoâng chæ khoâng bieát Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, nhöng cuõng coù nghóa raèng Ñöùc Thaùnh Linh khoâng coù ngöï trong loøng hoï. Ñoù laø lyù do taïi sao loøng hoï khoâng troâng ñôïi Vöông Quoác Ngaøn Naêm hay Trôøi môùi Ñaát môùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi chuùng ta. Cho duø laø hoï ñaõ coù tin Chuùa Jeâsus, nhöng hoï khoâng tin Ngaøi y theo Lôøi cuûa leõ thaät ñöôïc cheùp ra cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ñieàu ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho chuùng ta ñieàu chaéc chaén vaø seõ sôùm xaûy ra trong theá giôùi naøy. 

Chöông 2 vaø 3 cuûa Khaûi huyeàn cheùp Lôøi khuyeân baûo gôûi ñeán 7 Hoäi thaùnh xöù A-si. ÔÛ ñoù tìm thaáy söï khen ngôïi laãn khieån traùch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi baûy hoäi thaùnh. Ñaëc bieät, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa raèng maõo söï soáng seõ ñöôïc ban cho nhöõng ngöôøi naøo beàn chí trong ñöùc tin cuûa hoï vaø chieán thaéng nhöõng thöû thaùch cuûa hoï. Ñaây coù nghóa laø chaéc chaén seõ coù söï khoå naïn ñang chôø ñôïi taát caû nhöõng ngöôøi tin vaøo thôøi kyø cuoái cuøng. 

Lôøi cuûa Khaûi huyeàn laø noùi veà söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà, söï phuïc sinh vaø thaêng thieân cuûa hoï, vaø lôøi höùa cuûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuõng nhö Trôøi môùi Ñaát môùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi hoï. Lôøi cuûa Khaûi huyeàn coù theå laø moät söï an uûi lôùn vaø ôn phöôùc cho nhöõng ngöôøi tin chaéc nôi söï töû ñaïo cuûa hoï, nhöng coù ít söï ban cho ñoái vôùi nhöõng ai khoâng tin nôi ñieàu ñoù. Vì theá chuùng ta coù theå soáng vöõng vaøng bôûi giöõ vöõng ñöùc tin khoâng lung lai cuûa chuùng ta nôi Lôøi höùa ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn vaø Lôøi leõ thaät ñoù trong thôøi kyø cuoái cuøng. 

Chuû ñeà quan troïng nhaát ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Lôøi cuûa Khaûi huyeàn laø söï töû ñaïo, söï soáng laïi vaø söï thaêng thieân cuûa caùc söù ñoà, Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi. Ñaáy laø taïi sao muïc ñích vaø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho Hoäi thaùnh Ñaàu tieân laø ñeå caùc tín ñoà gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï cho ñeán cuoái cuøng vôùi söï töû ñaïo cuûa hoï. Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döï tính moïi ñieàu naøy neân Ngaøi noùi ñeán söï töû ñaïo vôùi taát caû caùc tín ñoà. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baûo chuùng ta raèng moïi tín ñoà seõ chieán thaéng Anti-christ qua söï töû ñaïo cuûa hoï vaøo thôøi kyø cuoái cuøng. 

Hieåu ñaày ñuû chöông 1 ñeán chöông 6 laø gaàn nhö hieåu toaøn boä Saùch Khaûi huyeàn. Chöông 1 coù theå ñöôïc mieâu taû nhö phaàn giôùi thieäu, trong khi chöông 2 vaø 3 noùi veà söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Ñaàu tieân. Chöông 4 noùi vôùi chuùng ta vieäc Ñaáng Christ ngö trò treân ngai Ñöùc Chuùa Trôøi. Chöông 5 noùi vôùi chuùng ta veà vieäc môû quyeån saùch keá hoaïch cuûa Cha vaø thöïc hieän cuûa noù, vaø chöông 6 noùi ñeán baûy thôøi kyø maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët ñeå cho loaøi ngöôøi. Hieåu chöông 6 laø ñaëc bieät quan troïng, vì noù seõ môû ra caùnh cöûa ñeå baïn hieåu toaøn boä saùch Khaûi huyeàn. 

Coù theå mieâu taû chöông 6 nhö laø baûn keá hoaïch cho 7 thôøi ñaïi maø Ñöùc Chuùa Cha ñaõ döï tính cho loaøi ngöôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Trong baûn keá hoaïch naøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta tìm thaáy söï quan phoøng cho 7 thôøi ñaïi maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ mang ñeán cho nhaân loaïi. Khi chuùng ta bieát vaø hieåu 7 thôøi ñaïi naøy laø gì, chuùng ta seõ coù theå nhaän ra chuùng ta hieän nay ñang soáng trong thôøi ñaïi naøo trong nhöõng thôøi ñaïi naøy. Chuùng ta cuõng seõ nhaän bieát loaïi ñöùc tin naøo caàn thieát cho chuùng ta ñeå choáng laïi vaø chieán thaéng thôøi ñaïi cuûa con ngöïa vaøng, thôøi ñaïi seõ ñeán cuûa Anti-christ. 

Nhö ñöôïc mieâu taû trong Khaûi huyeàn ñoaïn 6, khi naáp aán thöù nhaát ñöôïc môû ra, thì coù moät con ngöïa traéng hieän ra. Ngöôøi cöôõi ngöïa coù moät caùi cung, ñöôïc ban cho moät caùi maõo trieàu thieân, vaø ngöôøi aáy nhö ngöôøi chieán thaéng vaø seõ thaéng. Ngöôøi cöôõi con ngöïa traéng ôû ñaây töôïng tröng cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vieäc Ngaøi coù caùi cung coù nghóa laø Ngaøi seõ tieáp tuïc ñaùnh vaø chieán thaéng Sa-tan. Noùi caùch khaùc, thôøi ñaïi cuûa con ngöïa traéng töôïng tröng cho thôøi ñaïi thaéng lôïi cuûa Phuùc aâm maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho theá gian, vaø thôøi ñaïi naøy seõ tieáp tuïc cho ñeán khi moïi muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc laøm troïn. 

Thôøi kyø thöù hai laø thôøi kyø cuûa con ngöïa saéc hoàng. Ñieàu naøy töôïng tröng cho thôøi kyø cuûa Sa-tan seõ xaûy ñeán, luùc ñoù Sa-tan seõ caùm doã loøng cuûa con ngöôøi ñeå taïo ra chieán tranh, laáy ñi söï bình yeân khoûi traùi ñaát vaø ngöôïc ñaõi tín ñoà. 

Sau thôøi kyø cuûa ngöïa saéc hoàng laø thôøi kyø cuûa ngöïa oâ, khi söï ñoùi keùm taán coâng linh hoàn laãn theå xaùc cuûa con ngöôøi. Baïn vaø toâi hieän nay ñang soáng trong thôøi kyø ñoùi keùm thuoäc linh laãn thuoäc theå naøy. Khi thôøi ñaïi naøy ñöôïc tieáp tuïc bôûi thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng trong töông lai gaàn ñeán, Anti-christ seõ hieän ra, vaø vôùi söï xuaát hieän cuûa haén, theá giôùi seõ rôi vaøo tai hoïa cheát choùc. 

Thôøi kyø ngöïa vaøng laø thôøi kyø thöù 4. Vaøo thôøi kyø naøy, theá giôùi seõ bò taán coâng bôûi nhöõng tai hoïa cuûa 7 tieáng keøn, laø luùc maø ¼ röøng seõ bò ñoát chaùy, ¼ bieån seõ bieán thaønh maùu, ¼ maët trôøi, maët traêng bò taán coâng vaø seõ trôû neân toái taêm. 

Thôøi kyø thöù 5 laø thôøi kyø phuïc sinh vaø caát leân cuûa caùc thaùnh ñoà. Nhö ñaõ ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn veà söï phuïc sinh cuûa caùc thaùnh ñoà vaø söï caát leân. Nhö ñaõ cheùp trong Khaûi huyeàn n 6:9-10, “Khi Chieân Con môû aán thöù naêm, toâi thaáy döôùi baøn thôø coù nhöõng linh hoàn cuûa keû ñaõ chòu gieát vì ñaïo Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vì lôøi chöùng hoï ñaõ laøm. Chuùng ñeàu keâu leân lôùn tieáng raèng: Laïy Chuùa laø Ñaáng thaùnh vaø chaân thaät, Chuùa trì hoaõn xeùt ñoaùn vaø chaúng vì huyeát chuùng toâi baùo thuø nhöõng keû ôû treân ñaát cho ñeán chöøng naøo?”

Thôøi kyø thöù 6 laø söï huûy dieät theá giôùi ñaàu tieân. Theo nhö Khaûi huyeàn 6:12-17, “Toâi nhìn xem, khi Chieân Con môû aán thöù saùu, thì coù moät côn ñoäng ñaát lôùn; maët trôøi beøn trôû neân toái taêm nhö tuùi loâng ñen, caû maët traêng trôû neân nhö huyeát. Caùc vì sao treân trôøi sa xuoáng ñaát, nhö nhöõng traùi xanh cuûa moät caây vaû bò côn gioù lôùn lung lay ruïng xuoáng. Trôøi bò dôøi ñi nhö quyeån saùch cuoán troøn, vaø heát thaûy caùc nuùi caùc ñaûo bò quaêng ra khoûi choã mình; caùc vua ôû treân ñaát, caùc quan lôùn, caùc töôùng quaân, caùc keû giaøu, caùc keû quyeàn theá, caùc keû toâi moïi, caùc ngöôøi töï chuû ñeàu aån mình trong hang hoá cuøng hoøn ñaù lôùn treân nuùi, chuùng noùi vôùi nuùi vaø ñaù lôùn raèng: Haõy rôi xuoáng chaän treân chuùng ta, ñaëng traùnh khoûi maët cuûa Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø khoûi côn giaän cuûa Chieân Con! Vì ngaøy thaïnh noä lôùn cuûa Ngaøi ñaõ ñeán, coøn ai ñöùng noåi?”

Vaäy thì ñieàu gì seõ xaûy ra trong thôøi kyø thöù 7 maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép saün cho chuùng ta? Trong thôøi kyø cuoái cuøng naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuûa Ngaøi vaø Trôøi môùi Ñaát môùi cho nhöõng tín ñoà. 

Nhö vaäy chuùng ta ñang soáng trong thôøi kyø naøo trong voøng baûy thôøi kyø naøy. Ñaõ qua thôøi kyø cuûa con ngöïa saéc hoàng, maø trong suoát thôøi ñaïi ñoù theá giôùi ñaõ bò taøn phaù bôûi nhöõng cuoäc chieán tranh, chuùng ta hieän nay ñang soáng trong thôøi kyø cuûa con ngöïa oâ. 

Moïi Lôøi cuûa Khaûi huyeàn ñöôïc cheùp khoâng phaûi tieâu cöïc nhöng trong moät thuoäc linh tích cöïc cho nhöõng ngöôøi tin. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi khoâng phaûi chæ muoán ban cho nhöõng ngöôøi tin hi voïng cuoái cuøng veà Vöông Quoác Ngaøn Naêm cuûa Ngaøi khoâng thoâi, maø Ngaøi coøn seõ khoâng boû hoï nhö nhöõng keû moà coâi trong theá gian naøy. 

Tuy nhieân, ñeå nhaän bieát leõ thaät baøy toû trong Khaûi huyeàn, tröôùc tieân chuùng ta phaûi loaïi boû nhöõng söï daïy doã sai laàm nhö nhöõng hoïc thuyeát cuûa Tieàn Ñaïi naïn, Voâ Thieân Hy Nieân vaø Haäu Ñaïi naïn, vaø trôû veà vôùi Kinh thaùnh. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët 7 thôøi kyø cho chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Baûy thôøi kyø naøy ñaõ ñeàu ñöôïc saép ñaët bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi cho nhöõng tín ñoà trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ töø ngay buoåi ñaàu söï saùng taïo cuûa Ngaøi. Nhöng coù nhieàu nhaø hoïc giaû, vaãn khoâng bieát veà 7 thôøi kyø do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët naøy, ñaõ chæ ñöa ra nhöõng söï giaûng giaûi vaø nhöõng giaû thuyeát khoâng coù caên cöù cuûa rieâng hoï treân Lôøi Khaûi huyeàn laøm cho ngöôøi ta bò laãn loän nhieàu hôn nöõa. Nhöng chuùng ta phaûi nhaän bieát hoaøn toaøn veà baûy thôøi kyø maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saép ñaët, vaø vôùi söï hieåu bieát cuõng nhö ñöùc tin nôi leõ thaät naøy, chuùng ta daâng lôøi caûm taï vaø daâng söï vinh hieån leân cho Ngaøi vì moïi ñieàu maø Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta. Moïi chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi ñöôïc ñaët ñeå vaø laøm troïn trong voøng baûy thôøi kyø naøy. 

Toâi hi voïng raèng nhöõng söï thaûo luaän cuûa toâi vöøa qua ñaõ ñöa ñeán cho baïn moät söï hieåu bieát caên baûn veà phaàn giôùi thieäu cuûa Khaûi huyeàn. Qua Saùch Khaûi huyeàn, chuùng ta seõ tìm thaáy söï taïo döïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû ra bôûi söï baét ñaàu cuûa baûy thôøi kyø maø Ngaøi ñaõ ñaët ñeå trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Bôûi hieåu bieát baûy thôøi kyø naøy, chuùng ta seõ nhaän bieát loaïi thöû thaùch naøo ñang chôø ñôïi chuùng ta trong khi chuùng ta soáng trong thôøi ñaïi cuûa con ngöïa oâ, vaø vôùi söï khaûi thò naøy chuùng ta seõ soáng bôûi ñöùc tin.

Nhöõng ngöôøi tin - bao goàm caû baïn vaø toâi -, laø nhöõng ngöôøi tuaän ñaïo khi thôøi kyø cuûa con ngöïa vaøng vaøng ñeán laø moät trong baûy thôøi kyø trong chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngay khi nhöõng thaùnh ñoà nhaän ra ñieàu naøy loøng hoï seõ ñaày hy voïng vaø maét hoï seõ môû ra ñeå thaáy nhöõng ñieàu maø tröôùc ñaây hoï khoâng thaáy. Khi nhöõng ñaày tôù vaø thaùnh ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhaän ra raèng thôøi kyø tuaän ñaïo saép xaûy ra, ñôøi soáng cuûa hoï seõ ñöôïc taåy saïch khoûi taát caû nhöõng söï ñoå vôû, ngay luùc hoï nhaän bieát raèng hoï ñaõ ñöôïc saép ñaët ñeå chòu töû ñaïo trong thôøi kyø cuûa con ngöïa vaøng vaøng, loøng cuûa hoï seõ ñöôïc chuaån bò cho duø luùc ñoù hoï khoâng nhaän ra ñöôïc ñieàu aáy. 

Chuùng ta seõ chòu töû ñaïo gioáng nhö nhöõng tín ñoà cuûa Hoäi thaùnh Ñaàu tieân ñaõ chòu. Baïn phaûi nhaän bieát raèng khi thôøi ñaïi ngöïa vaøng ñeán, thì söï töû ñaïo trôû thaønh moät söï thaät khoâng theå naøo traùnh ñöôïc cho nhöõng ngöôøi tin thaät, vì tieáp ngay sau söï töû ñaïo seõ laø söï phuïc sinh cuûa hoï. 

Sau söï töû ñaïo thì söï soáng laïi vaø ñöôïc caát leân, vaø vôùi söï caát leân chuùng ta seõ gaëp Chuùa treân Thieân ñaøng. Sau söï töû ñaïo cuûa caùc thaùnh ñoà, Chuùa chuùng ta seõ laøm caùc thaùnh ñoà soáng laïi töø söï cheát vaø caát hoï leân ñeå ñeán döï tieäc cöôùi treân Thieân ñaøng. 

Luùc söï thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà ñeán, traùi ñaát seõ bò hoaøn toaøn huûy dieät ñeán noãi haàu nhö khoâng theå ôû ñöôïc nöõa. Moät phaàn tö röøng seõ bò chaùy ruïi, bieån, soâng vaø ngay caû suoái seõ trôû thaønh maùu. Baïn coù muoán soáng trong moät theá giôùi nhö theá laâu hôn baïn phaûi soáng khoâng? Nhöõng thaùnh ñoà seõ coù nhieàu lyù do hôn ñeå chòu töû ñaïo, khi seõ khoâng coøn hi voïng naøo nöõa coøn laïi cho theá gian. 

Baïn coù muoán soáng trong moät theá giôùi ñoå naùt, run leân vì sôï haõi khoâng? Dó nhieân laø khoâng! Thôøi gian cuoái cuøng seõ laø söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà, sau ñoù laø söï soáng laïi vaø thaêng thieân, vaø vôùi söï soáng laïi, thaêng thieân cuûa hoï laø söï vinh hieån soáng ñôøi ñôøi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Trôøi môùi Ñaát môùi. 

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta caùch roõ raøng raèng sau giöõa thôøi kyø Ñaïi Naïn – ñoù laø, ba naêm röôõi trong thôøi gian 7 naêm – caùc tín ñoà seõ bò töû ñaïo vì choáng laïi Anti-christ vôùi ñöùc tin cuûa hoï, vaø ñieàu naøy seõ ñöôïc noái tieáp bôûi söï soáng laïi vaø caát leân cuûa hoï vaø söï trôû laïi laàn thöù 2 cuûa Ñaáng Christ. Noùi caùch khaùc, söï trôû laïi cuûa Ñaáng Christ vaø söï soáng laïi, thaêng thieân cuûa caùc tin ñoà seõ xaûy ñeán sau söï töû ñaïo cuûa hoï trong thôøi kyø Ñaïi Naïn. Hieän nay laø thôøi ñieåm ñeå baïn coù nhöõng suy nghó caån thaän hôn veà nhöõng vaán ñeà naøy. 

Chuùng ta coù theå naøo chòu töû ñaïo ngay caû khi thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng do Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët chöa ñeán khoâng? Dó nhieân laø khoâng. Nhöng “caát leân tröôùc kyø ñaïi naïn” daïy raèng moïi tín ñoà seõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi caát leân tröôùc khi thôøi kyø Ñaïi Naïn baét ñaàu, vaø vì theá hoï seõ khoâng phaûi traûi qua baát cöù ñieàu gì cuûa baûy naêm Ñaïi Naïn. Quan ñieåm naøy cho raèng khoâng coù söï töû ñaïo, vaø khoâng tin raèng thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng seõ ñeán vôùi caùc tín ñoà. 

Neáu “hoïc thuyeát caát leân tröôùc thôøi kyø ñaïi naïn” naøy laø thaät, thì vieäc töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà trong Khaûi huyeàn ñoaïn 13 coù nghóa gì? ÔÛ ñaây noùi caùch khaù roõ raøng raèng caùc tín ñoà seõ chòu töû naïn bôûi vì hoï laø nhöõng ngöôøi coù teân ñöôïc cheùp trong Saùch Söï Soáng, khoâng chòu ñaàu haøng Sa-tan. 

Nhöõng ngöôøi daïy veà “hoïc thuyeát caát leân tröôùc thôøi kyø ñaïi naïn” cuõng khoâng hieåu ñuùng veà thôøi ñaïi cuûa ngöïa vaøng, cuõng nhö söï töû ñaïo, soáng laïi, vaø thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà. Theo giaû thuyeát naøy, caùc tín ñoà seõ vaãn coøn treân traùi ñaát naøy cho ñeán khi tieáng keøn cuoái cuøng cuûa tai hoïa ñöôïc thoåi leân. Nhöng Khaûi huyeàn noùi vôùi chuùng ta caùch roõ raøng raèng söï soáng laïi vaø thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà seõ xaûy ra khi thieân söù cuoái cuøng thoåi tieáng keøn – noùi caùch khaùc, tröôùc khi baûy caùi cheùn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå xuoáng. Ñoù laø lyù do taïi sao Khaûi huyeàn laø Lôøi an uûi vaø ôn phöôùc lôùn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

“Voâ Thieân Hy Nieân” chæ ñem ñeán cho ngöôøi ta söï thaát voïng vaø hoãn ñoän, vaø noù khoâng phaûi laø leõ thaät. Ñieàu Chuùa chuùng ta ñaõ höùa vôùi caùc moân ñeä cuûa Ngaøi – ñoù laø caùc tín ñoà seõ ñöôïc thöôûng quyeàn löïc ñeå cai trò treân 5 hoaëc 10 thaønh phoá – laø ñieàu seõ chaéc chaén xaûy ra trong Vöông Quoác Ngaøn Naêm. 

Baïn phaûi nhôù raèng nhöõng khaùi nieäm giaû thuyeát nhö theá nhö nhöõng hoïc thuyeát cuûa söï thaêng thieân tröôùc thôøi kyø khoå naïn, lyù thuyeát caát leân tröôùc ñaïi naïn, vaø Voâ Thieân Hy nieân laø nhöõng khaùi nieäm voâ caên cöù chæ ñem ñeán söï mô hoà vaø nghi ngôø cho nhöõng ngöôøi tin. 

Vaäy thì taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta Saùch Khaûi huyeàn? Ngaøi ban cho chuùng ta Lôøi cuûa Khaûi huyeàn laø ñeå baøy toû cho chuùng ta veà söï quan phoøng cuûa Ngaøi qua baûy thôøi ñaïi vaø ban cho nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh moân ñoà cuûa Ngaøi hi voïng thaät söï veà Thieân ñaøng. 

Ngay caû hieän nay, moïi vieäc ñang xaûy ra nhö chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thôøi kyø maø chuùng ta ñang soáng hieän nay laø thôøi kyø cuûa ngöïa oâ. Trong töông lai gaàn ñaây, thôøi kyø cuûa ngöïa oâ naøy seõ qua ñi vaø thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng seõ ñeán. Vaø vôùi thôøi kyø cuûa ngöïa vaøng seõ baét ñaàu söï töû ñaïo cuûa caùc tín ñoà cuøng vôùi söï xuaát hieän cuûa nhöõng keû choáng ñoái Ñaáng Christ. Thôøi ñaïi naøy laø thôøi kyø maø nôi ñoù caû theá giôùi seõ trôû neân hôïp nhaát vaø lieân keát döôùi quyeàn löïc cuûa moät mình Anti-christ maø thoâi. Caùc moân ñoà cuûa Chuùa Jeâsus baây giôø phaûi chuaån bò vaø saün saøng ñoái dieän vôùi ñöùc tin cuûa hoï veà söï xaûy ñeán cuûa thôøi kyø ngöïa vaøng.